BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 野性的呼唤/绝境长征 [4K SDR高码版] The Call of the Wild 2020 2160p BluRaycd x265 10bit & 8bit SDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 25.72GB & 26.18GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-5-24 20:30
 • 签到天数: 368 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  4227

  主题

  4373

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  7748 枚
  体力
  15947 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-5-19 22:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  , j5 k3 c/ h( J" S2 o

  ) W& K* Q6 y/ r) y◎片 名 The Call of the Wild
  2 w! B0 @) q4 h0 W- o# i& Q◎译 名 野性的呼唤/荒野的呼唤/绝境长征/极地守护犬(港/台)( W9 M# V6 ]# u' t/ k6 W
  ◎年 代 2020
  " L& F& h) i% }3 H7 f+ C: L; X8 J$ w◎产 地 美国/加拿大
  * Q' b. g+ K0 G) q' S6 e( ^◎类 别 剧情/冒险! M6 O0 H0 F3 C
  ◎语 言 英语/法语/ ?+ S' n. F5 p+ I% M2 U- {# R  h
  ◎上映日期 2020(中国大陆)/2020-02-21(美国)0 A$ W& ~' y8 ]# @1 S# n; C* C
  ◎IMDb评分 6.8/10 from 21,424 users
  ' W' h) k2 A) t) X2 K' A5 S◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7504726/& B$ B' @- h: N4 S9 Z# A. }4 Z
  ◎豆瓣评分 7.1/10 from 12,119 users7 h2 F& T4 E6 o) a. m
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27199324/+ Z7 N& Z* N2 N
  ◎片 长 1 h 39 min% j: q% K" {+ U9 I6 I& O/ t1 x
  ◎导 演 克里斯·桑德斯 Chris Sanders
  2 ^+ y/ V! |; k! ^7 |/ N2 b◎编 剧 迈克尔·格林 Michael Green
    Y3 U8 t8 w6 o- P/ I4 i9 Z" Q: E     杰克·伦敦 Jack London
  9 v, h" r1 e* b/ T; x1 l2 g* ^◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford
  1 l" [; ~4 e% ]! p8 a/ e' h( a     丹·史蒂文斯 Dan Stevens
  6 \3 Y. J) o+ G- o% B* i     凯伦·吉兰 Karen Gillan
  ! j6 k" I. j% w2 n6 b0 x     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford2 \* D5 I+ w8 P3 M0 y  X& H, l+ T
       珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
  6 S) I) I( _& k( K: {0 W0 ]( ^( [     泰瑞·诺塔里 Terry Notary
  + S# {& W8 p6 [2 ?7 V6 @     卡卡琪 Cara Gee
  % `! j5 [+ x$ o2 c; z     奥玛·希 Omar Sy6 p  w. J, o$ S
       科林·伍德尔 Colin Woodell
  ' @' z" K' Q3 N& }     韦斯·布朗 Wes Brown
  - f+ R$ Z3 v5 r( `; z     安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari
  8 L4 C" ^& }+ q2 W" l% y  l5 L     布拉德·格林奎斯特 Brad Greenquist3 z, t, i( [; a* p5 u* H6 P- O
       亚当·弗格斯 Adam Fergus" j: O2 d8 Q$ t8 i$ N
       阿莱克斯·索洛维茨 Alex Solowitz
  2 a( z# p4 m8 ^2 i     卡尔·马金恩 Karl Makinen8 A# l6 n! Z% ~5 \  L
       希瑟·麦克普什 Heather McPhaul
  ) i% Y$ U% ?, }& H$ h     哈尔·戴恩 Hal Dion# ?! m4 l* ^2 I9 m
       G·拉里·巴特勒 G. Larry Butler: j$ [0 j3 d& Y5 u, g
       桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez
  * ^; T7 }7 A- ~3 G* o. ^! z! A, W     特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
  9 ?! T( A. e3 W+ E- y) m$ Q' r1 B0 W  x9 T! w; G" X
  ◎简 介  9 K1 l$ N( n& w' T) S
  # |, @, t/ p5 b3 q+ y1 v
   影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人]),编剧迈克尔·格林[(异形:契约])。该片以克朗岱克淘金热为背景,围绕淘金者约翰·桑顿(福特饰)的历险故事展开。
  & g% |! u! D: |- d
  ' X& T  @( D7 x% M6 Y1 h, c A sled dog struggles for survival in the Alaskan wild.
  4 n5 i/ M" i) t+ m2 |  A/ N. W4 g7 S, D+ H" v# f
  SWEATY BALLZ presents
  ' j; v1 ?- c* q4 J: Y" G7 Y* q" q( k
  0 w. l# g: o% JThe.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ) n6 P5 R8 b3 U" [
  Converted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm" z) a( A) b' B; @+ `
  Screenshots are 8bit SDR8 g/ L3 q. ^+ _& n# y

