BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 1422|回复: 24
收起左侧

[蓝光原盘] 无双/無雙 [REMUX无损版 自带国粤双语] Project Gutenberg 2018 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 35.97GB

[复制链接]

6017

主题

345

回帖

6万

积分

Post Share

金币
265 枚
体力
27068 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2019-2-4 01:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
* W; I* @  G4 C9 u# k) F4 J6 ^6 l) F/ c3 W/ \5 I
◎译 名 无双" \: K. c) N6 Y4 M/ ~, q$ q1 D9 B
◎片 名 無雙 / Project Gutenberg / Mo seung0 a! ?7 r! f; \" G. l4 D, `
◎年 代 2018
& i0 i+ ]7 \) {$ w◎产 地 中国大陆/香港
( J8 R. S/ B8 @7 x( M◎类 别 剧情/动作/犯罪5 D+ N3 R$ }2 W5 l+ Y- b( K$ b
◎语 言 汉语普通话/粤语/英语/泰语/波兰语
& t6 \7 v8 a, z+ E! ~◎上映日期 2018-09-30(中国大陆)/2018-10-04(香港)
, q- s6 l% O( u) d◎IMDb评分  7.2/10 from 1,286 users7 f7 k3 [: |1 D. U+ b. u
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7183578/3 n  `( S( i3 Y5 D' ]
◎豆瓣评分 8.1/10 from 468,490 users' I8 N- A* A) m' l& [% Z6 j( X
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26425063/% W" P# B' e, }7 T6 n0 u- X- F
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD( i3 t  T. t. q& z3 Y
◎视频尺寸 1920 x 1080
4 G0 V! {# J# V3 m* }/ Q◎文件大小 1DVD 35.97 GiB& q" L4 M9 V+ h; h; n4 k) w
◎片 长 2 h 10 min2 l! z% m% ]: p9 E3 |6 c( u9 U& P
◎导 演 庄文强 Felix Chong  ?1 r) d6 c- g6 q
◎编 剧 庄文强 Felix Chong& r( ]$ \2 y9 K, t( |( r  W
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow; j$ ^6 B5 q3 @  N0 c
     郭富城 Aaron Kwok( P% w% ?) u8 u  Y; N$ ~
     张静初 Jingchu Zhang
9 f1 W1 X7 P& \; l0 U& R5 W$ T     冯文娟 Wenjuan Feng
" O! H) u# {' o6 A' W( _) [: D     廖启智 Kai Chi Liu
+ j/ z% w0 Q% b8 _" t& g     周家怡 Catherine Chau
+ u! D4 J+ c  [# y     王耀庆 David Wang
( b* {+ c$ ]  e9 K8 y: H     方中信 Alex Fong$ d+ J" b) }& P/ I+ ?
     高捷 Jack Kao- ~& J& j5 ^) ?3 d' b7 r
     邢佳栋 Jiadong Xing+ X6 |- P: h+ J/ q2 t3 ^# s# W
     张松枝 Deno Cheung+ O/ x) F/ d6 L) Y$ g! u: b
     张建声 Justin Cheung2 z. M0 c( ~* e- w- h  T. J
     吴嘉龙 Carl Wu
* @1 Z/ S) a# E! }     孙佳君 Paulyn Sun
! E" o  G5 O& ]0 R4 g% j& f7 v. J+ V: c; K# U4 r- N: P6 A
◎简 介      
; o5 Q, E" g4 i' O% z1 P# ]; g+ d! H$ {. T. B
 The Hong Kong police are hunting a counterfeiting gang led by a mastermind code-named "Painter". In order to crack the true identity of him, the police recruits gang member Lee Man to unmask "Painter's" secret identity.4 a5 T& ]1 s' p" |* Q& v

