BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 33|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 星球大战外传:侠盗一号 [3D左右格式 内封国语中字] Rogue One 2016 1080p 3D BluRaycd Half-SBS x264 DTS-HD MA 7.1-FGT 21.94GB & 10.94GB

[复制链接]

7843

主题

8037

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10771 枚
体力
9772 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-20 15:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
1 @# D( V9 w& V
1 F9 W, ?9 x" I! k◎片 名 Rogue One: A Star Wars Story / Star Wars Anthology: Rogue One / Star Wars: Rogue One / Rogue One
) ?* _& y+ {8 P: [. Z6 R◎译 名 星球大战外传:侠盗一号/侠盗一号/星战外传1/侠盗一号:星球大战外传/星球大战:侠盗一号/罗格一号
& G- ^7 Q; p/ }+ {4 B: b6 C! {6 V* B◎年 代 2016$ {4 ~& u  T. B6 H
◎国 家 美国6 J! ]% G5 @2 ?2 C7 j* ]$ L6 G
◎类 别 动作/科幻/冒险
1 h; T, r$ ^! ~( ^  \◎语 言 英语
1 _* @! }5 O( Y. ^# ?◎上映日期 2017-01-06(中国大陆)/2016-12-16(美国)
2 m$ r9 A. B/ Q" x& o4 S! j* v◎IMDb评分 7.8/10 from 530,163 users
4 M2 h) c& [( N" J7 ~◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt3748528/! o& u/ m1 B: H5 ^4 Q  j7 ?0 ?2 p
◎豆瓣评分 7.3/10 from 151,009 users
) p* t4 u5 X6 L9 V" R* `) d4 K* Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25894431/9 [7 _& r$ [+ Y
◎片 长 2 h 13 min
/ J0 l* e* V. j◎导 演 加里斯·爱德华斯 Gareth Edwards
7 c. j0 D' z+ n0 l; j: ~) N$ ^6 R◎编 剧 克里斯·韦兹 Chris Weitz* i5 v1 S! v+ X# X4 a: B7 v+ x7 a% B* c
   托尼·吉尔罗伊 Tony Gilroy1 A! n8 n3 T8 @1 Y, |! s
   约翰·诺尔 John Knoll
+ J4 L/ ^; G' D; _9 H# ~0 D   加里·维塔 Gary Whitta' H0 M1 U, j( F% J3 c1 S
   乔治·卢卡斯 George Lucas  z2 n0 |2 w2 ?/ p0 v0 ~( i
◎主 演 菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones& q; ]- ]5 {( W
   迭戈·鲁纳 Diego Luna5 m- s4 o% ~: l% b8 K) J
   甄子丹 Donnie Yen6 E: u) v% t7 B( A- Z$ y# M
   本·门德尔森 Ben Mendelsohn
  ^. D: @+ I* v* W' ~   麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen$ @4 h7 J+ r# s: z- a5 B
   艾伦·图代克 Alan Tudyk8 o# t+ M. O6 f: G
   福里斯特·惠特克 Forest Whitaker/ m# j- J$ y3 u" l- S& y- q3 b
   姜文 Wen Jiang
( p  K5 d. B+ s  R" a   里兹·阿迈德 Riz Ahmed
# _4 {* V+ M: G$ O( q   乔纳森·阿里斯 Jonathan Aris
' ?! d1 b4 ~  ]) s7 `& H   尤妮斯·奥卢米德 Eunice Olumide/ @7 G9 O8 z! m  K& n* y
   克莱尔·陈 Claire Tran
9 F4 v  ~3 A$ q1 ^4 L7 ?) s, f   吉米·斯密茨 Jimmy Smits1 A. I4 c  H7 n' c
   沃维克·戴维斯 Warwick Davis! ~6 {0 w' Y4 y; b. S5 O% e1 n
   马克·普雷斯顿 Mark Preston6 H6 w+ E" ^: H7 V# G3 `6 n; y
   吉娜薇·欧瑞丽 Genevieve O'Reilly% R- |  s- X2 j/ c. @7 M
   詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones: ~0 m) ?9 g7 E, m. P3 p
8 N+ G6 |3 ^' T3 [' g
◎简 介 3 O% U, g% V3 |  y+ N& r2 k  |
$ R: C. H9 ^! ?# D2 g
 共和体制崩塌,银河帝国的阴影笼罩着宇宙文明每一个角落。为了加强对反抗势力的镇压,塔金主义直接催生了一种足以摧毁星球的超级武器——死星的诞生,而物理科学家盖伦·厄索(麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰)正是死星的主要设计者。厄索的女儿琴(菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰)在童年时代与父母经历了生离死别,之后她被反抗组织领袖索·格雷拉(福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰)所抚养长大。成年后琴罪行累累,成为帝国的阶下囚,最终却被反抗组织救出。从格雷拉那里她得知死星的存在,并见证了一个城市的灰飞烟灭。然而义军同盟决然不信死星的存在,万般无奈琴和飞行员卡西安·安多(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)等人孤身前往收藏着死星设计图的星球,攸关全宇宙命运的战争拉开了序幕……2 r3 C1 [% }0 l% u9 A
( t- w; g8 N: T" I, L
 故事根据1977年《星球大战:新希望》片头的一段文字改编。
$ I5 ~0 Y, U9 a8 V6 @. |- ~1 V* Y! l, [" s: Z! d5 I
 The daughter of an Imperial scientist joins the Rebel Alliance in a risky move to steal the Death Star plans.
' E" j8 I( y7 j+ m
0 @+ `$ u6 S; o) B$ c9 v◎获奖情况 : e! R' `9 `& P% ~( K: w* q+ r9 ^

