BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 13|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬/玩偶梅根 M3GAN 2022 THEATRICAL 720p BluRaycd x264-MiMESiS 3.85GB & 3.84GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-28 23:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

( }) [1 b2 J; z  B- s$ x: a
5 \" M1 |4 P/ e◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/玩偶梅根/窒友梅根$ C% ]" }0 J, X
◎片 名 M3GAN / M3gan' l8 X5 n, F+ J6 w2 ]1 s1 E0 `5 l
◎年 代 2022
& N& D- ]" Y9 M( L# u4 ^◎产 地 美国/新西兰
. q# F0 f! `0 ^3 }# F! C6 t◎类 别 科幻/恐怖/惊悚* I1 U) H# H" p7 L4 P
◎语 言 英语
3 k7 X8 l* c4 ^  ]/ ~" U◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
1 `# r  {" G6 B! @  ?◎IMDb评分  6.4/10 from 86,748 users
3 \& N9 M6 Y7 \+ ^& S8 t! G◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/2 F, a6 j, k4 W' J# S' r) V9 k
◎豆瓣评分 6.0/10 from 42,763 users
/ Z8 T* K, x$ b5 a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/7 Q0 u% b0 y1 w4 v2 V7 D
◎片 长 1 h 41 min
/ l& x' p5 _3 @◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone# c5 M$ q2 k# q$ F
◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper! B$ |1 y; y; H0 G5 u
     温子仁 James Wan
' [! g3 Z# B7 k; B0 c( N. A◎制  片  人 温子仁 / James Wan
4 S5 A- {* `. l; r% U/ a     杰森·布伦 / Jason Blum
' ~# P  i- Z+ i◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams
. T- O. [  Y0 x7 g! @# V( H     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw
8 c" L9 c% q+ \( Y     钱信伊 Ronny Chieng
/ R9 M7 u1 x2 A' s8 `# w# d     珍娜·戴维斯 Jenna Davis6 v- I) W1 t0 @' ]; i1 T
     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
& g% N1 J' e) d: D- l     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps
# V) s2 l9 i6 _' E1 a* R3 @6 y) o     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten# `; \4 y+ j( s, N% P! P: E9 t( E
     洛丽·邓盖 Lori Dungey0 g5 y; p& q2 e) T7 F
     迈克尔·萨克特 Michael Saccente
4 q  K' d7 E* X" T) ?. ?7 U; r     基拉·约瑟芬森 Kira Josephson
# Q" U5 l# W$ p     米伦·贝尔德 Millen Baird$ _) y. P2 Z* t/ `0 Z, P1 D  M# P# }5 l
     切尔西·普雷斯顿·克雷福德 Chelsie Preston Crayford
" n8 ]5 N8 i7 V     阿洛·格林 Arlo Green
1 W* H& Z$ \9 V7 ?  d     埃伦·杜宾 Ellen Dubin
, S4 r' E2 s# ?0 B" A; t  L. ?     艾米·厄舍伍德 Amy Usherwood
  j- E  V; D' }2 ^# C) P     克林顿·兰德尔 Clinton Randell
: b9 T, J7 D& a6 g2 B* K2 }. Q     嘉雅·碧丝·罗伯逊 Jaya Beach-Robertson
: X: H, s4 B; K4 D
1 D* b  O7 {" X% O9 Y$ ]& R  U) Z◎简 介   8 t# G7 i/ `/ |. P

9 o4 U5 R2 `; W. ?" [- c “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”. h+ \1 I. p9 A( Q, l* U$ S
% m* Z' i; H7 L+ l
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。% t5 I$ U% n- l0 O6 M$ e
5 M2 U7 @6 v9 f, f* J* a1 C2 X! v
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。
2 ^( s5 K/ T/ J7 A# |3 l6 e7 J2 l/ h3 t: ^3 I
 A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
% {0 i, c" ~, Y
M3GAN.2022.UNRATED.720p.BluRayCD.x264-MiMESiS 3.85 GB8 O7 t( E* Y$ c! c& ^7 {" q

