BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 9|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 王牌保镖2 [蓝光原盘 加长版] The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 EXTENDED 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 7.1-NOGRP 43.52GB

[复制链接]

8559

主题

8753

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
12756 枚
体力
11513 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-11-3 22:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.
. k/ |* Y! H8 X: i
6 }0 s: y; t+ i0 D+ J9 p7 [( e
/ U) P9 L' w$ r- `4 ~+ v8 y6 {% t! S2 C; |9 m8 l( \3 d
◎译 名 王牌保镖2/杀手妻子的保镖/保镖救杀手2(港)
, r. S+ A+ v. e* J' k4 S/ W◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 2
$ y* |. ]/ x2 u$ `' \/ P◎年 代 2021
% M" m! X  d0 @5 g. K; M7 H% |◎产 地 美国/英国
4 ^2 @6 L8 R. ^+ z6 w" o- s◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪
4 \$ p; D0 |3 ^+ d: }  O1 F◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语
) |* }/ j: |, o$ \" l! k  U9 H4 a◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
, P6 _' J/ n1 p+ X5 H. R8 y2 V3 w+ h6 O◎IMDb评分  6.1/10 from 57,911 users
8 z- L' I8 L( H( [◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148// j: N6 p4 h/ r" q3 F/ f
◎豆瓣评分 6.3/10 from 18,989 users
5 S. F- n& v" e! L1 [4 ]◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/3 j/ A: |1 n  f; j: u& t
◎文件格式 x264 + DTS  
) Z6 S7 _  G6 k2 u0 X( V  W◎视频尺寸 1920 x 10805 I8 d5 p/ [$ k( `( [
◎文件大小 1DVD 43.52 GiB
. }: @( n# ?$ F. L9 V/ e1 [# Q◎片 长 1:56:38.992 (h:m:s.ms)3 Q) o" V7 c' j; P$ d  }
◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes# q  l  j/ |2 g% g6 o4 r
◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor
' k- A) K# e6 U1 ?8 B8 U- J     布兰登·墨菲 Brandon Murphy
8 E6 U4 \; A$ x* S5 W- @6 T     菲利普·墨菲 Phillip Murphy: Y; s2 t# `  [. h
◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds1 h' [$ ?9 @- ^2 Q+ a4 V
     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson  {: `' B" E. `, g9 Q" M* E/ _
     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek9 q( j* I/ J4 h" Q  W1 e& z
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo
$ a& G4 [! |* z9 Z1 o5 V+ T     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant( f- i3 \9 F- ~( t
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas# S& p; Y; c; m# I9 ?) N
     摩根·弗里曼 Morgan Freeman; J: E% n6 r. j6 E
     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander, n1 f3 Y! b) W4 r( E
     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome
+ ~0 W7 a! x8 ]' S" K4 R! v; @     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front; B+ Y1 p+ Z9 g$ y# v
     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar/ t$ }/ Q- B: u8 F# e# c
     迈克尔·戈尔 Michael Gor
6 Y# D. z/ C& ~     乔治·格伦 Georgie Glen
) ]" _, X; x" R4 \+ i     巴里·阿茨玛 Barry Atsma( W# X& n* _5 D: n0 x
     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra, r) O: ~: H9 W7 C8 K8 z4 ^, W- q* l
     加里·奥德曼 Gary Oldman
, M3 k, W2 B8 S/ y1 U6 X     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska
; z  j6 n$ ]4 p+ B/ N     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe
9 z& Q: V: a/ b" p. I  F     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov
1 O) s: n& Z9 I: g- D  m     西蒙·安德鲁 Simón Andreu
5 g1 Z# u6 G. [% t     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico# A7 S! g3 n! V3 `- e
     布莱克·瑞特森 Blake Ritson
0 T* d6 ~3 C1 c9 P5 F( M0 |5 O3 i     汤姆·霍珀 Tom Hopper( \7 L# X+ q$ A* Y3 b# L" e
     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright2 I4 e; s( G# k* y: ^
     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall/ z( B6 {7 I% z4 k0 _  ?/ }6 i
     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan6 S! v: _+ U$ ^7 K: A
     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
. W' A+ s' c  ]4 R" C2 D$ p& G     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou- f. O, h4 z9 \3 g7 o
     帕特里克·休斯 Patrick Hughes+ u% M% X" }, ]
     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mićanović9 V$ p# ^) L7 Y
     托米·梅 Tomi May0 @8 Y4 Y3 K# n& O& Q' s3 R
     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington% B* [5 J1 V: n/ }5 i( g$ I
     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.. S* t% H# O" f& f+ z* D3 @  ]
     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti/ N3 z8 D% F1 D% R# U# ?; J
     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato+ o0 A. e! f+ t% h' Z. A- B9 C8 j2 X7 M) G4 X
     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton' N* M: p( [0 W
     贝卡·宝陵 Bekka Bowling
" |: P& P# K5 F0 U! r     贝恩·科拉科 Bern Collaço
+ O% [" c: R* J# o# |3 O. C     内森·库珀 Nathan Cooper1 J& l( V* @+ ~9 ?0 O
     罗杰·金 Roger King/ e" q2 J9 U" o3 ]( t, L
     阿德南·昆迪 Adnan Kundi; t; m0 E/ ]3 D0 E9 |
     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg, C3 E) X# h- k, f# y% q6 L4 M7 b
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel% ]4 G( r% G  K$ Z
     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic
& v* c0 j- x( J3 ~" o' i$ |% W. ]7 H. h9 n* m2 ~6 U
◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影
, ]# g3 r2 P0 I( d0 p; @4 W+ @: W; U0 s2 G4 K( V' J. R
◎简 介     " ^9 v4 c. p$ n! Z7 o9 t$ k/ q

