BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 67|回复: 3
收起左侧

[蓝光原盘] 逃出白垩纪/65:绝境逃生 [REMUX无损版] 65 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 27.23GB & 22.86GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-5-26 00:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
1 v5 ?* ~; ?+ }- b1 Q0 R/ w8 t+ a, g! f! v% |# s- N
◎译 名 逃出白垩纪/65:绝境逃生(港)/65:恐怖行星(台)( h+ l7 q( X* Z5 G9 W; q. S9 N
◎片 名 65 / Cuộc Chiến Thời Tiền Sử
6 r# k9 v* C# }: _◎年 代 20237 v: z0 s/ k6 n: |( z2 c) V+ b. i" S
◎产 地 美国/加拿大
; P; h2 I, N8 L! z  w; m% N* o8 q8 J4 C  l◎类 别 动作/科幻/惊悚/冒险8 k) H' M2 q. u/ k8 Y- B
◎语 言 英语
+ L3 A, T; i# Y; T$ S2 s: b% g# d◎上映日期 2023-03-31(中国大陆)/2023-03-10(美国)/2023-03-08(以色列)2 F! Z5 O9 V7 u( @- q- {
◎IMDb评分  5.4/10 from 43,320 users
/ I# c7 }4 B6 \5 i. y' h' ?◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12261776/4 Q: d& {7 o; c- q. Y8 y! Q' H
◎豆瓣评分 4.5/10 from 8,247 users5 t  U- V- ^. ]- K1 N, E. P$ t- W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35197766/
1 ]) f5 W) X$ x" T/ k' }' W◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  
' p4 [& x1 i9 |8 V9 J◎视频尺寸 1920 x 10808 U7 M! }. F$ U% X3 a
◎文件大小 1DVD 27.23 GiB & 22.86 GiB & 21.58 GiB9 K0 K  q' k' Q4 a0 R- H
◎片 长 1 h 32 min
0 u% n0 y/ [, A$ @5 \9 ~  T◎导 演 斯科特·贝克 Scott Beck! G" a# F" k. ~
     布莱恩·伍兹 Bryan Woods- e# W! h3 m' u" I( r. J$ U. `0 y
◎编 剧 斯科特·贝克 Scott Beck: h' C% f9 R5 O# L8 g
     布莱恩·伍兹 Bryan Woods: F/ b( l2 L- j7 N' i
◎音 乐 丹尼·艾夫曼 Danny Elfman
/ Q; f  [- R; M     克里斯·贝肯 Chris Bacon: X/ j& _; o, R% Y3 F  R8 T: X
◎主 演 亚当·德赖弗 Adam Driver5 N8 ~/ ~" O7 m0 R2 B; [. v1 L
     阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt
% _: f7 ^9 E' z0 D, h/ y     克洛伊·科尔曼 Chloe Coleman6 T! Q: e$ ]& R7 |: q2 I! {$ ~2 I' l. [  Q
     妮卡·金 Nika King) a3 v# J% p" E! E" k
     布莱恩·达尔 Brian Dare
+ r! Q9 r7 w+ A) F1 W0 B9 F$ X& H) `, d3 r5 \/ q" n+ }) C
◎简 介3 A; t: q( z3 k8 L: [' f

0 u2 U8 O' \3 F; D1 E- k 飞船坠毁在未知的星球上,飞行员米尔斯(亚当·德赖弗 Adam Driver 饰)发现自己竟被困在了6500万年前的地球上。此时只有一个获救的机会,他和另一位仅有的幸存者寇娅(阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt 饰)要在这片充满危险史前生物的未知环境中极限求生。
& Q( w. W, ^9 B* c7 r& {9 e9 d0 O+ N0 Y
 An astronaut crash lands on a mysterious planet only to discover he's not alone.
9 E5 X  W: |4 [+ _2 m" X; `8 D3 z% Q$ }" d% {  ?. `
65.2023.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 27.23 GB
3 ^& E$ N, V0 T! _% ^$ h  }+ o4 `( ~9 o0 Q# \- o
Video
* F: |8 W. V% f5 K' v" m+ h$ B- A3 uID : 1' t: u: B- y6 X5 {" w, w
ID in the original source medium : 4113 (0x1011), I) a' H6 B  B4 [1 E8 U8 K
Format : AVC
# m" W: U2 E1 |. V' o; qFormat/Info : Advanced Video Codec. r+ g- w0 u2 O6 M3 Q! c7 ^3 G) M
Format profile : High@L4.1
! n. J0 C. [' qFormat settings : CABAC / 2 Ref Frames) }- L! L# A8 H- E
Format settings, CABAC : Yes7 k% I# ^( C5 p% S4 g- O$ h
Format settings, Reference frames : 2 frames
6 k9 s; }( f+ ]& uFormat settings, GOP : M=1, N=10( q1 I5 p! }4 a0 l: s4 r; Y
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 g: q) ^3 I' t! M" S- X. xDuration : 1 h 32 min( {  _& R) g6 {4 ~
Bit rate mode : Variable
9 l9 o" r% g. P9 nBit rate : 27.9 Mb/s
3 U, Z. W- K) j* a/ m7 E( C# DWidth : 1 920 pixels! k- n  y5 f- W3 |( Y+ A4 [0 x
Height : 1 080 pixels
  q% A. F/ ^# HDisplay aspect ratio : 16:9! X1 S' S5 r  x# |3 F/ ]7 Z' @. c$ V
Frame rate mode : Constant6 w9 q6 R2 }& i1 Y  y9 g
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS0 c# K" l# B# u' n; }6 \
Color space : YUV
8 G$ U& e! t# [Chroma subsampling : 4:2:00 _1 }" Y' e+ h+ c- [! I: T; p1 A
Bit depth : 8 bits
+ I/ M  n* A) K8 x- d, D4 v, |Scan type : Progressive
( G/ V9 `3 R1 z" ~8 R3 @2 FBits/(Pixel*Frame) : 0.561
+ m! R/ x9 w% ~! M! vStream size : 18.0 GiB (66%)% Y% s5 ?7 J1 W& t7 b% m
Language : English5 y7 {! A& Y2 B' A8 v
Default : No
. `. C: o0 Y* d( w, U" G4 [0 QForced : No
  s8 J9 e- e# s; E5 SOriginal source medium : Blu-ray
( y% G' a  a: \" h7 `7 ]0 b' H+ o9 V! D4 b, \/ E
Audio #14 T0 ~4 s* F# ], Y7 ^9 R# b5 y% e
ID : 2
( g+ o) k0 R' d5 sID in the original source medium : 4352 (0x1100)
$ u" G- l0 j! @. ?Format : MLP FBA 16-ch
1 D9 ^0 p7 y, o3 X0 YFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
- X2 e1 O2 n0 xCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
" o5 d/ ~8 C2 C2 c& vCodec ID : A_TRUEHD
4 h: }# t; e" W  c7 O9 ]Duration : 1 h 32 min7 C* s: _, g+ F% ~7 E3 t
Bit rate mode : Variable/ b/ h  f( I, x3 z
Bit rate : 4 304 kb/s' ?2 Q, b. I: i3 ^  W
Maximum bit rate : 7 248 kb/s* R: G* \+ ]2 E, m
Channel(s) : 8 channels
$ S( A! \  E* l5 m  _Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb! ]9 Y. x) s1 F
Sampling rate : 48.0 kHz
( H) s! {" B& B% f2 Q* ^. ~Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
2 i. C5 d! }4 c, nBit depth : 24 bits
7 D) @- a& x8 x! \Compression mode : Lossless* }  ]- w' ~, k& {
Stream size : 2.79 GiB (10%)
, ]5 J1 z* E: l1 D. LTitle : TrueHD 7.1 Atmos' B& Q9 M9 @) C: }# U0 t$ [" E2 [. b
Language : English
) M; d% z* x3 b$ K% GDefault : Yes
$ b0 q9 @+ L' b( ]% L4 O6 G; p. wForced : No+ G- g" y9 B& h
Original source medium : Blu-ray1 V& Y- I* O9 U# z
Number of dynamic objects : 11' t9 B+ f$ t6 T
Bed channel count : 1 channel1 H4 ?) \" ^5 }3 d
Bed channel configuration : LFE
6 ]3 k9 f+ n2 o$ W* R1 a1 B; u5 s" n: c' G. m
Audio #2  G7 L2 n7 {$ W: d" X
ID : 3
4 A; M: D# j9 q% M8 DFormat : DTS XLL
4 c. V. R% V1 AFormat/Info : Digital Theater Systems4 e6 I7 b7 _4 z6 j, y
Commercial name : DTS-HD Master Audio: e$ w7 L: K4 t' A' k: E
Codec ID : A_DTS  f& j3 f& i- T5 G7 d8 I8 x# n
Duration : 1 h 32 min
, V. N; z6 F3 {/ `/ nBit rate mode : Variable
5 \+ N2 m% y" x) k& F0 SBit rate : 3 957 kb/s
5 b( f# G/ n: Z4 N8 i/ T1 c+ vChannel(s) : 8 channels
0 `) D  ^. _4 c- H6 q& ?2 i- EChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss4 k) d, n- C! Q$ z6 |: O
Sampling rate : 48.0 kHz
& s6 O4 x( k- o+ _Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
) n' _! l, a+ pBit depth : 24 bits( I. q5 U$ |0 A: w2 h
Compression mode : Lossless
2 {% m0 e) x' K/ R  K. @Stream size : 2.56 GiB (9%)8 z1 v3 I& ?6 k8 X1 a- P, a
Title : DTS-HD MA 7.1: @' X. h7 \3 \3 H+ @4 z
Language : English
' t; ]0 b* s3 ~. YDefault : No# K& \6 e+ Q7 `6 ~
Forced : No
! F& ?% {' z% `8 u8 c
" Z$ g; F1 m# J7 h! Q; I3 |Audio #3
& q* {) g3 @  a6 x: O, ^' M% p- z* AID : 4
* Q: {% f: i7 Z/ pID in the original source medium : 4352 (0x1100)% F  M4 m9 {" }: h' n
Format : AC-3
) g; U' S6 ^# E, F: X. X# Y, vFormat/Info : Audio Coding 3; W& B: I# G' I- _1 \  H
Commercial name : Dolby Digital( {/ f9 V" N7 o5 T- Z: ]  i- Z
Codec ID : A_AC3
% q8 ~' ?8 ?# jDuration : 1 h 32 min9 o, d% r. F' t2 u; p$ ^& H! F4 M
Bit rate mode : Constant
  e, _9 f( J% |9 n3 g; A* l2 v; RBit rate : 640 kb/s+ i2 b7 \' s& Q2 ]) b9 {  Y; e1 j
Channel(s) : 6 channels
% w5 I  u9 E( Q4 Q* FChannel layout : L R C LFE Ls Rs
% |6 `2 I0 H! ~7 j# q! bSampling rate : 48.0 kHz  b8 N; }' Z5 g( W
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): g1 ?% L9 Z. f4 V
Compression mode : Lossy* W: l; f4 z1 |3 ?
Stream size : 424 MiB (2%), x6 Z7 P( T5 r+ r- E( w# c
Title : DD 5.1
: s+ A5 Y8 h$ x: ALanguage : English( H" k9 p0 M# G. K
Service kind : Complete Main8 X6 w4 N. q+ a& @# @
Default : No: z; R& [& g: C# K% i
Forced : No/ I0 q" o% t: \  f
Original source medium : Blu-ray  n3 t' C; j. V5 f9 o

