BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 4|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬 M3GAN 2022 UNRATED 1080p BluRaycd x264-MiMESiS 13.71GB & 13.73GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-28 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 b- r$ E" {' r% n7 v6 R& w( {3 w! C: t9 q( P8 M
◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/窒友梅根/玩偶梅根
+ O# U3 v; S/ Z4 w- [6 J◎片 名 M3GAN / M3gan
' P7 y) n2 i% c* F# w, O◎年 代 20224 S8 p0 S* x( o9 \: q/ h4 y
◎产 地 美国/新西兰5 o1 R9 G+ q' d/ Z2 O) M7 z6 L7 V+ q
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚, Q4 f( M3 _+ K1 G
◎语 言 英语2 O  m$ }' G- b
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
7 n* Z) U) m' e0 ^% k8 f$ f◎IMDb评分  6.4/10 from 86,748 users
: O  l3 i5 G4 f- i; R1 B( L◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/
% Z7 @' U: {5 ]◎豆瓣评分 6.0/10 from 42,763 users
. t0 }+ y" M7 L" @' h1 {3 ?" E% _, v# l◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/# x* S' m; K3 E/ x& k8 u
◎片 长 1 h 41 min
( B4 `. s5 D; R2 v◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone1 u. g' M' b; C/ @& a
◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper
8 J7 [# _' V6 i2 J* T- \# M* p! e* X     温子仁 James Wan2 v" _9 W+ y0 O: k
◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams- y4 x8 e) p0 [. k
     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw* D- _8 O) ?- l8 [, ^4 z
     钱信伊 Ronny Chieng
% q: @8 p" t" M4 c' [: i/ a, @     珍娜·戴维斯 Jenna Davis- w/ u" Y, u2 m* g+ T
     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
1 n$ i+ d! f1 @5 F" p0 F$ `     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps
* B; ^" ?8 V  |" @& t     洛丽·邓盖 Lori Dungey) m. [* r& H* v% l1 {' w( }
     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten0 o7 [" R0 J/ I, G: ^2 O# e# `9 ~
     阿洛·格林 Arlo Green
- G5 G0 w5 T% {: m' j& h3 [     艾米·唐纳德 Amie Donald
, D' |* K$ c$ Q     迈克尔·萨克特 Michael Saccente- i  O2 N! J& z, n; G" W% z
8 O7 x: x0 j% o) Z* p3 |7 V( z
◎简 介   
  G. q1 J, [0 |& p6 n; x9 p* r$ }% R; K/ l, Y8 Q- @* J: A
 “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”
' W. a3 v0 o: p' c/ H' g# W9 _
* W' |/ R; q9 k' C7 a0 Y0 r 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。
$ U# R" C. C* x6 l8 W' V
* P0 v. E9 P0 y: E2 p 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。
, P  L# B2 o4 x9 T
0 z3 o- N, k8 A  t9 e5 Y A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
) m% l& k6 @  P+ ?* D* M
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRayCD.x264-MiMESiS 13.71 GB1 r4 @& W! g# ^; O. T/ ^- U* x, _

