BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 34|回复: 3
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬/玩偶梅根 M3GAN 2022 THEATRICAL 720p BluRaycd x264-MiMESiS 3.85GB & 3.84GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4370 枚
体力
32983 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-28 23:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

2 c' a( @1 ]5 B, h) }% D3 n5 Z: U: R( Q( j1 d! }( c% p7 o
◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/玩偶梅根/窒友梅根# k: N& d* |6 K3 P1 D
◎片 名 M3GAN / M3gan8 @& Q2 ^: }3 v, m- F% V
◎年 代 2022* {, h& e. d4 \8 |/ l- \
◎产 地 美国/新西兰
+ m4 A: l6 f, U- i1 ?◎类 别 科幻/恐怖/惊悚. [# A& w, h5 ^) g. J
◎语 言 英语. c; a1 @0 T5 [4 O% Y7 h; `
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
9 T7 f+ b; K  q" Y8 u◎IMDb评分  6.4/10 from 86,748 users
* P3 G% M5 c; s) s◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/
, V$ D; s1 C2 V2 H& Y◎豆瓣评分 6.0/10 from 42,763 users
$ n, d/ W6 u% e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/
* A6 T  M, O3 |) ~& t+ c◎片 长 1 h 41 min1 b4 [9 Q, z* _  U# n0 L( e5 A* e) r
◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone
0 i* A) l1 ~- B% V◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper
' e  p9 d  t/ w0 Q4 @9 Y$ F     温子仁 James Wan" p4 }  u" D1 _4 ?# a6 ~; i5 |
◎制  片  人 温子仁 / James Wan
6 u. {/ B  f+ l7 d& J( U     杰森·布伦 / Jason Blum
* w7 ?' W2 z: W1 u% }; t5 d0 q1 |◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams
  O0 I8 `+ Y9 {8 x) ~     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw, v7 a% g# h  D
     钱信伊 Ronny Chieng
6 w5 @( L: v$ k     珍娜·戴维斯 Jenna Davis
9 N2 X; W$ N. a# s     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
9 W8 y+ Y5 @; ]+ O3 m: f     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps
9 {" R$ T) u* E4 V5 |" k     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten
. s# s5 x( Z9 y! }     洛丽·邓盖 Lori Dungey3 T/ l9 ~# X9 [
     迈克尔·萨克特 Michael Saccente& }: b. v5 N$ ?9 L% T6 t
     基拉·约瑟芬森 Kira Josephson
8 Z9 b% \% E4 [/ z8 I$ a) x     米伦·贝尔德 Millen Baird% }' L5 q& o; F" C0 |
     切尔西·普雷斯顿·克雷福德 Chelsie Preston Crayford- Y8 q8 w' {& ?/ Z* A1 k3 |
     阿洛·格林 Arlo Green. P4 [# T) @8 L/ y* d
     埃伦·杜宾 Ellen Dubin/ {" t: {! S2 ^
     艾米·厄舍伍德 Amy Usherwood
5 ]  b; y/ t* F2 r% z     克林顿·兰德尔 Clinton Randell
% n$ @  T- k/ T- h4 J% Q4 @' ~0 I     嘉雅·碧丝·罗伯逊 Jaya Beach-Robertson
  c+ m' }8 x/ G; [+ i3 N4 L6 ~$ Y- x7 H0 @2 o  }6 s' J. w
◎简 介   8 T! t, X* w" R- i+ h5 U. Q6 R) d$ g

: Z- z# V0 G3 B0 D- q# | “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”+ j: k1 p' t- |. b* {$ f" }
( E' A7 B( T6 {; ]- e# W* f& W
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。
6 g0 [! n  h  a& D% A/ u; O' X. R" H7 R& h- C
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。
- U! i) ^- d) v- Y
% B1 |' M0 q4 \: O2 p9 i3 } A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
" Q9 ]! N- n( U, q" q/ T* i6 P9 P
M3GAN.2022.UNRATED.720p.BluRayCD.x264-MiMESiS 3.85 GB* `/ N: S8 E4 a6 Y( M

