BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 967|回复: 16
收起左侧

[动作战争] 杀手妻子的保镖/王牌保镖2 The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 THEATRICAL 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-MT 14.16GB & 14.12GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4116 枚
体力
32636 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2021-8-9 04:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 V) q9 i: M1 l8 c" K

" n- t/ Y( K$ e3 b◎译 名 杀手妻子的保镖/王牌保镖2/保镳救杀手2(港)" H! Y5 E2 g* _' D# S/ P
◎片 名 The Hitman's Wife's Bodyguard / The Hitman's Bodyguard 2
9 e9 X/ ]' u+ L! E# P3 S! M4 Y◎年 代 2021  d: m- D: o/ c
◎产 地 美国/英国
& A& ~* A* F. q◎类 别 喜剧/动作/惊悚/犯罪- s0 i* R% I  D+ {+ k" r* D! c6 o
◎语 言 英语/西班牙语/日语/俄语4 `: k0 E! [, E# _
◎上映日期 2021-06-16(美国)/2021-06-14(英国)
6 i0 ?0 D& R% J, A◎IMDb评分  6.2/10 from 35,814 users8 N% u2 L! S. b; i7 _
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8385148/
, r1 w/ k7 G- E+ @, B◎豆瓣评分 6.3/10 from 12,842 users1 X' o+ z' X& Q& n% b
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30216729/5 e8 n( ]! T4 X( i. t3 R
◎片 长 1 h 39 min  \/ T) w7 c$ [/ c2 O. T
◎导 演 帕特里克·休斯 Patrick Hughes% O9 t0 g( x% g1 q" |
◎编 剧 汤姆·奥康纳 Tom O'Connor- g8 m/ A0 s* O' V+ S, g' R* [
     布兰登·墨菲 Brandon Murphy1 W& h$ q: m8 G) P. z3 o4 g
     菲利普·墨菲 Phillip Murphy
) V2 {! w# F' a) \& C9 @◎主 演 瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds% b3 j( x+ F8 C# ?8 s* U8 f+ U: ^
     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson3 E' s/ B+ f, X1 L- z* r6 B
     萨尔玛·海耶克 Salma Hayek0 U7 @8 O1 _+ V: K1 x
     弗兰克·格里罗 Frank Grillo$ k" U9 {* F& z  @
     理查德·E·格兰特 Richard E. Grant4 e* H. J$ H/ i6 W& M& T
     安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas
# B. I: `$ G0 T% x     摩根·弗里曼 Morgan Freeman; l3 Y$ R' A4 V- A9 N4 f* e' v: ]
     斯图尔特·亚历山大 Stewart Alexander
# M' S- R: {0 k5 {& g* l     早乙女津和雪 Tsuwayuki Saotome9 [' |$ [1 X8 w* n! `
     丽贝卡·弗朗特 Rebecca Front1 ^! Q$ `+ P4 E8 s4 o
     诺杰·赫拉尔 Noortje Herlaar
2 G4 T& V7 e9 y/ O" b     迈克尔·戈尔 Michael Gor# j& M% p" d$ J0 H- q2 w
     乔治·格伦 Georgie Glen' u$ V9 b# d7 m# x  w. G7 m
     巴里·阿茨玛 Barry Atsma
. D, R0 C( B) o: h: t) j+ z& o2 @# j     蒂内·朱斯特拉 Tine Joustra0 T4 m5 N5 _" P
     加里·奥德曼 Gary Oldman! f. I' Q; s3 A
     玛丽安娜·维基尔斯卡 Mariana Vekilska
4 Q5 P2 r- `! j" I+ Y4 V     布莱恩·卡斯佩 Brian Caspe
' z' N' w0 f) p     丹柯约尔丹诺夫 Danko Jordanov- I8 {; K: G& g' }' }4 o7 p( b
     西蒙·安德鲁 Simón Andreu
3 u1 ]" p9 c2 o0 m7 V, M     塞尔吉奥·托里科 Sergio Torrico
) _* H4 r& V( }1 a     布莱克·瑞特森 Blake Ritson" g; r3 R( A3 i
     汤姆·霍珀 Tom Hopper4 Q$ l* q8 M/ M" M* _. u0 _
     加布里埃拉·赖特 Gabriella Wright% T" N8 ^+ v4 x9 |0 _7 M7 p$ Y) ]# P
     卡罗琳·古多尔 Caroline Goodall$ e0 O" ~4 K7 _6 ?
     爱丽丝·麦克米兰 Alice McMillan
: E  {- V4 M, O- n1 k$ R& D     伊万·朱里奇 Ivan Djuricic( i* u- Y" Q8 F/ E; t- z# y7 m% `6 m
     米尔托斯·耶罗勒曼 Miltos Yerolemou
$ U3 Y7 X6 M6 b8 b7 r" n7 L# ^4 O, ~     帕特里克·休斯 Patrick Hughes
, e9 }0 x" |, W8 [# l     德拉甘·米恰诺维奇 Dragan Mi?anovi?. E4 D7 r9 I0 p6 a; K. [- h
     托米·梅 Tomi May2 C" N# `7 H" h! z
     乔纳斯·塔金顿 Jonas Talkington" \+ K2 }( H1 g# s( Y
     小恩佐·斯奎利诺 Enzo Squillino Jr.
% _4 X6 g0 C8 x3 y  o     吉欧里奥·贝鲁蒂 Giulio Berruti
/ L* c* g) ^& A9 S     鲁道夫·科萨托 Rodolfo Corsato- O6 ^; @* X2 R: c/ a3 q- p: c9 k
     卡蒙提普·克里希·阿什顿 Kamontip Krissy Ashton
/ T& ~+ B( B( {- c     贝卡·宝陵 Bekka Bowling
& ~; M) U4 z; G( k     贝恩·科拉科 Bern Colla?o. T  A+ w3 C4 \9 |9 `9 O! _, @
     内森·库珀 Nathan Cooper( Z  @$ L0 L0 Q
     罗杰·金 Roger King. A$ U% E/ Z. G$ C  v0 g3 e
     阿德南·昆迪 Adnan Kundi
4 V; e. Y4 k: \     马雷克·里奇滕博格 Marek Lichtenberg2 e1 Q' }9 x$ r* L! z, j5 U* f7 y
     希滕·珀泰尔 Hiten Patel
. n, F: ~0 @6 i+ m     佩特拉·武凯利奇 Petra Vukelic& a: H0 ]2 n' F( k