! ~; H9 ~% m# }" J4 u/ Y' jAudio #4
* R5 T% [# S) ]; p- O; sID : 5
9 g3 B) Z! H5 _% m) N. f; b! L" [ID in the original source medium : 4353 (0x1101)$ k+ r2 W1 ?( w$ x- D# l
Format : AC-37 b1 m6 _) Y2 Y0 x
Format/Info : Audio Coding 35 b3 m5 {+ K, d
Commercial name : Dolby Digital5 t6 {2 ^7 |" J; f  b
Codec ID : A_AC3, {" _, d+ K' U' V+ _
Duration : 1 h 32 min
! ^$ e' i% \' }1 ABit rate mode : Constant
7 W3 j: @! Y+ t0 n& TBit rate : 640 kb/s, d5 [; z* S9 R" ]  I
Channel(s) : 6 channels
  t# h. v- \6 dChannel layout : L R C LFE Ls Rs' ?  c" v( f. I" ^
Sampling rate : 48.0 kHz
7 {1 ]1 z' _+ qFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
( k( a3 H3 V  T) wCompression mode : Lossy
) V1 g6 I' P5 l  S. \# T+ g+ ?Stream size : 424 MiB (2%); B% t4 _# ?+ M/ d2 C6 q
Title : DD 5.1
: L$ r$ ~; S8 j! V( f5 yLanguage : English
4 @5 P4 }6 Q7 t" w, `Service kind : Complete Main
: z3 B0 e: q& V; \0 q# T' K( HDefault : No
; g& P* |, k( VForced : No/ V0 z$ D0 X* F/ t+ g% h/ V  f" ^
Original source medium : Blu-ray
: c1 y5 |( ?/ z& }6 M) f# ]5 Q: C% e
% o8 ?, Z/ A/ f: j9 WAudio #5/ ?5 Q4 @; T9 z7 `
ID : 6( t$ a$ G! W, q5 P  _
ID in the original source medium : 4354 (0x1102)1 }7 P" N; G8 ~" d6 k2 ~
Format : DTS XLL
6 ]& E* R' }/ Y* L# DFormat/Info : Digital Theater Systems0 \" w6 K9 @) Z3 H( \8 M# B" ?
Commercial name : DTS-HD Master Audio; U5 }4 G) w# v
Codec ID : A_DTS' d/ A9 q. t6 {( ~. l
Duration : 1 h 32 min
; e3 ?) {4 o) d* l+ c( KBit rate mode : Variable
: U+ G& G7 u1 V; a+ hBit rate : 2 245 kb/s
5 C# G% x" J9 z- VChannel(s) : 6 channels# r3 Z8 T! f8 o6 j7 ]3 v: W" N
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
% x4 `0 Z$ u, j; a% HSampling rate : 48.0 kHz
  p/ ~6 n  X) V. M8 L0 IFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)/ U3 w) ^1 B. y: c; m" R- Q$ a
Bit depth : 16 bits
; H* a  i: Q) l; l" K% ICompression mode : Lossless
, S- u; Z+ |4 gStream size : 1.45 GiB (5%)* P8 o5 e7 S, a1 Z
Title : DTS-HD MA 5.18 G0 w8 U# C7 p3 M9 c
Language : German
/ }3 [* c( k3 r" Q( T& N( h* E  DDefault : No3 P8 w5 d, s9 u& B/ m2 q7 a9 b4 z
Forced : No
4 u  ~$ K9 F" C( n0 dOriginal source medium : Blu-ray
3 [1 \' C2 {* d0 |6 H
/ C) Y3 S4 S: @( e0 u2 J" C/ qAudio #6% n5 P6 K$ [1 l- S7 K
ID : 72 A6 C1 _: q+ c, m: }2 {! a: |
ID in the original source medium : 4355 (0x1103), [, h, {) F1 e0 W
Format : DTS XLL3 q+ {1 c  c0 K2 a5 B- Z
Format/Info : Digital Theater Systems
6 ]( v, ?7 q1 V' u3 L/ B2 ]Commercial name : DTS-HD Master Audio
$ ^5 S* D- R/ h6 uCodec ID : A_DTS/ {* a6 _& M! b7 t& I
Duration : 1 h 32 min
# s4 Z- `: F5 y) |2 jBit rate mode : Variable
' x6 [& ~) |3 iBit rate : 2 241 kb/s
7 i/ ?0 a! m( i* zChannel(s) : 6 channels
. D/ g6 B" q( N, e! fChannel layout : C L R Ls Rs LFE. y$ r) w- c4 S1 j. w8 p  F
Sampling rate : 48.0 kHz7 }1 M$ x' ?2 T# M3 ]& m
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
8 F, m; Q$ [  d4 u7 iBit depth : 16 bits+ E2 {  k/ I9 D2 c: Y  @
Compression mode : Lossless) j7 `" R# Y. h2 I9 u# ^
Stream size : 1.45 GiB (5%)
" U+ D# `8 y9 @" _4 u% S% }/ A' rTitle : DTS-HD MA 5.18 f+ b+ M, `9 W9 j6 [* P" N0 O* f
Language : Italian1 Y7 a' p; ]( L2 I+ s! ~
Default : No# @* F# z! h! R2 V( S8 W
Forced : No
) M! o! C# t; q* S8 [5 \Original source medium : Blu-ray
+ y" I: f: L( S+ E7 T  K# T4 M
  m3 b' G) N, jText #1" d+ r5 u  X2 u! n6 E( S, p, W
ID : 8( }9 w0 |% X6 a, ?! Z- S7 q( N$ y
Format : UTF-8
0 j: h2 @; w  }* Z. BCodec ID : S_TEXT/UTF8- E3 T) F' l5 e! |. t! C1 C8 J
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. l/ o: X* K$ M6 U' z4 tDuration : 1 h 22 min& z6 |6 t" P( ]$ {
Bit rate : 13 b/s
9 a+ v+ }1 D. d/ U# \$ LFrame rate : 0.069 FPS9 A7 z. q4 Y. s8 h
Count of elements : 341
2 }0 x) E7 f% M3 I% ^Stream size : 8.21 KiB (0%)
$ f* q1 `/ D/ MLanguage : English+ B+ g* o& ~: x
Default : Yes
2 j% i* U( i# `: R/ K9 vForced : No( V& C- T* R2 i& B! p3 [

; c7 k, A& h2 W. z, Z( E. ~Text #22 L& M) T) b) Y. ^* @6 r" }7 j
ID : 9
1 Q; x( d% M" ~- }: I' \; lFormat : UTF-8
/ Q4 R, @# U0 J5 I9 CCodec ID : S_TEXT/UTF88 I" w' _7 ?5 G' U$ t# p
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 p6 t  N* e1 [0 G9 K8 V. k+ [' G
Duration : 1 h 28 min
* ~) x8 o! I" {2 z) OBit rate : 27 b/s: z+ x1 G& f$ a. Q) t( A
Frame rate : 0.151 FPS) Q9 I9 ?- g* M. R
Count of elements : 804
) z" d& B1 g4 V. X6 \Stream size : 17.5 KiB (0%); _$ _! P8 w: r) P
Title : SDH
4 N- z$ ^1 \, ?! eLanguage : English" {& f( c$ j& z9 a2 E4 K) O4 A
Default : No
) A8 q! o3 \. j5 d6 {, X% t2 tForced : No
  N$ G8 p0 D8 W5 P6 s( s: f, X! A' k& _+ f* e: {
Text #3) O% M+ V/ B5 @6 h% j2 z- l& U
ID : 10# m" `8 G. t3 n' }; q
ID in the original source medium : 4608 (0x1200)" y& q( j, W% y- n, [
Format : PGS
; `  G* [+ |: g- K6 zMuxing mode : zlib
, b$ R' _/ @! n: E1 T  x$ J$ v* sCodec ID : S_HDMV/PGS
: A/ O5 V/ s7 h' n; g% OCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 Y8 a  m" Q) H
Duration : 1 h 22 min+ K4 |. `* n& m# `/ X/ k
Bit rate : 8 774 b/s
( |% |, t2 Y0 Y/ @, N! x5 O7 g2 Q; AFrame rate : 0.146 FPS
) E  K" W$ v  U, u7 [Count of elements : 722+ p# k/ W$ c: j* ?! `8 ]
Stream size : 5.17 MiB (0%)
, I  [/ w0 ^+ u" r( jLanguage : English0 w9 C8 O4 x4 V# ^0 k# n3 I
Default : No
  C) N# H# _# [+ d3 t5 B- `Forced : No2 I* ?8 G  w; Y/ n* }8 V+ M
Original source medium : Blu-ray
. U/ r% O+ `& V0 y
( |% `2 [; {; bText #4
+ v7 ?. f1 Y, r4 H% f4 E0 kID : 11
, e6 `! O0 h' |; @1 _' i! N( P- L% o( aID in the original source medium : 4609 (0x1201)% e7 X! b, c/ p1 L8 y
Format : PGS
! O% W( y* g& ^. D, XMuxing mode : zlib
9 D7 P8 W) J: @1 fCodec ID : S_HDMV/PGS$ A9 r. j' c1 R  K" H/ x
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- F6 ?. {& S& F! QDuration : 1 h 28 min
% g7 @* P, }) }2 @+ I$ LBit rate : 18.4 kb/s
3 O  t0 X1 v  i6 ]0 _' o# J! Q2 w6 UFrame rate : 0.311 FPS
/ c; t* Z, j( D4 Z! JCount of elements : 16559 e' D2 k) P9 m) q8 G
Stream size : 11.7 MiB (0%)
- l- ~: ?* W- Y0 V. N" l' L" cLanguage : English$ k0 S. `/ v# @
Default : No
' F; C- W: h' \: z7 Y5 {, jForced : No
) @1 }. {0 r- O0 p. t' U+ r' TOriginal source medium : Blu-ray
7 y! {/ y7 X& G2 ^0 l+ l2 C- M
Text #52 Z+ ]. J6 I) `" ?& {( o
ID : 120 Q5 b* W! r* K9 y
ID in the original source medium : 4610 (0x1202)
4 E6 ^+ J8 Z. J$ W$ _Format : PGS- X- `  t  Y5 J3 H& n
Muxing mode : zlib
: G# _0 s  k; k1 \# t* bCodec ID : S_HDMV/PGS- ^6 P" }! Z) p4 z8 [
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 p$ z" Q% z8 B, t) lDuration : 1 h 31 min
2 W5 x  D& b( c2 p, Z! u2 jBit rate : 7 902 b/s  Z0 D$ N! w! s6 g6 h
Frame rate : 0.110 FPS4 T' H) n4 n. y
Count of elements : 602
. a6 l4 Q* ]; y0 T6 |, W3 ?- y; }Stream size : 5.15 MiB (0%)4 ?; Z( q$ K+ N! M  U
Language : Danish0 m5 H, b1 _5 o% p3 a
Default : No
# A7 C( T/ k, v+ H' {Forced : No% b+ V: Y+ `- W& @5 h
Original source medium : Blu-ray
4 d5 G8 T7 w- `. P' V5 K, I' R! T+ C- g+ Y, L+ F
Text #6# D" `$ N' d3 t$ N0 W7 b5 k
ID : 13
5 a) S  A, V$ J" h' t8 z1 ?2 KID in the original source medium : 4611 (0x1203)( \" {+ E  K$ R: p, r+ ~* g
Format : PGS9 R- B. u, }: q+ x: |% e; T4 i
Muxing mode : zlib
- a9 C5 g4 j6 r1 uCodec ID : S_HDMV/PGS
; m6 [" R  b$ A6 d! hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' m, ^5 `5 Z; k. q1 D9 D2 P( A) G
Duration : 1 h 31 min
9 M$ }& H+ w1 T# k0 [. B  y' T8 CBit rate : 7 231 b/s$ ^! Y" h4 R9 F' k0 u# }" H. G( e
Frame rate : 0.112 FPS
4 n( h5 z( X0 y" [Count of elements : 610/ C( a$ |( u( }1 y5 R. ?( d' L
Stream size : 4.71 MiB (0%)
0 N2 Q% s, P) R( w+ L, DLanguage : Dutch8 |. S% V: T1 j/ p9 e
Default : No( p1 p, S/ Q2 B# T
Forced : No0 X8 ^! T7 g  f( Z9 m- q8 Y; q# u7 _
Original source medium : Blu-ray
8 X/ G  b% s, d- ^
) k& n) A" U+ v7 ]: j* ?& \5 t; P6 fText #7
" B% _: `* _; B4 mID : 14
7 F) g" l) u1 l1 WID in the original source medium : 4612 (0x1204)
. d" m3 N6 i  ]) WFormat : PGS
- q2 _# ~9 U1 ~. k% G* d( k" n# vMuxing mode : zlib
$ a) w3 X9 Q6 QCodec ID : S_HDMV/PGS  n! Y8 j6 J% w- k
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( \  j2 T7 J9 F+ _0 X; e) L& x# T2 H
Duration : 1 h 31 min; F- C0 n% q. Q, `* t
Bit rate : 7 739 b/s
( V" z8 n" G3 I0 t, z% r3 g, wFrame rate : 0.135 FPS
0 [+ S8 L; Y6 w( ~$ C& ACount of elements : 738
$ C  k( h, X5 p0 s" h" v1 L7 fStream size : 5.05 MiB (0%)3 [$ N* L$ }7 y% I9 E
Language : Estonian2 q4 ]9 X1 o1 |- F5 t" [
Default : No* Z' U7 p" r" S) `3 |! [* \
Forced : No
. y$ R# y% s  i, M6 x4 _Original source medium : Blu-ray3 N- ?, g4 ]5 v' k6 x6 [

