BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 909|回复: 16
收起左侧

[动作战争] 杀手妻子的保镖/王牌保镖2 The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 THEATRICAL 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-MT 14.16GB & 14.12GB

[复制链接]

1万

主题

386

回帖

10万

积分

Post Share

金币
889 枚
体力
27840 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2021-8-9 04:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
% T9 w* g  Q; U3 _0 y4 W
% Y( [. g, l4 A
◎译 名 杀手妻子的保镖/王牌保镖2/保镳救杀手2(港)8 E  o3 x- y: }, ^
◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 2+ R; i4 e2 ~9 r* `" O
◎年 代 2021+ K5 W1 r* f% x7 s) S+ v
◎产 地 美国/英国
8 W3 X  [+ [, q1 @◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪
7 B" }. x  S" @: k  v◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语% m( W0 P6 W9 b) E8 o, a4 Z
◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
% _$ h+ d/ e3 x1 F◎IMDb评分  6.2/10 from 35,814 users) r$ F. B5 f& z) x) Y9 o4 E
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/: [0 T7 @7 T  T  Z0 s$ k( H/ k4 G
◎豆瓣评分 6.3/10 from 12,842 users) |  e+ U. U" l7 a) ?3 B- F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/8 b* w6 f  e* @! c" z
◎片 长 1 h 39 min
. L: I+ ]0 H0 @1 d+ C◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes4 Q0 \2 H2 f8 i9 j
◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor. N! @7 G5 u7 l5 e  ~' E
     布兰登·墨菲 Brandon Murphy: B3 T  c; M- |7 P7 ?; Z) f' ?
     菲利普·墨菲 Phillip Murphy9 `4 r9 n4 }. r3 `" p; h; V
◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds
8 M. l" W6 O1 s0 k/ ]: k! R     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
' Y7 r3 V) U1 Q" h7 _* A* T     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek) b. Y% q1 o% J: I3 v4 Z" }: L9 J
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo
9 r% P7 g9 P. X     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant
+ p$ X9 x6 p7 Q, r' w     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
+ s# L, v2 I& Q! q6 L1 I     摩根·弗里曼 Morgan Freeman  }( l: I% b) o+ O" p% f  y1 k
     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander
$ j" G( c& w- g# ^+ p; c# B     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome
8 V0 X0 L: w1 W" `     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front
& |2 k$ Y3 |$ F3 E6 r+ l     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar, n1 U% {( K& n7 o' `
     迈克尔·戈尔 Michael Gor5 ~0 J6 T+ |) f& J4 H; Z
     乔治·格伦 Georgie Glen
, K% R( d5 ?6 B0 I! c( n     巴里·阿茨玛 Barry Atsma
( }, c3 F& t1 _$ {/ n; w     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra# y% ]% R+ m5 ?6 i8 B9 M
     加里·奥德曼 Gary Oldman5 z$ X! r0 E: q% a+ ?; b2 g" t
     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska
6 e( B2 |# ?' }3 t' R$ \     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe
, e5 J7 }# g$ }+ x/ W, _     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov
  l. a& B8 `, e, o; L6 t1 l3 }     西蒙·安德鲁 Simón Andreu& {; J/ E8 P2 L4 a. a
     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico
7 F9 R2 e4 Y4 u; `/ O     布莱克·瑞特森 Blake Ritson6 `, l$ d. p: J2 A7 n0 l5 z
     汤姆·霍珀 Tom Hopper  p* m0 ]+ ~: a6 Q% }% \9 [' y# e/ j
     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright6 g* l/ {# q; @! O4 x
     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall
2 L4 q7 i! K' D8 z1 e1 G     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan& @+ b5 r0 C! _% I- Y5 @' l! e/ Y
     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic
, Q* n9 \! K) E4 q' H     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou
7 ]9 c- O1 \, g# z( C     帕特里克·休斯 Patrick Hughes
* Y1 }/ r  U5 s3 h& a3 t     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mi?anovi?& M9 q: q$ h* @/ t
     托米·梅 Tomi May
. F; A4 s6 ^1 m% c5 X& M     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington
9 X) d& U$ a) u: @3 J, j' ?     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.  H, ~. ?1 {) Y9 F# B
     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti
( @+ y9 l7 J! l9 w7 {* O, L     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato
1 v. [! W6 ~/ g9 {. N* o1 `/ o     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton
; n# U9 V$ _' z# N0 \0 x     贝卡·宝陵 Bekka Bowling) u, J4 E5 C. m) U+ j; w
     贝恩·科拉科 Bern Colla?o$ l: @. J  F  U! q8 k4 [
     内森·库珀 Nathan Cooper! |8 j; z1 ?1 Q& P# m
     罗杰·金 Roger King8 m9 m) a, v( v4 ]4 ~
     阿德南·昆迪 Adnan Kundi% ?# C' j6 c- g+ i. V  o
     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg7 B( L+ i% ^0 m/ A6 p& @0 i
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel
  S# z! b- l+ P     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic7 F4 X  T) V# Q* {0 [1 P3 n" D

