BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 16|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 科学怪人 [4K HDR高码版 自带中字] Frankenstein 1931 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR FLAC 2.0-B0MBARDiERS 31.75GB

[复制链接]

6407

主题

6581

帖子

7万

积分

Post Share

金币
14984 枚
体力
21119 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-10-13 10:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
: K0 L% z, D# c  e
3 _7 T5 T7 T! w* j
◎片 名 Frankenstein% L& H& A, E4 B) o% J
◎译 名 科学怪人/弗兰肯斯坦/魔鬼博士5 _8 a# F. n, r( n0 ]( T! i4 T+ q+ g
◎年 代 1931- i/ P. z# A0 J" X/ d$ V8 c, x
◎产 地 美国$ U+ S1 x( S' T6 B
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚( M5 I8 E# ^3 D. f( R
◎语 言 英语/拉丁语
- s1 ^% m7 g- I9 h; l◎上映日期 1931-11-21(美国)
+ _) O' U# D6 p/ V+ |' g! V◎IMDb评分  7.8/10 from 68,662 users: D6 r, S8 D, B1 G; N
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0021884/
" a, A" f# |# K2 q. o◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,129 users
4 a, d4 T- d) x5 t◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296929/
' ]+ o  |' h- o◎片 长 1 h 10 min
. G  p  o* K; I; X$ o  C9 [6 A/ z◎导 演 詹姆斯·惠尔 James Whale
- u' `5 c3 n3 N◎编 剧 加勒特·富特 Garrett Fort : [1 c; F, l- V* f) s
     弗朗西斯·爱德华·法拉格 Francis Edward Faragoh
1 J' x' D; Z- q( n     约翰·L·鲍尔德斯顿 John L. Balderston
+ E2 U, A& U& h7 j' i     玛丽·雪莱 Mary Shelley " N  V* s+ c; p* W' c
     佩吉·韦伯林 Peggy Webling ! X9 Q# ~% K! n+ t/ ^4 N7 K' J
     理查德·沙耶尔 Richard Schayer / h' {/ t; c% M+ A
     罗伯特·弗洛里 Robert Florey % ^' A7 M2 N$ Y; Q& G
     约翰·罗素 John Russell
7 v. D- J  Z9 C* r1 D◎主 演 科林·克利夫 Colin Clive' i/ q) j3 [7 l
     梅·克拉克 Mae Clarke
, k; ~! t5 G8 f2 w' [     约翰·博尔斯 John Boles( @. q; k2 p( }, }: i( t
     波利斯·卡洛夫 Boris Karloff
$ U: s: K3 Q3 U: Y- N" u0 H" t' h8 A, p     爱德华·范·斯隆 Edward Van Sloan
9 d9 ~) N; d, d! Q- b% Y; g1 O     Soledad Jiménez
$ |) w1 y' K8 [5 _% |     弗雷德里克·克尔 Frederick Kerr
9 t" q& P4 k: S     Ellinor Vanderveer
+ \: i/ Y( l: E9 _+ R( I/ `% [     Michael Mark
- p: P. e) E* I     Rose Plumer 8 D8 Q+ Y, h6 Q* u
     塞西尔·雷诺兹 Cecil Reynolds
: m" _- v( r4 s+ x8 O     Inez Palange ( B- l% L: c7 ^
     玛丽·戈登 Mary Gordon
8 m" L2 r' M( C/ N$ T     Arletta Duncan % B: J( I6 t" x% V
     德怀特·弗莱伊 Dwight Frye
% G0 {/ {# j2 Y9 _) D     宝琳·摩尔 Pauline Moore& F( @% b/ `  g5 X
     Marilyn Harris & A4 L; ]  _9 M# \  {; f
     西西莉娅·帕克 Cecilia Parker- T2 k0 w! o1 V. r  x
     弗朗西斯·福特 Francis Ford
+ M' z% f+ ~9 }9 a4 @& K! I! e     Paul Panzer
# P) s) u! Y; |& i- R     莱昂内尔·贝尔莫尔 Lionel Belmore9 c( P! \' o! R' y2 F" a3 D6 r
     泰德·比林斯 Ted Billings. W5 q8 l4 i$ W1 ?, y6 q9 k( u- _
     Jack Curtis # I% H. e* F; N* Q5 R8 E! I

3 S% l1 Z/ `5 b. A0 N! u" |◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 科学怪人 | 惊悚 | 1931 | 制造怪物的男人!| 美国电影
( h% H# X2 k! q# s) i& @
/ d) r/ M. T+ E/ @- N) C- e! f' V0 J8 _* B◎简 介   + e' V5 u- v6 T+ @9 W6 O: S
9 e9 Y8 f0 ~/ _: j3 u
 弗兰肯斯坦(科林·克利夫 Colin Clive 饰)是一个天才科学家,他想像上帝一样创造生命,于是不顾学校教授的反对,离开了大学,和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢,还从学校实验室偷了一颗大脑,利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白(梅·克拉克 Mae Clarke 饰)出于担心,就与好友(约翰·博尔斯 John Boles 饰)和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜,弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后,这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制,他先是把科学家的助手杀死,又开始攻击教授和科学家。- ], }$ j) A9 I4 r3 T8 Y6 ]# P