' {2 U% ]* S, t) j+ J' w2 TVideo. ]  S7 t" X9 T7 b. d# u
ID : 1! i# U! r+ K  P6 P& R2 W1 N
Format : AVC$ W7 j9 E  Q" ^! K
Format/Info : Advanced Video Codec3 h2 e9 [3 b  i  l7 e$ t( `$ T
Format profile : High@L4.1
. w' D! `. |5 Y# BFormat settings : CABAC / 8 Ref Frames/ s3 y9 n% @0 J+ b
Format settings, CABAC : Yes
+ ~4 a! c! `$ u' U* f0 y8 r, mFormat settings, Reference frames : 8 frames; u* ?  A, {) E# ~
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 I5 F+ U% J! d' h6 XDuration : 1 h 41 min
  h' ]8 X! F+ @( w3 ?+ c( Q! c+ rBit rate : 4 696 kb/s8 L& F5 Q: n5 l
Width : 1 280 pixels  ]$ L  G! A7 m* `; c* o
Height : 536 pixels
) f: T6 g- v/ Q1 b) C7 xDisplay aspect ratio : 2.40:1
) G& k4 Q' N$ N. M" bFrame rate mode : Constant  Y/ L8 N4 F( E& \" `
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
6 P- n/ e' L6 v+ p& g5 B& ^! w9 IColor space : YUV, {& P8 @; [( K/ n- q3 r4 w8 B
Chroma subsampling : 4:2:0
! Y" S4 O& ]- }; V2 f% `+ @9 EBit depth : 8 bits: G  m- b* T/ k3 Y4 ?( w
Scan type : Progressive) y/ y& h0 J+ [, [
Bits/(Pixel*Frame) : 0.285
9 ]! L9 d) U- }& s. B) EStream size : 3.34 GiB (87%)5 S9 N2 {; L/ t" N5 F( A0 D1 w
Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa& i; I; H' Q9 I
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.006 k5 N# u- Q$ j) _; \
Default : Yes5 {6 o$ m) J3 w$ C' Y
Forced : No2 @, `* _! u/ E$ }* Y
Color range : Limited
. R1 A: g, p! P$ B& h" B, RMatrix coefficients : BT.709
. f: P/ c: t7 n4 I
2 b- ]/ w* [6 h- g8 lAudio
8 U) D' l% E/ Q( B5 _5 q1 @- bID : 2, J0 y5 s! D5 R3 f) e4 W: V
Format : AC-39 B7 |; l3 C6 F8 \+ s9 G
Format/Info : Audio Coding 39 v9 _: j! L, b6 ?
Commercial name : Dolby Digital  e( }4 e' c8 {8 }( r0 ^. b3 q
Codec ID : A_AC3
% C9 C' T6 F* N  k: IDuration : 1 h 41 min
9 ?5 g* G# f9 O# `3 l  {# nBit rate mode : Constant' B* y6 b5 i- y& l  @
Bit rate : 640 kb/s
, \- X' Y& K, G( tChannel(s) : 6 channels1 u& Q# |8 d' n5 w2 V
Channel layout : L R C LFE Ls Rs  G" T; V0 ?8 u! b( C1 ~% Q
Sampling rate : 48.0 kHz
9 K9 j; s5 z5 `  R3 nFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)4 F) v0 n9 Z. y0 [
Compression mode : Lossy
2 v# p# h# M8 bStream size : 466 MiB (12%)) g7 U3 A. o. W# Z4 l/ s
Language : English
$ d9 T+ b/ y8 w4 _) a$ W, t1 cService kind : Complete Main
  q1 M% l* [& y) I7 qDefault : Yes
$ D" C4 A1 x1 H( T2 M. FForced : No
6 T- F  L# R. C
+ t$ v3 H1 f0 o: }- b) ^4 Z& cText #1; X8 `0 M( J/ V. e6 c0 P6 Q$ w
ID : 39 z5 K7 B( B( m9 x9 `+ Q
Format : PGS  G5 m! B2 M8 o1 u+ o
Muxing mode : zlib$ X5 s2 o9 N1 q4 ]% e8 @2 ]& w
Codec ID : S_HDMV/PGS- R9 L# d- L9 D  b* ^. c4 R
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" }- |5 ^3 y6 J5 pDuration : 1 h 32 min
' e8 v7 J4 ^( }" b3 A: c) YBit rate : 53.9 kb/s5 q8 i6 V) g  ?6 Z# p4 I1 _9 ~
Frame rate : 0.540 FPS2 T7 U. q7 H. n% T6 b" W, K
Count of elements : 3006( z1 D% A9 o7 E7 ^2 C- j+ Z0 D
Stream size : 35.8 MiB (1%)0 I5 U( i1 v9 e9 L4 e; o$ W
Language : English' i( X/ o% W4 G2 k& }* V4 X; e
Default : No
. S2 h" f* W! b4 d% ?/ ?) sForced : No# C# @5 [8 ~, \8 c5 g9 w- @

