BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 340|回复: 29
收起左侧

[2160P极清] 漫威英雄之黑寡妇 [4K高清版] Black Widow 2021 2160p DSNP WEB-DL x265 10bit HDR DDP5.1 Atmos-CM 16.01GB

[复制链接]

5884

主题

6263

帖子

6万

积分

Post Share

金币
14283 枚
体力
11232 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-7-10 01:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

: Z! B! m7 \( |: N! X2 u- i8 T: K' p/ z8 p% L
◎译 名 黑寡妇8 W5 I0 J5 a" O( H* ^. Q: x5 g
◎片 名 Black Widow / The Black Widow
3 G2 f$ P8 f; Y: W/ Z0 T◎年 代 2021/ }0 z1 h5 Q* d! ?" n+ C4 ~
◎产 地 美国
; I/ B2 s3 \/ G* N◎类 别 动作/科幻/冒险
, t8 C+ L- ]  c, ?* o$ ^◎语 言 英语* T8 L1 W% W1 }
◎上映日期 2021(中国大陆)/2021-07-07(中国香港)/2021-07-09(美国/美国网络)
& o) x9 e) K7 \, k' W; A5 W9 R◎IMDb评分  7.4/10 from 12,134 users4 M* R) {9 k1 v4 Z* r
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt3480822/
, w% @0 {: g7 {/ A9 |. ?7 H◎豆瓣评分 0/10 from 0 users (尚未上映); u2 N- {  Z2 D; i
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25828589/
9 f4 H" ~4 b+ `2 s  w3 F+ g◎片 长 2 h 13 min
  Y& d; z; B* R1 _4 S5 Z◎导 演 凯特·绍特兰 Cate Shortland
% a5 k4 [! j. _◎编 剧 雅克·舍费尔 Jac Schaeffer " x9 A4 T3 z5 J# Y. M/ ~7 O
     内德·本森 Ned Benson ) j* E: K' o4 F% F" y6 H, j
     埃里克·皮尔森 Eric Pearson
) D: {- S1 D8 I! V% Y4 W0 F     斯坦·李 Stan Lee
( N# o5 i1 l2 `: f, d0 x6 T+ G     唐·赫克 Don Heck
2 A$ O  O, x) W  ?6 A4 p' V     唐·里科 Don Rico  r2 G2 U7 U3 a: l4 w
◎主 演 斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson
. Y2 f) G1 Y+ H: Q3 X& R, G3 e  g     弗洛伦丝·皮尤 Florence Pugh+ q# |4 F2 \' j# H( ?
     蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz& H4 T- E; Z, ]  ~
     大卫·哈伯 David Harbour
- g% h3 B' _5 P9 v7 C     威廉·赫特 William Hurt# O  ]% H# t2 o2 @% Z0 P* k6 o+ u
     雷·温斯顿 Ray Winstone
+ f5 U. P2 O4 c5 W     奥利维尔·里希特斯 Olivier Richters' T( x* s' Q9 v8 g8 R
     O·T·法格本 O.T. Fagbenle& O+ m1 v0 y7 v9 _$ P3 i# ]
     艾尔·安德森 Ever Anderson
1 X, j% V# o. z3 @4 |3 {7 p7 N" D     米歇尔·李 Michelle Lee
% X- G( I3 X, E9 T0 ?     拉娜·布隆代尔 Nanna Blondell
4 _2 m( a" Y- X- G# E     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw& }: ]' A& C: O
     赖恩·基拉·阿姆斯特朗 Ryan Kiera Armstrong% s  b: l. V5 e- }
     约恩·巴特勒 Ione Butler
/ _0 p" y- {% f     乔治亚·柯蒂斯 Georgia Curtis. Y( x$ A, M. w+ ^/ y
     泰·赫尔利 Ty Hurley
, b& y1 _; z% s  k& h$ b     安得烈·拜伦 Andrew Byron
9 S& F8 z6 _; K! H. ^$ U! L" z1 a     乔基姆·斯卡利 Joakim Skarli  r4 g2 B/ U1 D& A) a' N4 Q5 x0 u
     史蒂芬·萨姆森 Stephen Samson
3 Y, o! M% [5 h' q* o+ Y: L- I! u     亚当·普里克特 Adam Prickett( j/ u) }/ c% ~& C6 T
     马里安·洛伦西克 Marian Lorencik
/ g* I- r: I8 s4 H# z     Liani Samuel
4 ]: n  O5 n/ y% a     C.C. Smiff# L2 |( z" J: r
     Lewis Young
% @3 h" z) U# ?: n. R
% o1 l# J+ D% z& M8 Q; p2 r◎标 签 斯嘉丽·约翰逊 | 漫威 | 很期待黑寡妇独立电影出现 | 超级英雄 | marvel | 科幻 | 美国 | ScarlettJohansson: \+ R0 ~9 |5 b+ c$ l5 J
  ]( F) Q6 d0 n4 H) s. Q
◎简 介   
  [2 f, J0 k* M2 M- z
4 k' T: |4 L1 G& s/ k% Y0 K 一部充满动作戏的间谍惊悚片。娜塔莎·罗曼诺夫/黑寡妇遭遇与她的过去相关的一场危险阴谋,将直面自己那些更为黑暗的经历。一股不惜一切要击倒她的力量袭来,娜塔莎必须面对自己在成为复仇者的很久之前那作为间谍的过往,和曾远离的破碎关系。% D7 X( V1 l. R4 _* B3 |