: v1 E8 D: N0 l3 E◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影
' S' o$ R! f" ^5 b8 F1 B* H+ y" I3 y+ c- i$ P% E0 ]! x$ V
◎简 介
/ r8 i% s; m) F0 x, i' \% x3 }3 s8 _
- v" u. D, b9 ?3 U4 N 这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯,再次执行一项要命任务。; E8 p2 b" t5 i; G# k

  V8 t; C' O* F/ ` 大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。
" D6 h! z  J+ }3 ~& @" j+ I" N& {$ z! C& k9 g" L8 W
 布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路,三人在一个全球级的阴谋中陷入困境,很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。( O- v; c8 ?: U* j$ |& v
, E* Y" C3 k" S2 n
 摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局,他饰演的是——嗯,不得不看。2 p+ Q- k# @- f" H

* L" {( D: t$ |- @& S The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.
1 q0 s. r& X" R% a' c' N
Video2 j& o* c6 X3 |% n: d
ID : 1$ d% l3 H7 x) D# q, C4 A" C
Format : AVC$ f, i' t+ o" @" n/ y( i8 B7 u
Format/Info : Advanced Video Codec
6 ]5 _% x4 u( [: s; C, jFormat profile : High@L4.11 @! L' T8 O9 ~* X4 s# B5 D, y
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames( g# h# W4 W6 O$ T
Format settings, CABAC : Yes
: B+ P! J4 C3 N4 @" _1 A' gFormat settings, Reference frames : 5 frames% y0 u1 `. R  Q# q) _
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC  H3 V/ ^3 B2 d" r7 ~
Duration : 1 h 39 min
, R" @# ?9 Z4 f1 r4 g  j4 `0 SBit rate : 16.6 Mb/s" g! _) Y* \$ E
Width : 1 920 pixels  L/ s' u+ z2 ]
Height : 808 pixels, B' F, k/ Y0 }' U8 A/ L
Display aspect ratio : 2.40:1
! B* H' D0 e5 x2 w( B; x7 AFrame rate mode : Constant
2 b- ~! Q* e* l7 X. lFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS8 [* d' C; P6 m8 s
Color space : YUV
% ?8 z3 ?7 Y4 H: k2 N( iChroma subsampling : 4:2:0
, m2 \; F8 h  o) N, }/ HBit depth : 8 bits( G" u3 D' W8 S) c  i
Scan type : Progressive
* ^" [( v/ ?1 x8 ]* }* ~Bits/(Pixel*Frame) : 0.446
/ T+ x* |/ R& `3 xStream size : 11.6 GiB (82%)
1 D9 I9 `5 D* e- wWriting library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod6 h) _# S* V! w$ u  a
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
" z& g2 V0 n0 j6 @Language : English
% Y5 F) q4 g8 o0 c. n6 ]Default : Yes& n1 x+ t) w( b) B8 ]
Forced : No( W5 }# J7 u3 |" h1 g7 Z
Color range : Limited
, Q, U4 J6 h0 f, F$ xColor primaries : BT.7099 n2 D( N6 W; `& Y# H. c+ K
Matrix coefficients : BT.709
9 X. ^) Q5 A6 Z" @6 V
$ Z9 O) {& W- s/ v6 A3 EAudio
$ }" f2 m5 ~4 I! gID : 2
, L7 ]. |4 n1 K5 TFormat : DTS XLL9 G& z$ E) ^4 ~! m
Format/Info : Digital Theater Systems" L) n( T$ C* I5 z9 ~% u8 }7 f
Commercial name : DTS-HD Master Audio
$ V4 K8 v6 `* NCodec ID : A_DTS
) M) U9 j0 c' A# w( B3 ODuration : 1 h 39 min
, q% b$ N- p( Y' m0 ~5 ?Bit rate mode : Variable
& l$ B; u% j  c6 O- I! l; N* dBit rate : 3 696 kb/s
+ ]' B4 [5 ]; u6 u  B8 ?Channel(s) : 8 channels
  ], A; s! ~6 j6 {: ZChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
* E* {& y3 u: M4 f+ [Sampling rate : 48.0 kHz
  k# P+ O" P( ]' m6 ]Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)$ Q; p5 }4 j2 a- k
Bit depth : 24 bits5 g6 M0 f  W# Y# P) f# z
Compression mode : Lossless/ f$ C' F5 T! q1 ], l4 t
Stream size : 2.57 GiB (18%)1 I% w0 Z: j( i: @7 ]% ?- ~
Language : English
* f/ R! p$ z0 ]" b0 ^0 F5 X: F, lDefault : Yes2 U8 Q. `9 Q" F, q* J
Forced : No7 ]& D4 y% }% k# W0 |) P