2 z' I" N9 z8 a$ H& H" D3 P3 z# ^/ H; JText #2
8 ^, q& x$ g! E% b( bID : 4
: {3 q3 Q4 L: K" _2 {Format : PGS
; m/ a( Y) I4 g  W5 w9 _8 J' NMuxing mode : zlib
( k$ J+ V2 @' D) N$ P) [8 i5 E1 m4 ZCodec ID : S_HDMV/PGS4 l! n2 l5 V6 O- _! Z: c2 A0 n4 n3 z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( q4 m2 }3 f  j* H
Duration : 1 h 40 min2 U' R; {2 K, `3 X/ M4 S: ?8 \
Bit rate : 41.0 kb/s
& h: X7 g/ i. ~Frame rate : 0.408 FPS
  C6 m) b5 ^2 ~" z, ]Count of elements : 2469
2 p) k: F! V+ r( x/ T3 H# ^Stream size : 29.6 MiB (1%)
+ I0 Y3 Z+ \5 N4 u$ @1 WLanguage : Spanish. E/ ^2 F7 V% V& a5 b( G
Default : No2 h  i3 C- \0 X. V
Forced : No" d! N/ B9 S9 `6 Y2 O
% d+ i- U6 k( p% B0 a
Text #3# F" D& A0 Z1 \* b, z7 I
ID : 5- f, ]3 E: \4 N( j1 u( v7 h/ s
Format : PGS
7 z' C" }$ ^, w9 s; p, mMuxing mode : zlib& i$ N5 d, g3 }* E
Codec ID : S_HDMV/PGS
( v6 r1 N( w3 _% X! f  bCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! t3 ?* K; a+ S' \# u: t
Duration : 1 h 40 min
" X0 H6 i  B8 N: {8 IBit rate : 42.4 kb/s8 ]& S; L; J; V7 e+ M
Frame rate : 0.453 FPS
0 w# o5 h& c5 O% @+ F5 H& {( z& z- _Count of elements : 2741
3 C  K) g$ r+ R/ @4 [Stream size : 30.6 MiB (1%)
+ o# q3 _: T) ~9 L8 t. qLanguage : French& v: T. ^' g: V6 t/ {/ m7 K9 J
Default : No
+ d5 X* e$ k; [. K5 P+ G) c7 VForced : No, j8 ?- q9 T: B  ~$ ?7 d