! g) Q$ i  O% e9 H" E! G2 ~ A film about Natasha Romanoff in her quests between the films Civil War and Infinity War.
. s0 o0 F; k. M; D/ T, `+ M$ k; f1 B' j) `$ f) Y
◎获奖情况
6 d! H' H8 p) R% I- w9 i; V. @% F/ ?" q$ i3 W
 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)/ s( Y( b! X* [: \* k
 最值得期待的外语电影9 a2 `2 f# t" k+ Z6 [! l
 ; s8 X- {+ R( l1 b
 第6届豆瓣电影年度榜单 (2019). E8 U8 b% ~* K! b) P( z, X4 \  K
 最值得期待的外语电影( H7 k3 ?1 P( i2 X9 d; H
Video
8 r$ s2 _/ _) YID                                       : 1
% x! @6 p: h' K. x6 H% |Format                                   : HEVC1 p# u+ G8 e8 @. _5 v' a* N% n: g
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
: a/ ?) F' y, f! q3 F. b/ O& mFormat profile                           : Main [email protected]@High
, y, @- ?; N- v" ?7 ]# I8 H. ]HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible% Q- |- t# A4 |0 R
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
& e" d4 C1 N* `) ~# A, i$ {; ODuration                                 : 2 h 13 min
- A$ g& a0 E" M: [Bit rate                                 : 16.4 Mb/s  u, U2 X* `" {
Width                                    : 3 840 pixels  r$ L2 u( u  D4 b" o  E/ ~
Height                                   : 2 160 pixels1 K/ |& B, b2 ]+ d2 W& S# S
Display aspect ratio                     : 16:9
7 V# d1 W  A; W# x( z  iFrame rate mode                          : Constant
5 D& w- S2 V: r" |4 O- SFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
! ?/ \1 n/ J7 N5 u' VColor space                              : YUV
# V1 G) X) P" LChroma subsampling                       : 4:2:0
: S! o2 {0 r' y& L$ G0 xBit depth                                : 10 bits% s0 p* t- S7 l5 @1 ]
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.082. e& i) E5 C1 V$ n! F
Stream size                              : 15.3 GiB (95%)3 P* N! f; h* r2 U% |
Default                                  : Yes8 m7 A/ t! r% l) s/ f, F
Forced                                   : No
! {( O9 i4 J  `0 fColor range                              : Limited
5 {% y: y- H& |3 \" a3 T, X  hColor primaries                          : BT.2020
8 i. R& k2 E3 P) O! T7 X: M: I9 ~Transfer characteristics                 : PQ: J5 {! D2 a$ X; {8 ?- n
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant9 ?  n) n2 y* n& m1 ?
Mastering display color primaries        : Display P3
& R# M* w( Y2 v3 y" O* \+ b1 |$ t7 ~# B; mMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2  @6 |7 t7 K3 C