6 j2 M0 u  r$ P, F8 }, f! b$ C◎标 签 喜剧 | 动作 | 美国 | 犯罪 | 2021 | 电影 | 欧美 | 電影
- z9 C8 R  j5 \
9 `: I8 F: \# u/ @2 N◎简 介* \$ j8 Q8 ?; v2 {6 w" h! @, {# S

% W! O- W! x+ z7 t1 q8 H- _ 这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯,再次执行一项要命任务。+ [" z' w0 T) T: r# @& n% I
& f/ D5 B2 j  b/ L: ?: G. x9 x
 大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。
  v6 `* F8 A7 X7 p2 x; h/ e+ ?& M8 B* H1 v- n
 布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路,三人在一个全球级的阴谋中陷入困境,很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。
$ W4 [0 X1 v2 p! A: s, M/ @) W3 g! J. t* M! r1 S- ^9 ^
 摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局,他饰演的是——嗯,不得不看。
% H' T* g" {% W9 X" N
8 z& J/ B  J0 a0 S- V/ v The bodyguard Michael Bryce continues his friendship with assassin Darius Kincaid as they try to save Darius' wife Sonia.5 A/ _3 j! V1 C. v4 |$ S
Video) |* x5 U2 X+ k/ d& ^& M. E7 I6 A  O
ID : 1% x& y7 R4 q: U: ~
Format : AVC( g; N2 U, Y3 h2 ?7 h+ ~
Format/Info : Advanced Video Codec
4 E7 o, r* t: c/ [+ E- BFormat profile : High@L4.1- h% [' z0 N+ A! s% R4 |
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
% k- H% \# {1 V" K# pFormat settings, CABAC : Yes
. J7 s7 F" {& z( B3 t# }Format settings, Reference frames : 5 frames
, O  @" A* t7 p. d, a4 ~Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
, t- k6 T4 X# Q4 R* L/ `Duration : 1 h 39 min
* q9 @3 l" t: f! I2 k. KBit rate : 16.6 Mb/s
. @5 Z+ [8 G  t1 U9 F9 f  DWidth : 1 920 pixels
# `2 D. V. ]8 X: ^; b5 UHeight : 808 pixels. c$ @! ?* d/ Q; P9 Y: A
Display aspect ratio : 2.40:1/ e2 y0 \7 ]2 s, [
Frame rate mode : Constant
. @* h" h3 m- y. F" SFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS) U% }, M# ^% w
Color space : YUV
8 p( |; G: D1 H1 X+ P0 TChroma subsampling : 4:2:02 O0 p  Q, H6 J
Bit depth : 8 bits
+ @/ l/ \$ O+ s; c" jScan type : Progressive
+ r& @1 p/ T4 wBits/(Pixel*Frame) : 0.4464 b' H; A, F0 L2 |( V
Stream size : 11.6 GiB (82%)
* m# z4 g: l1 E% G6 D  @Writing library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
" h1 A+ u% M8 ?9 G* q3 SEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80; P* D. L4 C: z3 s# q; K0 _4 D
Language : English
% r! _3 m  b* [& A6 x! v; u. qDefault : Yes
# E4 ], l% m( y0 A) \& q% T  N% FForced : No! l7 y- b9 I9 u3 X
Color range : Limited
/ |& F+ m& i2 f9 r, ]Color primaries : BT.709
5 B' n* e3 m1 L& vMatrix coefficients : BT.709
, v0 X% \6 H5 p% ^3 M
5 d  ^' L3 h  m1 h5 rAudio' r! r  g6 L8 h0 o; z7 I
ID : 2
" ^0 V) n, {8 fFormat : DTS XLL
" r( [% E% i; ZFormat/Info : Digital Theater Systems
9 }8 u4 E1 o% M1 ^9 FCommercial name : DTS-HD Master Audio: q- Q! d; C! Z$ d" B
Codec ID : A_DTS
8 `8 u6 x( ~: P/ jDuration : 1 h 39 min
: u  d2 ~" P0 H; U5 uBit rate mode : Variable; _: A( c( [- P
Bit rate : 3 696 kb/s
: \6 r! X& C+ L, Y4 BChannel(s) : 8 channels% H  \# ]2 \7 C% ~9 q* [
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
2 @" ^  p$ H: l2 `4 sSampling rate : 48.0 kHz
/ d1 V) u# m1 ~Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
& O0 d* E$ i/ B2 _+ l* h" J! n, ABit depth : 24 bits
3 y4 y& ^% z. d2 F* u$ PCompression mode : Lossless
: r  E! g. M! T% {Stream size : 2.57 GiB (18%). v: y# [* x. d9 l+ E% S
Language : English
9 \) g; k' A- n# M+ m$ tDefault : Yes" x1 ^) b. S# I6 Q. h& G4 \
Forced : No- f1 |8 |3 U' O3 O1 L) U! J5 h  y
& M- q" V/ z' B: a8 L$ X5 l  Y
Text #1
+ e5 _- ]6 z3 r" e( T$ zID : 3
! M7 a% `1 E/ Q+ Z) C( ZFormat : UTF-8, {1 R6 y% s- ~/ o; M* j- n8 k+ T
