BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 199|回复: 21
收起左侧

[蓝光原盘] 黑寡妇 [REMUX无损版] Black Widow 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 42.13GB & 34.48GB

[复制链接]

5550

主题

5899

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4409 枚
体力
25796 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-9-10 08:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A film about Natasha Romanoff in her quests between the films Civil War and Infinity War.1 g6 ?8 A7 l' \' z5 x: p
2 s5 k6 M. `2 s! A& N7 j
01.jpg
6 X2 g" e7 n& S5 i$ }) l" [. e; V( p# ?: I' s
◎译 名 黑寡妇
* q7 L4 H, D  r) ?7 e- E+ u5 p◎片 名 Black Widow / The Black Widow
# |7 N2 |8 Y* H& O  S◎年 代 20217 x, V. g2 ?$ o& l0 a) z0 w
◎产 地 美国5 P. t1 C. I; e
◎类 别 动作/科幻/冒险2 }+ d2 G- J: d0 y# V1 G
◎语 言 英语/俄语/挪威语/匈牙利语/马其顿语/芬兰语) s$ Q' X, z9 {. g1 ]
◎上映日期 2021(中国大陆)/2021-07-07(中国香港)/2021-07-09(美国/美国网络)
1 A' E% p6 a: a% P◎IMDb评分  6.8/10 from 207,625 users
8 W/ u& ]6 k0 W1 T+ s+ i◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt3480822// e0 @8 ]! r' w# M* e; X/ N5 W! ?
◎豆瓣评分 6.3/10 from 115,446 users
4 r# O5 f' q6 A* |( f: b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25828589/
# @0 [5 {" _) I$ p: K3 T! L( `* Q◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
( N3 j$ Z, \& _' w' v5 `8 I* ]◎视频尺寸 1920 x 1080
% @1 n1 H( ?4 L5 @◎文件大小 1DVD 42.13 GiB & 34.48 GiB. l3 A3 `3 I1 L' t
◎片 长 2 h 13 min
3 O. G* x* O' o; A. q1 U3 k◎导 演 凯特·绍特兰 Cate Shortland
3 Q# O3 p) i$ L9 d# j: P- l◎编 剧 雅克·舍费尔 Jac Schaeffer* j1 @3 r8 z0 S/ I% T' S: x0 ^
     内德·本森 Ned Benson. Q- v! ~! o, d) t" E( ]2 h
     埃里克·皮尔森 Eric Pearson
+ l1 A2 o( L7 M% q. |7 q     斯坦·李 Stan Lee: B' I, M$ e) w& M: z7 T
     唐·赫克 Don Heck+ H  b9 t3 b8 u* i- R; L
     唐·里科 Don Rico
( g$ Q+ J" T, G0 g4 d, @: _◎主 演 斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson
" Y5 S' k8 h4 G" S; C& F- f     弗洛伦丝·皮尤 Florence Pugh. x( n& N+ a" J& x  M
     蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz% S6 G) F! ]6 q8 C' c) d, \' A* C
     大卫·哈伯 David Harbour
/ I- K5 e% ^3 P# \/ P, E# s5 H     威廉·赫特 William Hurt1 t9 Y+ c! ]6 n, P  p' S
     雷·温斯顿 Ray Winstone5 R8 z5 q# B7 c" \
     奥利维尔·里希特斯 Olivier Richters8 A# p% T& J( Y# K) G$ A
     O·T·法格本 O.T. Fagbenle
2 Q$ J9 ?  _; i( e( ]" Q4 Z     艾尔·安德森 Ever Anderson
( K- v9 b& [  Z# P0 Q6 d  N     米歇尔·李 Michelle Lee2 }+ v  n" }+ ?  {; z
     拉娜·布隆代尔 Nanna Blondell
- k1 ?7 g# z! |6 |1 P/ t7 {     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw
6 X0 s; o4 e& _/ u     赖恩·基拉·阿姆斯特朗 Ryan Kiera Armstrong
6 f4 p. ~) {6 _8 X     约恩·巴特勒 Ione Butler, l$ `* e; [+ O# w% e
     乔治亚·柯蒂斯 Georgia Curtis6 `2 ]9 d" R. [3 m
     泰·赫尔利 Ty Hurley
, T% f* U+ C5 Z8 f     安得烈·拜伦 Andrew Byron5 h! w7 X7 t. I( V* o. s
     乔基姆·斯卡利 Joakim Skarli0 c2 D% Z# `" K
     史蒂芬·萨姆森 Stephen Samson2 B7 v+ E; q. P& p! c
     亚当·普里克特 Adam Prickett
) ~9 z- V- g# @  H3 l/ M& K2 f2 S     马里安·洛伦西克 Marian Lorencik' c/ _) l& y7 F% Y
     利亚尼·塞缪尔 Liani Samuel
( M. h8 o* t/ I9 `7 D  s- Z     西蒙娜·齐夫科夫斯卡 Simona Zivkovska
6 h" q: i' A+ R8 H$ R; R     刘易斯·扬 Lewis Young
) O+ I( }) w- l* W. V/ u
5 T; F* ]# m6 T◎标 签 漫威 | 斯嘉丽·约翰逊 | 黑寡妇 | 超级英雄 | 美国 | 科幻 | 动作 | 2021; a/ O* {+ S; e
  f5 ^# H! F0 v# q
◎简 介   ) C4 L# t/ h* ~0 V$ d* ]9 t
7 w2 X4 H" u1 m4 P# a. l
 一部充满动作戏的间谍惊悚片。娜塔莎·罗曼诺夫/黑寡妇遭遇与她的过去相关的一场危险阴谋,将直面自己那些更为黑暗的经历。一股不惜一切要击倒她的力量袭来,娜塔莎必须面对自己在成为复仇者的很久之前那作为间谍的过往,和曾远离的破碎关系。1 d( A( F8 u# i% Q5 m; ]/ _3 Y

: j) b: X6 E% \, q% Y5 O! m Natasha Romanoff aka Black Widow confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will stop at nothing to bring her down, Natasha must deal with her history as a spy and the broken relationships left in her wake long before she became an Avenger.5 [) }+ ]: ?; K* d! @1 I