* a/ H* R) T0 u% ]# ?. |+ k" QAudio
* b+ V2 V3 m+ Z+ U4 n6 ^+ DID                                       : 2
# A4 U% A& Z! E" P6 H2 rFormat                                   : E-AC-3 JOC
1 }9 Y# u( Q- ^Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
5 }, E0 [9 O. l- S" BCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
3 n% J; i9 Z$ }3 q4 P6 l" UCodec ID                                 : A_EAC3  u" X4 v) A2 ?& f4 y
Duration                                 : 2 h 13 min
, D' l+ u+ c; n$ {Bit rate mode                            : Constant; E4 n% \. `! t) F
Bit rate                                 : 768 kb/s
- R/ `* @% K1 z; B2 {' G) Z2 b( SChannel(s)                               : 6 channels/ a" h' ]% `, s0 S% l) z' R* m4 _
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
4 R+ Q4 k- w2 U$ xSampling rate                            : 48.0 kHz
% y/ c( o! g8 l' P6 H* sFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 o2 }9 e6 y9 z: r9 z3 x& ^4 g4 r3 Q) _
Compression mode                         : Lossy
! ?/ d, m" b( C. `+ A3 v) c3 t/ `/ fStream size                              : 735 MiB (4%)$ J( m2 X' H" m( O1 F4 i# o
Title                                    : English% Q. P3 k& h' H; M
Language                                 : English
; J% {0 c; b( @* _" @3 h% S8 UService kind                             : Complete Main
0 g! c  |3 D: w5 {; N3 d- z0 aDefault                                  : No
+ Y( O+ r$ ~, K& KForced                                   : No
/ \# V( [; O7 NComplexity index                         : 16
+ g4 R2 b8 N5 ?- S! B. lNumber of dynamic objects                : 15) s3 G+ b) M9 j* i- [* w
Bed channel count                        : 1 channel
' n& E$ a2 ~7 f+ _Bed channel configuration                : LFE9 ]' |/ e, f+ ^9 r5 t

& V9 I' k7 d/ i" @4 b3 r) \Text #1% o( n& s# B3 w# z6 x
ID                                       : 3, b. H6 N  W& E8 s6 _
Format                                   : UTF-83 s( S: H2 |% m7 @1 Z* E4 P) ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: V0 S" r$ s+ k1 [
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& a' z2 [2 t7 C3 w8 ?
Duration                                 : 2 h 12 min3 c" w5 X' b7 W+ r  u" s8 l
Bit rate                                 : 40 b/s* x$ q4 L' J% l8 A) T% ^& w
Count of elements                        : 1301" i* A3 r" @7 C) i) r
Stream size                              : 39.4 KiB (0%)
' a8 c2 Y/ y9 U, g5 ]Title                                    : Spanish, `1 o) w  \1 S7 C( n$ K
Language                                 : Spanish+ y4 m$ Q* C' C% l/ m" a
Default                                  : No
- R* T9 Q2 R3 IForced                                   : No
* f/ t% ]! ~4 C" h
7 ]# c- g: \# o! C  Q! ~- kText #24 ^7 ]/ o9 u- ~- O5 x' H
ID                                       : 43 k; o% Z% ]1 V$ X. e" n
Format                                   : UTF-8' `/ B/ n" l! T8 C7 H8 A2 x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# G1 z4 U( T: J# {
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 J$ s* e3 ?* a. L  }Duration                                 : 2 h 12 min
' S: E& y$ G: {9 s2 pBit rate                                 : 43 b/s5 L0 z5 X. I$ d# o& R
Count of elements                        : 13195 N! M) `. c9 \( \. [1 X$ T
Stream size                              : 42.7 KiB (0%)
) L$ h% p5 q' G" h( yTitle                                    : French Canadian" ~) b  P" G# `: v6 |% T
Language                                 : French  V$ Z$ E( X8 Z9 W5 C( a& U
Default                                  : No. S: s& w! A) n0 P
Forced                                   : No$ x7 g' s$ O5 C

