BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 74|回复: 0
收起左侧

[4K极清电影] 科学怪人/弗兰肯斯坦 [4K蓝光原盘 自带中字] Frankenstein 1931 2160p BluRaycd HEVC DTS-HD MA 2.0-B0MBARDiERS 61.58GB

[复制链接]

7293

主题

7465

帖子

9万

积分

Post Share

金币
16433 枚
体力
23235 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-10-14 12:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
A crazed scientist creates a living being from body parts, not realizing it has a madman's brain.
, E1 m4 m1 J  V
( P( A$ D, Q; p4 ?3 q& C; I) n1 P2 N
2 v/ o9 s4 O$ J3 A1 ^1 I, b$ z  t  W+ Q, `
◎译 名 科学怪人/弗兰肯斯坦/魔鬼博士% G) h* k$ I0 c/ U6 o- I% v
◎片 名 Frankenstein8 v) {' _1 p# C8 c6 K
◎年 代 1931
% X+ Y3 o6 y  k: h9 ^4 V◎产 地 美国- i7 O# l" H5 f8 A( R* b6 U2 d* U% x
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚0 r+ {7 p# e% P% J$ @( `0 C7 D
◎语 言 英语/拉丁语. Z0 P, t/ B  d, m, Q
◎上映日期 1931-11-21(美国)
% e/ r- v) W; f7 O◎IMDb评分  7.8/10 from 68,690 users. U& ~% b: r" y+ }# g
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0021884/
4 F/ L9 t) N4 Y1 O◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,131 users7 A- |- K5 p3 a$ g7 {1 }
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296929/  L& L  H: n5 B7 z
◎文件格式 x265 + DTS
4 `- U' Z. H, q/ U. i◎视频尺寸 3840 x 2160: G+ `# H: K! I$ m% H/ Y4 O6 O" C% G
◎文件大小 1DVD 61.58 GiB
( D4 k- h, n! P+ x, W  @2 |◎片 长 1:10:11.832 (h:m:s.ms)
! ?7 y1 a* E: M7 O◎导 演 詹姆斯·惠尔 James Whale
9 f( g- t8 k0 ~; z& v: B◎编 剧 加勒特·富特 Garrett Fort: \' T0 N) r! S$ j# l
     弗朗西斯·爱德华·法拉格 Francis Edward Faragoh
7 [  a% a2 z% O3 P1 B2 _     约翰·L·鲍尔德斯顿 John L. Balderston
7 |" s1 c- b/ O6 x- G5 Y* }9 z/ |     玛丽·雪莱 Mary Shelley
! O  Z! q; R5 p     佩吉·韦伯林 Peggy Webling
4 {8 h; Y- p# h$ j% c! Y     理查德·沙耶尔 Richard Schayer
3 |0 E$ {, j' n3 X( R" b     罗伯特·弗洛里 Robert Florey% Y) `1 }4 O5 y: l: d; }; c: j
     约翰·罗素 John Russell* u8 F- d* W; b% R5 J9 d
◎主 演 科林·克利夫 Colin Clive$ @+ A- K' \2 }# c3 n9 z& N
     梅·克拉克 Mae Clarke
( j0 S1 {9 s7 B+ Y     约翰·博尔斯 John Boles
  P- C: D: F. r( j6 O$ `" i3 k     波利斯·卡洛夫 Boris Karloff3 X7 R8 |; _! w& K! k6 R
     爱德华·范·斯隆 Edward Van Sloan& q& X7 I- @/ h& X& |
     Soledad Jiménez
9 h2 \9 [7 [" @5 B     弗雷德里克·克尔 Frederick Kerr
2 y; f8 i9 t! v3 i2 Q     Ellinor Vanderveer
2 E; h  e" B3 U& s7 l     Michael Mark+ i. j6 `0 C. E3 Y6 L* l
     Rose Plumer. z& D# v2 [5 m: y+ J
     塞西尔·雷诺兹 Cecil Reynolds
7 L4 Z5 j- i8 [' t1 I* |     Inez Palange
  I; Q, Y! v/ j     玛丽·戈登 Mary Gordon
, e% B5 c3 s* a" H9 z     Arletta Duncan
' i- v: F+ ~% S% d3 ^8 T     德怀特·弗莱伊 Dwight Frye, d6 Q6 K: H8 S/ N/ A
     宝琳·摩尔 Pauline Moore. x+ d. B8 k4 H4 T) i& B/ @
     Marilyn Harris& s7 T! l0 a/ e( k  R  X& q% \
     西西莉娅·帕克 Cecilia Parker
8 `9 j& Y' [7 ~, x( e3 j+ F     弗朗西斯·福特 Francis Ford6 r# A" T4 h# }$ P& [+ F
     Paul Panzer
, y& j7 \2 _; b# b" V4 R; I     莱昂内尔·贝尔莫尔 Lionel Belmore* Y. ~1 ~- A4 e- T8 v+ I
     泰德·比林斯 Ted Billings
" W4 z2 D- K% g9 u& ?     Jack Curtis$ A5 F) u  \  H8 x, \3 @
) n8 V8 R# q- E
◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 科学怪人 | 惊悚 | 1931 | 制造怪物的男人!| 美国电影
# h9 \# |; C8 \& s
5 k4 J9 D6 f' u: N6 {8 P◎简 介   ; X7 H7 X3 c# i) M; q/ @
- B, x3 D# o; D* k! ?
 弗兰肯斯坦(科林·克利夫 Colin Clive 饰)是一个天才科学家,他想像上帝一样创造生命,于是不顾学校教授的反对,离开了大学,和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢,还从学校实验室偷了一颗大脑,利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白(梅·克拉克 Mae Clarke 饰)出于担心,就与好友(约翰·博尔斯 John Boles 饰)和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜,弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后,这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制,他先是把科学家的助手杀死,又开始攻击教授和科学家。
0 U& j; ]+ E& j( u: K; u: E+ y% P% s4 z) W* g5 o* V, D1 ?- n
 于是,身心俱疲的科学家被接了回家,并且开始筹备婚礼,而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了,从实验台上逃了出来,一步一步走近村庄,还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……
% ^6 @+ p$ \) w9 [5 V& N
! [: W9 B" F; F1 i Dr. Frankenstein dares to tamper with life and death by creating a human monster out of lifeless body parts.  F2 ^5 }# \; O! O$ u