  ( K1 a. m3 q8 N( gVideo
  8 Y& s1 V- |& P3 j" vID                                       : 1
  6 V; L4 v1 A. ?Format                                   : HEVC
  # C( d+ I, E" uFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
  , t- u5 p! ^( ~5 t" l: p) cFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
  : ?, }0 F- }$ }' u4 o- ]+ L" HCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC  ~- F" @7 z9 \7 [9 Q
  Duration                                 : 1 h 39 min9 a$ |8 [2 c) s, t
  Bit rate                                 : 23.9 Mb/s: j$ t2 [1 B( Y: u
  Width                                    : 3 840 pixels
  9 w2 P" M8 r6 X3 g: k$ f' j# W0 aHeight                                   : 1 606 pixels8 {7 D  b/ H% ~4 G
  Display aspect ratio                     : 2.40:1
  9 l* H0 w/ }. T1 aFrame rate mode                          : Constant
  6 |; K0 e3 g, {* G6 `4 G& FFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS) j& S9 W$ L) W9 F
  Color space                              : YUV# \/ B: b2 A: b0 a: p% n, i: j
  Chroma subsampling                       : 4:2:0' d  z: A% F1 l
  Bit depth                                : 10 bits
  - {+ S9 [' u: x# @Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.162# u! c, m. p+ }+ U( [# B: k
  Stream size                              : 16.7 GiB (65%)
  / Q7 Q  j9 B- v' T. vTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  ( s& i6 ^0 J* n  g$ v6 Z- rWriting library                          : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit2 d) q0 B; Y% [4 i6 N
  Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=40 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1606 / interlace=0 / total-frames=143404 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice /  no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00" _8 Y$ }: L' y  o. U* z5 M, J3 G, f
  Default                                  : Yes2 R+ A" e  }- H9 Z, d
  Forced                                   : No
  1 K) R0 c, d) ?6 X! \. e/ ?
  4 {0 w. U( j. K! q! O1 S* A" T/ x; KAudio #1
  $ [$ X' B% e, EID                                       : 2
  0 g2 m1 V8 S, @6 o5 uFormat                                   : MLP FBA 16-ch# G0 k* U3 D, |+ i$ ?5 K+ w
  Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation7 M8 R# A. g, [% g
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos! ~4 H6 u$ }% V4 c) x
  Codec ID                                 : A_TRUEHD; o5 Z. F' Y" a
  Duration                                 : 1 h 39 min
  * ^. I  M, b- X: y5 n. z; P- b& k* \Bit rate mode                            : Variable
  ; y& `4 k7 M  {( c/ ]( L/ HBit rate                                 : 8 045 kb/s$ ~; N, v8 h$ J6 p6 s
  Maximum bit rate                         : 12.5 Mb/s) d4 i3 Q. J2 I) u
  Channel(s)                               : 8 channels
  ' X* j7 m% E7 z$ _! r$ DChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" o( V& Y  V, X9 Q4 }5 G2 N4 o
  Sampling rate                            : 48.0 kHz- R6 }; m  _$ z0 C5 E2 T* E$ p
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)2 Y6 O; c& f& I( i, m
  Compression mode                         : Lossless
  4 ?/ C  n$ T$ NStream size                              : 5.60 GiB (22%)9 i! C8 m: H: k5 q" y
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ/ e; e% i$ C) h; o" D) s) O+ W
  Language                                 : English1 u1 m  L  o5 m! t, j  u
  Default                                  : Yes
  * I  s! t% s6 \. g/ N) E! R1 gForced                                   : No
    E% g4 ?, J6 _+ D1 K4 M+ l5 D0 XNumber of dynamic objects                : 13
  % }6 N. }0 c) a- {* BBed channel count                        : 1 channel
  6 G/ t1 n: s. j2 \4 d5 ~/ E1 ZBed channel configuration                : LFE* T! p+ s" u" c7 b

  : e9 L$ c8 e8 i' p# s6 ?Audio #2) M/ p, H0 _% u
  ID                                       : 3
  ; D5 q+ h; E+ p. ^; ?7 U) y, iFormat                                   : DTS XLL
  0 e. p. R* R2 j  ]Format/Info                              : Digital Theater Systems
  # x) t6 l4 }# t0 v7 A5 ]; b7 mCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
  / {, v9 a' r( Z5 t0 F6 v; @Codec ID                                 : A_DTS
  ! m6 E& e/ G6 dDuration                                 : 1 h 39 min# ]# o5 u( M  w- @& Z$ l  M9 y0 M% y
  Bit rate mode                            : Variable( T1 u6 i5 Y" w- e) I' D
  Bit rate                                 : 3 983 kb/s
  # T) `  I3 V9 U( ~9 uChannel(s)                               : 8 channels
  - e3 L0 u& P5 W. gChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss6 H5 l7 N: d" e
  Sampling rate                            : 48.0 kHz7 a9 B! z7 W8 c
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  1 d+ K3 B7 V! C$ JBit depth                                : 24 bits
  2 o, `4 ^. T5 P0 _7 {8 SCompression mode                         : Lossless
  + P. `  x6 F3 G  r0 L. I6 eStream size                              : 2.77 GiB (11%)
  ' A& _8 ~8 l& PTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ% O1 O+ d/ P. q
  Language                                 : English
  - s" z, {+ Y! v7 [Default                                  : No
  8 }) d; A- t- y8 x. L( ?6 cForced                                   : No2 r& a5 s1 y* b; _4 n: q" o