* a' A$ l3 C! W8 ~/ [Text #1' u$ c8 q3 |, V0 b, C  ?3 ~
ID : 3
! A" P& e  [0 G5 o. IFormat : UTF-8
. ?1 Y6 o1 G& F1 M7 iCodec ID : S_TEXT/UTF8) u$ H1 ]7 I$ E' ~: \+ h
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- m+ a$ _% J1 F0 {$ `6 }9 u
Duration : 1 h 32 min
" M' y7 V, q7 w$ t) g+ ^9 aBit rate : 79 b/s6 r6 h8 K8 I5 C# e
Count of elements : 14604 e+ `9 l. i- A7 `7 O" [' ^
Stream size : 53.5 KiB (0%)5 l: A0 y$ R2 A) j. t/ ?0 c
Title : SRT8 |& V) t3 D9 x* R3 B  L
Language : English
9 W5 i/ h$ y) ?- Q  n% nDefault : Yes* U+ \: H1 \6 T" Y& l
Forced : No
) U  t7 I3 J2 _+ o" f+ ]: @
7 g  a- l3 |% n7 C) iText #28 p3 j" V6 p- I' ]$ B- X
ID : 4' K4 ]( q& M) ?1 d
Format : PGS
$ y9 b& ^  ~9 l  M1 D, LMuxing mode : zlib
4 E7 k4 y& [. F( d2 f9 {Codec ID : S_HDMV/PGS0 L) Y$ ^9 v+ g& Z2 Y7 F
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' P) A1 R+ g  b' D) [" T) y; T& WDuration : 1 h 32 min
. a( Q. y, _3 `; R% `/ @* x! ?Bit rate : 53.6 kb/s# D5 M0 c* z: B* ^) w5 N- w
Count of elements : 3253
+ _1 q5 j4 F# F! V  X: \Stream size : 35.4 MiB (0%)
9 y8 g0 n3 u8 {7 X! ^* l9 lLanguage : English
$ `  R5 h- h1 N% R; J! f- V- tDefault : No
/ `4 a" e! W. GForced : No
# {( ?7 r# e: G( C' M0 |
! u/ [  @2 S2 a. FMenu7 P# [$ X9 O. _! R/ g
00:00:00.000 : Chapter 01
4 Y0 M* v. g' ?, h  Q00:05:30.664 : Chapter 029 P$ s  K7 m8 N  ~. s0 \6 D3 ]
00:12:17.236 : Chapter 038 \2 V. L( o7 q! w6 z4 ]
00:20:47.788 : Chapter 04& t# V+ |1 r  B. L% X6 Y, t
00:26:59.910 : Chapter 05
4 m+ z( W) g/ N00:30:44.217 : Chapter 06
! f6 w5 W* z/ D, O. r00:37:09.519 : Chapter 07+ c" i( \+ x+ @
00:46:16.899 : Chapter 08
; z7 y' E0 u. b+ [00:49:42.855 : Chapter 09# H# U7 V4 k: `) W! I
00:55:01.381 : Chapter 10$ j3 Q( ]: {1 T
00:59:19.473 : Chapter 11
8 ?! f- d" f; T% {* V01:04:09.721 : Chapter 12  A# V  |- `7 l+ I, L
01:13:17.560 : Chapter 13
1 I/ ~8 `3 R0 n8 v5 X4 ]8 r01:17:44.326 : Chapter 14
& o; u7 j1 J) E) P3 ^! J01:22:40.914 : Chapter 15( j6 G) _. U. Y7 {
01:30:11.156 : Chapter 16
Video6 k. W% v' X: k' o: K
ID : 11 s' j7 t1 p* x% e
Format : AVC
$ k! @3 c. s6 S! K$ qFormat/Info : Advanced Video Codec9 Q: q6 q  `) }+ c( C% a  V
Format profile : High@L4.1
; T! Q4 {- |( ?1 dFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
) t( [4 P, n6 x9 \, ~Format settings, CABAC : Yes
" n" Z+ S7 w- g* _* t' fFormat settings, Reference frames : 5 frames& Y1 E. _% ]" Y% ]9 \6 f! U
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC: v  b" Z6 l. J: e0 ^1 t
Duration : 1 h 39 min, o% ?4 o& ~' `
Bit rate : 16.6 Mb/s
2 I4 M8 r  k9 D) f% jWidth : 1 920 pixels8 C  i; \. ^: f/ f- b) l$ }( Y% }
Height : 808 pixels, E$ B. H/ m2 j/ w3 o
Display aspect ratio : 2.40:1
& h" `4 p" y6 Y) rFrame rate mode : Constant: z8 a- n* [* q: p5 w( J
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS; d/ h. S: g1 X" J$ p1 K9 ~
Color space : YUV7 r4 R$ C0 N) F% t% H' T* k5 {
Chroma subsampling : 4:2:0
; c! }( F- C, eBit depth : 8 bits6 K% l2 F5 C' j, B& m
Scan type : Progressive; U" B8 c9 s1 i6 A0 K4 U
Bits/(Pixel*Frame) : 0.446
& X$ h: K3 `$ Z6 R! \, uStream size : 11.6 GiB (82%)
7 K; ]* Q# R6 W& @4 lWriting library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