* k" n2 [3 p+ qText #4
9 m) X; \+ S. f$ hID : 6
. {7 M/ X0 _; }5 t8 V% UFormat : PGS
9 {6 V8 u% v: _! N# w) l* t( fMuxing mode : zlib/ L# d' P7 {# w1 ?$ T
Codec ID : S_HDMV/PGS
" l- `$ X+ M5 X  \- V5 aCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! G! P7 y  H+ u5 h- vDuration : 1 h 41 min8 M  t2 M1 a+ j8 I
Bit rate : 120 b/s
6 o3 |4 L' L! y! h4 a8 zFrame rate : 0.006 FPS
8 C& {2 f2 I: F* }0 a' H9 W+ FCount of elements : 34
, P/ g4 u8 j$ MStream size : 89.7 KiB (0%)
3 m, ^( T& Q$ y3 u9 XLanguage : Spanish- X# l6 u0 s% n! P
Default : No, ~2 S5 B8 G# X- [  J- z/ P$ d
Forced : No
  }( h' \# r( k* d$ J( T  p) D7 y: y* S& T# a! \; n6 z8 [
Text #5% J0 L3 U; q" i" @1 Y4 f, G) E
ID : 7
, W- k9 ^9 z9 ?- s- k( N; MFormat : PGS" X, o/ ~* E: g( o
Muxing mode : zlib
5 u8 k/ @- Q: i2 y' J, rCodec ID : S_HDMV/PGS
& l$ P6 N1 a* W) [' vCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 I+ v; p5 F3 Z  `: Q# o/ I
Duration : 1 h 37 min
+ D0 ]! n6 T% Y7 ]" V# f/ xBit rate : 977 b/s
( J. }1 y/ }: l! G& m6 ^( A% ^Frame rate : 0.014 FPS/ v9 Y; i2 V6 E
Count of elements : 80+ e( t$ Q5 V1 K1 W9 z4 ~
Stream size : 697 KiB (0%)
5 e+ K+ K  _1 R6 KLanguage : French4 L: b% k1 V+ |( V" F
Default : No
1 S- V& U% h/ e' U( @Forced : No
8 s: r, T9 Y2 p9 s$ ]2 A& F0 a" k+ p, M, @
Menu0 b  I" Y8 X, Y3 {9 d  j6 l
00:00:00.000 : Chapter 01- Q0 `. u8 G3 W# b. ]
00:03:55.569 : Chapter 024 A  f4 z& i* _5 x' V, b# a& \0 Q
00:10:43.518 : Chapter 03
; g" `3 p6 c) G/ O00:14:50.890 : Chapter 04; u* p- d& \4 `; G+ y, M
00:19:45.059 : Chapter 058 O6 h7 p- D' c3 z
00:24:07.112 : Chapter 06- }, S; u7 _, L! P: C& n! O1 q
00:28:18.196 : Chapter 07
$ \( `/ I/ A7 D) |8 g00:33:20.624 : Chapter 08; [, Z: Y+ r2 g& V1 D) P- W
00:39:21.150 : Chapter 09& K3 g* j. i5 t3 U
00:45:10.583 : Chapter 10
8 b# w7 s! i, @00:50:49.046 : Chapter 11
/ @- X) {, O; A9 H6 a5 a" @00:57:41.041 : Chapter 128 H9 z! S6 ^9 s9 e" `5 w0 a$ H
01:01:09.541 : Chapter 13: F9 m4 K9 D+ r0 v( f* u
01:05:39.394 : Chapter 14
- _/ z% w# K: {01:09:43.763 : Chapter 15
) r% Y2 N) _$ G/ [4 P8 ^01:15:52.965 : Chapter 16
, b0 m6 o) Q: B0 ^7 w01:18:28.287 : Chapter 17
( p1 V" r5 l1 Y2 Z. S+ H01:21:25.839 : Chapter 18
  j: P( Z0 {/ n- m; Y' g3 |01:29:00.960 : Chapter 19" m+ y# H& ~" J1 F9 Z% f4 Q+ D
01:33:45.745 : Chapter 20
M3GAN.2022.THEATRICAL.720p.BluRaycd.x264-MiMESiS 3.84 GB
- P/ G3 N2 o+ y, x+ Y9 v$ y3 W6 u: x/ V9 C% Z0 N% m% M3 q4 s; q
Video7 Q0 ]' o0 l! c
ID : 1- m6 _4 d, F, Y3 a& J8 j) I6 F
Format : AVC  x& t' d+ m( E- @/ E
Format/Info : Advanced Video Codec
9 Y( ]" c5 g3 X6 E; T" L, M' c; E; [Format profile : High@L4.1
  J# W1 U: f" j3 {' C" {2 NFormat settings : CABAC / 8 Ref Frames0 ]9 v# k. k7 e2 Z
Format settings, CABAC : Yes
9 Y* T& C- |. u1 T) ^" TFormat settings, Reference frames : 8 frames  h8 m6 k8 D1 ]% Z. t* N! F* h
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
% _2 g; \/ _5 `: MDuration : 1 h 41 min7 b% `( @+ y! E$ D
Bit rate : 4 690 kb/s! m% h& q: B& H/ k# F8 g% ?2 u" S- s
Width : 1 280 pixels9 U6 v3 \( h) ~$ a6 i
Height : 536 pixels4 I& ?- o) A( @
Display aspect ratio : 2.40:1- j% _4 F  n. n
Frame rate mode : Constant1 M6 N5 I0 d* P  w& I
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
7 d$ M) i1 B/ rColor space : YUV/ P2 D; F5 L4 e  o, K
Chroma subsampling : 4:2:0
( w7 i( D6 f- Q: a& g/ vBit depth : 8 bits. m! ?. [% y% y. ~+ e
Scan type : Progressive
; ?: e+ F7 S6 w5 Y1 tBits/(Pixel*Frame) : 0.285
! h8 h& f2 l' `9 s4 _2 MStream size : 3.34 GiB (87%)
* e1 P3 S' _% R) A8 S% n0 {$ ZWriting library : x264 core 164 r3106 eaa68fa
. Y' z$ `- Y# YEncoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
9 ~7 n/ Q8 o8 r3 j7 pDefault : Yes; u6 n3 D& m) i0 f9 Y
Forced : No# s. G+ S- L* a
Color range : Limited
+ ]# {# w7 R; i) X% nMatrix coefficients : BT.7090 D& U1 ^( h$ k5 |& w: z0 s. E3 W9 A

