BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 55|回复: 6
收起左侧

[4K极清电影] 逃出白垩纪/65:绝境逃生 [4K REMUX无损版 自带中字] 65 2023 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 51.62GB

[复制链接]

6017

主题

345

回帖

6万

积分

Post Share

金币
265 枚
体力
27068 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2023-5-29 07:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
% W* w* s  f3 E" ]$ ^0 H: [4 @; Y& `' P
0 u8 R# s1 @1 x5 U◎译 名 逃出白垩纪/65:绝境逃生(港)/65:恐怖行星(台)
9 d0 x, N1 f3 e3 q% {7 [◎片 名 65 / Cuộc Chiến Thời Tiền Sử+ K( I7 |) y0 }2 h( X: l- H' R
◎年 代 2023
7 p1 {" v7 ?/ _◎产 地 美国/加拿大) i8 ^( Z& O3 |- q" ]0 a# B" Z& G: U
◎类 别 动作/科幻/惊悚/冒险
+ `9 x- w: _, o- c% Y◎语 言 英语
  X# N4 K* V( f) k7 M◎上映日期 2023-03-31(中国大陆)/2023-03-10(美国)/2023-03-08(以色列)2 `7 J& c* h9 ^) Q! f+ [3 H/ e( Z
◎IMDb评分  5.4/10 from 44,131 users5 |7 F0 X5 T% H: f+ Y
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12261776/
# }) L/ d% b, p$ p2 e◎豆瓣评分 4.5/10 from 8,338 users% t1 K7 G+ a, Z" F7 o9 l
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35197766/
4 x8 h( p- Q& ]8 M# E  H◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD5 M6 j: j6 M* `" H0 Z
◎视频尺寸 3840 x 2160, M  C' l- u: \! c; Y( ]% y9 [
◎文件大小 1DVD 51.62 GiB
) M2 Q0 t. T* ?9 a1 X! C" n1 m◎片 长 1 h 32 min3 H' C/ t3 d5 D4 c4 ~0 w
◎导 演 斯科特·贝克 Scott Beck( |/ E/ k- _& n
     布莱恩·伍兹 Bryan Woods1 x; S5 Z8 Q. a  n! y. T) b- r8 ^
◎编 剧 斯科特·贝克 Scott Beck; Q( M9 B# A  Y9 f2 `6 o6 a/ d& Z
     布莱恩·伍兹 Bryan Woods
: M6 M2 S2 ^/ j◎音 乐 丹尼·艾夫曼 Danny Elfman
0 _' q7 R6 A2 u& a$ \: P: E% ?0 I     克里斯·贝肯 Chris Bacon
- T' a/ s3 m% G5 A% c+ W◎主 演 亚当·德赖弗 Adam Driver/ B3 C+ I2 @/ Q( N/ ]1 ?
     阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt0 W3 t3 e9 S& j
     克洛伊·科尔曼 Chloe Coleman( C  L0 c0 l0 z2 u; r8 @2 |
     妮卡·金 Nika King
: T/ A- t4 Q( a% T5 m1 i     布莱恩·达尔 Brian Dare. @5 ~& b, {4 U

