BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 3|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬/玩偶梅根 M3GAN 2022 UNRATED 720p BluRaycd x264 DTS-FGT 4.99GB & 4.08GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-20 05:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

& T4 C6 x* l4 K2 G
+ z1 u2 Z0 X  |7 Y+ L◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/窒友梅根/玩偶梅根( \" w& N  M: A3 l  [0 l
◎片 名 M3GAN / M3gan/ H* k. P% j7 K7 @
◎年 代 2022
2 Q# B- M2 Z+ z% J2 K  R◎产 地 美国/新西兰' O' U& D5 W+ m1 L* e  |- |1 I
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚8 W' a! ?: s! e4 ?8 z- I& E$ q
◎语 言 英语8 _. D2 \9 J, a% [8 k
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
7 Z/ D& x8 x' v( {9 I◎IMDb评分  6.4/10 from 83,149 users
  g' N8 T1 U8 l/ Z6 B& T1 D0 f◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/
  o, I, S+ U2 r* P# d) E◎豆瓣评分 6.0/10 from 35,996 users8 c4 z" {& m! C5 p/ \! T( F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/
) Z6 S$ ?, A  A) T: I# p7 K& ?. _◎片 长 1 h 41 min
" a7 ~% s' C: D/ u7 m◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone
3 J0 p! _! {4 e# B/ Q; N( W◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper
) y  Z( y, ]6 n4 ~' ?& C     温子仁 James Wan
/ C) D: q7 `6 R◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams0 F% I4 H8 M% C6 q% N# Y
     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw' b1 f0 d( W9 Y3 t
     钱信伊 Ronny Chieng
# _) T# y, a1 V8 u8 k$ D( |5 o5 A9 J     珍娜·戴维斯 Jenna Davis& o6 n. g3 U. k; e+ Z- @+ P
     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez/ H* X& k* ?, f3 @5 f/ N
     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps  Y8 Y- X) ]6 k
     洛丽·邓盖 Lori Dungey
, Q8 Z: B! n' v/ w     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten
! w3 w7 i% S! U7 v( P. _  g. b     阿洛·格林 Arlo Green
( \& h+ r1 o# ]- o, q: r* k     艾米·唐纳德 Amie Donald. @2 K) X. ^: y2 k, `' l. r6 Q
     迈克尔·萨克特 Michael Saccente# w' Q7 m- u9 M* m; D7 W+ i
( R# b, @' A4 v, @
◎简 介   7 }( a% W1 h6 l# n7 z5 D0 D% ^; _7 \& M

. s- X2 e0 ~' Z4 t “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”6 N2 B  y/ f# T: C

2 o" P+ L! l; ]7 c6 v" V' g 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。
" G0 m: _  z# U8 Z9 N' [( i0 H$ q
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。- ~0 ?" d: Z9 X+ Y8 z4 D