- i( C& O8 h4 m3 ?( J3 bAudio+ p7 q: Q+ e9 m8 }
ID : 2$ c! }) }' X/ N
Format : AC-3
, `+ i9 u- w& B, `% h$ sFormat/Info : Audio Coding 3
- [! G4 }8 H% NCommercial name : Dolby Digital
8 O$ d& J& H$ ^9 V$ P* oCodec ID : A_AC3
" z# A0 a, i1 w' y: jDuration : 1 h 41 min
4 e7 x2 v! w- H7 ]Bit rate mode : Constant5 n* v% Y* `8 K+ {% v- J
Bit rate : 640 kb/s0 C: q& Q4 l& U- w: x" {3 L- d
Channel(s) : 6 channels
, R  Q8 F' I4 r. T7 i; E/ nChannel layout : L R C LFE Ls Rs1 @, d/ e6 d4 x9 V% Q5 w& J% W8 x
Sampling rate : 48.0 kHz; U# Z4 ^- f; U  O* H4 j
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
# C+ z5 H+ d+ _, p* }Compression mode : Lossy* I8 D2 V& K, J& x: A& z6 l; G8 J
Stream size : 467 MiB (12%)
9 [9 t: I8 p: E! gLanguage : English
5 M9 `% d2 @. u. b: V8 RService kind : Complete Main: o. Q% G8 Q' P* x( t, y( N7 [& H- }
Default : Yes
, Z; b6 B  u( k" b+ `* F1 L% ZForced : No& ]1 i- b! Q1 U