+ F0 ?# Y9 h: Y/ f2 u' O3 ? 第89届奥斯卡金像奖 (2017)2 L/ o4 ^/ p4 B2 _& `
 最佳视觉效果(提名) 尼尔·科博尔德 /  Hal T. Hickel /  Mohen Leo /  约翰·诺尔5 L  T- g. w2 T% h- P9 `1 s, y
 最佳混音(提名) 克里斯托弗·斯卡拉博西奥 /  Stuart Wilson /  David Parker' X  v$ P; V+ h1 H( B- J

9 ]+ e( T  `/ P' J- T5 E 第70届英国电影学院奖 (2017)  F; ]) F& g/ H- B/ \5 M- g4 N. ?
 电影奖 最佳化妆/发型(提名)
- [# p0 \6 l. n: s 电影奖 最佳特殊视觉效果(提名)
+ d4 f; y6 |% u. Z9 j& [6 _$ ^. Q1 {$ }( m3 L, M7 H
 第21届美国艺术指导工会奖 (2017)
3 a3 V1 u3 ~3 Q  c7 c 电影奖 最佳幻想电影艺术指导(提名)
) @% X. |2 s3 G* s* q$ @( t* T/ x+ T7 ^* F
 第19届美国服装设计工会奖 (2017)
: L( g2 U4 N, N' u 奇幻题材电影最佳服装设计(提名)
* b6 H9 {" j# \5 {7 \) p3 N# D/ i1 L7 ]0 c# y7 W3 G. O
 第15届美国视觉效果协会奖 (2017)
, v# R$ s# i* R! c 最佳特效电影视觉效果(提名)* D/ O7 c! m9 c) C
 最佳真人电影CG动画角色(提名)! a: k+ A, n$ p- z* ]' Q6 t1 i
 最佳真人电影CG背景(提名)( l2 L# o+ }* }; \
 最佳电影虚拟摄影(提名)
9 h0 l) j+ W) i7 R. q 最佳电影模型(提名)
5 I* |4 x. y( H4 E( k/ C: c8 H3 K 最佳真人电影模拟动画效果(提名)
1 y6 u: r) _+ F6 O5 y7 V1 b" J$ D: `. ^7 P( s5 D2 g
 第53届美国声音效果协会奖 (2017)3 C0 ]7 H- i! [; x4 E! ]9 u
 真人电影最佳音效(提名)
/ Q1 n/ D+ {5 y% I
Video
9 g! x0 o+ N$ N5 yID                                       : 1: @% @/ O+ G! j* c
Format                                   : AVC& w$ o; j2 ?2 D" D9 M% @% r
Format/Info                              : Advanced Video Codec  `2 U+ Z5 e- N9 y# u& d
Format profile                           : High@L4.12 \/ Y5 L1 }; {6 g
Format settings, CABAC                   : Yes/ C7 Q9 T, @8 L) R0 x  Q' h
Format settings, ReFrames                : 2 frames
4 R% e6 @2 B8 v0 P* YCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC, E7 Y/ y5 k( N3 z% h& T/ D
Duration                                 : 2h 13mn; `8 x, M2 H, H8 c
Nominal bit rate                         : 15.5 Mbps+ q0 H2 J3 T- ?# m5 {
Width                                    : 1 920 pixels
: m/ I1 w% P7 s) Z% qHeight                                   : 1 080 pixels
* ?2 G; B  A( X3 eDisplay aspect ratio                     : 16:99 \, I7 j( v5 C
Frame rate mode                          : Constant
/ Y( N/ I5 g  w* H3 Z% c6 {. JFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps8 F* ~# y' u, W- x* }
Color space                              : YUV
3 R: W/ }2 P) r2 r' LChroma subsampling                       : 4:2:03 {9 e+ [9 A' D  r6 b" {' z
Bit depth                                : 8 bits* S4 l# c1 s- P
Scan type                                : Progressive: v- n. A: n1 D0 t9 y  ~8 v0 R
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.312  S6 [/ Y2 N0 Q# B5 J0 i/ w$ c
Title                                    : Rogue.One.2016.1080p.3D.BluRayCD.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT0 ?/ }& S' `) D3 l
Writing library                          : x264 core 142' s$ e7 W0 X* `" F
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=15500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
) U$ `; z% j, T7 \2 y2 ^& i0 tDefault                                  : Yes  U, w+ B: `) r. o/ M: |* z
Forced                                   : No7 \5 z( c* s7 k' E. |% d. @
Color range                              : Limited
4 L1 ]  H/ Q- X* IColor primaries                          : BT.709+ Q! H% o& ?! \% W' R
Transfer characteristics                 : BT.709
. E, F, ~, T# Y% f4 c: x6 FMatrix coefficients                      : BT.7099 w* e0 _- m! ]" V
6 B" H! x8 t- O# e! U4 d7 L
