BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 46|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 王牌保镖2 [4K REMUX无损加长版] The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 EXTENDED 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1-FGT 69.62GB & 61.51GB

[复制链接]

5687

主题

6034

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4674 枚
体力
26126 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-9-2 17:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.
/ x" v9 Y$ s6 L3 ?/ ^' t8 W$ f% w4 A+ |# e
01.jpg " k/ u/ J. H' N% }% F- A

) C) j- E' q9 U: e  C/ r$ ]! N◎译 名 王牌保镖2/杀手妻子的保镖/保镖救杀手2(港)0 e7 U6 c; V9 h; E
◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 2( z$ g: c! c% e. z. g
◎年 代 2021
$ m0 ~$ ]7 f+ u0 y◎产 地 美国/英国0 B6 @- \! F' @5 J2 V
◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪: W8 |1 t7 R2 Y: D# y- g2 J
◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语
* C  s  Q0 v7 C4 b7 ~; x1 P◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
9 L0 ]- `6 R% Y◎IMDb评分  6.1/10 from 47,373 users
- [4 b9 i9 A& `2 K3 H9 p* t◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/+ I7 x% }$ E: k$ K, {
◎豆瓣评分 6.3/10 from 16,067 users
5 \. l+ L: I0 T* g  w◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/
2 E$ h+ Z) a' N  K/ X◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD7 e( k: {: v+ R' R2 c
◎视频尺寸 3840 x 2160
. E! _& y. Q$ |7 u* `) K  l◎文件大小 1DVD 69.62 GiB & 61.51 GiB; [, f, p5 Z8 p/ `% O( R
◎片 长 1 h 39 min
" E5 o. S; B0 J% T  Z- T) k◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes, J$ V" R9 k- A9 Q" b" H( c& V
◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor( O  S; ?- j' b2 G# a; `
     布兰登·墨菲 Brandon Murphy
4 E2 k2 q! `: g( c+ i     菲利普·墨菲 Phillip Murphy6 d. q: R. M+ i& L
◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds
; H8 d& M2 Q8 ~- z5 M5 b* Y     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson$ O) \+ P! X4 Q6 E* |5 m
     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek8 K/ z; k/ i' N; F" V! Q
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo
5 }" C+ d' O3 V: X     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant& u' m# q1 @. a) o9 s3 e
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas2 r9 z$ x8 D' f' @% X% y. W6 U
     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
. Z  s, L% K) t  Z, U' |     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander1 E/ V" @+ I5 c9 U3 Z5 b" D
     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome
% @4 G; f2 j/ }% F- u' ?     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front6 n4 k8 U9 p/ G# d' }, [% Z
     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar5 Y) ]# C" I7 S% ^" d9 B  Z& R' U: h
     迈克尔·戈尔 Michael Gor) U( o# j7 o0 S( H! b5 k2 U* G+ G
     乔治·格伦 Georgie Glen
' n- w( b8 L3 r' I     巴里·阿茨玛 Barry Atsma
0 ~- X* E" j5 s" z* I1 u! y     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra
" @- x. t& j4 o( @/ i1 j- ~3 M     加里·奥德曼 Gary Oldman% w6 F! C6 t6 R2 x
     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska
5 a$ y9 x* O. o     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe+ i7 J; r" I2 M  q6 f
     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov$ P' j* Q" M( q
     西蒙·安德鲁 Simón Andreu
6 J% s& v3 f( i/ e8 J; W     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico3 I8 `, y% S8 G
     布莱克·瑞特森 Blake Ritson: b: K- R) L7 G- R. F" m
     汤姆·霍珀 Tom Hopper6 o8 a8 k! `7 j5 W& @9 C
     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright# X7 R$ G& f( {! W) K1 }7 s
     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall2 m. Y  y& B8 u- f6 _
     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan
; F0 b/ g: I' i& ~     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
3 h5 J% H  K3 L6 e     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou; M$ G' i( U3 ~* {" P& L: F. T
     帕特里克·休斯 Patrick Hughes; `5 L5 k. R( A& d+ v
     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mićanović
  j; W3 x7 @: L  E* d0 f     托米·梅 Tomi May
2 M) g+ C& Q  x& s/ H* G     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington5 b; O2 o: q; [7 n
     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.
; A- ]0 j! l: H6 p# q9 A* L0 a     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti6 e/ O; g1 K1 {0 f
     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato
# i/ z/ @  h, j     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton" ~- T  h; G% q- E- a
     贝卡·宝陵 Bekka Bowling
* p. l/ f: G$ _& U: a, _     贝恩·科拉科 Bern Collaço
) J9 x, z- L5 z' B9 w     内森·库珀 Nathan Cooper' u5 E) H/ x: t1 `* f
     罗杰·金 Roger King
! c9 V) S" }+ i% K  _0 z$ Y     阿德南·昆迪 Adnan Kundi% L1 X! j; }+ g5 _1 f  ^
     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg2 L9 Y) P+ m8 z' M' g5 T, k0 S
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel% n9 P) K* H! I! y
     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic5 K; D( H2 L) N" |6 j
     Harry Taurasi
$ t& D% S0 Z$ _4 [+ Y     Amar Bukvic
' [5 Q* z2 ^& K     Csilla Barath-Bastaic
$ p, h; s! P" k% o' y5 E     James Maclurcan$ _5 Q2 ?2 U2 w1 W+ u
# I, ]- C; `( s( b7 A  V* ~
◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影
  J$ [$ q2 J( U8 u
) |& B/ p, G6 V' e" n0 X◎简 介     9 a  X  P4 v7 ]* e" Y4 v; B! H5 R

