BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 237|回复: 14
收起左侧

[蓝光原盘] 变形金刚7:超能勇士崛起 [REMUX无损版] Transformers Rise of the Beasts 2023 1080p BluRaycd REMUX AVC TrueHD 7.1 Atmos-BluRayCD 24.66GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-10-7 01:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
During the '90s, a new faction of Transformers - the Maximals - join the Autobots as allies in the battle for Earth.6 y5 U& `) i2 Y' C5 ?; U
6 f' K( v1 o+ ]3 i
01.jpg
/ W2 A0 f  E/ s* T* w8 W5 h/ y7 N
◎译 名 变形金刚7:超能勇士崛起/变形金刚7:群兽崛起/变形金刚:狂兽崛起(港)/变形金刚:万兽崛起(台)/真人版超能勇士
- |5 i: x# N0 o9 F9 m0 A, C  F: T' D/ d7 U◎片 名 Transformers: Rise of the Beasts+ [9 x: b3 }* z
◎年 代 2023) _8 {- Y+ t5 `: E
◎产 地 美国
5 s  W: I, ?  D- h" t2 a3 S/ F◎类 别 动作/冒险/科幻6 \% b9 k& a( a
◎语 言 英语* _5 B8 E0 t) k1 j7 e
◎上映日期 2023-06-06(韩国)/2023-06-09(美国/中国大陆)2 }. g; z3 t& I$ o1 e; {
◎IMDb评分  6.1/10 from 83,768 users$ }. t/ n/ \8 j, E& n7 {
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5090568/
3 r6 e8 l$ b* U% X: }$ t◎豆瓣评分 5.8/10 from 152,983 users0 }9 r/ J& ~- F: E/ \
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26634250/& i, n8 Q7 h0 E. b! ~
◎文件格式 x264 + TrueHD8 m$ C. l8 ^- [! J+ \7 M
◎视频尺寸 1920 x 1080
5 R; o$ S& |+ N: t# J4 S) I◎文件大小 1DVD 29.53 GiB5 L( e8 @. g; p" U2 \
◎片 长 2 h 7 min4 Q7 r2 u6 [8 T, s! t  {' C
◎导 演 小斯蒂芬·卡普尔 Steven Caple Jr., E1 E: o) `8 y4 h7 J
◎编 剧 卓比·哈罗德 Joby Harold7 F8 Z4 Q( [0 L. z! h% u
     达内尔·梅耶尔 Darnell Metayer
6 m; a$ O% V: e" }; T' J* q     乔什·皮特斯 Josh Peters
8 F/ A9 x1 v& R     埃里希·霍贝尔 Erich Hoeber
2 g0 L5 b- G3 d9 f$ @1 X% @, M     乔·霍贝尔 Jon Hoeber
9 u6 d# b" i9 U◎演 员 安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos. e5 v: c5 r8 A6 _/ {; y8 T  u
     多米尼克·菲什巴克 Dominique Fishback. r, e: T9 i2 z8 l0 I! O
     彼特·库伦 Peter Cullen
  L4 T2 \7 {9 d     朗·普尔曼 Ron Perlman
) \3 K  Z# \5 n5 @5 b     彼特·丁拉基 Peter Dinklage
: n/ e4 `- ]. m0 _( V4 t     杨紫琼 Michelle Yeoh
! A) f' D  I1 z9 I: z     皮特·戴维森 Pete Davidson
" U7 T; X. }, T" J0 ]2 |: u     科尔曼·多明戈 Colman Domingo
7 h1 @+ }) b3 t. v7 f! w     丽兹·考什 Liza Koshy
8 p, @% a) j& N/ _8 Y7 ~* q. e     克里斯托·费尔南德斯 Cristo Fernández
  c" ^0 Y  L8 V) r" R& z' \+ d4 `; h     MJ·罗德里格斯 Mj Rodriguez1 `: ^! p" }7 S- ^9 I  S, o. j# Q! d* b* m0 d
     大卫·索博洛夫 David Sobolov
- v1 w) {: H9 L. r" e6 E* u; R     汤加伊·基里萨 Tongayi Chirisa( m  f0 e, m, X6 R# }9 x1 W
     约翰·迪·马吉欧 John Di Maggio6 M2 P$ X' V  \- d- X
     迪恩·斯科特·瓦兹奎兹 Dean Scott Vazquez
+ z9 b/ @% r/ x     托贝·纽维吉 Tobe Nwigwe
) B" V! V+ b. z+ q6 ~7 a     劳伦·维勒斯 Lauren Vélez( B  M; u1 q7 w- g# y
     莎拉·斯蒂尔斯 Sarah Stiles0 ?8 n' j! Z% }4 h' M
     多梅尼克·迪罗萨 Domenic Di Rosa
: Q6 y5 X( u, L# i
5 d9 _; x% C! w5 b" M- A7 b◎简 介   % x- p2 l& ^% q
* d% q- \9 Q; w5 g7 e( W+ C
 故事重返上世纪90年代,终极反派宇宙大帝(科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音)从天而降,驱使以天灾(彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音)为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸终觉醒,联合汽车人变形出发,一场前所未有的决战即将上演。/ I' S% c1 o  E

, [% p& G2 o  x* G4 V. }3 T Set in the 1990s, Transformers: Rise of the Beasts will take audiences on an action-packed, globetrotting adventure as the Maximals, Predacons, and Terrorcons join the battle between the Autobots and Decepticons on Earth. Noah, a sharp young guy from Brooklyn, and Elena, an ambitious, talented artifact researcher, are swept up in the conflict as Optimus Prime and the Autobots face a terrifying new nemesis bent on their destruction named Scourge.
