BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 14|回复: 0
收起左侧

[4K极清电影] 科学怪人/弗兰肯斯坦 [4K蓝光原盘 自带中字] Frankenstein 1931 2160p BluRaycd HEVC DTS-HD MA 2.0-B0MBARDiERS 61.58GB

[复制链接]

6198

主题

6372

帖子

7万

积分

Post Share

金币
14608 枚
体力
20632 点

卓越贡献勋章

A crazed scientist creates a living being from body parts, not realizing it has a madman's brain.
0 q) ~' W/ B% D7 |. ]8 v/ g
. f1 k- P, v2 t: e+ l
5 |( ^8 E' {6 V: I0 J/ @: p4 Q
, P) N& U0 j% P$ T/ z9 J$ Z◎译 名 科学怪人/弗兰肯斯坦/魔鬼博士
$ |$ d" d2 x( y. }8 F9 s9 `0 s: A◎片 名 Frankenstein
* a& }- ^) W$ |5 n# b◎年 代 19312 Y" m; }/ [2 C. Z+ n+ M! y
◎产 地 美国- s* j9 p+ u! [6 c" Z9 y4 v. z
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚
) O( C$ J8 |, N' k) o◎语 言 英语/拉丁语9 h9 V. t# Z& w8 Q( \2 b% I
◎上映日期 1931-11-21(美国)
6 h. c( ?/ E  M9 m4 c# |% N◎IMDb评分  7.8/10 from 68,690 users
) V5 L* G4 K+ |9 o◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0021884/3 z; Q. \- b: j1 v
◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,131 users
2 R2 q5 u, r0 ~3 H, k◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296929/$ _, G- G, }2 P. P0 {
◎文件格式 x265 + DTS
' J& _* u: R9 a, c◎视频尺寸 3840 x 2160
4 U, e- L3 @' d: f# Q* U% q◎文件大小 1DVD 61.58 GiB- P7 T2 m. |8 a* z$ ~( I
◎片 长 1:10:11.832 (h:m:s.ms)
& L; J: A! L/ h' y◎导 演 詹姆斯·惠尔 James Whale
% j& [0 P* u0 U; M" W◎编 剧 加勒特·富特 Garrett Fort
/ w( M! ]+ j" a: q     弗朗西斯·爱德华·法拉格 Francis Edward Faragoh
/ B6 c4 u: H9 u& P* b; X     约翰·L·鲍尔德斯顿 John L. Balderston# a( a) ?4 Y. q0 f4 S
     玛丽·雪莱 Mary Shelley7 E4 f; Z& m5 y& B" d
     佩吉·韦伯林 Peggy Webling% a' v0 P7 ~  c6 ^
     理查德·沙耶尔 Richard Schayer
- @# S- G6 ?) R5 s     罗伯特·弗洛里 Robert Florey
# q" S2 ~) C0 q     约翰·罗素 John Russell* [9 f1 I/ C2 n. H) H
◎主 演 科林·克利夫 Colin Clive
7 e0 h  I5 Q4 D* T8 q     梅·克拉克 Mae Clarke$ M0 u( U- n- Y% `* y% t. ]  [
     约翰·博尔斯 John Boles- [6 P4 V' Z9 r0 [& V( V$ L2 [
     波利斯·卡洛夫 Boris Karloff  a6 R' s, T8 B
     爱德华·范·斯隆 Edward Van Sloan5 }7 ^7 f9 M, j0 a+ S% f: T8 q
     Soledad Jiménez7 Z( R: O! U1 y9 B: y
     弗雷德里克·克尔 Frederick Kerr; Z' p9 {- _# `: r" ]
     Ellinor Vanderveer
, u$ P2 e6 v" C& s7 A/ f- T     Michael Mark
0 r+ _9 B! c+ d- q# P3 |* A     Rose Plumer( X8 o& ]' A! q0 g
     塞西尔·雷诺兹 Cecil Reynolds
7 [( b" F! n$ e( \& t% w3 ~5 ^! V" I     Inez Palange+ b& V5 r& X0 K; Y" ^
     玛丽·戈登 Mary Gordon1 J; w0 g& e. L, {! _
     Arletta Duncan
) [# M5 G& d& y4 n8 k% U$ a     德怀特·弗莱伊 Dwight Frye
7 |+ y2 }$ z. r1 u     宝琳·摩尔 Pauline Moore$ i( m) Q, C/ {( [+ n* i  ]
     Marilyn Harris
4 s9 G+ Z, ?; T3 M5 ^( A3 a0 g- j- Y     西西莉娅·帕克 Cecilia Parker
5 y& o; N# i* \2 m, P6 i( N1 a8 F  B     弗朗西斯·福特 Francis Ford
9 w! f! a4 u5 n- ]; z/ {% @/ E2 D% y7 K     Paul Panzer9 P( D) z4 }  n* b: G( h
     莱昂内尔·贝尔莫尔 Lionel Belmore" S: a8 q2 G0 S4 Y
     泰德·比林斯 Ted Billings% X4 j$ Q+ k( e; X( ]
     Jack Curtis8 a, v7 j1 _+ v
9 P1 J& G. _1 g; U4 _
◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 科学怪人 | 惊悚 | 1931 | 制造怪物的男人!| 美国电影4 E2 V: J4 O8 g3 K7 f0 B: K
9 |+ V. L3 u& F' b2 _, Z! p
◎简 介   
- U. M! ]6 H" i: W. G
" W  w5 o- W* {% C/ y% \ 弗兰肯斯坦(科林·克利夫 Colin Clive 饰)是一个天才科学家,他想像上帝一样创造生命,于是不顾学校教授的反对,离开了大学,和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢,还从学校实验室偷了一颗大脑,利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白(梅·克拉克 Mae Clarke 饰)出于担心,就与好友(约翰·博尔斯 John Boles 饰)和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜,弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后,这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制,他先是把科学家的助手杀死,又开始攻击教授和科学家。
8 \  M- b0 ^  b0 U1 N4 B, c! w4 S6 C6 p7 \: V
 于是,身心俱疲的科学家被接了回家,并且开始筹备婚礼,而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了,从实验台上逃了出来,一步一步走近村庄,还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……
& d+ x) s( i& @; L8 g4 U0 }2 L% u$ @' G( y
 Dr. Frankenstein dares to tamper with life and death by creating a human monster out of lifeless body parts.
3 Y% Q8 @5 Q! ^* V# @/ f
2 B) l( e& @5 x# ]' a◎获奖情况  3 P1 K7 L! z7 b) C! m6 S4 L& v

