BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 97|回复: 5
收起左侧

[蓝光原盘] 野性的呼唤/荒野的呼唤 [REMUX原盘] The Call of the Wild 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 7.1-FGT 25.05GB

[复制链接]

7701

主题

7895

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10335 枚
体力
9410 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-11 18:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
5 J9 U/ H9 j. P( k' z" V4 E7 B! t- h7 G/ _3 U
◎译 名 野性的呼唤/荒野的呼唤/极地守护犬(港/台)/绝境长征
& {1 X9 E! ~* D( d3 W4 b4 `◎片 名 The Call of the Wild7 |# p2 O4 v8 i7 w
◎年 代 2020
- ]7 a& B7 t) ?1 W1 _" K! L9 W◎产 地 美国/加拿大
5 {+ b8 J$ m5 q4 {3 X1 }( v◎类 别 剧情/冒险. i0 {& ^4 y, e# `
◎语 言 英语/法语3 P! C* X5 S7 y  l
◎上映日期 2020(中国大陆)/2020-02-21(美国)
& u( b0 J4 }* I& D' V◎IMDb评分 6.8/10 from 19,973 users
  [& g$ O5 @. U0 e◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7504726/0 E# n; l+ T" J( j
◎豆瓣评分 7.1/10 from 11,237 users9 o/ P8 g) j. T9 v
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27199324/8 ]" {* K5 M* x* @" t: O
◎文件格式 x264 + DTS5 s( L4 L3 u& `" q
◎视频尺寸 1920 x 1080: l$ u1 D2 d" f  ?& t- U- y
◎文件大小 1DVD 25.05 GiB
2 E, A% P" w# r% D2 Z( i: L◎片 长 1 h 39 min
' a5 f4 }0 ?4 S◎导 演 克里斯·桑德斯 Chris Sanders
" m; o. R4 T8 d! b" C: m# X5 g* A* B◎编 剧 迈克尔·格林 Michael Green . u, t& A8 G' Y( x) u' }# P
     杰克·伦敦 Jack London
* ]- r* V+ `/ ^! s9 W( G# t◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford
) ?$ G. o1 r0 b+ m; D) z- T# C     丹·史蒂文斯 Dan Stevens
6 C% Y- d- g; q/ U     凯伦·吉兰 Karen Gillan
( x( V+ g9 W1 D3 M- y" f     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
- }  h* j. t9 G, t% p     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly$ Z* `0 i, W6 [
     泰瑞·诺塔里 Terry Notary
% S" W$ N4 w0 ?7 F4 ~- ~; g     卡卡琪 Cara Gee
0 f  G1 l5 b4 A     奥玛·希 Omar Sy
9 z6 o5 _2 W8 \! e& b! b6 z     科林·伍德尔 Colin Woodell9 i" l1 s5 ~7 }4 _+ L, [
     韦斯·布朗 Wes Brown% d' O$ z# r0 X* K$ p+ p5 f# z
     安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari
6 P$ X) ?; z- ^7 q* p& K4 Q0 v     布拉德·格林奎斯特 Brad Greenquist
. r' v4 R) O  {6 Z, m7 j$ G     亚当·弗格斯 Adam Fergus
! c( x0 x* x' G4 H: R' U1 t     阿莱克斯·索洛维茨 Alex Solowitz
: h9 r3 V$ Q/ J/ Q$ Q$ B     卡尔·马金恩 Karl Makinen" p" U5 h( }# P7 E& v" m
     希瑟·麦克普什 Heather McPhaul
. D  }8 ]0 c# ?     哈尔·戴恩 Hal Dion3 h8 y+ V4 ^1 L7 [2 n
     G·拉里·巴特勒 G. Larry Butler6 ]6 q) J, {+ v/ B) O& B
     桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez/ l: q% e; q% D' u" C
     特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
" k# L: r' j- K  A& _( ], c5 N* X! h% w1 X6 q) k
◎简 介  
9 J3 Z" n* m& e: R$ ?