: U: }! i5 h0 t" fVideo0 Q! G" V( r6 }
ID : 1
. S4 \1 T6 e$ {  U7 pFormat : AVC; a* g+ T4 q3 n  u
Format/Info : Advanced Video Codec
+ _0 u& d5 q. L6 m: l1 r/ m6 XFormat profile : High@L4.1: Y# b/ }# b/ u0 i2 f! U% u
Format settings : CABAC / 8 Ref Frames
: w. l$ z: O: \8 S  D3 iFormat settings, CABAC : Yes
% E0 p0 W' P: I8 i) DFormat settings, Reference frames : 8 frames# P+ o! Y  g8 B0 B
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
7 L2 w/ ?1 T& N! j# V6 n; _9 g# w7 dDuration : 1 h 41 min
8 c. [, H2 `+ HBit rate : 4 696 kb/s
8 E4 C- B) v' }5 EWidth : 1 280 pixels- M: |3 E* M, {( }6 X0 G( w
Height : 536 pixels! g$ w+ g( A6 ]' ?. I. N0 T! C( g, {
Display aspect ratio : 2.40:16 p9 T( J0 `( s6 o+ i* J" Z+ z
Frame rate mode : Constant" e  Y9 r- _7 j5 N9 ?
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
4 }, p& f8 J. W9 ^$ o$ L% KColor space : YUV
+ Z0 L6 R( G: v0 SChroma subsampling : 4:2:0) Q* }# @$ N& y! Z% U
Bit depth : 8 bits6 ?" \/ l: i# @+ }; K- \
Scan type : Progressive0 m+ ]" S+ Z% x# T
Bits/(Pixel*Frame) : 0.285
2 g( L! w  |0 @8 _" x& u9 H* iStream size : 3.34 GiB (87%)& z) ?/ Y8 B! E
Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa
6 e( x# l: H9 }1 K5 o) @Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
9 @8 Q# `- k2 g7 ]" E2 H$ \: }6 V5 RDefault : Yes
7 C: q* c, n5 z$ l) U9 _5 H* }+ QForced : No/ |/ [# |2 l/ F9 H5 i
Color range : Limited
, M- p" _! Y5 ?$ {Matrix coefficients : BT.709) t2 n, f. _$ V0 t2 D0 T5 Q
* w) E7 P: l( D- a
Audio, I, R3 V3 I% _* C# I
ID : 2
8 n1 W# C/ a& y. _Format : AC-3
6 X( x+ k, b" P& F" q0 qFormat/Info : Audio Coding 3
* v# O! v8 E( U- Z" c/ pCommercial name : Dolby Digital' ^, g9 x7 H1 v
Codec ID : A_AC3
& A! v/ {$ t* ?( s2 KDuration : 1 h 41 min1 _2 S( ]  F, F
Bit rate mode : Constant7 A$ g( e! ?4 Z( ^, f
Bit rate : 640 kb/s
' r$ F' p; h$ b+ i$ ZChannel(s) : 6 channels
# f% h& |" Y; F* hChannel layout : L R C LFE Ls Rs
7 v6 L: @1 A& g2 `Sampling rate : 48.0 kHz
8 b' f9 _4 J) ?0 Y- dFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 U6 D$ t( @: J% X; Q6 }- i( [! c" qCompression mode : Lossy! ^$ M4 s+ f; q, ^- @
Stream size : 466 MiB (12%)
  o8 O2 J# o0 F8 z+ LLanguage : English
9 @- h8 e9 ]" H' v3 }Service kind : Complete Main9 u( B5 d3 b/ H+ k! N