7 y* `  U9 J# U) Z  V  u: N# g1 O' nEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80; j& k0 X/ E4 E- }
Language : English2 }9 R0 c2 [. g  z+ a
Default : Yes
7 m) \. T0 E( e* A7 hForced : No0 V9 T0 X( E2 _8 O0 o
Color range : Limited
) }' w1 D9 J) l7 l; t* N7 ?Color primaries : BT.709
, ?5 n- v* U  H+ z7 fMatrix coefficients : BT.709
- `+ O7 m! u# m% g' M
, W5 V$ g( E0 P3 vAudio #1' `2 s& L: c( d9 {
ID : 2
0 L/ w; T+ ]: F1 o5 E$ s0 J( G$ vFormat : MLP FBA 16-ch" ?8 H3 ^/ G* B3 E3 N6 Q
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
. p: I. u0 R! S2 a0 j1 [) q" YCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos- X/ N( B) M2 |4 a# O% [' u- P: Z
Codec ID : A_TRUEHD
4 `- Q5 U  [1 t- K2 z" R5 ^6 EDuration : 1 h 39 min
: r! E( N8 [$ U$ N; \6 ABit rate mode : Variable+ y9 L2 s+ y+ D' I8 K3 s
Bit rate : 2 930 kb/s  f2 ^# t$ A1 i
Maximum bit rate : 4 608 kb/s
8 Y# h# H# i5 c3 n( `% [+ ]+ Z  eChannel(s) : 8 channels
+ O/ y7 B( i0 s( H% @+ L' ^Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
% {* L; X7 H, s2 j6 O  ESampling rate : 48.0 kHz
' c5 P* X/ u, R6 w. }, {/ fFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
4 b; Y+ c- X9 o: cCompression mode : Lossless, u. O* U6 w5 e5 q
Stream size : 2.04 GiB (14%)
$ G8 t9 P! f3 _, ULanguage : English$ s; r  X( r/ s# C( z; a
Default : Yes  l$ ?( I+ a$ m1 {
Forced : No
- t% m! T1 K) P2 aNumber of dynamic objects : 15$ C$ F  l  w: M5 D
Bed channel count : 1 channel
$ I4 A$ q( w2 O' d* K- RBed channel configuration : LFE; s/ J, R- t1 o3 B1 @4 D. l
4 ~8 A8 _1 |* a# v& W3 A8 w
Audio #25 K, Y% Z* [6 t8 C
ID : 3
& g: h8 W0 Z. a5 [' ?) H) s. @2 o# kFormat : AC-3$ A, V4 h6 j! R% `+ `) T' R; K
Format/Info : Audio Coding 3
/ ]& R! r/ A( uCommercial name : Dolby Digital
6 r. \& k& B( R: w- L3 UCodec ID : A_AC3
$ g: R2 ^. @1 SDuration : 1 h 39 min
; y) |4 e- l: w5 S, ]* J+ T* ~7 PBit rate mode : Constant9 P8 _' }. L/ y  r
Bit rate : 640 kb/s
/ O; d( L/ g* KChannel(s) : 6 channels
' Q% I; Z1 b  T7 ?3 \5 `; kChannel layout : L R C LFE Ls Rs
; D2 O3 L( C5 `2 K2 \9 NSampling rate : 48.0 kHz
/ j& n' w) Y/ s& W, SFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). B! e- q6 |" e6 G& N& e0 t
Compression mode : Lossy3 z* C9 h; \. }9 U5 a" v1 s/ e8 ^0 ~
Stream size : 456 MiB (3%)& i7 J! o# Z2 p4 z" Q
Language : English7 ^) o$ n8 c1 {
Service kind : Complete Main  U$ H+ v; a& D$ U8 }; C- K3 L' r
Default : No5 E1 e" @7 R8 u( v* X
Forced : No
# g( v# b- R& @: s, M2 w# ^% b5 f# {+ H" w2 ~4 p/ |2 y: _
Text #1" w9 v+ O- A! q, }- q0 Q5 X
ID : 4
9 \7 C: m9 |( ^5 x  c$ fFormat : UTF-8* A) P/ Z/ p) z: m1 b% G! w7 L
Codec ID : S_TEXT/UTF8. Z  z& b9 p, ~0 a6 w, j/ [+ C
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
, m4 m' S# v6 {) ?. MDuration : 1 h 32 min
: L0 l9 H2 n7 g: |1 \' j8 h) Y  K+ fBit rate : 79 b/s
0 J9 N% s5 t! J# p( C6 s8 PCount of elements : 1460
+ e) O) A; Z8 T! R" ?; \  F% ]Stream size : 53.5 KiB (0%); `5 f# `0 l. b, D) _- G
Title : SRT% i7 K( O7 ?8 H& B1 ?
Language : English
. l7 [9 |% e2 {" p, ~( iDefault : Yes
6 p! I& X8 D4 G5 t) Z+ wForced : No$ i  U5 s* E! U, |