5 Y6 ]7 Q( g7 Z1 y9 F◎获奖情况  
' n, Q  k& u3 n( P. M2 N" `2 ~! {8 \& x, o
 第1届威尼斯电影节 (1932)
: e6 M; t/ ~" y4 k4 g/ O 观众票选奖(提名) 詹姆斯·惠尔' w; W/ t$ U7 M
7 B) i# O3 \( i
 1. DISC INFO:4 S& ~1 ^6 Q3 S9 W4 B
 2. " Q8 u) I% u% t
 3. Disc Title:     Frankenstein.1931.2160p.BluRayCD.HEVC.DTS-HD.MA.2.0-B0MBARDiERS
  6 Y* ]* c( F6 l
 4. Disc Size:      66,117,057,046 bytes
  5 O  g8 \8 K$ B& d' J( A" _! n
 5. Protection:     AACS2
  * C: P/ g; a. N4 O
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java
  & x' Y' x: d/ d4 W
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.4.9)8 g( o& b/ y- r1 @( b& n- {. D9 W
 8. ) A3 w6 m; O7 }! J9 e
 9. PLAYLIST REPORT:9 s4 S, i* u+ u: }4 z- T

 10. 3 {, o+ O0 i: O! j
 11. Name:                   00800.MPLS  
  6 k2 Y5 U# w$ W  _
 12. Length:                 1:10:11.832 (h:m:s.ms)
  ) N% H# x( P$ R/ g0 ?# q% I- i, ]
 13. Size:                   52,648,863,744 bytes
    P+ M7 @# j+ \1 b: |
 14. Total Bitrate:          100.00 Mbps
  . g1 C1 r" e- I% p

 15. 0 `% D, k5 t! Z' v/ D
 16. Video:- |2 X% `; N) ^- a
 17. 6 q" s% q6 R! X
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  & A; M2 H4 R& v% t# ?
 19. -----                   -------             -----------   
  ( [. I  F: E# i# v
 20. MPEG-H HEVC Video       89648 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
  . N( w  L( j! i' j2 \# l7 d2 {