Default : Yes' t* i- l% x, x8 a1 c3 [
Forced : No
$ K5 i4 [; L9 W! e5 H0 G
' z$ c  O& {; d% VText #17 u' g* h% E! s' r. q
ID : 3
  R5 [! m# E% z$ \% n, l" r% aFormat : PGS- V4 J  `+ A* x+ h+ O6 J
Muxing mode : zlib4 q+ p; a7 V$ o% C; ~; K6 D) G' M
Codec ID : S_HDMV/PGS
$ B+ v- C; N. P; f+ v: \Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' |' f' x: {: H: |) y( `( k2 a
Duration : 1 h 32 min1 e/ v; d( G; [' Q+ E
Bit rate : 53.9 kb/s
2 B. Z7 Y! d, \" a$ C+ KFrame rate : 0.540 FPS
1 i  {+ s4 z7 {5 O4 cCount of elements : 3006
$ l1 }! H7 Q# N" X& z! y! @Stream size : 35.8 MiB (1%)% ^7 O3 ~3 p% j
Language : English% r% w. \1 u: [7 @, Y$ f
Default : No
( L( r- ~8 h$ j/ s3 [: R3 Y: iForced : No
3 E* a, Q5 K+ F0 h) X3 ]$ Q1 P' I3 _" m' k  a5 j) p4 M
Text #2: O6 d: b: q4 I! n
ID : 4( O7 V9 \7 V7 K. ~
Format : PGS  c% \) w7 L2 ?& _
Muxing mode : zlib
4 r0 e1 y, J$ L! b8 N0 M5 jCodec ID : S_HDMV/PGS* j+ R7 W! x% e5 T
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ j" `7 H  Q+ ^& S4 b0 o; S
Duration : 1 h 40 min: K9 g& A  N8 j0 u0 j" k$ ^
Bit rate : 41.0 kb/s
. z0 J; U- D! s6 K4 YFrame rate : 0.408 FPS2 g/ Z& p8 g! N* |- `/ n5 @
Count of elements : 2469$ @% r( N2 p6 g5 x7 Z
Stream size : 29.6 MiB (1%)
$ ?% Y% n; V6 b0 ]! T3 P' ~9 rLanguage : Spanish* D; W. {7 b( e0 j
Default : No; @7 b/ Q0 J3 T# H+ }- j) ~
Forced : No
6 Z; l8 s. V: B+ t) E+ e9 q. m! f0 ]' }5 q6 I
Text #3; C( \  y: ^/ ~, P3 d  g' A# B8 G* [
ID : 5
& `% A' V* z+ f( w+ |; ~- A2 [Format : PGS5 N, G4 w, q- z" ^1 _( [* X' k& N
Muxing mode : zlib
+ t+ v4 i! L1 fCodec ID : S_HDMV/PGS
+ J  w, v! c8 y7 f8 @  u6 PCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 Y& K+ i- T. E( f" I7 F. H
Duration : 1 h 40 min
) I1 B3 K5 y+ j. @Bit rate : 42.4 kb/s, M* `4 ]  r3 b
Frame rate : 0.453 FPS9 L9 i& e  G9 n" ?% k& D! Z' X
Count of elements : 2741, N2 a' i# Q( |' ]. C/ [2 I4 T7 m
Stream size : 30.6 MiB (1%)
% G; x. l$ Q9 f5 v5 dLanguage : French4 `2 X2 [/ e5 q. r' A
Default : No6 ~( y& L. I6 T
Forced : No
! ^- U5 j: b) ?2 J
$ X" D$ i1 l* U. H5 z% oText #4  [1 h  p4 @  t1 R) N
ID : 6
" x" j0 b& F% U5 {Format : PGS
4 ]! I% P+ ^& j! z  }- c1 ?7 h1 NMuxing mode : zlib
7 A7 C& N; T# j5 d) C3 z  hCodec ID : S_HDMV/PGS2 N: G8 P( a& ]0 M( n( m5 \+ N
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" O! J. p' J4 U9 v0 c