3 P/ O' Y7 ^$ O% `Text #8
" w- ?3 h$ G! `( C5 a% i5 nID : 15
9 S% s9 Z4 n. z* e8 z& VID in the original source medium : 4613 (0x1205)
, e" O3 u  L- B  h" |Format : PGS8 h3 Z6 e( q9 D7 A" r
Muxing mode : zlib
* \7 T. c, b7 J# c9 o# rCodec ID : S_HDMV/PGS
) s# ]; G, o" m7 i2 W# lCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# P6 M7 ^' I3 v' ^9 m! O3 N9 S3 N& n2 ?Duration : 1 h 31 min
# q) w- O' [) gBit rate : 8 096 b/s8 r: n4 b( `. v* k
Frame rate : 0.142 FPS
; S% d4 N* m, I2 L5 ~9 r/ t0 uCount of elements : 778
3 v; J& O" h7 J( G% y$ P! g. u0 dStream size : 5.28 MiB (0%)9 Z& c, D: Y% h! Q; x6 Y$ w
Language : Finnish/ i' p$ P, H. E3 @. w
Default : No
6 V! W' |# {. aForced : No
& Q" b  s- o! n; ]. J9 ?, |Original source medium : Blu-ray; K9 o9 N% W4 B6 H& N, Q/ O
4 A7 {9 y1 [+ \- p6 h9 O' {
Text #9
% x& y' |- _% ~6 j3 E* }ID : 16
/ [1 N% R' |9 t9 a3 M9 D6 aID in the original source medium : 4614 (0x1206)0 p* E+ h' }) z2 ]% G/ D6 P% @3 M
Format : PGS; o6 X1 g$ [3 }, }5 [
Muxing mode : zlib
# w& a8 E% k, o/ L* c$ A- \5 ZCodec ID : S_HDMV/PGS
& _. @2 A/ w8 J/ {# o8 gCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& W5 c1 z5 x! d% Y8 ~+ W4 `8 w/ yDuration : 1 h 31 min( b! a% b" ^0 `( _+ u
Bit rate : 8 952 b/s) G; K; r0 u5 [5 O3 ^  d3 ^  n
Frame rate : 0.135 FPS' b6 ]  h& {& q. Z$ _
Count of elements : 738
0 u- e' y' n: }. jStream size : 5.84 MiB (0%)
# n, D+ c. ]. i9 [5 J% l' b. oLanguage : German
8 p0 q( u! `7 N5 LDefault : No8 Z6 e9 k& Y: f  x0 x+ N! ]* u
Forced : No
# `3 h) @* c2 t9 a6 I' b4 fOriginal source medium : Blu-ray
4 c4 N$ E  n, r* p/ x  E  E2 E5 V0 O: n
Text #10
* G/ A2 Z, C- k0 s" K' rID : 17! Y0 b5 P( Q4 y
ID in the original source medium : 4615 (0x1207)
; R8 F/ Z+ Y# {' H* iFormat : PGS
% B- ]  B/ G" p" n- j) y8 VMuxing mode : zlib
2 O% O* Y" {8 n/ v) t# D+ YCodec ID : S_HDMV/PGS
8 O, v5 X2 h( R$ l* q7 @$ m2 z% ^, NCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ T9 {9 o' l; a8 T2 W# a3 U6 O" L
Duration : 1 h 31 min
) n- z& h7 C6 F) ]% ZBit rate : 7 793 b/s- X- m" c& o; e. Z
Frame rate : 0.140 FPS
- ^- V+ P3 v) j7 ^Count of elements : 764- K0 q9 C/ s6 ], H8 C/ \7 ^
Stream size : 5.08 MiB (0%)
' C  ~& D3 W9 i' s+ CLanguage : Italian$ o' v5 M+ O' Q
Default : No
) {! A! K3 Q8 V& q$ ], z* \- G  dForced : No4 e$ I- s  H( `! O
Original source medium : Blu-ray
( t$ ~, P: p" J$ o! ~
  k, u5 K& O( NText #11# ?  n4 q& W: p2 n7 i  U4 ^
ID : 18& @3 Y3 t+ G" Y+ V
ID in the original source medium : 4615 (0x1207)
' v2 }$ ^, {( r& BFormat : PGS
3 y! Y' s: y2 q5 @* E9 T4 dMuxing mode : zlib. A9 o% s" y: b0 e* N1 U
Codec ID : S_HDMV/PGS
! \# N/ s# |. o+ R4 c- C( }Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- W* ?' ~; N: J2 LDuration : 1 h 31 min
9 Q" q, ^9 I- Y! |" NBit rate : 221 b/s6 a& h0 T* r1 ^  M
Frame rate : 0.003 FPS
8 b% T4 d% a- u4 ?* E/ _& z6 ^1 ICount of elements : 16  m. l- {$ K( m5 T: w3 a
Stream size : 148 KiB (0%)
4 f- o( [3 B* HLanguage : Italian, k# m+ g5 o( _7 \
Default : No
  k, `, _# q  W4 w' Q) E: O/ B* ]" j- hForced : No
& H) \/ a2 L2 x- u! jOriginal source medium : Blu-ray
3 V! R- P; C4 b; {. z, |. F) c3 |$ Q' j. A/ f7 S2 Q, H9 ^( P* \
Text #12
( J! i/ m" `5 k4 VID : 19
/ O  t  l; x9 U) T0 d5 EID in the original source medium : 4616 (0x1208)
/ p2 |2 Z3 ?% bFormat : PGS
0 k& v4 X! l5 _4 k% K& ZMuxing mode : zlib3 o. a+ o, V8 F% z. W* T7 o4 R
Codec ID : S_HDMV/PGS# M  |4 H7 J( ^4 o
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' f6 w  D2 V, ?
Duration : 1 h 31 min
/ r, Z5 C# t4 I# G4 K4 R- p. CBit rate : 7 748 b/s1 G  R! i5 c. J, W. ]" @
Frame rate : 0.135 FPS
& O% y- D* M0 K! D+ E( |Count of elements : 738
1 \$ J9 N& v+ Z6 `Stream size : 5.05 MiB (0%)- i8 w7 b4 |3 P/ o; l$ p& p
Language : Latvian
' i5 n" V  g3 N, @! K6 S* r/ c1 U5 CDefault : No
5 J2 \% L: M. K6 PForced : No
% y/ d- {* U0 m' ~) GOriginal source medium : Blu-ray
- ~: T1 Q+ H4 z( j4 M" p; N" m1 z) [% g, q3 M
Text #13$ w% J, q4 q) B& h
ID : 20/ I* m" K& a$ c- r; F% U
ID in the original source medium : 4617 (0x1209)
$ q$ z5 `; c4 z( R& c# jFormat : PGS5 a5 C6 Y4 E( d  E4 d
Muxing mode : zlib1 J2 Y0 @/ }0 j1 s
Codec ID : S_HDMV/PGS
, P5 |& \. {  ~; C+ q4 g3 \Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ H8 B! W; I9 y% ~0 P) s  z  sDuration : 1 h 31 min
: y1 E' e5 {* ?Bit rate : 7 657 b/s
: A: k$ [: J+ t: D0 S1 ]Frame rate : 0.135 FPS4 Z9 L5 `, {6 f6 G  G1 G
Count of elements : 738
  _. K( a( y" O4 v) T. ^; eStream size : 4.99 MiB (0%)9 c$ A' t  K+ |, ]# X/ a* i
Language : Lithuanian3 B+ m$ \3 G5 \) Y1 D" m1 V' e
Default : No  M  O* b/ H' k! Y: A" {
Forced : No; e! O; F3 o; e# S& A3 T
Original source medium : Blu-ray
( N: R6 t7 @! W6 G0 |
& `) q  L( m5 s1 Y+ pText #14
- ], S7 F$ ^6 \) V, qID : 21
+ j( k' G' d, H  h( wID in the original source medium : 4618 (0x120A)
% A5 o# k; S1 L3 zFormat : PGS# X7 O, m2 H" W: s; f  ?% g
Muxing mode : zlib- E6 `( {8 w& Z( s% D
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 s. p4 a7 p& q+ J7 T+ Z0 W+ Y% VCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 z$ o& ^! P7 }% V" V' L/ BDuration : 1 h 31 min& H6 s, v& t/ J* |4 f4 j  @  a
Bit rate : 7 564 b/s1 ^; @2 K; G# x" n- b- m+ q. _7 q
Frame rate : 0.135 FPS
% V/ R" Q$ o, |1 SCount of elements : 738/ Y& _3 O/ H4 R; f
Stream size : 4.93 MiB (0%)% l& h( P& }$ \9 D, t
Language : Norwegian
! s  ~6 J1 w( ]$ k8 r8 Q+ tDefault : No3 J- x# C( O8 r; |  `- N
Forced : No
2 t% a% Z, k# [5 POriginal source medium : Blu-ray
# Z' z- p  b2 H- Y# H  K* M
' r) H* f& p. h: I' J7 GText #15! W% c# |+ y6 t9 A0 P' D
ID : 22# H% T. Q6 B( E4 j# t+ w+ q; r% L
ID in the original source medium : 4619 (0x120B)% A  h$ I) K9 b% g
Format : PGS
3 A& E+ i0 \4 O  K  ?1 K. ?5 a' WMuxing mode : zlib( _" o, }9 |! ~9 _& H6 l1 J! o
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ n3 r5 U: a- a: U7 L# WCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 f; G  H7 S' c' Y' Z
Duration : 1 h 31 min
2 K' ^: V' z0 N# X- m8 ?Bit rate : 7 414 b/s
4 E+ H5 D3 Z, S- S. {Frame rate : 0.117 FPS
% a* S7 ?7 x" ZCount of elements : 6401 {, U5 A- J$ e! ~/ A# T9 V. _0 ]  s3 j0 p
Stream size : 4.83 MiB (0%)( U) \5 F: O+ a9 i( {, W/ p, C
Language : Swedish7 d8 f. A- C) e0 _2 X0 u( d
Default : No
1 b3 P- R& u4 d* KForced : No
: s! K# @, {+ T2 jOriginal source medium : Blu-ray
% Y) l' O# h1 U" a3 y
+ G7 W& A; ]9 E1 k' T+ X& EText #16. n( H7 \' u, Y+ _+ F' C
ID : 23
9 O' m1 l, R, Q; @6 S1 AID in the original source medium : 4620 (0x120C)
; o5 n. R; u3 y+ ~" }- LFormat : PGS
2 Q" s8 W1 H& N' Y) W. E! dMuxing mode : zlib
8 a, }, i% i8 B$ i9 xCodec ID : S_HDMV/PGS4 E) P9 R& V7 z7 v' A5 G
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  l9 f0 e5 }4 uDuration : 1 h 31 min: A3 Z: x. t! _& o3 |) x5 d
Bit rate : 7 890 b/s
% q/ m" s# H; E! @; u8 |( [8 `8 UFrame rate : 0.138 FPS
; c. m$ |5 n" u5 R) L  JCount of elements : 7565 {9 L, ?( [9 m( j
Stream size : 5.14 MiB (0%)
9 M, [5 t* j/ {- x; H" nLanguage : Turkish+ s& W' D; I( s' j
Default : No
, h' D% Z! B$ [# H2 W. qForced : No
0 Y: @& V8 X0 ~+ b: nOriginal source medium : Blu-ray$ n; R0 h! j2 W* e