9 n1 T, \8 w6 H- W9 z4 m 于是,身心俱疲的科学家被接了回家,并且开始筹备婚礼,而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了,从实验台上逃了出来,一步一步走近村庄,还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……1 C" ^4 w  i& d
/ E% E0 e; |! Z
 Dr. Frankenstein dares to tamper with life and death by creating a human monster out of lifeless body parts.
1 K1 Q1 L. \4 O) E" o9 |  @7 f
$ `% ]) d! h; j+ M$ g+ n* ~◎获奖情况  6 U6 a$ }$ g4 b* D  \3 \4 y2 ]
7 F- V$ z( p7 r8 p
 第1届威尼斯电影节 (1932)
. ]( C+ Y. F1 f; W( t' t 观众票选奖(提名) 詹姆斯·惠尔
" p  b$ h6 N5 k( b$ B! B
( B( _% y6 s& H  x3 n  F4 t
Video
, R! m) }% R$ \1 _ID : 13 ^9 p: {; `9 E$ M
Format : HEVC. I! r/ F# ^% V% J# U# A) I$ H
Format/Info : High Efficiency Video Coding
. e+ G9 x* e( \/ d' c) qFormat profile : Main 10@L5.1@High
* i3 N% O1 C: \" Z  B. `) y1 [HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible: N4 d2 a/ y- s5 @
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
! Q7 x$ r) _% L/ U5 m! v! [Duration : 1 h 10 min6 N0 P, x0 h  j. W3 |& q0 L  C
Bit rate : 62.6 Mb/s' k4 c: x3 g7 ?+ @" ]3 H  p% m
Width : 2 914 pixels
! ?+ z, o9 d3 u, yHeight : 2 160 pixels
- e8 f) r! Y4 Z) d4 e1 F1 z7 eDisplay aspect ratio : 4:3. P* A/ F1 ]: ?$ x2 W+ [
Frame rate mode : Constant
+ w' i' f" X. O, l' MFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS& `( C8 B, d  b; }; ^8 F" K
Color space : YUV& m, |% x, r0 U* W4 G
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)1 z- E% V( r2 j( ?5 O
Bit depth : 10 bits9 t" k6 W) s7 E+ ~, V' _* C  X: T8 q! B
Bits/(Pixel*Frame) : 0.415
+ g' G6 A* t+ t* n) BStream size : 30.7 GiB (98%)
# [: @$ h, p; ~6 l) vWriting library : x265 3.5+13-4c6880de4:[Windows][GCC 11.2.0][64 bit] 10bit
# n& d* r& p4 ?  b% Z6 l) C, WEncoding settings : cpuid=1176575 / frame-threads=6 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=2914x2160 / interlace=0 / total-frames=100983 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=15.5 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / cll=944,41 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass- m% B! V2 H+ W( I0 p" z$ u4 V
Default : Yes2 }" G3 B) G2 e& G1 f7 y
Forced : No; C2 e" s; J. G' Y
Color range : Limited
* u6 H' @+ x* z8 G8 K  VColor primaries : BT.2020) ~  f5 {/ S& N% x9 {0 a
Transfer characteristics : PQ
& o; q6 [: ~/ [9 q1 o5 oMatrix coefficients : BT.2020 non-constant+ K& ]# W( k3 ~4 ]
Mastering display color primaries : Display P34 n! m3 W7 m8 `) \# ?: l+ F1 Y
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2% q8 V, P1 `2 N. t/ n2 z- W+ @
Maximum Content Light Level : 944 cd/m2
& k8 S, \' @! n. f0 i# @Maximum Frame-Average Light Level : 41 cd/m2% w) H" P" x) Z' M1 d, d  k0 U
& U9 S4 ?8 N) W+ D- e
Audio #1+ K9 G' A0 e; T9 O  a( [% m
ID : 2
" `% L9 }- S* r1 oFormat : FLAC
  S4 h- |1 B& j3 d+ qFormat/Info : Free Lossless Audio Codec
5 I, N- ?8 w5 Q6 G* h, b! jCodec ID : A_FLAC- l+ a, s) k7 d! I3 i5 d
Duration : 1 h 10 min
; [! b" z/ Y% D5 @* b1 @Bit rate mode : Variable! ^3 h& P* D" C% m9 r
Bit rate : 621 kb/s/ |, x5 W# G# n- u5 n" ]
Channel(s) : 2 channels2 [7 ^3 _. }0 d8 c+ |( q6 o
Channel layout : L R& J3 [. E0 |/ n, ?
Sampling rate : 48.0 kHz, j2 V5 ^* z- t7 S6 g
Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)
: ?: c' K5 \1 G- w: I; W  E$ q7 f3 bBit depth : 24 bits! s+ O$ N# B& }
Compression mode : Lossless
" ~# y9 {, V0 U& o& \2 G: PStream size : 312 MiB (1%)
$ _( y3 y! |! G. ]8 o: P' yWriting library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)0 I* X1 z( `" t$ d2 a  x$ @
Language : English
7 x/ v; [( l( _Default : Yes  b: s7 _* B, D# Y2 W
Forced : No
/ R2 D9 z. h" C
  F/ T6 p! `( ~5 ?# u/ rAudio #20 r: j4 a" ?* I" D2 v
ID : 3& g: M  c, g( Z+ v: o4 v! q
Format : AAC LC6 H% f1 y% I+ U+ S# F
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
8 c: Q; e) t3 I7 A) h! W' d7 R8 KCodec ID : A_AAC-2
1 q4 f" `) E5 W9 ]% P/ T, L3 a5 {Duration : 1 h 10 min1 r' @" r: p) a3 B. m5 I
Bit rate : 83.9 kb/s
+ S2 k* P/ z7 d! }4 n# KChannel(s) : 2 channels
/ j4 y+ m! ]2 Y9 IChannel layout : L R; ]2 Z7 l/ E/ c3 U5 }
Sampling rate : 48.0 kHz
2 X+ m( e: I$ d$ MFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
) Z0 \) h6 l* E+ C8 |Compression mode : Lossy
9 I0 z8 I5 D6 p$ ?8 n9 J1 zDelay relative to video : 9 ms; j* T; P3 L( `4 ~
Stream size : 42.1 MiB (0%)
$ y% |' A  ~8 d6 GTitle : Commentary 1" Y- O& t1 I" Q! z6 U; W
Language : English' _: a7 Z' S% q& l; d3 i
Default : Yes
0 B6 W( g3 y% f7 f0 N2 W' v4 a+ GForced : No+ }3 j0 n2 i! V3 |5 A