% {: o# u. f# X6 s* L* b◎简 介
1 g  f% t* }* W
9 T) j; w4 u$ W 飞船坠毁在未知的星球上,飞行员米尔斯(亚当·德赖弗 Adam Driver 饰)发现自己竟被困在了6500万年前的地球上。此时只有一个获救的机会,他和另一位仅有的幸存者寇娅(阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt 饰)要在这片充满危险史前生物的未知环境中极限求生。
7 p7 K# J) L# C, V! J2 H  S( X1 J/ r2 l; y& s. e- o
 An astronaut crash lands on a mysterious planet only to discover he's not alone.% u3 ]8 u; Z9 L+ E/ Q) g" e& K
65.2023.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 w! [- O6 H* W5 l! h4 E
( e1 ^3 y2 g0 l$ `Video( ]% X# j: d/ u) S2 R; b/ l- D% P' K* l
ID : 1+ `' I3 r7 w" q0 ?* g. n8 K
ID in the original source medium : 4113 (0x1011)9 x6 @1 |8 Y1 i2 a+ H; J
Format : HEVC, }6 `/ `  r# X! V! W
Format/Info : High Efficiency Video Coding
0 Y2 v+ T4 }' T) f3 e: D. zFormat profile : Main 10@L5.1@High' \8 }; }; M  N
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible& D5 X: K) w! p: H* R  o
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC) z' j6 f  F6 l
Duration : 1 h 32 min  L+ o* f; \3 G% r2 F2 ~, b
Bit rate : 64.3 Mb/s
+ y5 r. E5 G+ \; KWidth : 3 840 pixels  C* K5 f3 b6 A' o7 d( z
Height : 2 160 pixels6 }# E' f' U$ n" n5 @0 Z' _
Display aspect ratio : 16:9
) ^, x4 y8 Q2 {1 e5 AFrame rate mode : Constant
7 c$ ]- R1 A2 Q+ @% z, OFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
, |2 g; ^, k" {7 S5 z. IColor space : YUV' L) o- }5 ]+ n3 G/ W: K- f; N
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
0 `4 k' o. e, W, E% QBit depth : 10 bits
; Z; y& S; L7 d7 uBits/(Pixel*Frame) : 0.323
% |' _4 S# n$ _4 A0 oStream size : 41.6 GiB (81%)5 }2 A5 c2 W. \3 x8 p) A3 B- X
Language : English
  B; M" m9 a' a# EDefault : No
5 Q0 _- p% s! q! Y3 c& f8 C+ R+ wForced : No& Y# f( d) B: ^% K3 P
Color range : Limited
; ?7 g7 n. c: c! S+ P0 WColor primaries : BT.2020
& p0 K) W* x$ V# a1 ?: VTransfer characteristics : PQ4 v% X/ \% \2 H5 D
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant6 A) P  k4 f0 @: f" Q
Mastering display color primaries : Display P3, d. F; P$ u1 ]% w; M
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2& q+ A4 o2 \: I9 ~2 u
Maximum Content Light Level : 970 cd/m2
2 K0 r0 C( P' v. [6 ^" d. ^Maximum Frame-Average Light Level : 340 cd/m27 _, b+ c' @4 r
Original source medium : Blu-ray
. w3 i, @9 G7 g, t) t& j/ {7 r# w" b% q; p4 Y$ i- P
Audio #1' \" a+ x! B9 Q7 D1 h- Q- w8 R
ID : 2
/ z  h6 Y: `* q% `' r1 F' HID in the original source medium : 4352 (0x1100)% w9 J. X, d1 ^0 ^
Format : MLP FBA 16-ch
9 G7 J9 X5 m& e8 Z/ j. TFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
- \, l0 C# c- O1 J# x, g3 oCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos1 Y" u" d. A3 l) x' \# V# t; N
Codec ID : A_TRUEHD
9 F4 S. p! z  Q0 P9 o* BDuration : 1 h 32 min
" V1 U" `8 w1 v* {8 W- R5 `Bit rate mode : Variable
8 e0 A6 E( n- P4 e1 p& VBit rate : 4 304 kb/s
. l' o+ m6 b/ VMaximum bit rate : 7 248 kb/s  ]. K: |/ ]  X- o+ {
Channel(s) : 8 channels
8 S% x3 R! ^5 l$ rChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
' p3 Z6 a- _# j% R" lSampling rate : 48.0 kHz
$ Q  A  h' n% j0 v- ZFrame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
, b8 o3 S9 h& K$ d+ B* o  c$ ]5 K7 K! UBit depth : 24 bits9 ^! Q* A/ j2 e$ U1 f/ L9 r& ~  s. p
Compression mode : Lossless% b; c, L9 j3 B
Stream size : 2.79 GiB (5%)% h  m+ @* q4 L
Title : TrueHD 7.1 Atmos& l( J  C# k  ~, F
Language : English
2 ?. |  a+ S9 L3 H5 \3 ZDefault : Yes& ?7 N. T* s9 Y
Forced : No3 J/ T- ~/ t9 g! d% z
Original source medium : Blu-ray2 j0 o3 I: p  U9 D
Number of dynamic objects : 11
. P1 O1 n9 l8 _: HBed channel count : 1 channel" L: O5 t: J, n4 {
Bed channel configuration : LFE* F8 g' K- @7 R
; N/ N& }- [$ L0 P4 p
Audio #2. @+ K- ^8 K7 n- y/ k/ O
ID : 3
7 @  ]: q2 ]( pFormat : DTS XLL
' k% Y; Y* Z& ^, [5 w  m+ Y: t) ?1 mFormat/Info : Digital Theater Systems
+ v$ n( x5 @) o! nCommercial name : DTS-HD Master Audio
+ \/ v% c0 Z( F4 W: C9 YCodec ID : A_DTS& @5 B+ B0 E& @9 c
Duration : 1 h 32 min  ?5 |( h; H: J0 V
Bit rate mode : Variable  G- _0 {6 B) V3 [4 B6 F1 y. S" b
Bit rate : 3 957 kb/s
  P$ Z! s  L5 j8 v4 CChannel(s) : 8 channels
4 e/ n' ^& \' c, g- F( R- cChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss! p0 t, H0 p" I: @
Sampling rate : 48.0 kHz
3 r7 e6 W7 z9 O. yFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
8 ]; i! I% i* e' l4 X( A+ N2 |; ^Bit depth : 24 bits
1 Q# S" k( \6 `' h4 ^# B4 n* hCompression mode : Lossless: O; E1 H6 {% O* g+ p' T% H
Stream size : 2.56 GiB (5%)
! e* h* @$ `' b% v7 [1 d% FTitle : DTS-HD MA 7.14 P1 x; i* S% P7 `: _
Language : English
) m, L3 i, K2 M; W; T; JDefault : No: T3 M8 `$ z" K
Forced : No
/ O- m& w  n1 \. W* C8 N3 `7 J8 c3 x! `
Audio #3
/ w0 l0 q- J0 f4 M3 cID : 4* `' J% d) \! X% Z: v! f) i
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)% @7 O# ^" l, }  c% \) f
Format : AC-3
, ?4 ^& w6 l4 i0 GFormat/Info : Audio Coding 3; }8 I$ h- ^5 X( L- c) ]$ ^
Commercial name : Dolby Digital
% z0 n% D, l2 z- JCodec ID : A_AC3  a, G9 s2 b4 M* O
Duration : 1 h 32 min
: `0 d8 B$ L- L- D6 J; VBit rate mode : Constant2 i& l% U3 z5 ~% q
Bit rate : 640 kb/s# E0 p8 u$ S5 k  q9 @% q) P
Channel(s) : 6 channels% }* H  u8 @, s
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
+ o# i. i; p# X6 [1 bSampling rate : 48.0 kHz
0 d: ~  g$ N2 [4 oFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)5 q: t9 N  [8 b& G0 ^5 o
Compression mode : Lossy
! x, s' \" e& G" ]& p8 D! B  }  WStream size : 424 MiB (1%)
( G* [  R' A8 z9 KTitle : DD 5.1
; ]0 e' k' }; c& u- k2 C3 WLanguage : English
4 P' w2 ~1 l" |5 H# v1 cService kind : Complete Main6 Y1 Z8 r' E" m
Default : No
, [2 k  Z7 }# u6 QForced : No9 v) M/ K+ b3 Z" v
Original source medium : Blu-ray  }# @- W& P- F4 U6 J. S
/ K% \7 m" t5 l& k+ L- x
Audio #4
3 A$ S0 d& p3 q* @ID : 5& E$ B: Y* j- N5 K6 K
ID in the original source medium : 4353 (0x1101). s; c3 v, F& p1 K' ~! K1 K
Format : AC-3% U% B6 i9 {1 D# T- z/ Y8 c
Format/Info : Audio Coding 3
$ |' z/ p: ^/ TCommercial name : Dolby Digital. Q& \# ~9 y$ v% y2 u- _
Codec ID : A_AC3
; _) |/ q# p4 ?) p4 `$ qDuration : 1 h 32 min5 A+ o1 i% P/ F% N) E  |
Bit rate mode : Constant# L  M, y" T" T  X. @4 \! S
Bit rate : 640 kb/s
+ {  K0 J' E, X+ \Channel(s) : 6 channels
0 x2 ^* V6 _% E0 U) A+ f  U" H6 KChannel layout : L R C LFE Ls Rs8 r. F  Z+ c7 ?6 C  x( B- }
Sampling rate : 48.0 kHz) d+ h# `1 s! J  n: ?9 Y. J
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 I" i$ X" V: }- M/ w& yCompression mode : Lossy
" k. M  f  o/ X" [8 h7 L/ s  XStream size : 424 MiB (1%)
+ B# {% ^( M- O4 Y1 L1 O+ JTitle : DD 5.1
+ N) P/ I" i, h) B3 wLanguage : English# ]; F! H, h9 T* w
Service kind : Complete Main3 ]4 v5 x0 \2 @$ Q! ^8 `) j
Default : No
& l/ `4 w  u/ j% [% AForced : No
- k2 C: U) [. H4 Q$ f0 R: [Original source medium : Blu-ray
% i' X' S% T- q% a3 t! H
* p7 ]. ^% \9 I9 A& z! x: g; n; GAudio #59 V$ O0 n3 m# m# t1 O
ID : 6
9 a/ |; ?' ?2 p! N& N) T, X7 IID in the original source medium : 4354 (0x1102)
: I1 U5 B7 C, ]Format : DTS XLL
5 h" v; \, K1 f) C( V7 w) M# e) O* jFormat/Info : Digital Theater Systems
! ~1 G  `- i. S0 ?* T, I4 }; R# QCommercial name : DTS-HD Master Audio9 d- k2 L+ q5 E8 p+ q0 Q1 V0 O
Codec ID : A_DTS
6 A% k* `- q. G# `& e6 @* IDuration : 1 h 32 min0 ]1 ^4 J9 x, q& u% {1 m- c. v7 j
Bit rate mode : Variable2 V; ^; L+ L5 i; f- g$ Y
Bit rate : 2 245 kb/s7 x! `* o1 Y2 u' \7 }9 x
Channel(s) : 6 channels! v7 F; ~8 b2 J  ]& L5 u
Channel layout : C L R Ls Rs LFE, P) K; M7 R4 L$ I# e7 o# f
Sampling rate : 48.0 kHz$ {. S* G2 p8 x/ b
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
- n* r: L5 a! z1 R: @Bit depth : 16 bits( A' d5 d- }* N/ \, l: g
Compression mode : Lossless- |* A- \) d9 i8 ^
Stream size : 1.45 GiB (3%)
* g5 Q% B' V# Q* j* @Title : DTS-HD MA 5.1
1 p1 e2 I4 t& b# o8 iLanguage : French
% I; s" w2 T( v# C! S( TDefault : No1 O7 g" A8 K' U' E
Forced : No7 H9 i2 S& }& j9 Y8 P
Original source medium : Blu-ray6 @7 a. A. ?5 e- b& T8 z