Codec ID : S_TEXT/UTF8* M% c! g! D- C& u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
, m* ~+ n' K3 R% \& LDuration : 1 h 32 min; x) o( d+ o( S+ y( A5 @2 `
Bit rate : 79 b/s# X( f5 o. I, ]$ Q/ k& c
Count of elements : 14605 V" S5 N$ V; h9 P
Stream size : 53.5 KiB (0%)" x( i5 t1 O& \% A2 O) O
Title : SRT/ B0 ?. g0 P7 @( X" j
Language : English1 v0 K: [6 e+ [. `6 V
Default : Yes  y* q  m/ a3 a* q2 K. s1 @8 b
Forced : No! H" T" I3 k6 J3 x& [/ F; d
" ?6 X$ {! g6 Y3 P, y" I8 X/ X
Text #2
, H! u- d+ X5 |3 E' W' SID : 4
8 }* H4 @$ c% i/ rFormat : PGS
( j. c6 |1 t2 e- aMuxing mode : zlib
' @9 A' v$ r; P3 {Codec ID : S_HDMV/PGS
, I1 c/ ~, n' E9 NCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) h* `  G4 O  o+ U' I* d
Duration : 1 h 32 min
2 f% p6 Z/ G+ y1 d# ^( SBit rate : 53.6 kb/s, @/ ?; u: ^& A2 m6 e
Count of elements : 3253
+ r8 }2 p7 t' X& x7 tStream size : 35.4 MiB (0%)
% o3 C" T' _; ?/ }5 RLanguage : English
' S9 H' y+ O9 j5 p2 U$ X: vDefault : No
! q: p7 j$ ^  e1 ^% M+ |7 _Forced : No
( s0 v& G4 F' }9 m! A" N0 o3 A/ c0 s; x
Menu
8 \0 B9 q& a2 Q6 H, [00:00:00.000 : Chapter 01% z8 U! ]# |7 v
00:05:30.664 : Chapter 02
) U& }8 ~! P; d, O00:12:17.236 : Chapter 03
1 g: @8 |- b( e- y2 A9 C00:20:47.788 : Chapter 049 ^9 b5 k2 K% E& E7 p3 J% [/ |/ v
00:26:59.910 : Chapter 05
5 z' ]) m; N1 ?* v% [  F8 ]00:30:44.217 : Chapter 063 |& T1 \  D" d  U
00:37:09.519 : Chapter 07! f6 V0 }- y0 N% G
00:46:16.899 : Chapter 08
' V" C; ~8 ?8 p. l1 |7 T6 ]7 W  V1 E00:49:42.855 : Chapter 09
. G! {  g5 T1 y: j00:55:01.381 : Chapter 101 t4 B' x4 E' ]  R' m
00:59:19.473 : Chapter 11
9 K% i& U4 w$ d8 Q, ~$ h01:04:09.721 : Chapter 12! i$ z) R2 B! C
01:13:17.560 : Chapter 132 `# ?$ a. P: J8 {& i# S, `$ P. b
01:17:44.326 : Chapter 143 \) e1 n8 _! f. i9 w9 W
01:22:40.914 : Chapter 15
3 J$ p! r. K' t2 C+ Q  M01:30:11.156 : Chapter 16
Video
8 Q( O0 S( x3 c8 R, e" I1 h; _$ F" OID : 11 D$ X7 f  f6 W* V, T+ o
Format : AVC
$ L* T" X' T, m  b% \% n4 `Format/Info : Advanced Video Codec8 K( b$ n' y0 M7 H% p) H. F1 @, D
Format profile : High@L4.1) n, e3 B4 j+ n( i/ A9 M
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames7 E2 s' p% N8 f  s0 e, k
Format settings, CABAC : Yes
* ]" b* @# \6 f  Z: TFormat settings, Reference frames : 5 frames: S% v7 x' G* ^3 H1 K: c# E
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
0 [& D& m, h% g. UDuration : 1 h 39 min
8 Q' i  d# M) ]0 H: _8 c: cBit rate : 16.6 Mb/s3 ^& u! S# y, N- `: R9 L# ^
Width : 1 920 pixels, B0 ~, o: f# z/ K
Height : 808 pixels: E4 f  E: O5 {) _" i+ G
Display aspect ratio : 2.40:18 V6 N2 Z* J  k% _( z
Frame rate mode : Constant
6 w$ j+ L+ a( m1 f% CFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS! Y0 w9 a. L7 L" n3 P4 H) \% V
Color space : YUV
5 m& t0 B5 s4 g" C4 XChroma subsampling : 4:2:0( r" D6 b7 b6 h8 r; b4 C
Bit depth : 8 bits
1 {9 u' {, Z; Y& N) FScan type : Progressive8 y9 P6 N; J2 f2 G
Bits/(Pixel*Frame) : 0.446
: K! S, G8 m: V, D$ C; n6 \Stream size : 11.6 GiB (82%)5 K* u; D" k+ D: @: {
Writing library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
- @& p5 F$ H2 g9 z8 N1 fEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
: V2 ]$ g+ X9 ^" X4 \/ j. z7 g, Z6 aLanguage : English7 f, y* ~* i/ m1 x
Default : Yes
0 v" [9 C# B6 m9 ^- ~Forced : No3 o: i+ ^7 d  {7 X" e$ ]
Color range : Limited
" B" G( G* C$ FColor primaries : BT.709* n* w$ g4 ~# l7 z+ o
Matrix coefficients : BT.7095 [$ j' J8 g- o3 o7 @8 b' Z