Audio #1# L: W  @. v  h# g- t/ x
ID                                       : 2
7 [8 ?$ B% u7 z  ~6 @0 p/ g  GFormat                                   : DTS0 l" x0 u. C( a2 d* H8 J0 N
Format/Info                              : Digital Theater Systems! }  d: S- B5 F& N/ b+ [+ F
Format profile                           : MA / Core& }/ {* H( ?# k
Mode                                     : 162 o6 c9 Y$ a: E3 m, B: O. a0 t
Format settings, Endianness              : Big; e. x" f/ ]% v. J( U" N
Codec ID                                 : A_DTS! Q& ]' U% ?, O  I
Duration                                 : 2h 13mn- A: U+ i/ N. s9 k; N+ B5 T
Bit rate mode                            : Variable / Constant
" |( o: M& W3 @& ]+ ]9 i; fBit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
5 `6 \. d; Z; Z" SChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels/ N& t" \" d" I3 d+ n/ j; f
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
! e) c& t5 B( s; L/ b3 MSampling rate                            : 48.0 KHz
' u% r4 S: W" H2 m9 y6 c1 BFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf): Q; F2 Z' A  |: C3 Y. K2 t; d/ r
Bit depth                                : 24 bits
  N  a1 b9 {, g* N- @+ Z4 ZCompression mode                         : Lossless / Lossy
9 F& n7 a2 C% u- a& T% ?Title                                    : Rogue.One.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT
" o; A# i4 Q/ _+ _Language                                 : English& C2 A6 r6 w/ f5 u" x/ x
Default                                  : Yes
! c0 q1 A! o8 g. V8 ?2 u$ F$ z4 BForced                                   : No
$ h; Z( l  m; Z
1 A4 I2 J4 }" m2 o3 O# k7 ?3 @Audio #26 _8 J9 s+ ]% g# h$ v
ID                                       : 38 ^- t: _6 `" _: Y
Format                                   : DTS/ _0 r& a; d5 `: Y: t) H+ o* r
Format/Info                              : Digital Theater Systems
7 p% y6 }) a" ~( }Mode                                     : 16/ p/ p3 I# H, L; {  E, h+ Y; M
Format settings, Endianness              : Big
4 o0 J: b! C( B3 H" E. ^- Z, K" R' CCodec ID                                 : A_DTS
! {$ L4 _, o6 P/ z1 }! G+ J' Y- X/ n" fDuration                                 : 2h 13mn
( H" y7 ^$ L& v. a7 f5 s9 L0 |Bit rate mode                            : Constant4 ]3 ]6 |* N& K
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
% ?1 A2 o2 Z: |: CChannel(s)                               : 6 channels
* ?3 c8 r* ]% `5 G. mChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
9 A+ c$ I/ q' }7 x2 r2 J" {Sampling rate                            : 48.0 KHz
  m0 d$ P' b- R" B/ TFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
7 X6 ]& C8 ~4 p6 O) v6 e/ E, BBit depth                                : 24 bits
& X% t, x9 t+ ^, F5 ?Compression mode                         : Lossy; t/ V, k6 ^  {( a. |
Stream size                              : 1.41GB (6%)
* c8 v: m) v; z- RTitle                                    : Rogue.One.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT
) T' ?" G# {! j  _6 r4 t' V' r4 @Language                                 : English9 ^( h7 E+ s( k9 C/ P- h" G, V
Default                                  : No
6 E- _5 P; F& |4 ^! u" j' x; lForced                                   : No9 F0 ~7 [7 Z6 i+ E8 [1 k% E

