BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 0
收起左侧

[4K极清电影] 科学怪人/魔鬼博士 [4K REMUX无损版 自带中字] Frankenstein 1931 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 2.0-FGT 46.44GB

[复制链接]

6200

主题

6374

帖子

7万

积分

Post Share

金币
14614 枚
体力
20636 点

卓越贡献勋章

A crazed scientist creates a living being from body parts, not realizing it has a madman's brain., f) a+ r9 S" a" v  j6 Y

3 z- h) f, c: X1 h/ ~2 F# M/ a& j 01.jpg 5 x8 ^% j+ p, d3 T6 t8 W# V4 n2 X( E

" g' F( `) V# |( t◎译 名 科学怪人/魔鬼博士/弗兰肯斯坦3 c, W3 d/ ]0 V. @; i
◎片 名 Frankenstein: g; _1 }7 X- G
◎年 代 1931
$ `( N9 r% w' j◎产 地 美国8 X/ y& Z5 b7 {5 {  g. g
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚+ S- E" |% `8 \, Z
◎语 言 英语/拉丁语
# t, P" j/ M, Q7 E1 V5 \◎上映日期 1931-11-21(美国)' U# H) R/ Y2 ~9 T; ^6 C4 P
◎IMDb评分  7.8/10 from 68,690 users
/ k3 t( P" d9 f. d◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0021884/
' f. l  n$ a" g4 k' A, c# P! s◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,131 users
. N9 o. T  ^, o' R, C◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296929/
8 q: U* ?$ Q7 o. n◎文件格式 x265 + DTS
% ?" d( L5 h7 S; U7 m# A◎视频尺寸 3840 x 2160
9 V, N  i6 O' y1 n# ?◎文件大小 1DVD 46.44 GiB2 E+ D; I5 @. l9 y
◎片 长 1 h 10 min
: G. q8 C! k9 j0 M◎导 演 詹姆斯·惠尔 James Whale
8 w( f# N) y% u7 @9 @◎编 剧 加勒特·富特 Garrett Fort
- T3 K6 Y! m# Z5 X     弗朗西斯·爱德华·法拉格 Francis Edward Faragoh7 o5 v% E) N! W$ s0 O
     约翰·L·鲍尔德斯顿 John L. Balderston% W* s/ U) w3 Z" ?
     玛丽·雪莱 Mary Shelley
8 v7 u$ T5 q2 l) ~7 A5 @     佩吉·韦伯林 Peggy Webling
% I! e& G$ P/ f# D" E     理查德·沙耶尔 Richard Schayer! b8 }( H6 s( f9 l0 f* Y; A
     罗伯特·弗洛里 Robert Florey
7 p: E  y9 E* }/ L0 a# `     约翰·罗素 John Russell
; e9 b' `. n6 `! L2 `◎主 演 科林·克利夫 Colin Clive  Y; m# A" Z* B9 f7 P+ a+ o8 g
     梅·克拉克 Mae Clarke
6 i& Z5 ?5 v$ x( S7 ^     约翰·博尔斯 John Boles% A9 u/ |, [- h7 \
     波利斯·卡洛夫 Boris Karloff
5 ?# u; Z1 M* j7 |8 Y, B     爱德华·范·斯隆 Edward Van Sloan
9 A3 u8 a' ^, w3 Y# s     Soledad Jiménez
& P6 R, X  i2 @; k     弗雷德里克·克尔 Frederick Kerr5 C+ h; I- v$ K# l) Q& S! q0 D
     Ellinor Vanderveer
3 o: n2 n8 X' L+ i- j7 D, H0 Y     Michael Mark4 k: R5 V9 ?# [* f
     Rose Plumer
0 f+ D! H: D! |% a1 D' ?7 J! i     塞西尔·雷诺兹 Cecil Reynolds3 M& ~( l7 P4 \9 S  n7 N' \
     Inez Palange
+ V' u$ I6 m7 {: ?0 g+ _! G     玛丽·戈登 Mary Gordon6 t/ L- ?0 ^1 o; L8 {8 e  ^  u
     Arletta Duncan
+ h/ r& z! B9 o/ A+ z& V# a2 h# y     德怀特·弗莱伊 Dwight Frye
( v( p7 t4 u+ ~2 }+ n& c4 i* G& o0 u     宝琳·摩尔 Pauline Moore
- s7 t) l: u/ |& Q/ z9 H     Marilyn Harris
2 K  T6 Z, S, Y5 P5 y2 \     西西莉娅·帕克 Cecilia Parker
2 c& A+ g- y/ N$ p     弗朗西斯·福特 Francis Ford
, ?- E9 K2 c* m1 c     Paul Panzer  u9 x- Z8 f1 ?5 t# w
     莱昂内尔·贝尔莫尔 Lionel Belmore$ [6 J; I' N! L3 I
     泰德·比林斯 Ted Billings2 F% X) J! B% O; J
     Jack Curtis4 [5 U2 K/ ]; B/ `+ j: Z5 i9 k

& x, h* @2 m/ o( q4 x, x2 u1 A0 |◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 科学怪人 | 惊悚 | 1931 | 制造怪物的男人!| 美国电影
, C+ i) O' R9 A/ X4 a. c1 b
3 @( m- F3 R5 P% F) X' p◎简 介   
& ]8 ^* L3 f' k4 ]/ G
3 g. k! Q- T8 e% N3 } 弗兰肯斯坦(科林·克利夫 Colin Clive 饰)是一个天才科学家,他想像上帝一样创造生命,于是不顾学校教授的反对,离开了大学,和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢,还从学校实验室偷了一颗大脑,利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白(梅·克拉克 Mae Clarke 饰)出于担心,就与好友(约翰·博尔斯 John Boles 饰)和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜,弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后,这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制,他先是把科学家的助手杀死,又开始攻击教授和科学家。# |' {6 m' @: s3 ^4 q
4 v; _" Q" Z& {* |) |! [
 于是,身心俱疲的科学家被接了回家,并且开始筹备婚礼,而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了,从实验台上逃了出来,一步一步走近村庄,还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……) w' [. e2 J* \
% r9 z' ?" @2 `$ e& s9 V; |0 ~* `
 Dr. Frankenstein dares to tamper with life and death by creating a human monster out of lifeless body parts.
1 @, Z2 e) Z9 c' [$ L
; e  ]8 e) ~- B* A4 Z$ Q4 V0 r% y/ m◎获奖情况  8 I; p7 F% r9 ^2 l7 c* v% b8 y
! r2 n) V& j* n$ Q1 f: m' `* C
 第1届威尼斯电影节 (1932)
5 T2 |/ g( R/ _5 c6 n/ P+ ~ 观众票选奖(提名) 詹姆斯·惠尔
) U0 Q: _, ~( }: h8 y/ h+ i# U9 a+ {  Q& ?, |! N' e
Frankenstein.1931.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT 46.44 GB3 M- T3 b9 F4 C; f7 e0 Z
  ^% S/ u5 E" o  Y6 w
Video
' a8 W. k7 r( J$ bID                                       : 1
  ^9 p- n& M2 Z* SID in the original source medium         : 4113 (0x1011)% a0 R, G5 o% f" w5 ~, s
Format                                   : HEVC
1 P+ [1 Q' S. B$ @Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
) T2 L5 O/ K8 p" ^+ BFormat profile                           : Main [email protected]@High1 C3 W  |' B1 z4 E4 p! `
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible; `/ ?( u- [9 q& H5 ~
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC3 q7 ~) N) C0 m$ N9 b- W$ ^3 O
Duration                                 : 1 h 10 min7 F8 P7 J" `+ r
Bit rate                                 : 89.6 Mb/s
6 q2 @1 n/ J; JWidth                                    : 3 840 pixels# u# }& M3 u# W, P/ ]. z
Height                                   : 2 160 pixels
0 A: A2 S6 v! J, z3 d  nDisplay aspect ratio                     : 16:9
& B8 `' P7 D8 oFrame rate mode                          : Constant  r& i4 B. ^9 G% A" @+ U2 ]
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
4 Q2 a4 @/ B8 {Color space                              : YUV0 I) }* f7 k! K% J& D
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
4 z8 E" u( B8 F+ {' F9 I* lBit depth                                : 10 bits
) f2 h$ k# Q* x/ U$ M, O1 i, @9 sBits/(Pixel*Frame)                       : 0.451
0 X! {- |5 v( Z* r: _Stream size                              : 44.0 GiB (95%)& f7 W9 q3 B) i3 l; |
Language                                 : English, ~4 L' o4 c# _$ H& ]7 B2 }
Default                                  : No8 u$ i2 b$ C7 v" c
Forced                                   : No
0 J- E" p  e# u1 I+ ]* bColor range                              : Limited& L3 t9 I0 p% X1 X0 h+ E
Color primaries                          : BT.2020" ?3 R! m! @+ l6 {# R/ ?
Transfer characteristics                 : PQ
7 N' G0 D* |! {0 p) }  s! e4 yMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant2 g( o! t5 l- y: c# }1 n1 ~
Mastering display color primaries        : Display P3
% U3 X% z' l2 _& {& |Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m27 j# i* Q' ?2 g( q( l) [
Maximum Content Light Level              : 944 cd/m2
6 v/ U1 E  K0 n8 F; eMaximum Frame-Average Light Level        : 41 cd/m2
/ ?- v6 J( y, u# ~( l1 ~9 S- HOriginal source medium                   : Blu-ray
! o' [* Y6 ^3 H( D
7 g! a3 O7 K2 Q, ?9 MAudio #1
& o* _( y. l6 XID                                       : 2
8 k8 ~4 U; h- i; E+ G4 w$ QID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
1 T& D& q) I# o' vFormat                                   : DTS XLL
  P$ V% G8 X7 r* Q& O% HFormat/Info                              : Digital Theater Systems6 }+ g% |$ s$ Z5 ?0 z  U
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio" o) k2 ~& X6 w% q( _. w/ O
Codec ID                                 : A_DTS. y3 F: d, r% W# U9 s. ~
Duration                                 : 1 h 10 min
6 s3 p/ k2 j+ T( v. mBit rate mode                            : Variable1 K2 k, V0 N5 S, Z
Bit rate                                 : 1 847 kb/s
+ R% h' y3 c0 Z& S. _4 l& OChannel(s)                               : 2 channels% f% v! n3 _* d4 k
Channel layout                           : L R7 }3 g$ j( B* u
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 C1 h& i' c/ i7 ^/ s
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 Y. G% r2 f% X- @! Y  p( Q
Bit depth                                : 24 bits- O" G9 i; B7 E/ n
Compression mode                         : Lossless
. T+ D2 c- W/ OStream size                              : 927 MiB (2%)
3 @4 q9 j, _" e5 e" v# |Title                                    : Stereo
1 P* Y1 ^' K0 S; tLanguage                                 : English$ G3 z% Z2 C' v! y
Default                                  : Yes
' V1 z) k- Q9 J2 w8 ~9 v; vForced                                   : No7 x6 c' a1 K9 C
Original source medium                   : Blu-ray4 s, h( B2 E: [4 |- H