% m/ M2 `# B! B) K& v, t* WAudio #12 b$ j4 l" X" E# N3 D' @
ID : 2+ v- q0 R! i* R* _# u
Format : MLP FBA 16-ch) I% @9 B1 ~0 ~, v2 ~
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
+ z; R" `+ T/ z% r- g/ MCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
5 A4 M0 m. N! ZCodec ID : A_TRUEHD
  H6 _2 m/ D& l+ m5 d6 S( d) MDuration : 1 h 39 min
8 O2 m5 h  ?, sBit rate mode : Variable
' p: f5 i0 B6 d+ o7 x1 h; h  dBit rate : 2 930 kb/s% U$ U. N4 x4 Y8 b0 c7 M
Maximum bit rate : 4 608 kb/s
& d! p  F' K) }2 e5 Z! v6 SChannel(s) : 8 channels
8 S; _# s( X1 ~5 R+ P7 v, j/ ~Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
% n$ ^5 o; f! ZSampling rate : 48.0 kHz; i. S; S0 t7 K
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF), h0 u+ m- u1 H- q1 ~; x. w' V' ?
Compression mode : Lossless
9 C* c+ ~- O$ q% l! n( J  [" WStream size : 2.04 GiB (14%)
* L. a, E$ |( V% O% @; T3 xLanguage : English6 }0 l! Q! y, j# y3 A9 Q) U1 V
Default : Yes* t& @7 J( d: b# r( e8 q
Forced : No( H* Z) r  M; a$ H5 E& f; Y6 z7 B. _
Number of dynamic objects : 15  q# g: H1 Y: Z3 Y- E
Bed channel count : 1 channel
' @8 u! ?$ z7 ^$ tBed channel configuration : LFE0 C" \4 [( v4 K
8 }9 p; R5 s- A( f2 T  b
Audio #2. y% h8 k% |& D, I; @- P
ID : 3
0 s9 K5 U3 ?) i2 v# g, I5 ]& nFormat : AC-3! S+ K6 i' g  u
Format/Info : Audio Coding 3: m( k; h& f" u$ n6 Z
Commercial name : Dolby Digital
! E; G0 {1 j1 ~' A+ ]; L, dCodec ID : A_AC3
/ T- D9 \' H; s. W" ]) \1 Y6 m: }8 ~" ]Duration : 1 h 39 min
4 n4 T3 B; o$ Z2 U- QBit rate mode : Constant8 J' x$ Z. q& `/ q1 x/ a/ f; ^
Bit rate : 640 kb/s/ X$ A% `3 F4 Z6 }3 ], _% R
Channel(s) : 6 channels; z" I2 s- E7 T# s! N
Channel layout : L R C LFE Ls Rs2 B: Z' M) T4 U# {! T
Sampling rate : 48.0 kHz1 g5 F6 b0 n; E
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 l' A  J6 T6 V, g; j+ R- H
Compression mode : Lossy3 F- G8 p8 F% a0 M
Stream size : 456 MiB (3%)& r0 j2 d6 }- c, j5 T! y
Language : English+ k" v. z# ^7 g; L  J
Service kind : Complete Main
% ^$ v& C5 c; E( D2 a. RDefault : No
, u0 y( k2 o: f2 n# }# P; O5 ]Forced : No
% `$ e4 @9 g) g: N( u, k8 t3 C4 W0 T5 r; `" x" a0 h8 N8 l7 M
Text #17 j$ [  F: n5 F& {# i6 C% n# T
ID : 40 j7 t9 B! J1 o$ N( ^1 g. Z
Format : UTF-8
4 g: v0 `) i. G5 ^+ KCodec ID : S_TEXT/UTF8
: O/ c' F2 G% V$ b' e8 `# pCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* g8 a- Z+ F1 R6 }Duration : 1 h 32 min
% z. f" w! D: N8 j1 {Bit rate : 79 b/s
8 d- A: R" B( Z4 ?- `. Q* R3 q7 SCount of elements : 1460' i+ Y3 ?. A$ S+ C
Stream size : 53.5 KiB (0%)
  @: e+ W# L, g: K" ?Title : SRT5 b7 e% S6 V* j6 B1 i
Language : English
