BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 563|回复: 14
收起左侧

[蓝光原盘] 无双/無雙 [蓝光原盘/自带国粤双语/简繁中文字幕] Project Gutenberg 2018 CHINESE 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-FGT 39.90GB

[复制链接]

6017

主题

345

回帖

6万

积分

Post Share

金币
265 枚
体力
27068 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2019-2-4 01:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
% [/ {& S: H/ v7 h$ s
0 C# S, h! L5 @, h! G& S

9 }5 Y6 j( u+ d; W0 l+ V* U& r% f
; T+ V. U& ]# J2 a◎译 名 无双: N: k8 _( ]; V( B7 j; |1 K; o
◎片 名 無雙 / Project Gutenberg / Mo seung& z! [0 U& m. U/ Q9 m
◎年 代 2018; }9 R$ K/ G# y
◎产 地 中国大陆/香港
  d; N( d* o6 u; t% i* o◎类 别 剧情/动作/犯罪
0 g! G$ K. A4 g" z. G/ P% D- H◎语 言 汉语普通话/粤语/英语/泰语/波兰语# w! I8 O0 W5 b: Z7 G8 q
◎上映日期 2018-09-30(中国大陆)/2018-10-04(香港)% U& |& w/ N/ h' W
◎IMDb评分  7.2/10 from 1,286 users
5 F: t0 R% v0 O$ f$ m% \" C# H◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7183578/3 c; H: j9 R" A( \3 B* h9 ~
◎豆瓣评分 8.1/10 from 468,490 users
8 L+ S9 x0 F! V9 I2 z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26425063/
, P; ]+ |: C4 q: J- y◎文件格式 x264 + TrueHD
6 j/ m; N# l0 ]5 }5 J4 O( s◎视频尺寸 1920 x 1080
$ z; \$ |+ }: d9 x; ^1 k: b◎文件大小 1DVD 39.91 GiB& j; o! c6 |$ A1 E' n
◎片 长 2:10:40.833 (h:m:s.ms)! v' R% Z1 e5 `
◎导 演 庄文强 Felix Chong' A/ n/ L3 B" D
◎编 剧 庄文强 Felix Chong. v* q) d7 v0 R& q" f9 {) q9 ~
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow8 a, T8 M4 c3 |. f9 H: f  m
     郭富城 Aaron Kwok1 s$ P/ o# a7 J8 N! ^5 v" i! A
     张静初 Jingchu Zhang) m# {) {# q* q3 H) k8 K. n
     冯文娟 Wenjuan Feng
- o0 [; \8 q' Q/ `( P( P5 }     廖启智 Kai Chi Liu: @2 E* P% N5 q$ `7 I' {: I: @
     周家怡 Catherine Chau/ r$ i. b4 I3 y1 ^% I# c  J; m
     王耀庆 David Wang& V2 k# _' c5 v
     方中信 Alex Fong' t, u* \( a( e
     高捷 Jack Kao) t9 z- O, ~5 f! Y. @/ {
     邢佳栋 Jiadong Xing( B' a2 R0 W- y$ ]5 q
     张松枝 Deno Cheung. ?/ y1 G0 _7 ]( `  F2 g/ S+ J
     张建声 Justin Cheung7 g6 b6 ]& ~' k0 v& ?6 D2 \/ u
     吴嘉龙 Carl Wu- |0 w' @1 ]* E2 P
     孙佳君 Paulyn Sun
6 V" k* W( I, I. c* e+ K4 ~) M$ G5 M7 F, O+ P- K! U
◎简 介      
' I) ]8 x5 o: c( p1 M) Z# Z/ f! P$ b1 H* `# e2 p- U9 P( X& d. x
 The Hong Kong police are hunting a counterfeiting gang led by a mastermind code-named "Painter". In order to crack the true identity of him, the police recruits gang member Lee Man to unmask "Painter's" secret identity.: Z$ ]" \6 d* u7 q( b' t4 U' O
' B" j1 @' R+ ^6 O
 《无双》讲述了以代号“画家”(周润发 饰)为首的犯罪团伙,掌握了制造伪钞技术,难辨真伪,并在全球进行交易获取利益,引起警方高度重视。然而“画家”和其他成员的身份一直成谜,警方的破案进度遭受到了前所未有的挑战。在关键时刻,擅长绘画的李问(郭富城 饰)打开了破案的突破口,而“画家”的真实身份却让众人意想不到…… ' P3 g7 v' {1 P9 a
- @; X* j% l7 D8 V% E! T
◎获奖情况    K4 H8 F% B" l" e0 \. I( t
) B0 N* R$ e5 V
 第13届亚洲电影大奖(2019)" a# m) X* C, K0 Z5 e1 d1 R6 p
 最佳男主角(提名) 郭富城5 P$ g2 [* G+ ^( Q( h4 ^- u
 最佳编剧(提名)
% O0 y7 @& ~* e  }6 k6 z 最佳剪接(提名)) O" o6 e+ ]5 K* s
 最佳造型设计(提名)
# z# d% d: w4 {; Z2 ] 最佳视觉效果(提名)0 O' G: [6 S4 E3 r* W$ f0 W( [1 F
$ i* \5 \4 u7 G+ O( l1 E
 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)
3 e" Q/ e9 V( a6 ? 评分最高的华语电影(提名)
( x( E. {. M/ ^/ M
1 \* z* _, p5 U8 }8 X, k- f) w8 p3 k, {0 w# f) d
 1. DISC INFO:
  , _  p3 G+ }7 X0 }# V