$ I6 c" w4 F$ XAudio #3
& {0 Z" `; y: {3 C+ DID                                       : 4
2 ]% k+ Q, {6 ?- C% |Format                                   : AC-3
, U% Z5 @- s$ S( D% O0 yFormat/Info                              : Audio Coding 31 v+ q9 o2 Y/ P  ^' h% j" M, E
Mode extension                           : CM (complete main)+ S4 t  K; @) o$ c3 \
Format settings, Endianness              : Big
  |5 {4 W+ n$ Y) {) w3 _: V+ w7 qCodec ID                                 : A_AC3
: D, Y7 B9 u" Z' B  f$ j$ s! }; x. _0 mDuration                                 : 2h 13mn
$ l- B6 [, ?: F; p# V$ nBit rate mode                            : Constant
7 A8 u/ o! Y8 X1 z! DBit rate                                 : 640 Kbps( |+ N0 O( Y6 e9 |6 I) E
Channel(s)                               : 6 channels
* `1 S% H8 G4 y) ^/ Y# DChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE/ o) C% a/ k6 U. y0 |. z/ h- B
Sampling rate                            : 48.0 KHz, X2 U& p' X* r
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)
/ T& _# J. u6 @( l  ECompression mode                         : Lossy9 N& M2 o) ?4 i' |, S/ j) h
Stream size                              : 613 MiB (3%)( n6 q8 F9 l5 j
Title                                    : Rogue.One.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT
* S# ?- {- B0 s5 FLanguage                                 : Chinese; q  k$ ~! t8 F" S/ \
Default                                  : No! s; T5 S8 Q8 u0 k$ B, H  N
Forced                                   : No. W9 t; f- I; c: ~5 x6 o0 ]- ^

& I- z5 O  P1 u4 I/ l# o* ?% }Audio #4
. b1 o$ S: e# U' p8 ]ID                                       : 56 u& d& W9 O$ N" S' H( Z) _- d
Format                                   : AC-37 {/ k, F6 Q/ O; R' M  Q# z
Format/Info                              : Audio Coding 38 Y/ n1 F7 p  h; ^" b5 D
Mode extension                           : CM (complete main), u* f2 M8 ^* Z! O4 [& M4 {" j
Format settings, Endianness              : Big6 m" R- h# ?! s. q
Codec ID                                 : A_AC34 d; f- a! s2 E8 [2 M( N
Duration                                 : 2h 13mn- r: h2 o3 n0 j2 a% b' d
Bit rate mode                            : Constant
2 w# E1 M! }  i+ a8 o- n8 YBit rate                                 : 640 Kbps- J0 k. g( u, h& G( _9 u+ N
Channel(s)                               : 6 channels
0 ?% [! e6 ]" _5 pChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
6 t8 \/ _1 E) x5 y9 kSampling rate                            : 48.0 KHz( I8 ?; d+ e0 [) w. A7 }4 ~
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)
0 D+ b. v* }: F' l7 |5 YCompression mode                         : Lossy
4 k" U. V' ?3 `6 \+ uStream size                              : 613 MiB (3%)  h) `. F7 m; S( I: P2 e( k
Title                                    : Rogue.One.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT. V! x- J4 G8 M0 `
Language                                 : Thai" ~& `+ z/ f( a9 R
Default                                  : No
; H# Q9 x7 k3 T+ qForced                                   : No: |/ |% \1 M1 t/ x+ }7 Y
( k4 a9 s4 m6 R
Text #12 d' F6 d: F7 {3 \- g/ N) z# u
ID                                       : 67 d2 ~# }6 Z- r2 v' I( E+ Q
Format                                   : PGS$ u1 F( D$ Y6 i2 p0 W; N" S
Muxing mode                              : zlib5 n5 {4 o: ~/ z" U6 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 t, D& a) R$ w1 r5 xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 q" b, s& Z  }) \: j# c# NTitle                                    : English-PGS
( J( j! V$ w4 ^6 p( z! h- tLanguage                                 : English
( a8 `" a7 \/ _, U6 i5 B, `- F  {# sDefault                                  : Yes4 F' \4 S* x6 D: O  L% e) x" j6 T
Forced                                   : No6 t  @' n& e( I- ^: D) d
9 Y. W/ t: |- d2 t3 l7 `1 i
Text #2
# G% r# [$ D- ]3 xID                                       : 7
0 p- h7 e0 J) r4 N' uFormat                                   : PGS5 A+ S& D* U7 G; f! s; V; ?9 _3 N
Muxing mode                              : zlib
0 c; o# M" o" X2 w; W+ F9 k" Z( \2 ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% ]  F' b9 r4 d& G2 O+ FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! c8 J) ~; F/ z* }  p% h$ jTitle                                    : Chinese-PGS
1 z9 t- J& v- `# iLanguage                                 : Chinese" y$ A0 H% N' ~1 m
Default                                  : No# {, i9 |% S. U$ Q% n
Forced                                   : No9 g$ ?0 p7 q0 l: u4 I4 a  Z

