BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28|回复: 2
收起左侧

[剧情悬疑] 野性的呼唤/极地守护犬/绝境长征 [4K原盘压制版] The Call of the Wild 2020 1080p BluRaycd x264 TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 16.15GB

[复制链接]

7701

主题

7895

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10335 枚
体力
9410 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-11 18:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

3 N7 c, M$ R1 l) Q# n" ]! O5 O/ r4 l
: Z# U+ f/ M# J! V- H# L◎片 名 The Call of the Wild; O+ U0 E) }( F9 j
◎译 名 野性的呼唤/荒野的呼唤/极地守护犬(港/台)/绝境长征
. J% z% |* G& e5 Z9 n2 z◎年 代 20203 L# U8 H- S( K& q, Z
◎产 地 美国/加拿大
" `; p: v! y  k% k- `0 Z  P, \, C◎类 别 剧情/冒险
3 K# O) I0 [! U6 L/ r◎语 言 英语/法语
! L5 \2 u) T* B. Z, ~◎上映日期 2020(中国大陆)/2020-02-21(美国)
6 }) A: i8 P$ J4 o' g: z◎IMDb评分 6.8/10 from 19,973 users; Q% J' g* d; V, k1 @( K
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7504726/& _1 e5 t9 _4 S' S4 E# ?
◎豆瓣评分 7.1/10 from 11,237 users
6 j. m/ Y2 w1 V1 W0 C. T* W5 U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27199324/, i) Y, t- z% {3 V7 N1 m
◎片 长 1 h 39 min
( S! I' o3 P9 U9 S+ w1 F◎导 演 克里斯·桑德斯 Chris Sanders
: s) L, L$ x! q$ N: l  ~◎编 剧 迈克尔·格林 Michael Green
- C0 k* Y% N: Q" {/ O% A     杰克·伦敦 Jack London5 O! y& \* R  ?( ~
◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford
: L$ A6 `  X+ Y     丹·史蒂文斯 Dan Stevens- N  A# u6 G4 z& c! e) Y7 Y/ f( m
     凯伦·吉兰 Karen Gillan3 m# j; T' d: {9 P3 G4 J  U5 E
     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
' q: `% {  @- s4 }     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
, s- L% O8 T! p) U, [4 @     泰瑞·诺塔里 Terry Notary2 D$ x3 i/ J' k
     卡卡琪 Cara Gee
/ J+ |0 A: B: I5 M) U# X: X' f3 W+ d     奥玛·希 Omar Sy" _' Q% C6 n$ B
     科林·伍德尔 Colin Woodell
% W# |" |$ _/ @8 X8 u) ?     韦斯·布朗 Wes Brown8 ]9 _0 X7 \7 L( O8 m
     安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari
$ g5 z' h8 ?% z" u3 b     布拉德·格林奎斯特 Brad Greenquist4 v# N+ e0 G1 ~
     亚当·弗格斯 Adam Fergus  K. ~2 ?1 G5 q# j4 X
     阿莱克斯·索洛维茨 Alex Solowitz
6 ]/ F2 S) y7 t. g     卡尔·马金恩 Karl Makinen4 [- m: p+ m& w8 V& L
     希瑟·麦克普什 Heather McPhaul$ |  @. O4 p9 j5 I. z+ |' d+ H
     哈尔·戴恩 Hal Dion8 [9 H/ Z4 |( H% p4 ^5 \8 F* W
     G·拉里·巴特勒 G. Larry Butler4 J9 h0 ^8 H% d; v' D% a
     桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez2 z7 }: B: v) o1 G" O7 T$ u2 D
     特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
; Y# q0 O& m9 f  @
7 ~/ H. |) R2 q+ P% n1 ?◎简 介  2 o; Z* u: S7 `+ k  m( ^+ l' s
- X" w- Z( a$ C. [6 ?( Z& L
 影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人]),编剧迈克尔·格林[(异形:契约])。该片以克朗岱克淘金热为背景,围绕淘金者约翰·桑顿(福特饰)的历险故事展开。 ! v+ I; z2 S! O0 r% _8 m0 h
5 W0 j4 p/ O9 B. U4 V$ P
 A sled dog struggles for survival in the wilds of the Yukon.
: h. ^$ G8 `) |0 ~% N5 ]' n
Video
9 m+ G# X3 i: \) IID                                       : 1% @" e7 B; q1 B1 t
Format                                   : AVC
* E4 r7 |& }# v' Q& h! FFormat/Info                              : Advanced Video Codec
. H4 }3 ^9 e3 Z& j5 Z& {1 W* AFormat profile                           : High@L4.1) r' w/ O/ L; G2 U" ^; |+ Z
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames7 V6 q) K* b' O9 T
Format settings, CABAC                   : Yes
7 P' x% M& o, g& W8 `) PFormat settings, Reference frames        : 5 frames
5 L; y& ]! G( d5 x$ x$ _Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 w( @/ C# [8 B* T& D5 V  ~, bDuration                                 : 1 h 39 min
, {- v9 S: G4 z. L& S8 y7 }Bit rate                                 : 14.4 Mb/s4 U: G( a& ^4 M
Width                                    : 1 920 pixels( B+ X. u: F) z) p4 K
Height                                   : 802 pixels! c  }% @+ q- D! t" X# |
Display aspect ratio                     : 2.40:1
1 f" |; m  Y6 K  ~9 {Frame rate mode                          : Constant
/ x- x" g+ {5 ~! s2 gFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS- B5 K* |. K6 w7 ~2 w: M
Color space                              : YUV
- B+ p, C6 U7 h5 M3 y1 y: }+ PChroma subsampling                       : 4:2:0; W$ R, |) S# Z+ n0 V
