BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 95|回复: 7
收起左侧

[蓝光原盘] 速度与激情10 [REMUX无损版] Fast X 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC TrueHD 5.1 Atmos x264 MKV-BEN 28.44GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-8-4 01:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
4 _) S$ N. A6 C. J+ t$ b
2 d+ w- k' i  w. j* q6 {" j◎译 名 速度与激情10/玩命关头X(台)/狂野时速10(港)/速激10- s! D; O' k% s6 e) ^2 V$ ]: Q5 ~6 M
◎片 名 Fast X / Fast & Furious 10
# ?" H0 p( m  t$ p' F◎年 代 2023$ s  ?+ R7 s' u+ d
◎产 地 美国
; j( q1 n+ w5 \' ^( k- [◎类 别 动作/悬疑/惊悚/犯罪/冒险
9 h9 m' T* L, d( N◎语 言 英语$ ^& ^7 z2 Z* B) E" k
◎上映日期 2023-05-19(美国)/2023-05-17(中国大陆)$ l9 R, T: Z7 [! ]& C, e
◎IMDb评分  5.9/10 from 84,318 users
; X3 D; f# L+ B6 ^5 P& j◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5433140/
) y9 Y' |/ ^9 N◎豆瓣评分 6.2/10 from 158,207 users; g- r' c3 c2 D' G, D" c
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26631790/
/ `" K9 Q6 B3 K◎文件格式 x264 + TrueHD
4 q) ^' g/ s- X, S' S) \7 s◎视频尺寸 1920 x 10803 U; k- ^; ?6 T- U* Q, `
◎文件大小 1DVD 28.44 GiB
8 C9 Y9 ^8 t) `◎片 长 2 h 20 min
. K6 D( ]9 i6 Q: M* r1 I, ]5 b  V◎导 演 路易斯·莱特里尔 Louis Leterrier- f' p2 W; y8 ?2 |$ v$ k
◎编 剧 丹·马泽 Dan Mazeau/ a2 `* ]2 U+ |; p& N3 D/ Z
     林诣彬 Justin Lin+ Y/ s# l9 \4 ~9 X5 E$ P4 }, ?
     盖瑞·斯科特·汤普森 Gary Scott Thompson
9 o) k# K& E0 k6 p2 I7 G0 N◎演 员 范·迪塞尔 Vin Diesel7 Q5 r+ R' p7 B" `2 i% K  q$ |) B8 W
     米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez
. Y$ [. ]' S/ G' X7 J2 v: o! N     杰森·莫玛 Jason Momoa
+ c" k4 u. g: P" a* t7 C) H     布丽·拉尔森 Brie Larson2 K& E* }9 M( P' |* U, V- \9 }; \. y
     查理兹·塞隆 Charlize Theron/ I8 D1 X! x5 B# s
     杰森·斯坦森 Jason Statham
0 q8 q: o! b2 ]6 k; X: y     姜成镐 Sung Kang
, t2 Z, w4 A8 g0 }0 ^& z     泰瑞斯·吉布森 Tyrese Gibson1 Q* q5 H7 p  ~5 z6 o4 V# T" S
     卢达克里斯 Ludacris+ f- n9 ^$ |7 x5 P( {" v- c
     娜塔莉·伊曼纽尔 Nathalie Emmanuel4 b. ?2 o. p% R
     乔丹娜·布鲁斯特 Jordana Brewster( M$ H, l% F. j: Z, G" Y  D
     海伦·米伦 Helen Mirren# h+ D" c* E3 l2 C! b0 i2 ]6 U; H
     约翰·塞纳 John Cena# Z7 a: B3 x8 k' |
     利奥·阿贝洛·佩里 Leo Abelo Perry. R, |  F: u7 f0 [: B! E" H
     阿兰·里奇森 Alan Ritchson
. [! f, Q% b0 n3 a9 t& ^: G     丽塔·莫雷诺 Rita Moreno
0 S/ J/ {. K& c& K     斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood
! S  D7 Q: T! j' s     丹妮拉·曼希沃 Daniela Melchior4 [6 A  _: b# q  L$ k- B
     梅朵·沃克 Meadow Walker0 T# }0 _2 @; E9 ?( t, {
     皮特·戴维森 Pete Davidson
- F  {* G* j# o4 w0 f* ?6 l5 w     小路易斯·达·席尔瓦 Luis Da Silva Jr.  X3 [9 a9 d2 {8 z- t9 R, u
     盖尔·加朵 Gal Gadot' O* d5 N6 S$ }
     道恩·强森 Dwayne Johnson& C; J: J# O2 B' c
     卡迪·B Cardi B
* M( ?- M+ @+ @3 |     迈克尔·鲁克 Michael Rooker. r% v, ^$ e. y: n- a2 ]7 A1 N+ E- ?
     安珀·西耶娜 Amber Sienna; \( l0 d' m# N1 e. ~( d8 ^
     贾斯汀·皮尔斯 Justin Price2 J4 d+ }, ^* s0 j9 A2 d
     丹·马泰乌奇 Dan Matteucci
8 _1 I$ ~1 o$ O! L     亚历山大·陈 Alexandre Chen* t0 v; P/ j; K
     米拉吉·格尔比克 Miraj Grbic
; l& q3 E3 S) {* X# ^; f; A     小约翰·韦斯特 John West Jr.+ R3 [) W7 W% m/ L/ \
9 _( G7 F3 y4 V* m9 d
◎简 介   ( v  `5 S% X6 m  h
3 Z/ k5 k* O* k! R. e
 在完成了无数任务,克服了各种不可能的困难之后,唐老大(范·迪塞尔 Vin Diesel 饰)和他的家族以智慧、勇气和速度过五关斩六将,打败了一路上的所有敌人。如今,他们面对的是一名危险至极的对手:这个从过往阴影中浮出水面的具有致命威胁的人物,誓要报偿血海深仇,决心破坏这个家族,彻底摧毁唐老大所热爱的一切及其至亲至爱之人。/ a& ^  w  a6 g; m6 Z; ~

