BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 37|回复: 3
收起左侧

[2160P极清] 逃出白垩纪/65:绝境逃生 [4K极清版] 65 2023 2160p WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DDP5.1-FLUX 16.14GB & 10.11GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4189 枚
体力
32754 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-4-7 20:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

5 I2 R  ?- c) x$ I5 z8 C6 T& J/ ^3 f, i& N6 ]: m1 g. B; Y
◎译 名 逃出白垩纪/65:绝境逃生(港)/65:恐怖行星(台)
4 b, z$ Z/ w6 Z◎片 名 65 / Cuộc Chiến Thời Tiền Sử2 C; T5 L: \5 a8 T1 ?; e! b' X
◎年 代 20231 S- F8 {5 Q6 I2 y+ z& Z0 I1 d  S
◎产 地 美国/加拿大
# c4 q1 }' H' Q7 R' l, k# [◎类 别 剧情/动作/科幻/惊悚/冒险
9 t9 X; F& H3 N; L& W' C◎语 言 英语1 \! A7 [$ _2 j* s" i0 j) |
◎上映日期 2023-03-31(中国大陆)/2023-03-08(以色列)/2023-03-10(美国)% B- ~0 W- W* y6 w: q
◎IMDb评分  5.7/10 from 14,343 users( w; f- z) ^, ?/ S
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12261776/, k+ V& W5 \$ u  H: h2 J  N
◎豆瓣评分 5.0/10 from 1,931 users: i2 D% h1 J1 E
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35197766/: H& }3 t/ K6 c  @
◎片 长 1 h 32 min$ s& m1 M# W% C1 n
◎导 演 斯科特·贝克 Scott Beck- @  ~& W2 I& x  r8 g/ E* o
     布莱恩·伍兹 Bryan Woods
" Y) ~. e" a% t' _7 h◎编 剧 斯科特·贝克 Scott Beck
% _' O* Y0 f. i. I1 E! v     布莱恩·伍兹 Bryan Woods
( P0 F6 T6 a1 e6 s* |. w! T◎主 演 亚当·德赖弗 Adam Driver
( B" u4 |7 A0 ~' f5 O! X5 c/ U+ w     阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt
9 G8 P5 n2 S' z, ]# z& y  X" h     克洛伊·科尔曼 Chloe Coleman
  @( l- H' O0 Z; p     妮卡·金 Nika King* {3 _: Z- {$ [& Y" T6 l; k+ ]
     布莱恩·达尔 Brian Dare- ~5 [$ ?  z" E9 ]& k) ~* _
1 B6 a, @5 u. ~& _3 i! g
◎简 介
0 p2 J& ^- f8 \. @9 v8 W2 _
4 H2 r( Q! |( M: E0 N 飞船坠毁在未知的星球上,飞行员米尔斯(亚当·德赖弗 Adam Driver 饰)发现自己竟被困在了6500万年前的地球上。此时只有一个获救的机会,他和另一位仅有的幸存者寇娅(阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt 饰)要在这片充满危险史前生物的未知环境中极限求生。: N* z! Y0 L, i0 v9 K
( S0 o" d  g" ^4 A' ~  W3 ^
 An astronaut crash lands on a mysterious planet only to discover he's not alone.2 @: E; p. W* E- C2 v
65.2023.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1-FLUX 16.14 GB5 B. @' r  _: F& r, R
# v6 \: u" R- w8 j$ l8 I, W
Video! }& l; ?8 ^3 D+ J0 ~2 U  |/ v8 k
ID : 10 j7 b7 L" j0 U9 {. y  f2 Z/ U/ R
Format : HEVC
3 R1 \4 i" H- J4 bFormat/Info : High Efficiency Video Coding
1 D3 @; O* s  ]' ~Format profile : Main 10@L5@High: h9 ?. [1 _  M- p- V