Duration : 1 h 41 min
1 T9 N) }5 i9 P; J+ k2 ~  oBit rate : 120 b/s
; |2 V9 d& Q$ ?0 Y9 b" P3 x# V7 f4 bFrame rate : 0.006 FPS
' @! t; |0 ~1 c$ @& o* t' A: ]Count of elements : 34
, c% r: A) U9 N  M7 C2 PStream size : 89.7 KiB (0%)) A, F: A) |1 h& j& Q
Language : Spanish
2 U1 d' W+ m& aDefault : No
7 w4 }! r/ g5 j5 ~+ j& EForced : No
; @  m' }7 q+ F/ V) F! a0 o  s1 a# k1 A
Text #5
1 r, I# m! c' q8 t7 c8 hID : 7
! \0 {$ n* y1 T. sFormat : PGS
  R" X! _1 t$ SMuxing mode : zlib# q& c% C9 X8 b4 [* o  P
Codec ID : S_HDMV/PGS
7 Y. _5 k& r# t: E+ C" HCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) `" P3 P4 i/ g& \8 I* b
Duration : 1 h 37 min
) d1 W" d6 ?: ~/ iBit rate : 977 b/s/ t3 B/ @; |) f! L7 O$ p6 A
Frame rate : 0.014 FPS3 l; z0 W% J3 U: P- u/ v
Count of elements : 808 [8 I4 V/ Z, r; i7 k( m
Stream size : 697 KiB (0%)! Z- }& T- h) q/ v* ~
Language : French/ o7 O7 u  M# L- M2 p
Default : No/ |, Q' K# I. W7 J
Forced : No8 v2 J" K  X0 H$ q5 b
! G1 \! U' i/ Z) H) Z
Menu
4 Y: S2 u" x: q* F2 I00:00:00.000 : Chapter 01
0 g0 W& x- {7 _5 K, O0 u  J: A% O00:03:55.569 : Chapter 02# C& X/ e( @) Z% e& c
00:10:43.518 : Chapter 03  [, ]- }  `. t/ _2 Y% R9 T
00:14:50.890 : Chapter 04
0 W6 B% [( _- c0 H0 Y  D$ N00:19:45.059 : Chapter 05$ b4 m- `; S# q: b% i8 G4 M3 x5 I9 m
00:24:07.112 : Chapter 06
6 N6 p3 d: X1 Q  c00:28:18.196 : Chapter 07
8 S! \0 d$ a4 M* \6 q' G$ f00:33:20.624 : Chapter 08
5 ]9 [. T. g! v8 q: i9 V: Q4 }00:39:21.150 : Chapter 093 A& m# Z; j% R3 c* N- ?
00:45:10.583 : Chapter 102 p. P5 E8 z, |! [4 a  ^8 J4 c
00:50:49.046 : Chapter 11$ `( N5 y' i# N/ t( c
00:57:41.041 : Chapter 12
4 |: A4 [$ y+ z. y5 J01:01:09.541 : Chapter 13
7 G$ B6 n8 ^5 o6 U! N6 o  T0 M. h01:05:39.394 : Chapter 14
1 o; U; |1 B. z" ~' ~0 ?3 n3 e01:09:43.763 : Chapter 15
( [' c# w0 k' U( Y01:15:52.965 : Chapter 166 z1 P$ [5 O6 b8 J& U
01:18:28.287 : Chapter 17
4 {* z  y; Y- h% V/ p* L01:21:25.839 : Chapter 18& o6 Z  G: h7 |8 z
01:29:00.960 : Chapter 19
2 \1 n+ t$ ~2 @6 r9 C* j3 o01:33:45.745 : Chapter 20
M3GAN.2022.THEATRICAL.720p.BluRaycd.x264-MiMESiS 3.84 GB
* X+ S% D  V0 d1 u3 @+ w* @5 |+ z5 r6 g8 s" R2 Z
Video  [$ z( z8 V& R2 }! J; G8 |
ID : 1
" z( j  e. p0 l: Q7 k+ N% @/ m5 dFormat : AVC- L4 ^. P& ]2 G9 I
Format/Info : Advanced Video Codec