* B. S/ J7 x1 EAudio #2
' x" D8 G/ m* ]7 ?ID                                       : 3
7 C5 u2 ^+ M. L8 j  XFormat                                   : AC-3
  n; s" ~" B5 {; {" aFormat/Info                              : Audio Coding 3! {* m7 C1 l& t8 R) m- L2 L1 w
Commercial name                          : Dolby Digital
2 K% O4 ^  T$ Y( L- o* P+ c8 U# {Codec ID                                 : A_AC3
1 a' n% ~$ _6 V9 wDuration                                 : 1 h 10 min
4 {( B% Q8 l) E) pBit rate mode                            : Constant' y" V8 g. Z) i- E( v
Bit rate                                 : 640 kb/s
! @5 J9 B: p- k  c$ k9 m1 o- XChannel(s)                               : 2 channels9 Q- W( v% k' E+ G5 H1 n+ r7 t
Channel layout                           : L R" w$ Y7 s% t( `! b! ]& |
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 H; B; _& p- ?, Y9 x- ?Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, i) I: z( U( d( }7 b4 ]Compression mode                         : Lossy
7 e! {! n! q, W+ e0 ?) _Stream size                              : 321 MiB (1%)" l1 N3 N  l1 w( j2 o
Title                                    : DD 2.0
5 W2 |. c9 K! M! D2 G2 ]Language                                 : English
+ [( C% d  f: z* F3 S/ m: q6 E: ]Service kind                             : Complete Main
) ^1 g! }, p9 k% ADefault                                  : No' |7 d& w' J$ v$ c$ E
Forced                                   : No' t2 z$ k9 Q, H
) g9 m9 P$ X- m. G! @
Audio #33 [; z. g+ y1 [
ID                                       : 4, N: Z' o0 H" i, s& I$ P  ?& S
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
* @$ Y/ l6 ~; _) WFormat                                   : DTS
2 U- h! B8 j/ {; {3 IFormat/Info                              : Digital Theater Systems  v- X0 u8 S$ t9 @4 M; M- c0 H6 R$ T
Codec ID                                 : A_DTS
+ g0 |' h# y* B' j( u% Z; UDuration                                 : 1 h 10 min
+ f$ v7 i0 p6 ]% @6 J+ EBit rate mode                            : Constant$ h+ Y: g2 M9 R, J" s
Bit rate                                 : 447 kb/s5 Y6 @* H  [7 {8 t2 {4 q
Channel(s)                               : 2 channels
5 u) X' }4 f& l0 I/ CChannel layout                           : L R8 s2 q' E0 p" Y. P
Sampling rate                            : 48.0 kHz: V6 J2 _" r" f" B
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)  P' Y9 s5 \/ a# o
Bit depth                                : 24 bits3 e; |+ M0 [2 O6 V9 _  \; |6 j6 k
Compression mode                         : Lossy
, O8 Q) o0 }9 Y6 m% s8 F  u; zStream size                              : 224 MiB (0%)
; I( _* ]+ l/ {2 DTitle                                    : DTS 2.0
' F- r, m/ r4 F/ b! j4 R- qLanguage                                 : French
+ k1 F( ?! `' l6 BDefault                                  : No
. l5 N0 c) v0 s- rForced                                   : No. @5 t" T% s0 ~# ~# i
Original source medium                   : Blu-ray
: _7 ?/ z1 }3 F, n; d  @3 L1 D5 {* A5 W4 W0 A) ^; O8 N9 x9 e$ z2 t
Audio #4. F+ |/ X1 N& i% c  r% N
ID                                       : 5! L3 n) y4 g6 ^0 C2 C( t2 M
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
% C# A  P8 K" h$ o  c& TFormat                                   : DTS+ b4 L% l" ^4 X5 f0 X& [
Format/Info                              : Digital Theater Systems6 U8 V4 Y% s' Q
Codec ID                                 : A_DTS3 c% ^: R: U* H1 X* k5 z1 C- ]3 ^! \
Duration                                 : 1 h 10 min
) ^/ q2 Z% T0 YBit rate mode                            : Constant* D# x* j0 z# C! u4 T7 S! M
Bit rate                                 : 447 kb/s
6 U. h  f1 R8 z$ [4 |Channel(s)                               : 2 channels
+ V% i' w+ i; q- S5 \Channel layout                           : L R6 m6 e6 E+ U1 {8 Y# f8 @2 C7 q$ ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& Z% w' m7 W+ H- u2 mFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF). I, K( a0 f/ Q& Z! r: S8 S: {
Bit depth                                : 24 bits
/ b0 ]  I2 F" M5 ~3 eCompression mode                         : Lossy
$ W+ {7 `' [- E1 ?! EStream size                              : 224 MiB (0%)
0 S7 C* R) [; V) ZTitle                                    : DTS 2.0
& d# R, {" A7 RLanguage                                 : Spanish% z! A# E' B7 S' e( T6 K2 h
Default                                  : No
& v5 k3 {$ B, J. o: A& k7 KForced                                   : No
6 |& |2 ]+ v. _Original source medium                   : Blu-ray
( n, S& ~# z" ~. O, I+ R+ ?
% s- N, Y4 `! {3 }Audio #5& S. p" ?- f+ d0 J$ U
ID                                       : 6
; y" x9 W5 N7 N2 F. y& GID in the original source medium         : 4355 (0x1103)& k1 C2 g# }% ~
Format                                   : DTS1 {1 c) |$ W5 K# G5 B  d2 M
Format/Info                              : Digital Theater Systems
- v) k5 l0 m: u+ e1 ?Codec ID                                 : A_DTS
8 I4 J0 `/ H8 }: |Duration                                 : 1 h 10 min3 N3 Z& |; Y, D3 o! i3 v. P: K& B3 q
Bit rate mode                            : Constant
, I$ C* n, e# l, C$ @$ \Bit rate                                 : 447 kb/s
- ]5 r  n, Z% R7 i/ v% oChannel(s)                               : 2 channels) a  F- L& ^0 a' b" k1 @
Channel layout                           : L R  c8 [6 Y. L# M3 X( S- \
Sampling rate                            : 48.0 kHz: G- E* J$ f" D8 S
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" o0 D" ?9 s4 _% W! Z9 ?Bit depth                                : 24 bits
( X; p9 q5 |" UCompression mode                         : Lossy( E$ t0 ~2 d/ ^, x
Stream size                              : 224 MiB (0%)
/ V3 h6 r  E1 _% vTitle                                    : DTS 2.0, O3 T" D, d2 i/ O- R5 ^
Language                                 : German- P( J4 D" K+ j/ w# r$ y$ _
Default                                  : No4 H- h' s- ?9 [! s5 Q. d) b& I5 x1 F
Forced                                   : No# c/ a4 c, i: v/ H! w6 l! A# X) |9 `
Original source medium                   : Blu-ray$ u: V! h8 C, B9 @, j4 R7 C