+ p) l9 c) |, h* z( K4 J& s# rAudio #6* N' e' N& Z5 b& v& i9 E
ID : 71 O, S% T, g1 U5 f
ID in the original source medium : 4355 (0x1103)  X' h% U6 N0 }/ G
Format : AC-3
, ~7 R: L( }) }6 g: P3 T$ p; XFormat/Info : Audio Coding 3: E9 k6 Z  r  X8 D6 D+ L) p
Commercial name : Dolby Digital6 s0 B' F1 c! P
Codec ID : A_AC3& X5 `" ^( P7 ~, B( R9 f
Duration : 1 h 32 min
! V+ C$ U7 s/ t' A% M4 y  u  jBit rate mode : Constant+ A0 E, C- v7 k, X
Bit rate : 640 kb/s* ^% v7 f- F/ ~; s8 j, ~
Channel(s) : 6 channels8 ~6 n5 S/ L" u! q* F1 ?( g
Channel layout : L R C LFE Ls Rs# s% @) ^1 Y' s- h2 J* |% E
Sampling rate : 48.0 kHz
0 O* W! W, _8 NFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 r* Z; C; d$ Z# H+ q5 ?: _
Compression mode : Lossy
. O' G; K; X" q- ~Stream size : 424 MiB (1%)0 H5 V" M; ?2 P8 ?& i
Title : DD 5.1" S( \- Y* s) w5 j/ E
Language : Portuguese
) i$ O9 }9 F6 s% B$ B+ ], MService kind : Complete Main
" T9 l  X+ v  L" T% g; Q% q0 n/ `Default : No
7 t# H% h- V8 {& c. W) S" U4 ?Forced : No6 ?6 I5 ]5 t# t0 g  }5 V$ ^
Original source medium : Blu-ray. W3 s. \4 x3 L* @- r' C# l

