BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 131|回复: 10
收起左侧

[科幻恐怖] 变形金刚7/变形金刚:超能勇士崛起 Transformers Rise of the Beasts 2023 AMZN WEBRip 1080p DTS DD5.1 Atmos x264-MgB 10.66GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4189 枚
体力
32754 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-7-11 23:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 z( e+ X4 ^3 g+ Y6 t0 s
9 K/ h, c# @! N$ B
◎译 名 变形金刚:超能勇士崛起/变形金刚7:超能勇士崛起/变形金刚7:群兽崛起/变形金刚7/变形金刚:狂兽崛起(港)/变形金刚:万兽崛起(台)/真人版超能勇士
& D* c: U6 _! h& q; j9 R+ G◎片 名 Transformers: Rise of the Beasts
6 a1 e0 r% z# f2 D5 x. Y◎年 代 2023
2 ~2 k+ h' b# M9 u! P◎产 地 美国7 }- s  M" `' S% G0 m
◎类 别 动作/科幻/冒险
- i' R& J+ C* u◎语 言 英语2 [2 q6 s* W" c: m
◎上映日期 2023-06-06(韩国)/2023-06-09(美国/中国大陆)7 t" _" |2 Y3 K
◎IMDb评分  6.5/10 from 35,151 users* T, c. k. W9 g, m5 [
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5090568/
) }( v- l9 n+ {/ u; W1 _2 c◎豆瓣评分 6.2/10 from 103,751 users
" @7 X! L- y; D! x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26634250/. R/ `6 G; c$ i" N* j1 G
◎片 长 2 h 7 min( J$ x; X8 w6 d( c2 D; q* I! {* A9 D0 ^
◎导 演 小斯蒂芬·卡普尔 Steven Caple Jr.  {5 ~' e$ p$ Q+ a" c
◎编 剧 卓比·哈罗德 Joby Harold
% d$ u5 S" q" S  h& g     达内尔·梅耶尔 Darnell Metayer
* P1 ?" a4 f5 y& R' x" `, Q     乔什·皮特斯 Josh Peters& ^& c$ s5 M1 e% f- a2 e' H
     埃里希·霍贝尔 Erich Hoeber# }3 v( z: J% J$ y
     乔·霍贝尔 Jon Hoeber
% t; l8 C. {3 G7 h' X+ T! Y◎演 员 安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos6 k1 j0 J$ c: X3 ^6 A( @4 L" }' t; b: z
     多米尼克·菲什巴克 Dominique Fishback0 y1 O. A3 {! [/ A8 A! S. F
     彼特·库伦 Peter Cullen9 U; W7 u' b; s% `& _
     朗·普尔曼 Ron Perlman
# O$ }! Q* Y+ |  r5 T* |. X+ D8 X     彼特·丁拉基 Peter Dinklage
; |" z4 I5 ^% d% q! x     杨紫琼 Michelle Yeoh
8 `0 p- |1 R8 o+ \1 W     皮特·戴维森 Pete Davidson
  V2 l8 L1 [' B% k     科尔曼·多明戈 Colman Domingo
% O! S' e% j- R9 `  G) u     丽兹·考什 Liza Koshy
6 M  c# A) O/ f     克里斯托·费尔南德斯 Cristo Fernández; V2 L8 R0 u% L
     MJ·罗德里格斯 Mj Rodriguez
7 I; U; a8 n* a     大卫·索博洛夫 David Sobolov$ x: i( e8 l+ L; G  c7 ~+ f
     汤加伊·基里萨 Tongayi Chirisa
  b3 _0 H; U  D     约翰·迪·马吉欧 John Di Maggio
. `" b, Q! [, @4 y. O$ H5 a" R) P     迪恩·斯科特·瓦兹奎兹 Dean Scott Vazquez
! e+ C' l6 ^2 N* ]     托贝·纽维吉 Tobe Nwigwe1 u1 t! ]) y# `' \
     劳伦·维勒斯 Lauren Vélez
& [: r  O  Q+ `/ |" R0 K     莎拉·斯蒂尔斯 Sarah Stiles2 I) s' s% ~: G6 b$ t0 i; b$ \
     多梅尼克·迪罗萨 Domenic Di Rosa  W7 ~$ S7 s1 }2 z7 @7 X: ~
$ N3 a& M' _( L6 h, x
◎简 介   
; y1 ^! S  c$ ]/ d+ _3 h8 j; c
9 {! n4 O/ q+ ]1 O; {$ Q( | 故事重返上世纪90年代,终极反派宇宙大帝(科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音)从天而降,驱使以天灾(彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音)为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸终觉醒,联合汽车人变形出发,一场前所未有的决战即将上演。
3 n& k. h: r" a5 w" S: `( m& L7 g
5 L; h- z" k  M" \* Z During the '90s, a new faction of Transformers - the Maximals - join the Autobots as allies in the battle for Earth.! x/ Z7 H+ H6 y  Q% v" [
Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.AMZN.WEBRip.1080p.DTS.DD5.1.Atmos.x264-MgB 10.66 GB
7 O, v: G4 S& ]8 I
+ o  A9 j- Z% j- [+ l& y- \5 |Video:
% l, F. j. O4 M3 i# y: }Format : Matroska (Mkv)
2 n( H" s6 Y  B! dEncoded/Profile/Level : 2 pass/High/Level 4.1
/ \( ?$ o2 z  K- CType/Codec/Writing Library : AVC/H264/x264
; u5 M' S; L2 X" U( U5 _2 Z* SDuration :  2 Hour 07 mins 20 secs3 K% ]9 b4 T% H7 \
Bitrate : 9700 Kbps
$ \' r3 C) C* S- _# s. Z3 S/ YResolution=Width/Height : 1920x800 pixels' x0 a' t- c: p& ^9 s6 ^
Frame Rate : 23.976 fps1 W- M' Y" j& L* b4 `: A
( Q2 ?) z- j3 Z
Audio:
* O* H0 F  o" FTRACK 1 (Default) :
3 _9 s5 |# ?" k( U$ T6 C. }Format : EAC3 / DD+ Atmos 5.19 C1 r1 A1 Q9 [) L2 D8 j
Bitrate : 768 kbps1 }* O$ \7 D5 v& d+ H! T
Channels : 6 Channels" K6 V% }7 W+ i! w2 h* E0 t
Channel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
: c, n$ X9 p- J) nSample Rate : 48.0 KHz
- r$ ~( z3 ^3 x) y8 H8 l8 nBit Depth : 24 bits
; v5 b- h$ @6 V) {Language : English: a; P1 F% R" o% N% ]; U

