BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 235|回复: 9
收起左侧

[蓝光原盘] 王牌保镖2 [REMUX无损加长版] The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 EXTENDED 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 7.1-FGT 33.10GB

[复制链接]

8441

主题

8635

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
12564 枚
体力
11238 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-11-3 22:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.! S! l" C* e0 E4 N, U

- ?, L; h+ Y% ]  W
1 _" g, S/ T) l6 ]# E. D8 V' c* l5 h/ a
◎译 名 王牌保镖2/杀手妻子的保镖/保镖救杀手2(港)
: g! J' i8 t$ J, r' p$ h◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 2
" Y' f$ p1 `* |+ ?+ x' y2 e3 X◎年 代 2021. K! T% V! Q% q- b. @! w" C
◎产 地 美国/英国
6 U" O1 K4 ]* ^- {! F1 j' w◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪
% H4 |8 K. s" j& I5 h, m+ Y◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语
0 x- n. w3 @+ u' H3 }+ I◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
; ~8 q' B( L0 x$ b◎IMDb评分  6.1/10 from 57,911 users. Y% I* E3 z( ^0 H  c0 Y, q3 Q) n
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/7 w4 L4 b2 w: e! n  S
◎豆瓣评分 6.3/10 from 18,989 users9 D9 H, [$ i: t2 I' H# `/ }8 w. P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/! G: H( w0 V, Z) `2 p
◎文件格式 x264 + DTS  
6 J9 ^3 q, M7 R6 b3 B2 Q◎视频尺寸 1920 x 10806 _2 n/ U6 `7 R% `! v3 @. G' B  q
◎文件大小 1DVD 33.10 GiB) b- B" w+ F# J, O4 B. i1 e1 l6 A6 c
◎片 长 1 h 56 min; f5 R2 X/ }3 o" D  y( C' W+ l" M
◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes
1 Q$ E0 \( p$ D  s$ ^: a◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor
, b1 V6 e! ]& I. [. P     布兰登·墨菲 Brandon Murphy
& i" g8 e9 w( v( |1 N2 g- y     菲利普·墨菲 Phillip Murphy
* R6 u. r* o% I- D: a5 {◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds
) y5 ~0 d# `2 \7 c' I; F8 I     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
# U) R, ~+ x$ p0 N4 ^     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek$ i; W; t  u; q$ `2 d' @
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo0 O0 L( J8 k3 q  s
     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant  K. u. o5 K+ `3 i6 a4 b
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
* Z7 I' K. C% N# [" i     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
- v# n% y% U/ `1 W& ^5 W: w% S- @1 i     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander
# [0 l: [; W) Q. j5 Z( A     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome
7 y- q# @* ]+ X# Y7 k6 p     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front
2 V, z  B8 a8 K) c4 N4 x     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar1 a2 |) c7 @! @# ?( r( j$ T/ t4 b& k
     迈克尔·戈尔 Michael Gor, j& t& h4 r8 K
     乔治·格伦 Georgie Glen+ `; ?  ^3 M& \1 c" k6 M1 @5 P) M
     巴里·阿茨玛 Barry Atsma/ N' D8 r: a, h# z; i# s5 y" c
     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra
0 I! `: W" i# @* a- X! u# O3 b5 m     加里·奥德曼 Gary Oldman
! N0 u; x% H) r7 a& i3 X) O, p     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska
5 k5 Z& b( i( r; U' q+ h  V. _5 b2 ?     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe
/ H6 F% I2 ~6 T4 S- s8 E$ ?     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov. s5 }1 E# _, o. T( S- h# _
     西蒙·安德鲁 Simón Andreu
7 y, i+ S) i/ F8 b' I3 O     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico
6 U: I/ C3 i5 p! L4 [' i     布莱克·瑞特森 Blake Ritson
& K$ m# m2 }" f% E     汤姆·霍珀 Tom Hopper& N4 k$ Y5 q0 m4 U" e/ P
     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright
1 B- s+ q5 e6 M' Q9 R9 I* h, k     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall
0 ^4 {) n2 h. N  `# u     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan/ j) z" I- v' n+ M) p5 p2 }$ c
     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
/ S+ K" [. L4 j* w3 p7 ?" O     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou% T& i! J+ S1 v
     帕特里克·休斯 Patrick Hughes
; s0 i& o7 N( B     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mićanović  z- N$ v" o: |/ z. h
     托米·梅 Tomi May
# @9 F* Y) ^" d6 _; w: T' W     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington
: m% S" C. Q$ G8 q# M     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.
/ {# m: p% o8 {2 b     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti
/ I/ w. I" E$ |" o; f( [& A     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato! u+ Y. E" G( P0 o  ]9 m' K9 O
     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton
+ {. ]9 D9 ]6 N     贝卡·宝陵 Bekka Bowling; @, B% G. x3 q- F2 u; G% d
     贝恩·科拉科 Bern Collaço/ [. S" R7 d( {( _- o3 _
     内森·库珀 Nathan Cooper  _) [6 @1 c/ [: D4 e4 Q; D
     罗杰·金 Roger King( y/ D! `, q6 k  d$ H
     阿德南·昆迪 Adnan Kundi
9 b# z" @: G% X& _4 C' J/ S5 n3 P     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg3 z' [* r0 Z% l; {
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel
$ y# A; M* E7 S- t" p; c; [0 N     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic% j. f9 T$ Z6 o* V. N) R% H( o, ^