5 I6 C. E! _# c/ t, }Audio #7
0 Z) V1 Q  c1 L7 I2 r+ Y9 d* QID : 8$ N& t/ Y! A9 ~7 e. N
ID in the original source medium : 4356 (0x1104)
2 ?: x, V$ o8 q, p  e# ]) QFormat : DTS XLL
- l4 A8 V7 U6 G2 I" m5 f# `  l% U/ ]Format/Info : Digital Theater Systems
# f: G+ A3 L( e0 I. t5 lCommercial name : DTS-HD Master Audio
6 G% `8 G) n- W7 M, Y$ p* W3 [6 d/ {8 |Codec ID : A_DTS- H1 L! g+ ?0 \: i' C' w# [0 B: J5 f
Duration : 1 h 32 min
6 e* _5 E$ e" B0 fBit rate mode : Variable
2 }0 }# E" |+ q% F/ I( {) YBit rate : 2 242 kb/s
3 Y8 G7 t! U( RChannel(s) : 6 channels
" c/ O1 |# V5 J  z# fChannel layout : C L R Ls Rs LFE- I! l! o( m, w6 [! \
Sampling rate : 48.0 kHz
6 q% C* {* @* _& N+ EFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
# j2 k( C# S# F% Q) y# p# g3 ^* mBit depth : 16 bits
) l, v+ w0 a. t0 d2 m8 d* ^Compression mode : Lossless+ G0 }" m3 N" v; i& W: N
Stream size : 1.45 GiB (3%)7 X# u7 v' g5 Q+ Z" X; R
Title : DTS-HD MA 5.1
$ |) m; x4 I3 F4 |" G/ S6 OLanguage : Spanish
4 v9 F( m9 Y& _3 Y! L0 T" lDefault : No- W  f, v. ^8 e# a9 E
Forced : No$ L. G5 B  E, h9 G6 W( Y" i
Original source medium : Blu-ray
( L7 M9 p5 B0 |8 W+ b% b& s8 T' [# A# o! t9 h  ~
Audio #80 j+ _1 B' P/ k: G
ID : 9
+ L7 i* ]- ?! Z6 SID in the original source medium : 4357 (0x1105)
. n# o0 Z4 D9 L. a% `Format : AC-3
& t$ X) z# q2 t0 c/ [Format/Info : Audio Coding 3
4 @8 l9 E7 c9 U$ `8 yCommercial name : Dolby Digital; `0 P1 g, i1 L3 _  y3 q
Codec ID : A_AC3
. g' h+ e) d7 {) e: ?8 l' d4 cDuration : 1 h 32 min% y. ?1 F* I4 j. U. b8 {
Bit rate mode : Constant# O* w+ w$ o' D4 `* G. g
Bit rate : 640 kb/s5 ], O6 e" K. _, j" ^. M  O7 {; H
Channel(s) : 6 channels
" D5 g; {" W' @Channel layout : L R C LFE Ls Rs8 i0 o2 [0 b5 b7 e; w0 `
Sampling rate : 48.0 kHz8 m  M/ N2 M8 w( C" R
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
" v6 ~. j0 o8 gCompression mode : Lossy
( u8 t( G/ A6 O# {, SStream size : 424 MiB (1%)* J: b1 T; A6 o1 u- C# T
Title : DD 5.1
& W+ A/ Z0 h- G) s4 t; Y7 t% o3 GLanguage : Thai
, b) ^" j" [  L: y6 gService kind : Complete Main# g& u7 u: b! W/ [& ~
Default : No
9 _$ x6 `4 C8 ?8 `) o. X% eForced : No+ v5 O- {5 k" X+ ?4 Y: Y7 B
Original source medium : Blu-ray
( q- F, |! f5 v1 T; c& i! S. R& e/ r' ?. a. E% u3 Z
Text #1
8 `: X4 b8 m% E! u! k9 N  ^( E5 o1 aID : 10
& x* {1 m9 ~) a* S& r/ SFormat : UTF-8
  d  W. |4 ^& w* R1 zCodec ID : S_TEXT/UTF80 L! W) ]* i- t+ P, h1 {6 ?
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 }4 |) g1 h; h' A. h
Duration : 1 h 22 min
/ o6 ]1 \# l2 P5 ZBit rate : 13 b/s3 Q9 S6 |, l* q- ]5 I& d# E* A
Frame rate : 0.068 FPS
' u5 i4 }! O) ]Count of elements : 334
9 u* i+ {# n/ L- Z; ~Stream size : 8.16 KiB (0%)6 k2 Y8 _* B2 b+ ~) D' H& u
Language : English
- q9 P; u  L* V8 x/ F' q. J5 j4 cDefault : Yes
( o3 \  J- p5 m: c1 t/ NForced : No8 `  Z0 {1 `+ I! n/ R3 p7 r" i
; r, }* _1 z# t) H$ D% E& H
Text #2
3 s. v! b' b. r2 V. J$ `+ B+ A0 V- QID : 11" z) G, A( r  T, d- P$ Z
Format : UTF-82 B) L6 m. T8 @& S2 F
Codec ID : S_TEXT/UTF8
# ?1 ?5 ~4 g- ]" o( @Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
3 x6 d( g; N+ LDuration : 1 h 28 min
2 ?1 L2 T# k7 d$ U* p* [" SBit rate : 26 b/s% [; D9 B) A% m5 a0 Q+ J# K
Frame rate : 0.150 FPS: m! Q. x+ E) D  K6 C7 C1 _: M6 Q
Count of elements : 796  n4 q+ {3 O! B( V3 M+ M
Stream size : 17.5 KiB (0%)7 ^1 O' I2 a5 K5 T; a2 n% h
Title : SDH1 F* a8 b  K) O+ v& W
Language : English
4 d9 ]: D8 `- s/ f7 [$ iDefault : No
2 I) _) R* {8 C: fForced : No
* e( e% |. j  H9 q0 s. a- [
  u! W6 _7 H* q- }# o% CText #3
7 w: b  m0 O: i' qID : 120 h; e, [8 V6 `, V/ z
ID in the original source medium : 4768 (0x12A0)! F. j5 Y% m8 ]/ {& t( w9 E! W
Format : PGS
% z/ ~9 b+ X2 jMuxing mode : zlib
# [! _% w6 b4 M( ACodec ID : S_HDMV/PGS1 r5 s7 Z. j% z, V8 E4 C9 g. W
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 V! C3 J: @( \( u% z) s* A6 GDuration : 1 h 28 min, U3 i6 U1 n7 H; h: i% F( S6 P
Bit rate : 18.4 kb/s
9 c1 N+ a- ?0 RFrame rate : 0.311 FPS
: d- n/ F& h9 jCount of elements : 1655
( Z/ f8 Y5 I& v. ?5 o& OStream size : 11.7 MiB (0%)