' I& |$ d6 q( u" \/ h" f- `# DText #17
  n& b& e6 M/ E5 WID : 248 q* j' I9 Q% V4 W
ID in the original source medium : 4772 (0x12A4)
( j; V0 p# q) v9 @, x' n: ~Format : PGS. s- K. C: A3 B: C/ ]
Muxing mode : zlib
- y4 S# d$ w7 R4 |+ m# y/ iCodec ID : S_HDMV/PGS
$ a( k) v7 q: R' l# sCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, [2 n& J* A% b! E: a6 t
Duration : 1 h 31 min$ b  W) [& N1 G# F
Bit rate : 7 655 b/s
4 U% v% [& f( kFrame rate : 0.124 FPS
1 q+ C6 q$ L0 P1 |; g" O$ G# |Count of elements : 678! F, E3 n* g* j; d3 L  e
Stream size : 4.99 MiB (0%)
8 U. R* t  ]$ `. C3 ~Language : French
' U/ R+ M" A7 f3 N( _Default : No2 m# s! g5 s0 [& ]1 V- e% N
Forced : No
9 A! R% f1 v  U1 I" D# s3 DOriginal source medium : Blu-ray
! S. ^/ W+ j- P. `2 ?0 H$ |. w
$ d& o7 G1 z: T4 ?/ s3 MText #18% R  R; H) ~: V2 F, u- _) i
ID : 25
' n$ a- o( I/ U) ?2 Y& @$ |, ?ID in the original source medium : 4773 (0x12A5)0 T; l' _8 H9 S6 p& v+ E) z
Format : PGS
0 D$ r* T) h  }5 E# _' Z0 X) JMuxing mode : zlib
8 ]$ _* n% ~( k" C' |Codec ID : S_HDMV/PGS
  v& s6 c; I# W9 F( S; b+ @- JCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; G: R) \* b6 U4 P$ _9 Q: rDuration : 1 h 31 min
* Q& f( i/ C! ~Bit rate : 5 686 b/s7 r* e) _5 `5 a  e
Frame rate : 0.142 FPS
( H6 H2 o9 O7 k! A+ P6 {" D" X+ q) ]Count of elements : 776! G# H+ D* s! e5 \2 b
Stream size : 3.70 MiB (0%)' W" A0 }2 z% ]9 S( o! F) [
Language : Korean
, B: y7 [' Y, j+ |% m1 lDefault : No$ z* Q) _/ _7 K5 o; _" ]" a/ }  m
Forced : No
, [+ K- z; Y% W" |& gOriginal source medium : Blu-ray
5 d9 |' J, Q! R5 ~; B
! l$ t7 |8 H, ]Text #19( z3 W& @+ s: _! l3 P  d
ID : 26
3 d: W1 G$ M+ v& p; V, rID in the original source medium : 4774 (0x12A6)0 B9 Y5 M3 L" A; l' l0 z' F4 q( j
Format : PGS  C2 [% b6 s9 {3 y; C8 n+ [
Muxing mode : zlib
9 N- u! v* e8 [4 a# V2 U9 wCodec ID : S_HDMV/PGS
0 P- E; P2 Z, tCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) m2 `( M, G; E9 q( @& NDuration : 1 h 31 min+ k9 B7 a! u+ Y5 S4 y
Bit rate : 8 334 b/s) j' q% \' _& X9 f; F, @2 t
Frame rate : 0.139 FPS( n8 X' x2 r3 j) N9 V; W; b% Y
Count of elements : 758
4 U: m7 e" m0 D" }9 ZStream size : 5.43 MiB (0%)4 i, A5 C5 g% U( H% A
Language : Portuguese
4 L; t5 R6 y, G7 FDefault : No8 N7 q8 _& H# v( ]5 H: ]
Forced : No% T% j- b1 i8 D" l: Y: F
Original source medium : Blu-ray8 p1 |5 g0 c  a
9 Y- u/ r# `8 ~
Text #20
! x; G$ d6 w; [- R& S: oID : 27
( D0 b+ |- Z4 HID in the original source medium : 4775 (0x12A7)
4 O- b4 ^1 f; T! @Format : PGS
; [3 y+ M) s! V; l/ nMuxing mode : zlib4 J0 T; k, Y4 `8 n
Codec ID : S_HDMV/PGS0 N* ^) C, c: P- x
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ |1 I/ S" A" W
Duration : 1 h 31 min
; m8 B  F$ I8 Z" ~Bit rate : 7 958 b/s- ]$ o8 }, P5 S. W
Frame rate : 0.141 FPS' R' c0 a, K9 E% a; _8 _
Count of elements : 770
0 n3 B6 K) r$ M; _Stream size : 5.19 MiB (0%)- L' j; p) v/ ?. L
Language : Spanish  Q* L2 Z* W% i$ U7 B
Default : No
! R) A& y/ C3 h+ a( B) LForced : No" ~4 Z2 T) V, w+ {  Z# ]( S+ G
Original source medium : Blu-ray: K; y$ b% ]* D8 U. b, U5 [