/ O; K0 v7 P* g& d4 \$ w6 q& bAudio #3
4 A5 t. Q- L, o& R9 i# n1 |' mID : 4( u2 t) `  T6 _5 b/ Z
Format : AAC LC
1 R1 p: G/ h1 \1 K/ BFormat/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity9 y; U) p, H4 P/ r
Codec ID : A_AAC-2, T* R7 r7 E- Z' ]0 U, Y7 \
Duration : 1 h 10 min! O' W' Q, s) ~  z. t6 N& l* }2 e: o
Bit rate : 90.1 kb/s6 W. r5 P: ^  u+ f
Channel(s) : 2 channels, a% g2 ^. p: a& C  R! r
Channel layout : L R
$ @5 ^2 I; ~  M8 MSampling rate : 48.0 kHz
* q1 \1 s' t4 s9 F* H0 Q" p; k7 FFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)3 J& U$ ]& j) U$ E& L
Compression mode : Lossy
) }5 P7 ]* X! B- z1 u5 b0 o) lDelay relative to video : 9 ms
. t) |+ X8 C6 p, l9 |+ uStream size : 45.3 MiB (0%)
) x3 K+ l7 S. g: j3 a- l( eTitle : Commentary 2: ]4 f! }+ A0 M/ ]5 z# \/ C
Language : English
: _. ]3 a  Y6 R( ]. v  f. \Default : Yes/ O: }2 Z! y5 G9 H4 N
Forced : No
/ A3 C" h$ ^$ U
. ?9 R! D+ o* j, _, |4 eText #1
2 h# B* ~. J+ j5 N" xID : 5; F& K" ?- u  B3 K2 V* l
Format : PGS
8 a" u/ t' O/ K* P1 p  VMuxing mode : zlib
$ O$ n7 @/ o2 u: o" L$ C$ T% UCodec ID : S_HDMV/PGS
4 R: F5 {: e; q, X; G) k( @8 y: tCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 O& R8 ^+ r  |9 TDuration : 1 h 9 min
+ r4 g  H8 \+ h5 S- r$ d) ?Bit rate : 33.4 kb/s0 k2 \- y# d2 P0 q  t: g; j
Count of elements : 17360 Q/ M4 L6 X8 s+ k( P
Stream size : 16.5 MiB (0%). g- _4 W3 H& n
Title : English SDH
. v, `$ X( g7 s- O4 Q3 h4 xLanguage : English- e7 ~/ l$ E( K# y; x
Default : No0 ~  p0 R: R/ q6 N
Forced : No! L  ~2 T$ `1 M0 y) t# n
9 Z, w: h7 u( {  D6 t
Text #2
, @) h* Y3 s8 l" cID : 6
: q* ~7 V' g6 m7 Z! jFormat : PGS8 q' M0 v0 ^/ y+ H  ]: }
Muxing mode : zlib' i5 j- ^3 T* o6 T
Codec ID : S_HDMV/PGS
( \# @1 ~* G: u# ~3 rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( O- x, P: L0 @( E! \
Duration : 1 h 10 min8 ~; Y. {" |  w4 a8 V
Bit rate : 25.3 kb/s
5 J& i; ^2 k  a$ i2 Q' wCount of elements : 1221" t# B. U* e) ]( D
Stream size : 12.7 MiB (0%)
* U5 r& w, ^! jTitle : French
( |1 x- b3 K7 r$ d. ~& ELanguage : French
, p* d3 A$ ^" [9 }Default : No
# a: p; l# v: {) f  JForced : No
1 A! f& r! l% f; C6 |* y# H: q/ y9 ?# y" o  i
Text #3
" [1 @1 o6 R# B8 ?ID : 7
  x/ z9 k% }. |# u% I1 QFormat : PGS5 {" D' ~) K$ A# s5 Q
Muxing mode : zlib
, B2 E& h$ W! }Codec ID : S_HDMV/PGS
, A6 ?5 U- s8 D: s: @& O- gCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( s* c7 V& R) y1 dDuration : 1 h 10 min
8 F9 |6 r( Q- c3 TBit rate : 25.2 kb/s
4 G4 @2 H8 e) ~0 tCount of elements : 1188
: C: \2 v& z, h/ F2 g- AStream size : 12.7 MiB (0%)( l& ?: M! |; ?6 q
Title : Spanish, v9 m# v5 O  q$ X3 m
Language : Spanish
- V( h. t9 J" \% VDefault : No' G' s/ o. ?* D$ e. \2 w
Forced : No
$ B: `1 A! Z6 O; Z- ]. w7 L* T3 [" H+ n/ c
Text #4( y2 y% L* u( v. t# T5 h- w4 u
ID : 8$ f! i) s) M- K- c9 v
Format : PGS
3 s# m, h4 v1 `8 `Muxing mode : zlib
, }0 |9 N# e- V7 ]5 \" zCodec ID : S_HDMV/PGS. U5 t. S$ H& [# i
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" C1 t+ T5 p- ?5 ?$ FDuration : 1 h 9 min2 I3 v+ [  w* ~7 X  v  @
Bit rate : 26.9 kb/s  I1 J" z# R3 U; H) ^
Count of elements : 1234
1 L& }2 O4 @  @4 X; E8 f( gStream size : 13.3 MiB (0%)7 @/ Z8 u2 T5 n1 Y$ {, Y
Title : Spanish
* ~2 T  l5 ?4 e: C# iLanguage : Spanish
8 r0 K: ^5 @% a  r: v: jDefault : No$ S  ~  y0 b5 i# F* D* r6 `4 z# z
Forced : No( r  \( z, p& [6 |. R3 y) e8 _  ~