4 r! p4 r# {) w' |  《无双》讲述了以代号“画家”(周润发 饰)为首的犯罪团伙,掌握了制造伪钞技术,难辨真伪,并在全球进行交易获取利益,引起警方高度重视。然而“画家”和其他成员的身份一直成谜,警方的破案进度遭受到了前所未有的挑战。在关键时刻,擅长绘画的李问(郭富城 饰)打开了破案的突破口,而“画家”的真实身份却让众人意想不到…… / M$ m! B3 F, g- r. k

0 R. R; h9 X8 L" s& F! ~◎获奖情况  
. T9 ?! F" _* H1 L
2 A2 A/ l; H) \1 ]3 n) D 第13届亚洲电影大奖(2019)
2 g" l+ ?  H; P4 x 最佳男主角(提名) 郭富城
9 W5 t( v1 ~7 i( a  ? 最佳编剧(提名)" \0 H! K1 L: E
 最佳剪接(提名)
1 J* V8 o+ E% U$ V7 l' Y" T; p 最佳造型设计(提名)
' d" ^: o1 H8 P  K4 K  P. Z 最佳视觉效果(提名)( @' ~3 n2 L3 y. u* b

  M* V) ]) G2 Y/ E 第5届豆瓣电影年度榜单(2018): Q8 l7 U! w  P  Z# L. I$ m7 }
 评分最高的华语电影(提名)
8 j( S. h8 ]8 B! p) c6 u) a' L- r/ j- p; V" |8 o8 M' P3 Q

7 v% b% Q: [/ Q" y. O+ K2 A; b- w
Video
( N& c( ]$ Z1 R0 D5 V3 TID : 1
8 L9 `, Y1 t# r2 L7 bFormat : AVC0 O( C) E5 }% Q, B
Format/Info : Advanced Video Codec
$ n) l5 J& x# [9 M* `' P+ l$ HFormat profile : High@L4.18 F5 t3 y% S6 J- o. A( b5 E
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames, M; S4 s9 @% E  f4 U
Format settings, CABAC : Yes
; V! h9 b7 g3 Q7 c3 D( X* @- AFormat settings, ReFrames : 4 frames
3 S! r; l1 x8 aCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
% |8 j6 E* U. J, B4 Z0 y% VDuration : 2 h 10 min' f- M3 v& b, {" ]5 F
Bit rate mode : Variable
. f9 h6 }2 T: J5 YBit rate : 26.2 Mb/s' B" \) y8 {" f# _2 O' J( ~6 s$ h
Maximum bit rate : 27.0 Mb/s
) B6 `! Y7 f, o: L) GWidth : 1 920 pixels) a3 b9 N( r, D  H
Height : 1 080 pixels
: O. X' x% c) c  H) ^Display aspect ratio : 16:9
' O5 {# _2 n) u* l9 W. rFrame rate mode : Constant3 z. H3 [% {( o
Frame rate : 24.000 FPS
# _9 r+ s, C7 _9 u* _Color space : YUV
8 M. e$ d/ `7 W/ r' c1 [* eChroma subsampling : 4:2:0  y2 ]% W+ b3 ^- L) z
Bit depth : 8 bits% z+ X( S- M2 j% s- Q$ [; ?
Scan type : Progressive
& [( b8 o4 P) T* ^Bits/(Pixel*Frame) : 0.526
. W- s; o) B) n" I0 R, g: `0 f6 A& y/ FStream size : 23.9 GiB (66%)7 [$ ^! S" X$ A  O0 t6 M. z  v
Title : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ @# q% G9 \. ]4 N# Z% mLanguage : English
( k) n* G4 B* m0 W, H+ y( ]Default : No
5 z8 |+ ?5 r6 P) k  j3 H4 UForced : No3 \9 A7 f' [9 Q! k7 I