6 j' [+ ~: y) D2 y( ?6 xVideo4 s$ P2 [5 F; c" m7 K) X4 @
ID : 1
8 M3 x  _' u) M$ KFormat : AVC' Z/ ]7 }* Q* R# a4 l) s
Format/Info : Advanced Video Codec
$ m5 n5 Z3 ]" M1 _, aFormat profile : High@L4.14 C6 ~6 ~8 l# K
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames' Q+ R+ G; {3 S5 d5 w( M/ y2 H% k8 M
Format settings, CABAC : Yes. {: T( d2 B, W9 q6 ^
Format settings, Reference frames : 5 frames; R5 N& [. w- o+ ~
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  U7 t0 N2 R: jDuration : 1 h 41 min
9 q- [3 `$ I! Z# p8 g# q, s: @Bit rate : 16.2 Mb/s0 L, {6 C) O. M, A( x
Width : 1 920 pixels
8 u9 E9 r, P8 V! mHeight : 804 pixels# i. C* m  \3 ?! k) \' }' O5 i% k+ F
Display aspect ratio : 2.40:1! W2 A$ T8 l. ?/ D* t$ ^& b
Frame rate mode : Constant
% `" A2 R8 {# @5 NFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
3 k7 a/ L$ g& m8 V! T8 E% TColor space : YUV
  E- r  s( k- u2 O! WChroma subsampling : 4:2:0
" E# ?) k2 m: k4 j- J6 DBit depth : 8 bits
7 q7 w& ~4 u9 Y& s9 zScan type : Progressive
, u7 i  B1 r- C" ?& H  p4 `8 ~9 vBits/(Pixel*Frame) : 0.437
. S, X! {+ B- W5 I, W' y$ cStream size : 11.5 GiB (84%)
+ A$ O/ n% o# n3 _# DWriting library : x264 core 164 r3106 eaa68fa1 o+ Y" Y- U9 V; v
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
: P  C2 W  a2 Y  B2 c" }Default : Yes; c0 c& q( R& P5 o
Forced : No
0 d/ ?4 H/ T/ t' hColor range : Limited
$ B$ O0 Z/ U- W8 g% E& XMatrix coefficients : BT.709" f' f- w% s3 |6 `/ C$ ^
- v# g) ?  T# c% l- w4 c
Audio #1
8 R# W" f( Y, i" z. \) vID : 2* n( i7 h, n8 b) x: _" P$ n
Format : MLP FBA 16-ch
  b$ f" n3 z4 TFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
+ h7 C0 @- Q) Q5 R  KCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
9 r2 K9 u" k$ p8 ]  zCodec ID : A_TRUEHD
; _: X) F/ r5 x. KDuration : 1 h 41 min3 s. z: T8 D) z: H( w
Bit rate mode : Variable
* h( M5 Z4 H) K  j* O* v/ oBit rate : 2 516 kb/s9 P; e% Z2 ?, w& }
Maximum bit rate : 3 501 kb/s: ?0 g- p: `" M" T4 b6 t
Channel(s) : 8 channels2 D& m/ z5 V' Q! M
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb0 R+ O( a7 l$ F0 h5 r1 A, W# c
Sampling rate : 48.0 kHz
& _5 F' L  K) Q' ^. R7 TFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)5 }8 v" k; z0 V" K) R' T
Compression mode : Lossless- C* z+ N# e% M
Stream size : 1.79 GiB (13%)
  z  a; l% A+ S/ Z& @+ [' [  zLanguage : English5 B6 z0 |' _& r
Default : Yes
* R% e. ?1 F- u! \* W7 c% @! lForced : No2 t3 R8 y$ A3 I  x
Number of dynamic objects : 11
5 o2 T, ]$ w( t, x# oBed channel count : 1 channel
: {* c, o$ |2 g* V1 \Bed channel configuration : LFE% C! ~/ H- E% K6 q3 y

4 C) Z6 t! @7 z0 m0 K: rAudio #2
' \% R+ X) S* c) Z: y. YID : 3& _' L. D0 ~! M, s  i  G! `
Format : AC-3* i# T1 s& c7 ^' }" }: A
Format/Info : Audio Coding 3
- \0 p4 C; [7 y( z; bCommercial name : Dolby Digital6 i! \2 O# w  |
Codec ID : A_AC3; L$ G& q: A& g* R( P; ^9 T3 l
Duration : 1 h 41 min
6 v4 K# z1 Y$ q0 I; V; i: }. _5 ?: ]Bit rate mode : Constant& t! R% p( R3 _- u8 j8 W
Bit rate : 448 kb/s
5 \8 v% o9 L" v% {# M. cChannel(s) : 6 channels2 X0 |, x$ t* \0 m  U+ A
Channel layout : L R C LFE Ls Rs& S; f, ?: r4 L. b3 r
Sampling rate : 48.0 kHz
( Q6 l7 |9 L- a) I. EFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)9 L& p% p$ a, x
Compression mode : Lossy4 G1 }6 g2 o/ U5 H! l
Stream size : 326 MiB (2%)* K- C" b7 N- u/ r+ ]. e. U# R4 o/ A$ Z
Language : English4 m* q- b7 Y7 S; z# J2 o  _
Service kind : Complete Main' N  G& Y2 D# L+ ^* P+ N/ o
Default : Yes" k+ S  I) q1 y- o, _5 {
Forced : No
2 T& f5 A& ]. b' G7 t$ l
1 r4 A' ^: `4 a# H/ n8 E  `Text #1
$ H- d* K/ j# p# K. @6 G/ p' xID : 44 H5 T& [) `  C
Format : PGS
- |6 f0 C/ I8 P- C5 Q# R+ b  jMuxing mode : zlib' _4 P$ H5 F3 _5 z
Codec ID : S_HDMV/PGS
% j* r* Z. j9 N& B0 I9 zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! i$ F/ q2 A/ v
Duration : 1 h 32 min; [9 u. w; G7 p' D: x) v) ?
Bit rate : 53.9 kb/s
7 X1 X  e; D! {* H  k8 X' s& VFrame rate : 0.540 FPS1 q6 N6 {4 k4 }7 q+ |3 v* X
Count of elements : 3006: f5 Z$ l8 @8 I/ I& l
Stream size : 35.8 MiB (0%)* ^7 x- Q" W) Q9 Y  K# p; o
Language : English, O/ b% J/ K: S' ]$ j8 i6 h; p
Default : No
6 ~6 Y! y, b' x' o% sForced : No' ~% L8 F6 ?3 A. g9 S( z3 p1 t  u7 s