! x/ ]5 e' a% i* g; W5 r# H+ wText #5
: `/ A  M# C) |8 ^+ |1 I* [ID : 96 x; O1 k2 U% W! q
Format : PGS
2 Z/ B& E+ u# I3 I. n& Q1 zMuxing mode : zlib: y+ g% ?+ C% o/ Q6 {9 A7 z6 @7 E
Codec ID : S_HDMV/PGS
1 B& m! {! o- ]2 |) R/ g& y1 dCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% H, ]* T2 S" E; x# P0 e
Duration : 1 h 9 min
' s4 s! l! i5 v$ b0 @, ?Bit rate : 16.4 kb/s0 K+ q4 @( w8 G7 @3 L* q  m: g+ d
Count of elements : 1160
# a9 `/ P" v2 q' K) m# {; hStream size : 8.11 MiB (0%)
8 }5 r' \. c8 ]* u! f# e8 N# N9 hTitle : Japanese
$ k. t4 {4 E# ^" JLanguage : Japanese
) E. k  |* W  yDefault : No
: H7 W8 Z/ Z5 m" }: L0 vForced : No
, x0 r7 }3 J$ Y- u
' j! E- D9 F1 A  pText #6
# |3 ~0 q9 o9 F& ^- \8 CID : 10
: E1 {2 J6 V6 @  P" Q1 ZFormat : PGS% U; v3 G% e& q. ]0 ?
Muxing mode : zlib
( o1 b& x6 Y7 F! V8 y3 ACodec ID : S_HDMV/PGS! _& I8 K1 p4 X9 }! }& q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* B" t/ \5 g) W# T3 g! C. oDuration : 1 h 10 min$ l7 ~" U( i" @, T  ?
Bit rate : 25.5 kb/s
$ n3 X7 o  v  F0 iCount of elements : 1189
/ O3 }, L+ h" [Stream size : 12.8 MiB (0%)
# `' a9 r6 u& f2 VTitle : German
1 i8 W; f* E8 b' KLanguage : German+ v. v2 g8 U  Z# g  R
Default : No
; p/ x$ \/ o& c/ f( F# dForced : No' T. d  \% B, J# I/ ]

+ y' P0 L/ S4 B6 hText #74 K- ]. Q/ J8 ?  m. I' O
ID : 117 J$ e1 ]5 K& x* e/ |
Format : PGS
6 z. B- e% `/ C& A7 r- g1 j5 LMuxing mode : zlib7 T% ~9 H6 G5 |8 |. ]
Codec ID : S_HDMV/PGS2 C5 V2 y! m& G' r9 w
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 u! r" p6 s- |2 CDuration : 1 h 10 min
$ g4 j2 \8 Z$ e+ }: Q+ o. a$ KBit rate : 24.4 kb/s9 P' B  N0 A, [) X  V
Count of elements : 1188) G9 z6 t# B' L1 G$ M& J
Stream size : 12.2 MiB (0%)) B% e+ I3 j/ v8 `) Z6 a2 d7 a
Title : Italian
' g# Z# N: ]1 L/ sLanguage : Italian
% c7 W- w: }) G& rDefault : No3 S4 _8 Z$ z& E6 Z' m
Forced : No
9 [* z2 c. E- e7 B7 Y+ e  L/ D5 G) J+ h! H) Z9 o+ [, {* g' C* \
Text #8# x" c  A: h: q& w+ K
ID : 12/ A7 ^  Z; D. u/ }/ ^. P
Format : PGS
3 Y* r2 x# }/ P# {: }4 ?5 M+ bMuxing mode : zlib0 ^) }2 z% t: ^) o/ M
Codec ID : S_HDMV/PGS
. l2 W- E$ T1 j, p" H7 S2 YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 d, Y; [, w. p5 w: ^Duration : 1 h 10 min
( U! b" V0 h' [9 `$ X! d% t- K- Q2 LBit rate : 23.0 kb/s
  k7 {- s* @% I! j+ ], A! tCount of elements : 955
2 A+ B* n$ z; t# C% fStream size : 11.5 MiB (0%)6 P5 B; k7 W0 \) {8 t- q
Title : Dutch
7 Q0 W0 q) P7 U' F9 w( B5 pLanguage : Dutch
8 ~" ~! I$ b: `# e8 X: JDefault : No" Q* E% p  E8 ]- K% E! m. Y
Forced : No! Z! i" a! l  [2 l' p
& O* M0 ^7 J5 L/ X1 x
Text #9
. T) j' }- x  QID : 13- L) i1 a0 K3 Q  W
Format : PGS
' E( ~  o) [7 Z' ^. J; k# ~7 DMuxing mode : zlib! T0 d' j$ z/ w- s
Codec ID : S_HDMV/PGS) N: k* z6 s% h! X( r* v$ N4 u) I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- A1 P& Y! e. E2 k8 tDuration : 1 h 10 min' Z0 {3 S, S4 o- Z- b8 {9 V# N4 t  z" E
Bit rate : 25.0 kb/s; Y; \5 z- X, v' D& K
Count of elements : 11892 C  b" Y, z, b
Stream size : 12.5 MiB (0%)0 |! B0 t: U% I- p
Title : Danish
2 e- s* O, n" s1 ~! t: h+ ^Language : Danish
6 A- T7 \. b9 y* t( Q2 G, YDefault : No% |& o8 c$ D; c- S+ H8 I$ M
Forced : No" t6 q, e0 V8 @

8 i3 K6 l( |3 q! F3 _Text #106 R' `3 R9 q7 J/ O2 Y
ID : 14: I# I( q0 l* ^! |0 Z) W. k" n
Format : PGS
+ i$ _# R& }/ i8 n; E% ?* E+ A$ {Muxing mode : zlib
3 P* R( y2 i# }) W( B0 F5 J. Z% ^" fCodec ID : S_HDMV/PGS5 o2 D8 }/ w; s) A# ]/ y% ~
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( L  O* g- R, A2 U  t% |1 j3 h
Duration : 1 h 10 min+ F* `/ X. U2 a  w0 y( z7 v
Bit rate : 25.2 kb/s% H) s' `- _: s4 j# K
Count of elements : 1189
5 ]5 v( _3 p' {8 ^Stream size : 12.6 MiB (0%)9 ?1 G: O! O$ _" ~2 F# Z
Title : Finnish' T% w! ~% u, k" f: q
Language : Finnish
: e# k1 p' d0 u* v, k2 jDefault : No5 ]& U, z3 }6 `  g6 X* X
Forced : No# ?& }5 z' h0 f7 v5 ~