% K4 W, B% C* I* O# B  h" N) d9 kDefault : Yes
2 I$ v- a8 \( ~# z6 i$ W: GForced : No2 Z7 {& R) d/ ~* d' W' M
2 o. {% b% v  Y% H  C4 h( O& s& d4 s+ L3 {
Text #2
/ ~* }+ V1 K/ M* M/ v) L4 yID : 5
. f' d0 O, b* b6 N$ D) T0 MFormat : PGS
( h1 N5 e% c, p8 v2 r9 d7 h2 \9 i( mMuxing mode : zlib
0 N+ M# B- j, a- m3 C4 _$ c; ^Codec ID : S_HDMV/PGS
$ s" j5 f+ V  i& nCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# O3 H) U' o6 r, ]9 U7 ODuration : 1 h 32 min2 F4 Y9 a7 w" |* d9 ~
Bit rate : 53.6 kb/s4 \' t( E7 [* y% p# v$ K
Count of elements : 32535 ]! L" [9 ^- @. ?4 d8 v
Stream size : 35.4 MiB (0%)4 L( c! h" [) C/ o5 e) I
Language : English
& r/ Y- a% t' u0 d2 c: cDefault : No
: w" X9 m4 m( S  f+ cForced : No
6 V) V  g! a7 Y+ ?$ Q
$ |/ J1 F: c! |% @# J. dMenu) l. z, B8 M" i1 {6 z1 ?
00:00:00.000 : Chapter 01
* Q3 u3 h7 w! l9 b0 P' Y00:05:30.664 : Chapter 02
* S# i( g3 _) z) l& l: q+ M: v% P00:12:17.236 : Chapter 03
! M3 M' D) ]3 ]00:20:47.788 : Chapter 04/ q* g+ _, e( X3 r
00:26:59.910 : Chapter 057 z/ g$ K* ^" x9 h% `
00:30:44.217 : Chapter 06
6 ?) M! ~" {- L( h! U5 C; y7 R7 r0 r00:37:09.519 : Chapter 071 j; n" _+ ], p2 O# d6 ]! S  w
00:46:16.899 : Chapter 08+ L1 k: B# j! l: U# ]
00:49:42.855 : Chapter 09  E5 m0 |7 l* ^- \" u" z: Y
00:55:01.381 : Chapter 10
7 s% H* J" l) s( f& B00:59:19.473 : Chapter 119 O8 O8 J( y! j$ @( V% A& {  T
01:04:09.721 : Chapter 12+ P3 {: @$ J3 t# n/ i
01:13:17.560 : Chapter 13; G8 q5 S) Y) Y- l# S
01:17:44.326 : Chapter 14/ n/ ?  _) ~. \8 [. d
01:22:40.914 : Chapter 15' W( }6 d& a; P  f* m
01:30:11.156 : Chapter 16
Video
+ w7 H7 I9 h2 X8 ~( j; r. SID : 1  K, |% P5 |5 n* ^) _( U
Format : AVC3 ^9 P, q$ a9 y" _* A/ y
Format/Info : Advanced Video Codec
% o; D; T8 R. R5 ?Format profile : High@L4.1( ^: \0 t1 L% x3 `9 B" ~2 d
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames& c( v* h* Z% r
Format settings, CABAC : Yes
( _; v) R2 z0 P) jFormat settings, Reference frames : 5 frames
! K9 _. R; B" D2 f' ICodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
( i7 Y" u$ ]  i- ?9 ?" P; G& lDuration : 1 h 39 min  @5 }$ J  ]! p7 h
Bit rate : 15.2 Mb/s
, C5 D. l0 M: f# R  {Width : 1 920 pixels
3 K. M/ a1 ]$ ~0 qHeight : 804 pixels" H, R$ U! |8 q. V6 c% C4 k
Display aspect ratio : 2.40:1
* x0 w7 A; `% k8 D! k9 TFrame rate mode : Constant
9 v( ?+ T5 y" @Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS* e9 u7 a; m% S5 x
Color space : YUV3 Y# [8 ?6 d% J. `5 L
Chroma subsampling : 4:2:0
3 Z" G2 \, F9 _- C8 ?5 ]Bit depth : 8 bits/ m. ~8 f0 l- Q( E$ t; I
Scan type : Progressive
( b' f1 `6 s0 W0 U2 U, LBits/(Pixel*Frame) : 0.4105 H0 h+ n+ l+ X5 d