: h9 I% R( k; L# i; p4 A “交叉骨”弗兰克·格里罗加盟《王牌保镖》续集《杀手妻子的保镖》,瑞恩·雷诺兹、塞缪尔·杰克逊、塞尔玛·海耶克回归主演,导演帕特里克·修斯也回归执导。讲述Michael(雷诺兹)被杰克逊和海耶克饰演的夫妇招募,三人去到阿玛菲海岸执行任务。
! e0 G% x0 k2 r# d' B. v
. z0 S% j6 l$ N0 L! ? 格里罗饰演一名国际刑警,需要三位的帮助来阻止欧洲发生的一场网络攻击。
( _$ N* @! _5 X- J5 a
: v1 T6 ?  e3 G& d5 I* p/ w- l& `+ g Three years after the events of the original film, bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they are going out to a new adventure to save Sonia, Darius's wife from new threats." C4 Y; m$ y* q4 `. S4 \
The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.EXTENDED.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1-FGT
$ L" N% k2 T) S, x
8 o, W7 V1 g1 IVideo& V& S$ G. o2 z& p  z1 B5 g
ID                                       : 1& }% u' D( o$ Q3 {8 ~, w
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011); Z2 g. z9 W! D/ c( Y" t9 t
Format                                   : HEVC
  H; H; K# Z. P5 ^6 o) P% nFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding: C& ^0 \1 I# B" @5 u8 {
Format profile                           : Main [email protected]@High2 F6 Y9 @, D8 n& [- K, h3 N8 H
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
' h% h1 L  h) S. L" f& R+ }Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC6 o( j! P; ~1 ~! k5 t* y9 \+ K9 b
Duration                                 : 1 h 57 min  D- \* N& N2 s) a8 f0 v+ L. @
Bit rate                                 : 74.3 Mb/s2 Z, W" N" a6 H' [' s
Width                                    : 3 840 pixels6 K! h7 @9 _7 ^  G
Height                                   : 2 160 pixels9 F- Z6 `9 N5 E0 ?
Display aspect ratio                     : 16:9
& H) `) D+ M" Q0 yFrame rate mode                          : Constant; T& B% l& K" K; ?, w& h5 Q1 V4 N
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
: K  N/ V# _/ xColor space                              : YUV$ V1 s6 L. p6 i8 O7 N
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
5 L+ h" x3 W" ^8 O1 E8 M/ I: u3 z0 {Bit depth                                : 10 bits7 v) u# ?( K$ O: Z5 ]2 i  R
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.3741 s+ D. j! `( H' s. R+ x) g- }
Stream size                              : 60.7 GiB (87%)) d/ f7 P7 Z0 k
Language                                 : English% @. ~6 A/ o( j% o& {( ~
Default                                  : No, ?* I# [7 Q( M0 S6 ^* _! j
Forced                                   : No. p8 L5 i: H; w9 W- y
Color range                              : Limited9 r1 q1 H& y0 o! K) T$ e1 K0 s1 ~  D2 z
Color primaries                          : BT.2020
- r/ ]/ q2 q! |2 u3 xTransfer characteristics                 : PQ
( N, {: T1 T. V$ e- Q" N* J% UMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
$ y% P1 L; I+ u$ _) l" XMastering display color primaries        : Display P3
/ E9 {7 Y& o2 A: [Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
0 x  z6 B5 I; b) ^1 JMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
: L* v; ^1 B) oMaximum Frame-Average Light Level        : 711 cd/m2
, N7 l2 b$ M9 u' |' G/ c0 hOriginal source medium                   : Blu-ray
3 A5 e. N. D+ {, P
3 Q# m/ _, u3 @Audio #1' m7 |" D/ f/ U* D' ^1 }1 x
ID                                       : 2
* B5 M& J# r& @& qID in the original source medium         : 4353 (0x1101)( F. ]' Y: G, C" K8 e& W/ u" N( H
Format                                   : MLP FBA% {7 |5 h+ }6 [6 m+ N' Y* O
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA* v/ D  j! T1 a4 K: @& E% K
Commercial name                          : Dolby TrueHD; M+ e) L3 F: F2 u
Codec ID                                 : A_TRUEHD* [* J/ q" P* Q, \# K: |! F
Duration                                 : 1 h 56 min2 H) ~0 d# |% {  M
Bit rate mode                            : Variable( k* S& ~& u. w6 N
Bit rate                                 : 2 317 kb/s; Z, h; K9 I# ^) @/ I' T  B
Maximum bit rate                         : 4 011 kb/s8 L% L$ N, u; U
Channel(s)                               : 8 channels" Z  i7 a$ G+ }4 ?7 S4 o; z4 p
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
- E) R/ ?$ a8 G# C; dSampling rate                            : 48.0 kHz6 c# l$ s( S- s  y* ~
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
- J4 H  }5 {8 g7 D/ dBit depth                                : 24 bits
" A: P! ]! X2 d3 c, a# `Compression mode                         : Lossless* H4 W* E; a3 j( |
Stream size                              : 1.89 GiB (3%)
7 }4 r& Y0 x) Z0 QTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos
0 E$ L/ |1 C" _. d  D9 Y# YLanguage                                 : English
0 k7 N: y; J( ?& U* ^4 n- u& HDefault                                  : Yes
7 C7 q0 d: F: x. N9 T" TForced                                   : No
4 L  E# ~4 X; z6 r. dOriginal source medium                   : Blu-ray7 |) A2 I7 |$ {+ J