  K" w- t. r3 d* O; PText #3  @' ~) T5 ~" ~2 N+ O
ID                                       : 8$ J( u! f4 z  C7 d4 V/ W  \5 ~/ G
Format                                   : PGS
0 |* u. F1 R% _- Z' |Muxing mode                              : zlib. g/ u7 @! u( H: }' a0 j  R
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 R/ d% C$ |2 w6 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! c& ^$ ^0 e; C9 O* |$ ?" J) n. ATitle                                    : Chinese-PGS" @( Q3 x, g' d8 o2 x, w
Language                                 : Chinese! T0 B! L3 f, e3 r& O
Default                                  : No3 v( B5 U" G- ~" g) @
Forced                                   : No
8 ~' x/ c  o' D5 z
# y7 h/ U0 l) l% ~/ G: IText #4$ Y* r, P, O. x# n  L
ID                                       : 9
: _6 C5 c/ k* y3 H8 q- N. i7 nFormat                                   : PGS8 [7 T& h5 |& w, K( I. N  H
Muxing mode                              : zlib# A/ |  l3 B% ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' O2 E; I4 \: i8 W9 d" s( }. PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; k* v  b: ?8 ]Title                                    : Chinese-PGS
8 s! ?7 v" Z. D1 m1 H6 G+ I+ W" X: RLanguage                                 : Chinese7 C2 F3 g7 B! B; z2 a9 J3 d9 T3 o1 i
Default                                  : No
3 t/ W" ^0 O! S, eForced                                   : No5 C% \* u+ e' r& f* i  v

7 Y- u0 a# {: w# CText #5& P5 g# X# x- f! z
ID                                       : 10' u! Y7 h* \0 c) l( s3 ~/ H
Format                                   : PGS2 ^4 m% \) \5 Y  v* O
Muxing mode                              : zlib
2 p% j4 J5 h7 r6 L( qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS$ Z: [5 _+ N$ z$ W2 s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 n1 e& T4 }" y& m: b. u1 U9 e
Title                                    : Thai-PGS$ e5 H& t7 C0 n0 M- [* `
Language                                 : Thai; r8 o2 O2 X; D5 Y5 @/ w9 G
Default                                  : No
2 v5 u" u2 S5 AForced                                   : No
: |6 S& I3 t& {9 T7 _
; x8 ?0 H; f3 e& i# @' L. ^Text #6+ x0 b2 Y, E& A# F! h
ID                                       : 11! K) {2 ~. h, e4 l! x; w
Format                                   : PGS6 E, z+ C+ R- u  i! D+ R! k" ?9 {
Muxing mode                              : zlib
) E( s" A+ N0 u3 ?" O$ C% XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. B, x9 E- Z* N' ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' c5 P. V2 c' Y. n5 v+ r5 ?  qTitle                                    : Korean-PGS8 z! h0 z0 i; g9 W% q
Language                                 : Korean- x# S, b1 e0 ]/ T
Default                                  : No) v: k, k2 ^' h$ N; @4 w0 A
Forced                                   : No
- r" w1 y% d, @9 Z: z6 s$ J6 G; X+ M% F4 y" x
Text #7/ `# c& v% w- j+ D
ID                                       : 12; ~. z3 V3 s' f/ x/ ~" T
Format                                   : PGS
; ?2 B2 Z7 l/ w! a+ `Muxing mode                              : zlib
6 \7 {5 H6 O) j0 N! jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ C2 J) i8 t* PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 G  c3 T8 e+ ^) @
Title                                    : Indonesian-PGS
5 g7 G- Z' [# sLanguage                                 : Indonesian  _' r9 d, ]$ A( ?3 T
Default                                  : No7 A8 n& q8 R! G0 y
Forced                                   : No' w( o; h* W; C; n# c/ N

* H1 e, x) ^( m, s& a( m$ p+ @Text #81 {: x3 l0 s4 g5 Z! p
ID                                       : 13
0 j* r" j5 V$ P8 J: J3 t* X- UFormat                                   : PGS5 i+ J0 i& P  ~7 S) L* c" P
Muxing mode                              : zlib
% X9 w) A2 V" G: J* t$ mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 p( Y2 f; J( T1 N, [4 e" TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% p* u, v# [0 H7 {$ O8 fTitle                                    : Malay-PGS" d" ]/ l" h1 o! \2 _% A$ j
Language                                 : Malay
& ~, Y& C* h# c) \( M0 X8 m. yDefault                                  : No; R! K& J" U+ Y/ a# F  r1 ?( |
Forced                                   : No, J) M5 i8 ^4 j2 V