5 u8 e% s& |5 s6 F9 h! J+ FAudio #11 ^6 W$ w, U6 e+ b" }6 B
ID : 2' N8 h; a1 L) x6 r
Format : MLP FBA 16-ch  |' T6 k( L. j! M8 a
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
, }! k, X9 p' `+ X: c. g# `; V* ]Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos2 X, ~+ z; Z0 j
Codec ID : A_TRUEHD
& c3 \* z& a  i% A. D4 cDuration : 2 h 10 min
3 W, I9 N0 z3 ^Bit rate mode : Variable
+ u# O2 B; w' ]Bit rate : 4 052 kb/s( P5 [* J) O/ p4 P! O
Maximum bit rate : 8 907 kb/s: U7 ^0 i2 Z9 }8 S. n* F; e! ^
Channel(s) : 8 channels
1 N1 i6 q5 Z/ K4 A6 e4 N1 s  n6 |5 Q5 DChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb+ a! R2 E( j* |! _( ^$ b
Sampling rate : 48.0 kHz, p: M  L- w1 w
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)& P& H9 y; d2 v3 O1 R+ o" P
Compression mode : Lossless
* |) @9 v- P5 {1 g5 `Stream size : 3.70 GiB (10%)
5 ?1 j* L; f/ PTitle : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" T5 @' V; A; n. {" ^; r' j! [Language : Chinese& H3 c# U. a# r1 y; Q7 v1 a. Y4 ?& |% X
Default : Yes9 R2 d) t! U5 Y% H
Forced : No  J) y; G* k6 y/ U7 b# Q
Number of dynamic objects : 11
6 E( W0 E' a6 p+ v% O5 b9 T( ~Bed channel count : 1 channel4 i5 F+ v0 i5 A% V) y2 F
Bed channel configuration : LFE/ {: u$ z- K1 D1 C6 D& _3 o# f
7 b! c( I' M, \7 z5 F& i
Audio #2
6 F* {4 ]# Y4 B7 q+ eID : 3
) K$ R# s, F: q6 UFormat : DTS XLL
: g. j4 H# ^4 k1 hFormat/Info : Digital Theater Systems
# [, P  R" C" O* `) sCommercial name : DTS-HD Master Audio
; S. \4 S1 p) I* [Codec ID : A_DTS$ \5 V6 [+ o* A: L* F$ b
Duration : 2 h 10 min- O. c4 D$ J) Y+ g/ H# f4 @
Bit rate mode : Variable
6 ~3 V2 q* ^+ \' J4 qBit rate : 4 080 kb/s
( y; l  n) \% A6 NChannel(s) : 8 channels/ d* j3 O9 W0 s2 z6 ~9 ]
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss2 V. G1 _; u3 _- N! v: ?0 m+ e
Sampling rate : 48.0 kHz
( e' b) d5 z, b. K( CFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)& S' W, @. Y; x+ }
Bit depth : 24 bits
' U0 c- `0 }5 Z$ `; `6 K% |' dCompression mode : Lossless
4 C4 B# S* u6 j) d$ ?7 N6 [Stream size : 3.72 GiB (10%)
0 D+ B0 w% K. `8 T. fTitle : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT" }  A+ d( L6 A! q+ r6 ~! m
Language : Chinese
4 h/ I  o* F/ c. I" {Default : No
7 f3 V/ l' ?$ |# s7 v" hForced : No" @4 J7 E; d" C+ o0 ^1 [