* R' r3 {% h* y4 [) n, B$ k A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.+ Q, m& z2 W2 a, ]
M3GAN.2022.UNRATED.720p.BluRayCD.x264.DTS-FGT 4.99 GB
+ b  F6 f" Z2 v/ Z( R5 x' }6 s. Y8 G# K% ~, N! x* J2 x0 ^7 K
Video: @- c: R# ]+ X1 O& X2 m
ID : 1
, ?8 [3 t: Y6 t- o, w/ zFormat : AVC
) ~" h( W, W$ j. K9 Y! tFormat/Info : Advanced Video Codec
2 z6 @( d3 u- L1 X- o* f( I5 b) GFormat profile : High@L4.1$ C& J! F( d  Y  \( F: o
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
; j( f: P% t" K' VFormat settings, CABAC : Yes- l  C2 s3 l8 \9 U
Format settings, Reference frames : 4 frames
1 ^4 l! Z- L+ j* L6 f( _, uCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ q4 @4 U, T+ q! l5 S3 \
Duration : 1 h 41 min
& i3 V( h) m- F3 w& H' ]Bit rate : 5 500 kb/s
+ s9 j! M9 _3 ?$ \7 M9 l- PWidth : 1 280 pixels
5 t' |! G" m6 y+ l/ a0 p0 O/ C  u" KHeight : 536 pixels
! @- g# K. _: `2 dDisplay aspect ratio : 2.40:1
, _  u4 K7 b2 y2 A! W( L) B' c5 p  ]Frame rate mode : Constant/ p# n5 {8 r+ F7 E& Q- B
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
! G- A! U" N) {5 N& f+ O1 rColor space : YUV, e# U3 n! [4 K2 \& Y# V( \
Chroma subsampling : 4:2:0
  O+ o7 l' r- \& YBit depth : 8 bits& \9 s! C0 {9 u$ I! b+ |
Scan type : Progressive
. l3 U/ `0 |/ Z, hBits/(Pixel*Frame) : 0.334
+ W* p$ z* V) q+ h# ?6 yStream size : 3.91 GiB (78%)
' k0 D9 J5 N/ K% u; S/ j; XWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2
' F6 I& c/ M" A3 d  R9 OEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00% t1 V3 U- ~2 D
Language : zxx$ O# t- n/ c! \$ e2 W
Default : Yes" O$ I6 v& ?  n- W2 e
Forced : No
, J+ l, J" E: o/ l
* C4 A# @) H5 [3 K: `Audio) B5 z2 ^* a/ `4 m0 J2 ?/ F$ p
ID : 28 |, m6 c- H0 X
Format : DTS* j  }& \" f; }* N1 l0 J
Format/Info : Digital Theater Systems! J7 j, ]) ^9 |1 |$ `- [
Codec ID : A_DTS: G7 E7 a8 c. w9 v/ N. O
Duration : 1 h 41 min! D' ~# v" D9 c$ \, ~4 a
Bit rate mode : Constant, ?$ U$ l1 y" r- t
Bit rate : 1 509 kb/s
- I5 [4 ^  U  n$ [) L/ v5 c: QChannel(s) : 6 channels
( |! ]! @# _3 ~% D: K- k& @+ xChannel layout : C L R Ls Rs LFE
+ K7 z$ D# j: o) o8 \* ~1 nSampling rate : 48.0 kHz0 @7 S% R% b) ]( e
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)8 E% k8 o( \. v, i0 O( U
Bit depth : 24 bits) v& W2 M1 M' Z
Compression mode : Lossy$ P( D$ K8 ^) Z- Z5 ~
Stream size : 1.07 GiB (22%)2 D: ]: Z/ h2 }6 a
Language : English5 A2 e) d9 C0 z1 s; L9 F9 M2 s
Default : Yes% N* A& H9 c" ]$ D
Forced : No
$ M  Q) H" q# a% w7 {9 m" a" k; I$ q$ |, q9 e
Text #19 v5 v! O9 r( |
ID : 3( V& {: g- M1 U' q- b
Format : UTF-8
2 P  m4 s+ l1 b' jCodec ID : S_TEXT/UTF8. s3 ]& K; K0 s' i
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( j1 {3 y3 E7 i7 ?5 C- GDuration : 1 h 32 min
6 q$ R8 E& h0 eBit rate : 72 b/s" p1 C8 j+ S* U$ t3 W& }! V
Frame rate : 0.244 FPS4 y  K# Q" x, L7 t; ]5 W3 ]
Count of elements : 13508 |# Q. P* P3 D' H! U
Stream size : 48.9 KiB (0%)5 o. I- ~+ x( i( I# h7 F( {; R" F. }
Language : English
5 E, S  C2 g$ G, f9 x3 uDefault : Yes
- X/ h4 i/ i" z: YForced : No  U* E6 Y! H5 d; i
! v) }, r- J+ G/ Q# W$ A
Text #2
0 q8 _& B" ^' T7 ~  Z$ dID : 40 M6 B3 d. K: l3 k3 i8 Z$ h7 B8 W
Format : UTF-8: r; a1 }- f. L
Codec ID : S_TEXT/UTF8
3 ?7 h! `- u6 R: E- v7 {Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
% d, [) T7 s8 A- rDuration : 1 h 32 min/ L& r6 H5 [% l
Bit rate : 77 b/s
$ }! r# H9 j' X/ J0 O  V2 C1 ]! tFrame rate : 0.268 FPS
* Z4 G6 C$ \! B4 HCount of elements : 14911 g: x) \$ J  ^6 \# u& ]; L) H
Stream size : 52.7 KiB (0%)4 C) Q4 Z% w. G8 ^
Title : SDH; F" M% o& Y$ N2 \
Language : English
  L8 y0 U( t; ?1 PDefault : No9 m+ P4 I0 O3 Y
Forced : No
: k! p8 b6 E2 Q3 ?5 s# S, O" y8 A
- t" G" K% i) h+ uMenu
0 U$ D( h6 T& \# m. s00:00:00.000 : en:Chapter 016 `+ F9 g) ?9 |! [& J
00:03:55.569 : en:Chapter 02
6 Z3 O0 v* c% c* z00:10:43.518 : en:Chapter 03
0 {: }# D" h" [3 Y& k00:14:50.890 : en:Chapter 04+ Y# M& t, L. L5 }3 [. |1 K
00:19:45.059 : en:Chapter 053 g  x5 E1 e, A  C
00:24:07.112 : en:Chapter 063 w4 R7 T9 R& L) f0 w4 j
00:28:18.196 : en:Chapter 07( N1 }) z; r- U$ v& |
00:33:20.624 : en:Chapter 083 z$ c7 ~  f5 ~
00:39:21.150 : en:Chapter 098 z) N/ b+ |0 v5 _- Z
00:45:10.583 : en:Chapter 10! a3 ~/ ^+ O3 Y; l/ |
