BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 137|回复: 6
收起左侧

[4K极清电影] 野性的呼唤/绝境长征 [4K REMUX无损版] The Call of the Wild 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 56.45GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  慵懒
  2020-4-6 08:02
 • 签到天数: 615 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  5355

  主题

  5710

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  3615 枚
  体力
  25277 点

  卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

  迅雷电影 发表于 2020-5-8 01:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A sled dog struggles for survival in the Alaskan wild.9 |& f2 W+ B1 N4 m7 M# R+ L( ^
  ! Z. y9 P- R7 h* b  L
  01.jpg
  3 I; c- z2 ~4 z( E
  7 H0 }. N4 M; b$ P/ |4 ?◎译 名 野性的呼唤/荒野的呼唤/极地守护犬(港/台)/绝境长征
  $ F+ {/ K0 Y1 H# H; z" @◎片 名 The Call of the Wild4 d- j- n3 `% J: }
  ◎年 代 2020
  ; T" w" B, @" v6 v7 e& N2 f* I◎产 地 美国/加拿大7 O/ k0 A  p- Z. |; c
  ◎类 别 剧情/冒险
  2 m! P: A% s; O: M! T3 D◎语 言 英语/法语/ C6 F2 n6 h% L
  ◎上映日期 2020(中国大陆)/2020-02-21(美国)0 h. r1 t# v* p/ ~% A+ `3 |
  ◎IMDb评分 6.8/10 from 19,115 users: Y) K, y. ?7 x. W' o
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7504726/: E/ t, E9 L, k7 }
  ◎豆瓣评分 7.1/10 from 10,863 users) y0 U8 p. _' Q( B. N, ^8 z6 ]
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27199324/# a* T3 e' n8 k- A& A' m0 B
  ◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
  4 [$ Q: Z- a" E7 ^8 h◎视频尺寸 3840 x 2160
  2 O8 A* V. ?' d9 `◎文件大小 1DVD 56.45 GiB
  4 @7 ]7 b; g. G% z& X◎片 长 1 h 39 min8 _# O+ W- j1 q9 r
  ◎导 演 克里斯·桑德斯 Chris Sanders( ^. v, h1 F' p& |0 A
  ◎编 剧 迈克尔·格林 Michael Green 9 B# t! ~/ L/ Y! ~7 |+ ~
       杰克·伦敦 Jack London
  ! t. H. {3 c$ u% [◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford0 C5 u) s! A3 b0 Z5 O' A
       丹·史蒂文斯 Dan Stevens
  - ?5 ?) Z; A5 `1 T2 l     凯伦·吉兰 Karen Gillan
  : N! H4 Z  e* g     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
  . L4 l+ Z& Q' c) F2 m     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly
  + I4 }2 g# W; U$ m3 ?9 i     泰瑞·诺塔里 Terry Notary' l) t& F" |5 f6 V# b
       卡卡琪 Cara Gee
  ( H. g+ d4 T! W* ^* ^) O     奥玛·希 Omar Sy1 g2 h$ J2 |! I6 z7 B1 Q
       科林·伍德尔 Colin Woodell9 n7 K# b- W% e4 y2 ~3 S# |+ `5 ^
       韦斯·布朗 Wes Brown$ W' _9 ]* w8 @, r# c  g/ a
       安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari3 h, e3 h; ^* {% B6 z, T; ~
       布拉德·格林奎斯特 Brad Greenquist
  , i) y! q2 {8 ]$ H     亚当·弗格斯 Adam Fergus
  7 F2 `& e( ], `  `* a" c     阿莱克斯·索洛维茨 Alex Solowitz* K- [: t# K+ T7 l1 ^7 C
       卡尔·马金恩 Karl Makinen: H: P0 @; K! q7 A) V; F6 @7 K7 N: ]
       希瑟·麦克普什 Heather McPhaul
  # ~8 f# E) j) h2 @0 p: U$ N/ ^     哈尔·戴恩 Hal Dion, Y3 q- M6 ?* e
       G·拉里·巴特勒 G. Larry Butler
  # w/ K; O. R3 B+ p! A$ ], p5 O     桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez6 z% h( k. S$ o+ X. I
       特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
  2 g5 q% D2 q; l" W* K" C2 W$ c9 n8 |8 `& A  P5 G- |9 V7 D
  ◎简 介  
  ; _. Y5 }) L1 K+ s# x3 D9 S4 m" @. t* O: a
   影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人]),编剧迈克尔·格林[(异形:契约])。该片以克朗岱克淘金热为背景,围绕淘金者约翰·桑顿(福特饰)的历险故事展开。 % b1 h- d& p! X& V8 h2 v# r  f+ O

