BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 84|回复: 0
收起左侧

[4K极清电影] 科学怪人/魔鬼博士 [4K REMUX无损版 自带中字] Frankenstein 1931 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 2.0-FGT 46.44GB

[复制链接]

7293

主题

7465

帖子

9万

积分

Post Share

金币
16433 枚
体力
23235 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-10-14 12:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
A crazed scientist creates a living being from body parts, not realizing it has a madman's brain.
6 ~4 j# Z- A8 T# r3 ~: Q' L" A- [2 G2 q# v/ S
01.jpg # P; |! @6 J0 X- X
8 |+ L. k+ l' H# i
◎译 名 科学怪人/魔鬼博士/弗兰肯斯坦. V4 @: i7 S2 A% S" l. ]0 S
◎片 名 Frankenstein
- K! L4 U8 X+ B( X1 {; {5 C◎年 代 19319 T  o- J7 S( A6 v/ \8 T5 j* h# R
◎产 地 美国
( D- ^1 A1 l  b5 x9 s6 d& G6 |◎类 别 科幻/恐怖/惊悚
9 e8 ~8 o) q$ n# c% [& t◎语 言 英语/拉丁语
$ `% k# ]3 u; y0 Q  ~◎上映日期 1931-11-21(美国)$ W' a5 l% [  |- Q
◎IMDb评分  7.8/10 from 68,690 users; Y. d( d2 Q) G$ j5 {
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0021884/  T' `3 o6 H$ E' P; }! t# b
◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,131 users
# ~. p* n' Q4 [# m8 S  y8 G) [. K0 V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296929/6 Q( u  q( e* h5 t8 f2 O
◎文件格式 x265 + DTS* H4 Q' \5 K+ Q0 X3 L- c& |3 X* R
◎视频尺寸 3840 x 2160$ E; G) w6 y+ y. J  R/ I6 \
◎文件大小 1DVD 46.44 GiB0 n" L& s# v* J7 q# [0 _3 U7 [2 _( m  H
◎片 长 1 h 10 min' N1 e7 Q; W& b# {1 O
◎导 演 詹姆斯·惠尔 James Whale
' g" W5 \* e) n: J3 E. q2 r9 \◎编 剧 加勒特·富特 Garrett Fort
" y! u5 @, y% e     弗朗西斯·爱德华·法拉格 Francis Edward Faragoh0 K, m: ~/ A' H& I- T% R" Z3 J5 r% q
     约翰·L·鲍尔德斯顿 John L. Balderston" G9 P( D! e$ V5 o, J  L% A
     玛丽·雪莱 Mary Shelley
% a6 v$ Y! [! V" s1 C$ s) \# h     佩吉·韦伯林 Peggy Webling
7 R% D$ }6 r2 }  T7 |% F% U     理查德·沙耶尔 Richard Schayer
, K& t) h, H7 p7 l9 V     罗伯特·弗洛里 Robert Florey
- H3 {4 G+ [2 G: a* S% R     约翰·罗素 John Russell
6 s9 ~' Y% w7 F: b# f# _◎主 演 科林·克利夫 Colin Clive2 B+ z3 f' ~: W8 d' J- \1 Y9 e
     梅·克拉克 Mae Clarke
  E& }% w& s; r. x9 V1 k     约翰·博尔斯 John Boles
3 B: T& }& I$ J; i; [     波利斯·卡洛夫 Boris Karloff( D6 d9 p; O9 r* L! j& T; C1 H
     爱德华·范·斯隆 Edward Van Sloan
! b/ v: x: E+ |     Soledad Jiménez6 I& p$ q" F2 S5 V' T6 w
     弗雷德里克·克尔 Frederick Kerr
6 a9 e  h$ W- [     Ellinor Vanderveer
% t% i, @6 b0 D( o+ K4 r! i     Michael Mark( T6 t7 C. r1 ]- n( D; }  I7 y
     Rose Plumer) Y! ^# B4 |* q. s4 a$ U, U
     塞西尔·雷诺兹 Cecil Reynolds  a( L& i1 z9 W' G" p9 w. h$ k# z; p
     Inez Palange  B. ^& r; Z( F) Y' g$ A
     玛丽·戈登 Mary Gordon: r& t2 d; \5 U7 T
     Arletta Duncan
, a1 c* _/ J- v4 ^- C8 a! e7 [8 @     德怀特·弗莱伊 Dwight Frye5 h2 g1 b& {: X3 M( g5 u
     宝琳·摩尔 Pauline Moore
" f% y" {3 A" X$ z     Marilyn Harris
4 P+ f6 S3 j' A* V* x, q+ Y3 R     西西莉娅·帕克 Cecilia Parker: A3 [0 v4 i7 w5 j  K
     弗朗西斯·福特 Francis Ford! J5 {  Z* V  @; _9 l" e
     Paul Panzer! P  y6 l: L$ C% j, ?
     莱昂内尔·贝尔莫尔 Lionel Belmore
) o7 z/ H+ I* R2 O- ^. I     泰德·比林斯 Ted Billings
* q' C- \" X" l9 }4 S' A     Jack Curtis
  r( q0 E, Y4 z5 e4 G1 C4 L- x/ ^
" e" X) v- y1 U0 J◎标 签 科幻 | 美国 | 恐怖 | 科学怪人 | 惊悚 | 1931 | 制造怪物的男人!| 美国电影
+ J) T0 Q' T3 ]
$ N; \* y7 {+ p& U7 U  ?◎简 介   
5 _; M" o) E/ |7 V+ v- N5 _. Q* _$ i# z1 i: [* q" ]  d
 弗兰肯斯坦(科林·克利夫 Colin Clive 饰)是一个天才科学家,他想像上帝一样创造生命,于是不顾学校教授的反对,离开了大学,和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢,还从学校实验室偷了一颗大脑,利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白(梅·克拉克 Mae Clarke 饰)出于担心,就与好友(约翰·博尔斯 John Boles 饰)和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜,弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后,这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制,他先是把科学家的助手杀死,又开始攻击教授和科学家。- I% z1 p, p4 F/ ~8 T) n& h
. ]3 q6 |* G. k" R7 K' q/ l8 R
 于是,身心俱疲的科学家被接了回家,并且开始筹备婚礼,而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了,从实验台上逃了出来,一步一步走近村庄,还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……
5 k& R8 N# b. x) P  n1 F  s6 K( o9 u
 Dr. Frankenstein dares to tamper with life and death by creating a human monster out of lifeless body parts.
% Z3 E, M, N) r7 V$ v. w  U  M+ ^6 G/ C; Y" C
◎获奖情况  
7 v) p: a3 P" Z2 F4 ?
2 B& V) m2 K: V0 i" H- R9 F 第1届威尼斯电影节 (1932)$ q9 k- Q% ]; k1 w9 v/ t+ ]
 观众票选奖(提名) 詹姆斯·惠尔
2 K0 Q4 `7 T: b7 c' U2 A: G- k& P' }; f: i  h4 ]; U
Frankenstein.1931.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT 46.44 GB
. v3 C6 s7 E* F4 v% F
3 Q; k$ r7 Z8 HVideo* p4 _4 j3 r' l% \6 C/ A- a( n
ID                                       : 1$ ^$ I# E) {# H: K" {" ?
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011). }+ v+ N9 O7 i& o4 w  M- t
Format                                   : HEVC
8 w7 X8 S5 r  F2 I  C, tFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding+ X2 s% x+ M! @9 t6 g) u
Format profile                           : Main [email protected]@High5 C) V1 n( [  G
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible# }0 t7 T5 ?% p- D7 Z: S
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
, P7 J$ Q3 R% O: HDuration                                 : 1 h 10 min
$ t7 i# Q- i5 w9 M, V  I7 v9 m: V0 JBit rate                                 : 89.6 Mb/s
. i0 l, T; R- D$ y* c. u6 \; XWidth                                    : 3 840 pixels3 H( |3 G2 L9 }8 y  K# J: K3 J0 i  e
Height                                   : 2 160 pixels- Y, `, K' S5 V  S( `2 s
Display aspect ratio                     : 16:9' D  V9 w7 t6 b9 v9 K# w
Frame rate mode                          : Constant+ b& G. k: J7 S
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! s& |$ M) [8 I7 E/ K9 k/ ?6 BColor space                              : YUV
  [. ^0 J; P- q) F$ O% L, zChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)/ A2 {( s* g/ e0 Q" J
Bit depth                                : 10 bits1 m! k. P% S7 r/ l
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.451
' m# m0 E$ k6 P- p5 bStream size                              : 44.0 GiB (95%), P8 Z& p: [: y; m$ _; {
Language                                 : English
( d- i; Z- |7 a, ^! XDefault                                  : No+ s" M: c3 z8 }7 y  h( p
Forced                                   : No/ l' y# x2 ]5 m" U" \  _9 @& @  b1 m
Color range                              : Limited1 p" j- T6 Y. ?: p+ Z2 i
Color primaries                          : BT.2020
8 ?5 F0 s# g8 p3 K* DTransfer characteristics                 : PQ, Z8 n6 K% u+ l. F5 s+ F
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant/ T& Y' D' L! ^2 M  F& k8 h9 P
Mastering display color primaries        : Display P3
5 I# c6 v* B5 k8 H. K/ mMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
7 V) s+ b% J4 n. F% i, }- Q' sMaximum Content Light Level              : 944 cd/m2
. D+ h* A3 [! p+ G: H5 _* y# a( S/ TMaximum Frame-Average Light Level        : 41 cd/m2# q- C0 C- n( S8 y; Y. e# s# T
Original source medium                   : Blu-ray
  k8 b1 e% s, t% F/ V' Y( x
" \7 g( q) D4 O/ w, wAudio #15 G0 A2 E& l, S, T* G, A4 r7 y
ID                                       : 2" [' ?& `: M$ m3 i6 f
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)  P+ d3 u# Q( l5 w) F
Format                                   : DTS XLL
8 t) K* J0 |/ @9 l4 I( u4 c, ZFormat/Info                              : Digital Theater Systems
7 {  Q" d2 i& i% [Commercial name                          : DTS-HD Master Audio8 r: C; W! f, `6 Q8 d1 a
Codec ID                                 : A_DTS( d; r9 \2 ~7 a: k) e' H
Duration                                 : 1 h 10 min; y4 I9 D: }! M$ o  K7 p' |% T
Bit rate mode                            : Variable
3 g0 B8 @: V1 o' |8 ZBit rate                                 : 1 847 kb/s0 Z. W8 E2 ?4 a* H1 E1 W
Channel(s)                               : 2 channels6 o1 q4 s4 \0 {( \. N  `4 a
Channel layout                           : L R
  ^% |6 d7 Z1 k: tSampling rate                            : 48.0 kHz
) ?' z" J: u$ t1 O" C0 K( v, m& aFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' a. L5 {3 T* H. ^* [: n$ ^+ WBit depth                                : 24 bits
; N$ p8 V: v; C8 \Compression mode                         : Lossless
; ^; x; Z& |3 ]4 |6 UStream size                              : 927 MiB (2%)
( ^$ N, q+ r3 p6 [! aTitle                                    : Stereo
6 V) B4 q/ V1 B$ \, TLanguage                                 : English
* `" u8 |$ e/ T4 p( K5 GDefault                                  : Yes
' X! {8 q: v+ P' HForced                                   : No% y" z7 C  V! F) S5 K3 d( S
Original source medium                   : Blu-ray
1 w) n  O4 e7 @8 x. R4 F
9 U$ I  r: O1 bAudio #2- Q* ~0 R/ J0 h2 b. y" M& N
ID                                       : 34 W% |5 A8 t  h4 n$ D3 m; l
Format                                   : AC-3
( E2 g7 L# m' v" ]Format/Info                              : Audio Coding 3
( ~( \6 J2 i# A7 }Commercial name                          : Dolby Digital' G" Y0 j/ J5 G; ?4 C  R8 n  h
Codec ID                                 : A_AC3
& H' C! d+ W  P# E0 g$ f$ hDuration                                 : 1 h 10 min
6 V  E2 ]5 ?! y# f& pBit rate mode                            : Constant