1 T6 h% q6 T) I" F◎获奖情况8 X6 }2 v3 _& ^4 M9 s

* H; {+ x) C. X" Q2 v5 I 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)
2 t! v" a: m6 V! Y 最值得期待的外语电影
0 {2 ~: [. Z& Y6 F 
8 W% H$ r/ |! C9 u# X 第6届豆瓣电影年度榜单 (2019)/ J5 g* W  L% d  U
 最值得期待的外语电影
' h0 o( B2 |$ P, N& W$ Y; P, @% _
Video
" x* g$ L; z( |' W7 Z6 qID                                       : 1$ @9 I; J( J- z1 E& m  ?
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
) M- p1 E4 n5 c/ l* C; v5 wFormat                                   : AVC( ^8 I& w% ], O4 ]
Format/Info                              : Advanced Video Codec  `5 j* x  G0 b" p6 I2 `& k
Format profile                           : [email protected]- A2 a, i8 L( p
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames. z: H# s4 i* V6 d2 |5 M
Format settings, CABAC                   : Yes! D7 q9 j8 t4 `, U
Format settings, Reference frames        : 4 frames: B0 U, u( C. ~5 u' c- a
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 P+ r6 S, B1 O. YDuration                                 : 2 h 13 min- P0 x% U& m1 r0 _! Z
Bit rate mode                            : Variable
  z9 u' x  K" O  v0 ~* U6 PBit rate                                 : 30.2 Mb/s+ b1 D9 }' J7 m' Q1 g) V4 t
Maximum bit rate                         : 33.0 Mb/s
; `. G' |$ k2 ^) vWidth                                    : 1 920 pixels
% F8 S5 |' z% b5 O- }' ~Height                                   : 1 080 pixels
# J1 _2 K( w; P/ s- i+ ADisplay aspect ratio                     : 16:9
$ O3 u; `0 }9 t! lFrame rate mode                          : Constant, c9 y: F! s. G  v5 h3 E
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
0 ~/ N1 ~; _/ h0 c- p  UColor space                              : YUV
# S8 Q; g0 n* I. g' ~+ zChroma subsampling                       : 4:2:09 _) h8 D# @* Y: B
Bit depth                                : 8 bits
- @, p7 {) l* X" E8 h: q4 g1 F+ ?Scan type                                : Progressive
; f( Y& H1 n* ~4 k; S" CBits/(Pixel*Frame)                       : 0.608
' m4 B- A) \& [; }# u; f1 `Stream size                              : 28.3 GiB (67%)3 P- h/ e3 j) q! G9 W
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. @) Z: o/ e9 [3 [
Language                                 : English' a: T$ j0 H% Q3 W9 M) e
Default                                  : No
/ R+ b6 W" ]; F3 c8 eForced                                   : No
& q! [; E% N3 H2 zOriginal source medium                   : Blu-ray
6 L! h9 ]4 n9 Y6 T5 k+ H# w/ @3 a: S9 B3 x% j: n
Audio #16 D3 }+ G2 F) J) G
ID                                       : 29 }4 |0 O' y) c1 j
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)5 Y. s9 }; b( B1 T
Format                                   : MLP FBA 16-ch; S" `# ^' b/ Y
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
' W' f, T5 m' O# G2 jCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
1 x2 o9 Y/ U0 |; G/ ACodec ID                                 : A_TRUEHD
3 L/ m# M- c/ K4 R) TDuration                                 : 2 h 13 min
5 B9 K0 u* }7 \4 w2 ABit rate mode                            : Variable3 S7 c- m# R) e0 O
Bit rate                                 : 4 284 kb/s
& ~: Z  W6 g9 |; ?3 @0 v4 rMaximum bit rate                         : 7 737 kb/s
( d( K+ B( ~3 b' X9 uChannel(s)                               : 8 channels8 k, z( e' P- C  B2 f. @; ]! B* B" |
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb; y( P) P5 ~+ \9 ^
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 c0 ?0 N* Q6 w  @; ]; z# z# w" ~
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)! F9 v' Z- Y5 t; R
Bit depth                                : 24 bits4 n" }% u" Q/ f' X5 R; E" w
Compression mode                         : Lossless8 J% W+ b, L$ |& {
Stream size                              : 4.00 GiB (10%)
, r# u% a  Z8 XTitle                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 x0 _+ K3 ?9 T) GLanguage                                 : English
2 |- n5 R# ?% GDefault                                  : Yes
- P  f  G1 U7 @8 YForced                                   : No% N2 ?$ }6 Q8 @8 b6 n5 i
Original source medium                   : Blu-ray
& [! \% c+ n% z% ~" ZNumber of dynamic objects                : 13$ ~7 L6 k+ D: ~, i7 R/ ], _- R
Bed channel count                        : 1 channel  j1 p# x9 Q5 f- a  l+ u
Bed channel configuration                : LFE
8 O# e8 U6 Z- }+ C
3 M# ?+ ?% y% [& z, l! A$ ~# _Audio #2  S- K* N# [  Q1 g. }
ID                                       : 3
  X2 w9 U; I: yID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
' B( d* i9 x- x, PFormat                                   : DTS XLL
- B: c* x* m$ [2 \( e, [! jFormat/Info                              : Digital Theater Systems0 ^2 I  B' l. B! W# j
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
$ \  ^) p0 |) o# @" L! ICodec ID                                 : A_DTS  o- P( }5 q# b  R' W% J; e
Duration                                 : 2 h 13 min( `* A, k7 w! M& L  X# f
Bit rate mode                            : Variable
8 G& ]/ `& Y% B5 l3 y% }6 WBit rate                                 : 5 027 kb/s
1 o8 s* ?, Y' u7 y# Q$ b# fChannel(s)                               : 8 channels
' t! Y5 @$ I, L) L* E5 i4 MChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss& f# I5 O* \, S; U% w) G  r0 O' ^/ h
Sampling rate                            : 48.0 kHz1 f5 o! c; [, z9 m6 D
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)( C# H% ]6 y& X8 t1 S6 x" Q2 ^2 T" L
Bit depth                                : 24 bits
, v. i, L& [* w/ `! M( RCompression mode                         : Lossless
- m/ r) b5 v- G& ]5 D7 bStream size                              : 4.70 GiB (11%)& b8 j; `% g. [. [' t
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! [* |0 O! I/ U2 s' i! f5 l) CLanguage                                 : English  K9 ?3 C5 d4 N- @; f7 B8 V3 ~$ j
Default                                  : No0 B1 M$ ^* U  J. T2 j! X( Y6 S* x
Forced                                   : No* m. m" _3 ~: x- m- [2 U  _8 t5 j
Original source medium                   : Blu-ray3 ~' Z2 r' [0 f
4 M. n# [! m  b8 U' H
Audio #30 _' V) r# q& ~2 i2 y6 M
ID                                       : 4
# h( i) A: g/ J  g/ SID in the original source medium         : 4352 (0x1100). I( t5 u' v) u2 U  d# h
Format                                   : AC-31 l. V. D3 O1 n  A
Format/Info                              : Audio Coding 3
: q! Z6 Z) M9 }5 ]$ n( N& M1 R9 ]Commercial name                          : Dolby Digital4 \/ G- \( v( w9 D/ Q# [3 P# ]$ F
Codec ID                                 : A_AC3
+ F5 I- Q; f/ B* T/ yDuration                                 : 2 h 13 min5 I4 L4 h& B, r. F
Bit rate mode                            : Constant$ `9 b+ @1 t/ z9 B/ P) z) }8 z% E
Bit rate                                 : 640 kb/s
  n) x& q. R  x7 @0 u! G: RChannel(s)                               : 6 channels
; c% [3 ^+ W, W. tChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs+ D, `" q0 P: y& i; E4 ^" J
Sampling rate                            : 48.0 kHz0 A) C7 F% t$ n
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# v# }- U$ I& r( j: E' C
Compression mode                         : Lossy4 R; {# {# i1 u, Z% o- f5 i' E
Stream size                              : 612 MiB (1%)
  L: H( {0 X7 R: a: f" U! ETitle                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT3 d% U1 d1 l# D/ j
Language                                 : English
5 `/ E" B' x. s+ fService kind                             : Complete Main; }& {8 ?) u. {. g8 j
Default                                  : No
" w- n' @7 W  N6 mForced                                   : No4 E+ a) l* k/ m& Y6 G
Original source medium                   : Blu-ray
. u  ?# C* s  X4 P2 ?+ F; ]! x) L8 ?5 K& E
Audio #4
( P( X' e) {5 I" r. |0 cID                                       : 5. Y  U8 v7 n9 E5 @9 D
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
& [9 y, Z% B) W4 G) AFormat                                   : AC-3; T: a: i& ^  I: F
Format/Info                              : Audio Coding 3
1 E8 W5 a- K9 G% n5 `Commercial name                          : Dolby Digital$ @2 w5 t) u; v5 O( q4 c# ?
Codec ID                                 : A_AC3
2 R2 I% L: {( G  GDuration                                 : 2 h 13 min
! E) o9 O- A5 S7 `& w! ?Bit rate mode                            : Constant
: I5 h4 }0 @- Q4 aBit rate                                 : 320 kb/s9 J" o, R/ J, H; ]. M9 s
Channel(s)                               : 2 channels
* W7 `- T% c& j0 v! N& k; A+ n) JChannel layout                           : L R& a% }, i- |& N
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 e+ |& P& n+ e7 r# I7 r" W7 Y
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 \8 N: e1 ^! K  S$ r9 K% {
Compression mode                         : Lossy2 v0 W! p, \3 i5 v) S* x
Stream size                              : 306 MiB (1%)" Y" P7 g: `% F7 Y: f  }0 ?
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT' @; ]: Y8 E$ s7 Q- q* A$ i/ h- K
Language                                 : English
! ]% h7 _* m7 BService kind                             : Complete Main
5 D  }8 `+ N8 p4 E2 W' VDefault                                  : No
4 G. B4 q& u9 {2 O& \Forced                                   : No. J) e. _2 K% ]8 R5 G. v
Original source medium                   : Blu-ray# c. q) C0 [& `6 s0 I& z) W
1 C* J- A! L$ V$ a
Audio #5* E( ^8 O+ o8 p
ID                                       : 6! N* F2 B$ ~4 o3 _3 q. w
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
5 Z4 J: c' t, X/ u) vFormat                                   : AC-3
( Q2 a/ q' _5 b) G8 v7 F2 R# A8 XFormat/Info                              : Audio Coding 3
. q8 H  C9 W$ ~Commercial name                          : Dolby Digital2 i8 t& j6 P1 @8 k* D) d: V) Y
Codec ID                                 : A_AC3
$ M2 l) k8 v/ o5 `$ WDuration                                 : 2 h 13 min
/ j0 o7 b  C9 \2 MBit rate mode                            : Constant
8 p$ h& c0 V3 a, HBit rate                                 : 640 kb/s  {# n5 t% T% e# t; S8 c
Channel(s)                               : 6 channels# b# ^4 S& P- n: B
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 N( x7 |3 |0 q* k
Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ m# |( N8 g/ f4 J9 y! R9 XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ ~( @9 h! d6 I5 z
Compression mode                         : Lossy" K, _/ ?7 c2 ~5 s
Stream size                              : 612 MiB (1%)
& k4 {7 }; X) O' _" m+ @9 W% ]Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
8 [9 u8 [/ V1 QLanguage                                 : French; J. m, ~  f2 g2 |" U4 @6 S7 w
Service kind                             : Complete Main2 H" k  \) t7 c* y( k3 Y
Default                                  : No
7 ^: S( v  S5 p: X) G1 F$ Q. d' pForced                                   : No1 _( O( C, h4 L' q
Original source medium                   : Blu-ray
( v, q* q: F. R* |" t
$ D+ P" u" p! W$ @. r8 N2 N0 G3 JAudio #6( l3 t7 S" ]3 ^+ S9 N: l7 R
ID                                       : 7' B0 s  S4 v& P: T! D* J; x9 q) V8 a
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)9 y; M2 j! N! K$ i0 }$ i4 n
Format                                   : AC-31 y: I  s% `) ]$ _4 c- B
Format/Info                              : Audio Coding 3: _6 F/ ^) K( @/ U
Commercial name                          : Dolby Digital. \7 C' `# C0 u! R4 t% ]! K
Codec ID                                 : A_AC3. E( ]" I+ C* @! g: G
Duration                                 : 2 h 13 min
0 L  S, n( o" g! S" w' m* ]Bit rate mode                            : Constant
, |1 X- j. X0 D3 w2 W1 k9 BBit rate                                 : 640 kb/s
' s0 ^$ X3 M' J1 r; ~Channel(s)                               : 6 channels0 z+ H7 p* V1 f4 K2 v1 y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ ^% }4 Q: ]$ O! GSampling rate                            : 48.0 kHz9 Z6 d! |$ D/ Z1 X( M. g
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! S; w6 Y' ^3 x7 ?' R9 nCompression mode                         : Lossy
; H2 m( d; P7 Y: Z1 iStream size                              : 612 MiB (1%)2 r8 N7 T1 H# b2 ]& N" x
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT4 ]  W0 q  n! u" S
Language                                 : Spanish" \0 n, i; A# v# t& p
Service kind                             : Complete Main) I( |9 l, L! d9 A5 F
Default                                  : No7 S# n. e- \" s0 o: I/ Z0 L
Forced                                   : No8 e! w, X1 k  z% Y$ ~' P
Original source medium                   : Blu-ray5 F% Y  _6 u! A9 o. m3 z