7 O" g; r0 l' W: E* zLanguage : English4 j! c& Q! y' S' E
Default : No2 D; h1 G& f' [$ ~* A4 c9 u! F( k
Forced : No
1 r$ r/ J/ [( M. o+ s/ k' IOriginal source medium : Blu-ray$ |6 W7 u/ F; V8 p4 q4 s8 L/ @$ `
0 o! m) {  k  |0 R2 m
Text #4
) Z* m6 g# g, s  l& m8 G6 FID : 13" t0 x& X. C& m* T5 C
ID in the original source medium : 4769 (0x12A1)& t: ^5 T5 `8 V0 R7 {
Format : PGS
2 v& o+ @. J( e0 N: }+ _" gMuxing mode : zlib5 B! G3 N8 D4 |$ u& h6 T
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ y% q4 H, M; V) PCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 B+ H! L5 A  \% cDuration : 1 h 22 min0 @1 Q- h/ M8 b! D
Bit rate : 8 774 b/s
- \; D" P3 t; C, bFrame rate : 0.146 FPS
; Q! K; ^# ^, F- P( t) rCount of elements : 722
% h$ ?, @3 x: ]+ e/ _Stream size : 5.17 MiB (0%)/ v8 j/ x9 Q# i5 F
Language : English3 Y: m# T4 E8 i! M1 i
Default : No
: G# [) M3 \' O- I" |* W: M& Z. jForced : No
# D1 Y0 s- X: E7 _Original source medium : Blu-ray
& |6 G4 G) F2 F. ?4 e& a
0 q, q% @* c0 EText #52 }8 T: o/ c. E& v  }
ID : 14
% i; c; h+ P6 P/ [5 sID in the original source medium : 4770 (0x12A2)
7 ^( g6 N' b. UFormat : PGS  X) r: T" u- H" I. s5 }1 w+ u! A6 Q
Muxing mode : zlib
( w# Q8 q. S: l  _; G+ c1 \Codec ID : S_HDMV/PGS
! ]. x) e2 h) J3 I/ {" R+ h% K1 vCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 f9 _8 H; w! j8 O3 j# D9 X% cDuration : 1 h 31 min1 w/ K7 B$ p1 w
Bit rate : 6 326 b/s: q$ q8 f8 [0 }8 I. [9 F# b
Frame rate : 0.141 FPS7 f) }+ R8 B7 f) t
Count of elements : 770. J: p' {9 ~; A# c- z# o' e
Stream size : 4.12 MiB (0%)
, |7 u- i2 y# r# Q: \Language : Chinese# V! V7 Z0 B! W/ H1 f& y4 b
Default : No% m0 D5 F1 y8 l$ P, W5 f6 |8 y
Forced : No
/ D0 v9 Y5 a* ~' N* q. iOriginal source medium : Blu-ray
9 ^" w# z( e# y3 _* r8 ~7 d' \: |% a" ]; q% z: a
Text #6
6 ]3 f6 o9 {' W: l1 U  x% YID : 15% U. \9 H  |, G. Z$ S
ID in the original source medium : 4771 (0x12A3), ^" T* [1 i/ D6 F! M1 {7 q
Format : PGS; N8 t" J5 g' v3 d. B& Y3 I
Muxing mode : zlib
  l' ]% c3 |& R2 N  I! L1 m5 ^4 @( ACodec ID : S_HDMV/PGS* D! n) D3 n# R( v. K
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 h0 _% ?3 K9 M: k7 w
Duration : 1 h 31 min
# Q) x' p  d! b7 ABit rate : 6 694 b/s) m4 a' c6 y" B& r/ e, P
Frame rate : 0.135 FPS
/ O0 [  u: v, c/ Q# I, F. qCount of elements : 7384 y0 G/ x2 s4 n( G
Stream size : 4.36 MiB (0%)
/ Q+ P! t4 f. t4 h7 f( nLanguage : Chinese
5 V: g1 ]% `8 F/ `: K+ M( ?# vDefault : No
' d6 p) c8 K$ H/ }7 ?Forced : No
2 H7 N' t: W+ }" ?/ X; L1 _+ @Original source medium : Blu-ray
+ L5 l, U! N; W! s/ `! {. V2 C- F& H/ W3 R
Text #7
$ R* u% o- V; P5 n* p: xID : 163 e- }* {% ?) @$ n
ID in the original source medium : 4772 (0x12A4)
6 G3 }0 x* f# DFormat : PGS
3 P! Z) d) t& O3 p, S* Q3 kMuxing mode : zlib
+ z) P! H4 Q1 N# ECodec ID : S_HDMV/PGS4 \; p9 }3 ]- B7 ^8 S4 W9 S
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 c5 c: a$ e: h' ?% W
Duration : 1 h 31 min
: N  k4 U# N% E/ e( t  G& w9 cBit rate : 7 655 b/s0 O5 [' P# J2 g) k
Frame rate : 0.124 FPS
" _9 x* }' }  H" BCount of elements : 6781 A! {. i$ G& X5 w- _  _* P3 b
Stream size : 4.99 MiB (0%)5 d  s2 a9 o+ \4 w% V
Language : French
# a( ]+ m& A+ K- kDefault : No
+ d3 T! z8 j2 i2 `3 jForced : No7 Y( }' k2 o( O! @2 ?( A9 w- T* d
Original source medium : Blu-ray3 U% e$ K- W. {( d; D1 `
' t) M+ H- a) d6 p9 x/ [% C
Text #8) }* ~0 H* e9 a7 K: ]( U
ID : 17
" O1 ~- [2 n& K* U5 tID in the original source medium : 4773 (0x12A5)/ a8 M, i8 p: V/ L
Format : PGS9 Q! S- T8 ?# N) Q
Muxing mode : zlib3 }3 Z, C9 `$ p3 }4 [% y) b
Codec ID : S_HDMV/PGS
8 h, d( f& A7 r6 zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ k( K) ~' [' p# b3 XDuration : 1 h 31 min
8 x, ?% }5 K% W- A/ cBit rate : 5 686 b/s2 q0 l4 r$ W5 s6 b! A
Frame rate : 0.142 FPS" ~3 ]/ u2 f! t  p! H$ \: c# q
Count of elements : 7764 S3 W7 E$ m% s" I3 G
Stream size : 3.70 MiB (0%)6 W/ [6 [4 Q; v
Language : Korean
6 h' w$ N5 O5 [; |6 @Default : No1 i5 J. f# V/ O% U$ y7 t
Forced : No) k# Q( y- V# t5 E0 h
Original source medium : Blu-ray( v6 O& Y* t7 D0 @0 G