, Z6 e5 N& e7 T% x9 PBit rate                                 : 640 kb/s, G8 K, L) \5 k* _1 \" F2 `. B$ t
Channel(s)                               : 2 channels$ {% L1 P& ?! |, Y5 d6 M
Channel layout                           : L R
8 @" T( f+ R1 [8 h) i- l& @8 h) Y- T1 nSampling rate                            : 48.0 kHz
0 ~% _+ l$ e, y5 ^) q& W5 [: OFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  |  I4 L- I/ V5 `$ r2 ?8 B% s
Compression mode                         : Lossy
. x4 `( W$ l/ Q) R  [" o' gStream size                              : 321 MiB (1%)
; q1 ]$ b* T+ O7 P' h4 tTitle                                    : DD 2.0. b  V4 Q" S& j! U& k. _, B# v
Language                                 : English
& s* l* w, A% U7 \, X5 Q4 m/ fService kind                             : Complete Main- W2 e6 V8 X7 z2 j/ t2 J
Default                                  : No
5 |2 s% b# C5 F  L) s! n& X( JForced                                   : No
4 N  _5 ~6 D. `* q) T" R/ q/ B
0 x) b$ f* @; P( sAudio #3
7 `+ t* ^; S) z) O+ g5 }ID                                       : 4, z& M! I$ h; f# w5 H5 ~4 C% E/ F
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)( y8 P7 G% z: F
Format                                   : DTS. ?+ ?# Q6 e# f0 q& n+ {7 a
Format/Info                              : Digital Theater Systems) |, }! \0 R5 C
Codec ID                                 : A_DTS
. Z' w8 ]3 O3 V0 hDuration                                 : 1 h 10 min
* N& M% ?" ^( E5 J  e- m$ aBit rate mode                            : Constant2 j2 V6 x3 o. i4 [$ r5 K* i6 O- b
Bit rate                                 : 447 kb/s
( u/ l/ v3 w% t# OChannel(s)                               : 2 channels
4 K7 a  S' S% f4 Y4 `Channel layout                           : L R/ F9 l3 ~) T; {( X6 Z- V6 ~
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* u1 m1 a8 c% \/ ^& e+ H9 PFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
3 f( E9 K. ~- D; Z( z! l+ HBit depth                                : 24 bits; C; p' t8 \' k  ~! h
Compression mode                         : Lossy% j" k& \" [" C$ I
Stream size                              : 224 MiB (0%)* c8 K- @0 v; j4 t% I+ ~
Title                                    : DTS 2.0, _3 ?5 p0 F* e' Y/ j' v; Z+ a
Language                                 : French8 |0 m+ N+ l& [4 O/ u* U3 n! v, |' f
Default                                  : No
) I; ^9 }; e! JForced                                   : No
9 l* X1 W, _! t. C" zOriginal source medium                   : Blu-ray4 I7 T; g% V* Y( f- N" C6 s* }" c
5 l! k  R* m$ p; G% l
Audio #4
; U& i$ g0 M. U( e' R  r, b8 IID                                       : 5) H; @5 k; T( I
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
7 ]% p9 k' Y0 A' |/ X  a% ~/ iFormat                                   : DTS8 |, `6 N+ r( M1 a3 z) c0 x' A( d* V
Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 ~2 Z' V9 u* Q! R# T3 X" A( j) N( [5 uCodec ID                                 : A_DTS0 ^) i! |( @' i- A" v
Duration                                 : 1 h 10 min
$ X! Y+ G  c) Z- C- wBit rate mode                            : Constant+ d. P0 Z6 V" @( I+ {
Bit rate                                 : 447 kb/s
3 _$ O# c  Z, e5 B, K0 g$ i' c- kChannel(s)                               : 2 channels& K0 }( l: Q# ^( ^' }& K- o2 C
Channel layout                           : L R
6 k9 G# |, P6 H' _& M$ ^' MSampling rate                            : 48.0 kHz
4 M2 |2 |9 J# n: E- N; v/ ]Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): ^: Q, u$ a( `- ^
Bit depth                                : 24 bits
1 D8 ?; z' h& @2 c+ gCompression mode                         : Lossy% ]& J4 v) Z3 u7 X2 @7 e5 N
Stream size                              : 224 MiB (0%)
! y+ k8 J9 n2 K- KTitle                                    : DTS 2.09 a- K/ a; F  l, S1 z) V' G( b% v
Language                                 : Spanish8 P1 x# t3 t6 V# l% f) E
Default                                  : No# B) y6 R0 }1 C
Forced                                   : No; {( k3 m* t' o: w0 z# L0 v
Original source medium                   : Blu-ray
$ |* _8 V! X  ^/ N6 T
0 L. L. Q& w  o- R" \! X& fAudio #5& G: x; C6 ^4 O! c. o, N
ID                                       : 6
1 z0 F- `& k2 c- R, JID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
3 J! U6 @6 u! q+ x/ ZFormat                                   : DTS
6 l8 W3 q9 t2 iFormat/Info                              : Digital Theater Systems( M+ w6 c6 [- _7 A* b) Z* S4 d- I
Codec ID                                 : A_DTS
- L& F9 Q: F6 e& o4 X3 z& {$ ADuration                                 : 1 h 10 min
9 Q* H- u0 q5 WBit rate mode                            : Constant  L3 q/ A$ {* J# C6 M! H
Bit rate                                 : 447 kb/s, m  e7 Q0 N7 y7 ^
Channel(s)                               : 2 channels
# k. N6 Z1 r1 y$ f/ @( z) q# _Channel layout                           : L R" K$ [& A. K" _, p
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 H! {1 k0 [/ U7 D! }5 s/ IFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
/ o. f' `! X( }; i4 K7 Y. A: x0 MBit depth                                : 24 bits2 T8 p) W6 e& M. d0 c
Compression mode                         : Lossy. A1 M; }; K2 P' Q' l
Stream size                              : 224 MiB (0%)1 Y& y8 S2 B5 z9 F! l
Title                                    : DTS 2.01 p) s/ O3 W* }9 p0 i* Y
Language                                 : German
) M# c. ^! T' P1 yDefault                                  : No
1 {& B- K$ r" a. a, i# n, A: A% p- UForced                                   : No
, W, d( G3 F) V4 t1 N) @6 b+ nOriginal source medium                   : Blu-ray
# ^8 V' F) z1 C" J, @& K( w& H
# d" ^. l3 i$ d( l) CAudio #6
8 O5 ^5 p& k  x0 i+ AID                                       : 7- @) a/ ]$ |" ~$ z1 {
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
5 t, J6 g2 A0 F  S1 QFormat                                   : DTS9 f( J8 y. k: Q8 `% P  Y
Format/Info                              : Digital Theater Systems
% J4 k# i7 v' z( R. r% _Codec ID                                 : A_DTS
( w' \7 E$ _; sDuration                                 : 1 h 10 min8 j: E9 l; L) K  v8 R" O- R: x
Bit rate mode                            : Constant
: F" X$ Y3 h8 z* lBit rate                                 : 447 kb/s% @0 z8 n! _4 U8 f% V
Channel(s)                               : 2 channels
/ x& ]4 u/ Q6 d8 k' _Channel layout                           : L R1 ?! t) V0 F. W. v, v
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 S5 i7 G# L; a+ a. PFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 o$ @1 d7 `# c; i0 ?  ?8 S9 O$ `6 U4 wBit depth                                : 24 bits
/ _$ S1 b+ d6 F: I$ ECompression mode                         : Lossy( o0 z/ P' @$ z$ \$ k2 A2 h
Stream size                              : 224 MiB (0%)
7 F% ^$ U4 \( X: P7 i5 C6 |# }8 UTitle                                    : DTS 2.0
! \: m4 a- M$ g3 SLanguage                                 : Italian0 l; v+ ]* w1 e) |8 [/ e
Default                                  : No
" r0 D4 ^, `4 ?' Z6 L( AForced                                   : No
# t& F7 j( H8 ~" C+ KOriginal source medium                   : Blu-ray
! k, |8 b1 R( s/ ~  J6 X5 Y7 V% H- `* ?& u- w9 Z% J+ ?0 ^/ n
Audio #76 t! G& M* Q" e8 R. c2 t* B
ID                                       : 8
% q) E! K# ~1 ?6 U# p: @% |( }ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
. \" }& i8 h6 UFormat                                   : AC-36 N+ n% {- A0 [& [1 ]
Format/Info                              : Audio Coding 3
, n3 N( r% _+ l, K1 gCommercial name                          : Dolby Digital$ \( _) e5 {$ a) E0 r
Codec ID                                 : A_AC3
9 Q3 J" i2 p0 p; V' CDuration                                 : 1 h 10 min
: d5 ~' t) ]3 \, ~! _2 _$ KBit rate mode                            : Constant
4 i% b0 E2 @7 ~. u" WBit rate                                 : 192 kb/s6 {0 d$ D! i, o- j9 O. @  q8 _
Channel(s)                               : 2 channels
( ?8 d* ]; l+ ^! U! DChannel layout                           : L R
% d, b) T  c- d0 o$ ~9 gSampling rate                            : 48.0 kHz9 j) u  R; m" _
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ }# |1 e" S% v$ _
Compression mode                         : Lossy2 i4 t& o# ~9 H! H0 r
Stream size                              : 96.4 MiB (0%)  i1 i$ p6 o: L* {% K' b
Title                                    : DD 2.0! g0 {7 B0 F5 C: ]+ k, c
Language                                 : English
9 I. e6 S% v( j6 z* f6 CService kind                             : Complete Main/ S( a& N  }  a% M" K' C& r/ m
Default                                  : No
- z$ H: i: R. \! K  IForced                                   : No8 w+ l- z9 V, m% F' m) s
Original source medium                   : Blu-ray  O: P1 K( o8 p! [" @- ~4 I5 K1 K1 }/ G