00:50:49.046 : en:Chapter 11% u5 A; g6 `& f! Y( b# {. {# J  l5 d5 x
00:57:41.041 : en:Chapter 12
% G2 G: ], O2 M/ L- U* \( E01:01:09.541 : en:Chapter 13
7 h! k0 v. ?  e$ K. U. U$ m01:05:39.394 : en:Chapter 14
5 J0 ~4 S, G$ \01:09:43.763 : en:Chapter 15
) M$ Y, b+ _& k# s- c+ t1 z01:15:52.965 : en:Chapter 16
, J, u/ Q, E# q+ N  Q01:18:28.287 : en:Chapter 17% C. C  \% h# O4 |. T- i* k( D
01:21:25.839 : en:Chapter 18
# d3 p' @$ N3 b# v( C1 ~4 J01:29:00.960 : en:Chapter 19# P/ a5 y/ G, c' M$ q
01:33:45.745 : en:Chapter 20
M3GAN.2022.720p.BluRaycd.x264.DTS-MT 4.08 GB
; O( M# U! `: w7 k8 i        ; J: C) k, K$ e4 v
Video
' d: |, F, T5 t: M3 D1 sID : 1
; Z) N  r5 U7 K, L7 WFormat : AVC
( x3 h; v! B, O4 [; |Format/Info : Advanced Video Codec
6 m5 {, T. X- eFormat profile : High@L4.10 u+ h0 u! {$ m& b2 f( P
Format settings : CABAC / 12 Ref Frames
) j+ Q  w9 c- Y! iFormat settings, CABAC : Yes
  b* T* J7 m  {) T8 }Format settings, Reference frames : 12 frames
* x" Q/ J$ n+ b0 d6 t( VCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
) ~! e; m( v( C' o' WDuration : 1 h 41 min
3 C) n' s; G. y2 O# ?' lBit rate : 4 214 kb/s
! x; _: x8 d9 N+ g/ QWidth : 1 280 pixels
- b! Q  E% s  e! g" ?# u# e5 \Height : 536 pixels1 R* B+ C( R- I5 U* L) M4 ~
Display aspect ratio : 2.40:1: w2 n! w0 M7 q* e
Frame rate mode : Constant# ?+ R+ @$ J7 g! B) S* Z- I5 K
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS5 I8 g" b" W" g" j
Color space : YUV* s/ C& N7 d  {$ e' E
Chroma subsampling : 4:2:0
/ V5 V- s' H( F% G8 f, b/ ?2 uBit depth : 8 bits7 j. \$ M" O1 U( Q) l* e) K" c
Scan type : Progressive7 d  ?7 t+ Y" |& X
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256' t8 U) h8 \) |
Stream size : 3.00 GiB (74%)
5 f, h: D5 f  YWriting library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
7 R# U- j$ n+ V- d, f5 q1 |Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
8 w+ u+ L9 X0 z  Y3 ~9 FLanguage : English1 V1 O* k8 E. V  s! h9 A) ]
Default : Yes" D* M% C: s& B) }) O! V
Forced : No9 L9 \/ v8 A/ r" x; R7 V6 t0 t" G
Color range : Limited
+ [% h) p; t4 @0 V$ y9 uColor primaries : BT.709& j: ^: S8 Q6 c3 M- ~3 m- q
Matrix coefficients : BT.709
3 |0 B3 m3 @  m9 N4 h
. u0 s% r! D5 H! _) E/ uAudio/ z- V4 x0 z7 U8 \) W/ |
ID : 2
$ [8 C( s2 g8 c) TFormat : DTS" ~/ k/ |1 J' G) N2 I
Format/Info : Digital Theater Systems& G# u! q; v% C! ]$ u; e
Codec ID : A_DTS
# C) o, N3 k- g  Z3 }+ G: I1 jDuration : 1 h 41 min7 C. o5 \; w1 ^- n. l! R
Bit rate mode : Constant
- U: r8 z+ @* Q! O% D, oBit rate : 1 509 kb/s
/ o7 ]# @. ^1 f8 w0 W, ?Channel(s) : 6 channels% K2 I8 D8 m+ n$ V1 F
Channel layout : C L R Ls Rs LFE( w4 e7 ]" L  ~! m) H* y( }) g; j, [
Sampling rate : 48.0 kHz. n8 K- B" i$ Q. k; X* B
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
/ }/ @( J  @& t% ^+ d+ _: lBit depth : 24 bits
* O9 o( \0 n4 E) \" JCompression mode : Lossy
/ z( ^( F( g" p  o% r( o( N, PStream size : 1.07 GiB (26%)
4 O' ]3 w+ F# _Language : English
1 R- k# ^0 N9 v9 ]- d5 g7 N( @Default : Yes
( |9 x& J% S# V$ vForced : No
, [( Y3 Z9 n1 `6 P/ D" j4 u3 \7 B/ w, w
, J; P+ I( k6 f3 I0 d, j7 VText #1
5 c& i5 D# ]/ M  I$ LID : 3
; c2 [& @/ r4 p" _Format : UTF-85 w% H& f( j/ Y2 X+ S) r% D* w% I
Codec ID : S_TEXT/UTF8
1 _6 N4 E" L' w. iCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 C$ i! h+ M; j- C( @" ^Duration : 1 h 32 min
& _  ]$ O* W6 E: i% ^. yBit rate : 72 b/s+ c3 v6 j+ k( B# j
Frame rate : 0.244 FPS# Z: J+ c: ]3 E+ |. s+ d% }
Count of elements : 1350
: G: k  z. @2 t5 }4 A2 ?Stream size : 48.8 KiB (0%)
! j/ K$ f; p* W& KLanguage : English
& s1 n: T% g1 F" y3 H$ J; u5 qDefault : Yes/ n# F* c, |% F/ I6 w- d5 n
Forced : No
2 @, M7 ^7 r/ H2 u; A2 @; C+ u3 m1 ], I
Text #2
5 Z! L$ o3 \, t& Q* O# `ID : 4
( _4 V+ Y. ?: T2 S1 q) [Format : UTF-8
: T" K- s0 H! ^+ vCodec ID : S_TEXT/UTF8
+ B" E) V" w0 h0 B+ BCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text  a/ }' X, s0 W$ |; B% U" c! Y! y
Duration : 1 h 32 min% n+ V( Y+ o6 d* T
Bit rate : 77 b/s
* T8 ^- |/ U' C, w! Q5 }Frame rate : 0.268 FPS
5 Y2 a' W% h) p' NCount of elements : 1493
* y8 n( |2 D9 h, aStream size : 52.6 KiB (0%)
4 l7 P% }6 a) h$ I! cTitle : SDH
. ?& n5 k: e/ N' y' kLanguage : English
# j5 U2 p$ L2 IDefault : No5 f( t. n+ R1 T9 l& U
Forced : No$ V% r0 l, h) f