, @: ]3 c% G  x5 c; c; `& \8 A7 {Menu# A+ L# G! K) k, i) ]$ w
00:00:00.000                             : en01)00:00:00:000
* W  @! w8 e+ r- v+ V  v00:02:34.654                             : en02)00:02:34:654
  k' v! j3 k* P: s. K% e( D$ V00:07:46.465                             : en03)00:07:46:465
3 k1 B8 ^9 N0 z3 Y0 p6 U4 z+ ~# f- p00:08:42.813                             : en04)00:08:42:813) R: }4 l9 e& d0 X
00:11:04.622                             : en05)00:11:04:622
+ Q& K( m, Q0 [) |' F9 f00:12:21.198                             : en06)00:12:21:198. m6 j& C' j, ]$ o3 Q  k( A( k- f
00:13:41.153                             : en07)00:13:41:153
6 G+ ?* ~7 J. g00:17:19.913                             : en000:17:19:913  Q* ^/ h1 @6 _% {# @, z% ]% n
00:20:09.541                             : en09)00:20:09:541
5 `+ f. ]1 @0 |# u& E0 q) G00:21:54.771                             : en10)00:21:54:771. f& T9 x8 w& M! x
00:23:47.092                             : en11)00:23:47:092( d1 T/ Y/ ]5 |/ }
00:24:31.386                             : en12)00:24:31:386
2 w: ?6 i! d, T. c- G7 `& @% r5 u6 @00:26:53.444                             : en13)00:26:53:444
6 Z- Y$ G, @! b00:27:46.623                             : en14)00:27:46:623
$ l1 f% M  H/ `- B, W00:30:37.293                             : en15)00:30:37:293
! n( a7 J. ]" S% o2 ^; p00:33:53.406                             : en16)00:33:53:406
3 B) d+ {. `+ H( R5 R; ?* |0 H00:37:11.270                             : en17)00:37:11:270
( f5 C3 E" p" [# F0 E/ R- z9 J3 p00:42:30.089                             : en100:42:30:089
% B& [2 B& m6 P5 w3 d0 C00:47:16.124                             : en19)00:47:16:124
& H8 j# C# [9 `& x" h) A4 H00:51:04.144                             : en20)00:51:04:144* u# g% e8 Z) _4 S$ I
00:52:23.723                             : en21)00:52:23:723' J5 [+ ^8 k4 t8 p% O) }
00:55:53.266                             : en22)00:55:53:266
: c; N. r( ^1 R* I00:59:48.251                             : en23)00:59:48:251
8 Y8 d* ^/ t7 h0 g) B01:02:07.807                             : en24)01:02:07:807" O9 L" Z; j/ l% ^' ]/ {" V7 E
01:05:25.504                             : en25)01:05:25:504
; E$ {2 {- J( g01:10:24.094                             : en26)01:10:24:094& R/ F+ d: q7 L  Z
01:12:49.531                             : en27)01:12:49:531
1 b" f; i% Y' r: ~01:16:28.458                             : en201:16:28:4586 x2 s1 l  \5 c
01:19:04.322                             : en29)01:19:04:322
. U, s- }2 M3 K; z4 R+ J01:21:55.160                             : en30)01:21:55:160" I+ o" l# l2 U2 S/ ~, S; |. A5 I3 M
01:23:25.667                             : en31)01:23:25:667
* _/ z* z- @. X! H& x0 N01:25:58.986                             : en32)01:25:58:986. ?7 B. R0 `1 F! a4 Z9 }
01:27:34.957                             : en33)01:27:34:957
# U  \8 ]& L9 _& L01:29:57.308                             : en34)01:29:57:308  ?0 ~% [+ G& y4 m- P
01:31:53.841                             : en35)01:31:53:841$ Q6 k8 t+ Y* Q' }: O, {
01:34:18.736                             : en36)01:34:18:736
# k% t! F; A7 P6 `0 s6 e01:36:07.511                             : en37)01:36:07:511* d$ z/ m# A; l8 Q8 k$ B
01:37:48.237                             : en301:37:48:237" c! h4 r8 k! `( t6 U
01:40:27.604                             : en39)01:40:27:604
+ p" L' i3 G! T/ ~  K* d8 m01:42:44.074                             : en40)01:42:44:074
# t; A; P8 Z; W01:45:26.778                             : en41)01:45:26:778
4 V6 ~4 f5 _5 N  l- V8 x01:47:55.010                             : en42)01:47:55:010
7 \/ R/ o( {% B( F* h01:50:31.416                             : en43)01:50:31:4161 C8 H2 F) `: G# n8 v
01:53:28.885                             : en44)01:53:28:885. M9 Q. T3 d2 ^$ n
01:55:46.272                             : en45)01:55:46:272; q1 G+ C. _! o) E9 q) A
01:59:23.447                             : en46)01:59:23:447
0 F# R3 m6 Y: I9 X) a, W3 _5 V" |02:01:11.347                             : en47)02:01:11:347. d  Y- Y' k* s  d3 S6 F
02:03:15.596                             : en402:03:15:596
, E5 u- T; J' ]% O/ P$ W$ ]02:05:42.117                             : en49)02:05:42:117
4 b- i8 R. d1 O1 i7 j$ E2 h8 P) M02:13:57.028                             : en50)02:13:57:028