/ g9 E1 _4 E7 \3 Z8 RAudio #7) \2 q0 Z! l  d  ~6 J- n
ID                                       : 8
+ z& @& a6 G2 t3 \0 NFormat                                   : E-AC-3! q* M& l' {2 U7 Z. u
Format/Info                              : Enhanced AC-3! V" C3 A* \' U4 ~2 x) W. H
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
3 b8 Y2 k9 ?0 _8 v6 lFormat profile                           : Blu-ray Disc% [2 f/ B4 w. _0 C8 }5 H8 O9 x
Codec ID                                 : A_EAC3/ s1 k1 @' d0 `: h8 P! E: A
Duration                                 : 2 h 13 min
! w2 h+ c8 g  \: R' s0 W' gBit rate mode                            : Constant: L. ]0 i8 p! y- g! r- q$ \
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
, m! {! c) K( x2 w/ v5 XChannel(s)                               : 8 channels9 }! N5 a2 H) C' V& _+ U
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb% B! T/ `" A$ o, V' _' P
Sampling rate                            : 48.0 kHz
, w6 Y$ g/ @5 b& b9 u! `Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& v0 e- |. w6 `Compression mode                         : Lossy" g# R% ^+ Q! ]- W
Stream size                              : 980 MiB (2%)  q& T& a6 ?8 R  w# d
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 R: Z* B6 J) C
Language                                 : Spanish
! I5 ^2 @- q; ]- b2 j6 LService kind                             : Complete Main
3 ^8 R6 E: o- ^2 ?% ~; RDefault                                  : No
6 i  j9 Q$ g+ n( ~3 M. EForced                                   : No
3 G% ^! H6 K' ~% {- _( D1 W+ D
4 c8 j5 W3 T. SAudio #8
" P/ b. E; t  {, tID                                       : 9
6 a3 s) J6 e! Z/ P# PID in the original source medium         : 4355 (0x1103). g; ^, h( n* A' t2 S6 _
Format                                   : AC-3
" z/ O7 l0 n, @3 e& r4 }  g* rFormat/Info                              : Audio Coding 3) M/ O: V' N: k. l2 ^8 W
Commercial name                          : Dolby Digital
/ U0 t  K$ U6 K- o) V) rCodec ID                                 : A_AC3- }! x4 x7 S, W  h: o( ~1 P# i' T
Duration                                 : 2 h 13 min
4 Q0 Q+ g  h8 T& F8 ^% S- Y* EBit rate mode                            : Constant
$ D6 Y7 l( r! l* {Bit rate                                 : 576 kb/s( u9 E' h6 l- K  _& P5 v3 ~# ^1 j
Channel(s)                               : 6 channels
. s# M8 ?, f1 v, ?$ o5 p7 cChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ G* W' ^8 C& u( W
Sampling rate                            : 48.0 kHz0 X3 m# `  ^7 n$ |5 H* I! L
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' w* J( w- X0 M7 W5 O. Y4 lCompression mode                         : Lossy. r9 E6 W9 X" C
Stream size                              : 551 MiB (1%)
) h- f: s2 a5 G$ D6 \Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& m- V& v5 e# ^' L/ y0 r7 x  F
Language                                 : Spanish6 I( ]+ w; c# p
Service kind                             : Complete Main  Y9 `( y: ?" E' Q9 D7 w) ~& z
Default                                  : No2 y  \6 i! s7 w" ~# s. \1 W! M
Forced                                   : No
4 ^% Y2 k& U' jOriginal source medium                   : Blu-ray
# G/ ~" V- |: T2 B5 ^7 v
; K7 T' S/ N2 p# K+ _, P2 ?: ]+ HAudio #9
9 V6 r) g7 ]4 ~" JID                                       : 10: h& y( `  z; }$ ^
Format                                   : E-AC-3
- l6 |  h: _  M! T9 x& I; C0 dFormat/Info                              : Enhanced AC-39 \; x, L# V4 a3 h2 J: V6 `. p
Commercial name                          : Dolby Digital Plus- ^3 A, T3 r' c5 N
Format profile                           : Blu-ray Disc
/ a3 Q$ W: j8 b+ zCodec ID                                 : A_EAC3
/ R& Q0 \, \7 B- _- ODuration                                 : 2 h 13 min3 @: K5 O3 r  l
Bit rate mode                            : Constant9 n& k& i1 b+ Z, ?& N
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
# |! P+ y; |( iChannel(s)                               : 8 channels+ k* y  v1 n& v7 M% P
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
0 E" r/ G( m9 ~6 M& J# ASampling rate                            : 48.0 kHz
$ f! Z( ]* n8 B0 rFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); i3 i" U3 ^4 A$ A3 U, S3 p/ M
Compression mode                         : Lossy
- l0 Q1 _4 [+ N( d. v" Z! b* y1 j+ fStream size                              : 980 MiB (2%)8 `. l5 u5 t+ W6 d: a( g( m( U
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
. F3 T! `8 c9 t, h( iLanguage                                 : Japanese
: `- m# q2 K8 {$ k  I! C$ jService kind                             : Complete Main
6 \7 }2 F: _6 N: |6 v' B1 p" sDefault                                  : No
5 {7 f6 W5 x! `Forced                                   : No
3 _6 M* q, {. @3 {: G9 @+ b+ S* i# O8 O1 a) U& X
Audio #103 Q4 u' G5 k: g
ID                                       : 11
* [0 S: u; G% i" u: v7 m: L% kID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
9 \6 _# G4 w$ jFormat                                   : AC-3
, I( S4 U: E; H0 ^' w& z( r! sFormat/Info                              : Audio Coding 3( ~; r2 I: l0 q6 Z1 r
Commercial name                          : Dolby Digital6 s! i1 O+ I# ?2 G
Codec ID                                 : A_AC3
% Q9 K  V2 L8 q6 L  |1 `Duration                                 : 2 h 13 min- j+ G/ w4 w; Y
Bit rate mode                            : Constant$ X6 e5 r' @* L: F: R
Bit rate                                 : 576 kb/s
# R7 ^) T, |3 G3 [+ oChannel(s)                               : 6 channels/ ~1 l7 W* d) A. |1 F. v
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
2 Q# T& y" e- Z/ W  U: c) u$ M1 H- dSampling rate                            : 48.0 kHz; B* K2 d& v5 f" l5 ]4 e, c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 g& s. F3 A2 W
Compression mode                         : Lossy
4 G/ ~8 n4 F5 |7 xStream size                              : 551 MiB (1%)
, b. b! e; E# W' |4 S: A$ {  _: WTitle                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 i: X" ?, D) F; b& V7 Z1 mLanguage                                 : Japanese! A$ r' ~, B* C/ r" W
Service kind                             : Complete Main
0 K& x1 Y8 X: F1 kDefault                                  : No( Z8 _) B& K8 O- o8 D
Forced                                   : No. y9 T- `7 L1 R. O0 K
Original source medium                   : Blu-ray
3 M/ c( N/ u# |4 `5 t
/ W; t( A) @- L+ CText #1
: L2 P( e, P3 F; G  w/ X  T% g3 iID                                       : 12
. I- R5 p% I- R3 \Format                                   : UTF-8
% z* X! {4 l- U$ Q5 i* aCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
7 T- D+ s5 W$ y* ?7 P& I) t2 fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 s  d2 m: M, v$ Y$ }  l' R% R+ G
Duration                                 : 2 h 12 min
4 `) _  f6 ]' K6 lBit rate                                 : 40 b/s5 H9 W. Q3 |+ ^0 g" P; Z. F$ H
Count of elements                        : 1339
/ L8 j8 @+ V- x* ?# [Stream size                              : 39.7 KiB (0%)
; J: W) p' b: m8 k4 _  K6 mTitle                                    : SRT
' D  c0 `. @  K" ]Language                                 : English% c5 a3 h1 i0 D4 g4 `
Default                                  : Yes1 ?- x$ n  S+ \+ S
Forced                                   : No
8 g: `5 l6 n/ \* l9 U3 g8 R4 j) Q8 q& l/ u1 ~+ ^
Text #2
% J- B' U& J9 kID                                       : 130 t. l* _# a9 m
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
, E( w$ c5 S# P% a9 U7 Q% X7 y6 FFormat                                   : PGS7 t! O% m$ U4 C6 Q
Muxing mode                              : zlib7 V6 r0 p5 ~% l2 Z. }0 i' v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ }! S' ^; a6 ]% ^- K: h5 l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 h" C* O+ E! Y& tDuration                                 : 2 h 13 min2 H- N+ \5 u' r1 C- d
Bit rate                                 : 32.6 kb/s
3 F* N$ G3 [+ z' }Count of elements                        : 32947 ]: A6 j/ |* N* x
Stream size                              : 31.1 MiB (0%)
. X9 G. s1 L# `, D' Z4 iLanguage                                 : English3 m5 m( S$ O; s7 s2 A
Default                                  : No
) r- E. u; b& U3 G3 t$ ZForced                                   : No
; k& M! {% n" Y( _) {- A4 }Original source medium                   : Blu-ray/ ]2 a: J1 p! t6 d: \