( X% R# X" m2 U/ W* r. @  A sled dog struggles for survival in the Alaskan wild.
" N+ W9 Z& W" l) }# ~$ f6 ]. {8 E$ K
 影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人]),编剧迈克尔·格林[(异形:契约])。该片以克朗岱克淘金热为背景,围绕淘金者约翰·桑顿(福特饰)的历险故事展开。
, [2 W7 A( D5 z- c/ P2 j; C) `# ~9 i" o, g8 ~8 L
 A sled dog struggles for survival in the wilds of the Yukon.
/ X5 p6 M- o) X' [5 I' t! K
Video
2 e9 U- a. Z$ d: i/ D+ `ID                                       : 1, K- ~' s1 v& T7 ~. X$ L
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)) n7 Q% |2 w/ U/ B, M) G" k, i
Format                                   : AVC0 W+ ^1 R; I# m. T5 c" G
Format/Info                              : Advanced Video Codec
- _* e3 d1 e! p. z3 Y6 FFormat profile                           : High@L4.1' |/ j. m, E; N1 {$ i% j! ~5 C' O
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
! H& p) `' ~4 oFormat settings, CABAC                   : Yes
! U( g9 H7 k- Y* [$ Y9 hFormat settings, Reference frames        : 4 frames
2 k) {8 X8 V- m8 L; N- M: d" aCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
: v: ]5 a, m1 s3 K/ rDuration                                 : 1 h 39 min
4 K7 Y' t7 c, X+ r# f8 v/ PBit rate mode                            : Variable
5 J# a4 V0 K9 F% @1 HBit rate                                 : 29.4 Mb/s
- g/ R$ n. j2 a% O+ C$ uMaximum bit rate                         : 31.5 Mb/s8 u6 c9 ^, H. ?: G3 d+ z1 a. t
Width                                    : 1 920 pixels! _& k* ^  d! k: j) O
Height                                   : 1 080 pixels7 X: @3 A6 \& e7 C5 U- t
Display aspect ratio                     : 16:9
/ d" y7 a/ b# e% S/ JFrame rate mode                          : Constant, Z4 C8 K  g/ e% g
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS7 ~  `/ ~9 v, z" K- \& h# u8 n
Color space                              : YUV
' ]+ N; Z- M' X2 f+ e8 MChroma subsampling                       : 4:2:0) ^5 D# H0 e, I$ E) p! |
Bit depth                                : 8 bits0 C4 A" N' b5 C: {. n1 f6 q. S
Scan type                                : Progressive
0 h# t% e. e3 e" m3 f0 Q! _2 j  ?6 bBits/(Pixel*Frame)                       : 0.591
. }- ~$ }. M" UStream size                              : 20.5 GiB (82%)' E8 I  }- y0 r) ~7 F. x
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
6 t8 o3 n# ~4 X& L: KLanguage                                 : English$ `! z' H7 j* a+ O
Default                                  : No
) d3 M' W( R$ f7 O; F" rForced                                   : No
3 w' s% w! P5 o! X0 ~: sOriginal source medium                   : Blu-ray/ h/ b! r) ^2 ~# G, d" N