Bit depth                                : 8 bits
$ Z3 L" K% ~+ j% G, gScan type                                : Progressive
  k( h# t* H9 J( |( L4 `Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.390
1 O: E5 v1 ^: T  Z" C: }* zStream size                              : 10.0 GiB (62%)
, }. v8 i, v% K# BTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRayCD.x264.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ5 A: g$ E7 D0 Z2 |! f5 p, Q
Writing library                          : x264 core 157 r2935 545de2f7 U. A- K* J; l1 q7 E: J- |
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=13.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
# W" b9 A; ?+ Q% G1 d9 V( YDefault                                  : Yes& Y8 S4 K/ M' ]) K
Forced                                   : No" n9 G" p0 J# c
/ }4 A4 C: Y- Z( k' W' Z) g
Audio #1& e1 J, F+ }) k9 H# C- F! _8 B, o
ID                                       : 2. R) g$ D' F  {. k0 A
Format                                   : MLP FBA 16-ch0 g+ M3 N. C" C  h0 M
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation1 _+ W) r% |. t$ f
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos7 g% ~( ~' K, s# c% ?+ w8 O3 t
Codec ID                                 : A_TRUEHD
( |: c( R6 R4 C: ~Duration                                 : 1 h 39 min
, c" s# f% q+ ~Bit rate mode                            : Variable
2 [, o! V2 V5 x" }0 T4 |2 y& EBit rate                                 : 8 045 kb/s% r4 W8 [1 J/ B9 {1 t# p; L
Maximum bit rate                         : 12.5 Mb/s; ?2 q, ]. l: u0 i
Channel(s)                               : 8 channels
, V0 V. [  `- ~& v- QChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb: a! q  a" M) S& u0 L& C
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 x0 X5 v/ b5 i3 `( I( ?
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)! [3 C$ o  e' A
Compression mode                         : Lossless, _' e/ G- b9 t
Stream size                              : 5.60 GiB (35%)  F% Y0 _/ }" N) ^
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
0 P9 s: E- |, w, fLanguage                                 : English
" }# S" K9 [" bDefault                                  : Yes8 ~/ }" Y+ W6 e$ F9 ^( B
Forced                                   : No
! r1 _! |( L, ^! m! t9 X5 c" Z+ oNumber of dynamic objects                : 13
1 P5 E5 G: c4 r+ c1 `$ t' n4 IBed channel count                        : 1 channel' `  O$ o4 e) {- D
Bed channel configuration                : LFE
$ J& [! |/ @# @1 X$ h/ C' O& M' T* |
Audio #23 C1 l+ b, F; \9 K/ i% T, r& |, C
ID                                       : 3
! J% X% ?# P8 N8 x0 w% G0 eFormat                                   : AC-3
5 R. h; J/ H" k8 z( x) B4 W9 ?Format/Info                              : Audio Coding 3
9 T6 M" t6 Q/ k5 i. H" iCommercial name                          : Dolby Digital
8 `3 A, C1 o7 L! A! C* t. `Codec ID                                 : A_AC3- \" s' w' D  v7 L4 ]; p. U1 y
Duration                                 : 1 h 39 min
& \, D% V7 M* E5 gBit rate mode                            : Constant
; _# }* ^7 L# M9 I, H0 nBit rate                                 : 640 kb/s
( P7 A. j$ b; n( g( oChannel(s)                               : 6 channels9 f8 B4 ~  h2 |2 H, h& S
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs, Y# }2 Y3 C: u4 ^2 k6 [* Z$ @1 v
Sampling rate                            : 48.0 kHz
8 w5 g7 E$ U& P$ J, W& mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
- Q0 e( s# C/ I6 A- h3 eBit depth                                : 16 bits
5 E2 ~* h$ V' M3 eCompression mode                         : Lossy
! I/ [( R, d4 S/ i6 k0 lStream size                              : 456 MiB (3%)# l% h$ v3 Q/ x6 I, }9 a
Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
; q% `7 K& }. gLanguage                                 : English
, [/ d; E6 F+ x' y! I- v1 h4 kService kind                             : Complete Main" i; j& J+ ^6 W8 X8 E5 f
Default                                  : No
9 C. N8 m) U# g, {  v- WForced                                   : No/ _0 U) }$ D" }  P4 k6 a7 N1 v