  2 Q" V$ P2 {8 J& J3 k$ |  A sled dog struggles for survival in the wilds of the Yukon. 7 t3 D! P$ g" z5 \5 r4 H& i
  Video1 o9 A- O. ?8 \9 a6 `' C( t# j6 |0 f
  ID                                       : 1
  8 }6 |. R1 Z4 [. V0 ?ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)7 T7 F8 b) k/ x4 t% Y! C
  Format                                   : HEVC/ B. h) c) Q) F2 ?
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding4 d; h$ q9 x& C5 s" W
  Format profile                           : Main 10@L5.1@High
  3 D5 g0 h6 }& uHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  3 a  K; L8 z9 t) o# C8 ]Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC& c3 H, ]4 r" Z6 Y% T* `
  Duration                                 : 1 h 39 min
  5 G( o1 M! K! X) ^* NBit rate                                 : 60.5 Mb/s
  7 G7 L( M3 d8 [- I& J& f  AWidth                                    : 3 840 pixels; P4 L3 ]) u8 ]' o( F( a8 _4 B6 b
  Height                                   : 2 160 pixels: d( @- A: G& T1 T* @
  Display aspect ratio                     : 16:94 T- y9 H4 r1 F
  Frame rate mode                          : Constant
  4 G& n9 R1 R" Q8 r3 T) GFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  5 b' o5 A" q, X$ B$ u1 pColor space                              : YUV
  % H; B! E. P# {2 K, N& pChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  " X8 D* e+ _* Q: S4 f! u! f  L7 hBit depth                                : 10 bits
  5 ?  E8 u; z. [; EBits/(Pixel*Frame)                       : 0.304# ]& @$ t% w0 V5 ~, C9 i! N
  Stream size                              : 42.1 GiB (75%)
  - u3 Q( L3 L! [1 p* ?2 UTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  7 N7 \- `, W3 Y& X  V0 RWriting library                          : ATEME Titan File 3.9.0 (4.9.0.0)        
  $ l7 F9 _. E) h: A! L0 RLanguage                                 : English
  9 Z7 _3 E0 {! z: @& W: ~* @Default                                  : No& y/ b6 B) ~! C+ r% Y$ f9 T
  Forced                                   : No
  : f& ^# h* V  j; g! ]3 U6 MColor range                              : Limited
  3 m9 J* H9 Y8 a- L+ S# z+ h- uColor primaries                          : BT.2020
  ! b$ _% w, P. v& `6 Y7 s9 r& uTransfer characteristics                 : PQ
  . h5 o: n5 H) W* Y4 D& W1 pMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant$ X" ~* T% v* F0 q4 J+ n& x, f
  Mastering display color primaries        : BT.2020
  ' V; y# Z' m# f. k, \Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2" _% z, ]; w" v2 K1 z
  Original source medium                   : Blu-ray
  # k& R* ^; [- b! I/ }$ |" h1 }( z7 f- p
  Audio #1& A1 G) [. A, j
  ID                                       : 2
  2 Y, ^$ |; S4 f; A' CID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
  ) I; P6 }' k- F3 d3 hFormat                                   : MLP FBA 16-ch
  : P9 a9 T, L( n: LFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  / ^0 ?3 N# k% l$ {2 VCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos- T- |7 r6 @7 m4 g( m% N* Y
  Codec ID                                 : A_TRUEHD5 ?! u  s8 }: q( T, H# _
  Duration                                 : 1 h 39 min
  2 {9 g# j, u( h; o2 {: h3 V. NBit rate mode                            : Variable  {  x% G( e$ b/ X: M+ @: \
  Bit rate                                 : 8 045 kb/s* S6 X4 t3 x+ r% X1 `3 _
  Maximum bit rate                         : 12.5 Mb/s
  8 |/ v1 ]( f, `3 gChannel(s)                               : 8 channels/ ^! Q! m' H0 O1 E3 b  O; }
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  8 `; X& E+ y% Z' I+ V* M1 l" nSampling rate                            : 48.0 kHz+ R0 C) f0 B1 Y6 [
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)! s" {! T* K+ u. ?% e) u
  Compression mode                         : Lossless
  : [4 N1 g3 O% o& _9 W. tStream size                              : 5.60 GiB (10%)$ L) o9 T7 o' p# L1 T
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ) Q" A$ x- a' P$ RLanguage                                 : English
  - I& }$ ~' c& g- gDefault                                  : Yes( {& g% Z: r5 T
  Forced                                   : No
  1 J% Y* d9 b$ M. ]) oOriginal source medium                   : Blu-ray
  6 B4 \5 M5 v: |4 J5 k; F- ?) gNumber of dynamic objects                : 13. R! ^& A1 ?& N( w1 Y# L
  Bed channel count                        : 1 channel
  & y( p4 g! F* I+ v, `6 sBed channel configuration                : LFE
  , Y! g6 U& D$ M$ Q6 @% ?7 J' s7 ?/ V% g) K! `/ S( I
  Audio #2  B& F% W. [) j2 F
  ID                                       : 3
  - ?7 _$ M9 J  K" D0 }/ r# t+ @0 xFormat                                   : DTS XLL3 t1 T8 i0 {( N5 x% P
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  . g" n2 a4 ^% u1 iCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
  7 d/ c+ v7 F+ J' W) d: BCodec ID                                 : A_DTS
  $ B5 u& Y0 _2 {& P) rDuration                                 : 1 h 39 min: [1 x& U5 O% w% W
  Bit rate mode                            : Variable/ f0 y9 d2 b' y5 ?; w/ n* C( }0 [/ w
  Bit rate                                 : 3 983 kb/s
  ) y/ Q. V9 j; D/ sChannel(s)                               : 8 channels/ n* n* }0 t( }6 v3 u
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss; ?! I+ W0 X9 {4 R+ g% [
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  " @3 `5 w2 I- R' L1 }) T+ UFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF), |& n. B$ b, T" |* z* C
  Bit depth                                : 24 bits
  ) Y4 j" ?5 k" {3 W  _% j9 d6 L) m' \8 vCompression mode                         : Lossless+ s" u6 Q' J# }8 f5 b1 C3 g% Z
  Stream size                              : 2.77 GiB (5%)
  ) w/ p3 Y) D2 }9 E) p, ?# Q" `Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 r# O0 \* I& |6 F& r! L* n
  Language                                 : English
  , x: F9 V' V# {+ TDefault                                  : No
  $ ~$ t4 M: F1 F; V# [! ?# KForced                                   : No7 e+ Z/ Z1 x# l( w' b
  " y- G5 [/ R# m5 M7 H; ]
  Audio #3# p" L4 v6 K2 y; W' m" W
  ID                                       : 4- x% W8 ]; q9 W8 x
  ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)  T3 a, b2 ?0 O3 s5 `
  Format                                   : AC-3
  ! G- H' {* U( t0 YFormat/Info                              : Audio Coding 3