Stream size : 10.6 GiB (80%)
  N' H1 i$ ^! N6 f+ |; k7 z2 Q8 FWriting library : x264 core 164 r3065 ae03d92
7 ~9 t; J& g0 e0 V  S% w# n5 REncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70  `0 ]+ p$ A2 Y/ x/ h
Language : English$ V  q$ D2 w# ~% D
Default : Yes& K+ w  T  d  v- M0 Y
Forced : No, t! ^# {" j: O* Q6 @; r2 H$ K
Color range : Limited6 y: H/ _& f4 ^: C: U9 X
Matrix coefficients : BT.709
* m7 Y7 R. C( h1 {# a0 }9 W8 \
6 c5 }% p6 K6 S) }/ h; bAudio #18 b6 T8 \4 O" A4 b; o8 m
ID : 24 b/ ?3 K. a7 C) J
Format : MLP FBA 16-ch
- ^& X" {  M/ P7 w* z; Y0 KFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
. _  _- P3 b0 ~# FCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
3 q! }" L( x% Q& J/ p" PCodec ID : A_TRUEHD1 l$ y* Z& a( D( s+ k
Duration : 1 h 39 min
( D9 k$ N  B2 ?: WBit rate mode : Variable
. z: y6 d* h( I$ YBit rate : 2 930 kb/s9 U  ^! S# J) L, g5 M9 H9 T
Maximum bit rate : 4 608 kb/s' z0 z$ k/ ]) ^$ z$ e
Channel(s) : 8 channels
: U! C, c+ \% f: |0 F( w+ LChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
+ O' O& t1 ]5 n. |& \; i, MSampling rate : 48.0 kHz
) b1 v, L1 z& GFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)) Z" k+ X  Z5 p) }5 y; ?
Compression mode : Lossless
  B+ J6 `6 g" {" F3 Y# E3 vStream size : 2.04 GiB (16%)
) |1 `: @3 _9 @" {/ J2 T" C1 QLanguage : English4 @5 ?$ q" `  ]0 T2 w0 l
Default : Yes
3 V3 o% q5 w/ ?Forced : No* K/ a4 F0 b9 @2 u( Y* A) d, y
Number of dynamic objects : 155 @6 [  a5 t: b. ]& d0 V3 a6 p, C
Bed channel count : 1 channel
) N) l; q8 s) k& Z: B- P% l0 ZBed channel configuration : LFE5 N( X; k! p/ R' ]8 V3 ^2 V4 a# u7 x1 [
4 f+ ^& J! }9 G; r
Audio #2) P# n  Z5 N* ~1 Y* t) e9 t
ID : 3
9 k5 ?  E! R! ~0 l1 rFormat : AC-32 S! Q" O+ b) u4 ?9 q) i
Format/Info : Audio Coding 3$ u$ ~' a7 X$ K2 V; g
Commercial name : Dolby Digital" _2 N9 |4 Q: f& K: f8 B- W
Format settings : Dolby Surround EX
, D2 u* \0 p# O; BCodec ID : A_AC3
  [% z$ f+ f( ]& F7 eDuration : 1 h 39 min
- _: }7 u! l- M. C% cBit rate mode : Constant
5 \$ {. D& r0 s$ l! P+ IBit rate : 640 kb/s# l# f9 i# ]# {8 W# i, C( L' _
Channel(s) : 6 channels
! j0 O# q7 f/ z) g  IChannel layout : L R C LFE Ls Rs
, B: e. x) c: W; q  NSampling rate : 48.0 kHz& M. `% q$ `9 _" {4 O) I6 r1 N* C
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
( o5 U, m  H: U: t' h$ T( @Compression mode : Lossy$ ]: T, N7 I7 S; y" J% `
Stream size : 456 MiB (3%)0 Q& }0 Y- t, I2 ]
Language : English
; l: u. H5 V* W; o5 sService kind : Complete Main, J' o7 e  C; K6 d5 j$ K7 q
Default : Yes1 K! c5 i5 O) U4 e# W/ s0 J9 F
Forced : No9 \6 A$ Y2 |3 n( w, E8 n