! Y% g$ E0 ]& t6 wText #215 W4 y) L; e, l
ID : 28
* A& ^3 a- Q: ~3 y( x. \ID in the original source medium : 4776 (0x12A8)8 K) z, a/ ?# W" d( u( K
Format : PGS8 D0 V+ W3 \% h' h; S8 a2 v: u  M
Muxing mode : zlib
" N8 ^9 d7 Y, {6 u+ S; dCodec ID : S_HDMV/PGS/ _5 [6 X6 o3 D. V
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# y5 H' S. k$ @/ M0 y
Duration : 1 h 31 min) K4 N" @7 o: O* H0 w% X5 l
Bit rate : 7 696 b/s
5 S  s+ G4 {+ K/ A  a5 x% {Frame rate : 0.140 FPS
7 K- T; {& r7 t& k9 g% l" W* w6 vCount of elements : 766
& g1 p% P8 R+ S% EStream size : 5.02 MiB (0%)
9 x( X2 ?0 m3 A8 e( `6 h9 A  ~Language : Thai, X& w9 d  [5 n( ]; f. p
Default : No
. R' K' V3 M& m! [; F$ nForced : No' v" Z8 h) P$ L: h
Original source medium : Blu-ray* W& m' y8 o' r! m& H$ i
7 j# ~, ~  ~6 p, P3 o5 h: ]4 W
Text #22# O" ?7 N1 B- Q! g) g; J
ID : 29
2 w' o4 ]0 `4 C& Y6 {4 t* X+ @ID in the original source medium : 4781 (0x12AD), C7 g3 ]7 L2 }4 a! b
Format : PGS
' ~0 @. s# X# n. M# U# B' b% ZMuxing mode : zlib" B$ O' `" R, L+ N4 ?3 h( V; l, Q# ^
Codec ID : S_HDMV/PGS3 D3 d+ L& a& Y4 h1 |+ `
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ y: d* l9 E) ]7 L6 C& q( [Duration : 15 min 44 s8 y4 m# Y. j8 l8 J& m
Bit rate : 1 301 b/s
* U1 U6 l* `1 FFrame rate : 0.017 FPS' j) O' j, J$ W/ w: O( z5 }& [
Count of elements : 16- f! {( y! B( x1 {% p8 J
Stream size : 150 KiB (0%)9 q5 A/ x* t! G
Language : French& y, q' U& B6 o0 T+ M
Default : No# c1 F. ~% F6 N6 i4 x
Forced : No7 n% r( D4 U: q
Original source medium : Blu-ray
: _1 W( N. D1 _+ B" h, b3 N/ V; `1 q; m0 O5 @
Menu
% n& H1 C; {' D- g8 O4 o* Z00:00:00.000 : en:Chapter 01, w  o8 i, G( T' \1 b" z+ J
00:04:55.670 : en:Chapter 02; Y- L- k7 z; \  S; ^% P6 L) Y& o4 W
00:11:46.580 : en:Chapter 03
$ r( R2 P& G3 _: k00:16:42.209 : en:Chapter 04) N1 m: }  W: L
00:20:27.517 : en:Chapter 05
2 }2 z4 p# Q0 i  y00:26:56.573 : en:Chapter 06
! p( D6 \; C! c$ x: j/ B00:31:01.943 : en:Chapter 07
* K" ?3 \: X/ t. e00:36:01.409 : en:Chapter 08
) l5 Q3 R) i' r3 I, y. B  w00:41:30.988 : en:Chapter 099 D" p5 Q7 ]/ E: N$ w2 r
00:46:17.483 : en:Chapter 10! ^, E. n, [( r. G- M
00:50:11.091 : en:Chapter 114 T4 I/ K2 }. L
00:55:04.342 : en:Chapter 12
6 W4 J# ~& f6 ~+ m. W01:02:08.683 : en:Chapter 134 u( D- @. Z$ M. s
01:07:20.870 : en:Chapter 14
) M5 k" y4 r8 a2 I01:14:33.051 : en:Chapter 15
' V9 ]+ M2 U) m. Z( b+ L01:23:18.660 : en:Chapter 16
65.2023.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT 22.86 GB9 o* N9 y0 N! @1 W
: b6 M: M6 ?# C
Video
9 ~- S, ]4 `" b3 m- m; v) K) TID : 1
. _  R" D  I( S* sID in the original source medium : 4113 (0x1011)
5 I5 w9 [9 \; JFormat : AVC
- M! C* x0 G# q# c1 e& OFormat/Info : Advanced Video Codec% B- M: v, ^, }. m
Format profile : High@L4.1
$ A1 B- n( p" i! P1 \* y; L  t! AFormat settings : CABAC / 2 Ref Frames
0 |( l5 u# O: l: R; h) C: HFormat settings, CABAC : Yes, X$ G' S$ B, @# i
Format settings, Reference frames : 2 frames
2 ^: T4 O( H8 P& U7 F; NFormat settings, GOP : M=1, N=10
' Y* I8 t9 v" V  qCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 l+ e4 Q( ~' U6 @5 j- KDuration : 1 h 32 min! X% a7 U! t, u, C: W
Bit rate mode : Variable
& [1 P2 z6 ?) X% _8 O' pBit rate : 27.9 Mb/s9 T+ n) s: U2 z7 M3 d- q
Width : 1 920 pixels" n* c& R4 a: i" ^0 V4 H; ^
Height : 1 080 pixels
5 P( G( Z8 c! G- n) MDisplay aspect ratio : 16:9. y7 C% [  U7 E+ V( ^4 i# ]4 R* e
Frame rate mode : Constant4 h1 m: P2 R3 g! m. R
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
: H( e& S* b1 u) @: O8 y6 qColor space : YUV
% S  s$ e, }  M% m  SChroma subsampling : 4:2:0
' V3 f: j: k) {# q/ ~5 g6 }Bit depth : 8 bits$ S8 Z6 x. ^$ K( [0 o
Scan type : Progressive
5 [8 K( {1 S& a- b3 n8 vBits/(Pixel*Frame) : 0.5616 N* d% D0 A5 ~+ K9 ^2 P( R+ i
Stream size : 18.0 GiB (79%): M7 a. I+ n* l7 z) a5 @1 A
Language : English4 B( X6 z! G# V0 ?  ~4 c" R6 F
Default : No5 \- o" w" a  @4 }2 X1 B
Forced : No  Q, B- X& q2 b6 y0 }" W
Original source medium : Blu-ray. ~$ o- @; L3 D8 [& y" b) d. ^4 \
  b9 D; }- i1 G& g
Audio #1' |. V* h: D. o
ID : 2
" _. `' q3 m& F- rID in the original source medium : 4352 (0x1100)
, @9 o5 Y/ D. Q5 t7 j+ X+ V* d' L" QFormat : DTS XLL
9 s2 Z- Z. D9 Q* c( _, }Format/Info : Digital Theater Systems
0 [! z" O9 e1 RCommercial name : DTS-HD Master Audio
5 w6 B9 a, E  d9 LCodec ID : A_DTS. x* h* d/ x8 w. I' ?$ T1 `8 p
Duration : 1 h 32 min; [8 P5 O' g6 i% {! P! h7 b
Bit rate mode : Variable
. }% p3 G) Y2 R1 I7 }8 uBit rate : 2 239 kb/s; E5 B& P8 ~4 ?  M
Channel(s) : 6 channels, {6 G$ g+ c* {. t5 V$ ^# v
Channel layout : C L R Ls Rs LFE% L5 b( n: A+ }: A
Sampling rate : 48.0 kHz
% s) k2 u% |& E9 N* QFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
" C, S* e# d+ H; u& u. HBit depth : 16 bits
, T( c' T( m7 P! H! E  N0 ACompression mode : Lossless
. X. X9 G+ s0 W- R0 }Stream size : 1.45 GiB (6%)7 o# J: i2 L2 m7 p2 [; _, v6 F
Title : DTS-HD MA 5.14 ?; _7 E+ }* b8 E/ M
Language : English
/ D, _2 G3 B$ j- C3 d1 pDefault : Yes6 e. V) k/ [% m& h7 [: T3 b1 c
Forced : No' }7 I, U7 q! N/ U( C
Original source medium : Blu-ray
. [' g$ v6 S9 ^2 F1 ]0 ?. O1 V! U. \$ O7 [2 B
Audio #2
2 ^( a% z1 T  R* S, ?: ^/ o9 k. hID : 3
: O, b  k! h, ]8 KID in the original source medium : 4353 (0x1101)7 Q  y( u  k% D4 F% ^: C6 h, ~
Format : AC-3
3 q" z4 {' V' H: p% ?! zFormat/Info : Audio Coding 32 k& G* ?/ B9 ]  n
Commercial name : Dolby Digital
9 A5 \7 ~% l$ Y5 U  W, P" c6 A1 K( oCodec ID : A_AC3" \  Y- N: }9 d
Duration : 1 h 32 min
, G' L8 ^5 l4 UBit rate mode : Constant8 j( }2 r% R' @- T/ g: m0 B) k
Bit rate : 640 kb/s
) c9 v/ ~5 |: ?5 R* {" [9 pChannel(s) : 6 channels# Z  Q0 b- `: v* m
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
+ d; p7 z9 E$ j7 [Sampling rate : 48.0 kHz! H' N' K7 J3 }4 e6 P
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
) l  `3 {  ]% H: [2 YCompression mode : Lossy
3 m/ K5 k+ x2 n7 [" qStream size : 424 MiB (2%)
3 K  i: b- a- l9 jTitle : DD 5.11 I: g* L8 B9 \5 V/ u* _# x
Language : English
4 l/ b2 u% n$ g1 @. v" E7 iService kind : Complete Main* P  Q' n. x  Y9 G
Default : No
) I% A! d# t: u6 Z1 OForced : No
! D* s; H! C- q0 `8 W# LOriginal source medium : Blu-ray( f) Z- l1 l) ^6 o! U& K6 q

- V! x! f9 k. B% |9 `Audio #3
0 U* J9 S$ @+ @( s6 EID : 4
7 c  e2 \* p8 ]2 Z4 }4 h, J- ~ID in the original source medium : 4354 (0x1102)+ R9 B, D! j* X& M% I. V5 P: t& ?2 ]) R
Format : DTS XLL7 l3 O& Y9 Y7 [# \' Q' g- m
Format/Info : Digital Theater Systems; B! O. Q+ X. e& N7 R  l
Commercial name : DTS-HD Master Audio- i" S* ~; t# p2 @. v& b' B
Codec ID : A_DTS+ |+ @1 G- j: `+ }: W
Duration : 1 h 32 min
  l" Z* \0 u) r8 OBit rate mode : Variable
4 `0 d# W- d- k0 ?! GBit rate : 2 245 kb/s
1 m; D% C7 [; b" B: L" V& S2 r3 u( hChannel(s) : 6 channels* I/ b5 Y7 h) d3 u! g( z. `
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
0 f8 \0 C3 Q/ H! @5 K) p8 `! ~2 zSampling rate : 48.0 kHz
1 L0 c# G: F+ t" N5 V; g6 `Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
3 t5 e& h3 c; D7 `! Q4 P# f- mBit depth : 16 bits
6 d1 \. V9 B3 cCompression mode : Lossless2 R4 v5 V" [& Z
Stream size : 1.45 GiB (6%)1 ]3 g' W& o+ Y4 r7 d
Title : DTS-HD MA 5.19 V* f/ E  r2 O' u; k: ?, q+ X7 u
Language : German
3 ~% s; c8 ]. x. k4 rDefault : No
& F" P) x! Z# p2 B) KForced : No
  R7 {0 M" k& Q6 v# f5 Q$ a# |1 @& @Original source medium : Blu-ray+ `" A6 [/ h# p

4 V0 `/ m) r3 f; @1 a; OAudio #4
; J% c5 Q; \3 D+ \* s, pID : 5
: m! p! k* k/ PID in the original source medium : 4355 (0x1103)
7 C! R7 {( k  X0 \7 W1 K3 mFormat : DTS XLL) {$ H5 x9 e7 g. _
Format/Info : Digital Theater Systems
3 H" w$ L! v1 G/ A8 D% v! ZCommercial name : DTS-HD Master Audio
( b, ?, B5 X& M0 m2 W0 {7 Z8 p6 FCodec ID : A_DTS
3 z( o, O, N' @+ @) HDuration : 1 h 32 min! j1 [/ h# q& P$ u1 G  f. }& _
Bit rate mode : Variable4 l0 D# K7 v! A% J5 j" A7 ]0 w
Bit rate : 2 241 kb/s; e( ]6 @' c! K4 Q7 M" P2 M& x
Channel(s) : 6 channels, l3 g" X& d( |& i3 O" [9 S
Channel layout : C L R Ls Rs LFE, p/ X8 G! W& l% C1 i$ s6 d1 f
Sampling rate : 48.0 kHz8 I6 r2 [, U! r5 x/ @2 y3 F
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)% Q5 X3 M9 U: e+ T5 Z
Bit depth : 16 bits
4 [% ]1 m# [. S( [, V3 ^; GCompression mode : Lossless
' r7 P# L' V4 f) j9 oStream size : 1.45 GiB (6%)
. u1 N) m4 Z8 e, a* k# FTitle : DTS-HD MA 5.1
5 W' s' K, V5 b; e7 R' I# X  c7 yLanguage : Italian
7 T: t! D7 \5 q" B5 {: b, `Default : No
  m5 \+ w" b7 BForced : No
! G  U9 _- i" D9 V9 r* e3 SOriginal source medium : Blu-ray
! Q  e7 m/ X5 `+ I! P1 T; Y& D+ V5 Z# P# q$ k
Text #16 S* _" {, O7 J; }% D+ O0 y, C/ _
ID : 6
% ~1 ?3 B* _% [Format : UTF-8$ }* j( H9 [  D2 M1 C
Codec ID : S_TEXT/UTF8# Y! }* p; [1 T' J9 Z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ I) ^% A5 E; `/ l
Duration : 1 h 22 min
! p8 r7 r6 y: C; R/ ZBit rate : 13 b/s
6 d! E! ^3 K6 X% p/ RFrame rate : 0.069 FPS
+ d* p3 k* N6 E& T4 n% ACount of elements : 341
/ Y" T4 k  T3 m. B1 m" `6 o& ~Stream size : 8.21 KiB (0%)
, \, x9 a. r* g7 w9 i4 @3 ?Language : English" S3 V; W6 j3 A2 K8 G& C
Default : Yes
7 [" m: ]- X  u$ E, p- I# k; j# ]Forced : No  ]) k$ U# H  o/ V4 I* r