/ d( Q9 B& q2 ?% ?% ~# gAudio #16 B1 A$ _( f) O
ID                                       : 26 O( Y& m( ?) v1 j4 ?, ?. u
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
$ _; a, b" E( S; ?0 }Format                                   : DTS ES XLL( Z7 K! {$ g; U0 i5 n* u3 `
Format/Info                              : Digital Theater Systems" Q0 V+ |; Z: ?
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio2 H( O( t, a3 ^( B# u: d) m7 w
Codec ID                                 : A_DTS
6 c! Y: W4 b) H, fDuration                                 : 1 h 39 min, z) s. l1 F7 V- b% y" \
Bit rate mode                            : Variable
9 F8 {- D8 R  J5 z5 zBit rate                                 : 4 974 kb/s# p, [' O" n6 t( T6 H
Channel(s)                               : 8 channels  t5 w+ g1 s, I! G
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb
7 P! f/ s# F0 g' P- ]Sampling rate                            : 48.0 kHz- E" Y3 ?- ~/ ]
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): j% u" u" H' W# O. e- x
Bit depth                                : 24 bits9 ~, B. A# A8 I  j0 k
Compression mode                         : Lossless
9 B  c5 N; e* q( g0 Y7 AStream size                              : 3.46 GiB (14%)
; `0 e' F5 J; m$ u/ qTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
/ y! p9 B  S% `! m) sLanguage                                 : English
" p4 O/ ~8 V+ J0 ^( qDefault                                  : Yes; C3 O, v5 K3 \
Forced                                   : No2 N! N- j" b& v* L' Z) n9 ?: I4 G
Original source medium                   : Blu-ray
+ }# U& E" i" u, b5 F! }( x
8 g5 J/ q5 m, v7 K% i: J1 KAudio #2% w: q& {: }( {1 y& q
ID                                       : 3
' z8 x5 `9 _4 e: i/ CID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
# B; B( J& [* e$ c0 x. d5 n1 sFormat                                   : AC-3$ o: N5 f$ W% ]( P! R
Format/Info                              : Audio Coding 3
1 N6 w/ r. l9 j: z* GCommercial name                          : Dolby Digital5 ]: m- \, ?; `' m* d2 x# C6 _
Codec ID                                 : A_AC3
# h- c2 |3 r' |Duration                                 : 1 h 39 min/ s8 w; s1 Y) g
Bit rate mode                            : Constant
3 ^7 n; o; ?( `Bit rate                                 : 320 kb/s
  U! K8 y: k4 e$ ?# Z1 M  eChannel(s)                               : 2 channels
2 o% q7 C; ^- l& k3 d  F" j4 J: mChannel layout                           : L R! g. Z. L. ^5 U& @( w/ D. [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
, Y3 g- z/ L: k3 v# f2 cFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 k7 Y1 C$ X* Y$ c2 YBit depth                                : 16 bits
* Q3 {1 }3 d6 X7 |! j* c4 A  tCompression mode                         : Lossy
% x0 g$ m' A3 ?  lStream size                              : 228 MiB (1%)9 C9 V& [/ n+ ?: D2 W. ?
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
* D8 h% _: l" d& nLanguage                                 : English
7 O# Y. b3 b) ~. M3 eService kind                             : Complete Main  U8 v' z6 d4 o# `* U& o. D5 i
Default                                  : No# _3 N% Y0 \) q0 w- z7 k/ y3 B
Forced                                   : No/ }/ R5 R8 c( ?8 [, M
Original source medium                   : Blu-ray. N! l2 r: r! S: S/ j0 m
  S$ w; |  c3 G
Audio #3: O4 J1 y- \' n1 m" D: x
ID                                       : 4
. [3 `% @& b  J& nID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
) r5 H! [# X! SFormat                                   : AC-3
! n9 n, }1 x5 B& h7 ?Format/Info                              : Audio Coding 31 i. U0 W# Z- H) T/ Z
Commercial name                          : Dolby Digital. o0 _' v% F' n' J
Codec ID                                 : A_AC3" [: Y+ n/ n- b7 S+ r6 u* m
Duration                                 : 1 h 39 min
$ h/ k4 ?/ k" U+ Y; ^; EBit rate mode                            : Constant! o+ _! a  F* U  o
Bit rate                                 : 640 kb/s/ L% {6 w+ b# A  c
Channel(s)                               : 6 channels9 L1 J, z4 D/ V* t$ m8 V) Y/ N