+ }: v4 y# p  i2 P7 j" W Dom Toretto and his family are targeted by the vengeful son of drug kingpin Hernan Reyes.
+ n% e$ g7 _5 A/ z0 O* [( j6 Q
" D2 b- M* @+ k, \3 A+ t8 a) G
Fast.X.2023.1080p.BluRayCD.REMUX.ENG.And.ESP.LATINO.Multi.Sub.AVC.TrueHD.5.1.Atmos.x264.MKV-BEN 28.44 GB
' ]0 V$ v& e# C+ F8 O
4 V' q, O4 C: TVideo
7 I; D/ Y, n% x* L$ XID                                       : 1) J  q1 ?$ x0 i$ j) q) h
Format                                   : AVC
. T2 ?$ I% X2 K$ e. a" ^Format/Info                              : Advanced Video Codec+ _5 m+ I* G4 n6 y* \* k4 N3 T
Format profile                           : High@L4.1
+ ?3 H6 t2 ^# CFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
' z2 J. S2 @  G; xFormat settings, CABAC                   : Yes
2 G: F& B: j0 H9 |( M* R& |5 oFormat settings, Reference frames        : 2 frames( |2 g; k- |1 m' |+ V5 R2 ^
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
9 R$ Z( n2 V+ F6 xDuration                                 : 2 h 20 min# a% b- _2 e3 F
Bit rate mode                            : Variable
" V" |2 l, `+ P# b% bBit rate                                 : 23.9 Mb/s  i1 k( V7 l2 i/ G) w$ j2 r, e
Width                                    : 1 920 pixels9 A* h$ Z, H) P5 `) l
Height                                   : 1 080 pixels
: C1 |. W4 B* l, n" Y5 X( EDisplay aspect ratio                     : 16:9
% o4 u/ ]/ X3 l$ c7 _' X3 o- HFrame rate mode                          : Constant
! \: F: ?! j) U) i7 _& H! AFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
8 S/ B. C  z) `' }" a. o# ^Color space                              : YUV7 C) C/ E" B0 o! x
Chroma subsampling                       : 4:2:0! H* n- v+ N9 n2 v
Bit depth                                : 8 bits$ m. h/ l. y( D0 g+ K. ?! f
Scan type                                : Progressive
2 V1 _/ X* n9 I6 [Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.481. x% t! B. s: j% V
Stream size                              : 23.5 GiB (83%)
" ?* j) l) O( ]6 l0 o' J7 u- _Title                                    : BTM: M- U3 b# p1 N' P5 ?7 d
Language                                 : English
/ ?9 D+ @) d' J; u0 b) {! ^4 _' HDefault                                  : No2 L7 U6 ^% a, x& e3 _' d1 X
Forced                                   : No
' y6 O: N" w# f3 ^, J  N$ _0 f6 Z
5 |' E- b5 s3 N* vAudio #1
* g3 Y6 r* W/ C( A* R1 p" {  }ID                                       : 2
' B" [* u6 u; E; p% Q/ s( iFormat                                   : MLP FBA 16-ch, G0 n3 O, \1 B# `& U) k
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  @5 M) s) _$ }' N, d* Z& X& V0 kCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
6 ]  F6 Z5 G/ ~! G0 A. _; l4 `Codec ID                                 : A_TRUEHD8 h$ U2 K9 H2 z7 C8 Y
Duration                                 : 2 h 20 min
. [3 ^3 M8 L6 ]9 c+ Y* s/ M0 `Bit rate mode                            : Variable6 d* c' m9 H( Y* L) H0 n' l) F
Bit rate                                 : 3 205 kb/s
! ?$ _0 O' t$ }; F2 sMaximum bit rate                         : 5 547 kb/s
  M, |2 u" c/ r7 mChannel(s)                               : 8 channels
% ?4 j) K0 Q  V: J7 XChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
! m# S, O$ m& m: BSampling rate                            : 48.0 kHz0 @4 G3 X, {2 N7 V, v
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)- g# W. T! ?' o& O7 C
Bit depth                                : 24 bits
$ O+ h* M- \, r" _) \. V9 V, A1 cCompression mode                         : Lossless/ c! [/ Y2 @- f2 i8 g
Stream size                              : 3.15 GiB (11%)
' K9 O* ]$ X  A- ^  d0 `9 xTitle                                    : BTM-EN 7.1) X3 a1 c# p5 u- u( O
Language                                 : English
9 [3 W5 r5 O2 [- ~7 v6 \Default                                  : No: v4 t; V& E  q/ R  ?) I1 i
Forced                                   : No
+ b! Y7 o  \8 gNumber of dynamic objects                : 13% S7 L, o) O! ~$ [3 T% v
Bed channel count                        : 1 channel
% z+ n, }1 t6 b3 Y/ O* \+ c! L2 ?. |Bed channel configuration                : LFE
1 C4 b: `( Z. I+ s* \% {' A' n& i( ]6 O  Q: F, E8 Y
Audio #23 Z9 l. S6 \; l, W5 ]. Y
ID                                       : 30 @! ~" h. K! g: d1 _
Format                                   : AC-3
. z) ?3 L' J6 U! i+ M' V6 OFormat/Info                              : Audio Coding 3% Y1 c& }& H, J! \( M
Commercial name                          : Dolby Digital8 C$ e0 z9 }! y) t/ b
Codec ID                                 : A_AC3
8 G- M  r+ a9 R, _- LDuration                                 : 2 h 20 min0 e. J& z( W) ~
Bit rate mode                            : Constant4 G2 v! G/ L3 D- x
Bit rate                                 : 448 kb/s/ A3 T$ ]$ t0 h+ w
Channel(s)                               : 6 channels
, L  D- Z7 I7 _/ aChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs, `# d2 F3 A9 b* j* y) z0 @0 X2 X
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 h" M# h, s) R( ?: SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# @! d# S. \7 W2 d5 ^" OCompression mode                         : Lossy( v/ j; D# u- w' J; }8 [  k, P
Stream size                              : 451 MiB (2%)
2 ]0 p3 V' S0 fTitle                                    : BTM
8 `7 N3 n6 G+ `  z( C# `Language                                 : English
9 @3 k, K2 \6 N5 b* V( EService kind                             : Complete Main
) |# F3 n6 k7 F' \/ E6 P* L5 v% X7 \Default                                  : No
% Z" n0 \- U8 l$ sForced                                   : No6 e- t; `* t, O