  ) {4 S) ~0 g% Y1 ^/ c* P; ACommercial name                          : Dolby Digital2 z# O/ n- W$ s# z! v- j" A
  Codec ID                                 : A_AC3
  : w! s# g# [. fDuration                                 : 1 h 39 min
  * h8 h5 C3 c9 e5 FBit rate mode                            : Constant/ `$ F+ O/ j, V/ k1 i
  Bit rate                                 : 640 kb/s
  ' j9 ~7 ^' `6 m7 S- [  }/ mChannel(s)                               : 6 channels8 d# N# Z+ y0 y5 n- r! r
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  4 B2 b/ r% v9 \+ W. eSampling rate                            : 48.0 kHz
  5 m9 Y& W$ }0 b, ~" IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) [* y5 s8 `8 J5 U3 g
  Bit depth                                : 16 bits( j  b# s) V4 ]
  Compression mode                         : Lossy
  ) U/ ~& o* j/ D" M# Z, U6 R- T* K  ^Stream size                              : 456 MiB (1%); o% C. [- f: J& a9 l
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  1 R  S% }8 ~6 Y% U4 PLanguage                                 : English
  $ k; _+ ?  W  D& |% t4 m$ hService kind                             : Complete Main
  * G. H8 }1 x, ^. e- n6 h3 H6 ^2 |; ~Default                                  : No
  5 B# z2 w# V/ |6 w! x1 f' \2 DForced                                   : No
  ) s0 K% o) y6 B0 BOriginal source medium                   : Blu-ray
  6 j+ v  A1 g3 c, m) O( ^7 |* J1 }- \3 B* S  M$ w
  Audio #4* z+ p1 I2 H  g
  ID                                       : 5
  4 X  D6 i6 R8 [9 F* Q. r) uID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
  ' q3 t' N+ d8 X; G2 g! Z! sFormat                                   : AC-3
  5 U: U% l' h' J+ F0 Q1 w2 I( D/ ^0 U7 ?Format/Info                              : Audio Coding 34 _" F# v+ V5 Y4 |1 m; p  |
  Commercial name                          : Dolby Digital3 z8 }" X8 B' M( Z( m
  Codec ID                                 : A_AC3- r0 ]0 `4 e' e; B& s, Q0 V
  Duration                                 : 1 h 39 min
  " w+ z( ~$ p( d1 B) n/ ?! e" QBit rate mode                            : Constant; Y! k/ V" B2 ^  ?9 U8 I
  Bit rate                                 : 320 kb/s
  ( T: {8 ?% l7 A! S+ H% N' g  Z# p2 W% S6 LChannel(s)                               : 2 channels: M4 R0 Y. R4 d, o' x6 \& h
  Channel layout                           : L R
  ; m4 `" w8 J' M. q: S" jSampling rate                            : 48.0 kHz
    {. R' A! ^- P0 F( tFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  : a! v" a3 r- `6 U% ^Bit depth                                : 16 bits
  ; Q: c- k! W2 X2 m" tCompression mode                         : Lossy5 p+ i7 P6 y% |& ]# g3 Q: @
  Stream size                              : 228 MiB (0%)5 L' g* {% u# j# t, m- Q* c/ M
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT0 o2 f, N3 Y3 f) s0 P  ]
  Language                                 : English
  5 a2 D% c+ [5 k8 ]9 \5 _' BService kind                             : Complete Main& u. K; N9 z# o) x3 F) I) x4 q
  Default                                  : No
  . t9 E+ }) A% p/ ]0 _6 ^Forced                                   : No( f( _% C: z$ @8 F' H7 \
  Original source medium                   : Blu-ray' g# m* R6 o$ [2 x6 h) A5 I
  ) ~1 Z; u% O, A9 g2 `+ A
  Audio #51 M. i" _/ T; C5 W3 t
  ID                                       : 6
  / t0 R! @$ }; i2 Z* RFormat                                   : E-AC-3# e# a0 U5 j, t! S1 c
  Format/Info                              : Enhanced AC-3& K$ g' c; R9 E. k' q- \
  Commercial name                          : Dolby Digital Plus
  9 g: ]- P3 a& A. JFormat profile                           : Blu-ray Disc
  ! z- Q5 J7 F2 P5 eCodec ID                                 : A_EAC38 W  @! v: Z; |& f! x' a& N
  Duration                                 : 1 h 39 min
  4 E3 r/ }* k4 x9 p1 u- R) vBit rate mode                            : Constant
  1 w7 G( K3 c/ \2 b  GBit rate                                 : 1 024 kb/s+ y4 `+ ]2 |- r6 X7 |( f/ n7 C
  Channel(s)                               : 8 channels# y: p  }( R* l8 Y
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb# l" h2 h+ x* t5 C
  Sampling rate                            : 48.0 kHz' d+ R& i# T) `0 H
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)' H$ T5 ^& {9 f/ g4 e
  Compression mode                         : Lossy; t7 U! J& e/ k2 W! K
  Stream size                              : 730 MiB (1%)" y2 n/ }4 g- B" v% I
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  : [8 H0 S4 l# }. e- KLanguage                                 : French
  + w* m/ I3 q( cService kind                             : Complete Main, b, _$ [$ ^# X5 Y" q# C0 j& j+ [
  Default                                  : No
  & _7 b! N6 n  g' g& l/ B" VForced                                   : No
  8 B, F0 O) k$ O2 [; C, a$ I8 N2 j" Y* f* g) b% L
  Audio #6
  + y2 E- n3 g3 B1 C8 xID                                       : 7. y. o: I# N- @1 E/ ]7 L+ v
  ID in the original source medium         : 4354 (0x1102); x6 e- ^: S: q4 ], z
  Format                                   : AC-3
  # K1 }+ T' \) A, TFormat/Info                              : Audio Coding 34 z# J2 z1 Q) u/ F$ i4 A
  Commercial name                          : Dolby Digital
  3 m1 j5 K+ z/ s5 o/ F4 O1 n1 ?. BCodec ID                                 : A_AC3
  " p% N; w$ N3 u: T# @# N$ {Duration                                 : 1 h 39 min% y6 l4 u3 m: P/ |$ e$ X
  Bit rate mode                            : Constant' u2 I  B7 U; A' X) p
  Bit rate                                 : 576 kb/s
  3 K, j' Z4 x& L5 X, V; L3 C) [Channel(s)                               : 6 channels/ w4 j- i8 m; W' Q( Q+ \3 N
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  ' H& A( H7 I& X6 _, ^! a' ASampling rate                            : 48.0 kHz
  ) c$ n2 w! O! P' eFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 X, @3 X; ~% j8 Y" {. s7 cBit depth                                : 16 bits
  : H- j" v4 `) E5 L1 C6 m2 cCompression mode                         : Lossy
  $ U3 y+ @0 `2 b# v9 mStream size                              : 411 MiB (1%)& ]7 a' v% h) }8 U: f, j, |
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  7 n* Z) ^3 m; j$ O, {. P* l4 L& b: oLanguage                                 : French
  ; O9 Q6 W$ Z7 P  i( \, J" QService kind                             : Complete Main( X6 \' f" q5 s1 [+ F
  Default                                  : No, Z7 k! ~* J: H" j