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 I( f; ]( @; G! vSampling rate                            : 48.0 kHz
3 ?; {$ o7 R( h! l$ N6 _Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) C% ~6 v4 R, ?2 SBit depth                                : 16 bits
& o' d' _, ]% G# @" o% A6 K4 R$ H" c- NCompression mode                         : Lossy6 a. y2 g% O9 Q0 y! ~' i1 A
Stream size                              : 456 MiB (2%): o6 H6 `/ p- i1 O" l! c( E* p
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT1 {, m4 q5 G) Z- F' V
Language                                 : French7 ?6 }& _5 B" [
Service kind                             : Complete Main2 X" t9 i9 w; `
Default                                  : No
, p- W/ O' R7 Y; t3 f6 CForced                                   : No( k! m- @* e% V
Original source medium                   : Blu-ray
1 d5 \$ W- o- }: ?5 Y9 E0 p1 |$ i9 t: W& X- y4 N  I' ]( l" T
Audio #48 Q, T8 ?6 K0 O6 [* U0 @
ID                                       : 5
; n( }; ]/ b3 O' x- O0 y6 aID in the original source medium         : 4355 (0x1103)& U) w- j8 w  ]/ `0 X% k
Format                                   : AC-3. o* Z4 `- J' d) i
Format/Info                              : Audio Coding 3  o/ A! m/ i, A( e! O' z! p: D' B: g
Commercial name                          : Dolby Digital( X. K3 F) O2 g1 P
Codec ID                                 : A_AC3" j4 ~4 R- y) w" S! _5 \) i7 G/ b2 f
Duration                                 : 1 h 39 min* b+ d/ @$ j  ^% t1 _
Bit rate mode                            : Constant
- e1 m2 X/ V' S4 f& fBit rate                                 : 640 kb/s- j2 J  b/ d3 @: `! `
Channel(s)                               : 6 channels
9 v" `' j8 v3 a, e. M# SChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
0 R, L0 }' c4 X" ~Sampling rate                            : 48.0 kHz7 D+ p$ A* Z8 }  E) ^
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 @; ~' e1 i: q! `0 R$ K* F
Bit depth                                : 16 bits
% d' R( J' ]0 R6 Z1 j. SCompression mode                         : Lossy
0 u6 [& E1 ^& a" a8 s% M& G% I! @) tStream size                              : 456 MiB (2%)5 o' u7 m4 P6 D# ^9 Q# Q
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
, D; i. k7 ^* V5 F, X* FLanguage                                 : Spanish8 y& p  L, I& B
Service kind                             : Complete Main
9 M7 ]/ m% V% ^  D- T/ T3 TDefault                                  : No- x& ~5 d1 h1 }6 h
Forced                                   : No- i( U$ `% ^5 D0 @
Original source medium                   : Blu-ray
# T8 i" Y# z2 O, a
6 J+ I. t9 `! J' z( KText #1
6 Z. S6 f7 s& c  x# U% U1 xID                                       : 6
) R/ e1 C6 K9 C/ {! r6 @4 d5 iFormat                                   : UTF-8
6 k8 s5 Q8 W- Q# i+ y0 wCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 I( ~2 n+ \$ h
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; A- d% I4 E/ s  [6 |' ?Duration                                 : 1 h 34 min
* k% L4 I- P" P3 rBit rate                                 : 25 b/s
) I' }% W7 F0 t# Y3 rCount of elements                        : 8465 [1 v" \+ s4 f
Stream size                              : 17.8 KiB (0%)
2 n& |" f! L! |% ^! \Title                                    : English-SRT
: V- z! \: C" ?, Y+ k$ aLanguage                                 : English' h; w3 I3 D  j. j' M
Default                                  : Yes
" @" M5 l: n; c9 n* b+ hForced                                   : No8 U6 C" }' H; @' k% B: x0 ]
. Q7 l' F. a9 V; b: F& E/ s
Text #2& ^" O* P& i+ L' d, O( n2 g
ID                                       : 7
* d9 ~' X( F* x+ ^ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
" n' `9 s5 j( k' f. X0 ?Format                                   : PGS" v2 `' T3 C8 h; r% ?1 {8 `7 k. t1 y
Muxing mode                              : zlib
3 n+ X3 ~/ }* c- D* N6 W4 Y1 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. w; u8 B+ r+ w0 j' L$ g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# u5 Z7 t, A3 \# V7 I/ r
Duration                                 : 1 h 34 min" k! O. Y" x) q, w' y  d+ o& ^/ B