& B+ \& F3 [8 CTRACK 2 :/ f- F, q+ b3 o7 B
Format : DTS 5.1
! s8 L7 e$ n- C7 X4 g2 oBitrate : 755 kbps# a* E) y$ R' J6 K* Y
Channels : 6 Channels& L4 T( H( O% G/ V
Channel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
1 `) k5 ]" R) u. w1 kSample Rate : 48.0 KHz! f5 H5 M& {* I" j- S
Bit Depth : 24 bits2 M& z! A$ D5 l$ l& ]& I) p; Q8 t
Language : English7 v4 [6 h0 W' M8 c# o
, l2 v, y0 T6 t% g
TRACK 3 :
3 m9 o5 S0 [4 t* a) ^Format : AC3 5.16 {1 P- @6 X, h! U+ Z
Bitrate : 640 kbps
) M: e8 Y8 D) v* ]( i6 ^7 |Channels : 6 Channels
3 Y4 c* `: W! n* l  z" jChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE! h( r; f% Z4 w0 P7 Z
Sample Rate : 48.0 KHz
9 P$ m* L$ A* p: \Bit Depth : 24 bits
& T; B* _8 ^8 T" gLanguage : English
5 {4 S- v5 z- p7 Z1 _; r3 d3 i" ?$ q+ ]9 z4 G$ X
Release info:  t% t- I0 o9 X9 W( ]  ~
Encoded/Released By : MgB; q9 `% B5 d1 c: p$ ]4 O0 o
Title/Year : Transformers Rise of the Beasts / 2023
1 a1 q+ x, L" Q& H5 b/ a8 h5 O8 e) hFile Size : 10.5 GB
+ o9 ~$ |9 {+ U' A# R7 tGenre :  Action, Adventure, Sci-Fi
9 B: o% y! Q2 Y9 RSource  : 2160p WEB-DL HEVC DDP Atmos 5.1   ...Thanks!!
5 N6 V* X9 @8 `& D. y$ v; @; {Chapters : Yes$ S% X; G( B' `  _$ J8 i; h, B+ r
Sample : Yes
$ g$ ~# X7 J  y2 @  I8 WSubtitles (Muxed) : English,Canadian.
1 [$ c- W$ u; I  X% Q8 D# ~Subtitles External(SubRip): None.
% W  _2 O7 t# D3 r
Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.REPACK.1080p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-APEX 9.52 GB
0 X5 p/ \# J+ o4 ^) u% m9 h- y/ M
  h  B$ X, |( fIMDB - https://www.imdb.com/title/tt5090568
( r# f" R: L2 o) i- [* {6 z1 J6 F/ H; n
MEDIAINFO
' G* z/ ^1 L& gContainer = Matroska (mkv)* A) t5 p1 e1 N6 M/ i
Duration = 02:07:19.465
& u$ ^7 L! U0 B5 kFilesize = 10 GiB
2 v$ e, l6 ~3 _% p& `" @; mOverall bitrate = 10.7 Mb/s; i5 P( f: G4 _9 v% a: N$ L7 S3 r