2 R$ _3 r8 r$ B! c1 wText #11
- x# ~. {7 T+ T% U, z) w. h* bID : 15
+ }3 }, g# U4 y5 C+ l- I8 `! ]" f9 HFormat : PGS" |! q* B7 p: B& B4 U& Q' h. Z
Muxing mode : zlib$ A* p1 q2 M! P# J
Codec ID : S_HDMV/PGS
7 }( H6 K- U" \% q: QCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% G8 m7 L, E/ G" q  cDuration : 1 h 10 min
& J& t+ V- p- h6 |& J& LBit rate : 24.4 kb/s
1 g! |; n0 o4 _4 G9 Q% T- tCount of elements : 1187
3 L- s( L' j8 y* b3 P/ I4 L/ kStream size : 12.2 MiB (0%)4 _9 v6 ?4 N) e
Title : Norwegian3 w" x3 t3 I& k2 o  R
Language : Norwegian
2 f4 L  Y6 ^7 L$ M9 L0 eDefault : No
1 O& }7 `8 B5 q  f% ]8 @0 RForced : No6 k  e" U$ C0 W  y4 V& u

7 f% q* ~9 x4 P% jText #12+ _2 I3 ?7 ]& y4 u" y) W! d* s
ID : 16
: D! d9 J9 P& _& E% c# MFormat : PGS" `4 `4 v1 J7 t; _6 U
Muxing mode : zlib
1 D, \! h, F% D# I, u( TCodec ID : S_HDMV/PGS4 |7 o$ N% ~8 i; D
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- {) l, Q5 ?( ]* b+ c7 @6 J; k
Duration : 1 h 10 min
! @0 M7 a+ p* c. ~" O& N  ?1 BBit rate : 25.1 kb/s
( }- }: c/ P/ M, ^; hCount of elements : 1322" H  F3 Q+ H& n6 L6 X
Stream size : 12.6 MiB (0%)
% Z1 m4 G4 L  W& rTitle : Swedish5 ]9 e3 s' N; W# Q; l
Language : Swedish* m0 a# g# l9 ]2 s
Default : No, R) ^4 Q" m' }& B
Forced : No6 i# r8 e- p* g; T$ q2 \

( y7 `4 l- b. EText #13
) V$ b: y: t: |7 y' iID : 176 F9 X) W# t1 o5 E4 K, S3 e: q0 V
Format : PGS7 J# e, N, ]% R0 M. n$ \
Muxing mode : zlib/ L& x$ Y5 K3 ]# R! |5 T
Codec ID : S_HDMV/PGS
, H: ?. _- ~* _) L+ m) O! a7 i0 YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 M' m/ J# b* R1 n, c
Duration : 1 h 9 min
( D6 V$ m7 Q+ b# m7 Y( H5 `9 _Bit rate : 24.0 kb/s
0 }. z7 j7 Y. a7 _Count of elements : 1362) y* P4 r; p. `; I
Stream size : 12.0 MiB (0%)& a( i1 ]. B$ B2 Y- N; E
Title : Chinese
5 [8 F9 ~1 u8 e6 D- `Language : Chinese
9 s: X9 U& N! J- |6 ]Default : No1 C5 }! k* C# x3 |
Forced : No0 |# P" p3 m' Y8 B0 y6 W$ ]7 s7 g# j

* ?: C7 Q" Z4 Y2 P9 q; ]Text #14
5 A) `: V) [! G) D' LID : 18
$ P; K+ t9 l1 [8 P1 Q1 G$ YFormat : PGS
+ X6 Z! d6 T7 O9 ^: z7 dMuxing mode : zlib
6 y" o: s. G8 T$ u. b0 xCodec ID : S_HDMV/PGS
- F/ L4 H6 f9 y! A* e; j8 ICodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# B, r4 |& _$ ~
Duration : 1 h 9 min( j  y0 Q* [4 j/ `' p6 B
Bit rate : 75.9 kb/s
9 r" W- M- i" i9 n& z7 N8 N' gCount of elements : 2134
7 v% ~2 Y2 R2 t( J, |Stream size : 37.8 MiB (0%)9 V9 M. t6 u7 f# [3 @
Title : Commentary 1
6 h' S+ m. z- D( u+ W, ~0 E5 vLanguage : English1 H3 n9 L- i6 ]5 K' T+ k
Default : No
7 r7 j- x+ P$ [# [Forced : No
# z: H3 }% h9 M4 ^0 [2 k' h
- s1 i' b+ U( x$ U: r9 S) o2 u; jText #15+ K% j3 C7 e/ c: Z' m2 o1 \( t" J
ID : 196 A  w; i% f. K/ I% K4 f, Y3 g
Format : PGS
3 g0 s2 b) H: C  XMuxing mode : zlib  d) ^( Z7 a8 }5 L' W) O& Y& Y. E. K
Codec ID : S_HDMV/PGS
8 b- R5 D7 L3 ^3 v. d0 VCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ o6 e' }2 z: N( q6 a$ {$ i. DDuration : 1 h 10 min
6 M6 a7 C. j- k* IBit rate : 60.3 kb/s- v3 t! _4 F7 f; E/ z
Count of elements : 1966( g/ T* G  n. Y! y
Stream size : 30.2 MiB (0%)
0 j0 h9 y1 O) C% r$ \1 VTitle : French! J9 P# b& f* |6 H. |3 T" c8 I5 l
Language : French8 X) H+ K' Z+ r1 F; q
Default : No
4 H' e. i& x& w* e* a/ OForced : No6 G; Y: f3 e2 G