5 S( }8 F! q  B! i% ]1 p  d9 D 这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯,再次执行一项要命任务。  x3 U# p. @& [/ I
 大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。7 S" h- ^" l* A+ l
 布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路,三人在一个全球级的阴谋中陷入困境,很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。
/ D2 F5 a5 R" Z6 \8 k7 [ 摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局,他饰演的是——嗯,不得不看。. Z, Q! [* d# @' G3 q

; `8 u% ~6 r1 r1 o& @$ X Three years after the events of the original film, bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they are going out to a new adventure to save Sonia, Darius's wife from new threats.
. S, i3 h3 y0 S9 I9 U6 G! t) D
 1. DISC INFO:) J6 J- D$ J  Z" x8 J' L/ t. F- w3 M
 2. ' G  O5 h" z. a' a
 3. Disc Title:     The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.EXTENDED.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.7.1-NOGRP$ [1 d- I. D0 q# h, H# c
 4. Disc Size:      46,725,209,119 bytes
  7 }# {! x, U2 y- P& R
 5. Protection:     AACS  y# A4 B9 m! z5 n4 X4 x4 S
 6. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.5.1)1 y: L- C8 S1 S0 m# B& g

 7. 3 k* L4 m) x. @8 J  W! V2 b4 J% b! }
 8. PLAYLIST REPORT:
  9 l1 D5 J% K2 e. n+ T) U0 r

 9. : r! ]! r  s9 z: v: K
 10. Name:                   00000.MPLS  & y4 M* Y' Q2 F5 i6 S
 11. Length:                 1:56:38.992 (h:m:s.ms)
  " w; H$ D2 {$ s0 q  p5 U8 r' T  Z2 ?
 12. Size:                   37,664,612,352 bytes
  ; v; l% N9 ]' v+ m3 h" e
 13. Total Bitrate:          43.05 Mbps+ _5 t( L* I0 _4 ^; v/ I
 14. ) [0 u  M2 i3 I
 15. Video:
  / O7 x0 K* y; b" F! e/ j
 16. 3 W; L! |+ ]3 n. N6 i# V# O0 \: V  ^) O
 17. Codec                   Bitrate             Description   
  ; v" S% c6 n: e! I- y& L
 18. -----                   -------             -----------   
  0 J6 P4 H# z4 a* w1 T8 v3 M7 U' j
 19. MPEG-4 AVC Video        29885 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  % K2 z* h& U) j. ]

 20. ( O' x* s9 N- G; P' ^+ W& e6 @2 i4 Y- q
 21. AUDIO:
  % V5 [. v7 w  @- \! N( Z

 22. & i, X0 Y9 j% _# G1 ~" y. B
 23. Codec                           Language        Bitrate         Description    3 f5 p0 Q8 p  S0 N
 24. -----                           --------        -------         -----------   
  5 Z+ W( E3 @6 `. l/ `% P$ e
 25. DTS-HD Master Audio             French          4971 kbps       7.1 / 48 kHz / 4971 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)+ g, X8 v1 _( n
 26. DTS-HD Master Audio             English         4960 kbps       7.1 / 48 kHz / 4960 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)5 o! D: z9 f& }; r! r* H
 27. DTS Audio                       French          768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit7 b  g5 [. I4 i1 V9 H4 u3 ~' z

 28. $ W2 F; [' m7 w& R6 ~; P, X8 l
 29. SUBTITLES:4 S. A  z6 s+ c& f/ d

 30. % P7 T1 f$ d4 p$ k
 31. Codec                           Language        Bitrate         Description    $ o5 M  E% t5 S$ y) P
 32. -----                           --------        -------         -----------    7 f0 n7 m9 s2 m9 S
 33. Presentation Graphics           French          0.148 kbps                     
  ) X, W- ]" ?; h1 |& j
 34. Presentation Graphics           French          34.421 kbps                    
  + V) t/ `% B" F6 x- m
 35. Presentation Graphics           French          43.828 kbps  
复制代码

5 ^1 r/ W3 o* N1 Q: H; `$ w; ]
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 21:14

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表