6 L3 I- C" f1 b8 t7 F  c 第1届威尼斯电影节 (1932)
' R9 i1 @0 x2 k 观众票选奖(提名) 詹姆斯·惠尔5 A& r0 J3 c- g$ Y- s& [

5 B2 v! J+ @7 E
 1. DISC INFO:
  6 L7 J* D' w9 ?1 `; |- X1 k4 s
 2. ; c* c4 i* d& d% Q+ U" O# ^
 3. Disc Title:     Frankenstein.1931.2160p.BluRayCD.HEVC.DTS-HD.MA.2.0-B0MBARDiERS, q. z& E) w, x/ d1 y* a
 4. Disc Size:      66,117,057,046 bytes- o9 R1 K( |& f$ f: N+ L
 5. Protection:     AACS2
  / a# Z. m1 S  A( _# R/ V# g* X" Z! u
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java  y+ L0 n& \: L: e& x4 C
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.4.9). K& ]; J! X' C) R9 ~5 A* z& R
 8. ' F5 y# |# `4 I9 F5 [, e
 9. PLAYLIST REPORT:9 {! f' R/ z1 k! E2 m! l
 10. 9 X; W0 l3 {5 p' A
 11. Name:                   00800.MPLS  , F' _3 f% g  B( k; V) I
 12. Length:                 1:10:11.832 (h:m:s.ms); Z9 }. O5 O* J
 13. Size:                   52,648,863,744 bytes
  2 Q* R6 {5 u3 |/ k
 14. Total Bitrate:          100.00 Mbps9 W- s/ m9 u2 \# q
 15. 5 @8 j/ ~3 a. n- `( R8 Q
 16. Video:
  " C- o5 D' j7 l2 P( A, [# O
 17. ( b( F% l, Z3 j. \! M8 C; C: L
 18. Codec                   Bitrate             Description    / a# ?/ T" `2 W
 19. -----                   -------             -----------    5 n& ]7 S9 p$ K* s8 p& L
 20. MPEG-H HEVC Video       89648 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.20204 s* n1 Y/ ~2 B% Y3 X
 21. : _5 k% w+ `5 b$ x9 ~
 22. AUDIO:+ Y+ ^- p4 q4 R! k7 m6 |6 V