  Forced                                   : No4 y" Z( }- d+ t5 ?/ X, A7 l/ S
  Original source medium                   : Blu-ray& z7 Q' D( E* \. S
  ( d, ?/ B+ n# S1 l& M8 f
  Audio #7+ M1 {4 p# B5 Y2 z+ A/ g
  ID                                       : 8
  ! S; ]+ p# d% ]8 n; x$ c% \ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
    d# d8 w3 L" j% s: |9 Q" UFormat                                   : AC-39 K/ p$ O' U( \
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  0 ~0 m! t) L! r! Q8 VCommercial name                          : Dolby Digital
  7 _. F. w& X0 P. G7 _2 {Codec ID                                 : A_AC33 ]) ^7 w. A) \, x; a, d, O( M
  Duration                                 : 1 h 39 min  r& Y0 |5 R. e$ w
  Bit rate mode                            : Constant. c: \2 p# U- N
  Bit rate                                 : 640 kb/s8 S. H7 g$ s& k
  Channel(s)                               : 6 channels5 B. `% R' m5 k6 i  d
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  % Q5 `) W+ d8 s# K2 f, ^Sampling rate                            : 48.0 kHz/ w# ?* r9 X0 N  q, d
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  0 k- T- b9 @  M4 f) G1 ]Bit depth                                : 16 bits
  7 L! s# _  M; J" ?% _4 @2 q6 F% MCompression mode                         : Lossy" ~$ y* [- k$ f
  Stream size                              : 456 MiB (1%)" O  j. C; ?2 w3 y( @
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  0 p  _4 M: a0 ~& G# CLanguage                                 : French
  6 W( g+ x$ S0 O* x& P  SService kind                             : Complete Main
  3 f6 h9 `. T" }8 zDefault                                  : No
  + Q: Z4 _- I. }! R( B, k2 P! wForced                                   : No
  / W9 P# t# i# }* E% j  OOriginal source medium                   : Blu-ray# z" [* p; C/ t5 I
  7 l, t, l' r* Q5 T! R8 w0 r8 v6 P
  Audio #89 @# ?& o# N3 W( f' w2 }/ b5 W
  ID                                       : 9
  . J, x/ ]. Q0 eFormat                                   : E-AC-3" w# e2 D& E# z! L' X9 t# ]
  Format/Info                              : Enhanced AC-3
  2 j: }, T( _: n$ s% UCommercial name                          : Dolby Digital Plus. f. Q- {4 d: u2 c0 Q, S$ M
  Format profile                           : Blu-ray Disc
  3 o, ?/ z- [1 N& T$ J. i% j8 r3 UCodec ID                                 : A_EAC3! j" i, W/ `" I( D% c
  Duration                                 : 1 h 39 min% a! {8 W4 N3 {' I% b
  Bit rate mode                            : Constant8 o- D- g! t+ J1 M
  Bit rate                                 : 1 024 kb/s$ r; P* L) }( L( P  {  g
  Channel(s)                               : 8 channels; I" C5 I, \% y& T; @9 C. ?
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb) K. f% z; A+ L/ M1 j  _- D4 Q9 a
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  & i& e; s( ^2 X4 oFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  % ~  b5 n- U( F. n) o7 OCompression mode                         : Lossy& R( K1 S. Y0 H- V" `6 k- h
  Stream size                              : 730 MiB (1%)2 T4 e: J' f3 T! Q1 n  F
  Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
    |% W$ P9 l7 E$ r! jLanguage                                 : Spanish
  % M" ~! [3 R' G# MService kind                             : Complete Main
  " g  E2 o1 X2 Z( Q+ J& i0 }. a* f; D) JDefault                                  : No
  8 S$ \: I! `+ i$ F" x/ bForced                                   : No
  1 k( l' y8 E! b" t5 W) S7 V  N4 s7 |! p! x. G+ U- `& W+ |
  Audio #9: T/ `, Z9 e/ S4 F6 d. O1 I  [
  ID                                       : 10
  2 a1 z5 T. |) mID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
  4 o7 ?# _( y: A6 |/ |3 ^( Z5 iFormat                                   : AC-3' {7 i- e5 a) {2 D, v
  Format/Info                              : Audio Coding 3* X5 D& R1 H" d# A3 S5 N
  Commercial name                          : Dolby Digital: K+ q- H# E! y& s4 ]* l# d
  Codec ID                                 : A_AC3
  % r3 {4 Q" l, \9 _Duration                                 : 1 h 39 min
  ( P  J/ L; S/ ^0 k6 BBit rate mode                            : Constant
  * B6 @" M4 k# eBit rate                                 : 576 kb/s+ z4 @+ [4 s3 \& O( H/ K$ v
  Channel(s)                               : 6 channels. t( f9 y$ m& b. _
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs% f- z  @* @' `
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  , e% N9 W2 a3 H  \% GFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 Y2 I6 i  E! t; Y; }) n
  Bit depth                                : 16 bits" N2 I5 ]% b! D' t& T' C
  Compression mode                         : Lossy/ M; N4 r# G5 n5 j! c7 u
  Stream size                              : 411 MiB (1%)
  5 `2 k+ \& t! N! ?9 E6 d% F% OTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT1 l( o: ~% R, c  r4 p
  Language                                 : Spanish
  7 {" N& E& @, G$ U5 `3 m, w" B# F4 b7 @0 RService kind                             : Complete Main
  # y  o% w8 Z( s/ w; b, ODefault                                  : No/ V: t7 c' x; e4 o" y5 p
  Forced                                   : No7 N! U  l, U7 k# D3 H  T  }; Q- @
  Original source medium                   : Blu-ray
  $ c* I" [; k$ ~! ?% o+ s$ i0 T; c- r9 {( G; b
  Audio #10) j( D7 ]/ s' e$ z% [2 m
  ID                                       : 117 K5 O+ T! L. p" F2 t
  Format                                   : E-AC-3
  ! g1 p4 K% @- G7 B. IFormat/Info                              : Enhanced AC-3( I0 k) r- H, ?/ ~. H% a3 ?2 T+ l8 q
  Commercial name                          : Dolby Digital Plus6 z0 Z) N) T6 }! l! G0 K  B+ Y
  Format profile                           : Blu-ray Disc0 Z  r5 t' @( V
  Codec ID                                 : A_EAC3+ q7 P- i! D- u5 K
  Duration                                 : 1 h 39 min
  2 D' U2 o* d. F) r; `Bit rate mode                            : Constant
  ) w8 b  P6 N  e2 x+ u6 aBit rate                                 : 1 024 kb/s& [* \; x' e  u! I
  Channel(s)                               : 8 channels. P! L  _5 S7 V8 z: b
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  $ o' ]' Y8 W" I2 hSampling rate                            : 48.0 kHz
  : p6 H  `% F  ?Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  6 Q- @9 v) ^3 \9 B( G! P+ f! T3 [Compression mode                         : Lossy