1 B0 J5 z8 W. |/ z0 u% X& g3 H$ g. ?Text #37 c( E) s3 x  i6 [9 t
ID                                       : 5
2 {' f3 W  A" m2 W- ?9 LFormat                                   : UTF-8" b  W* D0 K& N. ]; p& T  Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ x- u5 P$ ]+ C2 V6 ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 T; K% z7 ~5 K" @% t
Duration                                 : 2 h 12 min
# _+ M# H- s9 QBit rate                                 : 35 b/s
" u: A/ K4 R  v& R1 uCount of elements                        : 1204
' w9 e1 E7 @- Y4 \. x: HStream size                              : 34.8 KiB (0%)
4 e" R3 T7 w4 |3 `2 eTitle                                    : German
, ^/ b) T! o4 o  T* @3 gLanguage                                 : German& q9 X' U6 W3 Z5 T
Default                                  : No2 s; i1 b! T, T* t2 A& l$ G* I
Forced                                   : No( J. E! \. k5 v9 n& S& _
; O2 n+ Z; m2 T
Text #4
5 e& [1 k% I, A% ]# K, J" y1 IID                                       : 6
0 _' J* {2 \* G* }- RFormat                                   : UTF-8/ q1 T9 {: k1 Y" ^3 e: u
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 ~4 e% T. E8 n% V8 a  \Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' f$ V9 c9 C( v) [" ]" lDuration                                 : 2 h 12 min
. M& G! _4 k# P. H2 }/ B( G8 f2 aBit rate                                 : 34 b/s+ x3 l& K0 w1 I% {0 X
Count of elements                        : 1299% V: V+ X! s" R9 C1 _5 L$ g
Stream size                              : 33.8 KiB (0%)
, @) J1 s. j" G; ?! @Title                                    : Norwegian- j2 _% {2 q6 t; ?6 F& ]
Language                                 : Norwegian
  }; _4 x7 o9 Z& f& Z( X3 r3 KDefault                                  : No
/ Y# F4 S4 m# f, [Forced                                   : No
( o1 B, _4 b- H' M8 q0 Z4 H
+ _" y: c: c% ]$ {Text #5; t2 T% F, \4 Z" q, \8 i/ F
ID                                       : 7, m+ P7 u9 m0 K
Format                                   : UTF-8
# ^, W% f2 m* F% M; A  S; V6 S$ DCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! t0 P* c0 t2 S* k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 z% M+ v: n2 P4 I9 tDuration                                 : 2 h 12 min# w7 v! q) T6 R' x; K6 {5 I) W
Bit rate                                 : 35 b/s
9 Y/ g( ~1 v; @, t3 }# U" E6 F5 iCount of elements                        : 1114
  C% f! h* q, n0 f5 LStream size                              : 34.9 KiB (0%)( S* G" v- }3 P7 w0 `
Title                                    : Dutch
( @' ^1 Y0 {- i/ r$ `5 f8 ALanguage                                 : Dutch- S( e2 L  S" L8 ~5 ^% F
Default                                  : No
" C+ ]% c5 v. vForced                                   : No- ]+ ]4 X9 k, u" h) ~
; k( [  K+ d+ Q
Text #6
5 h3 Q% `: B1 `ID                                       : 86 p/ b3 w/ j# o# ~* o/ }! q0 f( q
Format                                   : UTF-8: W" |6 {' ~  O3 f& `) `
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 Q2 O9 o. Y6 u# |; J% G/ o# B) d
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" a9 Q$ ?* l& U/ HDuration                                 : 2 h 12 min% H; @7 v2 O2 @9 Z
Bit rate                                 : 39 b/s
( p, C' a  w  n) nCount of elements                        : 1297& N, V7 w  p" Z9 B' B8 m
Stream size                              : 38.5 KiB (0%)
0 u: _5 _9 A6 D, _9 y. D, [$ aTitle                                    : Brazilian Portuguese6 ~; E2 [4 S: t4 g+ @; g
Language                                 : Portuguese
3 p. w4 T9 I( jDefault                                  : No/ p/ g1 M; f2 i5 d. ^
Forced                                   : No) C! Y9 N; h9 U) O7 E6 v