$ {8 ]* q. l, {. R7 _Audio #2( C( m3 j% F* v
ID                                       : 3* F$ G0 I$ a9 R/ T! v3 k) h, [! `, h
Format                                   : DTS XLL5 k6 s1 t! I- c# c. @& M
Format/Info                              : Digital Theater Systems
# P8 A2 @* X5 l0 J( K) nCommercial name                          : DTS-HD Master Audio" g7 o9 N: ?/ ~( R# |
Codec ID                                 : A_DTS
% H3 E1 \& {0 t: _& {3 ~Duration                                 : 1 h 56 min
+ X& I9 F. \' L0 fBit rate mode                            : Variable  h! d! z3 R) h6 s- Q4 Z$ G
Bit rate                                 : 3 866 kb/s& u+ \* C' w9 {! |3 F
Channel(s)                               : 8 channels; u  v5 s1 V' f* D
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
" q7 [& `% |' b6 H0 a# @( h. E- ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
, d& X6 K/ O2 t& L3 s# I6 }Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)! C: ?) i: @, V  i* L( k- e
Bit depth                                : 24 bits! l- B3 U$ t- O! K8 _9 ~1 N( v
Compression mode                         : Lossless" ^- v* x0 }/ _# q8 ^
Stream size                              : 3.15 GiB (5%)
& G* Q% |4 C) tTitle                                    : DTS-HD MA 7.1
& O+ @2 F; K4 }! X2 W: |; hLanguage                                 : English/ {% n& a( e$ {3 k, {! t8 K
Default                                  : No
; N2 J2 |6 G) m* WForced                                   : No
3 I. A9 E* @1 J, a* N9 U; r  F( R% {" B# B1 B' `6 o0 d
Audio #3+ w( g$ d5 k* r. g! O4 {$ A$ l
ID                                       : 4
+ S' M5 Q0 V  j0 A7 a8 j. L: \ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
/ S. b' b% @- ?) y! ]5 u. nFormat                                   : AC-3* s' J) k) _" V0 g' v
Format/Info                              : Audio Coding 3
, z# n9 S. O& rCommercial name                          : Dolby Digital
' q/ ~# J+ E' q0 i- L9 s8 ]Codec ID                                 : A_AC3
4 x# C' T4 G! t  H$ b$ I2 V% UDuration                                 : 1 h 56 min, `" }% H1 N, ~6 e- s  A, N
Bit rate mode                            : Constant
0 y; q4 a$ E* X# b8 |; \- PBit rate                                 : 640 kb/s
9 X, l  @+ L7 P( a/ uChannel(s)                               : 6 channels1 m; z7 D; J' Z6 X
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs( _1 h: t" L% V4 B  i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
4 g. B7 p. z8 S8 o1 F% e& yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" g7 {8 y; O7 y4 A
Compression mode                         : Lossy. A# s; W3 U9 `/ O* m
Stream size                              : 534 MiB (1%)
7 J' y7 |3 U$ n6 J2 [3 ETitle                                    : DD 5.1+ l2 q  [. d( y5 [, ]+ s; ^' h
Language                                 : English
& ?- l# Q/ i# d$ S2 a: dService kind                             : Complete Main
% X9 Y* s) a( J4 N& W4 K9 V! LDefault                                  : No5 ?  l5 G2 f# R& \8 O& J% o( I
Forced                                   : No8 Z4 m) X3 N& z! s) P9 Z: f0 `
Original source medium                   : Blu-ray" q5 T5 Q7 q6 r* |9 j