* _! S$ \5 Y# b' M6 |Text #10 V9 Z7 G" ]' |; f6 h
ID : 3
. ~/ D2 @; o( m' L' r$ B) _  PFormat : PGS, p. k) {3 U  R, e
Muxing mode : zlib
' X/ F+ @" {+ @6 Y) ~Codec ID : S_HDMV/PGS& K. ^$ n; v/ s
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& g4 l8 V# ?& K3 ^3 h/ Q
Duration : 1 h 32 min9 W4 `5 p7 x6 w, |" V: Q
Bit rate : 53.8 kb/s
' |2 a/ p+ X1 D9 p4 D) L3 q* \3 U0 sFrame rate : 0.541 FPS
/ T2 k8 e% e) d; S' m! j: p4 sCount of elements : 3012
, A; r2 B" P1 g9 P4 b9 B, |. iStream size : 35.7 MiB (1%)
: M, Q- a$ c( [, kLanguage : English, z2 J3 v7 c6 i1 _9 [
Default : No: }  ^/ W1 g2 d# {, \
Forced : No
  T# ~3 k/ j6 d$ h: }5 }! f$ r
1 W0 d2 T( p/ U$ e, U$ P7 Z$ P3 QText #2: s6 {. ^6 A/ }' L
ID : 4
4 t. `0 ~) B: s" IFormat : PGS
) X/ [1 c' m5 u3 [Muxing mode : zlib6 }; ?' T# x! ]9 h1 a4 X: _6 w5 s
Codec ID : S_HDMV/PGS8 d  Y# q; A& b
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 q7 s% E: s- ]0 N+ o2 O8 s0 G) H
Duration : 1 h 40 min/ @+ [% J* S) {, J! z4 v. }  b
Bit rate : 41.0 kb/s
) l9 h/ S: M' RFrame rate : 0.408 FPS
+ \. W' j5 z; S9 pCount of elements : 2469% z4 A& p) A/ t, j: N- ]. b
Stream size : 29.6 MiB (1%): {0 L7 q* I0 A7 R& q
Language : Spanish  Q" B. ^# l2 |' d: L
Default : No6 l# Z; w/ R0 |3 [5 D
Forced : No2 x3 Q8 `! l8 a0 ~5 K2 C" T0 e