( t3 \: ?$ V8 c0 iText #2% P! I5 |9 [" {0 a4 t4 p. @0 w! L( U
ID : 75 _% ]4 x2 ^& Q0 O- [1 q) W& E
Format : UTF-8% Q# T' l/ }9 G# M
Codec ID : S_TEXT/UTF8
  Q' x+ T% t5 c6 G4 hCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 I1 R* k# p/ ~* T  B+ a
Duration : 1 h 28 min7 @# X' [  e6 b- K2 \
Bit rate : 27 b/s
" K! C; ?5 W; Z5 q" |+ l/ [6 eFrame rate : 0.151 FPS5 d0 u7 F7 W# J3 G" P0 i- L
Count of elements : 804
7 p0 A/ l6 J% C) }Stream size : 17.5 KiB (0%)
- V6 B# E  e) ^% F  VTitle : SDH
# \) |4 ?- Q  a# D  iLanguage : English8 i- q1 F- ~* I9 B
Default : No
7 _4 d& G+ D0 y  _- gForced : No  G; G; X5 `- b; @3 _5 t
+ T3 |( o6 a! E$ \1 e6 A
Text #3
4 `# W" O# _; h. x9 iID : 8
0 Z( J9 b" e/ u: o2 h/ `+ r' yID in the original source medium : 4608 (0x1200)
6 g- a" Y. Y6 H: b: D* {; k% hFormat : PGS- Y, \* a5 N; k& o1 Z) o
Muxing mode : zlib* d& W/ ?6 w2 F8 c8 s$ ^
Codec ID : S_HDMV/PGS2 i/ y' F: a& s3 k
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  X8 M* a  m% X7 LDuration : 1 h 22 min$ U9 Q& a& Q' i# O" N/ I' T9 l
Bit rate : 8 774 b/s
* r6 u* q4 o* E, aFrame rate : 0.146 FPS6 p- n* _1 w- `( T8 k7 m
Count of elements : 722. t" ]! ]3 f/ Z. `1 R3 }0 I( ~
Stream size : 5.17 MiB (0%)
. i' P5 b) x7 Z9 s1 OLanguage : English
" N' R' ~& p- [; [$ wDefault : No
' t# {# D  v9 VForced : No
  v/ _/ D7 g0 G( Z/ YOriginal source medium : Blu-ray0 L7 i, p4 c& x, N6 ^. H* J
& I' r. V( k" d; J
Text #4; d; ~8 i: J- b# o# ~
ID : 9' N7 }1 e# X, u! e  Q" B' F
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
9 C+ I9 s) e1 \% F6 F' {4 WFormat : PGS' G9 `' X7 Y3 x3 z, U+ i
Muxing mode : zlib* e6 M8 Z' s: v1 c: O
Codec ID : S_HDMV/PGS
4 z7 K* L" R3 ]' U' X7 ^Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. ]: e+ L3 W2 fDuration : 1 h 28 min
8 s( p! P% l, s  _Bit rate : 18.4 kb/s- c/ k" C% X0 U7 ?# z
Frame rate : 0.311 FPS1 H# U6 `: \) H) \2 _  N
Count of elements : 1655% v1 ?, h( G3 @
Stream size : 11.7 MiB (0%)
& V! |2 g$ u2 D0 Z2 W* }! DLanguage : English4 L6 e  j1 Y$ L  j
Default : No# I- c) i( H& T. _+ G5 h1 L
Forced : No$ f6 P8 J1 l6 |
Original source medium : Blu-ray
% j4 Q  m2 L. i) u1 w. I) {/ J6 H# g) b/ m9 l
Text #5$ w1 V7 n% [& \# W# ?* `
ID : 10
% ?+ e3 W) \" E1 I$ u* UID in the original source medium : 4610 (0x1202)
5 T5 l2 E, `) yFormat : PGS
6 p* ?& |  J) s! [Muxing mode : zlib# O+ K$ F5 v9 R4 Y
Codec ID : S_HDMV/PGS, x" |6 W, Z& T" \& [0 X' f
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: [- B8 E) V& XDuration : 1 h 31 min
& j' r* y" C  {8 ?' v7 m" @Bit rate : 7 902 b/s2 T  e) A$ U: u" i- q/ Q
Frame rate : 0.110 FPS' m. f" B0 l! d1 u# ?# ]6 @
Count of elements : 602* c0 ?' S) |1 L# j: R
Stream size : 5.15 MiB (0%)- b7 W- E6 j4 Y' K; R
Language : Danish5 V5 ~/ E# Y% k- b: q
Default : No
6 U! w9 H/ V+ e' cForced : No" S1 z" _0 W7 X( M
Original source medium : Blu-ray
5 E: S* G! y$ k& C: l( J6 s7 g  m3 |& J$ [! E
Text #6# ]- c2 g: V" f4 b& r- L7 A
ID : 113 i& J5 h- h8 A9 o! G. L  F0 j
ID in the original source medium : 4611 (0x1203)  B1 @* V2 H6 r: ]# ^
Format : PGS
: ?& q' L; ^9 G0 l/ ^2 s$ i0 DMuxing mode : zlib
3 |6 l9 r8 x2 N9 xCodec ID : S_HDMV/PGS( J% q& J: [( t1 P0 T+ E! X
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% V% ^# S7 d! v) o4 x& d3 e/ KDuration : 1 h 31 min* i* V( g5 w% z/ a# \  w2 R/ s3 d
Bit rate : 7 231 b/s
- T5 P8 E9 {  T8 R% f8 `Frame rate : 0.112 FPS
3 W8 K: K, W8 O( p1 b3 vCount of elements : 610- I# \+ N3 p/ ~* _( g  d; M
Stream size : 4.71 MiB (0%)
3 B; U* [3 z, x- B: W. }4 eLanguage : Dutch; @2 U9 q  s  v- ]/ z
Default : No
0 w6 f# F* V$ |# DForced : No' |7 ]5 j3 E' Z& }) t, Q
Original source medium : Blu-ray, P; k. Y* U  g; p0 @2 B

; f4 Q5 ]9 u1 u. c* u; F! _Text #7
8 {' c# O0 R( E1 S& HID : 12
- A# ?! N. G- F& C4 {0 C3 NID in the original source medium : 4612 (0x1204)8 T: P  u" s2 r5 i8 D/ ?
Format : PGS! a% x* d+ H* h% E- D
Muxing mode : zlib" F2 U+ I* z: j8 r! ~6 M8 E1 m! n
Codec ID : S_HDMV/PGS6 N# F8 c6 X; y0 I. e1 ^' L
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 _0 }  B1 D2 B+ `* e$ v  ODuration : 1 h 31 min
# W- |) g% W& T& t/ b' n/ t2 [Bit rate : 7 739 b/s
% ^+ P; _: |  Y4 E/ i8 Q/ ~( iFrame rate : 0.135 FPS$ U) `) r0 t3 n! A. x# F  m
Count of elements : 738' t  y9 D! [9 Y' B* U: E! L
Stream size : 5.05 MiB (0%)1 p. J2 Q; e9 n
Language : Estonian
- X2 n: E8 E7 d+ ?6 jDefault : No
. f3 ?' `2 T; S* G) U. Y! |Forced : No) m$ w7 V$ L  b, J; l/ R' R3 c
Original source medium : Blu-ray; v- T& P- C, u2 N3 f" G3 g
$ w- P. X- I7 \6 V6 e# \
Text #8
4 \9 X" _8 R4 ~; rID : 13% w, q$ Z2 [7 Y
ID in the original source medium : 4613 (0x1205)
8 Y* W, }% N  {Format : PGS
. p' P7 ~3 y' ^+ U) A* BMuxing mode : zlib' J5 y0 m9 O! @  D2 a  M
Codec ID : S_HDMV/PGS
* k- F7 z6 n; hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 ^9 n; L2 I5 U! zDuration : 1 h 31 min, f0 s8 e7 Q( q
Bit rate : 8 096 b/s2 ?3 d2 L, S! _
Frame rate : 0.142 FPS
( ]+ J, Q8 _6 K% j% dCount of elements : 778
5 |, _/ j8 }, [. N7 H4 P9 VStream size : 5.28 MiB (0%)" }, {  O) n* u, G7 O  V' ^! {. _
Language : Finnish
$ T2 s) p5 i5 @* DDefault : No; g% _& |/ j; e/ ~
Forced : No
5 p5 K3 T/ a0 Q+ {; R  `- HOriginal source medium : Blu-ray! Q  {' I% R" |( i& ?6 d( r) M

5 K* E7 t, x* l2 |* l# ]Text #9$ o; m" ~4 r8 d. i
ID : 14; w5 s7 L9 `0 O9 ]& s$ \4 s
ID in the original source medium : 4614 (0x1206)
+ H9 }: j8 o- P4 I% h( N: t2 @Format : PGS
1 E; I7 r: D3 c3 u( jMuxing mode : zlib; b) X+ ~5 z3 q8 ?0 l$ c  o
Codec ID : S_HDMV/PGS3 ]8 C# H: m1 ~. k9 g0 l
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% I+ n( y& b+ ~# X$ c: nDuration : 1 h 31 min0 Z* u' d0 @: H% `2 x3 o
Bit rate : 8 952 b/s
6 I: Y( u: L8 OFrame rate : 0.135 FPS% D/ Z) {7 _) C  P4 P
Count of elements : 7382 R8 K1 ]4 }8 R+ B
Stream size : 5.84 MiB (0%)% Q( P" U  U8 q$ D, P: _
Language : German3 O6 Q  |4 \4 ~, y; _& f* T4 A
Default : No2 I5 Y2 D- O  V$ F7 C* a: Q
Forced : No
7 m7 r7 ?. y  W4 H8 G) x1 UOriginal source medium : Blu-ray# v; h1 A1 V3 m4 N0 R

  \& n  s$ U/ z# E9 g& ]Text #10
2 ?6 e: S; m, ~# k. pID : 15& a' y; E4 ]& S+ Z
ID in the original source medium : 4614 (0x1206)
" U$ V' a7 j+ Y+ h+ u- E$ i- OFormat : PGS& J' ?/ V# c% \" S+ P' v
Muxing mode : zlib. X! F3 |' d) F3 m# [: l) p4 a1 K
Codec ID : S_HDMV/PGS
% x/ t: G5 a, }+ V6 ZCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 d' O3 u* Y9 U+ k% c" m
Duration : 1 h 31 min
+ m8 W! J* ]# l, Y; y) N( Y. ?Bit rate : 244 b/s
+ H3 P" Y& h) `; I7 yFrame rate : 0.003 FPS; t. L6 b7 d/ e6 n" X& W% Q
Count of elements : 14
# w1 F( E+ q* A3 f7 B% f# x; KStream size : 163 KiB (0%)& ~6 ?% `/ x# J& e- ?8 J9 y' d9 Q( q) B
Language : German% r  z, T% ]* T0 [; h6 X
Default : No
& w9 P% @+ C- |  ^& x. H1 R: H! EForced : No- d' o/ a- o) E, n
Original source medium : Blu-ray
: ~: I3 \. y- G  Z
6 f5 R+ J8 B- CText #11
* H- Z2 u, _! y7 h! RID : 16# @. c0 E0 i$ H! w
ID in the original source medium : 4615 (0x1207)2 B7 O8 H: T0 S1 d5 [
Format : PGS' i9 E0 ~  ^: X( v4 ]" A
Muxing mode : zlib3 G0 U6 q3 d( l  g# P. n4 W3 i
Codec ID : S_HDMV/PGS
% I' r- V# D  h1 RCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- p" t2 M. E& N) K/ W2 p& h* z( J8 lDuration : 1 h 31 min4 ~" h8 ?  K% f& \: ?% w$ @3 A
Bit rate : 7 793 b/s9 P  f2 f4 m6 @( y6 O$ B
Frame rate : 0.140 FPS
3 C' V) j9 J' Q- `  H4 F9 `1 ~+ ~Count of elements : 764
* k1 W6 o2 S# s* rStream size : 5.08 MiB (0%)
, d; a( N4 w6 s% YLanguage : Italian$ H. R! n/ g9 W" f% r. X: q2 P
Default : No" v( @9 Y% `. g9 B. p
Forced : No
# y1 ?: r% B& j* L% @% j: DOriginal source medium : Blu-ray) {# z, i& T% g! C9 S, b, p6 B7 E
4 F( T& g" _: |6 u& C& t( t
Text #12% J- ]8 n& g2 b4 T6 d' O
ID : 17
1 ~7 h; ]" J8 k+ o6 S7 P- ]" RID in the original source medium : 4615 (0x1207)! H; ?* A+ ^/ v$ O
Format : PGS
7 ~  i/ |' W! F, lMuxing mode : zlib# l! ^2 l0 b1 X
Codec ID : S_HDMV/PGS
  G3 U$ S6 C6 h' O- l4 I6 wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 B: x! C% g& S3 rDuration : 1 h 31 min+ S! C7 |% ^% i4 ~! @" [) {8 r( S6 |
Bit rate : 221 b/s7 u! |- T, w- o& ], f
Frame rate : 0.003 FPS6 u" `0 v' B: F( e( H
Count of elements : 16
1 C; r8 V- i( N2 vStream size : 148 KiB (0%)' E& q. T! o" W( J2 A/ _
Language : Italian
! D; Y. e% g; uDefault : No
; `! Q! Y! G4 N. D9 S% DForced : No
/ ^% [0 p1 M, Y2 m4 i6 SOriginal source medium : Blu-ray' k( V* E8 W  x8 d6 g9 `8 U! y" F) d