  9 P/ w& }" S* S% |Audio #3
  : X1 J. U( l3 z  kID                                       : 4
  * S' c+ r8 Q0 ?) CFormat                                   : AC-3" o9 p! f& x( @9 x4 \: ?
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  5 w# x, P: e: z; h2 MCommercial name                          : Dolby Digital
  ' E  @! |0 `. i5 J. R- ZCodec ID                                 : A_AC3
  0 G# W4 a6 ^! |) q$ h1 dDuration                                 : 1 h 39 min4 ?3 |' |5 C' g! Q$ Y( t7 a
  Bit rate mode                            : Constant
  4 ^& [0 w# J5 HBit rate                                 : 640 kb/s
  + Q9 S( i# Y! ?; Z' h6 j" m  f+ eChannel(s)                               : 6 channels
  - Z" t. Z$ ~$ z6 ]" kChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 b) e; v1 I& Y: \: m
  Sampling rate                            : 48.0 kHz' M  w5 ?1 a0 Q  n! Q& C3 H$ H+ S
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ) \- ?" x. ?! K8 d) e4 _8 H, u/ iBit depth                                : 16 bits
  0 O9 W. y( z% j2 [' w, LCompression mode                         : Lossy
  6 V; U9 R+ [' m$ bStream size                              : 456 MiB (2%)
  7 K; k6 u7 {# z8 _& \, }Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ( H) j" n) b  }$ V6 h. E
  Language                                 : English& T7 E* S# D1 K+ ~6 H( D
  Service kind                             : Complete Main% }% B# _+ K. H4 K3 ^" o0 O6 y
  Default                                  : No4 w9 F! d6 L3 v& I
  Forced                                   : No
  + P. p# v3 t0 l/ u4 d0 e1 d1 {+ J' K8 g9 j, N& p2 [$ E
  Text #14 E+ u  M6 S* z6 d
  ID                                       : 5  M. S/ s0 M0 l8 s0 A; |
  Format                                   : UTF-8
  # M. c, d1 R1 J- c5 R- ^2 F* KCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8- T2 x! M) x6 g7 h
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: e" D: a. k' i/ g
  Duration                                 : 1 h 34 min
  ' t! |1 F& v) y- i2 VBit rate                                 : 25 b/s, ]! f# Z  m8 ]1 p1 S8 I8 H
  Count of elements                        : 846
  ' V; V3 [, Q4 z! ^Stream size                              : 17.8 KiB (0%)
  / U2 d0 g: Z2 ]' C% S$ H2 u7 d+ c) F8 RTitle                                    : English-SRT
  # S2 I- b0 b5 _4 u9 t- U* }) KLanguage                                 : English# I2 k& }. e$ o
  Default                                  : Yes
  ( G5 C( V* Y# d4 |6 E/ T' jForced                                   : No3 l  F- t* e5 y) r# E5 f: n) h# X  f0 |
  8 q! D# o( e9 T% j) |) h& M
  Text #2
  & w# M7 g3 Q# G% MID                                       : 6! f+ `6 }! ~' d% X
  Format                                   : PGS5 G3 e! J* j( ]: K- Q+ x
  Muxing mode                              : zlib7 O' K$ ~5 E4 l9 ~
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  7 Q* r0 P! M. ]8 ?. ?5 |6 |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- N. e# s) x, c1 v& q$ e7 }* G2 w7 a
  Duration                                 : 1 h 34 min1 M9 {% C0 O% j8 ^( K& Z
  Bit rate                                 : 26.7 kb/s$ W) q* i( k0 j: u! s
  Count of elements                        : 2500
  / s  p* \7 f8 v4 jStream size                              : 18.1 MiB (0%)
  ! k0 o3 e2 d* n. ^2 qTitle                                    : English-PGS2 D+ t" w4 q7 U! X7 O' ?: y( x
  Language                                 : English
  & i0 j- i4 \$ \9 Z2 A0 S6 FDefault                                  : No) f9 w' E9 w! V: i) c- ?( d
  Forced                                   : No
  " R6 K( b) w. G$ [% l; }: g  C( N3 O+ f% v2 ^3 o
  Text #3+ L4 Z7 m& w0 u: H
  ID                                       : 7
  6 s  D0 P* P1 \& BFormat                                   : PGS% Z# r1 q: A. [
  Muxing mode                              : zlib
  6 Q9 S" K3 d1 t' e, VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 w3 u) `3 m3 B0 ?7 H. r2 n% _
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # R6 y! j+ ?4 }& S5 EDuration                                 : 1 h 39 min! D! Q( M% u, l% c% I: Q7 M
  Bit rate                                 : 15.7 kb/s
  6 w( @) o/ W5 d  fCount of elements                        : 1568
  9 D0 }+ Y* L* R" U/ l, R. [Stream size                              : 11.1 MiB (0%)
  7 d' ]6 J9 `/ A, RTitle                                    : French-PGS
  0 O4 j  j0 J: K' ?Language                                 : French8 r, W, {: T1 f# `* J
  Default                                  : No
  , t4 c+ M6 b# b- A( r) U9 iForced                                   : No
  " h: r/ `9 U  g  D7 d& i  F" [( \8 f1 N/ X
  Text #4
  : P0 _7 }6 x: t6 LID                                       : 81 q7 @5 L; U. G( x8 J5 h
  Format                                   : PGS
  0 T0 v* L* r0 T6 z/ NMuxing mode                              : zlib
  9 w/ D5 ]- C) O1 Y  P& }5 ]4 _; JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 l# p* G+ S6 s3 U
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ s* v' O% A$ h* P. k( y9 F
  Duration                                 : 1 h 38 min
  ) d2 H) M8 G9 _" f) HBit rate                                 : 12.4 kb/s
  ( y  v0 O9 g% r( T6 F* i0 ACount of elements                        : 12807 ^2 Q( q- W$ G4 J6 D
  Stream size                              : 8.77 MiB (0%)# a3 {2 n' e3 j( G* u' [
  Title                                    : French-PGS
  3 u+ j, f0 ~; J+ w8 |. q% vLanguage                                 : French. q$ B1 N* x) ~2 B2 a! _
  Default                                  : No
  0 W0 t, O" o7 D3 l- _* L+ Z( lForced                                   : No; N1 L8 A0 T5 b! _" O; L" p6 e
  6 y0 z1 v' E7 t3 p# a
  Text #5
  9 g' n0 |' ~2 D0 j7 D: r3 ]ID                                       : 9
  : n! b0 t1 \" t3 `4 ^2 P. BFormat                                   : PGS
  ; y$ w9 t+ Y4 |- T! d3 lMuxing mode                              : zlib
  & z( r0 ~7 ^: X9 k  W1 TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! n: U7 _/ r4 H: W7 }& K4 F
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  1 @+ W. a1 ^) S$ E5 f# S- O& XDuration                                 : 1 h 38 min/ \2 Q: b) V- K, W( u$ x
  Bit rate                                 : 15.7 kb/s% z/ K- l8 ], e! o6 [$ N) ^
  Count of elements                        : 1452
  2 D$ |* T4 o1 A% }* b6 R: aStream size                              : 11.1 MiB (0%)
  + Z4 w7 Y% ?( J! O& S. [; D% LTitle                                    : German-PGS" k' C( ~* D( q. Q: A
  Language                                 : German
  0 u+ O$ h" ?4 ~, H# yDefault                                  : No( N, p( T& U9 h+ P
  Forced                                   : No+ q6 N: {/ _- N9 [; [
  $ x; z; R* N0 E
  Text #6- z: m  |4 I3 ^5 S" b) X
  ID                                       : 102 |9 ^% W! p! d+ @
  Format                                   : PGS$ y# s/ {+ d1 n
  Muxing mode                              : zlib
  * W. Y8 R0 i+ E0 c  v6 I2 jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 R- u& W/ s# [% t' V2 G6 w
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ d* S4 W! J- r  o$ |
  Duration                                 : 1 h 38 min" |' W1 q. T* r  y, Z
  Bit rate                                 : 12.4 kb/s
  9 @6 e7 F5 W% |0 }6 H6 N$ }Count of elements                        : 1308
  8 z: P+ ?9 p  v1 M6 gStream size                              : 8.76 MiB (0%)
  - b, a. e3 l2 P! {: [" [Title                                    : Japanese-PGS8 E# M  r! f; |( T5 D$ c
  Language                                 : Japanese
  8 z" c/ ?& a0 TDefault                                  : No  x  w  `" e, F+ f4 m2 Y7 s+ S
  Forced                                   : No
  % G& Z/ w: _' W# `& [
  $ W/ _1 K# e. M! o6 w8 I+ lText #76 ?) `+ n) c% \' w2 W5 A6 o
  ID                                       : 110 X8 K" c- o7 x5 ~, q" g. J
  Format                                   : PGS
  $ b/ j6 u6 M: l# tMuxing mode                              : zlib" q% f; {8 s. F( i$ x' i
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  # l% J" G# N  I! jCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' y9 s% G8 g+ z/ O0 B$ v7 hDuration                                 : 1 h 38 min" R6 {9 |. v) a+ m1 b! i
  Bit rate                                 : 14.3 kb/s
  + ?" n% d2 L6 j, E9 \2 wCount of elements                        : 1536
  3 E4 U: M7 B8 y5 U6 k: @4 P7 h6 NStream size                              : 10.1 MiB (0%)5 v3 H! }. s9 o  R4 J4 o$ U
  Title                                    : Spanish-PGS- c2 F0 P2 M3 Z  S# Y" Q' q
  Language                                 : Spanish6 w" Z. k: ~3 r* M, S
  Default                                  : No
  0 W! g5 w- g9 g3 U& uForced                                   : No8 ], E% c* D9 e/ F+ X