 23. . Y* q6 V* j) L
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    1 {' t, L* ~6 V6 c- d" X2 k
 25. -----                           --------        -------         -----------    0 |# H# h) H' t. m2 R+ z8 y* j
 26. DTS-HD Master Audio             English         1847 kbps       2.0 / 48 kHz / 1847 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)+ p0 d; k# q- R
 27. DTS Audio                       French          448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit' }) r9 _" X' F% {2 W; V# \5 V% c& I
 28. DTS Audio                       Spanish         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit
  1 P, H  f1 Q6 K7 \5 O
 29. DTS Audio                       German          448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit/ t0 c2 A4 p& O5 p( x" d1 f* O2 q( R
 30. DTS Audio                       Italian         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit
  4 U. a* ~  h6 y
 31. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  ) M8 m% f8 @, R! g2 `
 32. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  6 S- F+ {# Z4 g9 t
 33. / G( D( B6 h* p* H
 34. SUBTITLES:& n2 l7 s* a9 h7 I8 {

 35. ; `% Y/ ]- b' ^5 o$ ^9 f
 36. Codec                           Language        Bitrate         Description      G& K. N: ^5 n+ W2 d( H1 B4 k1 F
 37. -----                           --------        -------         -----------    ' s8 w; M" N: p( w; @  d# D
 38. Presentation Graphics           English         32.805 kbps                    
  , q2 ?" o" b2 J3 u' u
 39. Presentation Graphics           French          25.276 kbps                    
  8 b8 U( C$ N5 a. P- w
 40. Presentation Graphics           Spanish         25.204 kbps                    5 E) {9 b% F6 S* R' y* H6 F: O
 41. Presentation Graphics           Spanish         26.487 kbps                    
  ' L* s9 @8 ^3 p0 ~, p
 42. Presentation Graphics           Japanese        16.149 kbps                    
  " B% |/ }+ M+ v+ ?# ]
 43. Presentation Graphics           German          25.489 kbps                    
  ) T0 b% q0 w. y( }/ ~. R% _
 44. Presentation Graphics           Italian         24.385 kbps                    - H* N$ a2 u; O. r& k. B2 g
 45. Presentation Graphics           Dutch           22.951 kbps                    2 g  ^% T, G- t5 X/ }
 46. Presentation Graphics           Danish          24.992 kbps                    8 B( c  Z) O2 Q# m  V# ~8 ]
 47. Presentation Graphics           Finnish         25.117 kbps                    
  2 h. v# u7 w8 R
 48. Presentation Graphics           Norwegian       24.355 kbps                    
  ! s( U, q0 m- b$ R! E
 49. Presentation Graphics           Swedish         25.02 kbps                     
  . t5 a/ ^" m7 R/ }( Y* X5 ^2 ?9 x: V4 W
 50. Presentation Graphics           Chinese         23.848 kbps                    ) a5 W1 N! L* ?; f1 e$ Q8 o
 51. Presentation Graphics           English         75.2 kbps                      1 h" o& T( t+ b% r# |: I: E
 52. Presentation Graphics           French          60.209 kbps                    
  6 X5 {( O3 t3 }+ E: v/ I4 a
 53. Presentation Graphics           Spanish         67.228 kbps                    
  , y) Z$ X1 ?, [
 54. Presentation Graphics           Japanese        44.535 kbps                    % W- `8 D: n' q2 W. z
 55. Presentation Graphics           German          67.6 kbps                     
  $ u3 p: \# W# k" q' T
 56. Presentation Graphics           Italian         68.402 kbps                    
  3 K4 f+ E5 ?3 E' s
 57. Presentation Graphics           English         91.987 kbps                    * R% \4 G9 \1 o6 G( d2 N
 58. Presentation Graphics           French          80.77 kbps                      ) x3 f9 V; ]( L" O1 G
 59. Presentation Graphics           Spanish         85.387 kbps                    
  0 _8 a0 ]9 V. M3 ]$ e
 60. Presentation Graphics           Japanese        45.845 kbps                    
  " ^2 P* U& e; L  p
 61. Presentation Graphics           German          89.382 kbps                    
  / z% R8 |" R1 i; E' }
 62. Presentation Graphics           Italian         80.494 kbps                    
  7 ^. E, i: @& @+ d
 63. Presentation Graphics           English         24.523 kbps                    
  & Y$ X! B" ^1 {/ e* c9 B
 64. Presentation Graphics           French          24.122 kbps                    2 F" f/ v6 A' o0 X1 d3 U
 65. Presentation Graphics           Spanish         25.168 kbps                    8 }( g( K7 s4 \/ b0 g& L
 66. Presentation Graphics           German          26.598 kbps                    
  , L4 j; T" L$ o
 67. Presentation Graphics           Italian         23.62 kbps
复制代码

( {4 O9 [9 [7 p0 S
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 22:44

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表