2 W2 f1 n8 O- p* h3 O. G◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影2 r  X" A% \$ e0 c9 l

1 Q7 u, q% k, K+ C1 Z8 [  z◎简 介   2 A) b+ L: L1 L$ W( L5 u- Q
" k7 a2 U1 v  j! z! g! j
 这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯,再次执行一项要命任务。
+ S4 u" e' t/ ]4 O 大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。
0 J- _- n% M, g" L1 z7 M 布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路,三人在一个全球级的阴谋中陷入困境,很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。% o% O7 g% Z) \3 i0 d1 v
 摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局,他饰演的是——嗯,不得不看。
! L8 _5 h) l" j$ v. L+ b4 y' G$ G% ^( M" x
 Three years after the events of the original film, bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they are going out to a new adventure to save Sonia, Darius's wife from new threats.( l8 }, B  T" T
The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.EXTENDED.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT, D: H+ G4 h( o# G# e

, H% I: @. q) k1 LVideo1 x3 S% }: ?! ]
ID                                       : 1
. P  ^' Y3 x, `. p6 O2 c% uID in the original source medium         : 4113 (0x1011)8 U8 {- u/ X+ j6 ^4 P
Format                                   : AVC  q5 d- i0 i2 {( k5 v" i% H9 ^2 K
Format/Info                              : Advanced Video Codec3 U9 R; ^+ S' K; i5 r. ?3 [
Format profile                           : [email protected]" j3 G0 C8 {6 t; d9 }  T
Format settings                          : CABAC / 3 Ref Frames0 c  M; Q& @8 Q+ ~# ?# H* D
Format settings, CABAC                   : Yes
# Y0 v& v# G6 Y7 `5 g+ N0 fFormat settings, Reference frames        : 3 frames" M* K3 v% ^0 I0 V* m9 i& U  N
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC0 K" u/ |- a6 S+ r1 H/ N3 p* Z$ k
Duration                                 : 1 h 56 min5 D7 E+ q2 I" Q9 n4 P$ ?
Bit rate mode                            : Variable+ F: C, _. \: v& g9 r& f% v% O
Bit rate                                 : 30.0 Mb/s( d  x1 S4 S6 I8 U2 B9 {
Maximum bit rate                         : 32.0 Mb/s
4 K+ C) k1 [0 B; ~! d3 x6 |Width                                    : 1 920 pixels
# E2 @4 F& P) ^5 `4 s5 j- w+ d# l' nHeight                                   : 1 080 pixels! ^( @6 G0 y" N" S
Display aspect ratio                     : 16:9( z4 h' _' d3 V" C
Frame rate mode                          : Constant2 Q3 J9 c) S0 R) l$ @1 _
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS. i# J& i0 J- w' k" L0 F) `
Color space                              : YUV
! y9 t3 J* T3 Y+ qChroma subsampling                       : 4:2:0
/ N1 C! e: Q5 h: n& F/ KBit depth                                : 8 bits
) T! |/ D$ y  |Scan type                                : Progressive
3 s0 C0 H& T( L5 J" u0 s4 W" _& y" ZBits/(Pixel*Frame)                       : 0.603% ?' c' @- M& L2 N& x  O
Stream size                              : 24.3 GiB (74%)- H- c  o! e: p: p5 T' |7 B
Writing library                          : x264 core 146 r2538 121396c/ u1 @& U' d1 [9 n8 x6 U( Z
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=1 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=30000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=32000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
" o0 {) [# M( \Language                                 : English# H: [8 t2 ?8 T! \$ e# e7 w
Default                                  : No# D6 Z+ v5 b5 D- X0 u
Forced                                   : No
4 {5 }5 P, t- K2 H$ C, B6 rColor range                              : Limited) F6 O" f+ ?& X$ C$ U$ x/ j
Color primaries                          : BT.7096 [1 o" ~. q6 e4 ^8 e- Q* H  s
Transfer characteristics                 : BT.709
* N) ?5 {3 }  Q" m. T' G- KMatrix coefficients                      : BT.709; N1 w- w- k6 I* M
Original source medium                   : Blu-ray$ u  K; ~3 b1 \