9 t- Q0 D7 d: Q1 H3 rFormat profile : High@L4.1+ R" ^- M% N  a- \( r& a9 [( C
Format settings : CABAC / 8 Ref Frames
, f0 F7 C, _% C" n! lFormat settings, CABAC : Yes
* I# x' o1 X& Y+ a  o+ w" D: ~3 uFormat settings, Reference frames : 8 frames
6 `, X/ X$ D3 ?" J' n8 wCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
! H# H; u8 D4 ]Duration : 1 h 41 min
: R7 F$ H4 l) u( ^Bit rate : 4 690 kb/s4 W+ i: `6 f! c# Q! z' t
Width : 1 280 pixels
$ V0 x2 ~% m' e: g6 j% T& JHeight : 536 pixels
- r% \$ R6 f6 B, |# V3 EDisplay aspect ratio : 2.40:1
' h# n8 ]3 B, A% e. |: }Frame rate mode : Constant
" z7 X  P3 t8 b) x1 s4 Q, FFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS7 b; |2 `3 u' b0 K7 p9 i' Y
Color space : YUV8 H3 P) y# e/ Y$ l4 S, K
Chroma subsampling : 4:2:0: Z# L2 ~% T, s0 {6 p  V7 R
Bit depth : 8 bits- Z8 E2 B5 p0 A! D9 J
Scan type : Progressive! G1 N; x" |) @% u
Bits/(Pixel*Frame) : 0.285
7 s5 @% S5 f* @6 L( X6 J% tStream size : 3.34 GiB (87%)0 b; d5 z5 `1 O7 ]3 Z
Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa
) W0 X- ~4 N: K" S$ q1 lEncoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
: L2 @% p( p) bDefault : Yes6 l1 e$ `# J% l; T5 w
Forced : No
- l7 O! J2 h, T1 O$ T, `' c5 ^Color range : Limited! H( R' i9 J( V3 N
Matrix coefficients : BT.709" B% a3 ?, Z% q: J' N2 ]* D
' v, c6 x& _6 {" b2 d
Audio
2 M  Y$ H$ @8 ?7 E1 u+ k( h3 z/ VID : 2
$ G6 u1 B/ F1 v( I3 o, H4 ~Format : AC-3
8 K7 w( l; @2 K1 y) ~Format/Info : Audio Coding 3
. d7 o( W- @/ ~! N0 ZCommercial name : Dolby Digital+ Q1 Z) V' E; Y# H
Codec ID : A_AC3$ I8 X! K4 p& @+ {. @
Duration : 1 h 41 min2 n# `, h  m, _+ y6 K: ^
Bit rate mode : Constant+ S* p) B' G$ v7 o  g
Bit rate : 640 kb/s
$ y- F8 S5 S4 L9 |5 QChannel(s) : 6 channels$ z  W: m3 _4 ^2 k  n  S2 Z' I" H  e
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
( n& {4 e; F/ w1 }% MSampling rate : 48.0 kHz. `! P1 l1 z) G! i* A" Q
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 o# @5 s$ M0 p) o7 f7 {6 ZCompression mode : Lossy% r& u1 K& A( F
Stream size : 467 MiB (12%)
9 W! a* r  l1 A) d( t$ {Language : English
9 p6 R& i2 A- w3 o. A) r% y  O$ DService kind : Complete Main4 b1 r% \  S9 }& }
Default : Yes
8 Z- a; e; l+ Y4 P% W1 S! w6 I3 {Forced : No3 O( b; u# ~  ?+ y& w0 m