5 ?4 j" D, O/ x5 S0 nText #16! _0 ?* a' D, }9 x8 H6 e
ID : 20: a: W8 t2 j3 J3 A: b( Q+ I; k7 a
Format : PGS# H+ \- y/ e  ^" C: D) l/ l  v
Muxing mode : zlib
% m+ n; O5 }, Z; Q2 YCodec ID : S_HDMV/PGS5 Q6 ?; O( H( e5 w9 c. d1 p
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* s, M2 _0 s% f& q' V9 MDuration : 1 h 10 min2 f4 L% u8 G  \0 A* L
Bit rate : 67.3 kb/s
" i  Q6 q1 i2 J" t, v, H; Q: MCount of elements : 1954
) h8 p  Z  a' ]/ [  Q8 r. T" {Stream size : 33.8 MiB (0%)
+ e# [& W5 F1 H8 w0 yTitle : Spanish8 t/ g2 [/ T8 v6 L2 }; m& V2 w
Language : Spanish7 t0 `2 h, q6 n" N
Default : No$ L9 v/ S3 U9 P% A
Forced : No% T; E- a. R  ]* G* Q1 G' n
6 \; B6 k6 \, L9 c3 v/ m# ?
Text #17
& R/ C  `1 h1 uID : 21
7 O) l9 H  t3 O8 Y" V9 BFormat : PGS
& y7 v: A* ^$ m1 I0 s; Q1 O4 RMuxing mode : zlib
. i% N) M  k. L, g6 U4 p* ACodec ID : S_HDMV/PGS$ u1 {+ @* R: K/ B5 m/ i
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 @7 D1 S7 a  J* ?( k) Q
Duration : 1 h 9 min8 r. d0 V7 n, T, I  w: C
Bit rate : 44.9 kb/s* A9 c! Z, p4 X8 W- l8 h
Count of elements : 1676
! F$ q: ^8 d/ YStream size : 22.4 MiB (0%)
. {! q" d( O% G" d  hTitle : Japanese$ Y9 ?( M- k/ _5 z7 |
Language : Japanese  L6 a2 [# P$ h/ G
Default : No7 z5 t: _- F3 k( A! e
Forced : No% \# o$ D- h3 I: I0 }& _9 G) C
6 M- O1 E& T& p$ }" ?5 ^
Text #18/ A# q0 \* i5 f) C
ID : 22, u5 D' B; P2 k1 N) Y
Format : PGS
0 Q' {; D9 U- l( T  F$ A  GMuxing mode : zlib4 Y( N, ]5 e1 e- j- }2 R! J5 w
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 d7 j& w# \" f4 S. ACodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 c) o  i* {- w1 P- |. Z% Z4 e
Duration : 1 h 10 min2 q7 v+ n. q: U6 z5 j# R
Bit rate : 67.7 kb/s1 u! ?/ k4 p# ~/ g9 x) S" [% W% q
Count of elements : 1946
# k+ z/ \( L5 O$ XStream size : 33.9 MiB (0%)8 v1 c  o; Q& @3 _
Title : German& T  {/ v3 |6 M4 A0 `
Language : German, \5 m: [  U- A( M+ D0 J+ p
Default : No" [9 ^! i0 {8 |/ T
Forced : No# I: j" W% w& _1 _; f

  M7 Z+ J8 \1 q6 U1 s, iText #19
& D- R% M- B, ~( e; n* LID : 23
9 D$ Y/ b6 t2 V( {' KFormat : PGS$ t1 C. Q  G& J5 @
Muxing mode : zlib0 G3 m& L6 \* V# f, `- @' R
Codec ID : S_HDMV/PGS/ j* M7 ^+ `7 H$ a2 Q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# ^, Y: |" M, a- ^8 k/ `% }Duration : 1 h 10 min
" Z( }; V0 `. a% \: J3 EBit rate : 68.5 kb/s
, l% Y8 _  c! C% _1 A% {% y2 B" fCount of elements : 1966
' d, T$ H5 {- u8 k3 I( XStream size : 34.3 MiB (0%)
1 J- ^& S+ {: {* u/ fTitle : Italian: b/ y8 m2 T' P( c; H2 |
Language : Italian
0 ]) {( j5 {2 j7 I9 N& M: X. j% JDefault : No7 w6 c7 }5 Y+ H
Forced : No  H: f% j, ]; Q5 }: j1 ~