& Q2 Z1 ?3 N7 H5 Y9 AText #2
+ z; k' R7 F7 G; e+ z# ]1 z/ OID : 5* [& C6 @* H# I& }) T) `
Format : PGS/ J7 `9 t) o, x* {% l
Muxing mode : zlib' |3 r: A) `. N+ m
Codec ID : S_HDMV/PGS
8 x9 j6 j& b5 y8 V' j5 _Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 l* L" V) c- x8 M5 Y  V' oDuration : 1 h 32 min/ O3 e. S7 a, N  I# d
Bit rate : 53.6 kb/s* r& m, j( d  y+ r
Count of elements : 3253
2 ~: A8 a$ \) m2 z* A9 Y9 r  e% kStream size : 35.4 MiB (0%). `# i; F% Y' X) y' N7 V8 o
Language : English
6 j9 l( K: v  V( @) r9 N- vDefault : No- D7 _' S, O0 e2 r
Forced : No. Q9 ~9 i. k+ I& ~' d' R/ }
4 b3 Y! r) y# T' y) }4 c1 x3 M
Menu
& a2 k! e6 i: o00:00:00.000 : Chapter 013 B0 Y0 B7 b2 ]7 `: K3 q
00:05:30.664 : Chapter 02
4 T7 l' r% }" C00:12:17.236 : Chapter 03# F  P+ c" ^) H! o! M! s5 k8 }' E2 T
00:20:47.788 : Chapter 047 g+ h0 g. C/ ]8 m* L
00:26:59.910 : Chapter 05
; n8 w, s$ Z8 s# z0 M00:30:44.217 : Chapter 06' _& G" T( _6 O* `5 z
00:37:09.519 : Chapter 076 D" Q" v8 w4 }/ F0 w
00:46:16.899 : Chapter 08
( _9 O( F3 z4 P/ D! v3 U' R- P00:49:42.855 : Chapter 098 [" M; o" K$ q0 J& T7 v  R9 S$ n
00:55:01.381 : Chapter 10  W& F' `9 N+ S5 A& ~/ r9 j
00:59:19.473 : Chapter 11
6 A- T, E1 \: c$ `01:04:09.721 : Chapter 12
( x  J8 P4 a8 n, w01:13:17.560 : Chapter 13
! _- j* o( A8 _01:17:44.326 : Chapter 14
- p' {$ H1 t8 @01:22:40.914 : Chapter 15
8 c# i7 ?2 @% P! G# [" i! s) T) p01:30:11.156 : Chapter 16
Video
3 T% {8 j: D0 R& S* zID : 10 r* H% D+ Z; W6 |& E- ?
Format : AVC" O3 X3 R2 y# v4 K1 r# A/ A
Format/Info : Advanced Video Codec0 G6 w0 p, i( b
Format profile : High@L4.1
, K; ~; L" b) c+ H8 Y4 jFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames, a- a3 L+ g0 m$ T. i3 [3 C$ x
Format settings, CABAC : Yes
* F: D: L  Q" ]# |' wFormat settings, Reference frames : 5 frames
6 s! ^3 z/ ?- I4 l; q: u3 `Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC" r  k. ~* h& ]5 D; d
Duration : 1 h 39 min
8 o4 T" l. A! r; l/ C( ?Bit rate : 15.2 Mb/s. t' {8 r8 ?/ F9 `
Width : 1 920 pixels; c5 G3 E, o3 k5 Y4 v, n4 \
Height : 804 pixels+ T) v0 [, i* j, O
Display aspect ratio : 2.40:10 a; D7 v9 N  n, b5 l# E
Frame rate mode : Constant
+ j2 w1 @( f# l" t3 A" }2 pFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
' g4 @1 \3 X3 QColor space : YUV
) q* T& s" v6 VChroma subsampling : 4:2:0
" B0 k" G2 ^3 I  t+ u8 U4 E2 oBit depth : 8 bits
" G  E  i( u! [Scan type : Progressive
% k& z' l8 S* y0 GBits/(Pixel*Frame) : 0.410% q; Q# ?. u9 f" Y, s- u
Stream size : 10.6 GiB (80%)( S# M9 v3 \" f, J+ T4 B
Writing library : x264 core 164 r3065 ae03d92% {# |3 W4 N0 E% @
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70# l! ~9 O9 _( l
Language : English
  @! }) G: z6 d# Z2 O! f6 iDefault : Yes% i+ G2 o1 U8 n* g0 v( E
Forced : No4 P; P3 `7 T, m
Color range : Limited
5 [/ D4 r9 C2 s" A8 g5 U$ mMatrix coefficients : BT.7094 V* r  Y; n( j/ Z" q3 H
+ M7 e& |- K" q1 `! \& k' h9 ~. ]
Audio #1
$ e1 ]7 n. d! M2 `ID : 2, x+ T! a/ R3 q$ b8 u
Format : MLP FBA 16-ch
0 l0 j1 A( W" N  J  VFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
- f7 v  [; t* v" ACommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos) h/ t+ q* V0 O9 b3 N8 U9 {
Codec ID : A_TRUEHD1 h. J  B6 u& ^
Duration : 1 h 39 min; w) T- p$ Z5 ]2 N
Bit rate mode : Variable
1 F, D" |0 o/ d, c' @5 K  V$ I( P2 dBit rate : 2 930 kb/s
! v! F' S* W4 QMaximum bit rate : 4 608 kb/s
, z% h; M5 J2 ~8 S" KChannel(s) : 8 channels