0 G1 Z2 Y1 \* T1 \+ R( @Text #1  E9 `, y" W/ D- Y
ID : 3& s2 U& M) F# ~, F# R/ Y# r  T
Format : PGS
8 g* U% p' E& F* m) X* i; TMuxing mode : zlib
1 l) v- p- A* L! v+ y* vCodec ID : S_HDMV/PGS% x" U& c7 |$ \8 b0 A; z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 H% n2 {7 R. g' @  |( v2 p$ |
Duration : 1 h 32 min
4 j; R! @5 d* PBit rate : 53.8 kb/s
. ^/ g; ]" @' l( H& v* E9 n% EFrame rate : 0.541 FPS
8 ~: n+ G' n& B( oCount of elements : 3012
8 z% `. l4 A$ E  k6 f: [Stream size : 35.7 MiB (1%)" U4 S- J# U- `4 D) T+ [" V
Language : English! {. _0 T+ e& h6 U; h9 i3 n" L
Default : No1 E5 z: y9 D  y( `& {
Forced : No( s2 w4 A: r0 G" f$ s% L

( u% ^7 g7 l  _) ^3 T6 XText #2. }2 ]- P, I% V; o
ID : 40 i1 f, k+ s! u# \5 ]/ o1 B7 Q) D
Format : PGS/ v5 S7 p1 m5 J3 l* r+ O) o
Muxing mode : zlib' H) r% N; n- b7 [9 F
Codec ID : S_HDMV/PGS
* F, S( c7 f4 k. \/ ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" X+ q" W* X; Q& d
Duration : 1 h 40 min. g- {9 d/ d$ J; r; W- V* p" r
Bit rate : 41.0 kb/s; N: x1 ~7 n& z+ d: x. z+ Y
Frame rate : 0.408 FPS: @* B' p' n: G! M9 [0 ~5 U
Count of elements : 24692 Y" N9 V  O# A" l1 d  H9 t2 H
Stream size : 29.6 MiB (1%); Q/ o3 G0 m2 K- Z/ n
Language : Spanish  F4 g% x4 h  S4 K* e6 z
Default : No
1 Z. F' q/ Y5 SForced : No
& \2 S5 ^5 h3 F4 S8 Y# V2 D1 [7 E  ^# |% f- G) }4 U, a7 a
Text #3- D# x8 ^) ^0 f: ?
ID : 5
; X* }" H% r* C! z& C6 k# BFormat : PGS- q$ X2 R2 @; _$ x+ w
Muxing mode : zlib
4 U: O; S6 X# b( q. d! ?" g9 ~Codec ID : S_HDMV/PGS
; t( v0 G8 A6 n) h8 T8 c5 `% XCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  @( l3 H4 b4 z! g* V( }$ }
Duration : 1 h 40 min$ D% F& J$ ]: d6 t" N; Z! n
Bit rate : 42.3 kb/s; q) l7 c& Z8 h0 p- ~& o0 t
Frame rate : 0.453 FPS
3 S5 Q  b) K- I+ ~/ B  tCount of elements : 2743
- C; Q0 ~& T/ x7 W! I: EStream size : 30.5 MiB (1%)3 o4 ]- [" M$ C, f" B
Language : French5 J& L' q. u1 z- w
Default : No
( ?) x' N) r2 u$ ?Forced : No4 S$ p4 ?) J! N" ]