Bit rate                                 : 26.8 kb/s
" p3 j! d; J) o/ N( G& UCount of elements                        : 2500
7 N; v$ P1 i6 _5 d4 }3 w- ?" nStream size                              : 18.1 MiB (0%)1 E! d; I2 n7 D. W3 M
Title                                    : English-PGS
6 v% Y7 ^1 `: e7 OLanguage                                 : English
, \* `9 L+ B3 }Default                                  : No9 F& H" Z$ R/ M
Forced                                   : No3 z  {  t- y5 K; t" `
Original source medium                   : Blu-ray
! ?% S5 z: B# D, ~: x7 k
3 R) _' j1 x% P. O% J6 i- `9 {8 M, AText #3
& Y- R7 O. c3 t8 \; D# F6 aID                                       : 88 c( _. @: D' g% w( j
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
0 u0 S1 m/ J+ Y% Y: y1 [8 _. NFormat                                   : PGS$ u1 G/ e* H3 v$ L8 X* q
Muxing mode                              : zlib! q# _: u4 E- n9 I; A. q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 i  o0 ?- B0 x3 sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 [% z9 @# j4 [. b  C; W. L& XDuration                                 : 1 h 39 min
9 j# S8 c6 b( @3 @Bit rate                                 : 15.5 kb/s
) E4 ~* W: k. t8 Q9 j9 g- b. wCount of elements                        : 15686 X7 d4 t  o# \% K
Stream size                              : 11.0 MiB (0%)0 B0 s' A: x" i) Q: I) ^" {0 F
Title                                    : French-PGS. r( j& e, Z* D2 c
Language                                 : French
& Y" V( Y7 E( }" ~5 y9 X7 G3 {  FDefault                                  : No+ @5 n& \% I0 ?/ i5 T/ ^+ h
Forced                                   : No! S3 F* T5 q) W) a
Original source medium                   : Blu-ray% T2 U) O+ k2 ^' ~. I; n$ ~
( ]3 K; h) J; `( ]7 A1 V+ E
Text #44 n  U% T0 `( B( N( F$ T% L
ID                                       : 9$ a1 b8 A: a' l* d8 I9 `
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
( T' \" e2 A: k, J: S8 Y& j8 ~* QFormat                                   : PGS
% s/ h% U7 k3 H+ WMuxing mode                              : zlib9 G( N2 J% @% e, ~5 e4 M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  q4 x# o# W/ n# b* LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- C4 v* I; S7 ~6 t
Duration                                 : 1 h 38 min
0 K" _9 B( w$ ]+ _2 x- ^% j& eBit rate                                 : 14.1 kb/s
8 O6 p* c3 D) y% Q- M- l/ g! e2 ~) hCount of elements                        : 1536
+ M4 S3 e0 I. g2 C4 FStream size                              : 9.95 MiB (0%)
; N# G8 T& w) I) Q' M9 ^Title                                    : Spanish-PGS& V* f3 G' q% h% n" W) T7 `& B6 J
Language                                 : Spanish8 @5 Z2 e0 x) T
Default                                  : No
" k  V7 V% p2 ^& h& _1 c7 h' DForced                                   : No! E4 P" a+ n/ y
Original source medium                   : Blu-ray
" U+ N- ~2 Q. H3 }3 s& s9 N7 x; J0 _* E  L! `( `. t0 V
Text #5
6 C! a, q3 [/ e4 w; |0 z" UID                                       : 10
, P) n: H* C+ {& x( q3 z" \2 pID in the original source medium         : 4611 (0x1203)2 @# m3 R3 M5 w) o- I' v* t. m3 b
Format                                   : PGS6 R) F, H  D0 P  z* {! M6 y( r
Muxing mode                              : zlib+ f' I$ p* h# d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) U& y  I: x* `. W! C# F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! X) Z" U( M. F5 ~; r
Duration                                 : 1 h 32 min9 ~% C/ s  Q% f
Bit rate                                 : 338 b/s9 i* Y" z% U* D6 B) ~8 N- h) |* F9 i) {
Count of elements                        : 345 E0 ^+ ~8 ]  _4 N
Stream size                              : 229 KiB (0%)' ]" m" P0 g- w& U$ d) N
Title                                    : French-FORCED-PGS6 a" N, T5 d% H3 L5 \
Language                                 : French8 N( L6 i7 Y- \  [
Default                                  : No. n, q+ w7 j9 h& u  e' C6 y
Forced                                   : No
9 ~6 {7 w/ G  ~9 S- uOriginal source medium                   : Blu-ray, p" G& u/ G7 A8 f) d