  & ^& C+ i3 U+ DMenu' b8 y& d. I- e2 k# e' n+ K  f/ p" V
  00:00:00.000                             : en:Chapter 10 B) O% z% u5 m- U. [! u8 k& f- G
  00:03:35.549                             : en:Chapter 2
  - _& ]& e3 Z( p, U00:05:58.275                             : en:Chapter 3  `" j* F* j$ Z; W
  00:10:31.005                             : en:Chapter 4
  - E! ?( v( |7 i8 }0 R+ g00:15:49.365                             : en:Chapter 52 f1 A3 U  i5 a; r5 @
  00:19:03.517                             : en:Chapter 6
  4 a- W9 c6 _: o( v1 ^$ q% H00:23:29.199                             : en:Chapter 7
  - k  E0 h8 J8 `) q% B  v00:27:28.021                             : en:Chapter 8; v) C* D: O/ d6 d" O
  00:32:27.487                             : en:Chapter 9* D1 M# x7 U' i' ?$ S  ^0 m$ ]; y
  00:34:32.195                             : en:Chapter 10
  2 M% O! Z; k) {' Z9 b2 N* n2 S00:41:43.459                             : en:Chapter 11$ z2 x, W9 B6 ~7 I+ E
  00:46:14.188                             : en:Chapter 12& L% n# _: T6 s9 b3 h7 C5 M" y
  00:50:07.004                             : en:Chapter 133 S( h6 H# p2 H6 w, X7 m! H
  00:55:15.229                             : en:Chapter 14
  : z+ L' m% v' b9 y01:00:30.585                             : en:Chapter 15
  8 X1 C, R  j" h9 c01:04:04.299                             : en:Chapter 16( H# `* j" l5 i$ {7 K9 Y1 V8 f  w
  01:07:46.646                             : en:Chapter 17
  # J* [2 n5 s* ~: j4 M* z9 r01:12:38.229                             : en:Chapter 18
  2 W( O$ e' I# A' Q01:17:02.618                             : en:Chapter 19; f  @4 h8 Y( X1 M
  01:19:24.885                             : en:Chapter 201 E4 C# M: m( Q+ Q
  01:23:06.773                             : en:Chapter 21
  6 }; a4 F3 _6 Q01:26:20.884                             : en:Chapter 22/ Z& {" z" z5 d- @8 y# b  Y* M* S4 W
  01:29:25.860                             : en:Chapter 234 _' i! P7 U. n2 Q" e- C6 K
  01:32:22.287                             : en:Chapter 24