7 i0 ?4 L$ |5 W& t+ X) HAudio #66 q9 D* E1 P8 g. ]& [' t  m
ID                                       : 7
' W2 w  F2 ?6 VID in the original source medium         : 4356 (0x1104)! r7 \1 f9 L9 `; X$ }. b1 \
Format                                   : DTS
9 z7 U3 V, J3 m6 @+ D& p& W' Q, o8 [Format/Info                              : Digital Theater Systems; f2 w& K! F0 o1 c, N7 t' @0 y2 e- P
Codec ID                                 : A_DTS
6 f4 K0 M6 Z' K& S5 C+ zDuration                                 : 1 h 10 min
1 l9 q; }1 f1 Q- R/ z) d3 rBit rate mode                            : Constant
: D, Z1 X# ]1 W' s$ y1 q, RBit rate                                 : 447 kb/s
! c7 T4 ]2 _; @1 K; z9 J9 S3 SChannel(s)                               : 2 channels$ A* O4 I- o2 ]* Z# x; _
Channel layout                           : L R+ H/ ?5 j& r1 v3 y2 D
Sampling rate                            : 48.0 kHz$ a9 k  Q) G1 d# H% k) C- A
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)1 F8 Y/ A0 F, W" `) `
Bit depth                                : 24 bits
% e/ K' o" H5 I# oCompression mode                         : Lossy
1 G1 P8 _; P7 C2 H+ y1 z8 C& ^1 zStream size                              : 224 MiB (0%)
, L6 w* a) r0 aTitle                                    : DTS 2.0
6 i; t( W5 J+ n; @: q. T, ELanguage                                 : Italian
* p6 p. D6 w& `; FDefault                                  : No
  X/ y  e  v  k3 LForced                                   : No& X5 s+ Z9 S0 V" f
Original source medium                   : Blu-ray
' t$ N! t" Y  R" x. B- q( S6 D6 m, N* e+ w) y/ k7 s( b
Audio #7. k/ @$ v( e6 _
ID                                       : 8
( E& [+ i* u6 m/ Q$ z# i$ eID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
' J+ c; J9 i6 Q3 Z* f4 lFormat                                   : AC-3
, S, A8 n! C% X9 b+ g1 ?/ LFormat/Info                              : Audio Coding 3
0 C; h/ e. o9 V4 pCommercial name                          : Dolby Digital
' w0 g# y( j+ DCodec ID                                 : A_AC31 V% @4 w4 |5 V0 Z! G! T6 I5 v
Duration                                 : 1 h 10 min3 k+ f! ~( W0 @$ H! x
Bit rate mode                            : Constant
* t! o7 y# @  G0 K0 |9 @0 ]Bit rate                                 : 192 kb/s
( ^. v8 i' ^  r/ }Channel(s)                               : 2 channels* t& l9 V: Z' u/ x
Channel layout                           : L R$ a) L, v5 l9 H& L) S2 h3 G
Sampling rate                            : 48.0 kHz, c, ?6 R% e8 f; Q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 |4 G, X+ Y7 R- K- E: ^& jCompression mode                         : Lossy& ^& O- n. {5 e8 M9 H9 X+ e) h4 J
Stream size                              : 96.4 MiB (0%)
; ~4 V  s4 b# r  ^0 m/ yTitle                                    : DD 2.0- t3 o( ?& S$ X4 O
Language                                 : English/ b% W& o, r, o; s0 V* O, n: ^
Service kind                             : Complete Main
; G1 e: V' Y# x) Y' mDefault                                  : No& i( p' ]! R3 T& ^+ K: B7 k1 U, R
Forced                                   : No4 I8 Q. R1 S& N2 l5 X- l
Original source medium                   : Blu-ray; V/ p# U6 ]+ V4 H! m, }
$ m$ C7 l" p6 J
Audio #83 {/ {5 k5 D$ k
ID                                       : 9- r, }! |3 v. V: u
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
. z; v- c% B+ pFormat                                   : AC-3
/ q. t9 K4 v' j  ~4 @: o/ YFormat/Info                              : Audio Coding 3
' b5 {; g  g" A$ H8 \9 j# CCommercial name                          : Dolby Digital" x8 ]" ^- c/ D: S
Codec ID                                 : A_AC30 ]* K; X2 s4 v9 K
Duration                                 : 1 h 10 min3 `: N; G( l( h2 [- M4 }; x
Bit rate mode                            : Constant/ j9 e* l8 \8 @( w) ^6 M+ s$ K3 R
Bit rate                                 : 192 kb/s
& V: h% U# T$ {+ A9 X# @0 RChannel(s)                               : 2 channels
- q. v( m" z" M; nChannel layout                           : L R1 ~; L9 x5 I7 x+ e7 B" \1 K
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& K8 `- R, W8 K3 x0 ~# PFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 y+ b7 N7 W8 a$ b4 ~' h& qCompression mode                         : Lossy/ Q. D7 }& n! k1 V2 T0 I4 I* E. D# k
Stream size                              : 96.4 MiB (0%)+ R0 @* d. ^9 R* c8 y
Title                                    : DD 2.0
( w1 O9 G) ?8 s, d2 z/ l5 X- uLanguage                                 : English) A: i. o8 z% r/ s8 {! b% M
Service kind                             : Complete Main
* e  u' y  I" |" Q1 t& |1 a# qDefault                                  : No
0 M! ]- a1 w! c1 w* v% uForced                                   : No
% Q. k1 Q. a+ l/ nOriginal source medium                   : Blu-ray
2 Z1 a) s5 J& t' w8 q, D1 Y  f; N; |0 o, y
Text #1! X& O* n' ]" F  I0 S
ID                                       : 10
2 {0 A' S6 g& q: ^Format                                   : UTF-8
9 d' [9 u9 Z3 K4 q* n6 dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF81 c/ V0 N8 x- ?& S. j
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) V) m) W3 _% X- pDuration                                 : 1 h 9 min
3 a# t4 s" Q" y1 G; o. G6 Y% d' _Bit rate                                 : 43 b/s4 f/ Z/ V# Z: N7 G4 G
Count of elements                        : 7192 E9 X8 c) i+ C; [7 Z
Stream size                              : 22.1 KiB (0%)
1 c0 D) L# Q. Q" h, ETitle                                    : SRT0 G: m% h4 y! l) c! L+ l
Language                                 : English
7 w3 e% n& s$ b9 x) r- A' @2 F0 hDefault                                  : Yes
# @  e- ]2 ~5 g. V  ~( ~, J. E/ sForced                                   : No
* v( B$ T/ Q* ?1 |& j: R: |  m7 q3 T9 ^2 c* J( ?5 V; t& z
Text #2
% f! U# ^" A) o) R4 K9 ?ID                                       : 11* Q9 q6 s8 x/ _4 U5 X4 b3 @
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
$ F! }$ K8 {. q/ v) hFormat                                   : PGS
8 u1 j# g- |" y% ^' ~Muxing mode                              : zlib: O& }# q1 }; }# M/ z' g8 a# T' C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ p. I% f) ^% \/ F  N+ H! E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 h) s* Z) }0 CDuration                                 : 1 h 9 min
4 D* X$ m! h' |4 }! [Bit rate                                 : 33.4 kb/s+ f. j! {( m1 m% @; P4 [6 e/ G
Count of elements                        : 1736
7 N  t- k  I$ j) wStream size                              : 16.5 MiB (0%)
) {0 ]: A0 D# u6 e, uLanguage                                 : English
1 ]: M) f1 i% u# }8 X; J6 vDefault                                  : No+ x6 G5 k3 J" l; }. D- w6 D0 d, [
Forced                                   : No
4 |2 P5 d  }' _. wOriginal source medium                   : Blu-ray
, q- T( B; P: b3 W  x3 Q4 ]4 t1 `! O. |9 {( q; I
Text #3
2 U* t9 U) p! t7 o; M! PID                                       : 124 k( r* U8 ]2 M; ]
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)& {8 ?1 ~! u$ A. l
Format                                   : PGS* K- n6 j5 T4 \' v! `/ F2 D
Muxing mode                              : zlib% W& Y" K( y& J4 D8 T2 b0 X" G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 }4 S) [' X$ b+ q, h0 J* D$ VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 C3 k4 J, k' f% p' [6 R
Duration                                 : 1 h 10 min
9 R9 C( t( w7 Q4 m5 h3 c: W$ GBit rate                                 : 25.3 kb/s9 d8 `; i( T/ |' K6 O3 r
Count of elements                        : 1221
& E2 i% d  O6 z2 U+ lStream size                              : 12.7 MiB (0%)
/ D" n/ D+ m* Q  i& @/ mLanguage                                 : French3 @0 M( ?: r8 K
Default                                  : No0 n& Y, |& t  K: P
Forced                                   : No4 D' ~' I$ @. q# E6 b, Q$ l$ F
Original source medium                   : Blu-ray  u" j* ~$ l2 W  k/ r% V4 i: \) [