0 M5 R6 [0 H4 i( m
Text #6: f2 |: p9 v/ Y" Q5 W
ID                                       : 11: J' H2 S! _. Z! `2 w
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)' k" ]8 e2 h3 b
Format                                   : PGS
  j. T+ A+ ]7 h7 {/ uMuxing mode                              : zlib% {2 a- G% U: D9 m8 \3 U
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, A8 m! W& x: `* e- bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 l  {7 s7 ]( A$ o
Duration                                 : 4 s 735 ms
( ~+ C" B) t" a! N1 W! lBit rate                                 : 24.7 kb/s
" J) q4 ?2 z' k, T, P; m0 r# X  uCount of elements                        : 2
$ m) R7 n, [( p# \) C8 IStream size                              : 14.3 KiB (0%)% M# p* k( m% ]/ I
Title                                    : Spanish-FORCED-pgs
- y! A; f0 V' E3 p. vLanguage                                 : Spanish. M0 y  |# c) O. N; B- G" _
Default                                  : No& a8 r& Y7 H- v. P- @3 V
Forced                                   : No
% Y3 G3 G' i/ ~  IOriginal source medium                   : Blu-ray3 K7 M/ q: P, h! o
8 _+ q/ |3 x  a8 a! }! n; v& T
Menu3 @6 @5 ~; Y* M+ H5 Z
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
1 X. V! w7 G# r  p8 }& A7 y00:03:35.882                             : en:Chapter 02
+ x) `0 a4 D, x. T2 T  F00:05:58.608                             : en:Chapter 03# Y/ o! j0 z% K% m. T
00:10:31.339                             : en:Chapter 04
% X* u& Z/ Q9 a" x' y3 J00:15:49.698                             : en:Chapter 05' k2 T5 x$ B' s, B. S6 w3 {
00:19:03.851                             : en:Chapter 06% S5 u. V. H! H3 t
00:23:29.533                             : en:Chapter 07
. h7 e& h( p. G! w2 w0 v00:27:28.355                             : en:Chapter 08' p. ^  K! g( B. ~
00:32:27.820                             : en:Chapter 09
( Q( m1 ]9 D  f% \2 S. Q8 {00:34:32.528                             : en:Chapter 106 J2 D* P0 l$ J
00:41:43.792                             : en:Chapter 11# M, q: Q; y. V5 A9 o6 N3 [
00:46:14.521                             : en:Chapter 121 s8 r, ~2 K5 c$ z2 L
00:50:07.337                             : en:Chapter 13
2 i; M- C7 n9 }! b1 t- ~00:55:15.562                             : en:Chapter 14
& ^* G6 K% [. |0 |01:00:30.918                             : en:Chapter 15
3 T5 L* [5 v" n" o01:04:04.632                             : en:Chapter 16
: e7 t" O; Z9 E2 P01:07:46.979                             : en:Chapter 17
& e  S6 q9 l- ?: [! n01:12:38.562                             : en:Chapter 18
4 A$ Z$ q; w0 _/ D* T9 {2 M7 c01:17:03.035                             : en:Chapter 19
0 Y1 D2 e- \4 g01:19:25.218                             : en:Chapter 20! V7 H+ G( ?% v; Y. R  Y
01:23:07.107                             : en:Chapter 21
/ W/ {- {' Q; O* U- O4 O01:26:21.217                             : en:Chapter 22
( `+ z9 G6 ~6 G01:29:26.194                             : en:Chapter 23/ }' T0 u  q- F* r1 C2 Z6 ^; b! S
01:32:22.453                             : en:Chapter 24

- b# B5 E8 D* f0 @- I
4 N# N9 J2 M$ j' k- b' ^
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

1204

帖子

4264

积分

Sponsor

金币
219 枚
体力
1610 点
lanpanshuma 发表于 2020-5-11 21:35:29 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!7 O# ]) t7 K; r1 F3 G; e
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!+ V& G( `* B& c6 g/ F  `# l
该会员没有 ...

11

主题

1234

帖子

6608

积分

Sponsor

金币
860 枚
体力
3292 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-5-16 17:45:44 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

410

帖子

1612

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
814 点
QQ
neilwang1982 发表于 2020-5-22 22:01:39 | 显示全部楼层
感谢分享资源

0

主题

173

帖子

579

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
260 点
060701300 发表于 2020-5-31 14:59:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

173

帖子

579

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
260 点
060701300 发表于 2020-5-31 15:01:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 12:17

快速回复 返回顶部 返回列表