) L( D5 l6 l. k2 r$ FAudio #8. n8 N5 J  c$ d; o9 a5 @3 V; t
ID                                       : 9
- r' G, p# q3 q% \3 NID in the original source medium         : 4358 (0x1106)5 U) t; y" b! t9 t& B8 ^
Format                                   : AC-3
5 @" Y2 e2 K5 B5 k' P6 [7 SFormat/Info                              : Audio Coding 3; q/ j0 J1 X/ w' I5 B' ?, r3 y8 d
Commercial name                          : Dolby Digital
. u% E* s( s  q9 OCodec ID                                 : A_AC3
1 z% M$ Z' W3 gDuration                                 : 1 h 10 min
. h& W! D: J# G0 K& wBit rate mode                            : Constant
' q! H' {4 r1 T5 |Bit rate                                 : 192 kb/s8 b! Y9 V- V* c- {% a8 N
Channel(s)                               : 2 channels( m0 q% t2 ]: P+ F/ S! ~6 L- t
Channel layout                           : L R0 n+ U" {. [$ Q2 v3 _- o; @/ `
Sampling rate                            : 48.0 kHz: g. M/ F% r; \5 [% h
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! ?: d* x0 A" C; \$ V, [Compression mode                         : Lossy9 _9 r2 o( c7 G# M! x) A! M; v
Stream size                              : 96.4 MiB (0%)) L. [8 |  X4 ~2 U$ l7 g! @4 s
Title                                    : DD 2.0
/ ^: I/ p) p# P- x2 [Language                                 : English$ h% ?" r9 P- n7 b7 r, T
Service kind                             : Complete Main3 n6 Z% [: s$ ^8 M/ f2 v
Default                                  : No
; O+ U9 M9 K; d6 D" iForced                                   : No9 _) ~' j( f, _& S
Original source medium                   : Blu-ray8 i4 g0 |' ~. a$ Z% |  g$ k

- T8 J! s8 C: i( t0 P! X  DText #1& @3 l# C- H- s2 W$ _
ID                                       : 10
( B, P: E* N' R0 W; j4 D) X# y! HFormat                                   : UTF-85 Q& W, R: l3 A( R
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) g5 S, ?" _7 s( b" Z8 g1 f# ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( M0 o( \2 u. }: E, q3 s8 e) j/ tDuration                                 : 1 h 9 min7 t; {, y2 O3 k* m' l3 k
Bit rate                                 : 43 b/s
( w: z( g- I% R6 pCount of elements                        : 719
7 y* @9 K% i& a/ l* hStream size                              : 22.1 KiB (0%)5 t, ?! o; t+ m1 }* w0 D: Z4 J
Title                                    : SRT
' W' g# J3 M: cLanguage                                 : English
3 w* N  L! B$ w5 H$ ~, RDefault                                  : Yes
/ p4 |9 O2 J8 p; I3 QForced                                   : No& P3 W+ C8 e: \  N5 y: h