: ~6 Z4 x) t1 m- N& M) AAudio #3  ]2 C' n2 v: Z$ L5 n
ID                                       : 4; {3 T: X- E% \: T2 a
Format                                   : E-AC-35 U; \' C4 B/ O' S
Format/Info                              : Enhanced AC-3
4 ~4 b0 U9 P' {5 ?8 t! P4 F8 RCommercial name                          : Dolby Digital Plus
7 b( N7 ^* |4 M' @' FFormat profile                           : Blu-ray Disc
8 p* x4 ~8 U# E  T+ F7 |7 J; u& hCodec ID                                 : A_EAC3- Q  z' F" A: o4 p, K4 z" O
Duration                                 : 2 h 20 min
6 V' I) I) J5 e/ Q+ ]% [Bit rate mode                            : Constant9 o9 ]  w: P" G. E  @
Bit rate                                 : 768 kb/s
7 A  f+ P1 X+ v: [3 W0 BChannel(s)                               : 8 channels: n1 A' F9 m2 k
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
$ U3 S6 f9 W3 Q8 v9 ~+ S) USampling rate                            : 48.0 kHz, w, ?( L, n5 S% w. h  l
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- M! h5 Z  L; p
Compression mode                         : Lossy
+ `) Y7 o  K3 r+ [1 WStream size                              : 774 MiB (3%)8 G: z# i& Q- k& E6 r
Title                                    : BTM
# e% I7 H  \  P' P( L3 Q- [7 oLanguage                                 : Spanish
# C) m" M1 Z5 TService kind                             : Complete Main
0 y  w( B% Z0 C7 L6 ^, EDefault                                  : Yes; B+ J7 i4 c: D4 A* ?* i
Forced                                   : No
& Y# i) e! c9 V4 p( F3 Y  R/ F+ r, P' m$ j
Audio #4
5 b2 l! e& ?- ?/ y* U. ZID                                       : 5* O4 Q4 @$ z" z
Format                                   : AC-3. g! J: w0 q1 ?( f$ Q8 n# x" K/ c
Format/Info                              : Audio Coding 3
+ i; J/ H& b5 K( n" x" z2 z- eCommercial name                          : Dolby Digital
& H; q# L" r/ Q, k1 m3 k; a2 t- HCodec ID                                 : A_AC3
+ Z' E: T# K: D- _$ o! l( `Duration                                 : 2 h 20 min
. l. k/ b# J' J* s% F( v( XBit rate mode                            : Constant6 [4 w9 ~, T  C4 |! d4 {
Bit rate                                 : 448 kb/s; z! u0 j' h5 Y9 S( C
Channel(s)                               : 6 channels0 X3 [9 J" K" U$ }( T9 I' f& q9 w
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs. r; L" G. e: a
Sampling rate                            : 48.0 kHz; G+ H: q' ~; k( E
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 c) u& U7 I4 C& O* HCompression mode                         : Lossy
$ q6 ~6 Z7 P: ^8 T. x9 _4 [4 i4 E' CStream size                              : 451 MiB (2%)$ P5 \( u; y7 @4 i& `" V8 m
Title                                    : BTM- Y( B- @9 y) H* Z' K
Language                                 : Spanish. D+ L- e" f, F* C
Service kind                             : Complete Main6 ?7 r2 q5 B) r
Default                                  : No
+ B- B) m! {9 ~4 D5 v$ L6 A" o) aForced                                   : No
; J0 c; x# S( m& U( W  ?
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