, V1 d! P" e  Q: R- lText #4
# ]; T& I3 i3 q& HID                                       : 13
" `7 g5 l& _8 f- j4 G7 R, jID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
$ u: X4 O7 X8 K& V8 PFormat                                   : PGS: x& B% J/ J, ?6 D, U% ~8 Y
Muxing mode                              : zlib' t% B1 @& H1 c& N2 j: x! i, _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 d$ s# c: E0 {! q3 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" R# N8 [5 e3 W  k5 n/ ^! e( W0 n& h
Duration                                 : 1 h 1 min1 b; W* F0 r. S4 P5 E! }7 ?
Bit rate                                 : 340 b/s+ X$ f5 s4 v1 \
Count of elements                        : 14
9 S1 p7 u, e1 R/ R  t7 O7 ]Stream size                              : 153 KiB (0%)- {" e+ }; \; f
Language                                 : French% k& b6 B* p- K% m; j
Default                                  : No
$ \) E5 p$ H# ~. b3 uForced                                   : No
. p5 y) |# G6 D: x; L$ P8 X  HOriginal source medium                   : Blu-ray" a9 C4 B: N3 B! M

- w0 U* f9 D' f  y3 u5 V3 H' J# sText #5: J8 F9 I. ]; v7 F+ H
ID                                       : 14: c9 J, \2 \/ h' e
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
0 ~$ M9 X; U, K* `( j& F  k! cFormat                                   : PGS
( |) D, Y' D- f" ZMuxing mode                              : zlib, k* i, b% N8 M3 l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 f. H# H* S4 h- J  e1 ~0 `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ l( O4 n9 A0 S7 _7 s& K
Duration                                 : 1 h 10 min! J) |2 j0 a  Y# u  c, W: @
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
6 H7 [+ Q! r$ r: s! eCount of elements                        : 1188% N5 d; M- z1 t
Stream size                              : 12.7 MiB (0%)0 E4 H# w5 t2 r
Language                                 : Spanish
" O& G1 L7 M0 W0 d4 x- O. _1 HDefault                                  : No
; u& \% A/ X  N' }7 J! EForced                                   : No
# x( H, ?* L9 f/ D$ W4 wOriginal source medium                   : Blu-ray
  o7 |5 v; E- Q1 E0 ]+ S( S1 w: s7 c% H1 [0 a3 u+ \6 Q
Text #6
: L+ o8 |  A8 r* }ID                                       : 159 v$ [# U8 i& }4 r: H" n
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
( H- O/ `" j: G& jFormat                                   : PGS
# ~. w5 ~$ ]5 n, X% Y$ ^6 ]Muxing mode                              : zlib* ?0 M. q7 B! E' y. r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- ^, H/ @/ H1 E* cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 g: H1 m% b7 T$ X
Duration                                 : 1 h 10 min) f7 i) q7 o& l" A. _
Bit rate                                 : 885 b/s
/ ?0 N8 f1 j/ A. A) |( l! c; pCount of elements                        : 40
$ p8 }, b" Y3 i# |# u3 qStream size                              : 454 KiB (0%)7 Y. Y7 z  s& F
Language                                 : Spanish* u/ N# N) v8 ^) F7 B
Default                                  : No: h5 Q/ h" ~6 p# v6 d. F; Z
Forced                                   : No4 {7 n8 T9 J9 r  r( b
Original source medium                   : Blu-ray- i2 `0 K( |$ t& C1 F7 K8 @+ f" A

