BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 27|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 王牌保镖2 [蓝光原盘 加长版] The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 EXTENDED 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 7.1-NOGRP 43.52GB

[复制链接]

8906

主题

9100

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13283 枚
体力
12363 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-11-3 22:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.
* y" X; s; c( a4 |4 F* o
; h0 r% J! _' h1 g2 ?. d8 ^* {, w7 r9 w6 Z( b$ ]4 g9 x8 o

; o( l* D. Y  o5 B, c/ `: n◎译 名 王牌保镖2/杀手妻子的保镖/保镖救杀手2(港)
2 X& y8 L1 P  j8 s8 P: x& T9 V◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 22 a- W( M) ?6 m& \& [% T3 X
◎年 代 2021
' Z3 Y" u& l; |! w- i% J! Q◎产 地 美国/英国
( e# `' Z; b- P◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪8 G/ \, i( ^2 x+ e3 j0 b
◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语
7 w* o6 Q7 i$ ], `/ C+ l◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
1 A2 A8 s+ d$ c/ E4 }+ j( a: Q◎IMDb评分  6.1/10 from 57,911 users
( z. l/ q# N6 ]: e$ T- J" L◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/
. O( Y! m8 [! V8 B9 q$ d◎豆瓣评分 6.3/10 from 18,989 users) C' T( n2 q3 e! \, Q8 c( A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/2 |# U' \* N7 y( [5 m% q. V: @5 n
◎文件格式 x264 + DTS  
+ [+ f3 H, e4 k5 C$ @/ P" F- k◎视频尺寸 1920 x 1080
  u% l% l" q5 Q. F& ?* j7 }1 f◎文件大小 1DVD 43.52 GiB: o: d. D# v2 A" u" J8 S7 I
◎片 长 1:56:38.992 (h:m:s.ms)
! m* ~: O. b/ y' z) _' i/ M◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes9 d. ], N+ F+ ?: S9 M
◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor, j# S1 |) B' c. M
     布兰登·墨菲 Brandon Murphy
1 ?7 G) `  p1 ~: H# z3 a1 f     菲利普·墨菲 Phillip Murphy( k; J. j1 Q8 s: O6 \
◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds
9 i. F: A2 C' x7 g     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson2 [" w- d+ U" ?9 q$ q! E: u2 k! ]
     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek" f; L% Z# @: v- Z& S1 M, m
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo( ]- H, ]* p5 B( q
     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant
, g+ H2 I: m  Z# N     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
. m2 n! p% d7 H7 I" b7 z6 X     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
! S" {; V1 Q4 K  o! Y; G; j9 K# g     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander/ b; E/ z, t1 o, j8 l2 n& V4 f
     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome
( S6 ~8 k4 w5 H! l  x. A& m     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front9 _; {: G) w9 J4 c5 m( ^
     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar5 N+ ]3 C% q; @: T! O
     迈克尔·戈尔 Michael Gor
: z9 X; J9 S# G; R4 |2 {$ `9 M     乔治·格伦 Georgie Glen
# l; p+ O2 G4 f( W' G     巴里·阿茨玛 Barry Atsma% T& S' e" C& E- V' }6 b% y" b
     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra
+ E% _, n7 C5 r+ N# j( F' m6 u     加里·奥德曼 Gary Oldman. a: M2 h' e2 m
     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska3 z; W& D; t1 k" m- Q0 g
     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe, U5 `, Q$ D4 \6 ]
     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov
5 |: L  j6 g0 H6 k     西蒙·安德鲁 Simón Andreu
( \8 R4 e' t8 p% o     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico
9 v2 N6 _- ^* d0 [. |. W: c4 _2 @     布莱克·瑞特森 Blake Ritson
* K% l( u( }) l' [: S8 F$ G     汤姆·霍珀 Tom Hopper
# k9 \5 f8 ]0 h+ ]     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright
% r9 @( }- j- R- L( D; k5 v     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall
$ I, U" a# e; r$ W( {, A; O6 v     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan/ ?6 e0 ]5 a9 B* f, N4 F$ l2 Z/ z
     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
7 l3 r+ J% |+ y0 u     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou1 r/ g; M9 t) h1 m- z" m4 g
     帕特里克·休斯 Patrick Hughes
- K0 E1 D4 _$ g- T$ V     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mićanović
+ `  j/ ], n" \8 M" H# x     托米·梅 Tomi May- u7 ^6 S- X4 h
     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington
, F' q) {* @6 [" i( u& V8 g0 s     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.
" }& ~$ [5 R6 W( W0 @, F8 U     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti7 U4 U9 `3 q- f$ o1 J- E: u
     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato
9 f& u1 G" u7 `9 r$ \2 v5 n     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton# z4 q* I. n" f* |, }5 {9 ^  o
     贝卡·宝陵 Bekka Bowling
9 _9 r/ ~. [; F) r     贝恩·科拉科 Bern Collaço2 D! |3 b* T4 K/ ?8 |0 j4 J: o
     内森·库珀 Nathan Cooper/ T; D& I( Q/ i7 c: H2 n
     罗杰·金 Roger King
, R0 l3 w( Y$ r  Z5 A1 K! e     阿德南·昆迪 Adnan Kundi
% r& a4 D; X$ X  ^0 _     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg" y1 f5 I. d; Q6 x7 w9 U+ }, _
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel" d1 F6 F9 f. k$ e
     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic
" N2 l6 J  J0 G3 _  j  ~; ^2 h6 D  l( [* S! }/ m6 B
◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影6 @' e$ U: X0 H  z8 e