, W) w) v9 N( K# TAudio #4
' ]7 A5 o+ ~4 DID                                       : 5
) l: f% m" s& m# |ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)/ p: s; f5 z/ q% [" e
Format                                   : MLP FBA 16-ch
' m# b: t: L+ W0 J9 \Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation7 ?% a5 e* ~7 H) ^+ {$ K. G6 F
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
: R6 m$ ^" k1 e; W2 n, XCodec ID                                 : A_TRUEHD. K3 F* @( B% t8 l- `
Duration                                 : 1 h 57 min6 \. G/ V- U; s
Bit rate mode                            : Variable% C% {  @) u/ h$ _
Bit rate                                 : 3 222 kb/s
* B7 [" D6 n. l8 EMaximum bit rate                         : 5 646 kb/s
/ c9 y4 }3 k' l: e4 Q7 {1 w8 s( ~Channel(s)                               : 8 channels
$ h3 w) a; C& P/ b, uChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
: s) W# C5 D' j3 Z  |8 a; c, ?Sampling rate                            : 48.0 kHz+ @7 N+ k& N0 P' t- R% ?, c. Z
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)* K' I0 S9 o1 q8 k6 Q# p; V0 c( a
Bit depth                                : 24 bits* e5 W+ e& t+ H" ?5 a% A6 O# M! X
Compression mode                         : Lossless
, t# P3 ^/ ~& W" aStream size                              : 2.66 GiB (4%)" f9 H: d( w$ I6 ^, ^  A# M4 k
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos& c% o2 H5 n9 W  ?7 [
Language                                 : German
: g8 ~' i) x4 M+ {/ rDefault                                  : No- w4 e* A: k! Z% Z0 W# j
Forced                                   : No
. Y. E1 ~( w# f( D5 nOriginal source medium                   : Blu-ray8 }  {, Y! B& y/ B- Z5 k& n
Number of dynamic objects                : 15
9 R% i  g  \" m/ p  M! k5 e7 LBed channel count                        : 1 channel
1 `* Y; ^- X) k$ k% zBed channel configuration                : LFE
; I3 x9 q  R& Y7 @  L6 J# |& e  f
Audio #5
9 [% s! P7 ~0 f1 M) }  XID                                       : 6
  r0 }" H4 U$ r  B* G, k4 {' mID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
% R3 O; a$ v1 R  S% e! P4 FFormat                                   : AC-3' W- f& K3 y  @# v" n
Format/Info                              : Audio Coding 3
; o& J% M7 f! w, C, C- C2 HCommercial name                          : Dolby Digital
0 a- v% T6 _2 W9 Q( Z8 K- J. Q) _Codec ID                                 : A_AC3' [. v" n$ E5 ]% z- f+ {
Duration                                 : 1 h 57 min
; b6 t- [/ \. t/ s- i% k5 {Bit rate mode                            : Constant
" p8 t: s/ S7 o1 R5 ]( QBit rate                                 : 640 kb/s
5 j3 k8 i+ c2 @) ?/ f% LChannel(s)                               : 6 channels2 v1 ]" Y0 D2 O# E
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 p/ H- s' I+ c# Z& eSampling rate                            : 48.0 kHz) @5 [& j6 `1 e5 ~7 Z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; D1 [* X* Q2 {Compression mode                         : Lossy
( ?7 U0 h, K5 [' |# K# pStream size                              : 540 MiB (1%): `1 x+ o/ x9 U2 b) A* z
Title                                    : DD 5.1
7 s# _8 E# q, _1 U0 Q" MLanguage                                 : German
8 {$ I5 @" j  \( u" hService kind                             : Complete Main: j3 i6 c- a6 B! n" l3 X$ a' z
Default                                  : No% [( }8 I6 s; ~% j- M6 q' j7 M
Forced                                   : No
* x! R' M# U& e. j% rOriginal source medium                   : Blu-ray1 h4 m" E* v4 O1 f' R5 N% }
% O6 ?0 ?  W' g1 c/ A8 R
Text #1- v- |( F% X' w, E7 Q! Y6 n
ID                                       : 7
4 a& A0 V& Z6 t) R3 \# TFormat                                   : UTF-8, C1 s- M2 w9 @5 P6 _, s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 ~7 C' E6 p- y! P" {4 v( a2 g8 ACodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" x6 I- r  l9 \  @Duration                                 : 1 h 49 min
- z$ p, v# W) v* `/ MBit rate                                 : 78 b/s
. X0 I% ~3 W/ I/ y5 G$ O4 n& v- L. iCount of elements                        : 2036+ L" D4 i, F& j% N; S2 D
Stream size                              : 62.9 KiB (0%)
5 m$ I+ M" ^: C$ x3 o/ r# I5 cLanguage                                 : English: I2 J' O1 _" S6 {# e0 y
Default                                  : Yes
" \% N8 [4 g8 V  l) y) OForced                                   : No, Y/ [8 g2 O% A1 E8 J: E
8 z; e' D( H1 b3 Y: ]4 x
Text #2
& \3 x4 Q+ y; WID                                       : 8
7 G- v* H5 K% ]7 s* RID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
! f; h% Q4 X) D! q- _4 G+ VFormat                                   : PGS
2 A) z2 x. e# U8 @4 b- m0 t% mMuxing mode                              : zlib
  a+ [1 _  [. x: Y5 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- c3 s0 B& [: c! U$ g3 n- }Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 d  x) v  ]) \9 e5 v0 C  FDuration                                 : 1 h 55 min. V( }. E! i/ b- E" V' D) _
Bit rate                                 : 43.6 kb/s5 [" z+ r+ S7 ~3 a  z$ p" y& z
Count of elements                        : 31481 |: {0 R% P+ i" m, S
Stream size                              : 36.1 MiB (0%)
* L/ p  D0 A# s# ?; l; oLanguage                                 : German6 T, Q( A4 {# p6 W! x
Default                                  : No/ R& Q+ q7 a% T+ e" t9 u( Z( c
Forced                                   : No6 V" G5 j2 Q: P9 A+ F* [& K7 J4 y
Original source medium                   : Blu-ray