0 N+ T+ n2 G/ h% y+ WText #9" c: y* B: A9 i; v. h; y
ID : 18
2 p. _' w% S: R* u: GID in the original source medium : 4774 (0x12A6)
) p/ ?% h- I" x: {$ CFormat : PGS
6 c7 V4 ?& G( C; fMuxing mode : zlib
  X( z! N0 ]) a1 H4 wCodec ID : S_HDMV/PGS
4 a: i. X2 H8 F2 HCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ J; ]8 S) p1 d) d& h
Duration : 1 h 31 min8 C$ h5 Y1 x6 {/ V' K0 q8 O
Bit rate : 8 334 b/s5 x2 O, h) L! J1 `2 m
Frame rate : 0.139 FPS
2 Q$ g3 t+ g9 e; H* fCount of elements : 758
' L8 d4 ^' J. N( [, E1 dStream size : 5.43 MiB (0%)
6 t( F8 _# w# Q. [/ \2 N% K# i& zLanguage : Portuguese+ |6 m* }6 ~5 A8 F
Default : No; M4 d0 v( t4 ^* X: h1 z( q: H
Forced : No
2 }! [2 a5 w$ G# ZOriginal source medium : Blu-ray
9 E5 _4 I, o; ?# Q% F. \4 ~
6 X- S. g/ |6 M7 BText #10
9 D* z3 t- Y" E3 r3 }* mID : 19
8 c2 x8 [7 T/ P. _ID in the original source medium : 4774 (0x12A6)
7 B( s0 v, ?+ t4 Q( @; vFormat : PGS6 n4 E1 Z% E0 q, G
Muxing mode : zlib5 w: x1 R) s' e& O; L
Codec ID : S_HDMV/PGS
( g2 F) j; q0 t9 L! E3 iCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" G) }( c: h, rDuration : 1 h 31 min
3 j! s$ @1 I; }% t! P4 cBit rate : 245 b/s! [* \7 P" W# l1 X
Frame rate : 0.003 FPS3 U. y  }1 J2 C
Count of elements : 16
4 q8 b% z9 u) _  p! w# sStream size : 164 KiB (0%)
* Q- Q: g  z$ w" O/ L* SLanguage : Portuguese
5 ]' O1 Z( e9 h" s; s3 ~: RDefault : No
" g+ V. ~' x# p  _+ ?2 {" {+ R# j7 N. FForced : No' G0 D3 a! d8 w( I
Original source medium : Blu-ray& ~7 @* E  l( U% P- g) W