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible9 G) j2 W+ g1 D) a
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC$ v; T/ o: q; s' W# n
Duration : 1 h 32 min
2 @2 ^: ^: k" X3 F. ABit rate : 24.3 Mb/s8 B8 N* z0 m9 W9 |' c1 n2 C
Width : 3 840 pixels4 J! n8 L; s  z; W8 E0 g
Height : 1 604 pixels' R- k9 Y- ^* c7 E* M( M: \# F
Display aspect ratio : 2.40:1
) E1 d2 s$ J4 }  p4 B$ I6 OFrame rate mode : Constant
9 f9 p5 [# N/ y8 ~+ U8 _Frame rate : 23.976 FPS( q$ H& }& F, y5 C4 G* `
Color space : YUV
( i% }7 P; `$ D3 G+ k3 U: vChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)  Z. {: o/ g+ D" V1 T) W
Bit depth : 10 bits
# L/ W/ u  Q1 x/ J$ D7 e( r5 \Bits/(Pixel*Frame) : 0.165
6 @5 s; u) u5 Y+ {6 K2 ~Stream size : 15.7 GiB (97%): x+ v$ m  z/ ~
Language : English
5 U% i: d9 J9 n+ o1 uDefault : Yes
. y) }; N# `- }% R. q, ZForced : No
$ O* r4 y) l7 V) A2 G6 u& E2 r& E! GColor range : Limited5 E+ N$ S7 G' }  J
Color primaries : BT.2020; E' J2 [4 h+ a1 @
Transfer characteristics : PQ
1 y; o% E" Y+ m3 `/ F+ I  NMatrix coefficients : BT.2020 non-constant
/ F0 V) x# H$ _( ~( ?. R- wMastering display color primaries : BT.2020: i$ f( X' Q5 j# L. r7 X
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m24 g5 h5 K5 C+ H+ {! k1 l
Maximum Content Light Level : 900 cd/m2
% U( J. h1 Z% n! I, YMaximum Frame-Average Light Level : 344 cd/m2+ L1 S2 u0 O. d
( s) X5 X4 F6 B# v
Audio1 B# N' O* k& l$ m6 K# w
ID : 2
) F1 W/ `% ]/ L7 {* c! @, bFormat : E-AC-3
1 X8 ?- m# d/ }! sFormat/Info : Enhanced AC-3! {/ t' e/ p% n& e1 ]9 F, }
Commercial name : Dolby Digital Plus+ d8 d! ~: l6 `$ W: V1 H& Z9 j: f
Codec ID : A_EAC3
' ^$ ]0 M" y! H7 M! y3 GDuration : 1 h 32 min
) Y+ g0 x4 t& N- H0 ?" T/ x1 q. OBit rate mode : Constant
- g# p# K/ s2 `6 ]& X' M+ @5 v8 |Bit rate : 640 kb/s
) Y& f. v8 ?6 C0 Z% uChannel(s) : 6 channels
% O  m' U& \8 }" GChannel layout : L R C LFE Ls Rs
* E' b$ B9 |, _* k7 [; ]Sampling rate : 48.0 kHz" K* R( v- S2 B& Q
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 ?3 m- c6 Z' y7 _& S* e
Compression mode : Lossy$ y+ V4 C+ A/ I+ {- |, }
Delay relative to video : 12 ms
" |- t0 B" [, `$ R7 t3 _% S- mStream size : 425 MiB (3%)" Z2 W; [; k, u: l1 i% L% i) ?
Language : English (US)
& H7 s# F2 Z# Q& i% J* R1 BService kind : Complete Main) [# W8 s/ S" o  F" L& T
Default : Yes6 N8 N1 B2 P, B0 R! Z- _
Forced : No. N' A, ?' y4 D  I2 B1 d% w