+ \/ [7 F/ u* V/ lText #7" e7 C5 v& t) D# @% c
ID                                       : 16
, E3 M+ b3 g; n- S  ]4 H; p) l6 D) OID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)( u+ u' _# t2 Q8 M& q
Format                                   : PGS
- L. w9 x6 d- {( X; c" a& CMuxing mode                              : zlib
; G5 G! q1 Q5 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* H3 ~, I/ |7 o1 D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* i3 e6 q7 c& p$ r! `Duration                                 : 1 h 9 min. C! o( l' I8 N
Bit rate                                 : 26.9 kb/s
6 o/ y8 H. N1 K/ O0 Z: UCount of elements                        : 1234  |6 S( j& K/ w" \3 l
Stream size                              : 13.3 MiB (0%)2 e+ E8 y8 z% x& ]# Y
Language                                 : Spanish) a# c4 j: K1 I6 b+ T5 }) u  `
Default                                  : No
/ m, C- e' u" L. zForced                                   : No
) B4 s* J" `  p3 l! x6 u5 jOriginal source medium                   : Blu-ray. I/ t" T2 |' H, ?
- U5 ?3 V7 d0 K& [5 c. U4 N% e
Text #8: s" }2 n3 Z) h5 {% ?2 g2 {
ID                                       : 17
- Y2 }8 L+ x) g. nID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)! h4 u! j+ U9 `
Format                                   : PGS
& f* ?9 f  S  Z" u! oMuxing mode                              : zlib# T+ u5 ]5 R9 g# ~6 a/ I! Z" L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% r9 N( l$ V6 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 k) n2 }$ }' o* P3 [' s. @% o" x
Duration                                 : 1 h 9 min
8 M/ E6 V0 O& S5 HBit rate                                 : 16.4 kb/s
' [1 ?) A9 T5 L3 r$ K: M+ g( _Count of elements                        : 11604 n) M3 L* F$ S2 Y2 p
Stream size                              : 8.11 MiB (0%)- n, S7 z0 S( M+ d
Language                                 : Japanese' ]8 ^3 L% }1 |, t. f5 j  a
Default                                  : No
0 d( L4 U4 G2 W5 c- E6 @( mForced                                   : No
# u+ J' h$ ~8 i- r) eOriginal source medium                   : Blu-ray
, |6 f7 z, ~+ e/ @! O3 F% a/ h2 r# O
Text #9# v3 j5 ~; E0 t! e  V0 `  b4 e3 A2 g
ID                                       : 18/ L- u+ _4 r* i+ Q( N( {
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)4 y9 }. _* @, y! b* X
Format                                   : PGS
* w- h' e+ {8 x) i; LMuxing mode                              : zlib
& z) D9 D7 G/ zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 F6 j5 R- r3 }2 Z. Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 ^6 h# Q. l! W2 t) i9 Z$ [Duration                                 : 1 h 10 min
+ d. u1 \* u! j4 CBit rate                                 : 25.5 kb/s1 e; \5 U+ o4 ]/ S+ u
Count of elements                        : 11895 v6 H! y/ i8 s( Z
Stream size                              : 12.8 MiB (0%)
, V7 n5 ^# l! v' h. e0 KLanguage                                 : German
* ~5 y; @7 ?: d6 G: LDefault                                  : No, C* o8 J3 Q  h/ A3 k* S! M
Forced                                   : No' H% y4 t* v# P) L' ]* [
Original source medium                   : Blu-ray% i6 E0 P) a  y- n
0 h% O# b; z/ X
Text #10, f8 \1 R0 l+ t1 D2 V7 p( s- ^' i
ID                                       : 197 i* O' X3 S  N" `
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)5 _) ]. {1 T, u, o
Format                                   : PGS
. n: f) @1 u$ D! J( K& {: d: ZMuxing mode                              : zlib
6 R. ~7 n9 ^4 a! |; m& @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 k1 A+ m* V$ N8 j( V$ p/ I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 i' Z5 ^9 n  W$ X% k: f0 V) C0 [: V" WDuration                                 : 1 h 10 min* b, K# R, o+ b& W2 v
Bit rate                                 : 989 b/s( l' G$ [1 A0 q& m/ [
Count of elements                        : 46# w* A7 c) }" X% h
Stream size                              : 508 KiB (0%)! o! e  Q/ r% b! [
Language                                 : German
, l' `( x- j& @8 X& S9 `# ODefault                                  : No
# F9 X/ q6 H# \8 E8 r# q; }# L9 {Forced                                   : No
2 [* g; d8 u; kOriginal source medium                   : Blu-ray
  U/ O1 F$ k" G" `) Y8 ]: X* L3 }. q: V% @
Text #11
+ c. }9 a; g1 p$ U/ sID                                       : 20
% U' s  X# A1 e6 _/ kID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)
) S/ X+ `7 ^3 i8 aFormat                                   : PGS
$ ?* [, b4 X3 F1 O! qMuxing mode                              : zlib% Q2 Z& w2 o' Z* N, o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 l- H7 E- D' a7 a1 p3 ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 v; U; D1 t* I
Duration                                 : 1 h 10 min
( ]/ @% e4 o8 c+ VBit rate                                 : 24.4 kb/s
8 `3 y, N9 L6 I4 v9 h' k5 T9 y. B4 OCount of elements                        : 1188
) X  h* G+ z# ~% s6 sStream size                              : 12.2 MiB (0%)
2 j# I1 s" I" ]$ t6 ?/ J" ILanguage                                 : Italian
: v) d9 `, C( y) B# V6 DDefault                                  : No" \: ~* {( r2 b# H
Forced                                   : No
0 Z7 R6 ~9 b1 I9 k4 l' W/ Y# MOriginal source medium                   : Blu-ray
) ~/ h) K0 ^; d
8 Q5 _; d# L4 W" A* H/ }Text #12/ i) y! p$ J( l) M6 p
ID                                       : 21
, ~2 X8 X0 R# j+ V" ?ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)! E5 v( J! p1 g5 x
Format                                   : PGS
1 l& ^0 j( ^* G2 FMuxing mode                              : zlib
, ]4 v+ \! i+ c; u& q, YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' D! i' ~0 R7 e. y( H! tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 l0 m; t6 {4 T, b2 LDuration                                 : 1 h 3 min
) s  x" Q* z  T7 u7 l' zBit rate                                 : 399 b/s3 }. f! t* A; [1 L/ b
Count of elements                        : 169 d: J- z7 A# }3 ?! Y: a( M4 ~
Stream size                              : 186 KiB (0%)
* r4 ]+ P% ~8 q6 {6 dLanguage                                 : Italian
# y* N5 u8 }' oDefault                                  : No
. K$ E' ^) [. qForced                                   : No* N6 |' D. c$ S! m
Original source medium                   : Blu-ray" x+ j) |' j0 I. q( u; j

3 m6 H% f! K& }8 w; zText #131 j4 e2 h  O& e/ ]% V
ID                                       : 22, K3 k7 A3 [; s# `; U, e% O
ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)4 R, S3 p! w: N2 \% ?+ X
Format                                   : PGS
4 m% H' y; b8 b9 W9 yMuxing mode                              : zlib
9 d5 A4 F! a" D, q/ Q/ W8 cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 m; l" I9 v3 J1 d$ e9 I/ D! o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% G7 f. r$ H+ d1 ^( [2 g. H+ o
Duration                                 : 1 h 10 min
  H9 r5 g6 L" _0 q: e( }Bit rate                                 : 23.0 kb/s
/ e, A& v+ @; J7 ^! I, SCount of elements                        : 9551 p4 p- k' n" @8 N& @% M9 G, m
Stream size                              : 11.5 MiB (0%): N7 S0 \2 q1 {
Language                                 : Dutch2 ]2 L% C# F- ~' h
Default                                  : No
# Y1 |3 e6 t, w# ^Forced                                   : No
' Q' g3 ~) @- t- x4 V! SOriginal source medium                   : Blu-ray; h+ \4 R$ E% A  F

. i+ l; j% `+ F% b2 q# j) r( {8 cText #14
% @0 X1 k* ^) ]8 f; {3 GID                                       : 23
5 |; @$ s' d2 @+ h( q2 k  Y1 m5 Y2 qID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)' v/ P8 A8 B: |# k" E+ B7 ^4 G) s
Format                                   : PGS# U3 L' c1 b$ D4 T
Muxing mode                              : zlib8 a- h1 s5 r0 Z4 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ @0 i  ~* w& T1 j
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 j* T) w1 Y6 J5 i7 rDuration                                 : 1 h 10 min0 W/ d2 G7 g! I" A# c5 }
Bit rate                                 : 25.0 kb/s
8 D: `" z$ F4 [7 x: G5 [  ECount of elements                        : 1189# @7 |2 h$ d1 h; J
Stream size                              : 12.5 MiB (0%)
; T$ I8 @2 j# M' ~7 zLanguage                                 : Danish6 z1 k+ F! g/ W9 G: q
Default                                  : No
4 t1 r, _8 F% b/ Q, {- FForced                                   : No7 {$ |% S0 y5 _. \8 |
Original source medium                   : Blu-ray- e* h; q. Y& c
- y* A$ L$ _, Z6 N: U
Text #15$ u8 B8 l. D& z5 A
ID                                       : 24
; \' m* J' f6 r9 I1 xID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)2 B+ ~) i( c4 v% W1 w) K
Format                                   : PGS
- Z: G. ?( A, J5 r% xMuxing mode                              : zlib
/ p" a& v( `% VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 y8 b" e1 l$ |* @5 v- c8 g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 w* ^) v0 c/ `2 X: {Duration                                 : 1 h 10 min% @8 D" m2 ?( V4 f' Q, `0 u
Bit rate                                 : 25.2 kb/s) w' ?2 i9 }" _$ l
Count of elements                        : 1189
6 T# {- b: V8 o1 \Stream size                              : 12.6 MiB (0%)# W+ I! h% H& p! q: E: v
Language                                 : Finnish
7 O$ u6 [) b# X" B) ?, g8 bDefault                                  : No5 t& W0 F7 j, h
Forced                                   : No
6 I0 q6 C# j, R  a' \5 C9 NOriginal source medium                   : Blu-ray
# ~4 Y4 E0 O& \7 L4 o
& P3 W" _3 {7 a. I3 X6 {, E# XText #16
. E9 T6 n. j8 I4 C* m' sID                                       : 254 i0 S3 W7 z  o7 X7 {
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
& |6 E& S5 Q4 d/ O: R8 i+ @Format                                   : PGS8 q( \& ^( W& U% E& D' K. _5 T
Muxing mode                              : zlib
) f' m* N( ~" ~- {$ B( jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. I! F* y# J7 c" _7 C7 Q. m1 d; u3 p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 Q1 A# q0 F* u" s
Duration                                 : 1 h 10 min
' B. q+ d! R: E5 x; N% i4 cBit rate                                 : 24.4 kb/s- h" @0 ], P- T$ ^
Count of elements                        : 1187' k* d3 }8 F4 B
Stream size                              : 12.2 MiB (0%); F7 S# I# v/ ?* n' f2 u
Language                                 : Norwegian
3 c2 H! b* L- S7 `8 ?Default                                  : No
! _" o0 l, K6 D1 f. c8 Q4 H7 QForced                                   : No! m$ D  q& t5 m, V/ V( E4 G
Original source medium                   : Blu-ray
- |( X6 a$ @: q0 ?! y: @  N
4 l$ P1 }6 U# e# h3 [+ Y3 K2 XText #174 J) f3 O/ A2 r* ~/ i. ^
ID                                       : 26
, G8 s5 ?  [8 Q9 f4 J) d4 X% A$ dID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)7 i5 ?. Y/ U: g) E* Q
Format                                   : PGS- I' j( l  U0 j9 S+ Q
Muxing mode                              : zlib3 b1 a& V* }% [5 j" ?: A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ M; P5 L2 `5 ]+ _& x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' [5 x* b7 k5 X* z( `% G6 m3 I, ODuration                                 : 1 h 10 min! H9 B; {8 o& B5 h: Q
Bit rate                                 : 25.1 kb/s( u; w/ n  ?2 @2 `
Count of elements                        : 1322% P. D6 N6 w' U
Stream size                              : 12.6 MiB (0%)
4 J8 u  c  T4 I7 }( ^: Z7 C- bLanguage                                 : Swedish
& F0 J3 D1 L3 a% X1 cDefault                                  : No6 Y" ]0 i+ n1 j6 q4 H
Forced                                   : No
! x% a4 G/ U  b. x% jOriginal source medium                   : Blu-ray
5 j* h: i# D4 V- a
8 n* Z0 l7 X2 D# @7 sText #18+ X2 _# M: x( a
ID                                       : 27
2 u" I0 C1 A, ^/ _6 EID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
& Z) \) N, J& @6 t) z0 @Format                                   : PGS# Q# C7 j$ T" W" W1 k, q
Muxing mode                              : zlib
/ o4 {6 h, r& iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ D2 _7 w. ~, i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 {' {& H: M1 T) Y& f- d2 YDuration                                 : 1 h 9 min& l- s8 S; x# \5 v- q! ^7 i, B
Bit rate                                 : 24.0 kb/s
1 B/ {: o( O7 r  @0 sCount of elements                        : 1362
& p0 [! r( G  i0 d9 f9 z# s+ i& ]7 wStream size                              : 12.0 MiB (0%)8 ~8 ^( r% e5 q& B2 t1 L
Language                                 : Chinese, [$ t/ p* `( d' c3 f, o/ a" Y! ?
Default                                  : No. H0 u  {! @& ~: q  {0 l
Forced                                   : No/ T$ l/ ~) s# k  G# b
Original source medium                   : Blu-ray8 y3 N' `9 q$ D$ o
# `, @- N* e8 J4 J6 g4 z
Text #19
' |9 p( n) @8 U  D/ NID                                       : 28# Y, v7 u  G8 i+ ~
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
& z) |6 i: u' b. f7 ?* f" [) BFormat                                   : PGS& Q' w' Y6 m/ d' i, m
Muxing mode                              : zlib' T% h& C  @( P: X) `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- n' H5 b7 r1 ]$ Q  x& s9 ~6 t. S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( K$ @+ S1 S; a
Duration                                 : 1 h 9 min2 A, N. l! `" B  q/ C/ r
Bit rate                                 : 75.9 kb/s
7 M; {3 x/ r$ Q0 z, O0 q+ ^$ bCount of elements                        : 2134
( c, s) \1 y5 K+ OStream size                              : 37.8 MiB (0%), d5 h7 D0 ^# [) p1 L
Title                                    : COMMENTARY  L7 }. S$ K$ p, l5 }
Language                                 : English' b; g& E" A& B4 F6 `5 H9 e
Default                                  : No4 A$ F1 w; H- H. N
Forced                                   : No' X3 ^2 C3 V6 \  W* @9 W* A
Original source medium                   : Blu-ray( p3 X, [0 f, e+ k7 ^/ S