9 i4 b$ P& i7 S0 z4 |4 g) DText #3
8 T- M) t- _7 A' v, G2 a) K/ fID                                       : 14
! N0 V, ?& Q% MID in the original source medium         : 4609 (0x1201). Z5 w5 l3 Q. ]
Format                                   : PGS
7 R1 p: [" J$ h7 W* M1 n' A, cMuxing mode                              : zlib
: {0 p$ U! D- W8 j* BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* \6 b, Z  S5 |4 @3 `; \% J' I. K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ H# N7 V: I2 J, F
Duration                                 : 2 h 12 min5 \) U  n5 ?9 l6 }/ Y) a
Bit rate                                 : 26.9 kb/s
- p; E) w  e7 W- D" {Count of elements                        : 2638; \+ a  Q5 K3 c0 t: _0 V
Stream size                              : 25.5 MiB (0%)
' c5 ^/ F4 Y, O& Y$ YLanguage                                 : French, p  E8 ?7 o3 \" D5 b
Default                                  : No; M* T8 g- }2 E7 ]+ l# n
Forced                                   : No  U0 T+ v4 i  }* E  j
Original source medium                   : Blu-ray
7 ]. G' r. U: E0 e/ ~9 o4 p
! ~+ B+ ]; b( x. qText #4$ N# Q/ {/ W- ~& t* [$ I
ID                                       : 15' K4 c* ^. t* |) q8 C! |  r1 `
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
* C- ]* z0 b' Z- D; U9 jFormat                                   : PGS0 W+ ?7 Y1 ^! U3 Y/ V$ a/ D
Muxing mode                              : zlib
& z$ I- t; {8 [* L7 z/ FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( B7 H1 \1 U/ A, y: i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- V& k$ }2 Z! P" @1 S
Duration                                 : 2 h 12 min
+ g8 h5 t4 n4 @) l! h# o+ n# eBit rate                                 : 25.8 kb/s
, r" b0 g1 P- v, `0 l+ bCount of elements                        : 26041 M0 I& J+ k5 p& n8 T# Y9 k: t
Stream size                              : 24.4 MiB (0%)2 _. Z5 ?& w5 g4 X+ ]- }5 g
Language                                 : Spanish- H8 P" L6 z2 ^  G: B, Y9 ~
Default                                  : No
: n8 F6 @' V% B: _4 O, NForced                                   : No
/ V# d3 `" g& R" lOriginal source medium                   : Blu-ray5 S2 Z( R: v/ a
1 {+ B# X) O3 D8 c. y% t/ J/ v
Text #5
. @( O, }/ y( x; z% l# vID                                       : 167 l' J9 J: F5 ~5 S8 c) n! A
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
# Q6 G7 P) J9 D7 i. ^' p) h1 J% \! H! wFormat                                   : PGS
. w  ?9 e' F% t* d7 ]5 @' aMuxing mode                              : zlib
' |6 S7 E+ P. e+ x. XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( W2 n/ }/ L( c* B& {: UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 s6 e' A! u/ h# {' A; `0 K
Duration                                 : 1 h 49 min
, [2 S; u2 \! kBit rate                                 : 714 b/s
& c9 c7 }8 c9 o$ R# Q: BCount of elements                        : 74; ^- g% ]* N) g: A  o* F
Stream size                              : 573 KiB (0%)3 Z; w1 X, J  _- u
Title                                    : FORCED
) ~4 f# A/ U, ELanguage                                 : English
" m# S$ L" J/ H4 A0 r; KDefault                                  : No9 Z0 a$ ~+ C& B8 w. ?$ u
Forced                                   : No
) `# f1 `: O9 z: }+ U6 ZOriginal source medium                   : Blu-ray0 W% Q# I9 L" O% m0 K3 v. D
7 Q+ f1 i3 e# j/ |( U
Text #6
  Q" H2 \7 F8 q# r% }ID                                       : 17
) N% M2 T+ V2 o8 J7 V# XID in the original source medium         : 4612 (0x1204)3 a3 q  e& n" M
Format                                   : PGS
3 p. E" [( j9 r. p8 |Muxing mode                              : zlib
% L% n% M, R$ A; j0 {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, b- ^8 Y% F. H) {+ iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) `# O3 M4 e/ Z3 m& \- r
Duration                                 : 1 h 51 min
% i) ~# h" Y+ bBit rate                                 : 1 052 b/s
9 d% o( `. k) Z# |Count of elements                        : 134
* C6 H9 S+ Z! ~" IStream size                              : 858 KiB (0%)8 @5 U4 T$ M+ z) U& y! M/ q% D
Title                                    : FORCED4 Y6 U' j1 h6 e7 e" l
Language                                 : French
! n7 e' Z' }* m, j! D$ q5 [) E) e: xDefault                                  : No" X, }' `+ F. O: |
Forced                                   : No
1 H; M5 B7 }  A. k& b1 V& OOriginal source medium                   : Blu-ray
5 z3 m& Y3 n. L. Z3 a# D/ m1 _: x$ d
Text #76 M; b" a' I+ b. x3 B
ID                                       : 18
+ ?1 b4 l8 A: P8 u$ |ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
' U3 I- W" f6 D8 o# t! pFormat                                   : PGS
5 L; t8 Y5 ^2 F. V- E0 HMuxing mode                              : zlib
+ Q4 D" V; o, P4 Q: mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS& C$ q5 s/ n- n9 b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; r) p7 `2 h2 U: K5 D! ]* xDuration                                 : 2 h 0 min
5 h6 g) ]% K: Y" I. W& ]Bit rate                                 : 1 076 b/s0 B& [. ~  E: P/ E6 u
Count of elements                        : 112
3 X1 q: i& [6 s2 s+ ?. g: y% }Stream size                              : 951 KiB (0%)
0 ~1 T  r) X: @5 P7 {$ aTitle                                    : FORCED
" p0 f# [8 q4 K3 P' P; ?Language                                 : Spanish
6 T: {+ R3 U# HDefault                                  : No
5 v. z4 [2 L+ }Forced                                   : No2 S! L6 Q: U' _3 C; i( U
Original source medium                   : Blu-ray. i4 T- X, ^1 W3 Q