4

主题

418

回帖

4025

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3207 点
ALLisxxx 发表于 2023-8-4 21:35:30 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
* E9 ]5 n$ I( L! uBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
蓝光论坛里 ...

0

主题

1163

回帖

5220

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
2814 点
sclzywxl 发表于 2023-8-6 09:16:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!7 f3 D' h) [3 x% K) w; H
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
. S4 g& G; _1 P1 N% `0 s

4

主题

418

回帖

4025

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3207 点
ALLisxxx 发表于 2023-8-6 14:53:11 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。# |9 O: |# U) @! Y) e% |
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!1 x, y* c0 n" o' y7 V
蓝光论坛里 ...

0

主题

609

回帖

2633

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
1426 点
luyife 发表于 2023-8-10 11:39:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

2

主题

913

回帖

5669

积分

Sponsor

金币
453 枚
体力
3433 点
QQ
ccfys888 发表于 2023-8-11 09:58:35 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
& L/ ^. }+ h4 P: S6 FYour resources, well, I am very satisfied!, I* G9 [: _, t; J1 @/ I- j

28

主题

692

回帖

3205

积分

Sponsor

金币
681 枚
体力
1115 点

VIP蓝光勋章

211 发表于 2023-8-18 02:41:04 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!4 K3 R  k, L: H$ S+ T
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
0 R' Y- d' }; b8 @% M

0

主题

223

回帖

1631

积分

Sponsor

金币
230 枚
体力
961 点
aacq 发表于 2023-8-23 22:21:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩片子

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 05:26

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表