  8 D. w' S  a6 F/ D
  SWEATY BALLZ presents
  - }/ V# O' G+ r; X- J& {+ F2 ]3 a5 [1 Q2 N( R
  The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ- h3 e" G. L1 A% P
  Converted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm% N% C/ P2 i  J+ z7 R4 Q- O) W
  : M5 f- e3 x. h9 L$ A7 W
  Video
  5 C" b# u; `: ]. x! [% oID                                       : 1
  9 L" K. Z. A- M1 X# {- C0 IFormat                                   : AVC
  . ]% j0 Z; ]0 x. {Format/Info                              : Advanced Video Codec9 P$ V& p% O9 g" ?* f. J2 f6 N. b
  Format profile                           : High@L5.1
  ! V0 ?" }9 V% D/ k4 ^8 [- ]8 b7 gFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames' x+ h; N2 b2 O. p
  Format settings, CABAC                   : Yes
    O0 G# h4 G3 E+ X! Z  PFormat settings, Reference frames        : 5 frames
  & u( F. K7 |" I" O* Q1 iCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  " G. p* ?# x8 E, S, ]Duration                                 : 1 h 39 min
  3 [& X! x; K: WBit rate                                 : 24.6 Mb/s
  5 ?1 ?8 @  H5 k- a; c- _0 _) ?! PWidth                                    : 3 840 pixels: L5 t% Y, L/ w. K. R
  Height                                   : 1 606 pixels* W" w+ j. z* u; u
  Display aspect ratio                     : 2.40:1
  1 A( _5 e4 v  B' X. p* w/ pFrame rate mode                          : Constant- B' \7 B9 |' B( N0 c/ c- f
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS. W' F4 f) O. K& ?" J
  Color space                              : YUV
  4 A$ l. i* n- U3 _* X3 GChroma subsampling                       : 4:2:0, D! Q( P8 K4 o& |# I2 r
  Bit depth                                : 8 bits0 j  O& m3 L0 A4 `2 I
  Scan type                                : Progressive
  ' S% ?1 U8 O8 A/ K% @* F. d( iBits/(Pixel*Frame)                       : 0.166
  6 t, A. H: {5 t! J4 x9 bStream size                              : 17.1 GiB (66%)
  9 Y/ Q' r8 ^% i/ D, _* N+ I* gTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  ' I* v  W4 u% u+ l. M2 iWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
  # Q7 e- q/ S0 {0 R1 n. |) {# fEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  9 R4 j, Z; u! c$ ]7 v, LDefault                                  : Yes
  ) R) o0 k6 |7 x8 q  i9 QForced                                   : No
  & k$ q6 A1 S2 j; r. X3 s3 o, T/ W/ }: F  B. x$ t
  Audio #1
  2 x; A7 K8 L8 Z$ m1 ~3 H0 gID                                       : 2
  3 v' E, H6 B% I1 s7 \, F- `' |3 DFormat                                   : MLP FBA 16-ch
  & ~1 h% j# t+ n1 t! `Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation1 w- n! ?* E" V
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos4 n, U$ W3 d! M0 A$ c* c+ _. _
  Codec ID                                 : A_TRUEHD
  ( D! r# x- b) t6 fDuration                                 : 1 h 39 min
  4 N* K/ V9 ]( eBit rate mode                            : Variable
  , o3 J1 v4 u! I; B: M  ~Bit rate                                 : 8 045 kb/s
  5 M, F. v4 w* d0 r1 mMaximum bit rate                         : 12.5 Mb/s4 H( r8 v: y- l6 Q
  Channel(s)                               : 8 channels
  ) L  L2 @0 a9 b- d& ?, lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  ; s9 X# L0 Q: M1 |0 B2 h& {Sampling rate                            : 48.0 kHz
  5 a7 g( C" F  p% ?/ H! {; K) XFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
  5 r  n* z4 Q) @Compression mode                         : Lossless
  & |) i- K# E# q# J# Y) H* v: mStream size                              : 5.60 GiB (22%)
  $ N1 [( U2 g/ }2 ~  n& VTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ. `$ R7 d' Q# U  J, y' o/ |4 s
  Language                                 : English& G* A0 I. i4 S; I" M4 ?
  Default                                  : Yes
  / `7 _: \+ P8 e% p) J0 |# CForced                                   : No: h9 A2 S! |# k, d% D5 D+ @
  Number of dynamic objects                : 134 \; Y8 d: N  {7 B# U$ ^' A
  Bed channel count                        : 1 channel
  , ?3 M6 }; k# W4 f# r* }; OBed channel configuration                : LFE
  9 Z2 P9 ]/ z# v, Z8 M  K  e2 z* Z$ y6 G9 h6 f, S4 g/ g
  Audio #2. d1 q2 ~& f+ [5 H
  ID                                       : 3- X; i& S. o+ p$ R  M5 i7 D
  Format                                   : DTS XLL$ O; H& \1 O& N0 W9 s) P
  Format/Info                              : Digital Theater Systems. d- @) l2 C: S: M4 i+ Z$ D1 G
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
  0 J, @. j8 {) S0 D4 Z& ICodec ID                                 : A_DTS
  + R# Q# Z- I. }3 W+ w. F2 @! uDuration                                 : 1 h 39 min; E+ `' N7 x3 N9 l: [
  Bit rate mode                            : Variable
  $ {3 j7 _' x0 V9 U0 B8 Z: b. sBit rate                                 : 3 983 kb/s
  2 D- i& `1 W- b" k. j+ n8 Y8 qChannel(s)                               : 8 channels' `  N1 R: y6 V
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss/ E5 ?/ Y/ }; b( [$ s; z
  Sampling rate                            : 48.0 kHz3 _. r0 l, D' z/ V. R+ L
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  9 @/ W. R2 B& ]* XBit depth                                : 24 bits0 C. ]" c' B: c' Y9 V3 o
  Compression mode                         : Lossless; ~8 \7 u3 a2 n5 p7 y9 w
  Stream size                              : 2.77 GiB (11%)
  1 X$ c7 Q% c) h) s4 s( OTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  . `( X$ m) [+ a2 p8 o5 QLanguage                                 : English
  4 E) x3 B2 C7 q9 v. lDefault                                  : No, }, D/ L: ~3 y
  Forced                                   : No6 b7 Y5 ?- p& I