, t& G) T2 c& @% x+ r) N3 O0 WText #2- B) |8 @9 Z7 F3 W5 m- t5 x* z8 W
ID                                       : 112 Z8 Q2 X  }4 n0 ~1 }
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
" M2 V- i" N7 e" }& vFormat                                   : PGS
3 M- @! z: H' A  I! Q! \. iMuxing mode                              : zlib6 Q1 [) _& o  x) O; W4 Z5 r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: s2 A4 ^# D) H7 I. R5 o. `: E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 R% b; R3 P6 j1 F& {Duration                                 : 1 h 9 min
8 i1 [2 o7 y2 yBit rate                                 : 33.4 kb/s( J' g* S1 r: M2 Z8 d! n6 Q9 S
Count of elements                        : 1736
1 W# I  m  `/ s0 ~. `Stream size                              : 16.5 MiB (0%): t) Y) I9 R0 Q3 D0 Q4 ?
Language                                 : English
6 |0 p  S+ s, l+ [9 F+ _Default                                  : No
' ~* q& e' s* D4 @3 M2 ]! N+ y+ [! hForced                                   : No
7 g6 q0 r0 A! C: s5 W8 lOriginal source medium                   : Blu-ray
' _7 o5 m) A% p8 `3 v; m6 Q9 Z& [" W+ D
; p/ q7 u* L/ K3 i/ RText #3
5 M2 Y. R8 P" Y" qID                                       : 12
, K( J0 Y9 ]; |( xID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
3 t/ R9 p* Z% O; i" p- f$ LFormat                                   : PGS
0 ~3 u  d" {8 ^* D$ m$ B$ R7 K: tMuxing mode                              : zlib
" M+ e; r, ?- Z0 e8 a9 gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 c8 [/ @2 v$ m; }; t* Q" x! `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ f5 |/ |1 ]0 r6 n
Duration                                 : 1 h 10 min
1 J4 S! {  Q* q/ D/ W; _Bit rate                                 : 25.3 kb/s8 l* U+ P! I- w2 o, B7 n
Count of elements                        : 1221
. S* {3 ^# [, h2 g6 HStream size                              : 12.7 MiB (0%)
( R- |" k( T# s, m/ G" x3 \Language                                 : French
' X$ v/ x1 ?) `7 W0 g4 T7 @5 @Default                                  : No
. @. T) s) X3 f% P; _+ CForced                                   : No1 g* ~3 F: |' H. n
Original source medium                   : Blu-ray' f8 ]0 i; l! X2 d8 x, w9 c! b/ X
9 E4 b. v- f7 x$ p6 X3 }
Text #4# D2 d: O& F0 q; H  h
ID                                       : 13
# x3 c" X$ _+ F/ ^1 {" UID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)$ \" q) q2 o3 w
Format                                   : PGS( }! {! S" W3 h1 A) U
Muxing mode                              : zlib* r( \5 Z8 W# k/ |  f7 _; N/ h, X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ G5 v+ _( K- r6 J1 G& O9 E8 f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: }4 i9 x& Z$ {: C  S' S% c
Duration                                 : 1 h 1 min
: n2 d! v& d& ~+ F2 \- E7 @& WBit rate                                 : 340 b/s0 |7 G; F' @# z7 Z; L/ q
Count of elements                        : 140 v1 F/ F6 k* I0 |7 D% z$ ]
Stream size                              : 153 KiB (0%)
: Q1 [! Z, Z& r! a( w: k) b$ R3 ?0 JLanguage                                 : French! J6 @$ o; Y/ q& b0 ?
Default                                  : No
  _- ~) {5 O# \( A: G* ~2 t/ t) [Forced                                   : No% ?$ n* H0 q4 Q2 }: |
Original source medium                   : Blu-ray
+ {, h' u* t" b; r
' a0 E( E  D6 K# v2 OText #5  \2 M9 k  P- ^5 y; j8 [0 j5 X6 ~
ID                                       : 145 d( B7 v, p3 h6 n6 Q3 {
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)9 \+ U. b8 f2 r" A; A
Format                                   : PGS2 B8 z( n, u5 u& {4 T) o
Muxing mode                              : zlib8 y4 w5 ~3 X" X2 l6 l2 j! L$ L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. s7 Y8 j- c, o5 f6 Y: n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 E5 c9 U# V; V' A+ L
Duration                                 : 1 h 10 min
8 y1 f# V2 Y: v/ UBit rate                                 : 25.2 kb/s
# A: ?9 w' e, ]1 ?! q; ?Count of elements                        : 11884 z, R- P& c, c
Stream size                              : 12.7 MiB (0%)4 K- v0 W- o; o5 o
Language                                 : Spanish% X5 I3 G0 d6 Y6 O* n& |
Default                                  : No
4 r- M  g" x) C1 g+ w8 ]( R' p8 HForced                                   : No7 X; X. C6 ^7 n0 `
Original source medium                   : Blu-ray
4 F# O7 p* w9 Z$ h, j
$ L; K; e; P5 |/ D8 f, kText #6
+ Q# ^- |# M4 T2 P$ t8 fID                                       : 15( I/ g' E/ V" P6 u5 P, E: t
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)! C/ D3 _# [$ T8 F: L) @3 p
Format                                   : PGS
8 D3 V  E8 h/ u1 c; J; p+ p1 C: s/ PMuxing mode                              : zlib) [! z8 i3 k$ L5 W3 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 U6 K4 I0 A9 x  w: `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( a7 T# \3 k0 n+ M4 Y1 s
Duration                                 : 1 h 10 min
/ R: R: \1 Z9 `) n% X* h- RBit rate                                 : 885 b/s( B1 O" F- K- @3 T
Count of elements                        : 40
2 K) b; O, O7 A0 P- lStream size                              : 454 KiB (0%)% c6 d- |1 _) o! I3 _) f
Language                                 : Spanish# L: m8 f5 h% a, C+ Y' d
Default                                  : No, z; B$ ~0 W1 Q8 U3 m
Forced                                   : No! {" Q2 }# @1 M! a% C
Original source medium                   : Blu-ray
4 o( l& `% L; \2 x9 a7 T& R/ v1 L- i9 N9 I: P
Text #7! ^" l7 @8 q. N( D
ID                                       : 16
0 u; V- U7 B+ w& E" ~2 H$ AID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)$ @; g6 T4 M$ d" N) K: \' J
Format                                   : PGS9 A4 g8 Y  f8 q; {' C
Muxing mode                              : zlib0 l' B2 A5 E4 p3 u: x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 Y5 i: x2 b' R4 o1 K& U8 z8 `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. O% E+ q$ R0 n2 I7 w8 h' A
Duration                                 : 1 h 9 min* c! a- E2 D" _
Bit rate                                 : 26.9 kb/s$ d( u, e7 ?7 L% ?$ @, \
Count of elements                        : 1234
; D  i! u- }6 ~Stream size                              : 13.3 MiB (0%)
4 N6 {0 W" v) K8 WLanguage                                 : Spanish  g5 B4 l* ~! P, k
Default                                  : No
/ q  y) F4 v5 f2 P9 qForced                                   : No+ W  D: N' c) v, m7 Y: h1 C
Original source medium                   : Blu-ray
, ]  P  x! T) {; v$ F0 b- }
6 G- y0 V4 F( C% a/ jText #8
% z; E6 ^$ l  l0 tID                                       : 17
$ {) I) w8 a7 K4 s9 V9 mID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)% `; H2 E/ Q& N% F0 z7 e. m
Format                                   : PGS1 t5 [; h+ I6 V) g3 X6 D
Muxing mode                              : zlib
8 o) B. K4 B: p4 v& G' l; K0 tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 Z" u- B6 l. j  a0 V7 |
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( v3 I' U2 t5 L" a3 LDuration                                 : 1 h 9 min
2 g1 z: C0 x) S/ [1 P8 IBit rate                                 : 16.4 kb/s
# S6 E0 V- l' o1 @Count of elements                        : 1160: a+ N1 d$ [) C7 G3 e4 E% \# C6 J
Stream size                              : 8.11 MiB (0%)
) B0 E0 h( E$ ]) n" f/ H3 QLanguage                                 : Japanese+ a. s. v* w; P( Y" p# P
Default                                  : No  e2 ?' F5 T0 A7 Q6 g9 g4 u
Forced                                   : No5 L7 |- r, Y/ V- H6 g7 N5 D
Original source medium                   : Blu-ray$ \% Z3 v4 P% _
" |9 [: f3 W+ T1 e5 @
Text #9
3 B) j( [! O; M) u0 N1 oID                                       : 18
& \5 G" n/ H: W. Y% V, r* t- R/ }ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)0 N4 }1 c# C7 ~( A' ?2 _) Y% Q
Format                                   : PGS
) l9 Z* N8 b2 F4 K$ l- p' \& l0 rMuxing mode                              : zlib3 Q0 i6 ~( H6 z0 z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! A. g6 n( w; C6 r% W" O3 J. zCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: R& Z8 ?0 O1 fDuration                                 : 1 h 10 min
0 c$ L* X- K9 _  `) E$ ]& W' dBit rate                                 : 25.5 kb/s: m2 d" e) g) V0 Y; k1 G
Count of elements                        : 11897 _7 _  T8 b4 A$ s! \% L% o
Stream size                              : 12.8 MiB (0%)
0 L. d, c) p% V& {) zLanguage                                 : German
3 \/ G: w/ y& {' r- i3 n6 I. YDefault                                  : No$ z5 X2 }& K! Y7 ~
Forced                                   : No
( m) w- n  I& j0 I) H( Y6 P" S4 {: c' bOriginal source medium                   : Blu-ray) F1 n) R. x% T