* t, W- }, I2 i3 O5 o/ @" sText #10 N5 ~" ^) m1 k4 y: i9 P
ID : 4& j- D/ Y9 |% j. y
Format : UTF-8- P+ X+ x6 \0 |$ p6 [) t! s
Codec ID : S_TEXT/UTF8
! ~( @" L* |! \# z) HCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
) k- Y) c. U: f9 n" IDuration : 1 h 32 min
, u  ^4 M8 \7 E2 J4 |7 W0 y& VBit rate : 78 b/s
+ k1 R. N% \0 b. q2 r/ fCount of elements : 1450
3 f: z  z( D3 C  r8 ?; H! FStream size : 53.0 KiB (0%)
$ ~. t8 ?9 G! O) T, p* I- `0 TTitle : English (SRT)
* s) a8 ^( g8 G5 B, m6 o$ kLanguage : English, F; R6 K! c- M% h0 I3 Y
Default : No) ]6 w1 Y% o; I, q- |: V
Forced : No
9 k/ z% S' W2 K) `1 u- r5 n
- U4 e0 Z; L: ?( m& d- f" CText #2
" m& x- p+ O- A$ d1 [ID : 5
  ^/ j) i8 }# @/ N: l4 b6 u# ZFormat : UTF-8
6 |, ^$ Z$ Z* k- i: yCodec ID : S_TEXT/UTF88 L  q; b% G; u. [$ b6 Q& ?) z3 w  [
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 P' n( \  d1 _/ K: |1 zDuration : 1 h 32 min
. H* p* g6 z" J  ~Bit rate : 87 b/s
6 M) K8 N! T: B) B, U, G" w% oCount of elements : 16266 @0 }! \3 p, S9 ?. d
Stream size : 59.4 KiB (0%)
4 }* U) A4 x1 e. t; g1 q9 L1 p2 dTitle : English (SDH SRT)6 `2 Y. }7 T3 B1 w6 @
Language : English
& c6 ^% `# y2 [' `- n% }Default : No
$ M- T, @. O+ ~+ d$ F+ i' MForced : No
( [" L# d. f, e
8 _, {* l0 j1 YText #3+ O3 R$ ^2 H. d0 s$ X; u
ID : 6
2 q- V" {" x: m/ }' WFormat : PGS
; D9 J1 R# ?* p" i' \- c" ~3 `Muxing mode : zlib* v" Q6 I* P5 K& e. s
Codec ID : S_HDMV/PGS: W) }* U3 P3 u
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 C& G4 c* s3 n( H7 i3 w' g$ {Duration : 1 h 32 min7 \  b# |: _+ y& G
Bit rate : 53.6 kb/s
6 Y! [( e8 ]/ `$ _5 e# I5 SCount of elements : 3253
8 W( ]% j& O+ q5 LStream size : 35.4 MiB (0%)- E3 s0 B- q& q. I' `# L
Title : English (SDH)3 [; {1 q& ^( l& ~1 a- v
Language : English
# o3 V" R4 U! a  O: ^! RDefault : No* x! j+ @, z- _. H: V
Forced : No
, U$ x5 |3 y# m! b% X
3 p6 O) p5 z. `6 u$ V. ~( X! CText #4
; @. j3 S$ E( b4 ~! nID : 7' C+ _/ Y( d' A: k
Format : PGS
. P5 E5 U4 w* P/ jMuxing mode : zlib
; F& A2 ?. x2 I* C# d( U  D, B) ]Codec ID : S_HDMV/PGS
6 f( _5 e) V: r8 C6 S( \3 `; mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 L6 [$ K- M2 P
Duration : 1 h 39 min" Z* r) A! B9 Q5 L9 j5 ~
Bit rate : 41.1 kb/s, i$ D3 A4 ], U" x8 l3 W, {: J
Count of elements : 2833
$ Y7 e9 K! Y$ r% OStream size : 29.1 MiB (0%)! ?  C- E. M0 K3 L1 O7 x8 l
Title : Spanish
% W) W5 K8 Q8 y* MLanguage : Spanish
- L6 H/ M* ?3 c4 [1 \Default : No! T) Q0 N  q  ?
Forced : No$ N% O; k# N% Z. M( p6 l% S3 c1 L# B
) Z4 `. N3 w- H8 ^. A- I' B
Text #5
8 P" h; S" o+ L  K. FID : 8$ U4 W5 f9 A% F
Format : PGS$ x+ @6 h' e3 |3 }
Muxing mode : zlib% P- O7 n/ G  q' k" @
Codec ID : S_HDMV/PGS' n* a' s* q6 G- k( K- l
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 n; A* x1 K& q  ^' R" I6 I
Duration : 1 h 39 min: }2 l( s+ u8 P/ V0 @# Y7 `$ k% Y: m3 k! s
Bit rate : 41.8 kb/s% ^; d- g8 L' |. K% |
Count of elements : 2855& s; S* z3 |1 p" E
Stream size : 29.6 MiB (0%)
' c2 u$ m4 V, ]. q$ ?; nTitle : French
- Y# H# C3 V; C' Z6 D: Q6 B" PLanguage : French
8 Z# R* Z5 O) ]4 n8 ^5 K- \Default : No
8 |1 X3 ~0 `8 D% {4 oForced : No
- l1 u! g4 m8 ~/ H* f
+ A5 U8 e- r+ EMenu6 C; D. T9 V/ c- ^* Z* E* t4 l
00:00:00.000 : Chapter 01
# ~6 l# @7 f+ H00:05:30.664 : Chapter 02/ G* y0 N) c) A' u. m4 D
00:12:17.236 : Chapter 03
3 b4 q1 Q2 W# ?00:20:47.788 : Chapter 04
6 o6 \+ y+ l  g4 j4 r! D% z00:26:59.910 : Chapter 050 S4 p5 R" r' ]) ]4 y
00:30:44.217 : Chapter 06
% }3 q$ A2 ]+ s3 x8 M, H7 J00:37:09.519 : Chapter 07* Y/ u+ W- L! N
00:46:16.899 : Chapter 08
" M- _+ h, ?% V5 c+ s$ l5 H2 D00:49:42.855 : Chapter 09
7 t! W" v1 U4 |' d3 u00:55:01.381 : Chapter 10# q! e: R" d4 }% v
00:59:19.473 : Chapter 11
3 F. w# M* J4 O( q( g01:04:09.721 : Chapter 12
. r- q% `8 z$ y* k; {01:13:17.560 : Chapter 13" z: N7 w/ x, Y: ~7 Y3 f' L
01:17:44.326 : Chapter 14
' u# M" s# Z. [/ V01:22:40.914 : Chapter 15
5 ?6 _" o$ h9 S" Y, \; [01:30:11.156 : Chapter 16