9 y0 S4 I- m* K% A6 f. D9 A* rChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
; S2 A% J$ c+ eSampling rate : 48.0 kHz
  ^; Y0 B& U+ R2 y$ I8 z- FFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
& l5 s% R% x6 \. ~  j5 x* p8 w9 DCompression mode : Lossless
4 s% _% v+ G% h( L. g# k9 eStream size : 2.04 GiB (16%)
) P( R! e+ N  v" fLanguage : English0 P6 `/ F( [' Q' J
Default : Yes5 p9 b) P8 j$ N/ u
Forced : No
8 q1 g  ^" E+ r9 u) ~! tNumber of dynamic objects : 15% U& l) C) j1 s% g: i. J4 N
Bed channel count : 1 channel4 V# K4 a/ A( {3 A& W
Bed channel configuration : LFE
1 `8 t! J% n7 ~% A2 `& t2 O3 s& e9 j) |& S4 C
Audio #29 l5 b% o! l9 u7 c. {- n% X& p
ID : 3+ n/ K* O/ T  ]' [9 Q$ s
Format : AC-3% A$ C# P4 w3 y& S6 R" D
Format/Info : Audio Coding 3
3 k, u3 o8 O& M" X* r# NCommercial name : Dolby Digital* l* i, I7 A. a: M' I6 N4 |
Format settings : Dolby Surround EX
3 h) n, k4 n& O" Y( xCodec ID : A_AC36 y" d# ?' w2 e6 }8 O
Duration : 1 h 39 min
7 {) t$ J: F& g. A& cBit rate mode : Constant5 {; f0 u- D- p+ t! q1 L7 L
Bit rate : 640 kb/s  L! I! z! Q: R7 T, }# `" C0 [
Channel(s) : 6 channels* V! ?$ w, D1 |8 z& q) A: e
Channel layout : L R C LFE Ls Rs5 {+ u& O9 \: ~" ?
Sampling rate : 48.0 kHz
) m" @5 p+ J9 F/ Q- JFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 A0 t. y' o% p2 |" l/ E& i$ ?Compression mode : Lossy
3 b9 T5 E6 H2 A1 {) @1 @Stream size : 456 MiB (3%)
# N8 E+ |  |2 x( b" oLanguage : English
3 H+ `! n+ e9 s0 x- WService kind : Complete Main
; F# [& j) N# I2 q9 BDefault : Yes
: o/ Y; x/ {' N0 \0 yForced : No3 [9 J1 s3 M- ^
; j) H- V3 w1 r* N
Text #1
& Q( L0 X' p  m  [& y4 ?ID : 4
$ [: X+ i8 x8 M0 m5 ?' Y. B0 f$ l9 uFormat : UTF-8& j% k- Y5 ]( j
Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 Y$ a$ y7 n$ j' X2 FCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
; V7 M( h5 A" K7 E- kDuration : 1 h 32 min
2 t8 Q+ }5 N$ `$ A$ N2 X! |Bit rate : 78 b/s! M* L5 b+ i& ^6 y! s' N* c
Count of elements : 1450# F# m! F1 X3 _/ o
Stream size : 53.0 KiB (0%)
% i' x0 V) J% ?6 [* e, t4 ETitle : English (SRT), T/ F  C# ?) R: A
Language : English
1 D& j  t9 P) ^. s% H+ g7 sDefault : No
( \3 }% _/ x9 P- D, d% cForced : No# y% Q( n7 G+ L* _% c6 s' V
! X' _+ a, o8 O- `, }
Text #2- n, ?% R8 |6 \( k$ F! |
ID : 5" {( b: s# {0 c' D) l3 _4 ]6 t/ S
Format : UTF-88 O5 G: b+ D4 e) T+ Q) ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8
9 G- Q" q2 E8 I/ L" xCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
6 q$ `% h3 U( LDuration : 1 h 32 min
9 F4 v& x7 Z% M* a. _Bit rate : 87 b/s4 C% e' B; Y7 k
Count of elements : 1626! y8 E/ }6 `# R0 A; m
Stream size : 59.4 KiB (0%)# K+ \9 N$ m& d
Title : English (SDH SRT)$ a9 W6 g- K6 T* j' }  ]6 x; U
Language : English: o: g8 H1 u  k3 D
Default : No& i8 H0 `. ~$ ]% V/ x6 b1 L6 J: N
Forced : No
$ `, o9 Z$ @- a$ j8 y, i8 n* b1 y4 Q( D1 t6 D/ s4 i, o: d
Text #3
- u  O8 o4 n- |* _ID : 6
0 V3 r* W6 \+ m- _Format : PGS
! Y) q# U& _/ X8 ^& V8 O$ _* C  N  [Muxing mode : zlib! e; ?* d: Q$ _' W$ e$ N4 n
Codec ID : S_HDMV/PGS  |9 `* ~" e: ?6 v* W9 P% X5 _
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, Q1 U* B% W2 C5 T- }/ y  L$ @' vDuration : 1 h 32 min+ ?7 d  f9 U. z$ m$ U
Bit rate : 53.6 kb/s* b; h4 Z/ v% e. D
Count of elements : 3253
( ]7 J2 H' U7 Q  xStream size : 35.4 MiB (0%)* V$ F! v( w1 c* Z! f
Title : English (SDH)
" m6 z- O5 ^0 iLanguage : English
8 b7 l  s8 f2 B  E6 w9 rDefault : No
8 _% Q$ X" _7 n" R8 R- ~Forced : No1 ]2 u/ u8 Q& z: e: p4 k0 G+ L