4 C: z  f& W, m7 q/ TAudio #17 b" A& F1 {: ~) L$ l! V
ID                                       : 2' |: z- C* {/ a# j
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
. {6 S# F) ~# u" ^# bFormat                                   : DTS XLL) h9 K4 S4 c- @5 ^( |
Format/Info                              : Digital Theater Systems
1 ~5 `  j" g4 {$ Q5 ICommercial name                          : DTS-HD Master Audio, v8 v) q9 B5 ]+ K4 \5 e
Codec ID                                 : A_DTS
1 n7 e3 K: [0 V" kDuration                                 : 1 h 56 min
4 J" J3 e- p% w! j$ Q8 K& C4 QBit rate mode                            : Variable, w( v) ]) o/ H$ b
Bit rate                                 : 4 960 kb/s
% {) J4 P. v. s3 R. {Channel(s)                               : 8 channels
1 Q7 ^9 C- s1 F( M$ h' rChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
4 P3 T& c& k. J" _) s" pSampling rate                            : 48.0 kHz6 ^- o8 k4 B- Y5 E0 {- F* S) g3 L# |
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ L2 T: F. H3 U3 y2 N
Bit depth                                : 24 bits, c. C4 g5 ~" E3 B& H5 ?
Compression mode                         : Lossless3 I1 ?  p3 D) U
Stream size                              : 4.04 GiB (12%)
! R. C& [2 I7 X, Y9 e# MTitle                                    : DTS-HD MA 7.17 F. k: O: {6 H8 g& @* s9 }9 e5 ~4 o
Language                                 : English1 }1 N$ q+ i4 b# q" ~' d/ G
Default                                  : Yes
9 F8 r9 W3 _; F9 o0 T: DForced                                   : No3 ]- c+ }& j6 C# R) G. w, N: L; x
Original source medium                   : Blu-ray
/ Z- {9 d+ B- U* L$ J. N3 Z6 \) l% {. G! y
Audio #2
  e6 R8 W, Y$ ], Y+ m2 s. _/ b! jID                                       : 3
& c+ t- d: _' Z# [7 WID in the original source medium         : 4352 (0x1100). T. f& a6 e+ V3 A# }% S& @
Format                                   : DTS XLL+ [7 a6 g$ }# }1 J9 b& D
Format/Info                              : Digital Theater Systems- f) r$ C0 u  Q3 L% x1 U, N; ]
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
3 A4 G! `3 P+ KCodec ID                                 : A_DTS( g! w+ q* U- G' o4 y8 [2 n
Duration                                 : 1 h 56 min2 f7 _$ F" M! E2 w9 O, e
Bit rate mode                            : Variable
& n% N: f5 X% K. x% A* jBit rate                                 : 4 971 kb/s  W2 k3 ~1 _9 u
Channel(s)                               : 8 channels$ X* f' D% q! }9 q$ R5 K
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
( }* h; ~% Y& Z/ e. C" x7 G# TSampling rate                            : 48.0 kHz
' b; s& a9 l6 P, S; eFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
# t* _; ]' W) w6 B3 f9 vBit depth                                : 24 bits
- F, W1 `0 s: W' yCompression mode                         : Lossless
; y1 c5 |7 r9 NStream size                              : 4.05 GiB (12%)1 ~8 g$ D- ~4 a$ r
Title                                    : DTS-HD MA 7.16 V# G4 d" M7 A/ i/ U7 b% [
Language                                 : French
4 W2 d0 b, A: T$ I* O5 W" XDefault                                  : No
6 o: i* g! \$ P8 EForced                                   : No
- G4 C/ m5 O3 W# D' |2 f6 EOriginal source medium                   : Blu-ray& ~# p. b' k) d! \: N; _
  Q, g5 H. U5 L% L
Audio #3
8 P. ~) S: }* ]1 H# S# T( O/ zID                                       : 4
5 y8 _  b' n6 q4 {1 K1 zID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
% H3 k% ~- b; j( [; X& t0 zFormat                                   : DTS
6 t. y4 l. y3 ?6 n: U' cFormat/Info                              : Digital Theater Systems  O& I- @  M6 b1 g
Codec ID                                 : A_DTS* h+ ^: o+ U) H! E9 j8 l! ^6 l1 W
Duration                                 : 1 h 56 min" }. t' P7 \  U4 [7 r
Bit rate mode                            : Constant
2 X$ A2 B1 Y; `3 T& aBit rate                                 : 768 kb/s
" X! l& m8 S- v4 M* \& EChannel(s)                               : 2 channels2 P% i, X$ M( z. d
Channel layout                           : Lt Rt6 g4 \# J- |3 N4 P
Sampling rate                            : 48.0 kHz* N# i8 N- y4 d) ~, @7 o
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): `  ]5 z9 v. f/ E" ^2 @
Bit depth                                : 24 bits
+ A7 v# J2 m+ C) [, O4 J+ BCompression mode                         : Lossy8 o% a' Z! w0 d( G2 g4 c
Stream size                              : 641 MiB (2%)
4 K! u: C1 X8 Q. p8 c$ vTitle                                    : DTS 2.03 e& v8 o8 k# C3 R7 P' {
Language                                 : French5 f5 C5 w5 v( z- z, K* r3 X4 u
Default                                  : No: d$ y0 G/ v+ o+ {
Forced                                   : No) ~% I+ q8 ]" S- Y, G
Original source medium                   : Blu-ray/ k2 T& \" a0 R3 U$ k
# K5 X1 @) P/ f) G$ M' e5 \5 h
Text #1; u  S& D+ Z& \4 K
ID                                       : 57 T, @: P# J. p- @  \5 l
Format                                   : UTF-8