9 V$ K) ]7 Y5 ~/ m  i) ZText #1
" y$ P1 y# ~9 P/ D9 _. V( DID                                       : 4' T2 q8 s. O( K; A9 I
Format                                   : UTF-8: I( v( `4 H4 O6 {8 {5 i8 l: G! U1 F: Z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" a, L0 k$ e; p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, [1 w. ?# }! i2 y% V7 E" YDuration                                 : 1 h 34 min  H/ a  B5 |# h# Q3 y8 D7 ?
Bit rate                                 : 25 b/s
' z; R2 e2 o1 r3 T1 Q  ~, ZCount of elements                        : 846/ F% ]+ i! L- [/ c( S0 y1 S% O7 S
Stream size                              : 17.8 KiB (0%)
6 c1 x( [2 y! j3 h7 NTitle                                    : English-SRT6 z6 q3 S! B" }4 ?7 r, m; |/ E
Language                                 : English+ n1 C$ X; u$ _  v( |; V5 h
Default                                  : Yes* [+ @4 a1 j0 F$ p) E% d) l& h, z
Forced                                   : No
: S) N9 N" C- y7 d) u2 n- w
# `8 w! a( q* `  N) xText #2$ {/ O# B8 Z+ ^" [) c3 {8 Y
ID                                       : 5
, R8 b) a  ^6 \2 I0 ]) DFormat                                   : PGS
6 N1 y+ ^9 @# LMuxing mode                              : zlib! n8 T7 _( _. W0 y( B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* c/ M: F3 M' K: D# A( Q. H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 n- h9 c6 ]7 U6 `Duration                                 : 1 h 34 min
* `1 d0 `3 F* o) z2 D9 ?. DBit rate                                 : 26.7 kb/s- ?+ g) m5 l$ C' i* k
Count of elements                        : 2500
. ?( X5 N; @6 o/ d: k! S* d  vStream size                              : 18.1 MiB (0%)* W  ~6 M" U7 c+ _' j2 a3 d- p
Title                                    : English-PGS
" R3 d( y5 ~. M% P$ ]& l) i* Y" U6 |Language                                 : English
8 [3 r7 L9 W5 p0 g9 ?5 |3 a. T6 ODefault                                  : No* }/ b7 ]* f9 P; h4 K: a
Forced                                   : No
8 |; N) A) w6 |4 I. J
  _  w- U: a& A  dText #3: }! I" l! l3 x. V" l
ID                                       : 6
8 [0 M$ A+ c8 ]  c3 VFormat                                   : PGS! m5 f0 }3 L# r. K
Muxing mode                              : zlib  B4 H8 Y/ d0 K# N0 l9 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; L- b5 p) T. ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: Z" k* _! D+ i4 C! tDuration                                 : 1 h 39 min
9 w* z& T0 y! ABit rate                                 : 15.7 kb/s
( ?. Q, i0 s' A' L/ J. O1 hCount of elements                        : 1568& ^% C7 C+ r$ X) B& J$ N! Z- K9 P
Stream size                              : 11.1 MiB (0%)
- H; {+ D5 @( @, H. M% mTitle                                    : French-PGS
0 k- w6 A. w7 C6 d, X! ILanguage                                 : French
4 M: `, N0 x8 V6 N  Y7 n. XDefault                                  : No3 ^$ X/ Y% l5 @: k3 g& ^- Y' g. ~
Forced                                   : No
. \8 C' ]# A% z" p- ~
0 P+ t0 v0 \+ y6 [Text #44 {, F8 y8 |* Y8 }* y
ID                                       : 7+ O8 ^; X+ |/ f8 {( p; c
Format                                   : PGS' Q4 f3 l3 `. X
Muxing mode                              : zlib
* c0 u; R9 W8 h6 F. Y) F) HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ ?3 H. R- A, Z" Z3 p) Y" }5 ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  h. [4 j& z% o' ~8 @
Duration                                 : 1 h 38 min
" V! i2 [4 Q; g4 f' ]- E$ kBit rate                                 : 12.4 kb/s
5 b  t+ s, I$ t. l1 fCount of elements                        : 12804 d' s, J$ E0 q2 I
Stream size                              : 8.77 MiB (0%)
, L$ j* g4 K6 M  FTitle                                    : French-PGS3 l: @+ i. i( p* E+ D: w. M
Language                                 : French8 \+ w5 z9 z5 U1 Z  |
Default                                  : No
& w2 V% n3 t: X$ _) R5 H+ h$ ]Forced                                   : No/ v: w8 D$ }9 \) k