3 j8 u. E2 ^+ DText #2
  j9 ?* i4 ]6 p/ \# O6 E8 @ID : 5
8 r+ i/ M' ?6 J* bFormat : PGS8 e. @9 \; j- d$ Y4 \& y# Z, o
Muxing mode : zlib
7 e. R7 A5 E. j* M" FCodec ID : S_HDMV/PGS
% i* m+ C$ e2 |Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" u6 q0 n% E$ W/ lDuration : 1 h 40 min% E8 ~, f( }$ o7 v7 A  R+ F' y
Bit rate : 41.0 kb/s) R  |6 D0 s; Z" `8 ~
Frame rate : 0.408 FPS
/ P; U$ g0 T* N7 X1 ^7 g: G" {2 RCount of elements : 2469% z0 h% U) |- X1 a& }
Stream size : 29.6 MiB (0%)
3 f! L  R7 G( TLanguage : Spanish
" `  e' ]" D- FDefault : No
, O( ]" \3 _, h) h( K5 x4 hForced : No& ?1 g* ~3 }& [3 ^& n" U) a

/ i6 r$ ]* L  e* D3 x- [! yText #35 W+ W' C& l3 L4 T8 ^& @8 X) {
ID : 6
4 m8 Q- P) C$ P5 z: c, d2 mFormat : PGS! P* x, ]( q% i
Muxing mode : zlib% \- n% m7 S3 ?; k2 ?$ v# c
Codec ID : S_HDMV/PGS- e  {4 K. m: e
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 W: T, S+ K. c9 D
Duration : 1 h 40 min
, e8 _: h2 d7 EBit rate : 42.4 kb/s
+ E6 ~+ t0 h# f8 j  l! oFrame rate : 0.453 FPS
# V+ [; `4 x( _6 ^1 Y, o5 W+ rCount of elements : 2741
  t, k$ F& `+ _1 W7 b% LStream size : 30.6 MiB (0%)
/ U# X" e3 r6 ]$ L/ s! JLanguage : French
+ g4 N; {' p9 j6 r6 z2 q8 Y4 k# f) FDefault : No
8 v- X" P" X% Y! K( TForced : No
' [! ^7 ?: O  q+ {& r7 K" V9 c. d6 i  U3 C9 u( _
Text #4( C9 U2 k5 y1 ?  E4 ~3 x' \
ID : 7- `3 c3 b) Y- r) ?3 @
Format : PGS
0 j& `: r3 z4 n+ i3 bMuxing mode : zlib0 }: W8 }4 @# {2 b# [$ l
Codec ID : S_HDMV/PGS* t5 ~/ t+ j) m, F0 u; V
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, S* F) l$ @# U! Z
Duration : 1 h 41 min
2 q! O2 Y0 t; I# \; X- M' sBit rate : 120 b/s' h& U1 d6 l+ r9 u2 {
Frame rate : 0.006 FPS3 i( _7 d- ?, |$ B/ _5 w3 j7 I
Count of elements : 34
; L! B! y. [7 fStream size : 89.7 KiB (0%); @. N  w1 C. w8 S
Language : Spanish8 D0 H: u8 r* O1 [
Default : No& r* c- V$ q# z- j- @# F6 a. B% M& i
Forced : No
5 @: o* j% `7 U3 w0 L/ E5 S( e7 D( x* a& A; \2 ~$ X
Text #56 Q$ K7 Z2 K( \+ a1 `6 @& B
ID : 84 g: r9 d7 H6 r  y
Format : PGS
/ X8 I1 {" e6 m2 V% s5 s6 ]Muxing mode : zlib
# a! A9 x/ u/ S& A, QCodec ID : S_HDMV/PGS
0 f8 f7 _( z8 Z5 n3 HCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; |  C$ n. P- V: a) J* W% {
Duration : 1 h 37 min
( |9 z8 K! g4 t2 uBit rate : 977 b/s  ?8 N3 C$ {8 x. |5 Z
Frame rate : 0.014 FPS
8 M( I9 h5 s$ o5 N0 ]# g% tCount of elements : 80
9 C  }/ ]9 \. k) r4 uStream size : 697 KiB (0%)9 [$ o3 c3 {% L3 ~8 H, K' M
Language : French
9 I; }3 l9 U! k" WDefault : No9 X- b9 L& \; f
Forced : No  Y" }6 Z0 l9 K: V
+ u" e) j* n  J8 T