" h. b. {( G# ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8& b$ `7 ^7 |% G
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! z5 F) j0 Z: L  `
Duration                                 : 1 h 49 min3 m) {. l  T# Y) y: b$ a/ t
Bit rate                                 : 78 b/s
2 n% O/ K6 Q1 ^' bCount of elements                        : 2036
$ T0 A4 c* X0 j) MStream size                              : 62.9 KiB (0%)
$ [+ r6 a& t7 F9 J5 W1 F) b  g3 _Title                                    : SRT
4 k; l0 V) t8 c- Z, p" F* zLanguage                                 : English
. V# k( ?+ }8 y( i! }3 PDefault                                  : Yes2 g/ L1 ~! o. u$ A: D
Forced                                   : No
8 R& N- u1 F% H3 U( B5 y  Z  b7 P/ P( {" N, W8 v" s
Text #2
" Y8 q# l+ G) k" c; OID                                       : 6
' E# l9 H, \5 v8 W% ^ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)( e! ]5 z6 d% n# U$ Z$ t4 ]
Format                                   : PGS
0 i. @9 J* B0 v# S6 k5 _Muxing mode                              : zlib
4 M$ c0 O1 K, O2 r( WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" q9 X$ K4 X4 {+ I* ]9 I9 x" U: |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  k+ P2 f4 s( s. F, ^) I% a. e' {5 ~* B
Duration                                 : 1 h 37 min
: w( q0 W: }. q5 g' z  c6 YBit rate                                 : 176 b/s3 B2 P- ~  r5 P2 ?4 c; Z& y0 W  v" d! L
Count of elements                        : 163 l- F2 I2 j& z0 [. S" k
Stream size                              : 126 KiB (0%)1 G5 L& C2 {! w0 x0 c" }
Language                                 : French
4 p$ U6 q: H& o2 {8 aDefault                                  : No
; i3 s& `! K- I( ~! V9 E, LForced                                   : No
3 j4 y7 x9 Z* K- NOriginal source medium                   : Blu-ray
( K7 c6 k6 E/ h& w% y
& \) k8 y6 y9 |1 uText #3
0 c, Q: A' O$ e% M( A/ }0 I& SID                                       : 78 ?. p; u/ l- i  o- |
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
$ ~( q& a& ]6 G8 v- p" ]Format                                   : PGS
* o4 l  f2 d1 K) B  ~& Y9 i  Y# W, mMuxing mode                              : zlib
  |. z- ~7 B1 L1 P4 ~' B2 XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; V* K5 {% d. T* r; g( `; l7 }, GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 y! d) `, m; u8 ?# T( z8 TDuration                                 : 1 h 55 min3 e! T' v/ }; E" s2 g2 Q
Bit rate                                 : 34.6 kb/s5 }3 ?6 q  H( y
Count of elements                        : 3710
9 L6 g5 c$ E- j9 oStream size                              : 28.7 MiB (0%)7 P# x$ {& S# d
Language                                 : French
7 e( o7 W% z3 p, M& eDefault                                  : No
  u4 x$ d5 n  ?- G' \Forced                                   : No
1 K4 G7 A% w) Y3 oOriginal source medium                   : Blu-ray) S) ~9 J: E* s/ O
4 S( N. Q0 g% y( ~4 V% m0 }6 J
Text #4' W$ ^# I6 _( _2 ]3 U, C
ID                                       : 8
% T4 w7 F! I. t3 S7 N3 i5 v( zID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
( h7 t+ p. g" O) f& K2 W% @# BFormat                                   : PGS
9 i: ^! h9 O6 bMuxing mode                              : zlib$ l  g' O9 T5 F& o3 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ }9 x' [2 J( lCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: E, f$ N0 q7 U, K6 T( dDuration                                 : 1 h 56 min
* U  L$ c3 a1 m. S' uBit rate                                 : 44.0 kb/s
+ _; j5 h" A5 Y& E" {Count of elements                        : 44054 O# d( N' r* W
Stream size                              : 36.6 MiB (0%)$ T* w$ B$ n& N: A  ^
Language                                 : French
" C- M: y! h: ^9 X3 |; \" ~* IDefault                                  : No* G- m/ Z  b' L: E' J, C; k( H
Forced                                   : No6 l: A. ]0 f" v9 e. R% Z
Original source medium                   : Blu-ray
% _$ S2 q1 ?" ?' a% C2 l
. u3 n/ \7 |7 |+ i" LMenu
$ S' E, D$ s' h) x00:00:00.000                             : en:Chapter 01
. s3 T5 e* Q3 A9 J' I* y" k# C00:09:13.928                             : en:Chapter 02  l; }3 G3 i& W: U. n- }
00:19:37.092                             : en:Chapter 03# Z0 d3 a( |. v* O8 T: b
00:29:26.389                             : en:Chapter 04) @/ X, v3 s( z% {
00:36:33.316                             : en:Chapter 05
! K: |" @- f$ t# o4 Q; O0 u5 ~4 k00:47:14.540                             : en:Chapter 06
2 b" |+ X( d+ u- e9 e8 `8 w00:56:26.216                             : en:Chapter 07( E) i/ z! g* V8 a
01:10:33.312                             : en:Chapter 08
5 S6 u! f" k5 v/ n; N& T5 P& n01:20:05.801                             : en:Chapter 09
' ]. \2 t7 O5 A01:29:03.004                             : en:Chapter 10
' Y+ O' Z3 Z) F# [& F0 e01:35:24.552                             : en:Chapter 11
7 w9 R5 X" Y: N/ K6 e/ S* H; v+ W01:48:43.517                             : en:Chapter 12