+ f4 J2 r8 a$ z( k, M0 |2 w. IText #54 L/ R- e# l7 n) L6 K1 T
ID                                       : 83 E# ?7 A! ?  ~. O9 }5 G; j
Format                                   : PGS
- A9 l% x. u& wMuxing mode                              : zlib
: ]2 S3 m* u" @- r- t0 L8 u- kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. V# c/ v3 r" _; K& Y) i$ U4 d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: ?! |9 k* \" I, g/ i2 E
Duration                                 : 1 h 38 min
+ a9 E. v: }) i3 }- L' sBit rate                                 : 15.7 kb/s
1 q; \1 D8 A6 U. n5 U) XCount of elements                        : 1452) G# ?8 R' }- u& a, h6 W8 _
Stream size                              : 11.1 MiB (0%)
" u( u% I7 _- T8 [7 N3 W% C* tTitle                                    : German-PGS
0 O" t( L/ F6 J9 }( a( BLanguage                                 : German
) |3 E) F# [3 G0 s' `- E; k; KDefault                                  : No
. _- _! ^! n1 _1 d2 VForced                                   : No4 D4 v( V" ?3 f" g! C

) R" R. j3 l) ^( N' B. C9 \8 CText #6
- E8 L9 J" L9 i1 qID                                       : 9+ \% m) E! x0 k. F9 c3 k% [: @3 C+ i
Format                                   : PGS
, @- e; r2 d6 TMuxing mode                              : zlib
2 d) w3 T) m7 |. L0 t! @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# S6 `& l( n% eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 w2 k8 W; g  H1 s. M0 x$ d0 IDuration                                 : 1 h 38 min/ [8 `& o3 ?* @1 X
Bit rate                                 : 12.4 kb/s, A% U; M4 O! M2 L
Count of elements                        : 1308
! R2 i) d3 m: X9 ^) N0 b, V! |Stream size                              : 8.76 MiB (0%)4 E+ P8 A$ z, z& T* b9 Z* C8 J
Title                                    : Japanese-PGS
$ l8 s. M! b6 A3 E$ kLanguage                                 : Japanese
2 q" y$ ~& D9 w* Z  iDefault                                  : No
2 j% P$ t4 G# ]( N) C, j  MForced                                   : No4 P2 |! ~9 z8 t" f