- \6 C6 x$ Y) a# LText #20
. K: n3 t& _* b. Z, f: OID                                       : 29; E5 A7 ]+ [9 w: V! o4 p) I
ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
9 I5 {( b( \; D/ T* d3 DFormat                                   : PGS
. u, G  ?' B( m: e+ bMuxing mode                              : zlib
" p0 {2 O! q6 S/ `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 h* \6 j6 _7 F3 c7 x7 QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 u5 N! s; ?6 @( ^$ a: g" x
Duration                                 : 1 h 10 min
: {/ F; z+ ]5 j8 R6 t* Y, i) @. X. eBit rate                                 : 60.3 kb/s
: a  o1 I8 h8 J5 Y4 kCount of elements                        : 19664 z; P, D$ V9 J. R2 R* A
Stream size                              : 30.2 MiB (0%)0 \1 M6 x: `+ R! o
Title                                    : COMMENTARY
: w  O. |9 O9 E8 qLanguage                                 : French
9 N& S: P/ e, s& R3 v7 H! M! gDefault                                  : No+ Z- z0 A8 ^1 W4 @, D$ L6 V
Forced                                   : No; o: L6 C3 h$ L6 ?( G! p
Original source medium                   : Blu-ray3 [3 r8 G! g+ J# x- ]# O4 q; W4 Z