+ I% r$ u: P5 l# @Text #10
9 d, \, S' w1 u4 t* ]9 I- I. t' JID                                       : 19
  g. a% t/ H/ R& XID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)8 {) ?! }4 G* H& e: s
Format                                   : PGS6 w4 O& h1 a, \4 A, O1 }
Muxing mode                              : zlib
" q+ C- w; [0 c: {" y, PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 U/ s( O# V( n- j" i! e. f4 p! [' w; sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; e/ e' x* ]5 L: V& J; n3 [2 t1 ?Duration                                 : 1 h 10 min
; Q# M+ T! s, g! K4 X' K" C  \* s; |Bit rate                                 : 989 b/s: L- \) _3 n& ]6 L+ X- p
Count of elements                        : 46
6 @4 b+ ]0 q, M8 a" O3 sStream size                              : 508 KiB (0%)
5 ]# H6 v7 h% @# d8 }! nLanguage                                 : German
4 z* ?+ ?) q3 {Default                                  : No
# P8 d- ]8 g: i* A6 V! V$ ~Forced                                   : No& ?$ i- b9 ^: ~4 ?1 ?8 D
Original source medium                   : Blu-ray
' _% U! e7 ?% {/ S) p7 P
/ Y7 l' P, ?0 }! c8 rText #11
& B) Y9 R) S" w5 Y% E0 y4 p' _# nID                                       : 202 R( ], w8 p2 H6 Z) G
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)% |0 Z; H0 _$ U* T/ k. t$ k6 H2 _
Format                                   : PGS
  Z! ^3 P4 x' ~) q, c- lMuxing mode                              : zlib( H! t+ I9 n5 L& Z! V8 P7 ], r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( F; d! V) H6 R( h6 X  B' w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* h$ Z4 p7 I. Z/ v1 D. ^1 [
Duration                                 : 1 h 10 min( V. D) A" m7 T8 _. W8 c- N
Bit rate                                 : 24.4 kb/s
+ |' Y; S* l* O+ c7 ^Count of elements                        : 1188
1 L& [& W! N% z8 p5 D: ~Stream size                              : 12.2 MiB (0%)
5 t0 f( O% c) W2 ~Language                                 : Italian
' f+ M- p. C1 A( _! W$ X; HDefault                                  : No3 P9 X* V+ o( b" x( n; z3 L
Forced                                   : No" c' z% n" E# @% a- y
Original source medium                   : Blu-ray/ k' l  l( H& x$ |/ v

( l# W2 r/ m8 `, X$ `! hText #12
+ @4 a+ q: E0 F. Z+ @8 w/ MID                                       : 21) N# I( n5 l6 H) r, Q7 U# q" P' n
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)" Q* ~9 `  b0 A$ u) ~9 M# O6 ^
Format                                   : PGS
9 p( Q- P# k+ p) K8 i! oMuxing mode                              : zlib& @# h2 B* i" \. `6 R3 Z" Q9 M* B, m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 h4 a9 Q5 A/ Q3 V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, [- k9 j! m/ S
Duration                                 : 1 h 3 min  \# s# n# `7 x2 D7 `' y/ S& q4 G
Bit rate                                 : 399 b/s
' A- q- B2 w+ p0 Z, U. C8 Z5 H) F5 l6 lCount of elements                        : 16
' a; |8 S1 q3 X- m5 r/ d) L5 o8 wStream size                              : 186 KiB (0%)
- u! [" X9 q+ Q- LLanguage                                 : Italian8 O% i  S. j0 f& v8 [
Default                                  : No
9 k7 ]+ O3 @" b" H0 U! xForced                                   : No5 E& B$ P. R! y  A
Original source medium                   : Blu-ray+ N0 D5 H. F: c9 {- `' r3 M; Z/ P

( p' b* ^( s4 p0 `" u3 F  i7 HText #13
# ?* J) k" p/ t, LID                                       : 22
' Y! f: K) l$ Q: [" h6 H$ ?+ ^ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
, o& V8 h4 \8 W7 K4 OFormat                                   : PGS: f' @0 ?7 I$ j5 [5 |  j$ ?/ o
Muxing mode                              : zlib% V$ l: o7 i, S* [6 q6 b) o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! j8 [+ U) l9 h4 M6 v) |* x! lCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% M8 q) {# L0 X# `Duration                                 : 1 h 10 min
5 w  L! I* o, p6 q6 G4 ?2 P6 lBit rate                                 : 23.0 kb/s; a4 [3 Y3 f7 p+ y, a
Count of elements                        : 955. R- C8 Q0 A) m" M/ K
Stream size                              : 11.5 MiB (0%)9 L; H# ]5 R# Q) _. S; K+ j
Language                                 : Dutch
% F& \" \/ {8 e! a  T" w# J/ }+ M; [Default                                  : No5 p" i+ ]0 _+ C. ?' E: ], s
Forced                                   : No
: g- Y; L* a# eOriginal source medium                   : Blu-ray+ o% x2 W! q% S  T. q: ^
: G% N/ `# @! C' _& l
Text #14
+ B& k; L* V1 Z, s1 D) PID                                       : 23
) V) q1 m4 v' m) n. O; j& m$ tID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)" q" Q: s8 x$ i- ^* P
Format                                   : PGS
6 B/ c# A+ s7 _, T# F; cMuxing mode                              : zlib+ o3 c0 s6 ]1 G1 J6 |8 Z0 B% E
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 c' a- D% `' p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* _% V, d0 N2 {5 i: E* `/ e9 gDuration                                 : 1 h 10 min
. X) m5 Y4 w  v8 y' u; c* TBit rate                                 : 25.0 kb/s
. _. X% ~  F3 U! {7 g7 i% \Count of elements                        : 1189
5 i% |( [3 \* y( G: }, M' m  Y' cStream size                              : 12.5 MiB (0%)* _( g- z- U% q" R3 c5 V
Language                                 : Danish
1 z/ [1 f9 o% l/ rDefault                                  : No9 Y$ M1 A9 V+ U% t" ~
Forced                                   : No* P! d- E( l' p$ p/ A3 m
Original source medium                   : Blu-ray& J  h3 g- d0 w+ a3 h
* n( S% b: b6 J; t
Text #15
8 w, K  [4 w2 E- Q, f: G6 mID                                       : 24
3 _2 b& t, M  X) z  jID in the original source medium         : 4777 (0x12A9). T" v% ?+ y* M; u1 M6 O
Format                                   : PGS. ]1 R; r" B' r5 f
Muxing mode                              : zlib! _; T. U0 X  q0 ~9 r9 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. y- Q, R. D" y7 [, i; FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 J: z' z' e: T% g* GDuration                                 : 1 h 10 min4 v$ ^. `9 ]7 d
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
" v$ r4 t) B6 K, O" e+ k* `  wCount of elements                        : 1189
  J7 U4 S* Y, \8 AStream size                              : 12.6 MiB (0%)
! ^+ J3 d3 G) ]* j  A, DLanguage                                 : Finnish% w1 ?' `+ j/ R+ O2 ]2 m3 M
Default                                  : No
8 d* b7 z$ J' U4 pForced                                   : No) z4 F5 u% G* E* k8 M; P
Original source medium                   : Blu-ray, z  I2 y/ K" q6 w9 z  X0 `
9 _+ e& F3 G6 E! n" X$ `1 m
Text #16" i$ B4 m3 B; V8 p# u' z7 z" [
ID                                       : 250 m3 u7 i+ U9 n5 j
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)
) M6 g# Q. I* |& mFormat                                   : PGS
+ j$ |* U: K& u2 ~) J: o5 KMuxing mode                              : zlib
' G% |, f! h0 j6 u: q* ^% BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 ^) E% J7 T2 ^' t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 y, O7 E. z2 g) dDuration                                 : 1 h 10 min
; ]/ R, f1 r7 h  K6 XBit rate                                 : 24.4 kb/s" s/ n( l# c( g5 }5 n) T- i
Count of elements                        : 1187
# ~, D) l! u. i1 p& j: l' t( EStream size                              : 12.2 MiB (0%)0 m! y( i. O0 R  X9 G; G, \
Language                                 : Norwegian
2 \0 |7 @- f3 T7 i1 p' T+ RDefault                                  : No# \* V/ {9 e, ?4 E
Forced                                   : No
8 _/ `; Y' ~2 O& s9 {8 V, L" OOriginal source medium                   : Blu-ray# w3 V; A+ U1 d5 G3 Y1 X