# H' O; U& T; T: ?# [; ^Text #7
9 S9 M( q# c/ S9 c) A9 z! `+ FID                                       : 10; p2 p8 a1 D* [, l
Format                                   : PGS9 W& r0 }5 |& }1 z) u: s
Muxing mode                              : zlib
4 x3 }% o7 Z5 f$ Y: B5 b$ ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 l9 j+ Q0 Y5 p; g4 s; X0 @$ g( cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. g* J; n# N! {+ {) y" Q8 IDuration                                 : 1 h 38 min
9 I: k* b- B% [# N0 O, M' sBit rate                                 : 14.3 kb/s# k6 o" e$ l! P  X/ v# S4 t1 k+ M2 F
Count of elements                        : 1536
& \- q7 l/ v" J( bStream size                              : 10.1 MiB (0%)0 V3 D. C4 `& h; p; M
Title                                    : Spanish-PGS
* p' i2 s% o- G$ m( h! V% r9 I! yLanguage                                 : Spanish" {8 g1 M3 m$ u; u1 l9 ]
Default                                  : No
7 D0 F, a& W& @/ GForced                                   : No* u1 D' {3 j5 J2 U6 Q6 C* l
! m% P' m7 e# @) h& R1 K! O
Menu
' f. w2 p  e- `/ L* [0 t00:00:00.000                             : en:Chapter 12 l0 \8 q, t+ f( u% {* _4 T& n
00:03:35.549                             : en:Chapter 2
# Z/ X6 V$ n) K. d; B: x9 ?& @00:05:58.275                             : en:Chapter 3
. F0 x9 A0 _3 r1 g3 M6 f00:10:31.005                             : en:Chapter 4" \& x( g# O( F5 ^7 w( D5 t$ I8 r
00:15:49.365                             : en:Chapter 5
( u' n. w) C8 x: u& r) j5 J- _, U00:19:03.517                             : en:Chapter 6, e9 e" o) b6 u6 _% k, M
00:23:29.199                             : en:Chapter 7& s& K0 k# q  q& X( _) ~6 U1 i
00:27:28.021                             : en:Chapter 80 f& G  c0 I6 ^& }: n% E
00:32:27.487                             : en:Chapter 9( i  r! R2 Y" Y
00:34:32.195                             : en:Chapter 10
1 ^2 |) ^4 I# k3 ^00:41:43.459                             : en:Chapter 11: k0 t& e+ A) N: Y8 c* \. i7 H; r; @  V
00:46:14.188                             : en:Chapter 127 x& e5 f$ C; i
00:50:07.004                             : en:Chapter 13
: G9 m* z' G5 [00:55:15.229                             : en:Chapter 149 _' O$ p  b; \% N" @
01:00:30.585                             : en:Chapter 15
% ^6 x$ g+ N8 W01:04:04.299                             : en:Chapter 16
9 X! J/ P4 w/ t01:07:46.646                             : en:Chapter 17
; U( H' S: v# s' v8 A( F01:12:38.229                             : en:Chapter 18) h8 `+ ]' c" H+ I  c% u/ L
01:17:02.618                             : en:Chapter 19  A$ }' t$ y. Q3 d: w. ~$ h$ A5 \
01:19:24.885                             : en:Chapter 20
5 F/ ?. N0 T, {/ m# P+ I8 V% P  H01:23:06.773                             : en:Chapter 21
. B; c' Q) O# t- l( R, D01:26:20.884                             : en:Chapter 22
" ~; P( c. K) i) B01:29:25.860                             : en:Chapter 23% _9 ]. D6 `1 N: y
01:32:22.287                             : en:Chapter 24

, d: z/ L/ j- ^" t! u1 X3 @+ i5 F
6 U' f$ s3 h$ |5 @/ w3 e$ ]' y6 UEncoded from 4k bluray.1 h. _: O* b$ Y; R5 N% W2 b9 I4 V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

676

帖子

2907

积分

Sponsor

金币
597 枚
体力
1033 点
tto138 发表于 2020-5-11 20:00:55 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
* I7 v. Z! y; g+ C要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!# g0 A) N* U* I; l% |

11

主题

1234

帖子

6608

积分

Sponsor

金币
860 枚
体力
3292 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-5-12 16:55:07 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 12:27

快速回复 返回顶部 返回列表