  9 H  |/ Q: d/ \Audio #3- J" L9 S" i* W5 x1 J5 m+ x
  ID                                       : 4
  ; V: B# L0 X' G7 E6 R; Q0 v  m2 lFormat                                   : AC-3
  0 _" [) p% s5 ]( W# E) {# bFormat/Info                              : Audio Coding 3
  % w. W" ~. A# y; @3 LCommercial name                          : Dolby Digital4 S( Y& z/ I( F: P9 [5 `8 E
  Codec ID                                 : A_AC3  k# p, n% X9 |
  Duration                                 : 1 h 39 min( ]7 @" l8 Q0 g) [9 X/ h0 C
  Bit rate mode                            : Constant
  ' L3 H8 K2 e. }+ |) VBit rate                                 : 640 kb/s5 r2 Z7 d" u" y% C) \4 k: `
  Channel(s)                               : 6 channels
  5 V& |3 H- b% V, U) e! P- OChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 r2 U. _5 [9 E  u. L; Q; j
  Sampling rate                            : 48.0 kHz1 N8 e. v9 X# l/ ^+ [
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)8 s5 [; U# O4 k2 E
  Bit depth                                : 16 bits7 o! a' _& p1 }' g; E: w
  Compression mode                         : Lossy
    w' y# |4 W6 t: n( o8 c  `Stream size                              : 456 MiB (2%)4 {/ `! q# P/ I: |* w9 M9 i9 y% u
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  6 \% q6 T0 X" s9 v- @  ?Language                                 : English% P+ C" y! L; E
  Service kind                             : Complete Main. w9 K7 T' L6 P0 h
  Default                                  : No
  - ^; m# N" }& e& [! Z0 kForced                                   : No/ K/ u' J. Y1 E+ a