6 \2 E. p/ i% W1 v+ d7 VText #1# L7 [! J1 {) }* G/ n5 j: _- S
ID : 3
( ^5 z. H, J( a$ \& h0 [Format : UTF-8
& o) |& b1 j7 C9 a" }Codec ID : S_TEXT/UTF8
/ w7 J; \! y4 W/ y( KCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
7 E. V* `: i( A- _. e% iDuration : 1 h 22 min; D  }% ^/ ?! h
Bit rate : 15 b/s  e3 ^; L1 p2 n, |  [$ j
Frame rate : 0.079 FPS
, Q$ C- K  k- @; l- tCount of elements : 389
5 ^8 a6 f- @5 e; A4 c- D3 MStream size : 9.18 KiB (0%)$ D4 ]7 x* g- K6 V2 Z& R
Language : English (US)6 p5 J# h/ @. f$ @( N* l' }) W3 b
Default : No; q0 y2 v& ^" w5 L! W. _1 V: W/ w  }
Forced : No) {' T9 N9 ]# L) @& O7 a
4 o1 L5 B2 b  ^
Text #2
9 c6 w0 Q: N. X5 ^1 C* A, P4 _/ OID : 41 Z. t/ ]9 o" Y6 E& p6 V9 h
Format : UTF-8* s0 D3 \+ P. e, S
Codec ID : S_TEXT/UTF8# o. N1 S9 `* @
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
! d% C% l0 A- l; a% r  H& @5 o0 r+ ?Duration : 1 h 29 min3 Q, X2 d% Z  r; S7 `* e
Bit rate : 20 b/s
- O, ?' r- ~- a  \* [* r* UFrame rate : 0.122 FPS
7 i+ `8 G1 V# U$ ^/ [6 o- Z8 [4 ICount of elements : 653- `2 ^6 q9 q. ]4 Q. ]
Stream size : 13.1 KiB (0%)
, x; ?- Q8 w& w1 E# yTitle : SDH4 Z. L8 L6 a& z, |. u* l6 t
Language : English (US)
! {" c# b% e0 I% `6 l( p/ sDefault : No
, }+ Y# x$ m; Z; a% j/ Y- ]" YForced : No$ _" w5 C! m2 [. t4 z' }
; V8 G7 I( I% x( n( o" m3 P
Text #3
4 h( k1 i0 o2 B& b1 \/ F! ZID : 59 W4 N# j/ M9 Z: z0 |
Format : UTF-8
1 b+ v% m9 _: O& J( \1 w2 eCodec ID : S_TEXT/UTF8
1 B' k9 w; S$ v2 v* D: y/ CCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text% y- u5 ]6 |/ h$ r% H1 a
Duration : 1 h 31 min6 p$ e) V/ u# J' j- ~
Bit rate : 13 b/s, l) @3 n* W4 R- }7 s+ V+ M. ~# L; y; W
Frame rate : 0.070 FPS: N# b+ Y* H9 n0 b$ p1 ]
Count of elements : 385
3 D% i% n' C0 q, K6 JStream size : 9.17 KiB (0%)% `. {3 ]+ l* ~  z" `, F
Title : Latin American
( i, n: L  i" S- T/ q! O% JLanguage : Spanish (Latin America)
" M3 a5 H/ R4 n# ]Default : No
* J8 K" o+ \' W' B$ b- `Forced : No6 Y  \' u: n2 ]$ Q
  L1 f" w/ A1 [5 A3 S* d$ t5 q
Text #4% a  I4 M9 a+ R# T
ID : 65 n4 W5 {/ T" ?+ O
Format : UTF-84 h3 n) K8 a. d+ c1 Y: A* n
Codec ID : S_TEXT/UTF8
' I5 [% q/ e- v+ `* ~) z9 `Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 Q# U+ ~6 I. S+ y, p. x% XDuration : 1 h 31 min! k; \% x  o" s
Bit rate : 13 b/s
; q/ Q! C. [: {. X/ ]9 n& L- a- fFrame rate : 0.062 FPS
5 [( K% w$ w  j. p* C( k: @1 j9 aCount of elements : 3394 f3 ~8 k5 n- P% F0 u* i6 f" J
Stream size : 9.02 KiB (0%)' V1 m9 U7 R, E8 N) U+ t/ u
Language : French (FR)" ]* M/ W, `3 |
Default : No
: ?( f0 ~3 T0 V0 QForced : No3 w" j& J" o- y) N8 D