6 ~4 ]" B' x* Q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

77

主题

3618

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1918 枚
体力
5205 点
lanpanshuma 发表于 2021-11-4 07:47:57 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
  j! C, G6 |+ U) ^5 }Your resources, well, I am very satisfied!; `/ k" ^7 _, ~

0

主题

48

帖子

341

积分

Sponsor

金币
151 枚
体力
72 点
QQ
zwq4005 发表于 2021-11-6 07:33:19 | 显示全部楼层

( b( {$ D+ _' P4 ]) v# P( B每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。

0

主题

215

帖子

2517

积分

Sponsor

金币
446 枚
体力
1312 点
QQ
scaner1009 发表于 2021-11-11 01:35:01 | 显示全部楼层
感謝版主大大的分享,謝謝搂!

0

主题

72

帖子

462

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
317 点
QQ
775803954 发表于 2021-11-15 20:00:15 | 显示全部楼层
好电影啊,支持

0

主题

26

帖子

105

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
49 点
bill0531 发表于 2021-11-18 20:15:44 | 显示全部楼层
这个太好了 无法想象的好

0

主题

23

帖子

219

积分

Sponsor

金币
96 枚
体力
76 点
Elijahl 发表于 2021-11-19 02:48:21 | 显示全部楼层
谢谢分享~非常喜欢!

0

主题

179

帖子

914

积分

Sponsor

金币
30 枚
体力
518 点
kdavid 发表于 2021-11-19 18:10:05 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!' V; A& B/ A2 g$ I2 h* `; N8 F
I love your Blu-ray movies Forum!* T" U5 q8 J  E* z- K# z. l

10

主题

718

帖子

5528

积分

VIP Primary

金币
1139 枚
体力
2462 点
我喜欢你快乐 发表于 2021-11-20 08:02:46 | 显示全部楼层
感谢留住分享

0

主题

120

帖子

1143

积分

Sponsor

金币
367 枚
体力
479 点
XN15 发表于 2021-11-20 20:19:58 | 显示全部楼层
The.Courier.2020.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-F

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-2 23:14

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表