  % k  A/ i5 P9 x* H8 v9 ?. a1 u6 CStream size                              : 730 MiB (1%)
  1 D1 F+ K# K8 l/ K( F+ {Title                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* q: d+ m5 f/ Z! G' Y
  Language                                 : German
    R" z! \& w7 V/ @  d: A9 AService kind                             : Complete Main3 v3 O$ H3 f+ E8 K3 D" k* h
  Default                                  : No
  : `" X7 S9 \  u, R" xForced                                   : No
  8 P( O% S! f2 M) ]( V+ Y) ?) Y% d! E" K5 l4 k
  Audio #11
  * Y4 Z+ t  k# X, e  O9 AID                                       : 12
  ) |7 ~" g" P' y. _8 R/ q5 {ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
  4 x2 B3 [# h5 A  }, E' RFormat                                   : AC-3
  2 N0 l2 W# q5 n0 Y% \8 V3 G8 uFormat/Info                              : Audio Coding 3
  , D/ U) }; y( qCommercial name                          : Dolby Digital
  6 I+ a3 l# x( w" lCodec ID                                 : A_AC31 t& A8 p7 W/ [/ k8 m
  Duration                                 : 1 h 39 min
  + N! l" X$ v+ VBit rate mode                            : Constant
  ' w5 A9 h; h  K+ M6 tBit rate                                 : 576 kb/s
  + }4 Q# b2 V+ `) f0 [9 S- iChannel(s)                               : 6 channels
  + D; {/ D4 V7 F3 u0 t  |# d3 VChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 s5 e( L$ r  r6 P1 D- r
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  & s' d9 o$ j. Q7 Z- L7 [Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)+ N% h" _  A( H* P& }( K) }7 W
  Bit depth                                : 16 bits
  9 k1 L" Q' p; t0 O# b, q. w' g6 rCompression mode                         : Lossy8 ?: r* Z9 I( n
  Stream size                              : 411 MiB (1%)
  , o. R+ o7 u0 M( J  |+ P3 p/ [+ rTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ' U8 k- ?! M3 t$ x; K& oLanguage                                 : German3 w" p- \$ W$ s
  Service kind                             : Complete Main
  : l, Z  E. q* z5 K0 n2 h1 ?Default                                  : No
  ; Y: _7 R" z7 kForced                                   : No
  , w& L3 F5 O& w, U  ]7 i' d( DOriginal source medium                   : Blu-ray
  8 {6 t, R% p$ W" j: S
  , p& |1 ~7 D, m, P/ v% G/ f: BAudio #12; h' D" s$ H( s; n1 o  `/ a$ }
  ID                                       : 13# D2 z7 m% Y4 U. B9 d3 [& s7 v, Q
  ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
  ( }0 N% \( ?" o& ?: Z" l8 i" w3 e. w7 n" S9 XFormat                                   : DTS XBR
  3 ~8 Q+ F7 M" `: ^* t8 ]Format/Info                              : Digital Theater Systems1 y5 A$ N/ r" H" {, L. o7 R: x
  Commercial name                          : DTS-HD High Resolution Audio% i7 |+ ~& g9 i# I  N& }) B
  Codec ID                                 : A_DTS
    n  D4 m1 c) @" H% jDuration                                 : 1 h 39 min
  - v1 W  _7 n+ o! h4 \Bit rate mode                            : Constant! N$ b7 l' T& Q4 j, [
  Bit rate                                 : 2 046 kb/s
  % L/ }* c$ G" n1 p1 p* nChannel(s)                               : 6 channels+ `4 o# B) V" A, `/ ^$ B8 N
  Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE) F' S: y# G6 _- w
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  6 G( N, _' P/ C' ?, U0 YFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)# h" ?' p2 j* E% ?5 ?3 m
  Bit depth                                : 24 bits0 l0 I4 k8 s, I3 ]" L% c. T
  Compression mode                         : Lossy0 c& ]2 Q: q' H* W
  Stream size                              : 1.42 GiB (3%)
  7 @: k0 ^, x8 m& [" yTitle                                    : The.Call.of.the.Wild.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: T' F' ^4 p% J( d: `5 \4 N7 Q% o; n
  Language                                 : Japanese
  + D% R' C8 `3 t% lDefault                                  : No
  * E1 |# Y# Q" z8 VForced                                   : No
  + q$ V" f+ H- K1 d. d- _Original source medium                   : Blu-ray
  3 T- F0 {; u6 ?/ p# |6 U# f  P5 X# a9 w0 @
  Text #13 s5 ]' E- P9 R( s- N* b& k
  ID                                       : 14+ B3 ^( G3 |: v4 C
  Format                                   : UTF-8
  , X9 C, x! t; n. H1 C4 pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ v: R0 {2 Z3 o  [% \
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! Q5 E6 Y; H- U& b
  Duration                                 : 1 h 34 min
  2 ~5 P0 ?; A$ W" c( W6 S. k1 vBit rate                                 : 25 b/s* ?4 H0 m3 I) k3 {% ]
  Count of elements                        : 8468 N0 X: Z4 `+ g, f7 N( H) _0 H
  Stream size                              : 17.8 KiB (0%)
  / V, Z9 O) y, RTitle                                    : English-SRT
  8 L1 D" z4 K$ @3 r# T. `/ nLanguage                                 : English
  5 @. Y0 T  I5 [Default                                  : Yes2 B9 P& a# S1 {% K4 i) B. I
  Forced                                   : No8 ~- ~) n0 v* ?" Y2 @* b) }
  : {  @- S% c% D- o
  Text #25 Y- P& C. S  Z- S  q
  ID                                       : 15
  ( U4 b1 O+ n9 G) f$ L2 HID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
  + B# R" L1 S1 j  A3 v. s' _Format                                   : PGS  h: G! l8 a4 W8 q9 p1 t# F
  Muxing mode                              : zlib
  ( U7 g  ~5 |$ |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 n# f2 @7 P  y; k  X! @) W% zCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! {4 k! R0 H% `, V; D; Y
  Duration                                 : 1 h 34 min
  4 b( B" ?1 R& m. Z: JBit rate                                 : 26.7 kb/s
  : S& H  B; L" b% v( r( m( Y- L7 [! r1 HCount of elements                        : 25002 q& B' X3 `% f+ B$ X
  Stream size                              : 18.1 MiB (0%)
  3 ?- ?  e+ j# BTitle                                    : English-PGS
  , a' W8 y+ `9 Y  X* @Language                                 : English" f0 n, O- @9 u, V# c. e5 z- ]: j
  Default                                  : No; ^" ~( [! {( [& a8 W. {$ n( v
  Forced                                   : No
  & R/ i2 e8 H' v+ }! Z0 M# l0 sOriginal source medium                   : Blu-ray
  ) A6 ]: W2 h+ X" A  w" |, [, j9 b8 Z5 Z% R
  Text #3- p, T: J% ]. ?
  ID                                       : 16