  9 Q1 r/ ]  Q0 \( P; q. `2 u/ ?7 ZText #10 J8 i" [6 J+ B2 t( a) F
  ID                                       : 5* ?4 x. c7 j( V0 t
  Format                                   : UTF-8
  ) r( K" K/ |3 B( VCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  9 R, c  A+ e0 e0 l# L  P% uCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  ; ]: ^) w* x% z9 `% \# u# X* yDuration                                 : 1 h 34 min: G9 f4 h6 P+ d6 M* c  z
  Bit rate                                 : 25 b/s% d! a6 D6 W- Q. Q4 S  W7 v
  Count of elements                        : 846
  & @; S$ B* J' s) `& s9 ^' _+ @2 LStream size                              : 17.8 KiB (0%)0 f. V2 s# a3 w8 D
  Title                                    : English-SRT
  ; K) e4 e. @6 |) U  a6 Q" J  @& aLanguage                                 : English" W- T* ^, x  c0 l2 d
  Default                                  : Yes
  % o  U  T4 f+ S7 p* O7 e1 G" p/ e3 aForced                                   : No
  1 Z; E0 ]+ b  _% ?" @) e- p- Y
  : R# y) H$ A: ^/ o$ I9 JText #2
  9 w" V3 m4 `0 U" x3 M( c" vID                                       : 65 U6 _. j* E! U
  Format                                   : PGS5 M* ~6 h2 |3 t$ N3 `0 m: ~1 c
  Muxing mode                              : zlib
  + {* K1 r4 Z7 u* UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  , C# g8 ]5 O" N) p+ s* PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  - x, J, ~) L. ], M* SDuration                                 : 1 h 34 min
  5 ]! J& p# Y" ?& {, fBit rate                                 : 26.7 kb/s
  * [! m) @7 T* f# FCount of elements                        : 2500
  , T, _! D' `/ B) f* m  g# O3 EStream size                              : 18.1 MiB (0%)
  & ?) o5 ^/ e( `, ^/ F! BTitle                                    : English-PGS2 B$ x, a4 S2 S  u0 t* W/ E% G1 D- W6 @1 C
  Language                                 : English1 O0 p7 S5 K1 I/ P4 I1 P/ K
  Default                                  : No
  , y# v$ |1 Z* {5 C/ r8 ~  TForced                                   : No, e8 b. B  F4 h; f
  + E( [4 i0 f! \+ ^/ Y
  Text #3
  ; a/ s# ^% B( m! hID                                       : 7$ o! k0 y. w0 w5 h5 U
  Format                                   : PGS* ~+ z8 Q5 W/ g" @/ a
  Muxing mode                              : zlib3 h4 X! a4 X' i. E7 c3 _" i
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  h+ F$ m) F: x* |  \( W6 ^( {" l
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& L, {5 C, P0 w. s4 f! ?0 c
  Duration                                 : 1 h 39 min+ J# V3 M5 y) ]2 x+ T; O- s
  Bit rate                                 : 15.7 kb/s
  " S4 V$ S* H& K& o$ uCount of elements                        : 15687 A; g2 M: A1 _5 A7 O9 N5 ]; W9 p; P3 ^
  Stream size                              : 11.1 MiB (0%)
  4 \) z4 {3 j% X3 L) o$ ~0 HTitle                                    : French-PGS) v( p1 a3 t: P+ e# `  v
  Language                                 : French
  * X8 i. Y  O% g  q) `7 U4 xDefault                                  : No
  0 y% i5 M3 O9 X0 }5 U" H8 XForced                                   : No
  : t. z! T- y; y7 e3 ~; w$ \) J) M, Y
  Text #4
  ' w4 _2 H- [6 d$ X0 ?ID                                       : 84 w3 b/ P: ^4 Z6 x
  Format                                   : PGS8 _; Z; j' l6 S: ~( D2 O2 Y* Z
  Muxing mode                              : zlib+ T1 a' I. W9 W. `" G  y9 R
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" I* P# _) W1 J4 R2 [& F  w  t" R
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 F$ f& ~( ^" q$ ?! j% `* _+ o3 [
  Duration                                 : 1 h 38 min
  ( ^3 N' @  j2 _4 F: ?7 p; ABit rate                                 : 12.4 kb/s
  ' M& c; ^- v" [( |Count of elements                        : 1280
  8 `9 o: B/ r1 n7 E- i5 qStream size                              : 8.77 MiB (0%)3 P6 ~; C9 ?# D/ r2 }
  Title                                    : French-PGS
  : }; z4 \7 J: E7 mLanguage                                 : French) Q1 i$ u1 T2 k& H1 k# |$ ]" @, Y
  Default                                  : No
  0 {" ?; x" b: w) zForced                                   : No. w: g% B" \0 z2 O

