BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 45|回复: 1
收起左侧

[4K极清电影] 王牌保镖2 [4K蓝光原盘 加长版] The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 EXTENDED 2160p BluRaycd HEVC TrueHD 7.1-UNTOUCHED 78.44GB & 72.60GB

[复制链接]

5687

主题

6034

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4674 枚
体力
26126 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-9-2 18:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.
6 v3 X0 z/ @) X! a, ~# [3 l2 {- [' N/ f5 E
/ n  N* L' b6 L& K: M. f
& p; d3 p8 ~' f& B3 h! j
◎译 名 王牌保镖2/保镖救杀手2(港)/杀手妻子的保镖1 x2 i4 h& b  Y* b7 `
◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 23 A# a/ S$ Y" \4 Z
◎年 代 2021( I3 ^0 P2 L- F) ^0 N# B
◎产 地 美国/英国* x* b) Y1 x% d) s# {% D& \. Z% Y
◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪$ J+ [2 r; B1 P1 {2 I
◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语& e" K( y7 T, w4 q1 \8 q: {
◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)- d7 s! n! P% p6 T1 G# T
◎IMDb评分  6.1/10 from 47,373 users
- U% W3 _3 q; n9 z0 V/ r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/. I. O% U& K5 t/ N3 ]
◎豆瓣评分 6.3/10 from 16,067 users! D, G1 f/ J5 s! Q. L; S2 O
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/
; b- o5 g' s; W4 D7 P7 j+ |◎文件格式 x265 + TrueHD' L9 n1 v0 ^9 y: p% D4 m* N! e
◎视频尺寸 3840 x 2160
9 h& f2 v7 |% n1 A$ N2 [◎文件大小 1DVD 78.44 GiB & 72.60 GiB5 }) T: G6 N! w2 Y$ C0 f5 P
◎片 长 1:57:00.555 (h:m:s.ms) & 1:39:42.017 (h:m:s.ms)
  B% l7 f0 E$ }! f7 `/ y) R4 I5 K◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes
5 y5 o1 [  ]* N# L) u" k* o◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor
& l; Q5 J* c+ d3 `& K( [     布兰登·墨菲 Brandon Murphy
" s5 k; I" T; o" F     菲利普·墨菲 Phillip Murphy) c! `6 @8 L! E5 R) j% H
◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds
5 K* b' N- d3 u; t5 }     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
8 m3 k5 x* n0 T$ B     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek
! y6 D$ M$ x0 [$ V2 h  A     弗兰克·格里罗 Frank Grillo! {  n- F9 [- n, H" I  f- ?4 x
     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant2 O0 ]& w6 c. x) [
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
: a" A. O, Q  F/ T! e     摩根·弗里曼 Morgan Freeman7 t$ i4 Y- D/ S4 J6 K
     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander
( o) p& [! |) h2 r  c     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome+ q, c" ^5 }" c3 E  v
     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front4 ~& u+ }0 ^7 ~3 j  O5 D1 Z- I9 Y
     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar3 N5 [2 s# p0 p% u5 N4 t, G, w
     迈克尔·戈尔 Michael Gor3 z. _; M! K" M- R. K7 J% Q' I' W0 I
     乔治·格伦 Georgie Glen
* n- }( C; b( S7 K0 W7 @: s     巴里·阿茨玛 Barry Atsma1 p# d6 |8 X( G9 d
     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra
, o7 w: c$ i/ P3 c8 `$ Q# g! B$ F5 ~     加里·奥德曼 Gary Oldman! O9 K% e$ I, R3 J) L3 a
     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska. ?7 a7 _$ _8 C* V& }
     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe
* g, G; G! w# r- P" w6 U- g     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov
2 `0 v' q1 a, W, \0 `+ X     西蒙·安德鲁 Simón Andreu4 v  V$ H' Z! x3 s7 v/ Q
     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico
* p; b1 i1 w2 R$ k# w* G9 G     布莱克·瑞特森 Blake Ritson
# P+ ~1 E3 o5 o* X9 V7 i     汤姆·霍珀 Tom Hopper
, N, j+ {, l5 X2 ^     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright
! k# n$ v. X4 C9 A0 B- n     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall  {6 f, T8 x8 d. D; }2 f: R
     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan5 H6 W+ R' J& L: Q
     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
8 N; z3 d4 m* E  a, n6 s     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou+ e$ m2 @: {4 {) f% R, I! x
     帕特里克·休斯 Patrick Hughes; C5 d: k' i9 p- b$ j
     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mićanović
2 c( S1 [* X8 d# I     托米·梅 Tomi May9 Q8 _7 M4 Z& D) I7 R  Y
     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington
0 x5 b$ H% J. A# Y& p     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.# C! Y/ V2 |. p% y
     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti& S/ @8 ^1 }4 |: R
     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato
/ O" v: i4 ^& o     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton5 o9 T, e- I: K3 O! M: A) @  D
     贝卡·宝陵 Bekka Bowling9 N; O/ g" _: p' K' f5 G) k* v: L
     贝恩·科拉科 Bern Collaço
* u. N1 S2 Z, d  F' B     内森·库珀 Nathan Cooper, s% \/ W' P2 P6 [6 [! Y9 j
     罗杰·金 Roger King
# a2 y& U9 g. W# p* C( a* X- x     阿德南·昆迪 Adnan Kundi8 k( i1 l! V6 I4 Z! `" u8 p' k
     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg2 m- Z# j4 M0 }* y; R, m
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel
- L5 Y1 b8 y. o     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic
0 o" i% M, H7 |, Z( f* J6 ]% Q     Harry Taurasi & v: U  t+ _. a
     Amar Bukvic
! ]! u9 k: `9 b: j/ |     Csilla Barath-Bastaic - @- X1 ~* H  O, C! [
     James Maclurcan
2 L3 ]7 P2 J. }  S" D' ^0 y1 Q, v+ ]4 C0 w7 Q, t0 ]& o% Q
◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影% Q+ a: X2 }' g& h