' X2 i7 t* X3 L6 b. `0 h: P8 E  f" j7 x
; j$ }6 b; b& R. T3 X% S) J: XMenu
! O/ C- X( }' }$ D( v; i00:00:00.000                             : en:Chapter 01
- B9 ?' t4 G, k, d3 t* i7 b00:09:14.554                             : en:Chapter 02
  D+ D* c$ |) K00:19:36.842                             : en:Chapter 03
+ H. W  F3 u/ L: c/ Z00:25:43.208                             : en:Chapter 04
* c! R* V" x9 C( D6 E00:35:08.940                             : en:Chapter 05
1 R% I/ o* Y1 Z7 m5 e8 @+ N00:44:45.808                             : en:Chapter 069 ?4 j, J! S. N: U4 G2 I3 h$ @
00:52:23.265                             : en:Chapter 071 {' P9 z+ O; H7 {
01:00:23.411                             : en:Chapter 084 r, B9 w: i# `+ ]$ ]3 @5 `/ R
01:10:33.562                             : en:Chapter 09, W7 r& o$ T. \* h* F
01:20:08.136                             : en:Chapter 10
7 L8 L3 n$ B2 j  A+ C2 l01:29:05.006                             : en:Chapter 11% k& G3 l% y- w1 j( k+ o
01:41:09.521                             : en:Chapter 12
Video
! _2 A- d/ z% }% s- p  J9 b9 {3 fID                                       : 1
: u, {# w& N! WID in the original source medium         : 4113 (0x1011)/ \, N- Z: L4 K7 x3 Q: B2 x
Format                                   : HEVC
- e9 R1 I+ D1 @& D# ^Format/Info                              : High Efficiency Video Coding" Y6 O0 k: F& ~. o! h. o$ a
Format profile                           : Main [email protected]@High2 p1 h8 e. _" F! }* e
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Bluray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible$ {. u' t1 }) g) [! K* X$ Z
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
8 d: ~5 z" g& wDuration                                 : 1 h 39 min- R0 K; V- b; ~' N- \; j
Bit rate                                 : 79.4 Mb/s" ]1 x0 A0 H& P4 L6 b9 B; r
Width                                    : 3 840 pixels) h6 R+ L, H- {2 k( O9 y
Height                                   : 2 160 pixels
) C8 l# c6 F2 @( T$ M7 WDisplay aspect ratio                     : 16:9
2 I8 x: K- R5 k$ ^3 Q! y. N; |Frame rate mode                          : Constant) ^2 l( |% D+ C. P3 P
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! ?6 Y( H. }  J5 k- b, _Color space                              : YUV
" h, M6 g( V! v, C1 ZChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)" y5 f* e- v6 d+ _* r; X
Bit depth                                : 10 bits# F; F& u2 \  A& I6 @" ^- ^  x
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.399; w7 Z* @" ^$ J
Stream size                              : 55.3 GiB (90%)
! a6 k+ a$ U) w* m1 kTitle                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. O- r, B( V* _( i: q: T) K. R& O0 Z
Language                                 : English
' N' d' G* m: wDefault                                  : No
* V$ W. q& @  K0 x9 jForced                                   : No
2 P: l* c- X- \' ?Color range                              : Limited
8 W7 }; F3 V/ M8 iColor primaries                          : BT.2020# k) a% y% A" ~
Transfer characteristics                 : PQ3 ^; a' }6 x% e- B, w" N
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
& B" \6 W, x  ]Mastering display color primaries        : Display P3
4 I7 T; _$ s' k" P7 EMastering display luminance              : min: 0.0010 cd/m2, max: 1000 cd/m2: I1 N6 ~8 `/ _/ l$ z/ Q, @
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
) ?/ _4 J5 x9 `! f  o, XMaximum Frame-Average Light Level        : 543 cd/m2
" l/ A- q7 U) V$ _5 a* ^9 AOriginal source medium                   : Blu-ray, O% Q0 N1 B& ]
+ O( f% c& S) x! a3 o
Audio #1
# m* s; a/ G$ o  f0 F) C% [ID                                       : 2. P) j6 d- J% n! |8 D
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
& q( I& l$ a& {$ O( u5 U  H. uFormat                                   : MLP FBA 16-ch6 y# V3 w* g: n  t0 w
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
9 u6 r" L7 M) FCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
7 H' G8 f( w" H0 [9 B0 m2 X: MCodec ID                                 : A_TRUEHD
& J7 d2 T8 h1 A. w' ^6 x' J8 ^Duration                                 : 1 h 39 min
! c7 Z( y+ J, Y4 ]3 y6 pBit rate mode                            : Variable2 l1 e0 A) K+ _( `
Bit rate                                 : 2 930 kb/s" Y& X, _) Y+ b" H
Maximum bit rate                         : 4 608 kb/s) o6 J% h. B3 W  k" |/ V
Channel(s)                               : 8 channels
% X, B$ i! p; ]9 p: hChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" h1 D$ \% c3 S* ~6 D) u% L
Sampling rate                            : 48.0 kHz
' S5 \! @! x% u) T6 {Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)9 y. b  N6 x/ ]% z/ s" i
Bit depth                                : 24 bits
4 }' D. C* r. C% m! \Compression mode                         : Lossless
) q) z* A: h, t2 i8 x, }" @Stream size                              : 2.04 GiB (3%). E6 o' v3 k4 ^' R: D8 f
Title                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, j3 H, t( F" W; Z8 z: j3 Y
Language                                 : English! c2 e8 Y. s( a0 K
Default                                  : Yes
/ r6 i5 }5 E8 E3 K4 p9 f! RForced                                   : No
! q" `6 X" `1 w8 R! S% R8 _' }Original source medium                   : Blu-ray2 N& e$ }- ]* w1 P6 R/ B- p
Number of dynamic objects                : 15
1 h; G) \3 U" p4 ]Bed channel count                        : 1 channel
! m5 m* ^( S( m, O7 e+ uBed channel configuration                : LFE5 ?6 {  m3 q  O, A