" Z5 ?+ I5 P0 dText #13
9 w! I3 t4 ?; o! }  b" _ID : 18
- L9 F1 |1 F* W, |1 NID in the original source medium : 4616 (0x1208)
& Q# A; D) ^4 \% AFormat : PGS# J& v% N, ~1 b: `
Muxing mode : zlib/ F, N& Z  z4 ]1 W$ n
Codec ID : S_HDMV/PGS
1 U2 I  ^5 I* ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 I) B9 X9 R' S) F! n- p5 p! `0 p$ dDuration : 1 h 31 min! j8 ?; q5 _# Y( J; s6 `
Bit rate : 7 748 b/s5 `+ o+ U. ]: i
Frame rate : 0.135 FPS9 f+ W5 ?: f- Y- u! U( X7 ~
Count of elements : 738
+ c6 W5 M" p' q7 i( O0 NStream size : 5.05 MiB (0%)
0 W/ p& M1 C+ P  O$ gLanguage : Latvian
# I9 U/ G$ K- E! |0 gDefault : No
- I& y7 g  r. f6 `5 zForced : No
' b3 p' B" H) d4 gOriginal source medium : Blu-ray( h$ ^" R# @4 z* r  r3 r

" F/ |% A1 ]% e3 OText #14$ s# V0 G1 ]/ O5 J- f
ID : 19
2 @8 U5 X' k$ ~/ S% d: p% n; \ID in the original source medium : 4617 (0x1209)
2 q' h& T/ c* F7 h& Z& I) VFormat : PGS5 l' U; ^7 C" @' E/ {, r
Muxing mode : zlib% F- S) @8 d/ M) w0 g  j
Codec ID : S_HDMV/PGS
6 ~% s* @5 X; F- d8 H$ E5 zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  L: B$ E+ C1 h: S1 @Duration : 1 h 31 min
. F* i' M$ p' b0 X& N0 W9 w* v& eBit rate : 7 657 b/s
# A$ ?2 v" W0 r* }6 i" M2 P* RFrame rate : 0.135 FPS+ L4 D' [, v- `, Y! @
Count of elements : 738
! O; K( G2 e; `/ |  u; JStream size : 4.99 MiB (0%)/ {+ X) p+ _6 u0 u/ z9 N4 O
Language : Lithuanian
8 S% F- W) f/ G) T6 PDefault : No
% r( P2 |6 R0 KForced : No6 W0 v" S/ n: P* W. m
Original source medium : Blu-ray
: Z8 b7 K- L8 b6 l$ T7 F4 q$ Y; [; U  j( t
Text #150 u: o& f6 D! Q9 A
ID : 20; \+ S0 G- D9 f! \/ S8 r. C6 r
ID in the original source medium : 4618 (0x120A)
* `4 O+ G5 Z# U4 q3 _- DFormat : PGS
; X' N( f" w' s9 E1 U) AMuxing mode : zlib
" z  J7 J# A7 zCodec ID : S_HDMV/PGS
. ~( p- y: w7 u" J* M  j' BCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 z' L' X. f" a) Q0 A, V( l& nDuration : 1 h 31 min
  E/ e) t- N+ d& v% [Bit rate : 7 564 b/s( Z1 x3 @( c2 z2 I0 `8 d0 ~
Frame rate : 0.135 FPS) I; V1 I' Q4 p: R3 p
Count of elements : 7382 {* u8 k4 V( F, G" Z) t/ b
Stream size : 4.93 MiB (0%)
: M7 s( s5 N: `! L2 A1 `9 V$ ULanguage : Norwegian6 I! H& ~; r' ]+ W8 `" \
Default : No4 n$ L2 S+ g1 J# h  l+ f3 P
Forced : No* B" O9 q/ W7 z5 {, ^
Original source medium : Blu-ray
7 H3 S' n% ?/ G$ ~) ]( I9 k& o/ i: F( \" f/ F% _+ }
Text #16
9 J7 R3 p5 `4 F/ sID : 216 |% d3 f) p/ D9 M  }' Q+ B
ID in the original source medium : 4619 (0x120B)
% A2 y% s5 p# K7 jFormat : PGS
* C5 M" F: ]3 U$ mMuxing mode : zlib
7 X, T0 m$ a7 y4 E& iCodec ID : S_HDMV/PGS3 }  r9 z- F; ~; B/ E8 z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 ?& O: j0 x2 ZDuration : 1 h 31 min4 g' U' a6 j/ M5 Q
Bit rate : 7 414 b/s
4 |4 `) {+ |# N3 R3 UFrame rate : 0.117 FPS3 l# p- W1 W* h( X8 T
Count of elements : 6400 n7 B" N3 L  T/ T- |
Stream size : 4.83 MiB (0%)1 R8 {; E. m' g! r, v& e
Language : Swedish
+ u; W' e  l; |9 ?Default : No* B6 |7 t- L3 @" J& [
Forced : No8 a: W" O1 g! L( M# G" y. Q
Original source medium : Blu-ray
2 ]8 N9 r" J3 R+ ]! [7 g. w3 B& X3 J
Text #17/ r+ T1 D9 y% [% j; i: g; e( W% |# @
ID : 229 u" O* S( O- [; V& a: p
ID in the original source medium : 4620 (0x120C)
/ r) |0 w5 ^% f/ `Format : PGS
7 [) Z* l  S9 o" I" _5 r9 VMuxing mode : zlib. F  F5 S% z5 S  I+ W0 v0 W+ y
Codec ID : S_HDMV/PGS
8 L! x7 q- Y6 t9 D$ mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 P: }4 T2 A1 l6 B% m- c2 e" V" Y
Duration : 1 h 31 min' W5 y/ g3 z5 I8 A) Y; V3 ^
Bit rate : 7 890 b/s1 E- J  u9 c" J" q# [
Frame rate : 0.138 FPS; Y" `! p' i/ X$ X
Count of elements : 756: B/ I. L0 y5 u/ a$ [
Stream size : 5.14 MiB (0%)( a) k4 O( p: M6 r7 r
Language : Turkish* v7 R6 [: @7 _% c9 L, @7 Z. v  Q; P+ K# l
Default : No( D# K+ R5 C" I: @1 Y; K8 G/ s
Forced : No
7 L& g( y4 N2 b' F9 _7 yOriginal source medium : Blu-ray, ^8 n1 K: V! p
. S' _9 m1 G5 k) f- i8 c
Menu
' H; u- v; s- H( J00:00:00.000 : en:Chapter 01
: C+ d. _0 R+ K  l* X2 T) ?" {00:04:55.670 : en:Chapter 023 d+ t+ i5 r0 A) w: p
00:11:46.580 : en:Chapter 03; N' O$ b+ _* d
00:16:42.209 : en:Chapter 04
+ B2 }, D, Q+ i; p00:20:27.517 : en:Chapter 05
) ]8 Y/ m. a, \$ \0 x8 b' j' [00:26:56.573 : en:Chapter 064 f2 F7 s8 r9 V# s( H
00:31:01.943 : en:Chapter 07/ D* `% I) k( }  B- A
00:36:01.409 : en:Chapter 08
- h0 J/ B: j/ d. [2 D# w1 v  {  p0 s00:41:30.988 : en:Chapter 09, K0 ?0 J8 {9 y! B  c
00:46:17.483 : en:Chapter 10" \. R( t5 Z% z4 \  R
00:50:11.091 : en:Chapter 114 N' y- Y/ J4 [8 m+ d
00:55:04.342 : en:Chapter 12% }& F( Y( T; G0 A
01:02:08.683 : en:Chapter 134 R/ J' r' d1 S# ?/ d( _
01:07:20.870 : en:Chapter 14
9 y4 U- g3 |/ H01:14:33.051 : en:Chapter 15& @# W  L0 _2 F* d$ j
01:23:18.660 : en:Chapter 16
65.UKR.ENG.2023.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-BluRayCD 21.58 GB: v" s& H; H  |( d) @
" i* J7 p- y# A% m3 \4 ?5 b5 u. I: q
Video
, v: d  U! D. |+ k: b, qID                                       : 1
$ d( y5 {4 P1 I9 f' ^9 f. WFormat                                   : AVC# e0 n  R6 I0 i; o
Format/Info                              : Advanced Video Codec# o3 c7 q* p& J* O/ b+ g
Format profile                           : High@L4.14 d& U; V- R* D7 J* r& y
Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames- j6 b; S! E8 K% R1 B% A  C% X
Format settings, CABAC                   : Yes
# o' z5 @; s9 mFormat settings, Reference frames        : 2 frames
8 G: f& u! |- R* a. SCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC0 ]1 \. |7 @) f( P
Duration                                 : 1 h 32 min: O3 Y0 n* D& d4 |; _" d% o
Bit rate mode                            : Variable
  t9 |5 @/ p# {, tBit rate                                 : 27.9 Mb/s. M' z7 E: M0 U" H7 ~3 w! J+ Q% M
Width                                    : 1 920 pixels
" f6 z: p' Q9 i6 PHeight                                   : 1 080 pixels' \. f8 q# @9 ]3 [) x/ U  c* u
Display aspect ratio                     : 16:9
) o4 n, T+ h9 r. Z3 }Frame rate mode                          : Constant" ]! _. f. T+ k0 @( l0 X7 E
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS1 M% K" T" {4 ]- k
Color space                              : YUV* Z8 K* Z! r6 x  d
Chroma subsampling                       : 4:2:01 V0 D" ~+ o- a1 U$ V7 b
Bit depth                                : 8 bits) i) _0 x5 a& ~9 ]/ L, Y. r
Scan type                                : Progressive
0 r( W' _$ a5 ^1 n% b* Q0 HBits/(Pixel*Frame)                       : 0.561/ ]0 `- d9 V% H# A+ g
Stream size                              : 18.0 GiB (84%)& M8 U/ X* A8 A3 k& l$ \
Language                                 : English( {; Z2 l+ ^1 V3 N0 f3 k
Default                                  : Yes
6 @4 f# `& l  J9 f( k: BForced                                   : No% l  H' `% I4 p1 |! s; Q0 G

  r2 R) n5 L6 T0 g/ m5 s) f( l. L' qAudio #1
8 H3 b# k+ v2 J( AID                                       : 2
( }% z  o( F+ }0 W1 V5 i, V# PFormat                                   : AC-3
  ?; A# i/ P7 D& z' VFormat/Info                              : Audio Coding 3
3 i* H, \2 v" j) B1 CCommercial name                          : Dolby Digital& {& o: i  C. B, p6 \% e
Codec ID                                 : A_AC3# t; j& q" m# S
Duration                                 : 1 h 32 min
; S9 L. ~% H6 E3 q4 JBit rate mode                            : Constant
, K/ d% G4 V! p* M" b2 Y+ K& YBit rate                                 : 448 kb/s
0 i& e; `, L) L# G5 k6 OChannel(s)                               : 6 channels
% |# J8 ^" e6 _6 {& ~- _Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs. Y, E( _: ~+ S( k: @/ U# H# u" g
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 [* F, h0 d* P. e0 b' B4 VFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, W; f9 }9 X  N4 OCompression mode                         : Lossy
8 Z6 l( R" V7 }# L/ P. fStream size                              : 297 MiB (1%), {: {( w% V, a. S# K( O
Title                                    : Ukrainian Dub
  c6 Q0 a4 d+ ^( Z$ S( c: ~Language                                 : Ukrainian6 Y1 ~9 w: [1 u  A, Y
Service kind                             : Complete Main& Z2 n' o: S% b  U/ V
Default                                  : No
8 P5 G* a" M  S% A0 `Forced                                   : No5 R3 E" Y! s/ [4 Y2 s! N! }) A