- A; y+ B+ t; v$ z! g; _) v* J$ BText #3" n* y9 \! u, `3 P8 v# |$ i
ID : 5
1 T  N1 w, S3 ]; E1 H) v; ]Format : PGS1 n  S. g' E/ f( `- O( m
Muxing mode : zlib' z* _  v7 X, v3 B- J
Codec ID : S_HDMV/PGS# l; m/ J0 R4 y2 S+ J
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# y* Y2 O  m! K) o4 dDuration : 1 h 40 min
  K) q$ N  d& ~4 n8 E; HBit rate : 42.3 kb/s
+ f1 v$ C. `* t) U2 RFrame rate : 0.453 FPS5 M1 Z5 z2 `( ^- h8 K1 X
Count of elements : 2743/ h% X1 y& u7 ~2 ~, r2 z. |
Stream size : 30.5 MiB (1%)- q. J) C% n6 t) z: ]/ N3 y3 Q
Language : French" }! F  R" z$ ?+ e1 P. g+ V
Default : No' i7 F  {) x2 F0 @5 V! _6 _0 `( A
Forced : No
& g& M6 @$ l9 o" C8 h, X; f+ [' P' \" a' B( B0 B5 N+ [
Text #4
/ E" W& D( t- g/ v* hID : 6
( i( A: g+ K( E. D- {6 i2 I8 SFormat : PGS
8 i: C$ y2 J& C; ?) RMuxing mode : zlib
: k3 a: X- x: jCodec ID : S_HDMV/PGS
3 n& d! _. y5 H* s7 o% `3 c" YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. |- G# F' g" DDuration : 1 h 41 min
7 C7 T0 {, J! t# `  E% Q. GBit rate : 120 b/s
! m3 L" H7 e* z, f7 gFrame rate : 0.006 FPS
( M. @7 \; I; W+ w; @' W' JCount of elements : 34
) i$ {* n. w1 t& WStream size : 89.7 KiB (0%)2 g/ T1 E+ q6 N6 V/ K* W
Language : Spanish
/ ^3 G0 W4 P# C3 t& e7 S5 V3 YDefault : No
* `/ h. m3 h+ d( ~9 z9 \Forced : No
* {0 t* U7 X* {5 b
3 f( q6 g" x3 R% [. Y$ w' |) aText #5
1 @( ]2 f' q$ p- XID : 7
- @" Z: L! F5 U$ x" U6 lFormat : PGS
! M: X3 S) _: K3 w/ |" q+ kMuxing mode : zlib
; O" `9 g* v1 HCodec ID : S_HDMV/PGS
$ o( ?1 D4 u# _- wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) ]# H% D2 [, W! s% j" }Duration : 1 h 37 min  ]$ Q- _; t4 `3 F
Bit rate : 976 b/s% A# V2 N; u  H1 b" W
Frame rate : 0.014 FPS! R: n' P. e: n- T/ k$ `
Count of elements : 805 q. U3 Y' u6 e+ ~% R% p- ?; I
Stream size : 697 KiB (0%)
5 @! o6 Y: u& r# C0 p8 P3 ILanguage : French* p; d' w) c- b1 e
Default : No
$ p1 A' k& ]- X2 S  nForced : No9 f4 ^+ ], T6 D* q
: o' r- I) X  I% ~4 v
Menu. |( T- O# h( H  [( `
00:00:00.000 : Chapter 019 P! p. _. A5 B$ L# y* F0 h
00:03:55.569 : Chapter 02- N1 f( o1 i& j; w3 a1 M
00:10:42.851 : Chapter 03
; ~% k3 O5 ?8 E- U$ {1 ]00:14:50.223 : Chapter 04: Y& m$ }: l! {6 T0 |* }, h, G
00:19:44.392 : Chapter 05
. s- d- D: \+ Y; A6 {0 Y00:24:06.445 : Chapter 06
( w# ?4 v$ S8 U* O# p7 {00:28:16.904 : Chapter 07, F8 E  u' A, j& I+ p
00:33:19.331 : Chapter 08
& F5 U' D5 {9 w. V00:39:19.357 : Chapter 09
$ l/ |. K( o2 L1 @00:45:08.789 : Chapter 10
3 `' C; C# T# }/ v9 k$ |; J00:50:47.252 : Chapter 11
4 A: H9 m; f/ `, Q/ O4 T, u: Y00:57:35.369 : Chapter 12
4 W7 H6 U& w7 g4 t! j4 j9 @9 z01:01:03.868 : Chapter 13
% x8 z$ }% A2 M% e01:05:36.724 : Chapter 14- `" D/ S; r- j( Z
01:09:41.094 : Chapter 15
2 Y! z% ]9 j, c* ]/ a5 M/ v2 H: J01:15:49.670 : Chapter 16' p3 N4 D- z5 X. ~( V
01:18:24.366 : Chapter 17
) J% S' K9 [( V" E& n01:21:31.762 : Chapter 18
% h$ k# Z( N9 N01:29:06.549 : Chapter 197 p+ W6 B/ N( v, X9 ^1 x2 ?6 b; @
01:33:51.334 : Chapter 20
7 a) y# L( J+ {9 ?! @- @$ N01:41:55.860 : Chapter 21
$ r) t# E3 f4 t, Q  e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

149

回帖

1914

积分

Sponsor

金币
424 枚
体力
1122 点
marttn 发表于 2023-6-4 18:29:08 | 显示全部楼层
谢谢大神的分享

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 23:36

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表