  S5 y6 o5 K, G% m( oText #41 @% U* N& N) w
ID : 7$ ^# E' O6 [& o  h$ r% X
Format : PGS
: g* u! p' ?$ X: N0 g* y# wMuxing mode : zlib! T! H: P  Y* `5 s! f
Codec ID : S_HDMV/PGS
0 _& c$ L  V( T( P+ E1 ?- pCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' V# B- Q9 h5 U/ x6 k$ g4 O! DDuration : 1 h 39 min
8 Q# _. k6 {" A0 V( z* o$ n0 VBit rate : 41.1 kb/s
& y4 J" r/ C% R  }8 I! aCount of elements : 2833* i# j+ y  D5 B$ t% W- s3 f6 b5 A
Stream size : 29.1 MiB (0%)1 B1 a8 H4 v) F0 C& I$ S% ~
Title : Spanish
3 G. I, \" J: @  H: DLanguage : Spanish
% i; w; e7 n: |, n- p# m/ n. [/ tDefault : No
, M" M1 `& `- O$ ]3 R& tForced : No
0 ]+ \7 N' |# k: S+ Q
1 }7 ~& V- \$ U% O6 l2 c; wText #5
6 C5 |0 D, z) DID : 8' u/ h) W9 t( ~7 p$ R4 P
Format : PGS
0 j! g+ Y4 V. t# W$ ?8 ^0 ?Muxing mode : zlib
9 z3 d% L) H$ y  ^. z1 L$ g4 BCodec ID : S_HDMV/PGS
* N/ M! _: y1 _& L) q) VCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 l7 Y3 j5 ^, H, V6 R
Duration : 1 h 39 min
2 b1 o) T6 `% F& i6 i% jBit rate : 41.8 kb/s+ J" H: y- j" \9 ?- z4 w
Count of elements : 2855
% e% d5 H# B: k" u, n9 }Stream size : 29.6 MiB (0%)
4 C$ D$ y+ Q  |" N) RTitle : French
& w8 h' ]+ E/ n$ B$ [5 x9 a8 SLanguage : French
6 E# C1 L0 X2 d1 WDefault : No
# I; G% _) w5 EForced : No& M- @1 t( j. T
; e/ ]9 ?& y) h5 L5 \. v2 P
Menu
  ]. {0 S7 P# s7 v4 k00:00:00.000 : Chapter 01% ?7 X) K! a" J8 M
00:05:30.664 : Chapter 02
% w7 {9 k4 v/ b7 o00:12:17.236 : Chapter 03
- M: L: D' d$ S3 e5 a0 _6 P2 K. A/ D00:20:47.788 : Chapter 04' e. d$ y  U$ C, }: |& `
00:26:59.910 : Chapter 05
! f9 h/ d) s  k/ i' l0 x$ `0 s7 u) Y6 d00:30:44.217 : Chapter 06: t1 M, @0 P" b
00:37:09.519 : Chapter 07
6 @# o" a0 w9 `& G9 A00:46:16.899 : Chapter 08
, Z3 v6 L; c! y- w5 P' x00:49:42.855 : Chapter 09
5 @7 M# m8 A. d7 f7 N( p00:55:01.381 : Chapter 10
5 t, t2 m9 A, f) [: H4 X00:59:19.473 : Chapter 11
0 Q- T4 q+ ^( ]01:04:09.721 : Chapter 12
$ Y( ?% _  O1 c# {/ {& [4 h01:13:17.560 : Chapter 13; U7 S* ]% }* J+ |. X, c
01:17:44.326 : Chapter 14
! n! ^1 w/ K1 g01:22:40.914 : Chapter 15
  R" P" N- k. h- N; ~01:30:11.156 : Chapter 16