; R( g' L* c" e  \2 N3 G6 QText #5  f4 g3 O, r5 |  n' x- @$ X
ID : 7
) H) {! M2 @- J& u, W/ MFormat : UTF-8, u% Y% z1 O- E% w& w$ U( n0 @
Codec ID : S_TEXT/UTF8: [9 X+ r$ N# x  o) P1 e
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 Z. H; L+ Q/ ?* BDuration : 1 h 31 min
7 o2 O; R6 w' j: O8 \$ _. VBit rate : 14 b/s
4 X/ s, e. }2 g' eFrame rate : 0.069 FPS; u6 F9 Y, F+ }; B
Count of elements : 379
4 J7 M7 b; m) k' M) v, wStream size : 9.49 KiB (0%)6 o& Z2 O# i5 B0 q/ @3 P
Title : Brazilian
6 D' p% ]" I# l. L- R6 a8 V' yLanguage : Portuguese (BR)
. I$ Q8 z# v& D. h& \: }3 |. `: jDefault : No  k/ M6 c: i: K! y9 I7 ]
Forced : No
65.2023.2160p.AMZN.WEB-DL.x265.8bit.SDR.DDP5.1-CM 10.11 GB
* j  H0 V# Q, S2 Z$ k4 q. I8 ?
. j8 s6 [' j& {  B* ^1 dVideo
) o9 J$ {0 e3 F8 P7 ^) gID : 1
, Q5 A% p8 h: O' b+ WFormat : HEVC' a4 y0 ~& i$ G) A& u0 |  b
Format/Info : High Efficiency Video Coding
& {# ]) @: A# }8 u# O  XFormat profile : Main@L5@Main
# d6 b: r& I  W0 Q5 {( B5 @' tCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
  B% e* q9 r# wDuration : 1 h 32 min
9 Q$ @$ g0 ?, A4 ]: HBit rate : 15.0 Mb/s
3 D3 P9 S7 G" p9 }9 eWidth : 3 840 pixels
! P" {: w) x7 K9 k2 qHeight : 1 600 pixels  W; ^! J0 a# A) Z" O7 D( z
Display aspect ratio : 2.40:1
) N0 e5 g0 y  v8 F  i$ \Frame rate mode : Constant
8 y1 c# K% z; z* `3 W/ {0 uFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
) o) h; ?, U. K' M( z8 {Color space : YUV2 Q/ `8 \: x8 E( A2 f
Chroma subsampling : 4:2:02 ?9 u  `' k2 g
Bit depth : 8 bits
3 O" W+ h' T5 m5 ~" MBits/(Pixel*Frame) : 0.1029 f0 d* f3 l! G2 g  M4 y
Stream size : 9.70 GiB (96%)) X0 O: j; Z. m! w* B& }. j
Language : English
; }, c; v3 W( ]$ tDefault : Yes
0 {0 Y0 v3 J( P' P2 Z& _Forced : No
6 A) U8 I8 r. s" K# K  l) J3 J6 PColor range : Limited
9 i7 q1 q6 _5 T7 O' n2 OColor primaries : BT.709% J4 s7 ?" u% b
Transfer characteristics : BT.709  M) J4 g0 O7 G, n6 g' V( M
Matrix coefficients : BT.709
& m2 S3 K4 Q- d: M+ R- u: c2 V. r, g8 O
Audio
* s  V8 \" t4 a8 ]+ {: r, `# {ID : 29 v0 d+ I8 o# N# {" Y# }7 b- _
Format : E-AC-3
5 v- H7 d! ]! K2 h* s8 @Format/Info : Enhanced AC-3
" G$ U& h  }. h4 S: sCommercial name : Dolby Digital Plus
& e( Y' t& z  W: _, SCodec ID : A_EAC3) h$ v7 `/ i7 w, R  G1 _! e2 u
Duration : 1 h 32 min
$ U1 g4 \, y# H# |4 R& R4 u% \Bit rate mode : Constant8 L0 g  s- d+ S; E* ?2 \6 w% I
Bit rate : 640 kb/s
8 Q! y6 ~' N5 K+ E* j# X) oChannel(s) : 6 channels
' j: _8 X9 g! @* ^Channel layout : L R C LFE Ls Rs# c# \8 i4 G+ D$ k  z% Y
Sampling rate : 48.0 kHz
5 {- S: h/ {6 {. b! U+ \Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)& E& N- w# h: {. }% A
Compression mode : Lossy8 b* W! A+ i5 t( \
Stream size : 425 MiB (4%), @* X/ d8 C9 k+ ]
Language : English. t3 O5 F0 N, g; I. [2 ]- R3 i
Service kind : Complete Main* f; i  J, j9 x
Default : Yes' V  u! _' U1 q* p# I- P8 v0 r. l" u
Forced : No2 \& d! A0 N1 R7 Q' x- C