  $ U/ ^1 k; U1 o* }. t' gText #5
  + t9 J. m( Y+ ~8 `: u. k; WID                                       : 9* \; G9 z0 _# U  L
  Format                                   : PGS
  " n5 u, n; |' d' MMuxing mode                              : zlib
  , }- k4 X& W( K& l- |& k7 G2 OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  $ l6 U) X, X2 M9 D. W3 }Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 }: ^( A0 D6 O, z
  Duration                                 : 1 h 38 min
  3 O9 l- @) h: P& R' y( aBit rate                                 : 15.7 kb/s
  ! V/ f. @8 X$ ^$ ACount of elements                        : 1452
  4 S2 O  H* l% f) sStream size                              : 11.1 MiB (0%)
  . h5 H" [+ F4 n4 T( J/ PTitle                                    : German-PGS
  ! c$ G8 Q& a9 C: O4 C. d" ALanguage                                 : German
  ' J' G! Y4 v- }/ sDefault                                  : No9 [! z; M" @/ s2 d* u: u! c
  Forced                                   : No
  . w% o7 r7 t! N" q0 W; u) c. B4 q$ r, K' U8 K# n. C/ `  _. ?2 K
  Text #6
  3 y% a( W5 ^  y7 b$ xID                                       : 108 w; m" v3 F# ]. o$ Q
  Format                                   : PGS
  6 }: w5 h8 W: ~7 AMuxing mode                              : zlib  I' n! }2 R+ L+ g3 j$ W1 u4 v
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 D% l! F& p! X2 R, o
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  + B9 k( t/ _1 ?3 L9 dDuration                                 : 1 h 38 min$ i3 f6 R! t; ?' s; x
  Bit rate                                 : 12.4 kb/s: A0 b( S4 {4 z7 a4 @( `% W; D
  Count of elements                        : 1308
  - s( F" ]( y3 SStream size                              : 8.76 MiB (0%)
  2 o: j0 _& y) t  X- JTitle                                    : Japanese-PGS
  & V* M6 L4 Y7 h/ w: XLanguage                                 : Japanese
  3 a6 E! e1 ~4 [$ O# @" m% mDefault                                  : No
  * s% s$ h) W0 @) V8 dForced                                   : No7 y; F, _- D: `& x9 {0 D9 ]
  $ ~$ y! k& z6 H" \7 O
  Text #72 n0 }/ W+ m0 R7 X5 [2 z# A
  ID                                       : 11
  6 l6 V/ {! ?+ {9 T8 nFormat                                   : PGS
  & Y5 ?* r0 d$ L" zMuxing mode                              : zlib, m, q* N' O0 E4 o7 j' }% I8 K* Y
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 q2 W& K- H7 |: N7 V
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) q' E/ O! u. B: c! w
  Duration                                 : 1 h 38 min( S; y5 Z6 b; K! R' K0 W: Z
  Bit rate                                 : 14.3 kb/s. ~$ E, {5 B2 {
  Count of elements                        : 1536/ L; B+ |+ m, r- S/ C7 q
  Stream size                              : 10.1 MiB (0%)) |6 f7 [: C, Q4 ?2 H: q) `" T
  Title                                    : Spanish-PGS
  ! r/ k1 O( x$ p' kLanguage                                 : Spanish
  5 Y7 U5 v* o3 r, Z. gDefault                                  : No2 @: G2 p) x' v1 U/ I
  Forced                                   : No
  8 v" ^' V: s3 Z1 k; c
  , t5 l* a$ N/ Y. ?0 |1 SMenu' n# y$ A, {  K
  00:00:00.000                             : en:Chapter 1
  ( A3 F' U& O. Q7 c$ K00:03:35.549                             : en:Chapter 2; Z! j6 }# s; c3 O
  00:05:58.275                             : en:Chapter 3
  ; d) X  x% ]* |: o00:10:31.005                             : en:Chapter 49 w, @( ?2 l) @, R3 y
  00:15:49.365                             : en:Chapter 53 o0 P5 Q# f/ |2 Y6 E
  00:19:03.517                             : en:Chapter 6& c5 Q& Z% Z" e0 c( @
  00:23:29.199                             : en:Chapter 79 i* Z; B6 P. y; p* z+ h
  00:27:28.021                             : en:Chapter 86 P* z9 `/ ]. C0 @+ W. q% P
  00:32:27.487                             : en:Chapter 9
  - z3 Y8 l: S" M3 t% O4 B00:34:32.195                             : en:Chapter 10
  0 K7 [+ `5 l9 l. f- L00:41:43.459                             : en:Chapter 11
  1 |; I! u2 T3 L2 H00:46:14.188                             : en:Chapter 12* ~  s( g3 x5 J, u, [! W. N
  00:50:07.004                             : en:Chapter 137 A9 m  I* B- W
  00:55:15.229                             : en:Chapter 14
  " }7 A4 P3 t9 H01:00:30.585                             : en:Chapter 15$ c$ I" {: }# h
  01:04:04.299                             : en:Chapter 16
  & F! @! c4 i5 O  W$ Z9 B. O8 F01:07:46.646                             : en:Chapter 17
    l3 G# ~* T3 p$ p01:12:38.229                             : en:Chapter 18
  / o; I% V4 o# T- b01:17:02.618                             : en:Chapter 19* g5 l  ?, \7 P
  01:19:24.885                             : en:Chapter 20
  / U1 W% g8 J, b8 y7 C01:23:06.773                             : en:Chapter 214 u: R  p) D0 K# A. Z
  01:26:20.884                             : en:Chapter 22
  ( h: V& D2 Y) M2 X6 e7 }01:29:25.860                             : en:Chapter 238 b. T- |  B+ b- j# k' O' I
  01:32:22.287                             : en:Chapter 24

  0 X6 ]5 [; n5 s4 S
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  奋斗
  半小时前
 • 签到天数: 73 天

  [LV.6]常住蓝盘

  6

  主题

  1131

  帖子

  6075

  积分

  Sponsor

  金币
  760 枚
  体力
  3049 点
  QQ
  shiji1973 发表于 2020-5-21 11:57:11 | 显示全部楼层
  感谢分享精彩电影

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 12:34

  快速回复 返回顶部 返回列表