; d; S  e  K7 f3 F5 c1 k2 wMenu( [7 U% H  M# H3 B) d/ ]
00:00:00.000                             : Chapter 010 Y$ b, H" G' I- r# s  t
00:04:55.169                             : Chapter 02
. U  J- @6 X! h4 {00:13:10.080                             : Chapter 03" v7 X8 |# J' S; g9 P% J0 `
00:16:24.566                             : Chapter 043 r, o, U2 O" i
00:18:41.870                             : Chapter 05
) U" Z- E: y* k5 Z00:21:41.633                             : Chapter 06
8 S. P5 s5 a0 R4 N% i0 b# C00:25:40.789                             : Chapter 071 [; o* g. Y+ I3 M3 A& b( R) S5 J
00:30:06.346                             : Chapter 08
" H( N& Q/ p9 e0 g/ ]00:39:05.468                             : Chapter 09! L# c* N; o$ S# g
00:44:46.350                             : Chapter 10
0 d$ }$ s! W1 A; w00:53:25.994                             : Chapter 11
! ~- g0 s8 j' T* s: I( ]01:01:38.152                             : Chapter 12
1 \% q& h6 [9 L5 \- y. \4 Q01:07:46.270                             : Chapter 13
3 g) d/ e/ ]" B2 @& G  X01:11:40.671                             : Chapter 14
2 s6 [% y/ f, j$ @, ?01:17:48.789                             : Chapter 15/ `' l% |5 Y& Z6 }% z, Q
01:27:19.234                             : Chapter 16
# |' ]. W: J7 t! t- Z8 J0 ^01:33:33.441                             : Chapter 17
7 h9 k% T" C& K3 g3 }, S/ n01:37:37.476                             : Chapter 18+ H; v& H' U; R* Y* n
01:41:18.655                             : Chapter 19# H6 A  h% D, t. Z$ A5 x5 T
01:45:37.873                             : Chapter 20
. f7 `" p' {9 V  T: W+ A01:51:41.653                             : Chapter 21- r8 X( Y, G3 k' f8 J! t
01:57:09.105                             : Chapter 221 P- D, k8 ]' b) S2 Z) }. @6 s
02:01:59.687                             : Chapter 230 K9 e& F2 c  V/ z& f  V1 @5 n
02:04:25.458                             : Chapter 24
Video
# _3 d* @4 F3 RID                                       : 12 v' K& x+ K2 J  u7 B2 e7 y0 K
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011). `0 Q( s8 Q2 d1 H% X- h, c: a
Format                                   : AVC
% q" n* k$ |( s/ @( SFormat/Info                              : Advanced Video Codec* U- c' Y8 h" j; f& s
Format profile                           : [email protected]
. {& q: I) E) x7 X+ N/ V: ~8 GFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
. Q& F1 q) u7 bFormat settings, CABAC                   : Yes
8 Q8 w/ O! V/ G  T' LFormat settings, Reference frames        : 4 frames
- q5 `; j* O. w1 s5 i4 Y1 o# PCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC- d! X- ?/ l' u& C5 _( C
Duration                                 : 2 h 13 min$ t- L$ ^) A$ N
Bit rate mode                            : Variable
# y  O5 @& [/ p+ iBit rate                                 : 30.2 Mb/s
9 p$ u. d) \( Q. ?3 H+ M& H7 {Maximum bit rate                         : 33.0 Mb/s$ \9 R3 @( Z. R) r7 b
Width                                    : 1 920 pixels
  l9 z9 ^0 p$ K/ Y0 JHeight                                   : 1 080 pixels
+ f2 O$ a2 _0 m$ s# UDisplay aspect ratio                     : 16:9
; t- }" o! K( k: iFrame rate mode                          : Constant: ^0 F& z: J: D4 ?! Z8 B$ a
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS+ f/ f" z0 B: I2 L+ ^* N
Color space                              : YUV
# {+ P" K' E1 }3 c! o$ cChroma subsampling                       : 4:2:0
/ c, t0 U* r" _# X6 c; FBit depth                                : 8 bits
% W8 F8 g& i+ _$ |( SScan type                                : Progressive
2 V: u6 L* ~0 Y3 X: b' h* l. @Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.608* {% J2 p1 z# I) e
Stream size                              : 28.3 GiB (82%)
: J! N3 G3 b; ~Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
1 l7 H7 \' b; D! ~4 T+ H1 HLanguage                                 : English( b" f- \# O6 u$ j  S
Default                                  : No
) t' W) o/ |# S1 S+ @0 DForced                                   : No
8 Y: n2 U  V' E, r7 l) ~Original source medium                   : Blu-ray, i8 E  X0 q; [; c