  N8 N. H8 n. t) fText #1  ^) Q" ~% n% ]7 G( _
ID : 3
3 f1 s* H% B8 C+ V! T7 t$ P4 G$ FFormat : UTF-8
7 w* V% Q" t. x; {: B1 Y: L8 g& }Codec ID : S_TEXT/UTF8
. C" j) f# w6 s) ~. H  MCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 A* Z: S) f. N# r: o3 o; z9 l
Duration : 1 h 29 min) Q! {; F- a9 n3 S2 E
Bit rate : 19 b/s
' v" A0 b4 u% a% I1 \+ l0 h2 |Frame rate : 0.122 FPS
2 Y. l+ ?+ z/ l# mCount of elements : 6530 v% B" r% P- L1 E. x
Stream size : 12.5 KiB (0%)
" w/ k. U; ]" L" F$ A" vTitle : SDH0 t3 u7 n% j, z; {
Language : English' U: H  \7 u+ E: l3 j; Q1 W
Default : No" F$ W4 y& P: y  g
Forced : No/ Y% L* T. P) l4 \% G/ k

! `0 F7 G4 b1 WText #2$ t% ]  y3 `6 r: B
ID : 4
  j* E' ]4 P) w  d0 E! ~Format : UTF-87 U8 W0 x3 d/ r- a
Codec ID : S_TEXT/UTF8( v) v6 O# h* H) d  q3 K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
- L* L; e& \+ BDuration : 1 h 22 min* |4 I8 i7 C  g" i# E
Bit rate : 13 b/s
/ m( d1 p6 a! y% \" G1 F1 _& |3 JFrame rate : 0.079 FPS
' _6 e( ]# H9 c/ G$ `/ wCount of elements : 389/ l& t0 L3 v* ^8 X. S2 H4 w
Stream size : 8.27 KiB (0%)- K$ q$ O( l  ?, v/ {
Language : English
& o$ ^& I9 Q) IDefault : No
; f3 B, R: r. X, PForced : No3 k4 R* Q  t& B& A% H3 y

( {' q/ U% e4 Z& v1 [, F$ nText #3
8 t7 m1 @0 @5 h  zID : 5
$ d- B6 \8 V' E4 p) W! u* p( fFormat : UTF-8/ D. k" u/ Y. a, _) U
Codec ID : S_TEXT/UTF8. W1 F! z2 \/ n
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  L5 o8 V; h/ J8 i  N( B2 ADuration : 1 h 31 min1 n0 G& C: i1 C) z
Bit rate : 12 b/s4 {+ R+ F9 v, ]" @' F! ~6 ^& r
Frame rate : 0.070 FPS5 Q% m- r7 z9 [+ N+ j( H& Y" C
Count of elements : 3858 U- |- }7 ~* h
Stream size : 8.36 KiB (0%)
+ w: L6 G" ?, U" v, CTitle : Latin American5 v- ]! n9 I& a" N
Language : Spanish7 j. v) R! C$ Y8 e! g- ^
Default : No
0 R" `- j) I, u1 w6 Y! BForced : No
- Q2 h0 t9 d! u( p" a- t4 {
# R2 ~% f% v7 c8 }Text #4' d" I- h# _2 P
ID : 6
5 G$ a! y2 @$ }" V: qFormat : UTF-8( a- c, C5 l! O! }
Codec ID : S_TEXT/UTF8
2 M$ A% u  V& C3 `Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 k! l! z; n' P3 @/ L+ s
Duration : 1 h 31 min
& U) j4 n. O/ V0 mBit rate : 12 b/s
7 \2 l) {6 Z4 S: ~& a/ rFrame rate : 0.062 FPS
1 \. H4 j6 W- W4 S2 bCount of elements : 339' k& q3 d+ P) B" j4 k) k  k
Stream size : 8.31 KiB (0%)/ }* ?& X" ]6 T# Z
Language : French
  x; ^1 `8 l) YDefault : No
4 g# T7 v! R- u1 Y4 ^Forced : No5 G+ q6 L/ Z9 C4 N, `0 l8 `) }

/ i+ |- x# X1 k0 o& }4 nText #5; D6 g1 S7 o7 x# C1 L
ID : 7
2 y8 W$ o  Q2 z* ^' n. J8 eFormat : UTF-8
/ a# e. J1 U' ?7 f: B/ j& @Codec ID : S_TEXT/UTF8
  h# s7 P3 q1 g: sCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
) Z) K1 \, {7 v% H7 I; {* aDuration : 1 h 31 min4 i9 q" a4 S3 l# \( P2 L. z2 m
Bit rate : 13 b/s- [+ C0 m4 D1 |1 |/ f
Frame rate : 0.069 FPS' H1 p+ ~0 S1 `% W& c3 t
Count of elements : 379& b4 N- N0 ~) _$ G% B
Stream size : 8.71 KiB (0%)  r; X  @% i! e& S2 }+ p: Q
Title : Brazilian
9 L# M$ m8 }6 j3 y8 a' dLanguage : Portuguese% Z7 b. Q+ y; c
Default : No) x. z, u8 O+ _# D' ~* m
Forced : No

7 M0 e' I; x0 f; Z$ B
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

2440

回帖

8571

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3739 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-4-8 11:14:22 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
! Q4 n# d7 Q5 e' h8 p, L) UThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
4 f: s! ^( U6 I6 L% A* n0 c2 P/ _

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-4-9 02:03:07 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
$ u) U5 a& |/ l0 f2 W9 i7 DBlu-ray movies Community: my favorite!; u2 ]4 q# @3 ?- l8 ?

0

主题

2440

回帖

8571

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3739 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-4-11 15:26:26 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。9 h5 X# j, y# B' Y
Blu-ray Film Forum is now my home!) T. O" C' `$ e3 C7 T

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:58

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表