# e5 B/ N& c8 Z, I: H1 ~3 wAudio #2! K$ ]5 y5 s& o1 P
ID                                       : 32 o5 ]( ?+ }% P' p$ ^! J
Format                                   : MLP FBA 16-ch: a2 D* A/ ?# E% s2 c# ~. D
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation' F$ ~4 o" T0 ]6 R* Z+ ^+ H
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos+ S' i6 R1 V: n$ }) ?8 ], c; _
Codec ID                                 : A_TRUEHD. z5 [4 o) p& P8 P; u/ {
Duration                                 : 1 h 32 min$ o9 m! _( ^2 g; x/ \7 B8 \/ Y
Bit rate mode                            : Variable) a$ q2 K3 D3 d2 s1 |) C( l
Bit rate                                 : 4 304 kb/s
! z$ b" G" s$ WMaximum bit rate                         : 7 248 kb/s8 h' [+ T" c" |, D% a
Channel(s)                               : 8 channels
; J8 K( Y( S/ c& P6 _  K! Y2 FChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  Z  A" p. }$ i+ e2 A% F$ x+ x% ZSampling rate                            : 48.0 kHz
7 j$ G# t9 z7 ]6 K( BFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
- a, o: v7 R& k  C  H$ sCompression mode                         : Lossless
3 v, r" E6 n) r' N& }Stream size                              : 2.79 GiB (13%)
+ _. T2 V) C9 j+ h  P( X+ ITitle                                    : English Original TrueHD
2 R8 [" k3 M, pLanguage                                 : English
. a% ~& G: ^" oDefault                                  : No3 b  Z& A- U2 h$ s
Forced                                   : No
0 K: q, M" w1 {8 o/ r1 ONumber of dynamic objects                : 11
, p0 q5 |* F; VBed channel count                        : 1 channel
' c8 r1 D1 C0 _8 x4 d  F* e/ dBed channel configuration                : LFE/ ~4 T1 e% O, P4 @4 u, D  m

$ ~* G% B$ S8 G2 m' DAudio #31 {8 X( G# c. b0 }
ID                                       : 4
5 C+ L/ l2 X/ T  OFormat                                   : AC-33 |& P; _- r" I8 C1 p& M, W/ P
Format/Info                              : Audio Coding 3
3 Q$ W7 o& J6 Z/ GCommercial name                          : Dolby Digital6 {2 W$ V: g- B9 D( Q0 @
Codec ID                                 : A_AC3
" _6 V3 o: \7 `3 x: P/ Z6 eDuration                                 : 1 h 32 min  A2 Z' D; R: \5 I, }  k, v
Bit rate mode                            : Constant
# M$ g* X, \, yBit rate                                 : 640 kb/s
$ P0 [' F% ^0 U3 e8 sChannel(s)                               : 6 channels
+ J3 N; n0 Y" Z$ ZChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
4 o9 k! h4 |: s: w( oSampling rate                            : 48.0 kHz, G3 ~( x% p$ W& ^
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
" C- [* z/ M) W6 }* ^Compression mode                         : Lossy) [2 o7 s' r8 v( `* z& g9 ]* D0 L
Stream size                              : 424 MiB (2%), E$ u6 E9 n; T+ Q0 l4 a
Title                                    : English Original
1 g0 u% Q3 }: a) ELanguage                                 : English
  A8 G8 N2 b; h+ o: yService kind                             : Complete Main  L% \0 q( G" L! [8 ?; w6 o. x
Default                                  : No
/ z4 N. ]8 c5 O4 NForced                                   : No
! `, S1 c; Z7 B4 W( N4 V5 L# H
0 p/ [! W9 O6 w2 |' x% X% V! l# WText #1# B7 T* N( l3 s+ n* o( z
ID                                       : 5
% X8 m- A5 D: D$ d- l1 N8 JFormat                                   : UTF-8
5 D8 C2 u* m) t+ ~9 f' H, V  NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF82 \) D8 `" a( z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. U$ ^  @* ^) I8 C
Duration                                 : 15 min 42 s
3 R* O1 W/ P7 _, B4 ABit rate                                 : 2 b/s
2 x$ w( X5 H# fFrame rate                               : 0.007 FPS- M; L3 p6 C( y! I
Count of elements                        : 7
  \9 O1 C* G3 G. a9 f" mStream size                              : 268 Bytes (0%)
; K; t( Y) J$ @: ATitle                                    : Ukrainian forced; u  ^0 F' y6 F' p4 _3 b
Language                                 : Ukrainian
1 f  c& \$ Z' p! eDefault                                  : No
7 n' R2 g. J, `# FForced                                   : No
1 O- q' |- ^; L- t' D) H
0 l- O. V- v0 _5 D+ ~/ eText #2
. G( d8 l$ u4 k; cID                                       : 6+ o- @7 J, V" o9 o$ \: ?4 O
Format                                   : UTF-8
# C1 v& K/ c) P' ]' d1 cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* Q  k2 p$ d$ |5 o/ BCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" W  P7 M! o1 }5 G$ f& wDuration                                 : 1 h 31 min
' p3 F1 p4 t9 pBit rate                                 : 21 b/s
$ b3 @8 [6 y* H) ?* U3 ]  i' bFrame rate                               : 0.067 FPS& \. l0 H  \! u+ ?- m0 [
Count of elements                        : 369
: X# x3 P  }" h0 e/ e* N3 xStream size                              : 14.6 KiB (0%)" a0 u8 x9 W4 ~
Title                                    : Ukrainian full
4 T3 R0 @3 h4 h8 rLanguage                                 : Ukrainian
' }1 M0 m) `# E, P* }  VDefault                                  : No$ N( M9 L: G8 G/ h6 U
Forced                                   : No
$ p! a' H% n& {$ g6 h/ v  [7 J1 W2 K/ v2 y6 d0 A
Text #3
2 g! V$ c1 C; x3 i: g6 VID                                       : 7
. Y3 `* i6 I/ L# s& b2 nFormat                                   : UTF-8
! ?2 ^4 }4 x  pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8& J# D% r  S& g9 H1 z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" y% ?0 O  Y! }% Y5 A. {
Duration                                 : 1 h 22 min
7 r. {2 ]0 B( J. q" TBit rate                                 : 15 b/s
1 \' L5 [1 u6 {Frame rate                               : 0.073 FPS8 j; b" o8 e2 M( `
Count of elements                        : 361
7 @; M3 O5 f/ `Stream size                              : 9.11 KiB (0%)
0 f9 A: s% n1 y1 G) }7 j+ ETitle                                    : English full
* ?% G! e; j& C1 B, dLanguage                                 : English7 @" E: _8 o% J8 _4 l
Default                                  : No4 @/ ^. z8 t/ A- u
Forced                                   : No
, Z' m, H5 i/ F0 K$ C5 D. Y2 U. `
, Y0 j% J7 W1 uText #4# \( @6 s  \$ Q! f  I
ID                                       : 87 O: H3 {; \6 {- ^) ^0 \* D
Format                                   : UTF-8
* z8 E* h0 h" ~Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8( e$ ?; s% c* k% ]5 n) N! |- [
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 T# g% ?5 [9 y% YDuration                                 : 1 h 29 min" m# X! }8 a2 ^/ j
Bit rate                                 : 20 b/s" J$ u" C4 {# p) {8 j$ @
Frame rate                               : 0.122 FPS
" B( z& M/ {" VCount of elements                        : 6539 w, A2 g# i4 m+ m, W! [8 t2 f
Stream size                              : 13.1 KiB (0%)5 U) r, a7 ^$ p0 a7 g
Title                                    : English SDH
* H+ T+ c" U0 s" l7 tLanguage                                 : English/ ~' \& G0 t7 i4 ?- o/ e
Default                                  : No- z5 y8 a( _" i! Q
Forced                                   : No
- v" J8 G. I, d. _
$ F9 q* a1 V# E- V) WMenu4 y6 \4 b! t) Z8 o, j9 d
00:00:00.000                             : Chapter 01
# e1 T! X. T5 D8 I00:04:55.879                             : Chapter 02: k9 T) S2 W# P: ~4 L
00:11:46.581                             : Chapter 03, A1 g% {' {  k8 F& f& ^6 `
00:16:42.210                             : Chapter 04
& H: e5 \( }' M' M8 J) |00:20:27.518                             : Chapter 055 C3 m: H4 G$ z! N  B
00:26:56.573                             : Chapter 06
7 b4 O. f, q8 [4 {6 {8 {& e0 l00:31:01.943                             : Chapter 07, f, ~' p6 `* {1 [
00:36:01.534                             : Chapter 08
8 w0 ~( d6 u2 p( p" v; n00:41:30.988                             : Chapter 093 c2 U5 V, q' `9 q
00:46:17.525                             : Chapter 10$ {, i9 S4 B& d% F3 e% ]# z
00:50:10.758                             : Chapter 11
; s- J+ ^; q& V/ B, J2 J00:55:04.009                             : Chapter 12
4 L: i+ d( V4 E9 H% R$ `01:02:08.683                             : Chapter 13$ g  z# \6 ~8 n' X. [1 N6 R
01:07:20.578                             : Chapter 14$ L7 P9 o7 x& g& T3 O
01:14:33.052                             : Chapter 15* {! ?0 u9 E. p; C% d
01:23:18.994                             : Chapter 165 R" @% U) y, U
01:27:40.005                             : Chapter 17
% T& D. P$ g5 |& S
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

283

主题

534

回帖

5071

积分

Sponsor

金币
179 枚
体力
3206 点
zhangwenbin 发表于 2023-5-26 15:14:16 | 显示全部楼层
逃出白垩纪/65:绝境逃生 [REMUX无损版] 65 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 27.23GB & 22.86GB- B: ~4 Q" j% f1 G6 u" \
https://forum.bluraycd.com/thread-62319-1-1.html% q( h0 ?( e, Z# q, B
(出处: BluRayCD Forum): O4 J$ k0 \: i$ C  J) k  [
蓝光论坛里

0

主题

1454

回帖

5514

积分

Sponsor

金币
264 枚
体力
2330 点
lfvvzc 发表于 2023-5-26 21:38:51 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
6 t. w$ o- X' ~. o" [4 |Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

2440

回帖

8571

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3739 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-5-27 17:58:49 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。. i9 {2 Z" G+ G, }- o- a: @2 V- T
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!8 }4 T8 w( j* G% s

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:11

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表