  / M# v# ^! V2 u1 R  \ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)3 }, b- H2 x5 h8 h0 t
  Format                                   : PGS
  " {* @3 G; Z; ?7 J5 q! h- GMuxing mode                              : zlib* |0 j2 f7 m2 v, Z0 |
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  % a0 z% A! T6 b+ K9 w/ BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: k3 u' q0 b: A& {& o% A
  Duration                                 : 1 h 38 min8 F- l. V2 L& O$ _% V5 S/ u8 y
  Bit rate                                 : 12.4 kb/s0 I0 C$ a& D5 t2 p5 [) J0 ~: v6 r
  Count of elements                        : 1280( \) F$ S8 D  j5 ?, J! l% A( o- S$ o
  Stream size                              : 8.77 MiB (0%)
  # \9 U7 I! k: Q! w: t& `9 G2 @Title                                    : French-PGS
  & Z6 P8 o+ p7 {' v. uLanguage                                 : French7 L4 G" |; R3 z
  Default                                  : No
  3 F- I( O$ S2 y) d8 o7 bForced                                   : No
  - u0 `! O5 R; K" o+ aOriginal source medium                   : Blu-ray) L$ r1 {4 G: L5 b- l! ]; `
  ! q( H! @  _4 |; @: W- I
  Text #4" Z: r7 F& P' z- f) C& r
  ID                                       : 17
  + N4 J! W8 K! l' a4 ?' NID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
    d8 Z# |  w& f& \6 B0 X9 }Format                                   : PGS
  2 L( ?- W9 U# Y$ bMuxing mode                              : zlib
  5 O" F0 s% ~6 A$ ]0 p2 V* T; w5 cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  0 F( M* Z5 d7 [1 W9 P$ n/ r  G3 SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( c! B6 N( D, {1 s0 b
  Duration                                 : 1 h 39 min
  . s) l6 \( Z) YBit rate                                 : 15.7 kb/s: U1 f  H  V0 Y2 s% k4 s
  Count of elements                        : 1568- f2 p! A' o, M$ X( n$ k
  Stream size                              : 11.1 MiB (0%)3 i! m2 K/ ^8 L6 F$ I
  Title                                    : French-PGS
  - B% S! S9 W/ ZLanguage                                 : French% Q/ j4 @7 S1 j" u1 f; k( M% b
  Default                                  : No: _  L1 Y! |; s1 l7 B# [1 O+ X  N
  Forced                                   : No$ d# O1 ~( X8 R
  Original source medium                   : Blu-ray
  + s4 [- s9 n+ E  G5 }1 N
  + A  U2 \0 A; f  F0 bText #5; ?: _" r. i) P3 x8 O: |4 U
  ID                                       : 18
  2 v1 P7 G. o$ x+ cID in the original source medium         : 4771 (0x12A3): e$ r- |  M6 `* q& _
  Format                                   : PGS
  # r, O; u; C+ Q+ ?5 V) G" D- }Muxing mode                              : zlib
  6 w4 O( W2 P% [* D3 U- A* fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 V; v* y! ?+ v  e! h- {
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  0 a0 }8 G  c7 p) @& p) ^' DDuration                                 : 1 h 38 min
  / v0 `! R7 i7 y0 UBit rate                                 : 14.3 kb/s/ q5 v' L5 G# G& Z5 z' K4 S
  Count of elements                        : 1536
  8 O  S' Y1 h% x! v1 wStream size                              : 10.1 MiB (0%)4 @5 L8 t' M- U6 L" j
  Title                                    : Spanish-PGS) W; z6 J& ~) `0 y
  Language                                 : Spanish/ K9 g) o( Z5 f) }; |2 ]7 D
  Default                                  : No2 x! F( v; U4 F
  Forced                                   : No
  ) X' z0 F  W6 }& J$ WOriginal source medium                   : Blu-ray* U% W  T# t8 M3 {8 `" u* Z5 W6 e
  ( B( W% z  c: e, A
  Text #6+ j' c% }5 ^8 b# n# V
  ID                                       : 19
  % C% H! z, s' x! ]8 w5 U) |ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
  " J) Z* T4 i) E$ H; }# n6 XFormat                                   : PGS) d- t7 W( V; b! \
  Muxing mode                              : zlib2 o. u; \- r% S' h) b
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  3 y" i, G7 ^: W+ B. L; WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' U" N6 H) |- @$ FDuration                                 : 1 h 38 min
  ' {" _. X* P7 P, P2 j$ bBit rate                                 : 15.7 kb/s
    B6 ?; S" z. k1 ?0 U; q9 ^+ b. qCount of elements                        : 1452
  9 H" Z5 ]1 N  }" e# o# BStream size                              : 11.1 MiB (0%)8 j% z4 |* }; B+ p& i. V' A' s
  Title                                    : German-PGS  ]6 }: L" o+ y$ _! A8 F
  Language                                 : German4 M+ j. j# r6 c, x) u
  Default                                  : No
  4 U) C; F; [* q* |, O, G. RForced                                   : No- M: G5 D6 D$ T0 w- n
  Original source medium                   : Blu-ray
  ; {; J. @, e/ o' Y
  $ Y3 N# k* C% l, [Text #7
  ' c  _% ~+ b1 f4 mID                                       : 20
  ( e8 T, }9 B$ _! RID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
  / A4 P7 p  S" E* ]Format                                   : PGS7 M4 C+ @( [4 K  l  O2 {* v6 Q3 N( C
  Muxing mode                              : zlib
  ' r8 S7 S$ a/ m! uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ! S) v. {- h7 LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  7 x# R0 e$ O  D: V# KDuration                                 : 1 h 38 min0 G% _9 l4 z. r/ E: w# i# N' k
  Bit rate                                 : 12.4 kb/s
  7 E0 B+ q) ?; w& VCount of elements                        : 13085 I9 x* {$ D& o- F& |! _
  Stream size                              : 8.76 MiB (0%)
  : W$ x- p7 ?3 b. _0 E, TTitle                                    : Japanese-PGS
  4 G" A3 z* i7 g! f  `( A$ jLanguage                                 : Japanese( S+ U$ t2 a2 m9 l5 x
  Default                                  : No( k# I# ~4 y+ L+ h2 h7 J2 e' _3 f
  Forced                                   : No
  ) E) }( b9 Z% k: C& t7 y3 eOriginal source medium                   : Blu-ray
  1 h) t$ B0 h, m8 q: X
  . y' x3 \6 d$ w9 ?Text #8
  1 {: y% g0 E3 x) aID                                       : 217 N* I5 o+ I+ }; o, w% k: N" A& |
  ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)' q2 \9 }: J7 ?' j
  Format                                   : PGS
  ( W, R  H0 f* l) FMuxing mode                              : zlib
  ; ^, C; a, g( H5 Q$ ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 M% q& [( }2 d% `" B
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 ^6 _/ V) t7 o& |- N  k
