BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 13|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 死于枪战/枪战之死 [蓝光原盘] Die in a Gunfight 2021 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 31.24GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-7-22 07:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
In New York City, a young guy falls for the daughter of his father's nemesis.' y' r# {- n0 v8 k3 W3 R

6 c8 J$ L6 a9 ]: R4 M
, h: O$ Q1 A) t! d4 K4 \  O1 X9 p* ]. k
" ?6 v. C, Y. l& L! k& ~1 f9 x1 k◎译 名 死于枪战/枪战之死
0 y7 L5 u/ s8 ?0 F$ H0 K- ]◎片 名 Die in a Gunfight
) w# T2 Y6 X9 j2 g6 M7 \! a7 U" F◎年 代 2021
+ s. ^. H2 ~' x. c& ~+ @◎产 地 美国7 p; q4 b( {4 `
◎类 别 喜剧/动作/爱情/犯罪
. F# Y' e8 f* v% i( E3 K8 t# ?1 e1 {6 h◎语 言 英语9 H2 ]7 ]5 v. F5 B7 m) ^! M- o! O9 s. a
◎上映日期 2021-07-01(俄罗斯)
- I# N. Q& ^0 E; [, k◎IMDb评分  4.4/10 from 638 users- {, |* _8 B" c6 x2 E! W' Z5 C
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1697800/
* o2 r+ e& Q0 [8 l◎豆瓣评分 4.2/10 from 195 users6 n/ c( V/ @" y; t
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6872950/- a% A! U- _( o0 M$ d
◎文件格式 x264 + DTS$ {: ?" I* ^9 j
◎视频尺寸 1920 x 10807 V9 s5 B) D9 j0 g, s1 k! a8 r
◎文件大小 1DVD 31.24 GiB& E% ]$ ~( o' G/ g4 ~% @, N
◎片 长 1:32:16.572 (h:m:s.ms)( x2 e4 X$ i7 a( k
◎导 演 科林·希夫利 Collin Schiffli: K9 u/ u* x$ [% T7 f
◎编 剧 安德鲁·贝伦 Andrew Barrer- Z& n0 F2 ]$ c. N; x" g
     加百利·法拉利 Gabriel Ferrari' _' f  c7 z# s% B& Q
◎主 演 迪耶戈·博内塔 Diego Boneta. E3 t! _" V! E+ ~' v
     亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario8 J. H6 `/ E9 d) V1 t* [, p& a4 g
     崔维斯·费米尔 Travis Fimmel
3 {- j* T: A& X     贾斯汀·查特文 Justin Chatwin
  ]% o" I: n' _7 \2 A  `7 L     比利·克鲁德普 Billy Crudup
# ?+ L4 }  g( @& }+ H: y     埃曼纽尔·施莱琪 Emmanuelle Chriqui
1 d5 u8 ?) [& }/ E5 l     尼古拉·科雷亚·达姆得 Nicola Correia Damude
% c6 v/ w( }- Q8 d% e( g     约翰·拉尔斯顿 John Ralston
2 I8 v* Q' n( p; I0 a( ~/ b     米歇尔·诺尔顿 Michelle Nolden
$ e6 F: @$ z% Q- ^1 E     斯图尔特·休斯 Stuart Hughes
4 D- ?- Z, ^0 M     约翰·腾奇 John Tench
1 L0 V6 j9 O- r8 s% e' o     蕾妮·威利特 Renée Willett
' g" z3 U4 w* ^4 B. e     高莉莉 Lily Gao4 F$ I/ O. |. ~  ^
     奥立薇娅·玛恩 Olivia Munn
5 \9 p, I3 @* p0 x6 t5 u1 N, {" |     海伦·亨特 Helen Hunt
0 t4 B8 }5 D/ J7 c# c( y( _     大卫·达斯马齐连 David Dastmalchian) U4 \4 Y5 G3 Z

* E4 l8 G' C0 b+ Y( N◎标 签 亚历珊德拉·达达里奥 | 美国 | 动作 | 爱情 | 剧情 | 2021 | 电影 | 美国电影
' V. h2 w' J6 Z8 E; P0 m: o# a2 z. H( w6 E5 {1 s
◎简 介   
( |! y  O% D0 }/ k4 J( v, q/ y9 J- U3 X( h5 o3 ^
 一位年轻的纽约人爱上了他父亲的死对头的女儿,开启了一段罗密欧与朱丽叶式的禁忌罗曼史。$ A0 z4 }" V2 \- `' A# ?: j

0 L7 e; w  k1 ]+ H* g A young New Yorker falls in love with the daughter of his father's nemesis, setting in motion a Romeo and Juliet-like forbidden romance.
. u0 |: u2 F- ~5 N' Y% R. f
 1. DISC INFO:
  9 V/ |* }! R4 q  I: i. p& r
 2. & p& T# v4 |1 J5 Q
 3. Disc Title:     Die.in.a.Gunfight.2021.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  0 H+ Z  a' U. c& e
 4. Disc Size:      33,545,850,103 bytes
  * Y0 \% f; _& `
 5. Protection:     AACS/ G$ V* @. g2 u: J
 6. Extras:         BD-Java
  6 j  n  k; P/ i; ~( o; ^3 D, X
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.3.8)
  ) H2 L" _9 H$ v8 |" M( C8 x2 B9 S6 w! c

 8. , c* G6 z/ v2 v/ `$ Z
 9. PLAYLIST REPORT:
  0 A* c3 h5 T% R; @; V
 10. * j* k% S8 v. n9 o
 11. Name:                   00664.MPLS  
  9 L( c1 F! Z; b- \
 12. Length:                 1:32:16.572 (h:m:s.ms)& w  `( y1 [) o% e' n" O( ^' B* a
 13. Size:                   28,908,693,504 bytes9 [, ?8 [! i- y; b! s5 m0 N
 14. Total Bitrate:          41.77 Mbps
  " K/ X" ?  U0 q) |5 R

 15. 7 ]% H7 _3 s! ^4 w$ G% {
 16. Video:0 O8 H: ^7 [2 q4 _7 z  s
 17. & N0 Z# S) ~! i
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  . N- |' q* a7 T7 {( Q+ Z
 19. -----                   -------             -----------    / X( \2 [, h. \8 o# }) C  v
 20. MPEG-4 AVC Video        36116 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.14 z! \& U/ `4 W; j+ D6 r  M6 ?2 c
 21. 3 A8 ?2 S! S' h! i* J4 G
 22. AUDIO:
  $ ~! P/ O0 _9 O% H, s& a
 23. 6 c8 e4 O5 ]! k7 V3 b3 Q
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    " {6 z- E. _2 G" ~0 V: j
 25. -----                           --------        -------         -----------    0 R* ^* G2 W5 `/ e
 26. DTS-HD Master Audio             English         3310 kbps       5.1 / 48 kHz / 3310 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  ; x: A, V; V. ]% n( T' Y
 27. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  * K7 n# C( b$ {, B" y/ [" k

 28. % A3 I2 J* `. R6 n
 29. SUBTITLES:
  " G' z1 c$ [5 M" ?0 {

 30. . V) u/ K0 f  o4 R8 e( a
 31. Codec                           Language        Bitrate         Description    : p- i7 z* H. u4 l5 Z
 32. -----                           --------        -------         -----------   
  # b% H. ~! v  {# H: H7 T0 w1 c% b
 33. Presentation Graphics           English         37.877 kbps                    % Q1 b) t3 H) `' [- G
 34. Presentation Graphics           Spanish         32.576 kbps
复制代码
$ f! A1 ?4 R( I7 o. [3 P
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 21:39

快速回复 返回顶部 返回列表