7 \* m5 ~) {5 M- Y. ^! j% l  Z7 ^Audio #1
+ t; c3 J- a; q3 C8 k- PID                                       : 2
+ X2 J. i* r2 l' P" ]; OID in the original source medium         : 4352 (0x1100)/ Q3 J: X' i; ]' ?- n- \2 Z5 O# _
Format                                   : DTS XLL3 ?  |% u4 ^2 N5 M
Format/Info                              : Digital Theater Systems( ^1 K9 V- n; U' w6 \6 H
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
8 `# a/ I$ Z' k. n  iCodec ID                                 : A_DTS3 ~1 ^( f- H: K/ r% b& e! F
Duration                                 : 2 h 13 min1 Q9 R- u$ u/ K- _; t
Bit rate mode                            : Variable6 n" ?0 q6 B: q- P) A4 }; Z: i
Bit rate                                 : 5 027 kb/s5 i2 _: G8 L5 m$ ], t
Channel(s)                               : 8 channels' ]" A- g- ?2 H0 u7 R
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
/ l6 V/ |6 p8 I3 iSampling rate                            : 48.0 kHz
' a* J# U: E( ~+ iFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
( {: A/ t5 ~% ]  yBit depth                                : 24 bits
# G- j7 `. i& |4 o  ^Compression mode                         : Lossless: A2 Z0 Z$ A* F4 \+ R
Stream size                              : 4.70 GiB (14%)
5 d& Q' O9 h5 Z3 y* J4 P3 KTitle                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT, X: M' D! Z/ a, S% }' E
Language                                 : English3 w1 S4 c  _: l1 S
Default                                  : Yes& a6 f. b& z# x( E
Forced                                   : No
+ B' V5 R+ ?0 JOriginal source medium                   : Blu-ray
9 \5 C3 X6 M; r4 t9 S  ~
" i5 v# R7 E* N& h0 Q! VAudio #2
; [0 ?* X6 o- I( |5 V  [ID                                       : 3
; f& w9 ^; S* gID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
) X; k3 d0 X8 }$ G8 IFormat                                   : AC-39 u# f: v! P0 b' h
Format/Info                              : Audio Coding 3
- h1 [* m' u) i1 ^+ E* w% a8 N8 PCommercial name                          : Dolby Digital
+ w0 [0 W4 i% |* X6 t8 [# dCodec ID                                 : A_AC3
' I8 b- Y6 W' n# u9 MDuration                                 : 2 h 13 min
7 F! M$ P! i: A# A, D$ QBit rate mode                            : Constant7 u) I5 F. x- U# t! D
Bit rate                                 : 320 kb/s/ h  _0 z& d* J4 k
Channel(s)                               : 2 channels0 c6 w  Y( j( s8 e4 H/ T( F
Channel layout                           : L R; w7 R- Q) L3 g. x( ~& U
Sampling rate                            : 48.0 kHz
( D0 v2 E8 A& x2 ZFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) c8 U, I7 B2 p9 W" z. W" ]  SCompression mode                         : Lossy
: x! p! L' G! `Stream size                              : 306 MiB (1%)
1 `6 R6 `: b6 \Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
/ J5 w- y- w7 |( G6 v6 s4 FLanguage                                 : English
  F' f$ t/ N: p" F0 i9 tService kind                             : Complete Main
! D! K3 a; M4 u1 \4 `) }Default                                  : No5 @' s# S; h6 I4 m. B# ]7 |' z& I
Forced                                   : No
5 N# T( C# r1 }# kOriginal source medium                   : Blu-ray
, ?8 E) `. e% h+ ?1 E4 G
8 }% _5 ]; O' ^& q1 x6 TAudio #3
& g' P) W5 T, a4 x6 T: e$ DID                                       : 4
2 h3 a% x7 _+ k8 h( E, N/ g5 o/ lID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
2 _- I: N) e9 _9 A! kFormat                                   : AC-3! E/ M2 k' V" Q( @9 ?5 l, X
Format/Info                              : Audio Coding 3
! i1 k" S0 K+ c( k7 xCommercial name                          : Dolby Digital
! |# n, c4 E1 [Codec ID                                 : A_AC3/ K1 r+ j5 W/ ~# t0 {: y& J
Duration                                 : 2 h 13 min( w1 x: d8 ]- S# i2 W& D3 j1 ~% G( Q
Bit rate mode                            : Constant
% k6 i/ V: T, tBit rate                                 : 640 kb/s  M4 x( D1 @: Z) M
Channel(s)                               : 6 channels9 i1 A8 Y- O; e- F, g1 L
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
& |0 a. k  R. [. YSampling rate                            : 48.0 kHz+ E( u, X! e7 g; r7 }/ a
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  V+ G) W2 h% f) u) Q
Compression mode                         : Lossy
5 w9 K% W1 l  FStream size                              : 612 MiB (2%)3 q( u$ P8 r: i" l3 F
Title                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT$ c/ _# f* p! T6 u# T' u: y7 X
Language                                 : French1 c: S8 r3 f# `
Service kind                             : Complete Main
5 W  M' m) ~" ?/ O6 zDefault                                  : No
) {0 V# r. p4 b9 Z* I* T& v+ wForced                                   : No  Z* B* E4 R' x  ~/ m
Original source medium                   : Blu-ray
4 ~8 k& g7 F( i' |& I+ P4 m$ P% h& e: b6 j
Audio #4
" c- }3 A3 u5 q8 _6 \5 mID                                       : 5
2 c6 ^5 C8 O2 j9 uID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
7 X8 O$ D5 |" H9 ~  Q$ Y8 `Format                                   : AC-3
0 l2 ~/ P, A2 w$ A# @1 T. r. OFormat/Info                              : Audio Coding 3! o1 ?- E/ X' B  o: T) ~
Commercial name                          : Dolby Digital
: j& s- q$ L4 B* [  _Codec ID                                 : A_AC3
' w  |( e. u8 SDuration                                 : 2 h 13 min# @  y7 t- L7 r8 ]& T  s' w
Bit rate mode                            : Constant. W$ m) V5 K) T0 I% C) l4 E# K" ~
Bit rate                                 : 640 kb/s
' X- f9 l9 h- R& m# M4 iChannel(s)                               : 6 channels" s3 H! N( |  Q" p
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs  w/ e+ r/ g& q* A5 }6 U
Sampling rate                            : 48.0 kHz) Y2 t" z/ d& O3 h
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), X9 ?9 `3 r" S  H5 a- G
Compression mode                         : Lossy2 W! B: q2 A& ?0 V6 G; z6 m' f; n3 Z
Stream size                              : 612 MiB (2%)
8 H+ h7 j, y1 M' H$ HTitle                                    : Black.Widow.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
6 }5 ]- E1 E' B% U- K" H' x( d  \Language                                 : Spanish* {# U2 s% j* s* w/ p+ t$ d; r
Service kind                             : Complete Main6 ]  T+ a* V! S! D% u- c
Default                                  : No9 n1 R) q) I$ t) g) R3 g
Forced                                   : No
7 O: ]% _0 i1 t( z1 u( F+ U/ pOriginal source medium                   : Blu-ray+ {& B" H+ {2 }3 I% d
; ^. P8 x* h- b9 q
Text #1( i, Q2 _# l& c7 p, {" X1 s
ID                                       : 6
8 `' A+ L0 U+ L7 e9 |9 `Format                                   : UTF-80 D7 M$ I5 @- j( w9 k% n6 O
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ q, Q9 w7 r3 O: o" b% T8 u2 wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 c& M$ n9 L! x
Duration                                 : 2 h 12 min
, h# m8 F& o# G. }Bit rate                                 : 40 b/s
; }+ ]) E: f/ \Count of elements                        : 1339& Q# O  J! s% b/ m1 N2 u
Stream size                              : 39.7 KiB (0%)" y( E5 q% J' K4 O. ^7 l6 k& T
Title                                    : SRT
9 O! u# M# |9 t1 A/ K% [5 OLanguage                                 : English2 }7 E8 h+ E. N( F" D
Default                                  : Yes
' D: p0 y7 r# n0 X' v' OForced                                   : No. _, G# c6 Q$ H& k- {" J