  Duration                                 : 4 s 734 ms
  - L6 ~9 s5 b0 w3 |: wBit rate                                 : 20.8 kb/s
  4 [2 X! ~& u1 ?7 `3 a2 GCount of elements                        : 2
  # g+ O9 S  ]& z2 w9 a8 n9 m2 m: A( `Stream size                              : 12.0 KiB (0%)
  ! u/ ]% s* D# }: rTitle                                    : French-FORCED-PGS
  7 `% C1 C8 g& X$ [; ]Language                                 : French
  / _; Y; \( W. L# i' d) x9 ODefault                                  : No/ X: G5 K4 t: P& v+ {1 e' ]& B
  Forced                                   : No
  3 B) u2 C) Y( n+ o8 bOriginal source medium                   : Blu-ray
  ( G3 F, O; q& s- Y! }+ o. T
  / U1 i, |5 s  \3 fText #9
  4 z' Y* y, G1 z2 VID                                       : 22$ R2 @: \5 z' H; r
  ID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)& z$ }3 N( `" j' J; W, f9 n* V
  Format                                   : PGS; a# I! n! w/ Q$ c
  Muxing mode                              : zlib9 l# ?7 ~6 z% |' k- u9 S5 s
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  7 I' k3 d$ [% d/ }3 f, l9 {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' \+ Q! b9 M  u* Q. Y* xDuration                                 : 1 h 32 min4 b7 P' ^: I/ G3 e0 j+ }0 U+ ^
  Bit rate                                 : 340 b/s
  + {8 z* v' t& ZCount of elements                        : 34
  6 |+ F; v4 {6 M8 E& r7 y8 r2 ~6 ^Stream size                              : 231 KiB (0%)& ]# W8 |* |# z* f$ _
  Title                                    : French-FORCED-PGS
  ; g8 r7 W  I) y. G: b9 G% ~Language                                 : French8 [2 w9 u% O2 T9 q# i1 p+ j; J, a
  Default                                  : No1 w" x. B/ K. f. j4 u6 B
  Forced                                   : No+ e! q$ m. B$ k4 _9 O: y% N
  Original source medium                   : Blu-ray9 K9 S' P) h0 ^6 e$ v7 L; F
  8 E9 x0 \8 q  D
  Text #10
  ! c4 r, X9 i- T: Y4 y1 lID                                       : 23: X& [+ Y) s% p& r
  ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)# e( N& K" R: z% t8 l- w3 z* [8 T& X
  Format                                   : PGS
  $ a7 y+ U5 _' w9 U* L. QMuxing mode                              : zlib
  / `/ E" e% @( v& |- o) ?. }0 DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% C, u9 g' Q3 O7 E/ n. d% w. Z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  - h, N0 {( W! S) z. w# Y& {Duration                                 : 4 s 734 ms6 d0 [" i) g3 _5 }3 g# [6 Y
  Bit rate                                 : 24.5 kb/s$ ]( m/ A% I) E' K
  Count of elements                        : 2
  - F5 o/ `' K) F/ Y6 U1 w$ E/ m7 |  D5 PStream size                              : 14.2 KiB (0%)
  ( z- e4 S; G6 W. w# gTitle                                    : Spanish-FORCED-PGS
  . W0 Y( V* T. o3 yLanguage                                 : Spanish& W0 ~/ Y0 s, i/ {* d
  Default                                  : No3 R0 q( p$ H+ L, c7 D3 ~, _
  Forced                                   : No
  9 W: s* H3 ]( |Original source medium                   : Blu-ray
  ' i' K. a/ g7 \# A) l! V4 \+ S2 I( o' p' S/ @/ F' Y( d7 v" D
  Text #11* h+ y& K# g2 C9 N
  ID                                       : 24
  7 `; h% z% i4 T: ~$ c5 v+ EID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
  , s' ]$ ~. J4 aFormat                                   : PGS# u4 o  h# H' x, K; [( q. Z
  Muxing mode                              : zlib# y0 @, l2 R. O3 u" I: h
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 U8 @( R& b! x! S8 X2 K% xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  : ?0 B5 L+ y' O6 ]! e4 \Duration                                 : 4 s 734 ms' j4 C# Q2 W7 S
  Bit rate                                 : 21.8 kb/s* q3 G# P  U6 T% A
  Count of elements                        : 2; C1 L6 H% h! @% {
  Stream size                              : 12.6 KiB (0%)
  0 |) n. U) w. r( i, H) ~Title                                    : German-FORCED-PGS) Q" `8 }8 ?* I0 n
  Language                                 : German
  . b$ C( b& T) [7 t8 d( i* d' ZDefault                                  : No
  - b# r! H( N& cForced                                   : No
  % I& y) C, W; T5 j& H: n0 H  COriginal source medium                   : Blu-ray
  6 h$ I* C2 \& ?/ ]7 K3 A. l# q) z0 a3 D* N9 F5 u( n2 A1 x. U7 _
  Menu
  9 s% e$ {$ H) j8 d5 G- F00:00:00.000                             : en:Chapter 01, E4 z+ r4 r8 Y' f/ C
  00:03:35.548                             : en:Chapter 02
  ! g/ {9 R0 j% M7 Y0 W00:05:58.232                             : en:Chapter 034 e9 }' b' X  @# I1 o. t" J8 D6 e
  00:10:31.005                             : en:Chapter 04
  6 p4 j! f' ]4 s% n2 S$ C00:15:49.073                             : en:Chapter 058 W, `+ x4 P5 a1 \! h, t5 q
  00:19:03.475                             : en:Chapter 06; f  }3 g, y- e
  00:23:29.199                             : en:Chapter 07' [9 ?/ @/ b/ k5 d% ?+ b
  00:27:27.646                             : en:Chapter 08
    F/ ~8 i: D6 i! c0 D6 @* ?00:32:27.195                             : en:Chapter 09
  * ^9 M1 S) V, z1 e# H  k00:34:32.195                             : en:Chapter 10* m. Q$ h3 S4 E: W, s
  00:41:43.292                             : en:Chapter 11+ B& o7 C4 D* g3 U$ i$ \
  00:46:14.188                             : en:Chapter 12
  % [/ _+ l" x) ?00:50:07.004                             : en:Chapter 13
  + i$ {) t6 L- E: H, ^  L& L00:55:15.228                             : en:Chapter 14
  " ~4 I7 [% H) ^' J01:00:30.418                             : en:Chapter 15
  9 Q* n9 |: O7 F" \/ U9 p01:04:04.298                             : en:Chapter 16
  2 g4 y8 K1 ~1 l6 @01:07:46.645                             : en:Chapter 17' R5 `# ^# z# d7 }6 V
  01:12:37.936                             : en:Chapter 18
  * a- L  x! P, |9 S  |& y01:17:02.576                             : en:Chapter 19$ Z. V, J$ z) K2 o
  01:19:24.885                             : en:Chapter 20
  6 ?8 J+ S, j. g+ ?( M3 F( M01:23:06.439                             : en:Chapter 210 f- u4 P/ O  B$ E
  01:26:20.508                             : en:Chapter 22, A- Y8 p  o( p. ?
  01:29:25.860                             : en:Chapter 23; k1 h) `2 h) d
  01:32:22.036                             : en:Chapter 24
  9 k2 T2 @' T) n* r+ v6 C: x
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  开心
  5 天前
 • 签到天数: 33 天