Menu
% }9 G& \, H" h' K8 B00:00:00.000 : Chapter 01* T+ y' n3 x. [
00:03:55.569 : Chapter 02
4 F/ I2 V- j5 e5 ?  q00:10:43.518 : Chapter 03- g" x* t2 v8 u$ g$ j. M
00:14:50.890 : Chapter 04  F( d$ i) g4 m
00:19:45.059 : Chapter 05
1 j: Z3 K0 \& n# k00:24:07.112 : Chapter 06
3 g( S, l0 F7 _3 F. G1 l00:28:18.196 : Chapter 071 o$ V4 P0 E# a* A7 P+ `( s. G
00:33:20.624 : Chapter 08
. @6 G0 o) r3 u6 F- D4 C00:39:21.150 : Chapter 09
1 N9 y- F9 i' j" {: f* W00:45:10.583 : Chapter 10* [: L6 t  y. Z- \2 z- ?) M2 L, |
00:50:49.046 : Chapter 11
" v# g" {( y! ]# Z7 i* ]00:57:41.041 : Chapter 12/ G! J, G0 x# y& m& X2 A
01:01:09.541 : Chapter 13
* _' b. o  M  g* ]" `( ~  v01:05:39.394 : Chapter 14
1 E8 a% b! a3 I( m9 o: X- }2 Y( R1 O9 @01:09:43.763 : Chapter 15
1 |' r/ T1 q4 o# ]; r01:15:52.965 : Chapter 16# a! j! D$ S* K6 _1 ~1 Q
01:18:28.287 : Chapter 17
; u0 w  a- v" t9 ^01:21:25.839 : Chapter 18( v" B0 K6 _, {7 w  R
01:29:00.960 : Chapter 19! K  U. h. h. S) h/ `: {
01:33:45.745 : Chapter 20
M3GAN.2022.THEATRICAL.1080p.BluRaycd.x264-MiMESiS 13.73 GB8 k4 Q. Q8 ]7 ]: N3 [
0 R0 W. S$ u8 `7 z4 Y4 Q
Video# T$ J4 |# R& {4 b) z
ID : 1% Z3 K( z( N$ w, `( N+ H1 J8 R
Format : AVC
- t5 v) z4 h: ZFormat/Info : Advanced Video Codec
- D% T: {2 d6 i% @4 a- OFormat profile : High@L4.1
0 A$ t6 A% D/ M  ^Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
# c% S5 S6 J" O, B1 g9 d- Z' YFormat settings, CABAC : Yes, v) I9 J3 z8 A! x, b
Format settings, Reference frames : 5 frames
, h; v, t) q! J) d2 vCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 t, [) X3 \; H) T4 m) Q
Duration : 1 h 41 min% t8 q+ v" P9 ?! b9 k, f' w
Bit rate : 16.2 Mb/s! v7 l) S5 n, p$ S
Width : 1 920 pixels( x) B' B# ^" j5 M1 {
Height : 804 pixels: }5 R1 b  M1 A- P
Display aspect ratio : 2.40:1: s+ L7 G: }* G2 J
Frame rate mode : Constant8 ~1 Y# W& |& k& \
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS, o- q: V. Z4 F- C. h
Color space : YUV
; l1 [- W/ o0 s& Z5 v) Q$ ?$ @Chroma subsampling : 4:2:05 Q/ s6 s! ^3 z
Bit depth : 8 bits
) w( y5 p" P8 u" X5 _2 d+ S- TScan type : Progressive6 _) p. Y! {5 a% V5 w* Q
Bits/(Pixel*Frame) : 0.437( Y6 @, M1 m9 K9 ~/ q$ A, \4 e
Stream size : 11.5 GiB (84%)
% M; d  F3 ?- P! e% y# ]Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa
' B" {3 ^- Y, s# pEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
2 r8 y* A0 M: x% oDefault : Yes
. C, M+ P1 P2 J5 yForced : No
/ F' |. F: x: z5 V) eColor range : Limited
+ @% \% b. i: n0 Z1 KMatrix coefficients : BT.7091 p5 q% a- T& p  `# o3 D+ T