9 i& h1 g" T! d) C  pText #20* F" N' E# U, s; A* N
ID : 240 N: z4 f, G/ h9 D! u/ N. M* e
Format : PGS' e% i; \3 A/ k# z" u  F, Q; Q
Muxing mode : zlib* h$ h$ o3 t1 ~0 T
Codec ID : S_HDMV/PGS
# [: b  V; o6 s" V  H) MCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 ^$ `9 z4 z' }- Z% J0 B) D
Duration : 1 h 9 min7 n0 N0 ?7 z# _* {9 J' H
Bit rate : 92.3 kb/s# d0 u+ X$ j  M, @2 k5 _& n
Count of elements : 2775
6 [) g; h: p; iStream size : 46.2 MiB (0%)
# d' |( ~1 F3 ^" a. w( P- eTitle : Commentary 24 _6 y* X8 f3 z* X; v. ]
Language : English) k- E8 D4 U0 ?
Default : No9 J$ C! q. N0 s
Forced : No  A3 c) |0 D, V& T: M7 [
0 G& e  S6 q$ C% k3 [
Text #21
% @1 S% M& x$ `5 m5 wID : 25
! x; J$ ~( j% ]: @. O2 e4 i. EFormat : PGS' O, R, c0 {0 ^4 ?6 h) @
Muxing mode : zlib
3 |: ~3 P/ N6 ?5 V# d$ gCodec ID : S_HDMV/PGS
" C- r% `; @& _Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, z! k0 [  h/ ?Duration : 1 h 10 min# e% a9 i# o; B  K1 v
Bit rate : 80.8 kb/s
* z& E* J8 V4 c. rCount of elements : 2708
# f: v7 i2 v& u8 y; ZStream size : 40.6 MiB (0%)6 b% v5 c  @$ J
Title : French
' Q. o' A9 F3 W: k6 r1 J5 F" ]) X, ULanguage : French
  l0 W; s2 k( [* x% h) K/ WDefault : No! k1 `, E- W! h9 E2 s# ^
Forced : No4 a, J; I  w/ f1 W/ N; x7 v6 B
4 F* p' b' d6 G& {
Text #22
0 @2 B7 R# a5 _/ Z" F+ t; w5 L/ kID : 26% w, p; Y9 X$ B( g& s0 j  Y
Format : PGS
4 P4 U; A9 f) b# |Muxing mode : zlib
* n* O, d: A, j6 W" p+ ~2 K4 `Codec ID : S_HDMV/PGS  y1 S* w% g' k* O) h* a: M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& K5 J4 J+ y' K; Z$ u3 Z2 s
Duration : 1 h 10 min
8 f" q/ {- }6 A6 kBit rate : 85.5 kb/s# Q0 ^$ ~* @- s7 [3 G
Count of elements : 2712
4 C. Q3 w& f: k) W- y: RStream size : 42.9 MiB (0%)
8 }$ b, k" z/ @! P- @Title : Spanish2 n. D, c# r2 Q. u* D  e( k3 ~
Language : Spanish5 n% N$ z, J2 r4 E2 m+ ^4 d( _
Default : No
9 U6 c- q1 s, C+ ~$ |Forced : No) s, s* L5 `, Z) }# I6 ?
) B( K0 t) T, i3 R$ \- @3 T* }: ?
Text #23) e. z0 V( ~9 J9 q" Y8 D
ID : 27
1 _. m) V6 H8 Z0 g1 z' j2 f" JFormat : PGS
4 j# T1 m, Z; _; {( Q8 H; J9 IMuxing mode : zlib
# N0 I* ]8 A( y2 @Codec ID : S_HDMV/PGS8 h- E/ C0 v" x2 G; `2 U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* I; M) |0 _3 M1 k) ^Duration : 1 h 9 min
* Y; V( b% C' {/ \0 x/ e9 h* dBit rate : 46.0 kb/s
* K# t7 M2 f9 \, u& ^/ m8 O$ }Count of elements : 1782: f$ J& G6 Q" e
Stream size : 23.0 MiB (0%)
& A6 ?% {5 ]1 I' P1 \. g* m( m2 O2 ~Title : Japanese" ?" g, k6 d5 b& h" U
Language : Japanese
: @$ s& i$ l, d7 J& @Default : No5 C( \2 P$ c: B' \: n* l
Forced : No
3 S7 i/ E( w8 L+ H) t. _* j' {( u7 ?  C
Text #24& w3 u1 g9 f  M% t
ID : 288 Q3 D8 @9 S7 W, ]" X
Format : PGS
1 x2 z, F4 p6 ~) O* [4 E; G  gMuxing mode : zlib
" X0 S% d, F1 M0 z: H4 OCodec ID : S_HDMV/PGS
; @, A; z9 L7 Z# |5 sCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 [. \8 Y6 u9 F5 _! jDuration : 1 h 10 min+ ?6 i0 y" V" A! p' L1 J: U
Bit rate : 89.5 kb/s' l& C/ n0 s  B0 h) j
Count of elements : 2712
6 g1 k. ?0 b: E! m* J  a6 T: ~Stream size : 44.9 MiB (0%)" a( i) o# Y9 y8 ]! r
Title : German
; z9 C3 x+ f2 I4 t; Y" h7 OLanguage : German
+ n1 t# p4 v9 k2 X, k; w: z& nDefault : No
/ g9 ]& p; r7 j$ V2 `% T1 eForced : No. B: I3 k) ~* S9 r
9 ?* o" Q& R" X2 b: P. i) S
Text #25
7 y& D; ~8 C& \0 C: H7 _/ |, jID : 293 O( W) \* n; h* _. H# _' y
Format : PGS
8 S6 ^* ^  L& f0 a* }9 \* WMuxing mode : zlib  b0 ~2 _  ^( a; o% M
Codec ID : S_HDMV/PGS/ J+ E* q5 d! Q( |1 O
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 d" U' U7 m# M* r7 ^8 |Duration : 1 h 10 min
" m0 k6 n9 \( j4 U/ p1 n8 y! F5 n2 u6 \Bit rate : 80.6 kb/s
6 T- c1 V# ?2 B1 GCount of elements : 2712. U$ q1 }! s8 p& b; D
Stream size : 40.4 MiB (0%)5 |0 ?6 ^4 }. V% ~# V4 r( k
Title : Italian
4 d- v) i' W8 G: s) t3 ILanguage : Italian
. d/ G" c1 O" |0 k- Z1 o. \Default : No
* j/ u' n  n+ H- N  SForced : No
3 V) g& q# S; I4 l1 K1 ^: a: V5 O3 Y; K$ c8 w2 l+ y
Text #265 y/ T- y' n7 h1 R# m! f8 l
ID : 30
; N: y. A3 H- f! Y2 J3 Y3 bFormat : PGS, }! d: |8 D; D! [7 D4 f* C1 O
Muxing mode : zlib
) D1 k7 r( Y+ ]: CCodec ID : S_HDMV/PGS
; A6 W( R/ l9 j. q% Y* XCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! r8 H' r* i4 kDuration : 1 h 9 min
0 w" h  H- q9 [% QBit rate : 24.8 kb/s
# i8 M" y6 S* J$ [" ICount of elements : 3244 e! X8 R0 Q7 x' x  s
Stream size : 12.3 MiB (0%)2 {) |+ c) [5 q3 j; ^& ~
Title : English2 Q6 e: E) E8 L- s8 _' j1 l2 s
Language : English
- m& ~' D0 f2 P3 f4 i: }; n4 pDefault : No
2 ]$ q6 V% l/ W0 GForced : No
! r4 s; C) K- a. Z2 L. d6 U: v. t) _* x1 a
Text #27. j* \6 J* Y# y4 ^; ^, [3 }
ID : 31
+ o+ Q- d: F  c0 i& u3 ZFormat : PGS
8 D: S% E( w6 C2 |$ u/ ]; ~Muxing mode : zlib. H( m9 V% {; }; A; t1 H( t6 O/ Q
Codec ID : S_HDMV/PGS2 B. k# c- B/ U! y  y
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ @0 a# \+ _  f1 K9 GDuration : 1 h 10 min, H5 g0 a: G' V8 |
Bit rate : 24.1 kb/s! e/ b2 l& N: w1 ?' b( r( J
Count of elements : 324  E* }/ {4 q7 T$ @
Stream size : 12.1 MiB (0%)0 f8 v6 J. N& `6 A% q6 W
Title : French
% B9 j# g' d3 P% X/ O4 N* s% w1 tLanguage : French6 _, \  ~; t- H( J2 T
Default : No
  m9 E1 @2 @7 H# _4 l9 ^Forced : No8 d8 n# H: {1 z) x8 Q. k
) K7 H, A+ G" R9 z
Text #28
* e- C# {6 R) tID : 323 B  u; \1 O. `" c* @
Format : PGS9 W' D. y- ?8 Z) t% Q5 L
Muxing mode : zlib" }' c0 Q' Z/ `5 K
Codec ID : S_HDMV/PGS
! |$ C- q; ^& {) f; |! E, oCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% f$ M7 O/ {9 a% ^1 u
Duration : 1 h 10 min
  `. E6 d' c- z9 _$ o/ LBit rate : 25.2 kb/s
" M: h9 H7 y; B" B* [% q* ECount of elements : 324
2 j+ N6 h( g+ ^( H) J) ]Stream size : 12.6 MiB (0%)% m/ P  K! e# i/ w
Title : Spanish% N* W3 M/ B6 B* Y
Language : Spanish
5 \+ c) R2 _7 y2 }" E4 p/ j" xDefault : No: T4 H& M- t8 V7 Z: `
Forced : No2 c2 ?, M2 m5 U, X7 `