/ e- z0 V' ^, n$ v1 dText #4
* b1 I7 x1 S2 l, M' f7 P" x& sID : 6
* u& G" x9 j: Q) {Format : PGS
' l6 V, z! y1 Q2 LMuxing mode : zlib
. |6 h! f1 T9 N4 T! C% rCodec ID : S_HDMV/PGS
* }! X2 U- f+ N2 h# A0 eCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 l6 s+ D' \% u: g; DDuration : 1 h 41 min
. z: P9 B: q+ n/ N+ ^Bit rate : 120 b/s
+ @! H' }/ c3 A3 b2 m. f8 w& F% @Frame rate : 0.006 FPS
$ @/ @9 _' t$ {4 T( a" }( z# vCount of elements : 347 D  }/ E& h/ `2 w3 W
Stream size : 89.7 KiB (0%)/ E4 a, m, t. V6 H! R
Language : Spanish
" ~- ^- Y) K! f# VDefault : No
" S$ H6 \; m, BForced : No
  \+ J- }( p& K" p
+ `- L2 p7 x/ n: P' @& Z5 kText #59 o5 s/ }4 V% j7 J% W# Z, |; G
ID : 7
7 q- M3 Q0 p: _$ T& [8 zFormat : PGS" C" i9 Q- D! g6 W) s7 D7 E
Muxing mode : zlib3 ~0 f- r' q9 A2 u
Codec ID : S_HDMV/PGS
) _" K  F9 l3 \7 \: Z9 TCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, D0 e- s7 j. ~1 H- k; w+ Z8 t
Duration : 1 h 37 min: M+ j$ v( J  M/ @
Bit rate : 976 b/s
  }* F- Z1 {/ t) C& Q" hFrame rate : 0.014 FPS3 ~4 Q0 W5 k  u- j
Count of elements : 80
8 Y$ A) Q, s2 A3 F" aStream size : 697 KiB (0%)8 _- R8 D( z& j4 X! d$ b! b1 D. H
Language : French! {9 X! ~0 [% U- ?2 f7 e7 `+ ?7 W
Default : No
3 J8 \3 h6 B1 o9 N* {* zForced : No
0 d: n$ C: U" V% E6 G) R1 F: _4 c$ |" _
Menu
' D  Q6 K1 f- U4 m2 Z# _; d- i8 }00:00:00.000 : Chapter 014 I* K1 g" J; M& f
00:03:55.569 : Chapter 02
) E6 p/ }4 v# X, ]; U7 y; R( O, b00:10:42.851 : Chapter 03
& g: [+ w; {6 h00:14:50.223 : Chapter 048 ]/ r, V1 w0 `7 Q
00:19:44.392 : Chapter 05
* X* j, v4 G9 u' k* J* T: @00:24:06.445 : Chapter 06
* B; D, A/ E) k# I/ n) d00:28:16.904 : Chapter 075 J2 i4 e, G# Y1 N) @+ P4 R
00:33:19.331 : Chapter 08
/ M6 H5 k' o) t" h3 m8 w, D, }+ E00:39:19.357 : Chapter 09# e: C# N* @" q% G1 T+ Z/ e
00:45:08.789 : Chapter 10) r" D! }- V, I
00:50:47.252 : Chapter 11& r! K( |0 {" _4 u
00:57:35.369 : Chapter 12
1 r) r7 d0 W) h" y- Q01:01:03.868 : Chapter 13
- `# u- \7 l7 V01:05:36.724 : Chapter 14
/ C! T! |6 R5 }, K6 Q01:09:41.094 : Chapter 15+ W: t* u% V& i6 ]9 k8 I
01:15:49.670 : Chapter 16
4 E: ~6 g" C0 n1 ~01:18:24.366 : Chapter 174 m; n0 O/ {& f. ^# K3 s, q
01:21:31.762 : Chapter 184 T' e9 a6 N* K
01:29:06.549 : Chapter 19, g) ]/ G0 \$ |0 H  Z/ d0 M3 @
01:33:51.334 : Chapter 20
# B5 n4 q, I! w9 |( D01:41:55.860 : Chapter 21
0 w% z- L" H' c9 q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

174

回帖

2223

积分

Sponsor

金币
370 枚
体力
1426 点
marttn 发表于 2023-6-4 18:29:08 | 显示全部楼层
谢谢大神的分享

0

主题

1834

回帖

7562

积分

Sponsor

金币
22 枚
体力
3340 点

VIP蓝光勋章

QQ
jiyugen8180 发表于 2024-3-7 13:27:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
4 i3 i+ T/ l8 J7 U3 X祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!% F5 G- j, }4 k0 v$ s9 R0 C

0

主题

2518

回帖

8837

积分

Sponsor

金币
203 枚
体力
3850 点
QQ
fangfang789 发表于 2024-3-21 11:41:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!& L% c* K: z: h+ U* _3 t
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!5 Z1 L# T- u$ R; \' B: V

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-5-23 15:09

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表