5 I5 v' O1 q1 ^; W6 E0 PText #21
  A$ i- y" f5 k/ n4 ]: iID                                       : 30
7 b4 e3 q# @+ pID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)3 m7 I9 x0 f( c- [0 @0 [7 j8 P
Format                                   : PGS
% v. O. M7 e2 \4 T2 e& lMuxing mode                              : zlib
9 j  W9 J! q$ A1 y9 @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: h- U" d; A7 C4 P8 w3 V$ H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 E1 _) R+ f. \5 b' ~3 z+ o+ y
Duration                                 : 1 h 10 min
8 M  a7 e( s  j8 {' t3 ?9 |Bit rate                                 : 67.3 kb/s) p% b. q4 a3 B8 j5 r. M6 K
Count of elements                        : 1954% D5 j0 i0 s: e/ {. W( m; n
Stream size                              : 33.8 MiB (0%), v! f% C, a# w9 o* d. B9 `6 b
Title                                    : COMMENTARY
* L  ~+ i5 \! E& pLanguage                                 : Spanish$ e% k: b+ p. {7 w  U* }5 ?! o5 B) U
Default                                  : No5 z8 q- \7 z7 ]* n: M$ a% v2 R3 g6 f
Forced                                   : No
: m6 Q3 f* f# u" c; ROriginal source medium                   : Blu-ray
" s) T8 e/ J& G$ g% M" s" a5 _- n3 |4 B, F
Text #22
$ b8 B' F2 [7 zID                                       : 31. b" z+ T; z. s+ K/ u
ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
. r3 ^  g7 c9 d5 SFormat                                   : PGS8 X  W0 n* L4 u2 |+ H4 {
Muxing mode                              : zlib
/ W0 D# `  a# V. J4 e( NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. t4 }/ Q" ^& {& z7 t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. X' x3 W& C9 j+ e3 l' rDuration                                 : 1 h 9 min
- x4 V) G" X. |6 ?Bit rate                                 : 44.9 kb/s
! `1 c$ k" f' G5 Q3 i5 ^& @! GCount of elements                        : 1676
4 h! Y" G9 F4 `) |% ^Stream size                              : 22.4 MiB (0%)
8 x; r0 d: w) _3 [Title                                    : COMMENTARY8 P: P: _; L3 |; I. o- b3 ]6 n8 f
Language                                 : Japanese
( \! \) i- w3 ?Default                                  : No  d+ n1 t( u" G$ [# j# S" n
Forced                                   : No
# A% D' [' S8 n# JOriginal source medium                   : Blu-ray
3 w' u; ^' v. p0 i6 G9 h0 }0 f* e  \! w1 I8 Y2 @
Text #23" |2 w' r$ O# @+ X" W
ID                                       : 321 x, F+ E; P3 t
ID in the original source medium         : 4785 (0x12B1). |2 {8 N" L$ v
Format                                   : PGS
5 X9 }( T1 U7 oMuxing mode                              : zlib
& m' @" n' [/ q) d5 HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' B. M0 P9 `% K6 u! M% s& e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  H# m1 d$ f0 l  rDuration                                 : 1 h 10 min
  x* o: M) x  A/ ~" M$ y/ vBit rate                                 : 67.7 kb/s/ D9 y& v2 h& }& O
Count of elements                        : 1946
6 v7 X- w. M9 R7 @Stream size                              : 33.9 MiB (0%)
- }! |# C2 {3 X% w  M  q" @Title                                    : COMMENTARY
& @8 a2 D* h9 y3 D. YLanguage                                 : German5 Z( B6 q5 d5 M6 }0 \  ~
Default                                  : No) d0 J$ R  [, }  R* @6 W5 F
Forced                                   : No0 K& `2 _( C# {1 a" Z
Original source medium                   : Blu-ray3 B3 q4 q, Q% U9 }( g$ e5 Y
2 ?. _0 c1 Z$ X5 D
Text #24' U% w. j4 Q: w' D+ j# r
ID                                       : 33
& t* s/ v6 a# k7 B9 P/ w7 A/ XID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)" u8 z& u2 h6 f$ n
Format                                   : PGS- h9 j( u9 W1 P2 w5 j. L3 ^
Muxing mode                              : zlib" L7 X$ L. E; t. D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ N8 |7 V! j5 T& ]7 H2 h4 I/ V2 GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 O7 `( W' V% I0 Q% _0 d  iDuration                                 : 1 h 10 min
3 X6 \" h) [' v$ P6 s# Z6 j1 f0 yBit rate                                 : 68.5 kb/s
6 I& ?* H. x, R2 O0 hCount of elements                        : 19663 O+ I  U$ S! I* _$ N; U9 y7 r
Stream size                              : 34.3 MiB (0%)
7 z) k+ }* `7 p4 B$ @* g4 KTitle                                    : COMMENTARY3 z1 w5 |+ D( M1 l4 A* f; ~
Language                                 : Italian0 c) X7 J* x0 K- A3 d
Default                                  : No
0 v+ C, l* z- q1 V3 {! g; q0 bForced                                   : No
9 Z& i% B* S. z& g4 d# \+ wOriginal source medium                   : Blu-ray- D) y0 d  I6 t2 T$ X
+ C8 \& ^0 s3 Y  M& G  D9 Z. Q
Text #250 q' d3 `  S( t+ g3 u2 u# K
ID                                       : 34
! ^( r& b% @9 ]  d9 x$ q  c* l& HID in the original source medium         : 4787 (0x12B3); ?& M6 Q- ^* N! l% y9 n
Format                                   : PGS
4 B7 I+ ~  B7 {! c- N6 o3 b! QMuxing mode                              : zlib
' K$ A0 t' e: v2 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 x3 G  X+ I8 T7 iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 G# A! ?2 A1 |! d/ y! B
Duration                                 : 1 h 9 min! p. t6 Y* o* l6 r
Bit rate                                 : 92.3 kb/s( m& ^" z! H) U+ w+ a1 m0 d
Count of elements                        : 27751 o4 x; B4 |$ b; {8 I( W
Stream size                              : 46.2 MiB (0%)8 \# s5 P* [$ E8 d; U. H
Title                                    : COMMENTARY
( b6 M, s6 `$ o1 j1 e: PLanguage                                 : English, W* D  O& _, _2 H
Default                                  : No
. D& d& V& |3 vForced                                   : No
' G" i( X6 d9 K) C, ^3 TOriginal source medium                   : Blu-ray  d0 H' R9 k; X& f! A, _
  ?5 X9 L' e2 g  d3 p- W* {* h/ n
Text #26
# h7 A8 W  X  U9 d$ \6 |ID                                       : 35
. R& z% {; H( x, ]5 hID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
0 e& K  g$ I/ S/ _, WFormat                                   : PGS9 k- y+ J% W) N1 o
Muxing mode                              : zlib
, k0 I" y1 U9 [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ |1 o7 K. k* W3 n: \  r) A* BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' e- S5 \1 C$ ?0 b5 |. MDuration                                 : 1 h 10 min
* p' s- ^4 n  hBit rate                                 : 80.8 kb/s( L4 j5 w6 G( }6 V
Count of elements                        : 2708
; T# X% y* O4 J3 Q: w3 }Stream size                              : 40.6 MiB (0%)6 {& J: p* M  M5 ^
Title                                    : COMMENTARY! C' i4 Z( I& q
Language                                 : French
! }9 l  P$ C" r4 M1 [. q$ MDefault                                  : No
* ?% m; w+ c) S& |/ p( m; j  W8 c; KForced                                   : No$ U9 f. G3 Q9 F" X. P
Original source medium                   : Blu-ray
+ b" v) r0 p6 a- K( V, `
7 `: ^# N5 ]1 V) N% A5 eText #27
) p5 N9 V: S4 ]/ C# MID                                       : 36
! [  V1 F7 b; I4 L4 pID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)1 H' x7 _! [; }) c& L5 K+ q$ [
Format                                   : PGS
6 L! \8 |" I- dMuxing mode                              : zlib
/ F" a; H4 l0 O8 a- ^7 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 H8 ~7 }& `2 }  `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 m9 W+ T: o4 `9 {8 O5 f: lDuration                                 : 1 h 10 min
: x. x* v) E" P! D5 JBit rate                                 : 85.5 kb/s
2 i) G* q6 `0 l9 P! d2 sCount of elements                        : 27127 T+ Q$ r8 @( R& j  ~1 ?/ M" K& n
Stream size                              : 42.9 MiB (0%)' Y  W' E7 a8 y. s* o; O
Title                                    : COMMENTARY
0 M: F9 ^; n: H' ~9 V, FLanguage                                 : Spanish/ A9 k5 W2 }! i7 H  I
Default                                  : No
$ A/ i$ K% V8 b' O% yForced                                   : No
* }- V8 K5 O; w; y8 S$ L8 fOriginal source medium                   : Blu-ray! d& L2 }- P' f0 y$ K1 n
! ^+ ?3 k# N* W% y, x
Text #28: T5 W' I5 m9 N) [5 L% p" ~
ID                                       : 37$ X' l+ U: Y! y# m% f7 m7 J
ID in the original source medium         : 4790 (0x12B6)
; A+ b9 _5 \- o8 [2 M" [# mFormat                                   : PGS; v& g% H8 M; Y; \5 [: K1 R4 k6 j
Muxing mode                              : zlib6 b/ f: J7 U& k& U. ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( x2 J1 \# B+ OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 a) I; w, q7 z5 N1 p
Duration                                 : 1 h 9 min, \; ?. p4 {: @% E3 r
Bit rate                                 : 46.0 kb/s
! J$ i9 \1 Z3 `5 c- [Count of elements                        : 1782
" Z2 u4 j7 }6 t, f6 i8 Z9 OStream size                              : 23.0 MiB (0%)
6 }9 h2 q7 b( y' |Title                                    : COMMENTARY) s9 e8 k) w3 U3 q
Language                                 : Japanese
3 A- x2 F, E/ l; J4 P. pDefault                                  : No( |9 ~3 V( g0 h9 A
Forced                                   : No
; G# u1 z  J' q. V- u, KOriginal source medium                   : Blu-ray+ W- H6 E5 H9 f4 s2 C) n
0 l$ s" b2 h* g# l9 ?4 k* x
Text #291 g( x! W. m; f, @( L
ID                                       : 38
$ V/ W  U: R# u. z/ ~/ B3 QID in the original source medium         : 4791 (0x12B7); t+ g9 e6 N5 @8 F1 j. E
Format                                   : PGS& B6 O% c0 X3 n( Z; I2 a
Muxing mode                              : zlib3 b* ^1 B- O% m( Y) K2 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ |2 ~6 |7 J' T9 D: m  k' x% RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( c. K$ U6 Z: \6 A2 Q( x
Duration                                 : 1 h 10 min
/ x2 w% ^, `$ FBit rate                                 : 89.5 kb/s
% z0 u. l, Q- ~7 C% r! x9 UCount of elements                        : 27120 n, W1 k  z% _( C1 ~3 R1 o
Stream size                              : 44.9 MiB (0%)
; x  s- p" X9 A' uTitle                                    : COMMENTARY
. x" E$ A; C: p5 U( sLanguage                                 : German) M( A! i. z* _' g+ d2 B
Default                                  : No
5 J$ ~. E3 K' D0 o6 AForced                                   : No
5 d: a( c, B1 R: e& x; ~, AOriginal source medium                   : Blu-ray4 R; B% K  f& t2 m3 s. Z+ v