# {" L: e  x( n9 y  F' _Audio #2
3 t, s3 W* B) j, N; A5 ZID                                       : 3
. f9 D. h6 s, J8 i- j  HFormat                                   : DTS XLL9 [. }- H; S* E; O( _
Format/Info                              : Digital Theater Systems
6 C, P  ?* G5 x! A0 MCommercial name                          : DTS-HD Master Audio6 Z: N6 r4 D4 K0 m* `  M
Codec ID                                 : A_DTS; J& i) A6 K+ _9 J2 s% R& }; d
Duration                                 : 1 h 39 min* e3 f6 I' u1 c6 h% X& m
Bit rate mode                            : Variable
: k( l1 Y1 i) V% ^! i1 Z* E5 x' kBit rate                                 : 3 696 kb/s
- `8 q. m; l. a5 f! J/ w! y8 y# bChannel(s)                               : 8 channels+ H* S  a- c. }) D' h
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
) E; _1 e7 Q! ?2 K  l9 ^# |Sampling rate                            : 48.0 kHz
2 {8 j6 t3 v+ mFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ W. d$ m& @' O* N! M+ K
Bit depth                                : 24 bits: _; F: X% C, |3 [7 [( p. R& K# j
Compression mode                         : Lossless
& H/ O' z/ D. F- T) I/ N0 ]# W3 @Stream size                              : 2.57 GiB (4%)- @# M4 r! l. p& s7 @1 M
Title                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT" b; E2 ]/ b, V4 y7 j
Language                                 : English
8 F( l4 I% L6 n. M( a( K+ S! l" |Default                                  : No& F0 [* _# r0 k( h1 j( \! o5 M
Forced                                   : No! [! B! L. \3 y9 Y' V
# r, f  |# Q* a' S" E
Audio #3
1 I4 ?* ]9 @- z  qID                                       : 43 r' s/ O. v, Z( Q1 O* G
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
5 j- m; U6 O1 `, f7 Q) XFormat                                   : AC-3
' w% `6 t  D6 K. vFormat/Info                              : Audio Coding 3! Y, d- c* s+ G7 \9 E
Commercial name                          : Dolby Digital
- J$ j! N: m8 S. B5 r5 YFormat settings                          : Dolby Surround EX
* _; I( Q3 d" pCodec ID                                 : A_AC3
2 M! F( A+ u: i4 X0 \Duration                                 : 1 h 39 min
& `, |: r& u5 h1 s& I3 W+ L8 }( D8 VBit rate mode                            : Constant4 L% l* J% Y+ k
Bit rate                                 : 640 kb/s5 c6 H# F/ B. g7 \
Channel(s)                               : 6 channels
/ |0 r6 k) W  M0 U( m7 g9 U9 b6 z1 a! AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 T" ?* Y4 f* J9 h' r1 t' d
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 r$ r! O4 r: C: ]
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
; `, h) D& m! {Compression mode                         : Lossy
" p" b, w; e/ r0 o% c* MStream size                              : 456 MiB (1%)9 t/ F. E& M4 Z* A3 w1 o( ]
Title                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT# ]" a  H/ P. q5 k: v! z
Language                                 : English: V4 Q. n* f, D
Service kind                             : Complete Main- a+ x" D: `( n' z' m
Default                                  : No% a6 Y( l: ~9 B, {9 O0 U
Forced                                   : No, i& g, H2 U7 ]7 O9 f- y
Original source medium                   : Blu-ray
6 f' @. o5 A1 a2 S: ~, X% w4 g+ c* |! V
Audio #4
! @' U( w0 X2 [6 A6 t/ zID                                       : 5
# _& N1 P4 b' k# zID in the original source medium         : 4353 (0x1101)( i$ P" V2 j9 U- X
Format                                   : AC-35 c2 }1 z5 e; f
Format/Info                              : Audio Coding 3. _7 x" X0 K7 P$ X1 I2 T5 k! ]; F+ f
Commercial name                          : Dolby Digital
& G1 s4 V; v( p# n# c7 z. P+ l% ZCodec ID                                 : A_AC3
0 Y2 ?* C0 Y+ P7 I' `; Y& gDuration                                 : 1 h 39 min
* p1 H# h8 A- k6 X# gBit rate mode                            : Constant
1 h% _5 A5 l- L' G0 l$ b0 kBit rate                                 : 192 kb/s
5 k* s% O8 l) PChannel(s)                               : 2 channels
6 _3 V# O0 F/ {Channel layout                           : L R0 {  }4 {6 C; [$ e1 }3 z
Sampling rate                            : 48.0 kHz0 u, n+ V8 M8 e4 a" X6 A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)9 P+ ^, I0 X, y: {& x) V5 u" a
Compression mode                         : Lossy
$ W$ j" W% L: ^2 R& N2 ], P% B- nStream size                              : 137 MiB (0%)
7 L  v' V- U/ j7 Z! ITitle                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ [: ~7 E$ R3 ~' w' \2 l5 J# ~/ ?) @Language                                 : English) C# H  o: s) r# E; N( }0 B6 Y. m+ E
Service kind                             : Complete Main  s" q+ ?; A. X
Default                                  : No
8 |4 w9 ~4 j; e& |9 q  J9 `0 qForced                                   : No/ H4 a. m  z: y! }0 q/ Y. O
Original source medium                   : Blu-ray
; O4 C. T# b3 j, G5 \7 j6 v% _! A. n+ ~5 g+ Q! @
Audio #57 d8 N) C4 t! n
ID                                       : 6
& R- y0 ^0 I" I) m7 bID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
7 i- f: x. ]: L0 Q2 UFormat                                   : AC-3$ a# M( g: U; x# ?2 Q6 w2 T
Format/Info                              : Audio Coding 3& U4 M* `8 c/ b4 T8 W1 }- {
Commercial name                          : Dolby Digital
* W7 w2 E4 u6 C! m8 x: cCodec ID                                 : A_AC3
6 g# w. g' Z0 y' ~& C! s. G; i" HDuration                                 : 1 h 39 min
: j, m7 ]. ]- `8 G3 j4 ]Bit rate mode                            : Constant! F/ R+ C; w7 M1 H4 N7 t
Bit rate                                 : 640 kb/s# z0 @4 M& G$ P& i
Channel(s)                               : 6 channels
) O. Y0 c* ]9 C. A* kChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs7 @" t2 m, k8 l
Sampling rate                            : 48.0 kHz# p6 U' X" V/ @3 `! J1 r) B: ]
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), y9 e. }: [% O$ D( n) e
Compression mode                         : Lossy
. f; v: G/ `4 @- x& PStream size                              : 456 MiB (1%)
) P) `+ V. X' p; J  h' }8 YTitle                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
( ^4 o" s' i% A4 }6 `Language                                 : Spanish0 ~9 \$ w3 v$ }+ g+ K. E% ^
Service kind                             : Complete Main
2 b4 y; V8 p* {/ }$ eDefault                                  : No
1 M2 P$ k8 s  GForced                                   : No
( E. U8 e  T4 i& X% c; i, J: AOriginal source medium                   : Blu-ray
( y8 u# _* V/ Z1 R6 r! n1 J) x8 E2 s
Audio #6( y- q- T- Z6 g% R: N) n
ID                                       : 7
* \' J4 ^4 I! uID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
: z; H6 Q/ D. q  x" TFormat                                   : AC-3
3 q" J' k# S8 z6 FFormat/Info                              : Audio Coding 3# L* n: v0 A$ _: x
Commercial name                          : Dolby Digital3 t0 D" U: Q0 t: L
Codec ID                                 : A_AC3! T) _) p# I0 n: x! P
Duration                                 : 1 h 39 min
  p& F  v' B6 e; ^1 YBit rate mode                            : Constant8 C3 `( z' J& K
Bit rate                                 : 640 kb/s% g3 s/ `  T4 N+ i2 R: G1 P
Channel(s)                               : 6 channels
3 n, b, C' F( h2 y* m  iChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! B' I0 P1 g+ P* i8 JSampling rate                            : 48.0 kHz; U' {. J0 w) A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ J% T* D2 n2 G' y
Compression mode                         : Lossy
+ y$ }  Z& c' }Stream size                              : 456 MiB (1%)
% ~. ^) B2 j6 r3 A4 _Title                                    : The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 Z' }, l+ l: D2 r. ?. `
Language                                 : French
6 g$ f: i- C' q$ d; a% ZService kind                             : Complete Main3 L0 R2 U. |' N% t9 q8 U' P& J+ l
Default                                  : No
9 E0 x0 `) h- W$ l3 k- [8 MForced                                   : No
0 ?: T' H) K5 k4 w1 n* COriginal source medium                   : Blu-ray7 }0 a. k. f) u  J/ f