* H1 }7 K! W' }6 d7 E& M( N2 uText #2+ u$ B8 u  U* h# U: Y: [% x: s
ID                                       : 7+ J; T5 d! x& j9 E
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)- {2 y" ]* M3 I* z" U8 S
Format                                   : PGS
7 R3 o: ?" m. A% @% X' ~( NMuxing mode                              : zlib
4 W& \6 a. y4 u/ x# @0 H/ r7 l$ C  P1 x5 HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 Q6 Z5 S! z. \6 ?" R* ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ k5 d* C' k3 s6 n. S# P$ D8 U3 x
Duration                                 : 2 h 13 min9 J% q. \1 [( {7 L
Bit rate                                 : 32.6 kb/s7 ?) b3 @, }5 c
Count of elements                        : 3294
5 ]: N2 r/ V9 LStream size                              : 31.1 MiB (0%)
3 @, L8 A* D% v. T7 ZLanguage                                 : English
! B& j; Z7 m' t8 [0 P* F2 kDefault                                  : No
* f# f: V: d* |! `( cForced                                   : No' m$ s. M% b6 D9 K' `0 y6 p
Original source medium                   : Blu-ray
. p) y% H, e  R$ l+ N, ~
) v" k# W9 r4 ^: g5 c# C! {/ RText #31 {& O, ]) J# h2 a( n* h/ }
ID                                       : 8" `. P  _9 \# M- N
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)  s" {$ S/ N/ @& k3 `
Format                                   : PGS
$ e% w# R% q) K3 xMuxing mode                              : zlib
  j5 E. k; Y$ d2 _# P3 w5 }) j& kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* h) F1 X$ \. z: t# N8 \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 L- O; J; Q  `& u$ S$ A7 yDuration                                 : 2 h 12 min. V5 h$ \/ O6 L* e% ^4 ?5 b9 Y7 ]
Bit rate                                 : 26.9 kb/s
+ @0 _7 E% O( [9 M" L: y! L* {# m; {Count of elements                        : 2638
& W2 A  G, H% _: m  F( ~Stream size                              : 25.5 MiB (0%)6 o( S- `0 d& |. c9 `! a9 b
Language                                 : French
! g, k8 }+ [: h  _1 }1 N5 lDefault                                  : No
2 ]. M. a$ _1 x- b+ ?) qForced                                   : No
  x& M/ h% X9 G: eOriginal source medium                   : Blu-ray
& H7 E6 V' h2 C' T, V& t* t: A# p* y! m* N2 {3 g
Text #4
5 R9 e& U. j8 Z1 ]ID                                       : 9
* A7 D& v6 Z/ T' {! \# MID in the original source medium         : 4610 (0x1202)5 k$ h: C3 G3 `; g( p. t
Format                                   : PGS
4 w" F/ T5 e9 fMuxing mode                              : zlib
5 |* i- m! [7 P- o( I) OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: ?  B! m5 H- Y, KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& n: g  x- ^. W+ k9 N: ~$ o  ?) \/ r9 u* O
Duration                                 : 2 h 12 min
: M. i8 h- q) j2 T7 D1 tBit rate                                 : 25.8 kb/s- \4 G5 c% w' \
Count of elements                        : 2604
9 t* p: t3 n: h6 jStream size                              : 24.4 MiB (0%), @. r0 R  `; i6 d# [  m
Language                                 : Spanish
2 l# f3 L5 t7 G5 T& @Default                                  : No
7 I" O0 t' W( j4 C- G- w/ BForced                                   : No
% z, m( z! I* d: f/ G# [8 t3 WOriginal source medium                   : Blu-ray
/ Q. J1 K- O7 [, [% }7 ]
" F. o( h1 l; y  fText #5( h1 z& L1 k3 P$ H: {% v+ ]: [  x- H
ID                                       : 107 i! w5 B1 x1 n- s4 \
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
3 p) V4 L% r  s# C/ w3 mFormat                                   : PGS
% |6 R. P/ z3 P& [) `& FMuxing mode                              : zlib% W2 s% {- H( Z) \; h" d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& r0 e0 H& s) X  h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ N6 Y% W/ ?( Z/ W0 K: |5 r
Duration                                 : 1 h 49 min7 r: S9 t5 l/ r1 a* }, _$ V
Bit rate                                 : 714 b/s
7 n1 o: ~! t" T" p0 @  u+ P/ MCount of elements                        : 74
9 i- l; b3 Y( ]% {+ {& Q- g. @% r7 JStream size                              : 573 KiB (0%)
% ~3 Z! H2 r" S# d  C1 OTitle                                    : FORCED8 G# [/ M4 N; _- }
Language                                 : English! H( {: C* e; Y% W; m" L$ c
Default                                  : No
9 W, P+ H* o5 ]/ O) m, m9 AForced                                   : No. |% m& r  n9 Y$ q
Original source medium                   : Blu-ray
0 }% T7 Y  A3 w5 j5 ]6 v7 y
# ^+ f  k# c3 a, Q, v& BText #6
" w7 I2 @2 H7 [2 hID                                       : 11" K4 Y4 A% L1 h6 R
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
& \: r- Z) O' I; ~% ^: ?Format                                   : PGS
& l- o. s5 {% _0 N( V) j& a2 d7 JMuxing mode                              : zlib
- s7 R* }( Z- @; R* D, S7 F; ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 I* `8 m. S( L! N! B1 I0 V" h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- l) E5 A8 U( r9 k) N9 q' m
Duration                                 : 1 h 51 min
4 c5 e8 g# M- J, s  V1 i) MBit rate                                 : 1 052 b/s
/ i. `- b+ x, k4 k+ n2 Q4 ~Count of elements                        : 134+ T/ g+ |& o, u" |- C
Stream size                              : 858 KiB (0%)
: u# d5 u! M8 BTitle                                    : FORCED2 b: m5 Q5 n$ q- G8 T! ~8 z% p
Language                                 : French
0 |; s6 f; H7 P3 K; d  qDefault                                  : No* H/ Z* e# @" g6 o; E8 l, _3 a
Forced                                   : No% R1 e) o% }3 D6 n! m9 }+ g/ o
Original source medium                   : Blu-ray5 j$ K8 p7 h4 j0 k1 b
" k3 j! B' Q: V! V: L7 A2 {: r/ i
Text #7
/ \& g: c+ M- t' E( vID                                       : 12
, L% n) k/ ~: @3 j4 LID in the original source medium         : 4613 (0x1205), A$ S& @! T. b6 X0 ^/ F0 n7 @$ n
Format                                   : PGS
. l+ M/ h, Q4 b  S! tMuxing mode                              : zlib: Y$ i- g- s0 @/ V( w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, t2 I; }* l: ^6 q  Q- G$ Q. \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 G8 r( t0 x1 w) VDuration                                 : 2 h 0 min
. b# `% ?& K  b8 ]# O  O+ i" xBit rate                                 : 1 076 b/s7 Z4 B- ?5 H0 n! [2 j$ _
Count of elements                        : 112
+ _/ H" R+ v, U" JStream size                              : 951 KiB (0%)  D8 t1 Y: J9 @" K' }( v  r2 c
Title                                    : FORCED. C; [) I, r; ~
Language                                 : Spanish
+ o* O; b3 F3 |; f. w+ ^4 BDefault                                  : No
9 N0 o# V; x3 v. I( f& U8 J  WForced                                   : No
9 K! r  w3 c" oOriginal source medium                   : Blu-ray
& D, H7 X3 f2 o4 L2 R  O( H
6 o; J' |" V9 N! ~6 t! g2 U: X: AMenu
( @4 O! J( o/ Z00:00:00.000                             : Chapter 01& N, ]9 n3 e9 F- J  o' R5 w
00:04:55.169                             : Chapter 02' P" n0 W/ p0 Z5 \+ Y7 ~
00:13:10.080                             : Chapter 03. t# `9 h1 e0 v$ k) o. F
00:16:24.566                             : Chapter 04
( H( j6 K3 ~& @- Q: H  ?% |00:18:41.870                             : Chapter 05
  s/ n# A5 B+ d00:21:41.633                             : Chapter 06  L: a6 h) r8 t/ d* g$ i. z1 z3 G
00:25:40.789                             : Chapter 07( d* x" r& A3 }% c5 @5 d8 r& A
00:30:06.346                             : Chapter 08
7 G5 E* |. ~6 |+ F6 ]* p00:39:05.468                             : Chapter 09
5 j- M1 o/ S& \9 o$ g' X3 g00:44:46.350                             : Chapter 10
: q# i$ P8 s, e5 b* d00:53:25.994                             : Chapter 11, P5 j: e, R( {5 R
01:01:38.152                             : Chapter 128 p  o5 Z4 l0 |% V6 n+ S8 }
01:07:46.270                             : Chapter 130 T/ q( ^( `& V# Z. i0 |3 o
01:11:40.671                             : Chapter 14
7 X' v; _. A0 d( r( a4 c, d01:17:48.789                             : Chapter 155 w9 y* v7 A9 N4 H$ [9 r/ _
01:27:19.234                             : Chapter 16; L8 k! V( n" {7 h; a' h
01:33:33.441                             : Chapter 17! w5 F. b  G! g6 P  b
01:37:37.476                             : Chapter 18
9 x- |% _( U+ ]0 M/ A01:41:18.655                             : Chapter 19) A2 l* H. S9 L) |, c+ s. D
01:45:37.873                             : Chapter 20
+ T2 f& C) r8 E9 P, v+ @6 t01:51:41.653                             : Chapter 21' z% F( R) Z8 ~+ i2 R
01:57:09.105                             : Chapter 22- w% |! g6 T, T8 K5 L
02:01:59.687                             : Chapter 23
8 n7 U$ X7 q6 x9 D' f02:04:25.458                             : Chapter 24