, i% n, ^& E# V- a# }8 K, ~! c- C; VAudio #3" U# t% t. J& _" E
ID : 4& k0 P) v, a& H
Format : AC-3  C" ?' b1 i6 |' \) H( r
Format/Info : Audio Coding 36 p2 k1 |1 }: x% a' @
Commercial name : Dolby Digital
: J1 I' d3 g) ]' R- @Codec ID : A_AC3
1 V1 s$ r4 E; S1 ?4 l) NDuration : 2 h 10 min4 @1 J$ w2 r4 ~1 `3 ]! L
Bit rate mode : Constant
! {8 b5 f3 x- Q. zBit rate : 640 kb/s
. W  N2 }# `- ZChannel(s) : 6 channels" i3 w$ u" R; R4 h1 r
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
7 c5 k# w& k4 O9 x% [4 G8 f* ]9 NSampling rate : 48.0 kHz
* _" {% U. U$ E1 N4 D8 w4 ]Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
! W* @/ y" L  |Bit depth : 16 bits7 T4 ]- O3 G; [  i& G6 @
Compression mode : Lossy: G6 f, u4 k9 N/ w
Stream size : 598 MiB (2%)
' p& _+ z* G6 R5 [Title : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT! J( G5 u5 t! F" q8 N1 [
Language : Chinese; P5 }. i+ d5 f# z
Service kind : Complete Main
8 L1 Y5 H8 r" [9 sDefault : No
1 y( p2 t! R+ R: q  {9 m7 fForced : No
" w- I  k% h$ x  z4 O$ n9 ]
$ {* F, X$ r/ i  \. l/ B# p7 EAudio #4
; w1 j) k9 c( V9 B2 o) s# N8 DID : 5
6 H" U# j4 G5 y* M7 [Format : MLP FBA
8 x; n9 }) _6 Z% m4 V! a( DFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA
2 f, r4 w" O+ R5 g! ?Commercial name : Dolby TrueHD. _/ D2 k7 U6 t' m* w: ~( j$ H4 l8 F
Codec ID : A_TRUEHD& A7 ~: \5 g/ [* F5 v
Duration : 2 h 10 min+ H9 w: _* f4 w8 ^& l# w7 w( ~
Bit rate mode : Variable( T7 L7 c1 m5 b1 ]/ X9 ~; S% }( V
Bit rate : 3 670 kb/s
* I# t$ j1 W: T- K6 yMaximum bit rate : 8 790 kb/s( }! q0 J4 {; S- _; [% I0 w7 J5 q6 ~
Channel(s) : 8 channels
5 [. l& v4 m1 w% y/ e+ s+ t1 z7 wChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
6 _6 h, E( E6 o; \6 LSampling rate : 96.0 kHz! r2 l$ s8 E; V* b5 R
Frame rate : 1 200.000 FPS (80 SPF)& z1 u) T5 _& S& \# e$ @# D
Compression mode : Lossless" G# Q7 d5 V1 _" Q2 q. C; o
Stream size : 3.35 GiB (9%); A. e8 A# s4 p) h6 A7 N
Title : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! @6 ^- J/ i9 E2 `! n* V0 jLanguage : Chinese4 U! p  a) h+ M! M8 w
Default : No7 Q0 L( E8 b; v. e# W* b: ^; g/ N& `
Forced : No
  `& ]2 i9 @# {5 M, i
0 A3 C2 c/ |+ J9 c# c  A0 JAudio #5
& {7 k( S, b: a; o+ OID : 6' K( o. q& [9 T3 E/ j
Format : AC-3" j( s2 I0 C: K& d
Format/Info : Audio Coding 3# x% r4 o* G. L+ W
Commercial name : Dolby Digital8 s0 `$ Y& W; L6 s6 J( v
Codec ID : A_AC3! `& c9 v. y! L
Duration : 2 h 10 min
1 t  ]5 G; h9 h  G8 B# PBit rate mode : Constant2 `$ E5 |) ~2 T7 ]1 N
Bit rate : 640 kb/s
) F/ A  P3 S4 r3 W' k" aChannel(s) : 6 channels
% e, ^5 C; L& ?$ e1 SChannel layout : L R C LFE Ls Rs# Y& h+ B, v  e  L) |) @
Sampling rate : 48.0 kHz
/ V' G3 k4 J' V2 J) AFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# z) p1 ~1 w5 ]
Bit depth : 16 bits& ?. w6 S8 q5 V! k) o, W
Compression mode : Lossy: d% a- @, [# }7 A) M
Stream size : 598 MiB (2%)
, u" C  S1 O  _' n; MTitle : Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
5 m2 l7 f% N4 F2 G# ]4 n' _: ALanguage : Chinese
! j" e$ A( o  _, }$ j" M# {0 ]Service kind : Complete Main# d) q: A9 m- Z. b+ _! a- h