7 V+ ^. Q' L! R3 e4 i' sText #7
5 o. m! z' [1 O& D! QID                                       : 9' q- C1 u6 k% g5 t4 r5 q# m5 T
Format                                   : UTF-8+ H" ]/ \& E3 D$ b6 ^. q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ R  F9 e2 r2 s& c* n
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. o  H+ t# A- o: U( {Duration                                 : 2 h 12 min$ F, s! r: ^% p. \
Bit rate                                 : 33 b/s
' w2 _$ M! `1 X& GCount of elements                        : 1256
7 b  g$ o( b- SStream size                              : 32.4 KiB (0%)/ o- F* h  n- R
Title                                    : French
0 p6 [9 s& x& l+ S$ p- m! yLanguage                                 : French* [: m0 @' b6 u  F) `
Default                                  : No1 |/ h- \2 |3 j
Forced                                   : No
# F, m  C1 r7 y7 ?
. y/ S( U9 x5 S8 g; X2 {: IText #8
# J* h2 f) a  X# ?ID                                       : 10
. Z$ h9 |. ?" @' e1 P5 c6 sFormat                                   : UTF-83 h: L, G: W9 C! V7 d
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" h# U- y4 n7 m" `: X4 W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! V" X# I, ~) ?Duration                                 : 2 h 12 min! R, N7 i8 c, Q/ O
Bit rate                                 : 36 b/s
( ~7 {3 G4 b2 j! H' |6 ICount of elements                        : 1277
% f% g+ r$ B0 r1 U4 D* MStream size                              : 35.0 KiB (0%)
; i7 T0 \, L7 @& U, X! OTitle                                    : European Spanish! W- ~( G8 s: B
Language                                 : Spanish
6 P8 E3 `2 M( e' f. u0 K! M. D+ oDefault                                  : No
1 p' n9 [; e+ L$ I( D$ \Forced                                   : No3 X* J3 Q* G: |9 X# N5 a0 Q

5 x7 e4 z6 d) I$ A+ w. [) O# ~Text #9
" G7 D5 m2 i. c; i4 g4 h( BID                                       : 11- P% s9 J% _) [9 S
Format                                   : UTF-8
. I, E; o) @: ]8 v; `- K1 _* z9 ?Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& I3 h1 Y4 g! P+ D3 m
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; I( A% l$ _) P  r* {1 `. eDuration                                 : 2 h 12 min
4 d5 Z( A5 w2 D; Y2 B4 zBit rate                                 : 32 b/s
; r! t; F0 E6 p# r5 QCount of elements                        : 1257
6 K" J! M9 O3 t2 Z3 L6 r) u* MStream size                              : 31.6 KiB (0%)0 r! Q5 ~6 i6 k0 n% Y( m- `
Title                                    : Japanese  q4 f/ ?6 j8 U# C9 |6 ~8 t- M
Language                                 : Japanese/ u6 T+ C5 [! k3 }4 G$ c
Default                                  : No$ A- {3 O$ L5 `) a! w* d3 y
Forced                                   : No
8 H: p- t, \7 b, ]$ f( I3 @1 U, R
" V$ ?1 J# e. p9 @7 vText #10
) [8 X/ D: |- @9 XID                                       : 120 R: `; l9 Y4 j8 ?: y+ j' {
Format                                   : UTF-8
8 H( M$ e  l" q% u( ^4 ~5 `Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. J9 P# o0 H3 \6 _# oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 j: J2 M5 C" i: P7 nDuration                                 : 2 h 12 min2 C' w8 @( n, Y9 n2 q* x
Bit rate                                 : 35 b/s9 s" G% }) v& B; Z+ f
Count of elements                        : 1080, k! q& o3 u- U2 _* {$ A" Q
Stream size                              : 34.8 KiB (0%)* E  U% N% m7 |3 l) f
Title                                    : Swedish# G) c3 t! t2 e
Language                                 : Swedish( V6 l- P3 E* p1 C
Default                                  : No
. r; m+ |# v; m* [Forced                                   : No
5 k1 X3 o6 M7 Y- V9 F7 ~) d& O! \- _/ i' U% [8 @7 A0 D" a
Text #11
+ X( F  U; g" k' D/ aID                                       : 13
; @) |6 _4 Y7 `- u( FFormat                                   : UTF-8
( P7 x) W9 U5 C" _, W7 F$ fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( m2 \9 L7 \; |% ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 o9 q* `2 M  T! T
Duration                                 : 2 h 12 min6 K2 y- d/ P: d9 f! b, {- ~$ f, s
Bit rate                                 : 33 b/s
0 Q) O9 a* K  U  Y4 S: MCount of elements                        : 923. q, M4 E" a! e3 V3 }7 @
Stream size                              : 32.4 KiB (0%)" z* h. [+ \* u: N: P
Title                                    : Danish- H: x% b* A$ M. Q
Language                                 : Danish4 {: w2 h( {6 D  ]# M
Default                                  : No
: D1 x4 a" P  s+ ~5 j  j9 n' s6 g: oForced                                   : No6 Q: _% b* r# @% A
5 f4 S+ p3 |7 h
Text #12
' ^- B5 f6 g2 L+ v6 ^  w! ^9 j3 fID                                       : 14
* @- ?9 P- o$ R, A7 e4 CFormat                                   : UTF-8
) j, [0 z& W. MCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8: ~+ k7 x' b- @6 q/ e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ c3 M( I5 G% P* n3 ]% R- N
Duration                                 : 2 h 12 min
$ ~/ W8 _; I, E0 U" PBit rate                                 : 38 b/s  o5 Q4 C" L! Q& S
Count of elements                        : 12739 o9 h. G( A0 [. A- T# M
Stream size                              : 37.6 KiB (0%)
0 Q3 T) ~4 C* i; ]  x# f3 N- w# ?Title                                    : Portuguese
3 i. B) S+ `( _: xLanguage                                 : Portuguese
4 T& ^; V4 e0 i- n$ PDefault                                  : No
( `! P5 w* \1 A- Z* `7 X2 T+ \Forced                                   : No( ~: P! O7 c, \& D9 M