! V) E6 }  E/ K5 WAudio #1
* u) r6 R0 s% x+ R+ t, TID : 28 i0 w7 A) P  U" d4 a6 G0 ~
Format : MLP FBA 16-ch* E8 z, _3 \- F( O3 s
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
2 z7 `; m4 c5 y; p" T+ _Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos# A; s1 o! W) d3 Q8 E9 T' P4 J1 J, {
Codec ID : A_TRUEHD" ?, E# E/ }% O+ O
Duration : 1 h 41 min4 g1 |( }- {, a
Bit rate mode : Variable! u! h' D! q9 j0 G3 M! r9 G
Bit rate : 2 526 kb/s1 B' g. x: u/ U) C
Maximum bit rate : 3 501 kb/s
/ E% K7 A$ B( S6 C. j7 ^3 MChannel(s) : 8 channels( p- v% w4 E& ~+ {  ^% i6 p8 q1 b: s! r
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb$ S& e; e+ G0 C8 ~, Q; \
Sampling rate : 48.0 kHz
* {: ~7 E, z6 f" i7 QFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)7 M+ g0 B# M/ F! t
Compression mode : Lossless
9 B9 u+ W2 l' ]4 e, [, I1 _Stream size : 1.80 GiB (13%)- {* |3 |7 `2 Y$ l, _
Language : English
) K3 O2 w5 v5 i( \Default : Yes
4 X. a4 e9 b! Z5 p1 RForced : No: I) m4 A4 R7 j0 N& n- W
Number of dynamic objects : 11! L+ g/ U, n5 Q' m% H7 J* E- b" ^
Bed channel count : 1 channel2 E' H" R$ s0 S" U1 B
Bed channel configuration : LFE) F, I, v6 l# n  Q/ `) `! ~6 n. L- W
% u1 _8 ]. Q) L1 z  A; D, G
Audio #2
  f  C) M! x% O- gID : 3
! {/ u0 O1 G  [6 F3 |; YFormat : AC-3- M# V5 c4 K/ M. [) n
Format/Info : Audio Coding 3/ I  c! B) a* `1 a2 `: ~( \# w1 U' _/ h
Commercial name : Dolby Digital
% i5 Q9 w' W9 a( l8 {  W( [Codec ID : A_AC39 R  M' j# q3 j% O8 A" s
Duration : 1 h 41 min
. j5 R7 N( _& v2 Y* T$ j8 MBit rate mode : Constant
' i+ Z3 P  D- T$ B$ X6 mBit rate : 448 kb/s
: F4 p6 [4 c* @1 P* R2 nChannel(s) : 6 channels- r# v" `8 }! Y/ `; M4 P( L
Channel layout : L R C LFE Ls Rs& u. l& _6 G' g: ]# r  ?1 s
Sampling rate : 48.0 kHz# ]/ P5 o- K" H4 d5 E; P1 J; s
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- v" q: E- O7 O: ]- @! w" Q
Compression mode : Lossy- v7 a' _2 I/ a. }% Q7 [
Stream size : 327 MiB (2%)
% L; v9 Q( A& Q2 N$ W. u% E3 MLanguage : English1 j! k; y' w3 @1 S" ^) G
Service kind : Complete Main
$ v1 f# P- I2 q, W) o' P$ KDefault : Yes
) K( a0 E  @& B( S5 ?Forced : No
4 Z& d- O* V/ O$ D" F: P# H# @1 ]  `# q! r
Text #1
4 t! X+ V' q  `# X  nID : 4
+ [" F' l+ K) [5 H5 u/ `Format : PGS
& W% T) a: T  jMuxing mode : zlib