' {. W0 t/ F$ s/ X0 gText #30' a$ D2 l) A3 K, ]3 H
ID                                       : 39
" k8 R" J) k4 x6 e. ?) }* G/ _ID in the original source medium         : 4792 (0x12B8)
! Z7 i2 ]: @" k# ~5 H' ~Format                                   : PGS% k: l; J* T+ b3 }3 R
Muxing mode                              : zlib
! E2 [1 p( B: P! D0 G+ xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 ?- k! d& |$ J2 G. r8 T$ N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 a* M2 w: B& GDuration                                 : 1 h 10 min# ]$ n: i0 |& ~$ P$ F# ]
Bit rate                                 : 80.6 kb/s
+ N4 N/ Z! C9 D# GCount of elements                        : 2712
. W; N% E; L% b  \Stream size                              : 40.4 MiB (0%)3 `2 Z- e0 Q, ]2 u7 c
Title                                    : COMMENTARY
; Q5 b: n, o0 t, d3 k: q% h5 ELanguage                                 : Italian, Z! S( b# q2 u9 i
Default                                  : No
; W/ f: }6 ?6 A4 nForced                                   : No2 m6 P7 U2 N! R8 j' w7 {) l- y
Original source medium                   : Blu-ray# b  O( c9 i$ ]/ Q( u

4 g: r2 i8 `6 N; s  |6 x# }! |Text #314 h+ K- D( K; \3 q' G3 t  c1 h
ID                                       : 40
7 v, v; q) z4 \4 [ID in the original source medium         : 4793 (0x12B9)
% q# l& s5 u* GFormat                                   : PGS
! _2 R" G$ r4 ^* [# @# gMuxing mode                              : zlib* v" \# P+ A- ^/ u, O2 E
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" Y8 Y( k3 H% w1 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* R! _; |& I) g3 u5 M: XDuration                                 : 1 h 9 min# Y' e7 T5 L- n
Bit rate                                 : 24.8 kb/s. i$ ?6 {2 O2 B
Count of elements                        : 324
* O- I0 s% _2 UStream size                              : 12.3 MiB (0%)
' u: y2 X) F" zLanguage                                 : English( W0 [" m4 e: }- F, X* g" A9 h1 i  L
Default                                  : No
* Q' {& e1 ]0 M2 ^) ^  sForced                                   : No
3 ^/ v: K  _5 }. S5 }- K9 w" n4 `2 ?Original source medium                   : Blu-ray
8 c9 ]1 I! K; c! J, v
% L) o5 g: ^* x) J/ Z5 xText #32- t; a' @2 b9 l* G4 w: q; r
ID                                       : 41
9 V2 H0 |& C- r9 E2 x" mID in the original source medium         : 4794 (0x12BA)/ g9 u& K$ [6 ^# w: I; @& k
Format                                   : PGS
, e& v7 r5 [3 |2 C" M2 gMuxing mode                              : zlib
$ a" E* H- t0 c5 p1 E1 j; h, lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; ?2 ]3 D7 i( x" o0 q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  K9 g8 R, o) v0 d8 F0 D9 }- ^
Duration                                 : 1 h 10 min, q* I7 @) m( G( G. G+ y
Bit rate                                 : 24.1 kb/s5 F6 g& d) y  g/ p
Count of elements                        : 324
; w; z. e8 [/ @* v# V: f' h0 w9 QStream size                              : 12.1 MiB (0%)
4 p; j, a) z* B0 tLanguage                                 : French
! ^8 C- b0 S3 D) MDefault                                  : No9 u' [$ X* u' ~% N: E8 O$ N, X
Forced                                   : No
6 G3 z  b7 d' Z# B( _; \Original source medium                   : Blu-ray
2 G, [* r3 K6 E4 T! ~6 L9 T2 E3 X$ @  _: P! M$ I" j
Text #338 F8 o. |  [5 V1 N
ID                                       : 42
+ @6 }2 e6 ~# [+ Q! G9 eID in the original source medium         : 4795 (0x12BB)
# U+ Y* m* B9 T. j  T# yFormat                                   : PGS
% i) ?! v  f( L# D$ g5 uMuxing mode                              : zlib
' y( x) j5 a7 @3 yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 T) n; |' K& i2 W8 H4 a0 d  p% |
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ s: e# Y+ l  u4 c8 o4 F
Duration                                 : 1 h 10 min- F9 E* G" X2 |4 @1 V9 ^1 R
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
; H2 t: E8 u. v( i! aCount of elements                        : 324, S$ L( l' @( _
Stream size                              : 12.6 MiB (0%)5 ~6 t2 W( M; g! I( R' g
Language                                 : Spanish
4 j1 i9 I5 C: t5 L. FDefault                                  : No) R+ Z8 I0 n' o7 V
Forced                                   : No! H3 }+ ?3 c) j% s' D
Original source medium                   : Blu-ray
3 J" e& `% O, ~0 y- E2 c" W3 Y* F6 S- u# R) J# ?
Text #346 Z8 ]6 ]& m- s/ G! V( n" J0 D$ Q
ID                                       : 43% V0 j  ]( M. @- b
ID in the original source medium         : 4796 (0x12BC)
( f+ L& x% m! f+ D8 CFormat                                   : PGS
- Z1 u. o7 m+ Q: r) G9 o+ [& x1 yMuxing mode                              : zlib% i  H; E9 H& o0 v% k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- o5 k9 d0 d1 \) G; S; _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% E& d$ V. H7 E9 s8 T
Duration                                 : 1 h 10 min2 b& m1 M& }1 \/ }& }) S, N2 B
Bit rate                                 : 26.6 kb/s
( ^9 B7 }4 F; V. w5 @5 m( jCount of elements                        : 324
- k7 l# U0 ~' bStream size                              : 13.4 MiB (0%)
7 _$ G+ K: ^7 ]; ~8 [! k1 |5 p$ C2 ^Language                                 : German1 |* {+ @6 V6 A* e% s7 @* a+ A+ H
Default                                  : No" j* A* I; @, i+ Y0 t2 Y
Forced                                   : No4 m" i7 }  \$ k) c% s
Original source medium                   : Blu-ray7 T9 O! s/ R, ^# j6 [8 r, S# t

' H  Y2 b9 m5 W& y6 WText #35
% d+ n+ x# g5 j. N" [* |ID                                       : 446 B9 F+ ?- ]# J$ ^1 n2 T  @
ID in the original source medium         : 4797 (0x12BD)
4 N2 J% L- G! b) TFormat                                   : PGS
9 K' l) Z/ V& u6 l& |Muxing mode                              : zlib: h6 c3 R9 F8 a2 L& H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) [3 S2 @; D1 E3 d: y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ t% [! z5 w* d2 \8 VDuration                                 : 1 h 10 min) r: g/ H: g2 k8 R: i- v3 Y5 P
Bit rate                                 : 23.6 kb/s
) }9 C' G5 |9 CCount of elements                        : 3240 t4 `6 `- [" p/ l3 G) U7 y# ~
Stream size                              : 11.9 MiB (0%)
, X6 J6 U5 s0 X" oLanguage                                 : Italian8 r$ c3 U2 F0 q5 I6 v5 X( a
Default                                  : No
" g, I" J% {' s& a. B7 YForced                                   : No
1 e: R6 n3 T# D! FOriginal source medium                   : Blu-ray7 n2 r4 b. w, c; \. x7 q* o0 p& z

' f3 o. x& ~6 A7 B9 D. j' [5 iMenu  K) M' b2 q  ]. F
00:00:00.000                             : Chapter 01& O" a5 Q, {, c6 w" ~/ g2 ]7 I8 f
00:02:03.039                             : Chapter 02& I5 D0 h$ i4 l) \5 f
00:06:41.150                             : Chapter 03
; {( G$ z* m# S' ]00:14:09.265                             : Chapter 04, @0 U1 j4 ~/ E1 R% y  N; [$ @
00:18:29.399                             : Chapter 05
. r( g. i0 c  t( j3 t$ P. K00:23:00.629                             : Chapter 066 _$ b8 C5 X1 W' F1 `; a0 V
00:30:48.304                             : Chapter 07
* t1 W0 @- x3 G; l% I7 k) W00:34:22.685                             : Chapter 08; [. N7 |7 Y3 l: d! L2 _
00:35:21.869                             : Chapter 09
# B# w7 G! g1 n: g+ _7 w* Q0 L00:42:00.476                             : Chapter 100 c' [% s0 H6 C6 L9 P2 E$ S
00:47:53.412                             : Chapter 11* A' U+ t; o' c9 H
00:53:41.218                             : Chapter 12
9 ?& s! X. j2 |) Y5 R$ T( d00:58:16.576                             : Chapter 13
) a4 N3 y6 \0 E, K01:03:49.992                             : Chapter 14- P7 y, a& @- r5 _
01:05:57.036                             : Chapter 156 w3 V. j# V9 a: {  r. g2 O
01:07:57.531                             : Chapter 16

) e2 `# C* }8 `: q' U1 G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 23:14

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表