 21. 8 G, I$ d7 B2 L5 l% f# q
 22. AUDIO:
  ) t  ?1 Y* a* u& ]3 K! N
 23. - U- \  l) l+ p% o3 a* y' P
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    3 t* u. ^) E8 k/ [4 G
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  ) v$ q: J9 \# Z& b1 E8 o
 26. DTS-HD Master Audio             English         1847 kbps       2.0 / 48 kHz / 1847 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)! o) D) M) t3 G  T  Q
 27. DTS Audio                       French          448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit
  5 n1 _- h- W/ X& m  @
 28. DTS Audio                       Spanish         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit
  $ z1 t% g+ N& e
 29. DTS Audio                       German          448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit+ [1 J2 M9 f9 |2 p' ], t
 30. DTS Audio                       Italian         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit, u: l8 a% s1 C# D4 F5 |6 n, K4 Q
 31. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  % S. Z4 @: j/ w7 S& H0 J
 32. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps# Q# N! O& B; t0 ^! P
 33. # A, G5 D( i6 M! T. ~2 H% m5 T; t
 34. SUBTITLES:
  ! w/ B  N5 r( K7 m

 35. - B( l6 }2 m" ~- |1 j: |% A3 J
 36. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  2 k* X8 C6 o8 e
 37. -----                           --------        -------         -----------   
  : o  C  S2 K$ B7 N  ]
 38. Presentation Graphics           English         32.805 kbps                    
  4 z) _5 c0 B! X0 U2 r
 39. Presentation Graphics           French          25.276 kbps                    
  ! D0 i" P" d* |6 i
 40. Presentation Graphics           Spanish         25.204 kbps                    
    U8 C, E( E$ g" m! f( S( i( J
 41. Presentation Graphics           Spanish         26.487 kbps                    # W7 @5 h4 e6 B
 42. Presentation Graphics           Japanese        16.149 kbps                    
  . L4 C9 ]. [0 }4 f/ B
 43. Presentation Graphics           German          25.489 kbps                    : |( f7 G4 C) [
 44. Presentation Graphics           Italian         24.385 kbps                    . [0 U+ H7 M: l3 W8 z6 \1 F1 u
 45. Presentation Graphics           Dutch           22.951 kbps                    , t$ }' K9 V) A
 46. Presentation Graphics           Danish          24.992 kbps                    , j" O# i" E& ]+ R! X& @
 47. Presentation Graphics           Finnish         25.117 kbps                    
  2 W7 n9 p6 t4 K# i  [$ Q. J
 48. Presentation Graphics           Norwegian       24.355 kbps                    0 I# o* w. t0 p2 C  x3 Z2 Y2 \% d
 49. Presentation Graphics           Swedish         25.02 kbps                     
  $ z) K  N$ _* Y' Z4 z$ t8 f* o
 50. Presentation Graphics           Chinese         23.848 kbps                    * Y" }4 N. i$ j+ g7 `
 51. Presentation Graphics           English         75.2 kbps                     
  1 N2 p0 E4 b5 p2 q
 52. Presentation Graphics           French          60.209 kbps                    
    B* x6 S. d9 r7 W4 r# `) I
 53. Presentation Graphics           Spanish         67.228 kbps                    
  & u+ y5 o; p1 x5 R5 [: V
 54. Presentation Graphics           Japanese        44.535 kbps                    
  & s1 [* d3 q- n! D# d5 k
 55. Presentation Graphics           German          67.6 kbps                        c* z" ]) {& E: ~% t
 56. Presentation Graphics           Italian         68.402 kbps                    ! W2 R2 |- Y5 D0 Q: |* `
 57. Presentation Graphics           English         91.987 kbps                    
  , M# P$ S2 s. ]4 H) K
 58. Presentation Graphics           French          80.77 kbps                      1 l0 G4 h9 E+ x: o4 I6 Q1 \
 59. Presentation Graphics           Spanish         85.387 kbps                    
  / L( m7 t% c1 [- F
 60. Presentation Graphics           Japanese        45.845 kbps                    
  % |' g( \7 V! u6 {1 J
 61. Presentation Graphics           German          89.382 kbps                    
  + s* f: U( Z6 s
 62. Presentation Graphics           Italian         80.494 kbps                    
    W4 ~2 P" L: M
 63. Presentation Graphics           English         24.523 kbps                    
  8 M' M6 `7 y1 u4 n& b1 E& p+ ^+ q
 64. Presentation Graphics           French          24.122 kbps                    : V2 P( ^2 X8 H3 X/ _
 65. Presentation Graphics           Spanish         25.168 kbps                    * ~6 ~  x/ `  c0 a& e) s
 66. Presentation Graphics           German          26.598 kbps                    
  $ f7 W( F' I! h4 M( t' ?6 L/ \
 67. Presentation Graphics           Italian         23.62 kbps
复制代码
9 I( S0 X4 J1 I# E# ?6 X
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 05:48

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表