9 t* x! V5 ]! y( o◎简 介   0 {/ L0 t+ Y8 T  L% ?9 B1 Z

7 @3 b' J9 Y* l, i7 a  w “交叉骨”弗兰克·格里罗加盟《王牌保镖》续集《杀手妻子的保镖》,瑞恩·雷诺兹、塞缪尔·杰克逊、塞尔玛·海耶克回归主演,导演帕特里克·修斯也回归执导。讲述Michael(雷诺兹)被杰克逊和海耶克饰演的夫妇招募,三人去到阿玛菲海岸执行任务。
! z6 b, l, `; ]) k' p
) m& Q4 I8 q8 \& M' W: e* \3 r 格里罗饰演一名国际刑警,需要三位的帮助来阻止欧洲发生的一场网络攻击。
8 S1 a7 }2 n; R( }$ Y* t+ ^6 z
* e9 K' u4 x" ~) W" L/ v' R& f Three years after the events of the original film, bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they are going out to a new adventure to save Sonia, Darius's wife from new threats.
- [$ K0 K/ j/ ~) h, [
 1. DISC INFO:3 j0 @0 l  Z' M! _

 2. 2 B7 h9 H4 R4 f8 M
 3. Disc Title:     Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.EXTENDED.2160p.BluRayCD.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-UNTOUCHED
  & W3 J- O9 x5 D
 4. Disc Size:      84,225,153,497 bytes9 c6 S- [; d' I1 r+ _; A
 5. Protection:     AACS2
  % U, `9 J, T  ?% F. z
 6. Extras:         Ultra HD! q( P) I& L/ L* c) C" X. x; X/ K
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.5.3)+ n1 h% c5 e' b$ O. R% K
 8. / z; l, ~* Z8 r* g# z8 F
 9. PLAYLIST REPORT:) ~0 T* b$ Z0 _5 s

 10. ' {  ^7 U* `, q4 \! S$ \3 ^
 11. Name:                   00000.MPLS  # |% u  g" d/ U& u# y9 ?7 z
 12. Length:                 1:57:00.555 (h:m:s.ms)1 K: ]6 T, [# @6 R8 B
 13. Size:                   76,432,797,696 bytes8 E4 c" z! U0 Z3 l1 c+ ]
 14. Total Bitrate:          87.10 Mbps+ g! R! q, J1 b+ @3 _+ i' k/ R+ S1 o4 N

 15. + p! ]2 }- q, M+ D$ l
 16. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
  0 h! ~% W, Y1 L. V6 A4 z
 17. 2 Q9 n) O% s9 ~, K, d  b
 18. Video:
  ) c6 _$ h2 E1 g

 19. : C2 R1 A9 @1 n) N
 20. Codec                   Bitrate             Description    2 D7 j% O* d+ l- Z/ q/ ~& H
 21. -----                   -------             -----------   
  ( h1 ], B8 A. S+ y
 22. MPEG-H HEVC Video       74216 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / HDR10 / BT.2020" `+ v% ]5 Q" [3 @5 c4 ]
 23. * MPEG-H HEVC Video     107 kbps (0.14%)    1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 4000nits / Dolby Vision MEL / BT.2020" G5 k8 r% Q6 _