- ?- N- Q7 M# i0 U5 E8 B1 x5 H( gText #29% p2 v9 K7 b/ u, |
ID : 33
! l) ~8 r  P1 m' nFormat : PGS- v: \8 G* o, u* {% g
Muxing mode : zlib5 ^1 `% c: ?! ?: I' K; X  J
Codec ID : S_HDMV/PGS
3 C# n( v: h6 P. r1 T1 K6 {Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 [/ d7 A, \1 T+ _7 y9 X
Duration : 1 h 10 min+ U* P. z/ x/ W: `: J
Bit rate : 26.6 kb/s! v, ?- Z5 z7 C4 e8 {
Count of elements : 324
3 Q, F9 |4 @8 o0 uStream size : 13.4 MiB (0%)9 B" R. F0 c7 Y: J2 B
Title : German
1 R2 C# T! V% k6 s# k$ P  V0 pLanguage : German! P: q' h5 R9 ?& I; ~5 t
Default : No
2 u" k& V4 Z3 }8 @Forced : No
8 m) e+ S% Y! R+ x7 R
" f; ]" _# T' c0 T+ i. Q; \' P% ^Text #30& N/ Q1 Y. i! z- ?8 V) Z! b+ U
ID : 340 A* e* |, R7 D& Q& j6 O
Format : PGS
0 F! Y: g  ]! w8 mMuxing mode : zlib
* G2 G1 t- u9 ~* X" cCodec ID : S_HDMV/PGS
  _6 @( _. o% x. _4 B8 yCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 B- H' S8 [" i
Duration : 1 h 10 min0 O3 c- M9 s" e7 ]( X2 q
Bit rate : 23.6 kb/s; \% G. p  q/ s
Count of elements : 324
9 E- f# l- Q! B: P* oStream size : 11.9 MiB (0%)2 K  n& X! A# a- k
Title : Italian& ^/ B( E8 X3 ?
Language : Italian
2 I/ T4 g3 z: q# X- C1 s3 Z* @' |Default : No
3 z, T/ o& T& OForced : No. v0 P5 P8 D# z' u+ ?* |" I$ t
1 X: _7 Y; a3 ^2 q2 K9 R
Menu
7 |4 }2 L3 A2 U  D! Z00:00:00.000 : Chapter 01
# T, o! g5 f7 L* ^, }/ p00:02:03.248 : Chapter 02
1 o- m' q4 S& ?& {00:06:40.692 : Chapter 03
/ ~' u. b& B# X+ _$ n6 O  `00:14:09.640 : Chapter 04
, i, Z4 K: ^+ L9 ^! Z6 N; X00:18:29.400 : Chapter 05# ^7 o) V; U  U! q+ ^$ l& Y7 D
00:23:00.629 : Chapter 066 \- K  j4 ~4 q- e: G
00:30:48.597 : Chapter 07( \$ t% g# c4 I) s! l. u
00:34:22.352 : Chapter 086 R9 Q, c) E# B: ~! q' h. F6 k
00:35:21.411 : Chapter 09/ m, a0 B, c* F- G
00:42:00.476 : Chapter 10
0 {+ L( p# b+ I. e" b00:47:53.746 : Chapter 11) _. s: e9 j# {0 c3 x
00:53:41.343 : Chapter 12
7 O9 }! E& r$ V  R' E, A00:58:16.410 : Chapter 13
' {5 `1 T- f7 r1 @; S0 a0 @' J! e2 s01:03:50.368 : Chapter 14& D# c; D7 u2 P' c6 m
01:05:57.036 : Chapter 15: l: i4 p1 f: {4 ]3 K4 p
01:07:57.073 : Chapter 16
; o5 \: z$ R% k/ t01:10:11.582 : Chapter 17

5 }, C' f( L' a2 C* c$ b
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

357

帖子

2045

积分

Sponsor

金币
367 枚
体力
1012 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-10-13 19:53:03 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
( {' `" x: ~' z% \; J2 h. C1 V/ CBlu-ray Film Forum: I will always support you!
3 f  c/ H' s5 w) v& ^) o# r

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-2 23:56

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表