Default : No# [$ i4 b5 t- ^% J2 }3 q' ?
Forced : No
% Y, ~* ~/ {( ?3 u
* j# p- d% `+ Q$ \Text #1
& r1 I7 G: X3 ^$ O; g# s4 PID : 7
  s' o/ v4 M  {0 {% KFormat : UTF-8) w% F6 H3 t" L  \
Codec ID : S_TEXT/UTF8/ ~# u; G0 F/ A; i" r
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
% o9 J& O1 u: K& EDuration : 2 h 3 min
/ q2 T3 i2 ^+ Y4 Z4 D: T2 L1 X& MBit rate : 38 b/s
: }: P) C( Q8 Y4 _( p" dCount of elements : 1417
5 q# s' l& j9 e1 j! j9 b) qStream size : 35.0 KiB (0%)+ B; i- P1 i- K
Title : English-SRT6 b  f4 L: \- j+ o: F: K, S
Language : English* n/ K2 n: ~( k1 J8 j- W
Default : Yes
. `3 }9 J: t/ ~Forced : Yes  C3 J0 w( O/ c0 j* b6 f
4 h! Z* D) a( w! M% L7 F5 J
Text #2' y# x8 B0 q9 r6 n  I
ID : 8. P/ H  J$ T7 }% u# u: j3 W7 o
Format : PGS+ w: n1 M! z$ W7 n% f
Muxing mode : zlib
3 Q) U9 A3 W! I. i- fCodec ID : S_HDMV/PGS& |& L' ]0 W5 S& u2 h
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# o: u0 L0 Q5 Z9 H+ vDuration : 2 h 3 min
  \2 ~2 t- M1 R3 {: dBit rate : 25.2 kb/s4 c5 ~: ]4 K0 c2 a( X$ [
Count of elements : 2545- v0 I$ M3 \! ~$ K: K
Stream size : 22.3 MiB (0%)" N: d# D. Y. |3 p, j
Title : English-PGS5 D6 {, z6 d2 q  n$ j- F
Language : English9 K& U2 r: @6 r) Q
Default : No' L' [. l, k. t* f% f4 u
Forced : No2 X4 N$ `$ ~' @% s- v' d7 k
3 U! K* G$ J. M9 B$ n
Text #3% F3 O3 |* U6 V5 T' v$ M
ID : 9
1 ?0 u  p/ w$ b- |$ y8 ZFormat : PGS
- c; |3 V" L7 y9 @  Y' f  c' aMuxing mode : zlib6 P! N9 {  I& h, V+ O( m
Codec ID : S_HDMV/PGS
6 X# q. w( ]$ K  [) JCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" j$ R) q$ r) c8 q. Q) I
Duration : 2 h 3 min
: ~# o. l1 h( Q  X5 P4 d1 z: `+ DBit rate : 21.9 kb/s' C  F. S0 ^. d' o3 s
Count of elements : 2544
2 }+ p. {' O& W* [0 GStream size : 19.3 MiB (0%), H( r- J" f" `* d9 L+ i
Title : Chinese-PGS
# B2 U" D. l/ nLanguage : Chinese; m% f% p- j# C9 o
Default : No% \+ k, b2 p% r1 r1 |7 j. A! i
Forced : No) U/ m& n6 ]" n- f4 l8 x& y, @, g. f
/ v, q/ f0 A! ]7 ?
Menu& y1 k6 m) N* ?8 K
00:00:00.000 : en:Chapter 01
  l" t: m+ ^1 H# _8 w- i% u4 y00:05:30.750 : en:Chapter 02
3 F& G( C3 j* V' V, x! T00:10:19.541 : en:Chapter 03+ M7 b& U7 L8 m# Y! u
00:15:23.958 : en:Chapter 04! S& `, L- r7 ]( {
00:21:28.375 : en:Chapter 05
* |7 r- ]7 ]* }00:29:21.083 : en:Chapter 06
$ X& O. q0 z% m1 y0 b, R00:34:57.291 : en:Chapter 07
% q& u5 J3 S8 S6 D- F00:44:10.833 : en:Chapter 08, b0 T4 i8 W( d* P
00:55:46.541 : en:Chapter 09
/ y; i- P' ^; W/ U/ s0 E. G. t% j01:03:40.625 : en:Chapter 10! ^% B1 B/ r+ {4 Z
01:11:23.708 : en:Chapter 11
$ g0 m0 p5 A# S8 b3 M4 s01:20:25.791 : en:Chapter 12
# ?5 U+ K0 A: N8 s! o( w01:25:26.000 : en:Chapter 13& A- `9 i; r( l+ |9 N
01:30:21.125 : en:Chapter 14
, v+ {: c7 v6 {5 q& f% q01:34:57.208 : en:Chapter 156 B2 f) T9 k$ p3 _) L. M" O
01:43:10.750 : en:Chapter 160 f7 Y/ X2 h$ x1 @
01:49:39.083 : en:Chapter 17
7 [+ l2 `7 S! T0 W3 ]01:55:43.166 : en:Chapter 18
+ X# p+ f! x; D% Z2 p9 P* B01:58:50.875 : en:Chapter 19
6 q( ?& ?* e% ~02:06:48.750 : en:Chapter 20
3 L& Y* P, e5 W" c! {+ g1 p# r% G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