Rogue.One.2016.3D.1080p.BluRaycd.x264-PSYCHD
% V( A  u! K% B; HDate..............: 04/2017
8 W+ }+ H8 m9 p; h( C6 _IMDB..............: https://www.imdb.com/title/tt3748528/
8 }$ B, Y/ |5 E! G& R. uRatings...........: 8.0/10   287,891 votes3 e1 U# v$ f8 h3 F$ ?7 d1 X
Runtime...........: 02:13:56- G9 p, c: Y- ?
Video.............: 1920x808 (SBS) / 23.976fps' `: H& p% o% z
Audio.............: DTS 5.1 1509kbps) M( c& q. U; V8 L" c# T* d
4 _5 p5 o; h1 S) g* f2 o/ j* }
Video
! M; y2 x) a( Q1 HID                                       : 1
2 }2 ?- n$ j2 n& v$ ]Format                                   : AVC
' K) v5 V! B7 h' g9 HFormat/Info                              : Advanced Video Codec
  B5 O7 `! j. q) F4 iFormat profile                           : High@L4.1
5 I% R! M+ J9 [. x& MMultiView_Count                          : 2
# W1 z' a' V; I" @' i  w: dMultiView_Layout                         : Side by Side (left eye first)5 D7 O; L; g( M4 a, \! ]0 ?' Y
Format settings, CABAC                   : Yes# A. ]$ ^; W# r# ^0 U! ~7 H& b5 Z
Format settings, ReFrames                : 5 frames
3 f( ?; l) t, k) L& u8 GCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC. Y& S) q$ ~) w2 @4 }
Duration                                 : 2h 13mn! G( G9 M: x: A) R4 V# K2 V: N( E
Bit rate                                 : 10.2 Mbps
9 p+ y1 `- F8 M  U' O/ f2 e) AWidth                                    : 1 920 pixels3 _" l4 E8 h6 j9 b( |9 Q
Height                                   : 808 pixels) e5 ?# b! D& h4 h
Display aspect ratio                     : 2.40:1
0 O* V( p5 c* \7 t6 g6 @9 SFrame rate mode                          : Constant  Z, k* K( G5 W0 g) ~6 i
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
/ I+ a0 E" W; f# ~; W9 KColor space                              : YUV
5 w3 N9 S% {. A$ B. hChroma subsampling                       : 4:2:02 b9 L; z0 e1 h7 e' g
Bit depth                                : 8 bits
* T$ B2 ^+ I* [8 ^' G6 [  PScan type                                : Progressive- |1 H) p% J. x$ Q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.274
- F9 ~) W1 ]( I# UStream size                              : 9.52GB (87%)6 y, B- k8 ~7 e+ g! T, O: }
Writing library                          : x264 core 148 r2744 b97ae06
4 m7 p8 Q# C5 n; i  C  }Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10175 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / frame-packing=3 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80
: ^. b" _' {+ j- ?) m, q, IDefault                                  : Yes1 G( b6 J" z( g' D: ]* o% e
Forced                                   : No
5 O% F; v+ W  P+ c( A$ L; iColor range                              : Limited
" Y  s+ j- I: ]Matrix coefficients                      : BT.709' K0 B9 ^( ^: t" n( d7 {  \3 \, G
Audio8 F8 H  l: |' m: N3 o; J1 ~. D
ID                                       : 2% K8 r* r/ `; ?
Format                                   : DTS# {5 t0 Q' i7 v1 B. V( l0 `( h: D
Format/Info                              : Digital Theater Systems; X) H* M0 o! Y% }/ {/ {& [0 e
Mode                                     : 16  d0 X; w0 [% Z# ]$ d8 x
Format settings, Endianness              : Big8 i) J, s4 R% o. W- h3 r
Codec ID                                 : A_DTS% @8 S, F$ b. x$ z, p
Duration                                 : 2h 13mn! \/ a% G/ t6 O
Bit rate mode                            : Constant* o8 h1 ~) \1 {3 f
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
  R( ?8 u# [3 k- R2 sChannel(s)                               : 6 channels/ [* D1 [% G- k  {- V3 E
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
) x* N3 B. ~6 Q& P9 D& \/ h" G8 `: ~Sampling rate                            : 48.0 KHz
$ W* g; M' ^. H: ~' g2 `; vFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
! @7 k- ?. i; T0 K. cBit depth                                : 24 bits& p& j4 ]9 N3 N0 X0 ^
Compression mode                         : Lossy8 T8 t3 d- P& ?( W
Stream size                              : 1.41GB (13%)
( B' }" S* ^6 d+ S5 g! ILanguage                                 : English3 ^4 |; c# o/ U# V! J
Default                                  : Yes