4 e3 `) }. h) S( v# t' F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

445

帖子

1591

积分

Sponsor

金币
73 枚
体力
617 点
fankyxie 发表于 2021-9-16 17:19:18 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""& G: F  j3 G6 m% ?: v  Q6 F
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!* p1 ]  ?; c' O) o1 u
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

154

积分

Sponsor

金币
44 枚
体力
55 点
QQ
会飞的狼 发表于 前天 22:15 | 显示全部楼层
fankyxie 发表于 2021-9-16 17:19
; S+ A8 N- Y: O看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
/ Z7 B4 \  i( p: r+ `要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the developm ...
% z( C4 [) H( F+ W( J
蓝光电影论坛发展好,资

76

主题

3281

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1631 枚
体力
4666 点
lanpanshuma 发表于 2021-9-10 10:28:57 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
) N4 Z: j) Z+ R" [# j5 K! AIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
: `6 [2 \: L0 L! |8 @

0

主题

573

帖子

2659

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
1537 点
QQ
sunday_119 发表于 2021-9-10 14:46:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
: T3 z0 {4 }3 N! IBlu-ray Film Forum is now my home!' i. n3 R, M' ?* Z/ G) [

0

主题

146

帖子

1222

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
851 点
QQ
hubing23 发表于 2021-9-10 21:54:17 | 显示全部楼层
终于出蓝光了,下载下来

0

主题

86

帖子

611

积分

Sponsor

金币
195 枚
体力
240 点
aacq 发表于 2021-9-10 22:23:51 | 显示全部楼层
终于等到高清了,谢谢楼主分享精彩电影

0

主题

137

帖子

678

积分

Sponsor

金币
139 枚
体力
241 点
lfvvzc 发表于 2021-9-12 17:48:05 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""- E( I8 @* A7 [! Y& s2 ~
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

141

帖子

1131

积分

Sponsor

金币
87 枚
体力
702 点
QQ
dxymp 发表于 2021-9-12 21:19:17 | 显示全部楼层
感谢楼主资源

0

主题

709

帖子

3305

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
1815 点
sclzywxl 发表于 2021-9-15 12:21:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

445

帖子

1591

积分

Sponsor

金币
73 枚
体力
617 点
fankyxie 发表于 2021-9-16 12:31:50 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
. X( ]  n" T# g3 h* B2 E* [Your resources, well, I am very satisfied!
4 c5 X* i6 K9 M! z% m" d2 o

0

主题

445

帖子

1591

积分

Sponsor

金币
73 枚
体力
617 点
fankyxie 发表于 2021-9-16 17:06:29 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
4 K- v" L7 V6 G+ u! X* P+ u1 rBlu-ray movies Community: my favorite!
5 C5 f4 M& [3 j/ s# W& I

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-9-26 00:28

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表