+ F/ R* a6 ?0 h  lText #11
5 Y7 |6 I4 g* \ID : 207 }4 Y) z$ [2 h/ U, F# C7 Q
ID in the original source medium : 4775 (0x12A7), w% I! k6 b7 v/ D( K
Format : PGS
9 ~8 T% P7 F- \% s" }# G1 @$ RMuxing mode : zlib1 ^+ P$ l# o0 U; o+ r7 ~& h7 V
Codec ID : S_HDMV/PGS
8 W! J; _4 }. a; f$ BCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' _( D1 B, ~  FDuration : 1 h 31 min
# s( V0 W% D( x6 V( xBit rate : 7 958 b/s
6 I) b) U4 H7 t1 BFrame rate : 0.141 FPS
6 W2 f  H: h  v6 a" nCount of elements : 770
2 P, e, U, E! S, @( |# qStream size : 5.19 MiB (0%)% m7 O" U$ \6 s! @0 {
Language : Spanish
# ?4 n) @; ?7 r4 C1 U: p! IDefault : No
2 Q: ~. f7 g% y# E$ ]Forced : No
0 E, @1 k9 c" e' U) eOriginal source medium : Blu-ray
' _& E! g6 H( v( y1 g7 T. V. i" K/ I! p8 u+ ^* Y9 W8 v
Text #12, o; w/ S. U) @9 ]; g% ?, ^
ID : 219 s: @+ K+ c7 ]. t9 @3 X+ L
ID in the original source medium : 4775 (0x12A7), v9 t# M; W( X4 g) C+ Y* h
Format : PGS+ [- l' p9 C9 n
Muxing mode : zlib
% e7 y5 E" U+ G; H) n1 f* P0 pCodec ID : S_HDMV/PGS1 A* v0 w# h, y4 n; L
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 F! {3 U6 R2 C; [Duration : 1 h 31 min! q  }! O, P9 L1 o( A
Bit rate : 253 b/s" ^* h7 b$ Y0 X4 z% h
Frame rate : 0.003 FPS
; u1 |" j$ ~! k; ACount of elements : 16
- _, R  r9 p  k% H% kStream size : 169 KiB (0%)% @2 c; ~8 M6 t5 g: J8 H5 e; o
Language : Spanish
6 g. Z5 Y3 {+ t2 m* r1 ^Default : No) t  C; j+ A/ ^4 C
Forced : No
7 z# m! n) U/ q" zOriginal source medium : Blu-ray( i6 t3 r) p3 N5 A4 l' ^