: Y  i0 @8 q6 U& J4 HVideo. F" y  V! S) z
Codec info = AVC High@L4 | V_MPEG4/ISO/AVC, j( B9 e6 o8 p$ {% e+ }7 ^
Resolution = 1914x798
2 ~! q! Y4 ^& K6 S5 RDisplay AR = 2.398 | 2.40:1
  T  e4 q. z* L5 x, ^4 j9 P7 q2 BBitrate = 9 934 kb/s
: ]4 s  x! a% d6 u7 S% c! V  kFramerate = CFR 23.976
! N% N  r$ r+ mColor space = YUV8 h( U- \: G- d: `$ [
Chroma subsampling = 4:2:05 s/ x; M  m" g
Encoder =' B- }% W: V8 l+ S
  G' s" M0 M. j1 \9 Y7 i
Audio$ H0 ~6 O; m+ R: a, Q5 l
Codec info = E-AC-3 | A_EAC3
3 K' e* [( @! k% u: Q( Z# Q4 ]Channels = 6  D1 l3 T) {0 c) W2 Y1 z; h7 g
Bitrate = CBR 768 kb/s
! T9 N4 m: u+ b9 m) N1 o* [( ESamplerate = 48.0 kHz
  w% @2 S3 I/ F% B& {' ^0 BLanguage = English
  N- x. L8 i5 ~
) L( i- K' i+ k# bIncluded subtitles
' X" T# Q; g: \. rFrench, English, English
9 u0 P5 ?$ M) A! m8 _6 }9 R+ t/ V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4115

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3088 枚
体力
9924 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-7-12 09:07:49 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!, Q' A. _& e( Z5 N( x1 @2 a
Blu-ray Film Forum: I will always support you!1 v5 q" l) L! r7 R% K0 Y/ }

0

主题

1937

回帖

7948

积分

Sponsor

金币
672 枚
体力
3471 点
zzk980220 发表于 2023-7-14 21:34:09 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!$ N& B. H8 n) F" c% M1 @+ b
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!9 f% f( ~; x- K

0

主题

309

回帖

1434

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
850 点
oliceo 发表于 2023-7-14 22:04:18 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
1 k/ z) K. I; W* `+ LIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
# Z8 i1 ]- Y) h  ]+ M. c: j. b

0

主题

309

回帖

1434

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
850 点
oliceo 发表于 2023-7-14 22:04:54 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!$ {+ s! n" _0 w% C! s1 M
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!) [# k' U4 m# y1 Q! [

0

主题

309

回帖

1434

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
850 点
oliceo 发表于 2023-7-14 22:07:18 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。5 ?1 J& L, Y+ Y- p0 ]6 M/ s
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!) R- z% L/ M1 E' `2 f

0

主题

309

回帖

1434

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
850 点
oliceo 发表于 2023-7-14 22:07:51 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
4 X# V$ g& N- Y+ |- `$ R  K  }Blu-ray Film Forum is now my home!" O- m* D2 z5 @8 ?! H) ~" d( Y

0

主题

309

回帖

1434

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
850 点
oliceo 发表于 2023-7-14 22:08:59 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
1 p! \# F# f" ~4 _4 y0 k$ Ubluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!% u0 j  Q" L* T7 ]

2

主题

505

回帖

2030

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
765 点

王子勋章

QQ
kuangzhi65 发表于 2023-7-23 20:58:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

0

主题

223

回帖

1631

积分

Sponsor

金币
230 枚
体力
961 点
aacq 发表于 2023-8-4 20:48:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩电影

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 05:36

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表