2 o4 m7 j' n8 S5 b# i" oCodec ID : S_HDMV/PGS2 F$ x/ t0 C: I6 d2 f. G% D3 W
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, L- l  Y8 Q! F, h/ B; ]) ^) t: s
Duration : 1 h 32 min8 x3 A6 P, n! e2 Q* w$ \$ Z
Bit rate : 53.8 kb/s
: L& f8 R4 i* T) BFrame rate : 0.541 FPS
. j$ P4 B4 ^1 H- K; }( Z0 bCount of elements : 3012
) q. t( a9 U5 F3 bStream size : 35.7 MiB (0%)
! N0 F/ R8 o. a+ o  l4 TLanguage : English
6 L7 A# {1 ~7 L" BDefault : No) O! c+ P+ s* d, r% c9 b, \1 e' O
Forced : No$ E) {* V. S) F' u+ D
$ o! }% N6 c! t7 ^( k, o
Text #2
2 \1 o# O; \+ I* x& h4 b) ~: _9 oID : 5! `7 Q, C* W0 a, E2 O" |4 D
Format : PGS$ I6 D9 ~! r6 S% S3 \* x
Muxing mode : zlib8 s" b& X( F* i& P
Codec ID : S_HDMV/PGS  V; }1 b" G5 ]5 A; d
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# N& M- d4 i& N5 I& s, T8 A
Duration : 1 h 40 min
% m+ j0 ]3 ?' ]1 FBit rate : 41.0 kb/s
$ ]2 _- H/ P/ Z! I" l; s& w3 p$ mFrame rate : 0.408 FPS: s$ f/ J( z) u' {
Count of elements : 2469$ B; Q1 W; y6 N5 w
Stream size : 29.6 MiB (0%)* m! n+ Q+ w/ g3 }( _  h" J0 ^: P: W
Language : Spanish- ~( T9 M5 \, r. ?
Default : No3 H9 C" s% N; U4 N
Forced : No- x& k  |0 X- d% P8 D* g* [* P
. u& h" i% E* t5 q4 D% V
Text #3
% Z3 A6 c) T! Y2 E+ _+ T; aID : 6% f+ C- k/ K& `: H1 g
Format : PGS5 G+ n8 U5 m' a- d
Muxing mode : zlib
; ~1 e5 F. V( _2 j8 I$ _, PCodec ID : S_HDMV/PGS
( I/ v/ C, }+ i  ECodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 }$ M9 \, J3 tDuration : 1 h 40 min2 r  ?. [/ z7 B8 E" h
Bit rate : 42.3 kb/s# W. r: w9 p) n3 o/ d% E
Frame rate : 0.453 FPS2 a" m$ y& o% B8 d
Count of elements : 2743
: [- B0 c  n" S3 X$ YStream size : 30.5 MiB (0%)" m4 o+ [4 `/ X* Y5 A& \+ u& S) G& \
Language : French
5 o9 G" p0 I' ^! B/ I* ^Default : No2 q2 A8 {7 C0 k1 ?2 d+ X
Forced : No
& U+ {. e' c: g) S6 V- V
5 T+ p' \, U3 SText #4
! |/ Z8 H- Y+ w4 `8 j9 |ID : 7
1 G/ x7 ^7 I( E+ ZFormat : PGS9 I8 ^) j+ H  m0 E0 {: i2 Y- |/ \
Muxing mode : zlib7 w$ c0 V: j$ A$ c
Codec ID : S_HDMV/PGS2 g0 ^$ v! p5 `
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; m6 W# W( \* E; `- L3 xDuration : 1 h 41 min
" @8 X7 r6 o  l: z/ xBit rate : 120 b/s
# E5 {. T+ Q9 aFrame rate : 0.006 FPS& W9 \# j$ n! ]( ]: Z
Count of elements : 34% h+ m2 W- X* k* c+ R