: R$ ?, v& r) x. Y2 YForced                                   : No& N9 ~7 }" _/ e
Menu: s$ f6 S; M- S) K3 A
00:00:00.000                             : en:1; \3 ~; F* F) g% R
00:02:34.654                             : en:26 [7 G" k2 `# l) j6 B! j9 J6 W
00:07:46.465                             : en:3. W) x4 f6 `, f8 P5 _( w
00:08:42.813                             : en:45 ?7 g/ P9 w9 c; _  M
00:11:04.622                             : en:59 ?; E7 W$ p% `  ]
00:12:21.198                             : en:6
7 R9 W' ^* f7 \% N* r  ?! h( R00:13:41.153                             : en:75 [& P" d% X* |' ]6 ~0 ^4 h
00:17:19.913                             : en:8! T: x2 z* X' l8 |
00:20:09.541                             : en:9
! t' i# Y0 n* B' i6 ^2 F" U00:21:54.771                             : en:10
" L8 l* n2 V3 \00:23:47.092                             : en:11$ a8 w" o8 x5 i# Q" y. ?# J
00:24:31.386                             : en:12
$ G: @  j. B6 H0 M# V9 E& Q) X* F00:26:53.444                             : en:13
  A* f: V% U" Z. d& n00:27:46.623                             : en:14
. H7 W$ H" i5 p- b; u% \00:30:37.293                             : en:15
/ I: k8 a! P" B1 e1 F2 I8 \! f: L00:33:53.406                             : en:161 z" J2 O2 U( y; e# L3 }! b: o
00:37:11.270                             : en:17
/ B# r% R7 i: H/ ^00:42:30.089                             : en:18
% P6 W7 K7 q. H, H8 v00:47:16.124                             : en:19. K# y3 d2 f7 X: |6 O- V
00:51:04.144                             : en:20! o5 M" V" u8 T9 q! x+ }
00:52:23.723                             : en:21# n1 i4 d9 J$ g
00:55:53.266                             : en:22
9 V/ r3 V+ L2 x, B00:59:48.251                             : en:23
& L7 h: S' K" a. A; U01:02:07.807                             : en:24; |! a4 N; ?  }8 x; e4 ]! H. s0 Z
01:05:25.504                             : en:25' K  G( x! @) q
01:10:24.094                             : en:26
5 |# _* r! k: c, m$ P/ R1 q01:12:49.531                             : en:27
. `& R3 c! v1 H$ s+ F01:16:28.458                             : en:28
- p/ K: Y+ Y! R. u01:19:04.322                             : en:29
8 K- ?$ B/ D2 ~6 C! S3 x- \01:21:55.160                             : en:30
& K$ G! \# X, @: b6 D01:23:25.667                             : en:31
4 H. A- D4 J% p( y2 N) Z4 i01:25:58.986                             : en:328 V0 ~9 g% \9 K7 N. o$ T# Q0 v
01:27:34.957                             : en:33, x; R/ z' `& ~$ d: o7 b! x7 B
01:29:57.308                             : en:34/ z7 v* ]& f' C& u
01:31:53.841                             : en:35
& @3 f' [& k' S6 `& W& }  ?01:34:18.736                             : en:36" W. R% T6 x9 U0 B8 C7 e7 c6 k
01:36:07.511                             : en:37
9 z; Q1 z9 J% S01:37:48.237                             : en:38
' G! V3 r$ [- P9 c2 Z' ^( M4 F01:40:27.604                             : en:39
$ v8 Z, w) T/ K4 z+ j8 e- M01:42:44.074                             : en:40
, @5 O* V3 Y0 [: n01:45:26.778                             : en:41; \8 g3 ?+ v' I0 O
01:47:55.010                             : en:42
& y9 ^- u* h& ?# Q( w( b, t" T01:50:31.416                             : en:43
  v+ l; ~) b' \5 @01:53:28.885                             : en:44
* \" W9 ?9 }4 ~: D01:55:46.272                             : en:45
$ o; k/ z% I  |" S7 o01:59:23.447                             : en:46; U$ r9 i, V- j. w9 G' t' D
02:01:11.347                             : en:47: s+ y! @# d( J9 ]6 G
02:03:15.596                             : en:48; M! |, J, z* G4 K/ a) s
02:05:42.117                             : en:49% y/ n! ~' u1 V  w: V% v5 t% S
02:13:57.028                             : en:50

- I0 J8 X: y  V: l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

713

帖子

3242

积分

Sponsor

金币
590 枚
体力
1303 点
tto138 发表于 2020-5-23 20:40:24 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
% l! O# e2 d3 _: o祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
( E3 q' s1 {5 J- T' ^+ j

0

主题

98

帖子

651

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
444 点
zuiqingfeng 发表于 2020-5-24 19:03:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦 谢谢分享好资源

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-12-6 08:28

快速回复 返回顶部 返回列表