, @/ {8 D" q6 L5 J' H+ ]
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

283

主题

534

回帖

5059

积分

Sponsor

金币
179 枚
体力
3194 点
zhangwenbin 发表于 2021-8-25 11:06:09 | 显示全部楼层
[动作战争] 杀手妻子的保镖/王牌保镖2 The Hitmans Wifes Bodyguard 2021 THEATRICAL 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-MT 14.16GB & 14.12GB
蓝光论坛里

0

主题

729

回帖

2662

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
1135 点
fankyxie 发表于 2021-8-11 20:30:50 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""$ {; t  `  n3 l4 Z: S7 F
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!$ O$ z* R% t* T9 p' c

0

主题

1933

回帖

7920

积分

Sponsor

金币
668 枚
体力
3455 点
zzk980220 发表于 2021-8-12 19:51:22 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
; @0 M5 |5 n. H8 sNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!" i% s0 g$ x+ h4 y+ f7 b7 b

0

主题

233

回帖

3353

积分

Sponsor

金币
384 枚
体力
2476 点

签到达人勋章

ljy-123 发表于 2021-8-9 07:56:00 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!6 H! @& ?6 @! v
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
0 q, @' }5 z0 h, D/ ~

0

主题

1161

回帖

5199

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
2797 点
sclzywxl 发表于 2021-8-9 11:40:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

609

回帖

2633

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
1426 点
luyife 发表于 2021-8-10 13:59:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
头像被屏蔽

0

主题

94

回帖

816

积分

禁止发言

金币
116 枚
体力
410 点
top3dmax 发表于 2021-8-10 15:11:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

96

回帖

891

积分

Sponsor

金币
13 枚
体力
657 点
ricky_sh 发表于 2021-8-12 07:10:13 | 显示全部楼层
非常好非常好

31

主题

4102

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3077 枚
体力
9887 点
QQ
shiji1973 发表于 2021-8-12 08:44:14 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

576

回帖

2668

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1538 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-8-16 00:00:19 | 显示全部楼层
感谢分享精彩资源

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-15 14:52

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表