  [LV.5]暂住蓝盘

  35

  主题

  850

  帖子

  3252

  积分

  Sponsor

  金币
  364 枚
  体力
  1134 点
  lanpanshuma 发表于 2020-5-8 13:06:41 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!
  - \, r% t+ E7 h2 K8 E3 m( BNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!% i# Q) n+ h( s; R' P
  该会员没有 ...
 • TA的每日心情
  擦汗
  5 天前
 • 签到天数: 102 天

  [LV.6]常住蓝盘

  552

  主题

  1640

  帖子

  1万

  积分

  VIP advanced

  金币
  1230 枚
  体力
  3844 点

  公主勋章卓越贡献勋章

  21cn 发表于 2020-5-15 00:37:25 | 显示全部楼层
  Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!1 w4 G( U. M  |: i* q% g7 \
  祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!& M' m6 e% m! f0 K4 G9 _5 l
 • TA的每日心情
  无聊
  2020-5-19 18:45
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  83

  帖子

  497

  积分

  Sponsor

  金币
  7 枚
  体力
  326 点
  XN15 发表于 2020-5-19 18:44:00 | 显示全部楼层
  影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人])

  该用户从未签到

  0

  主题

  77

  帖子

  482

  积分

  Sponsor

  金币
  4 枚
  体力
  318 点
  zuiqingfeng 发表于 2020-5-19 19:50:39 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享好资源
 • TA的每日心情
  奋斗
  半小时前
 • 签到天数: 73 天

  [LV.6]常住蓝盘

  6

  主题

  1131

  帖子

  6075

  积分

  Sponsor

  金币
  760 枚
  体力
  3049 点
  QQ
  shiji1973 发表于 2020-5-22 09:49:44 | 显示全部楼层
  感谢分享精彩电影

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 12:39

  快速回复 返回顶部 返回列表