- R7 }. K9 s/ ^# {* ~3 QText #1
% `2 {/ O0 f  \% QID                                       : 8
0 `1 J( c; `9 f) QFormat                                   : UTF-87 B% ?( B' m6 e1 X
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, {/ ^* L& K' e! ]Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ c: |- l3 R' D; P& ]$ Q5 z+ z! I4 Z
Duration                                 : 1 h 32 min" c/ X5 A* K9 }6 u6 U
Bit rate                                 : 76 b/s% y2 b' p* h8 `
Count of elements                        : 1453
: x  V, O4 g0 A$ |: q$ H: U! WStream size                              : 52.0 KiB (0%)1 e8 X( r- [8 W1 ^2 x
Title                                    : SRT5 ?$ o, p9 p2 h& c) U
Language                                 : English
; `6 `1 u$ |! Q& gDefault                                  : Yes) q/ W4 n/ H4 g- |9 {5 `
Forced                                   : No
6 Q* s( P; b' x: c
6 K$ M+ s3 l# _4 g( K/ M8 c! C# pText #2
2 W/ N# O0 u' U$ }+ P; _9 [9 `% pID                                       : 9
9 u- a" Q  s/ t5 q3 K- T7 }& jID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
  o$ r& D; }! W; _; qFormat                                   : PGS
/ `# F9 D/ g% `) Q) r- HMuxing mode                              : zlib
7 I( T! i' v' n! nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ g+ E# k  E3 N& [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 C' ^" D# d% x: G0 `; L+ P: jDuration                                 : 1 h 32 min/ h+ U( c8 T1 z% Q, t0 j: ^
Bit rate                                 : 53.6 kb/s. @5 b! \* X; ]
Count of elements                        : 3253& e/ \0 ?0 r8 d, U, y
Stream size                              : 35.4 MiB (0%)6 F9 L) W% R4 g/ D( o! k
Language                                 : English( o' g' }: L+ y4 Z1 y/ L5 D$ y
Default                                  : No
: j: a# S* w5 p  ?" j5 n' Y% ]3 Q8 C4 ]Forced                                   : No# h' k3 M8 I: i6 V4 }: K* o
Original source medium                   : Blu-ray
2 r0 r1 G/ f1 C
. q5 j8 M9 Z2 n, q& _Text #30 {0 i# i+ ?' v/ l9 M+ L# S
ID                                       : 10
& S1 R! m" m8 g4 R" [. {$ KID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)8 l0 T9 ^" h+ \4 I3 r1 `- Z' R1 F& u
Format                                   : PGS$ @: ?) j2 o  M  Y: ^: c
Muxing mode                              : zlib
* I6 V5 j" `- G2 R1 ?8 f( SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ w+ ~, B6 ^+ j' qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# G& ~0 l+ j1 I6 y
Duration                                 : 1 h 39 min
5 k, ~  X1 x6 R& X. {* E/ ]Bit rate                                 : 41.1 kb/s; n1 s; U+ j9 ^! \! l2 {
Count of elements                        : 2833
7 L. H9 L8 Z5 A4 Z: p% RStream size                              : 29.1 MiB (0%)) x0 h3 Q9 w6 u" k3 E; Q
Language                                 : Spanish
3 u9 o- U" V$ s! q1 ADefault                                  : No
7 B$ q! Q6 F' ^+ b5 X/ EForced                                   : No& `( P5 h- A, ]% o8 F
Original source medium                   : Blu-ray- L1 m" n5 A/ f8 b