  A9 E; C0 ]8 `3 aText #13; B& R& e; `! O+ g; ]% x
ID : 22
( N; ]0 d7 U9 l- E6 UID in the original source medium : 4776 (0x12A8)+ N8 k. y* Z) N* @8 J% J: O
Format : PGS& b1 q3 ^. `6 J& r4 k( B5 U
Muxing mode : zlib
3 o" t7 \( b& _' W; ^2 q* pCodec ID : S_HDMV/PGS  p4 M7 t! Y2 |3 _1 k) K
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ P$ f" m6 v- m# A1 [8 CDuration : 1 h 31 min# r& R2 g) P+ O0 ]( X
Bit rate : 7 696 b/s7 j, ~; T" v' p$ Z6 L1 s; _1 i
Frame rate : 0.140 FPS
" {  ]8 N: q6 ^5 ~% K0 G% R2 m$ \Count of elements : 7661 \- I4 W) T6 I
Stream size : 5.02 MiB (0%)& K! Z/ P. R) \' i
Language : Thai6 w7 H: F9 T& A( u
Default : No+ Q3 z# z2 `% z0 F4 @" O4 M
Forced : No
, P, |5 W, e0 G" D! K# G$ yOriginal source medium : Blu-ray% N6 n2 |' N& ]# S% ~4 m* o) S+ d
4 b7 [5 Y# J1 d' b6 ?
Text #14
5 h& q& Q6 \' p; e4 i" _# {ID : 234 I# `* N' w) m+ J1 y
ID in the original source medium : 4777 (0x12A9)
& _8 p6 |; [6 H3 e; lFormat : PGS
" V( m5 S; d% Y% e- _Muxing mode : zlib
* h# ^" F* H4 U: C- O1 z7 }6 DCodec ID : S_HDMV/PGS
; c0 {) q: ~. hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 g8 Y3 o6 d, F: d
Duration : 15 min 44 s
1 P: Q3 ~$ e8 s; I/ N; k' S; rBit rate : 1 301 b/s
* Y  J+ X0 x. f' cFrame rate : 0.017 FPS
8 o5 J1 P3 J0 Q1 g$ m2 Q) [Count of elements : 16
. `+ O9 W+ q2 O1 G, G6 rStream size : 150 KiB (0%)  d1 ]' G9 g' {; x( F$ w
Language : French) _; R, S8 @* U! q* G) ~
Default : No4 \( p8 j! p% A) c! t
Forced : No- v, {: \6 b7 ~9 Y1 R* A* i
Original source medium : Blu-ray
3 X0 n: T* w1 m5 H7 {  H5 w* {7 }$ l* u5 c
Text #15+ i. K4 R3 F; \0 v2 d
ID : 242 P# c3 O% Z. n$ x2 H: r/ p
ID in the original source medium : 4777 (0x12A9)* P) Q' m. l4 w
Format : PGS% U9 ~0 w& O4 h& h; c: y
Muxing mode : zlib
  ]* y, F; T" ]1 w) ^Codec ID : S_HDMV/PGS% z4 j7 l4 ]* i
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( o) q+ c8 X  M3 ^% j' ^
Duration : 15 min 44 s
. j0 v2 N$ c0 G; L3 G* ]- L3 \2 EBit rate : 1 301 b/s
: i5 P) J4 f! Z& I7 C9 `Frame rate : 0.017 FPS1 Q; Y+ N1 g" b( o
Count of elements : 16
/ |3 I$ V& n1 J7 m5 qStream size : 150 KiB (0%)
0 M5 Z1 ~7 s0 P2 ]  N& R: dLanguage : French
) T, v9 X, P/ _' P; f  lDefault : No
. g# a& T$ Z/ J# ]% o5 j, yForced : No
% U6 l$ U- a+ J6 o! R  e! n3 s; zOriginal source medium : Blu-ray) d" _1 X8 ~9 ~0 T$ |+ j$ U
% l  c0 v! G5 n( d" k. j+ ^" K, w, J, o
Menu
& s6 A8 {: G, L) J/ B$ N/ a$ h: v00:00:00.000 : en:Chapter 01
7 t9 j# ^- n" z. m' f: l00:04:55.586 : en:Chapter 02
2 Q9 q% r8 H9 L& k% J00:11:46.247 : en:Chapter 03$ p; d& J  w6 G# P1 y% |
00:16:42.334 : en:Chapter 04; E1 B5 ]5 k- M+ P7 V% r. x0 ~# r
00:20:27.184 : en:Chapter 05  I, y8 e) V. L8 N
00:26:56.573 : en:Chapter 06
$ X$ e0 [& b+ q2 [, ], q( Q3 u# E00:31:01.943 : en:Chapter 078 O. U7 i' e: u2 O. |/ y3 U/ U) e
00:36:01.534 : en:Chapter 08
3 R4 l! n2 x" u4 Z. Y' g00:41:30.988 : en:Chapter 09
; u4 X9 a0 ^# U- {* W1 l6 v5 f00:46:17.524 : en:Chapter 10
# x& O3 s( M4 P& N! G+ _0 a00:50:11.174 : en:Chapter 11
9 D0 y4 n! ^) ?9 n; Y00:55:04.467 : en:Chapter 129 c8 d' A1 @4 g
01:02:08.683 : en:Chapter 13
: Y3 g9 U+ z& {% |4 q- V& s01:07:20.286 : en:Chapter 145 R* v% e/ B9 b6 O6 I/ G8 n
01:14:33.010 : en:Chapter 15
$ K, I7 r7 B: T! q: P8 P  l01:23:18.994 : en:Chapter 16
2 a+ p3 U* L* D5 A# t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

2440

回帖

8571

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3739 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-5-29 16:03:29 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!4 Z6 {' y* D4 ]7 H1 X
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

1454

回帖

5514

积分

Sponsor

金币
264 枚
体力
2330 点
lfvvzc 发表于 2023-5-31 13:25:22 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
6 n& ?, F  s2 t9 I5 nIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!; V7 h; J4 y; Y* ^# L

0

主题

1454

回帖

5514

积分

Sponsor

金币
264 枚
体力
2330 点
lfvvzc 发表于 2023-5-31 13:38:16 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
# a" m, t) H( m至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!, d! }$ H: a3 Y. x3 b

0

主题

259

回帖

1141

积分

Sponsor

金币
21 枚
体力
598 点
QQ
3821s 发表于 2023-6-4 19:36:09 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

259

回帖

1141

积分

Sponsor

金币
21 枚
体力
598 点
QQ
3821s 发表于 2023-12-1 23:11:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我爱蓝光

1

主题

730

回帖

2917

积分

Sponsor

金币
34 枚
体力
1442 点
firendzhon 发表于 2024-1-23 22:17:55 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
$ B- {, k7 b5 a- pAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
- D1 G9 w" M5 v
2020第一天 ...

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 05:29

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表