- V: w% b) `) s& q6 P
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

283

主题

477

回帖

4523

积分

Sponsor

金币
278 枚
体力
2675 点
zhangwenbin 发表于 2021-8-25 11:06:09 | 显示全部楼层
[动作战争] 杀手妻子的保镖/王牌保镖2 The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 THEATRICAL 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-MT 14.16GB & 14.12GB
蓝光论坛里

0

主题

729

回帖

2653

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
1126 点
fankyxie 发表于 2021-8-11 20:30:50 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
' w. j3 q; @8 b7 Z3 k+ X2 r- l祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!7 s5 ^, M+ S# ?, Q

0

主题

1252

回帖

4972

积分

Sponsor

金币
327 枚
体力
2170 点
zzk980220 发表于 2021-8-12 19:51:22 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。. D4 f: w! {7 c6 J$ |
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
7 z3 F* ]3 C: b3 U% P* ?/ \& T! U' \" P3 k$ Z

0

主题

161

回帖

2467

积分

Sponsor

金币
394 枚
体力
1727 点
ljy-123 发表于 2021-8-9 07:56:00 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
! J- K; u% x. P% O, B, I& Zbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
: A8 r  F$ ^+ v. r

0

主题

905

回帖

4073

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
2200 点
sclzywxl 发表于 2021-8-9 11:40:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

577

回帖

2461

积分

Sponsor

金币
46 枚
体力
1301 点
luyife 发表于 2021-8-10 13:59:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
头像被屏蔽

0

主题

95

回帖

820

积分

禁止发言

金币
117 枚
体力
411 点
top3dmax 发表于 2021-8-10 15:11:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

90

回帖

829

积分

Sponsor

金币
23 枚
体力
597 点
ricky_sh 发表于 2021-8-12 07:10:13 | 显示全部楼层
非常好非常好

31

主题

2734

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
1968 枚
体力
7382 点
QQ
shiji1973 发表于 2021-8-12 08:44:14 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

576

回帖

2665

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1535 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-8-16 00:00:19 | 显示全部楼层
感谢分享精彩资源

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-23 04:12

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表