- ^2 B% A/ [6 R) s" Z) W" }9 Q$ aText #17. ^% x: y& l; p
ID                                       : 26
" D3 a  c8 C/ t3 P* V2 @ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
* Q5 y; J  h% U/ r, G1 P! tFormat                                   : PGS2 E/ b' q: E! u7 E: V& u
Muxing mode                              : zlib
% E( N) L  E# c1 i1 ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 u* w# {, C: g7 f2 _4 B( N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ g1 ^# ^! ^1 X$ k& TDuration                                 : 1 h 10 min" C1 K. _  D" e7 Q; J
Bit rate                                 : 25.1 kb/s
1 c: |( h6 d% RCount of elements                        : 13225 E, u& m$ T/ e1 T8 Z. H9 i
Stream size                              : 12.6 MiB (0%)
* ^  f# P; C6 z' }Language                                 : Swedish# n; f8 d/ G% p
Default                                  : No# v/ [# D( k6 h0 K7 ~3 A
Forced                                   : No5 |; V' B8 g3 R4 t- q' e, S* S
Original source medium                   : Blu-ray6 a1 L  A. }" v' g- U

+ t5 n$ E: B; ^5 X  g4 oText #18% D& ^8 J6 V) C, m% q1 X0 z
ID                                       : 27
( t; F- |/ c2 i. LID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)7 y& c: f2 f; X8 x; D
Format                                   : PGS/ h- O* A8 L0 a3 M' }
Muxing mode                              : zlib' T5 |/ V4 X& h1 k2 M* K: u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! [  E% f/ ]% P* N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" D2 S9 F" h- f7 WDuration                                 : 1 h 9 min3 E6 a1 E- Y1 M7 Z0 k: o, G: Q
Bit rate                                 : 24.0 kb/s7 M3 ~- ]0 p$ r6 k
Count of elements                        : 1362
) G! ^# u& l6 JStream size                              : 12.0 MiB (0%)6 ?' l0 T  B% ?% H
Language                                 : Chinese, ]5 F% Y) B- P; p: S
Default                                  : No0 J. L- ?' L/ j; d7 }
Forced                                   : No
# U8 T7 [1 t, I0 x/ d+ }Original source medium                   : Blu-ray+ `. m- ?4 \( o
$ ^0 r% y( J9 E! N) R0 q
Text #19
* A. E# Q( s6 w0 `( ^* iID                                       : 28
! h, F3 w9 \3 C0 I2 lID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)
$ {. T7 K6 Z( X' M) r' fFormat                                   : PGS
& n8 o7 e  B, }* {$ y- @3 e/ i% h: PMuxing mode                              : zlib2 |9 @2 y1 u% l1 P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 |' ?5 V2 S0 d3 |' SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, k6 K+ m# f5 _: B9 X* {, ?Duration                                 : 1 h 9 min
0 V/ N/ p& c$ l. |9 xBit rate                                 : 75.9 kb/s
( G2 T: M4 D" g4 `( g/ O  G. pCount of elements                        : 2134
% S& A  l# K- g5 S! m6 L. XStream size                              : 37.8 MiB (0%)( l+ s& w, N2 P3 j
Title                                    : COMMENTARY. q$ V! x2 F5 [  J2 O* r, J
Language                                 : English
+ F, h7 e% \$ T( T2 M. V4 [& XDefault                                  : No+ y) U- T# O# O/ I1 K3 |* S
Forced                                   : No
2 h. l& Y& h  y4 X9 UOriginal source medium                   : Blu-ray
; r( D7 @6 x8 v" |$ h0 ~& h: |3 p" z: n* P
Text #20
9 Q' t3 G) z( ?) ], b$ CID                                       : 29
3 A7 N/ X5 L) k$ H. z4 p+ B/ s" qID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
4 R2 H- J& ^4 @, B* k4 @3 aFormat                                   : PGS
/ P+ w+ g) H5 y' S8 o5 yMuxing mode                              : zlib
' {7 @- s* ^9 D: W2 {. oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( O% j% K- w3 J  Q; Z+ DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 ^7 g! W: f2 \8 }* L4 P
Duration                                 : 1 h 10 min
: H. E# {/ ~: I0 mBit rate                                 : 60.3 kb/s
# D) z% z9 s( c4 PCount of elements                        : 19663 G& E! ^) y7 q# Z
Stream size                              : 30.2 MiB (0%)
. f+ Y5 y$ T& tTitle                                    : COMMENTARY
: s  Z# h6 h' l+ t9 G" z& i$ SLanguage                                 : French9 U. W0 S' ?) H$ m8 A7 m
Default                                  : No
% e) ?" r) a1 [4 N0 `Forced                                   : No  @0 H2 }( o& U' c
Original source medium                   : Blu-ray7 C% K" V# }% ~: A1 T% N9 R

: \8 X' k5 E% m4 ~Text #21, v  i$ O' O+ b2 A/ [. V+ {
ID                                       : 30
; f7 p2 y2 X3 Q! ~ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)
5 s' N3 F* s: j  e$ PFormat                                   : PGS
' \; j: F- @9 ~Muxing mode                              : zlib3 v! R3 N3 M5 N" Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# m& D3 W+ T5 y2 K4 l' F% _# a' E* BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* S6 T1 q, u1 d- l9 T
Duration                                 : 1 h 10 min
! K4 E: x6 Q" rBit rate                                 : 67.3 kb/s
) e  r, E8 C+ \5 V2 T# \Count of elements                        : 19544 U+ B: d2 c' N" }/ k
Stream size                              : 33.8 MiB (0%), ?$ h' m. L0 \2 H8 @9 O5 P, d
Title                                    : COMMENTARY
6 {2 `% c1 P, V) mLanguage                                 : Spanish3 {$ N9 c7 X, h4 a0 f
Default                                  : No- w0 ?- F" V! a8 ?! a. M1 v7 P
Forced                                   : No: C$ x. s1 ]; g8 j' j! F3 b
Original source medium                   : Blu-ray1 ~2 Y) A( o2 O8 i% ]