" a$ i; Y: m8 KMenu4 c. C" |7 a( ^: X3 m3 J7 a
00:00:00.000 : en:Chapter 019 u& _2 p: X9 j5 c7 N! t" ~
00:03:55.569 : en:Chapter 02
- U! b! D, ^" I1 L( v00:10:42.851 : en:Chapter 03
" F- b) ^9 G0 R* y00:14:50.223 : en:Chapter 04
' [# k: I: f7 r8 a9 s& k" M% `+ n00:19:44.392 : en:Chapter 05
$ a$ l* _$ X) g/ i4 n& }8 H2 N# N00:24:06.445 : en:Chapter 069 E; c% s6 w+ s( Q& u5 ?+ }
00:28:16.904 : en:Chapter 071 ~8 V# ?/ y6 M/ j, ?- U
00:33:19.331 : en:Chapter 088 y& o( u1 {  K0 }) I0 _# D
00:39:19.357 : en:Chapter 09
6 L5 b( v; r/ {0 @( Y00:45:08.789 : en:Chapter 10
2 B8 F) S! ^: B7 F- c, s00:50:47.252 : en:Chapter 11: i; ^6 q( f7 I: f3 X# \
00:57:35.369 : en:Chapter 12" x' Y# A1 l# ~
01:01:03.868 : en:Chapter 13( ^: Q; ?& l( F
01:05:36.724 : en:Chapter 149 i4 l% r3 D3 Q0 b
01:09:41.094 : en:Chapter 15
( [1 D% {% A6 M6 u( ^01:15:49.670 : en:Chapter 16
' q- o* k: @; V+ {2 n# L: H01:18:24.366 : en:Chapter 17
6 i& S- b2 n$ d% j9 b# }( ?( b01:21:31.762 : en:Chapter 18$ U+ M9 I4 h  j" U
01:29:06.549 : en:Chapter 194 a% U( D9 G; b; o! ^9 x  P  R
01:33:51.334 : en:Chapter 20

; L# h1 d" E5 |. ]- c% s3 @
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 21:49

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表