/ q" |6 r# y1 l  G3 \3 _3 f% jText #13
9 D8 M$ @/ B) B7 WID                                       : 15+ x+ x" K$ |! p
Format                                   : UTF-8$ a* N6 U8 c1 }( h* O  _1 G+ i! R
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
7 b0 D1 H0 k4 b- CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ p8 o2 p* V1 Z5 w5 Y
Duration                                 : 2 h 12 min- u9 l# T  ^% R0 }+ r6 Q* r  a1 M7 T
Bit rate                                 : 40 b/s% U3 g5 @4 {/ i* |, c, s; q
Count of elements                        : 1278
+ a1 R; _/ W$ F6 sStream size                              : 39.1 KiB (0%)
, m+ G$ q0 Y; ^6 j5 z' v# @  U9 dTitle                                    : Italian
) |8 q' y; B8 ]Language                                 : Italian
8 v# y8 L6 s. ]! I; |7 B9 w" S- PDefault                                  : No  y" S) Z. R# ]/ ^9 ?( V
Forced                                   : No% M0 m, X4 n$ I" Q( [" u
+ M' i1 G2 z" u$ R
Text #14
) M# n. d0 J% y. RID                                       : 16- R" Y, L; \0 S( @! T
Format                                   : UTF-8( u/ R! }, U$ O. [; B
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 ~' {; U- F% l% p% g( r) |Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ J* {& P5 q1 y0 n' |: W" _Duration                                 : 2 h 12 min
; e0 v; Q+ y. z- xBit rate                                 : 39 b/s2 _+ P+ E; c7 l( w4 d( i% U8 p
Count of elements                        : 1300( i, G. J# B6 G5 A; x0 ~2 Q
Stream size                              : 38.3 KiB (0%)* d- M( y* x) }  u, T! V
Title                                    : Finnish
* D: k9 J( b/ c* V- tLanguage                                 : Finnish
6 L& w/ |( c4 o; {2 k0 T: pDefault                                  : No" X: q7 g; v* d7 f( D
Forced                                   : No. ?) d1 |0 `) u1 [0 U5 A; i  z
" a- U6 M) ~* r: S3 E3 Y
Text #15
" B, q& K4 c' x% ]5 YID                                       : 17  ^( H. i$ [# k; W/ g/ X4 m* K
Format                                   : UTF-8
$ E" l' _7 l5 F6 ?7 b! DCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' k$ G( j2 e* t) C* V0 W! I) a6 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 `# m* y2 G( a& g7 v8 u
Duration                                 : 2 h 12 min
( n4 F/ q; l0 l; o  R6 e% cBit rate                                 : 39 b/s6 R. s% q3 V& R, a
Count of elements                        : 1306) m, }! z# @: G4 v5 d
Stream size                              : 38.8 KiB (0%)& m5 |/ S; D$ q* Z/ j
Title                                    : English
# M; s- K- }% d; B/ z( CLanguage                                 : English% @# s! r3 j% m7 ~( p, n
Default                                  : No3 a; N" C4 w2 E! M9 c1 [
Forced                                   : No2 I, n/ A' H" A3 @$ h" D