7 w& P; M* t8 K" {0 j4 `7 D7 O( t0 TText #227 c) i5 m4 _. G, c! O
ID                                       : 31
! n! s/ O0 U- O5 v: BID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
7 g2 L, K7 u& @/ k8 h8 n( QFormat                                   : PGS+ j. G( z! u$ ]+ m  K
Muxing mode                              : zlib
3 B: O# L/ i# `# M7 F6 S! J! @# pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* g) N- Q7 q% R1 L3 |8 A1 I7 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# z$ E8 \9 q$ kDuration                                 : 1 h 9 min
3 _; C, [8 A9 \, u5 Q% GBit rate                                 : 44.9 kb/s
  {2 s/ p9 m! b- q7 I0 CCount of elements                        : 1676
* [7 A  K( d5 y. H* IStream size                              : 22.4 MiB (0%)! d" n' ?3 w7 C
Title                                    : COMMENTARY
7 Y- \& [' a4 k- ALanguage                                 : Japanese
1 ^8 s: q; ^) y/ y; dDefault                                  : No
5 X2 K* _6 m! P- `Forced                                   : No
) F* u8 X! G9 L8 S! }Original source medium                   : Blu-ray
/ j  s" b# ?& I4 g3 G3 j+ g) a& s% Y+ C7 Y
Text #23' S# r  p) U- `1 \- K
ID                                       : 32
2 u$ [3 C* @. I8 yID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)" t7 {5 y2 s) t( f  y7 q! k% m
Format                                   : PGS
" B/ [' R7 t6 o/ O: x  b8 UMuxing mode                              : zlib
( M; o5 |" p* H$ P* `3 f3 @! H' `7 MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# T) D" E& y3 L! o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 }8 Z6 }( |" {Duration                                 : 1 h 10 min) B- K5 g3 }2 O; H( m( F
Bit rate                                 : 67.7 kb/s
% U7 F4 S4 o0 n+ KCount of elements                        : 1946
' P$ I& D* l2 H6 W0 S% LStream size                              : 33.9 MiB (0%)
- |4 b4 B& e1 H; uTitle                                    : COMMENTARY6 v/ z& c6 {! Y2 s! J
Language                                 : German
) F, {( U! \2 ^  o- i  fDefault                                  : No- }  e; T0 J; d
Forced                                   : No( r/ r* P3 H, G3 U1 ^
Original source medium                   : Blu-ray" I9 Y7 o: g; o& C
0 e6 U6 J! t0 m- `8 |) h9 x+ F% M+ s
Text #24- [% P: q/ ^" \* D) s. }$ W) I
ID                                       : 33
4 v: Y  ]* P0 ~! rID in the original source medium         : 4786 (0x12B2)$ E& _7 @. b; u2 \8 C1 H
Format                                   : PGS2 C8 U1 P* {4 _
Muxing mode                              : zlib4 }4 z9 x0 p% `$ z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- g7 R/ P  c8 R; w$ oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' `2 E2 j. l) v- g* bDuration                                 : 1 h 10 min. I% L" _3 O% {( D6 ~- I
Bit rate                                 : 68.5 kb/s/ K1 I2 b( b& e- {- y$ d
Count of elements                        : 19663 r+ F5 \& D3 v; D) g
Stream size                              : 34.3 MiB (0%)
: v8 Q. e4 m; q4 x. L! v/ ETitle                                    : COMMENTARY% n! U6 u2 a: s- E* N
Language                                 : Italian
# C, t1 n- P0 K& XDefault                                  : No
* s( A% P% o1 {  g3 f8 UForced                                   : No
, ~8 I: [8 V, B$ }* e9 G7 N" Q- KOriginal source medium                   : Blu-ray
2 W: y3 C1 O( _: _$ D+ Y: x% U* D. s) M/ W
Text #25, p3 t1 Y" M# O
ID                                       : 34
; q2 _. t' R. t# p, pID in the original source medium         : 4787 (0x12B3)
6 Y1 X$ \2 p0 A: hFormat                                   : PGS. d3 B& \( v/ x9 d3 L
Muxing mode                              : zlib0 P3 b& ]1 H' y3 z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ c! T; r! y" A- ^4 |. W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 O* h- A' _, t' h+ F" K9 S! I7 ZDuration                                 : 1 h 9 min2 ?/ S$ |0 u, o3 i( n% o
Bit rate                                 : 92.3 kb/s
, E# T: O) O' N% N7 c6 }Count of elements                        : 2775
1 a0 e4 e6 N5 |5 O, EStream size                              : 46.2 MiB (0%)& r- S& b+ W# J% Q! ~% f) D
Title                                    : COMMENTARY5 l. |; H7 A  g+ J9 g+ f! h
Language                                 : English$ d, X& l' x+ H. B0 h1 X9 ?2 h
Default                                  : No
7 C& c% \) I' u/ m$ g$ m7 {Forced                                   : No( y% T% x2 W2 @8 ]+ w
Original source medium                   : Blu-ray. R' [$ z. r! R; W( j

  t* u- ^7 v9 p4 Y. h; w* VText #26( Y0 `" Q( G4 L
ID                                       : 35
9 L# G1 J3 f0 |8 v' [ID in the original source medium         : 4788 (0x12B4)
6 n) c  k/ c2 j/ ^Format                                   : PGS
0 z1 K5 Z/ o6 o. J) i$ `: `Muxing mode                              : zlib
, T6 ]0 [* c7 \' J9 o8 H$ yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" [: e2 x) D! p# l: nCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 Y, |+ C6 y# i2 T+ N
Duration                                 : 1 h 10 min
4 p3 r; x. W4 m2 @5 s! qBit rate                                 : 80.8 kb/s- z7 @, {+ b+ ^9 a( m
Count of elements                        : 2708/ f8 R/ T& T9 f) s
Stream size                              : 40.6 MiB (0%)$ E$ D, `( B2 \  n3 H+ j- k" u
Title                                    : COMMENTARY
. r- g# A" J. X# uLanguage                                 : French
% Z/ p& Z/ n6 z" M& D* G7 G: L+ PDefault                                  : No
; J5 Q  i  l5 i9 G" h: ]& h' D% ]* ^Forced                                   : No3 P/ c5 X0 K  ]" ^9 ]! l- [
Original source medium                   : Blu-ray
* Y9 n0 Y# Q! I4 q+ ?  M: K0 ^- A" v2 C1 I6 Z# I' ?! Q3 R$ D6 ^" H
Text #27
2 B( w6 o9 x6 y$ j( ^1 wID                                       : 36  t. n. ^) c4 b9 Z* J* Z
ID in the original source medium         : 4789 (0x12B5)6 P, Y( ?6 x0 }
Format                                   : PGS) ~" z' \' e. E
Muxing mode                              : zlib* Y+ y6 z% V/ C4 P2 m( f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 H1 N0 \: e/ W+ f: W/ N8 x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ q7 W9 F  G' `. v, oDuration                                 : 1 h 10 min1 U  u+ b( v( r& S) C
Bit rate                                 : 85.5 kb/s( L4 B4 }: W* g% p% e
Count of elements                        : 2712
! H1 m4 f. z5 r3 }( PStream size                              : 42.9 MiB (0%)# H8 t! p9 i% ]: x) Z) ?( f) }* d- P
Title                                    : COMMENTARY! J8 K. a, w) J$ |
Language                                 : Spanish
# ~/ l; t- O/ _) n5 P" v4 C$ PDefault                                  : No+ ~* }* U& x1 [/ f
Forced                                   : No
* R; b$ B  l5 _, XOriginal source medium                   : Blu-ray# T. ]4 Y, q' ?6 {7 k# b6 H8 c. A
( j+ K2 ?* |" z$ m' Q0 B2 s
Text #28
9 B$ k! M& \+ yID                                       : 37
/ Q. i9 B. L/ L& M* [* ~0 IID in the original source medium         : 4790 (0x12B6)
; a/ @9 O% P1 a- `, H3 x" xFormat                                   : PGS
/ P& L! r9 Q8 h; @; IMuxing mode                              : zlib
6 I! u0 e" O/ q6 O/ a6 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" A( S1 x! W  T5 a: ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( O: G! J; k6 G% S8 g# k) uDuration                                 : 1 h 9 min' [) B% ?7 d" U7 ?& @( t6 \. R
Bit rate                                 : 46.0 kb/s
4 s/ h& `$ |: i3 l+ h$ X: uCount of elements                        : 1782- @+ j# Y; P2 [: u$ G) d) V
Stream size                              : 23.0 MiB (0%)
* f/ ]/ B  h* YTitle                                    : COMMENTARY
# ?. P/ G$ ^) X; z) ^9 ILanguage                                 : Japanese. q9 @4 V6 D: Q# |/ |$ \
Default                                  : No, L+ g  M9 t* v' m9 W3 X4 u
Forced                                   : No/ R" v+ }3 \. D% g& f7 N6 H) t
Original source medium                   : Blu-ray7 t8 I" O* H; n+ f4 ?. A
; P: ~; R% w& Z! b+ m  s
Text #290 G! }5 a9 s5 I. w. j$ w3 @" E
ID                                       : 38
- R5 X- G) y- {$ N. EID in the original source medium         : 4791 (0x12B7)
" H) l' d4 v2 q# J+ G1 n  ^; B& BFormat                                   : PGS: @$ K2 \( z, S' V6 R" A! i
Muxing mode                              : zlib- O+ Y- L, Q: V3 H4 F1 ?6 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, _$ E4 p! j0 [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 z9 J( X% x+ U! \Duration                                 : 1 h 10 min
: r1 d# @/ w* }# r! y8 G1 m6 N! VBit rate                                 : 89.5 kb/s- r, a# A7 W& U
Count of elements                        : 2712
' c5 r9 u$ q8 k- E- |; A. `Stream size                              : 44.9 MiB (0%)
3 t  `* w% K  }; |5 F+ jTitle                                    : COMMENTARY& a/ R; n! ~# A; M' S: c3 Q0 u
Language                                 : German
! j+ g" R% }8 C3 c9 vDefault                                  : No
! B, z+ O0 M8 w" s6 y$ AForced                                   : No% \. F- G) R7 m
Original source medium                   : Blu-ray
! t; z  _* U0 ?4 p! P! a( t' g. B5 U6 Q$ V& x  D2 S* R0 l1 {
Text #304 [" o( }* T$ u2 s! D5 u$ Q* w+ z
ID                                       : 39
. E: S. g/ \% g- N; ?ID in the original source medium         : 4792 (0x12B8)
0 g9 N# }. V# NFormat                                   : PGS
. |- p6 U' G. ?( }Muxing mode                              : zlib) t1 U9 j4 ~, `. P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 o' B4 X8 ]2 k9 W2 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ e5 P5 ?8 A% G/ T+ ^Duration                                 : 1 h 10 min( ?- ^( K8 b$ D$ J8 V8 Q3 x
Bit rate                                 : 80.6 kb/s
+ j( u; |# Q4 S4 Q* eCount of elements                        : 2712( ~# |: m: ~( P+ v/ j4 L
Stream size                              : 40.4 MiB (0%)
" R( a0 K6 i$ m7 ?! S3 MTitle                                    : COMMENTARY  z- |/ F+ `/ z/ v
Language                                 : Italian* e2 m- n3 h3 d8 `; |. E& o
Default                                  : No. @" b5 r; K5 A8 M5 e& u' B8 j, |9 w
Forced                                   : No
" V: E  ]& U7 \% @1 G% A* HOriginal source medium                   : Blu-ray
! ~6 a3 }7 E% h6 m) ^* v
* L. w9 t" {% T3 h7 AText #316 b* U/ @, l; S# r# G0 t
ID                                       : 40, H3 s+ j  u9 @5 W
ID in the original source medium         : 4793 (0x12B9)' u0 m* K  W; f9 @- T7 c3 Q
Format                                   : PGS6 ]! t) h' Y8 A/ e
Muxing mode                              : zlib
3 k; H5 [% H+ r6 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ N( R  w2 Z% q; G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ H, M0 H/ b1 J" r& N- Z; {* l) ~Duration                                 : 1 h 9 min9 \  F  f5 a0 G
Bit rate                                 : 24.8 kb/s7 W4 G: Q* K( D9 [  q
Count of elements                        : 324
6 s, G$ y+ D+ ~# d3 _Stream size                              : 12.3 MiB (0%)
" h" n7 y) E9 Z! tLanguage                                 : English. O  d. [) r4 T" }! D+ q
Default                                  : No$ P! P" L( C; T- Z3 u
Forced                                   : No/ H/ a6 j8 e8 v. h+ T
Original source medium                   : Blu-ray! d% ]1 ]* @1 L* j' |  t- M
: q. T2 X* \! g
Text #32
! @& N! `3 `6 n" B* \) \: K8 mID                                       : 412 I4 Z0 U- J5 J4 _7 N; J! c: }; N
ID in the original source medium         : 4794 (0x12BA)" Z2 ~9 K8 @9 V: D. y$ \
Format                                   : PGS3 z, y& O& Z  d' m7 K
Muxing mode                              : zlib+ E) D& o: I, b5 Z7 [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' [) b! E! ?" U5 J! r/ ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; ]& H6 P1 q, n) ~2 GDuration                                 : 1 h 10 min( G6 Y/ z+ y! Z
Bit rate                                 : 24.1 kb/s
1 a$ q- ^" h0 CCount of elements                        : 324# q; ^- z& o& U" A! G" W
Stream size                              : 12.1 MiB (0%)/ V% |9 b+ G6 C/ H4 G
Language                                 : French! ^8 \3 Z5 |! y' o' [
Default                                  : No& L/ C2 Z1 V! B8 j% X; s
Forced                                   : No
) `% ^7 z: n0 `Original source medium                   : Blu-ray1 o8 @' B' j; i8 i4 m$ X