% h2 Q* t2 ^* W7 c! n/ k% m◎简 介     
( x! l( z; Z: ?- q6 e( D6 A
, a5 P- @3 v' k: V0 F/ s- x8 M 这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯,再次执行一项要命任务。) r, J! X, t7 \4 H. U# f
 大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。
! W( M4 x9 [/ N# _- m6 M7 ^ 布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路,三人在一个全球级的阴谋中陷入困境,很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。
* Q& ]& ~0 c; G; Q4 e' \ 摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局,他饰演的是——嗯,不得不看。3 t1 `: i5 P% L6 a' w& {( l
$ t) P3 P- R, H0 J+ t
 Three years after the events of the original film, bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they are going out to a new adventure to save Sonia, Darius's wife from new threats.$ \3 F. n2 ^- X
 1. DISC INFO:
  5 i8 y( h. N3 ^& K& @

 2. . O2 W( B7 {) h' N' \
 3. Disc Title:     The.Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.EXTENDED.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.7.1-NOGRP( S9 W4 V9 i& M6 p
 4. Disc Size:      46,725,209,119 bytes
  9 ~, v% I4 r9 k# x% H* }
 5. Protection:     AACS, t5 ^8 q0 a+ s0 F9 F/ K
 6. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.5.1)) k: L- z! f: L) Q9 b* K2 q

 7. $ f7 c6 p) o- e; |
 8. PLAYLIST REPORT:8 f0 h. B6 n7 n
 9. ; W2 a7 E" B& s" r6 X- h3 Z
 10. Name:                   00000.MPLS  
  # J2 G9 e  d- X
 11. Length:                 1:56:38.992 (h:m:s.ms)
  / w+ h2 B  d1 [- M  v; K1 C4 j
 12. Size:                   37,664,612,352 bytes
  6 d- V7 V1 `7 }. k
 13. Total Bitrate:          43.05 Mbps$ C* C% W0 D7 T
 14. $ y8 q9 Q0 t, Q6 X% ?, X2 V
 15. Video:
  ( ]& i* T1 C+ x) |& o" b' X+ i
 16. 4 y* V4 f: e9 F( Y
 17. Codec                   Bitrate             Description   
  % L5 I+ u4 h4 N
 18. -----                   -------             -----------    9 L' N2 K/ q4 m
 19. MPEG-4 AVC Video        29885 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  1 b, ~0 [% B2 \+ K! C! i

 20. ; z, S% U, D' t" y" W. G& @
 21. AUDIO:
  : O  y' p- h6 K4 b" W2 U

 22. & i* {; h  a  V9 K
 23. Codec                           Language        Bitrate         Description    7 I4 |# @* p5 d% F& B) G
 24. -----                           --------        -------         -----------    ( m, @- U3 M+ ?" o( e. `. ?
 25. DTS-HD Master Audio             French          4971 kbps       7.1 / 48 kHz / 4971 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)& d  ?  F1 P  c2 {
 26. DTS-HD Master Audio             English         4960 kbps       7.1 / 48 kHz / 4960 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  / _7 a; X, i4 z4 B% a' _% e
 27. DTS Audio                       French          768 kbps        2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
  2 o, n' }% \7 f, O3 J) u
 28. & S: z& q0 O. M. x
 29. SUBTITLES:
  " W' z# d( ^1 O' ~
 30. ) |/ V. k9 h1 G
 31. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  7 L+ @1 R; K  z: r6 ~, c/ _2 z5 a0 |/ N
 32. -----                           --------        -------         -----------   
  / a. V) a3 O% q
 33. Presentation Graphics           French          0.148 kbps                     
  : D, i, v  K; W' \7 {# u+ W3 |
 34. Presentation Graphics           French          34.421 kbps                    
  0 ^  b8 m  ~! Q* O+ P
 35. Presentation Graphics           French          43.828 kbps  
复制代码

' d. x! `2 w# h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:42

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表