2414

回帖

8495

积分

Sponsor

金币
203 枚
体力
3695 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-11-1 20:15:03 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  O2 j# K! v  l- `. E- Z0 X要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!: `/ \! J  X4 {7 D  q- ^; p

0

主题

95

回帖

301

积分

蓝光菜鸟

金币
5 枚
体力
119 点
mjh75 发表于 2019-3-26 17:32:30 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!# c( \" j( P3 F& b! @
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

304

回帖

1751

积分

Sponsor

金币
53 枚
体力
1080 点
kdavid 发表于 2019-6-15 22:50:55 | 显示全部楼层
每天都来云通蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。& `9 Z9 z) \, K
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!2 q7 e! M1 S3 z- \$ R

114

主题

4342

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2528 枚
体力
6454 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-2-4 05:03:56 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力

31

主题

4102

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3077 枚
体力
9887 点
QQ
shiji1973 发表于 2019-2-4 16:48:31 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

87

回帖

995

积分

Sponsor

金币
233 枚
体力
620 点
我爱我家22 发表于 2019-2-5 13:33:42 | 显示全部楼层
REMUX版原盘REMUX版原盘

0

主题

239

回帖

1420

积分

Sponsor

金币
23 枚
体力
848 点
JESUS565886 发表于 2019-2-5 13:56:07 | 显示全部楼层
感谢楼主发片

0

主题

57

回帖

246

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
130 点
heitianmu 发表于 2019-2-5 21:16:07 | 显示全部楼层
这是个好电影

0

主题

940

回帖

3751

积分

Sponsor

金币
48 枚
体力
1988 点
BlueCharlie 发表于 2019-2-6 13:04:06 | 显示全部楼层
必须支持呀!感谢楼主分享!
头像被屏蔽

0

主题

165

回帖

1556

积分

禁止发言

金币
340 枚
体力
783 点
QQ
nbcrc 发表于 2019-2-10 10:25:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽

0

主题

26

回帖

202

积分

Sponsor

金币
117 枚
体力
36 点
sheep0953 发表于 2019-2-10 10:54:44 | 显示全部楼层
收下了谢谢啦

0

主题

609

回帖

2633

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
1426 点
luyife 发表于 2019-2-11 10:45:57 | 显示全部楼层
好片,谢谢楼主的分享

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-15 13:42

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表