: n- d% N# J; r1 V( b$ TText #33
: O" A/ i0 j8 V  _2 J8 z1 v: oID                                       : 42! J% M+ W: X: v% j; h
ID in the original source medium         : 4795 (0x12BB)+ |  @- E$ V! k% U, i
Format                                   : PGS
( Y1 G" L7 R5 B, M! E  ]: hMuxing mode                              : zlib! }* R) j# ~. v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, \  Z6 e/ r, C6 e0 gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 O' L+ v/ d. T$ I4 x& n. Q" J
Duration                                 : 1 h 10 min4 c8 j  Z2 V3 Z8 m! A
Bit rate                                 : 25.2 kb/s9 n: O0 X4 A0 j" p3 Q3 M
Count of elements                        : 324
( b- v3 u( e' E. ]- FStream size                              : 12.6 MiB (0%)
+ Z% e% f3 z% D0 u' B# QLanguage                                 : Spanish7 H8 S6 _# z, O" W! x8 Z
Default                                  : No
" H4 P2 u! ]# [: {  i- cForced                                   : No1 B3 R' U$ f/ Y! x- r
Original source medium                   : Blu-ray
5 y! C! @7 n4 s- U/ }7 I8 M
) O2 W! `# q" j$ T/ M0 N! p# EText #34
+ G  l+ {& |; S$ b4 ]( B0 ~ID                                       : 43- d5 g  u! |( J+ D4 t) ]3 M; E
ID in the original source medium         : 4796 (0x12BC)0 |. Q8 P: L" U/ k3 e1 M
Format                                   : PGS5 [$ A0 ]5 u; D
Muxing mode                              : zlib! Y) |/ k" f& u* [' z9 G" {0 y0 f0 c# N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! |* X7 A  t2 n- t) z8 GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 d) ?  R+ s. C% C9 ~3 c0 `* G- D0 X
Duration                                 : 1 h 10 min* `% I: O& L+ b; x" \
Bit rate                                 : 26.6 kb/s
  _1 Y+ J( \& f/ Y5 Y, kCount of elements                        : 324
" w9 Z7 u" ?1 p) AStream size                              : 13.4 MiB (0%)
- D5 Y1 C! M3 N) ?Language                                 : German/ X' q; [! D" T: ?& m2 i, u
Default                                  : No% N8 N* r1 H+ E1 [( B
Forced                                   : No9 `7 i* _4 _2 I9 f
Original source medium                   : Blu-ray) w9 K( X' c6 u; }2 F% A

4 @- f7 V% C2 P8 X2 Y, wText #35
6 g6 v' J. ]( L' n2 f6 t* ?ID                                       : 449 `- u8 I' q8 q
ID in the original source medium         : 4797 (0x12BD)
0 }/ x5 x8 X: S1 u9 GFormat                                   : PGS
  `* w5 W& L/ ?' b* ]+ p# QMuxing mode                              : zlib
& Q: g6 Y% l1 q" x) B% SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( E* U) |7 Y$ d& i* C8 x2 T. |; V, H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 ]' `/ s* O) ]0 S8 \Duration                                 : 1 h 10 min
, l5 }  l1 z+ z% x+ ~' w2 BBit rate                                 : 23.6 kb/s6 b) T, \1 l6 c2 [4 f: O
Count of elements                        : 3241 O  w" _, I9 e; t' h7 H1 R
Stream size                              : 11.9 MiB (0%)
6 e- ?) L; v; r  y) MLanguage                                 : Italian3 l! N& ^0 i1 X& S
Default                                  : No2 j0 f& B, d7 @% I! c
Forced                                   : No
+ o* U4 w( w  m% nOriginal source medium                   : Blu-ray
1 L5 n0 p, `  G  r# v3 W& v; W
  F3 r6 O6 A) X' iMenu
. ]5 p' ?; ?4 ^9 \' i00:00:00.000                             : Chapter 01
& b$ P, G2 o6 A7 i: i00:02:03.039                             : Chapter 022 {" ^" X; T) e+ n5 N) `1 L
00:06:41.150                             : Chapter 03% Z1 j2 q' L" e# L' F
00:14:09.265                             : Chapter 045 s) L7 R7 J- o2 q# l. I; `: S
00:18:29.399                             : Chapter 05
8 M7 C6 R, V3 ~0 n" n+ s00:23:00.629                             : Chapter 06; _+ k% u0 ?* z# _: i
00:30:48.304                             : Chapter 07
- n9 X6 w% i+ f5 u8 }. p00:34:22.685                             : Chapter 08# T6 W( F# C8 K) ~0 c1 f2 ?
00:35:21.869                             : Chapter 09+ d7 B/ r! h4 y/ P2 M
00:42:00.476                             : Chapter 10+ a" J( c3 l9 F. `/ ^! _  P, d
00:47:53.412                             : Chapter 117 v2 @4 Y* X1 ]8 r8 W3 q/ t
00:53:41.218                             : Chapter 12) k3 Q5 J% F% S/ `% S' C% X, g
00:58:16.576                             : Chapter 13+ W) m$ O- a7 z" N$ z% p5 T- [
01:03:49.992                             : Chapter 14
/ n# z% G! Y5 H' x) e7 U01:05:57.036                             : Chapter 15( K) D) [" F; l. `( r* I/ Q
01:07:57.531                             : Chapter 16

' p: s" H/ y5 v9 C6 W( ~3 D
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:22

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表