Stream size : 89.7 KiB (0%)
3 h' l+ n, I' P; w2 f- a0 @Language : Spanish. ~! D# I: B" C
Default : No
) J$ w# E1 ?2 G" Y1 M( t5 oForced : No7 t( Z+ c( {6 u) I0 ^/ i6 a
8 w* b$ F3 g2 Y/ f
Text #5" j; }  T" ]( x( y7 ^: O' K
ID : 8
8 g4 b8 n" Q$ |3 @# T: xFormat : PGS
# V& I7 k0 r$ u( uMuxing mode : zlib
" p* d* j, b/ T. {- LCodec ID : S_HDMV/PGS* t+ T  t& }" ~
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) z' i, c- L7 J( \Duration : 1 h 37 min) N  A8 b8 X( u; k1 @5 u3 c7 d- C
Bit rate : 976 b/s
1 M$ c! L# l+ f. _0 D: C. L) w1 B. M7 JFrame rate : 0.014 FPS
! g; C0 F, ]: Q6 VCount of elements : 80
) ~2 l7 C" ~; j5 j! IStream size : 697 KiB (0%)  M; O+ r" ?/ a
Language : French5 J1 q; v% h% o! N' Z: u
Default : No
$ f& w5 ~1 l8 k' }: n$ OForced : No
  i9 J* f6 t5 P- T4 p& e; H1 {" @" @
3 l2 l7 Y1 B- z6 |5 d& mMenu
# Y: ], y" {) c00:00:00.000 : Chapter 01
0 p0 E, Q; j! z00:03:55.569 : Chapter 02. a2 l; s" d3 \) f+ Z- i
00:10:42.851 : Chapter 03
7 C% i8 y1 d3 M5 L8 ~  [00:14:50.223 : Chapter 044 v; G, x/ w( O) _4 b8 x7 Q
00:19:44.392 : Chapter 054 k& f7 n2 i! |: k" A. I, u) h0 b
00:24:06.445 : Chapter 06  p7 A* {- k. _6 P& j! s
00:28:16.904 : Chapter 070 ^7 H$ ^2 @. M) @+ ~
00:33:19.331 : Chapter 08) u7 g0 s$ ]0 k! ^7 `. g2 k& R
00:39:19.357 : Chapter 09/ }0 n' o1 @9 M0 r3 ?5 I
00:45:08.789 : Chapter 10
3 m7 S2 k$ L2 @0 L* M# V4 S00:50:47.252 : Chapter 117 l1 B9 \3 J! [. h# H
00:57:35.369 : Chapter 124 a: P) s: I" |/ f% B
01:01:03.868 : Chapter 13- E" v* Y. d# r4 U, l) e
01:05:36.724 : Chapter 144 z: E! Z& a5 w4 o% {
01:09:41.094 : Chapter 15
+ X5 ], Y$ c3 T6 g! J/ l01:15:49.670 : Chapter 16
& B0 R9 O! R; a4 i1 D01:18:24.366 : Chapter 176 k) P; X' G4 A# n
01:21:31.762 : Chapter 18% A; s4 W9 j/ ~
01:29:06.549 : Chapter 19
4 J$ `) k: K0 m01:33:51.334 : Chapter 20! g. V/ M# ^& s/ q- x/ C+ X% f
01:41:55.860 : Chapter 21

& I- U# v9 ?. M8 @/ B/ G2 I
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

96

回帖

1036

积分

Sponsor

金币
196 枚
体力
625 点
wuyan7734 发表于 2023-3-29 16:45:36 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
3 |! V" p6 X' T, ?Blu-ray Film Forum is now my home!7 u. S& O3 D: }) ?% i. X4 h* T

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 22:52

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表