9 e, B2 @( v5 R- c3 hText #4
7 ]7 W8 A4 H% j# p+ ZID                                       : 11
; H1 R, f8 ]. w2 gID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
' [5 J: S! Z8 K- X; [* W* n* J- XFormat                                   : PGS
7 c2 s2 t) O4 U* D/ S( MMuxing mode                              : zlib9 P$ _% l' P) S& E7 s6 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 S9 E- _8 C0 g' U5 F1 b7 FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 y  X! {$ I  {% k
Duration                                 : 1 h 39 min/ Q% J, V% ~: _& ^) |
Bit rate                                 : 41.8 kb/s
) L# M5 P( Y7 ^: A5 cCount of elements                        : 2855
! Q# R- ~2 i$ F+ D0 R0 t7 j8 eStream size                              : 29.6 MiB (0%)
8 C1 D) Y  u; U! ^0 i- b" D1 mLanguage                                 : French
! g/ W5 C, m# P3 o( d- tDefault                                  : No$ f# b+ {( b' y* ?! @: }6 g# {' F; V
Forced                                   : No- F' V# P. u; @( x2 N- {0 j4 |
Original source medium                   : Blu-ray" N% N1 [. B: D
6 z  f5 {/ t' T' b) D: I9 X
Menu
6 j  ?3 T" _# j' N6 }00:00:00.000                             : Chapter 01
3 I9 ]& Z7 d* w5 N% b0 x7 t00:05:30.663                             : Chapter 022 D/ y' `- C3 k2 ~3 Q. s5 z" M& w' d
00:12:17.236                             : Chapter 03: B; t+ F! ^! x! c- ]$ Q% `; Z
00:20:47.621                             : Chapter 04
9 n8 `6 B9 P& [9 U+ s00:26:59.909                             : Chapter 05  T8 s3 k$ L; E2 o* e. A
00:30:44.092                             : Chapter 06
1 g; f( G3 P5 S* q: j00:37:09.393                             : Chapter 07
; ?1 x' b" g, b( h% S& i00:46:16.899                             : Chapter 08$ h: x1 ^9 ^5 R+ k
00:49:42.854                             : Chapter 09, O4 }; d6 }! Z
00:55:01.298                             : Chapter 106 V5 z! a$ A; c" Z+ B0 ~
00:59:19.180                             : Chapter 11( F. \2 N* Z1 m5 y$ W; s
01:04:09.720                             : Chapter 12- Z4 Q0 t  c9 Z. M4 B2 D
01:13:17.559                             : Chapter 13
/ O3 q# p7 `# o8 O, e; J01:17:44.326                             : Chapter 14
/ [- c, Z7 c' e( J+ c: o01:22:40.747                             : Chapter 15& ]$ k0 D$ U% S; l
01:30:11.155                             : Chapter 16
# A" Z6 F) C: k- }
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-9-4 08:48:13 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!# Y0 h' ]8 r2 o  T
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!' J4 J7 y+ r0 A

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-9-4 11:11:52 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!- c+ f; T6 l$ V  Y
Your resources, well, I am very satisfied!
" g  L  o, R* F9 i! \

0

主题

117

帖子

708

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
458 点
138092291 发表于 2021-11-27 13:39:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
; w, |2 O! a) e+ M5 Y! O; f

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 19:27

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表