9 I3 A' k' ]5 Q; [% Z. J3 i) P6 f( _Text #16$ z9 K7 y" e* @6 v* t  O0 U- S& \
ID                                       : 18
' @* h: u& p9 NFormat                                   : UTF-83 K* G+ m9 Z; ^5 w9 M) j' q, w- I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" J7 d( V9 s; f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
5 H8 f/ |4 y, A$ T( |Duration                                 : 2 h 13 min
6 {" s2 j0 f2 ?( B* W1 B- uBit rate                                 : 46 b/s" U2 L" C9 x- n6 O/ M
Count of elements                        : 1630
6 `. i  H4 L+ F% H0 PStream size                              : 45.7 KiB (0%)! i  [3 Q  r6 Y8 r; |+ F
Title                                    : English [SDH]
8 l. p: K, t6 o0 B9 _) kLanguage                                 : English7 t7 C) h6 Y1 @. R, r! k" b
Default                                  : No
) N# S: @9 e! @Forced                                   : No

! N8 P& o& T* u# @9 x
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

67

帖子

393

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
139 点
skyewan 发表于 2021-7-26 22:21:41 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
6 c% I& X" I! |$ D; }Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

34

帖子

270

积分

Sponsor

金币
130 枚
体力
68 点
chnajr 发表于 2021-7-14 14:12:03 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
9 i  V1 o' ^7 q& PBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!/ R( T$ c( V  Y* t( A% T

0

主题

112

帖子

567

积分

Sponsor

金币
141 枚
体力
180 点
lfvvzc 发表于 2021-7-13 16:30:54 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。  l! A& G1 v: {) d# M( K2 n; e" Z
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

406

帖子

1553

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
718 点
指环王170406 发表于 2021-7-10 02:12:57 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""' h' w' E% K/ _8 \/ a4 [! k
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!1 _7 t* }' S+ B7 A$ }# F

0

主题

68

帖子

449

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
270 点
138092291 发表于 2021-7-10 02:20:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-7-10 07:30:00 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
, T# _; r1 `1 M. i5 kBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

60

帖子

421

积分

Sponsor

金币
153 枚
体力
176 点
地狱恶魔 发表于 2021-7-10 10:41:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

37

帖子

1万

积分

蓝光评委

金币
4602 枚
体力
6398 点
icatang 发表于 2021-7-10 11:27:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享      
哈哈哈哈哈 ...

0

主题

21

帖子

225

积分

Sponsor

金币
115 枚
体力
64 点
nickleqiu 发表于 2021-7-10 18:08:29 | 显示全部楼层
速度很快啊 必须顶

0

主题

101

帖子

415

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
194 点
QQ
3821s 发表于 2021-7-10 22:56:35 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了

0

主题

262

帖子

1064

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
530 点
RadiantYu 发表于 2021-7-10 23:49:22 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!7 C. G- D2 n( Q! ^0 F# I- _* Q
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
. m# e, i! ^/ A+ U( ^

0

主题

140

帖子

569

积分

Sponsor

金币
8 枚
体力
277 点
sebarstean 发表于 2021-7-11 00:51:24 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
& M3 T2 m, z5 a2 f! S! l' u$ v. U7 yBlu-ray movies Community: my favorite!) W( a) r: D  \# ?8 u

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 22:42

快速回复 返回顶部 返回列表