 2. 1 ]9 z, X1 c$ E# I& H" U/ q
 3. Disc Title:     Project.Gutenberg.2018.CHINESE.1080p.BluRayCD.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-FGT4 n' |' @: e, T4 c
 4. Disc Size:      42,857,551,239 bytes
  4 I' |) {$ L# ?7 U: k, ~& h
 5. Protection:     AACS) t. P6 B/ [  C8 F4 s
 6. BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.1.5)
  # S: g7 |% s: x) `) y3 H  m

 7. : L; _7 {9 A4 q) d+ N" q  O0 s# `, w
 8. PLAYLIST REPORT:
  # j% E" x* l/ s0 L6 z' D

 9. 6 T& i6 r! i! U3 [- O" d6 L9 }1 S
 10. Name:                   00001.MPLS  2 s2 O7 }  W$ i3 g: D1 o. W
 11. Length:                 2:10:40.833 (h:m:s.ms)7 q! K- X5 N) q, A8 T+ J6 [5 U% B1 S
 12. Size:                   38,775,724,032 bytes0 E, s2 t# T# k) C1 L1 B
 13. Total Bitrate:          39.56 Mbps! l7 ?' }, o, i7 J% k* w: K
 14. ) ^: }' x5 t& X/ t% j3 B. b* ~; x
 15. Video:& ]+ m* e' p, H9 ~! m: R5 U
 16. 3 L# E$ D: t) \" S3 k; e
 17. Codec                   Bitrate             Description     8 P1 k6 R3 f' k! [# V
 18. -----                   -------             -----------     3 _& o+ k( {( K" D! z; t
 19. MPEG-4 AVC Video        26648 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / . ?" L3 L. w6 }/ ^& h) ]& X5 J! g
 20. ! {& q. K$ `& R+ ~2 G' U; e
 21. AUDIO:
  + J/ p& v+ m( l4 @  X, B+ Y. M3 K$ C
 22. 4 Q/ ^$ I6 T" L5 y; @- A$ b
 23. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  - g+ j6 g; @3 a4 T$ o
 24. -----                           --------        -------         -----------     
  . N3 A) B9 O4 w# V' e
 25. Dolby TrueHD/Atmos Audio        Chinese         4692 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 4692 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)0 J* ?6 }0 J5 d$ t, P
 26. Dolby TrueHD Audio              Chinese         4310 kbps       7.1 / 96 kHz / 4310 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
  7 f8 R$ ^  r( U2 r  h1 X$ a4 x! A, T  L

 27. + v  b* b6 H- x# |6 q. m
 28. SUBTITLES:
  : _; Z7 J6 a% s' U
 29. . q! [1 M1 f. v
 30. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  + Q% i! n, r7 c( R4 o$ q7 ]8 L" V
 31. -----                           --------        -------         -----------     
  2 \2 D: y; m& I: ^3 i, T$ t. n, k9 `
 32. Presentation Graphics           Chinese         20.629 kbps                     8 k8 ^8 c) d0 ^; \" M* _' c
 33. Presentation Graphics           English         23.809 kbps                     
复制代码
Screens:) g  w2 `+ F: z4 E( o
& |8 O& _; S# m3 l$ e
  N7 g2 t, g$ f3 M6 W4 V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

4

主题

418

回帖

4022

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3204 点
ALLisxxx 发表于 2019-2-4 12:21:40 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
/ c- D- h7 j9 j  W- MNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!* Z& D% T0 `3 `+ [" U4 ~
蓝光论坛里 ...

4

主题

418

回帖

4022

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3204 点
ALLisxxx 发表于 2019-2-4 12:24:08 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!$ P% q; o0 z0 e! C0 r
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
3 u1 |) n: M5 v8 o4 ^6 x
蓝光论坛里 ...

1

主题

730

回帖

2917

积分

Sponsor

金币
34 枚
体力
1442 点
firendzhon 发表于 2020-2-8 22:25:44 | 显示全部楼层
无双 谢谢分享    谢谢
2020第一天 ...

4

主题

418

回帖

4022

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3204 点
ALLisxxx 发表于 2019-2-6 00:36:28 | 显示全部楼层
貌似只有粤语对白,也无简体字幕
蓝光论坛里 ...

10

主题

823

回帖

6704

积分

VIP Primary

金币
1252 枚
体力
3242 点
我喜欢你快乐 发表于 2019-2-6 10:05:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

0

主题

68

回帖

339

积分

Sponsor

金币
109 枚
体力
98 点
QQ
maimlch 发表于 2019-2-6 11:33:14 | 显示全部楼层
这电影不错,谢谢分享

0

主题

57

回帖

352

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
241 点
QQ
红色之旅 发表于 2019-2-8 09:55:35 | 显示全部楼层
支持国语,果断收藏

31

主题

4102

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3077 枚
体力
9887 点
QQ
shiji1973 发表于 2019-2-9 00:33:39 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

3

主题

179

回帖

1334

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
989 点
知懒而长乐 发表于 2020-1-31 13:16:58 | 显示全部楼层
无双的棒棒哒

1

主题

730

回帖

2917

积分

Sponsor

金币
34 枚
体力
1442 点
firendzhon 发表于 2020-2-8 22:25:14 | 显示全部楼层
无双 谢谢分享    谢谢
2020第一天 ...

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-15 13:14

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表