 24. : D. r# V* y1 D( S6 a$ h" p
 25. AUDIO:/ I. H2 ?) ]+ F* I% I  x; N
 26. * _8 m  A, f3 o9 r5 ~
 27. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  ; A2 Q* y2 f6 O. a1 h
 28. -----                           --------        -------         -----------   
    t9 z3 U4 W6 [( Z5 B: l* O
 29. Dolby TrueHD/Atmos Audio        German          3862 kbps       7.1+15 objects / 48 kHz / 3222 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
  3 {9 [9 L  y9 h8 L! Z% Q
 30. Dolby TrueHD Audio              English         2957 kbps       7.1 / 48 kHz / 2317 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)+ Z$ [9 K* n) m: P
 31. 0 D4 {5 _) J. S/ D6 F0 O  t
 32. SUBTITLES:
  3 v2 N  ~/ R: y) b" U( u# z
 33. 5 w& Z5 }- Q( T5 P
 34. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  . @" p) \1 X3 w2 |" F
 35. -----                           --------        -------         -----------   
  9 s* z1 w3 ~, i. X3 ~1 c0 L# K
 36. Presentation Graphics           German          43.18 kbps
复制代码
 1. DISC INFO:" }* F/ x- |% L( x7 Q
 2. ; X" ?0 w5 g$ ^# f4 B
 3. Disc Title:     The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.THEATRICAL.2160p.BluRaycd.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-TASTED
  * S. {' Z3 r) V. t& g+ x
 4. Disc Size:      77,949,097,354 bytes- `. u9 a( {7 D# @
 5. Protection:     AACS2
  & o8 }, z, T# A8 z; A0 X* q
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java/ H& n7 g* i7 {% b; B3 q
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.4.2)4 s0 R  O& b2 E3 O& L  W
 8. " E  e* H9 d* k, ^' k
 9. PLAYLIST REPORT:
  . q4 e  F, [. |$ V% t

 10. 1 \# j* l7 r/ R, V
 11. Name:                   00800.MPLS  4 Y# j& \* y3 M9 g% ^* C
 12. Length:                 1:39:42.017 (h:m:s.ms)- ?# ^# M* s% s# j; V- }8 p2 g
 13. Size:                   66,930,708,480 bytes. a4 I+ p+ z. @& W
 14. Total Bitrate:          89.51 Mbps4 a+ {& _# `7 Z0 ^0 Q
 15. 8 e8 U: ~& B( D: Y+ E) e
 16. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.* k: c) I: `" d4 s2 y3 O

 17. : e5 Q+ u, I/ V7 w9 N: _9 @
 18. VIDEO:/ m: Z; S$ C: Y& h

 19. # {2 G0 r9 g% {1 R, _+ j2 W
 20. Codec                   Bitrate             Description    # z7 b% C# U. r3 T& `' k1 R
 21. -----                   -------             -----------    " J  w6 [" w1 F' o
 22. MPEG-H HEVC Video       71656 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.20202 }7 t; s) x+ ?* e1 }- M; I& p
 23. * MPEG-H HEVC Video     7778 kbps (9.79%)   1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
  1 [1 M- G# m4 F9 e% a) `0 T1 @

 24. 7 u4 w* s+ |0 z+ a  b
 25. AUDIO:
  2 \. }( b7 M: o' i2 R6 U
 26. - E. @# W! `  o
 27. Codec                           Language        Bitrate         Description    9 @1 C4 p; c4 a/ L" K
 28. -----                           --------        -------         -----------   
  4 t7 J0 p, I1 G: f
 29. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3570 kbps       7.1+15 objects / 48 kHz / 2930 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps)
  - E, b) A" Q3 a
 30. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  # L( c# ^& @  r, s0 ?& J/ s
 31. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  / X( _  j2 R- u) M5 U2 q
 32. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  # L- q6 T* ^( I& N5 p

 33. : a8 j4 n! z2 T* E* W' g; A! I
 34. SUBTITLES:) \  A, ~. [: A1 K4 `
 35. % @* n  l# A  \
 36. Codec                           Language        Bitrate         Description    / E. M  F/ ]. C+ l- c
 37. -----                           --------        -------         -----------    ; F) h. H" I: L% J! o' c
 38. Presentation Graphics           English         49.7 kbps                      4 z9 |, r4 s! @5 |6 m$ ~+ c
 39. Presentation Graphics           Spanish         40.853 kbps                    6 p+ R" G% U, B8 W8 |
 40. Presentation Graphics           French          41.567 kbps
复制代码

7 p# {% Q4 E2 @: j. i% s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-2 10:00:44 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!/ `6 j/ R5 X9 Y! J
Blu-ray Film Forum is now my home!. r0 {0 P6 W4 ^6 P8 `* C

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 20:08

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表