  f5 ~9 D" c& H) c
! D0 X2 x' g: m
Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-BluRayCD 24.66 GB
, D/ j& K: E9 l$ ~) v. c# W
! T- _& b! E8 U% {$ ^( pVideo
4 B" g: ^, J1 @+ t" z' ~7 oID                                       : 1
- ^4 L" z; q& z7 N  O2 G' q0 vFormat                                   : AVC
2 y0 ]4 Q* u* P7 V, cFormat/Info                              : Advanced Video Codec
: B# \1 Q  N) w" nFormat profile                           : High@L4.1
/ W9 ^  O- b3 [" LFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames5 @1 J6 f+ E1 D" _4 K% b
Format settings, CABAC                   : Yes
0 I. ?, J- @1 {- Z; `5 d: ZFormat settings, Reference frames        : 4 frames
7 E2 x6 z0 J; C4 V% N# sCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 P, U( t! r8 n' Z9 n/ _. q- e6 j1 Z
Duration                                 : 2 h 7 min% C: v4 p1 t* K6 L+ y$ H
Bit rate mode                            : Variable
6 P2 @( S8 b. V& P5 wBit rate                                 : 24.7 Mb/s0 J+ T; N3 C" H' Z, X
Maximum bit rate                         : 33.1 Mb/s
- f8 V8 ~# X* C$ S* AWidth                                    : 1 920 pixels
3 q1 ~+ u3 O3 N. w4 J, X$ PHeight                                   : 1 080 pixels: c4 f& G- h- q- J- d
Display aspect ratio                     : 16:9
1 N8 a7 m2 N$ w' B- T% S  \Frame rate mode                          : Constant# ^) g$ X* F6 f8 g: _- V7 k
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
+ n- Z3 {8 y; B; S9 S1 j  g" y' xColor space                              : YUV
' I; F  ?" E9 E  O5 w  EChroma subsampling                       : 4:2:0: i1 A$ T/ Z' j+ V# g
Bit depth                                : 8 bits: L0 b/ k: b$ {2 \9 z- _
Scan type                                : Progressive
$ [! G9 g. A- ^4 N9 ^" `% s9 D' sBits/(Pixel*Frame)                       : 0.496. ?- ^8 W- [# E/ K* x. Q+ l
Time code of first frame                 : 00:59:59:0000000000
0 B/ i4 ?; C! w3 I! cStream size                              : 21.9 GiB (89%)8 h% C, x3 V+ Z" E- @2 d2 V
Language                                 : English
0 I2 \6 ]3 V, F* r! ~( e' JDefault                                  : Yes2 X. i1 C8 u1 Y
Forced                                   : No
% g+ c0 F. h4 K, ?  c3 L0 Z" r9 F# K2 g
Audio
3 B+ F* U: U1 f; A4 c9 Q& QID                                       : 2# E0 u$ ?  ^( _, k8 s( Z  W
Format                                   : MLP FBA 16-ch
8 E9 [) m; h  A7 p$ f" s7 JFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation/ q: P* A7 _- I$ l2 g7 \
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
1 n9 h+ e7 v2 [Codec ID                                 : A_TRUEHD
& w  o. v% C3 D7 iDuration                                 : 2 h 7 min
- Z* t" L) _9 B3 Y7 F4 S: D# s$ D1 U( qBit rate mode                            : Variable7 H/ b( B: q6 P# T: Z) P- M
Bit rate                                 : 3 048 kb/s0 R/ v8 P: {1 h( I
Maximum bit rate                         : 4 752 kb/s
* h9 K' W" G7 k7 a# v. d- v$ nChannel(s)                               : 8 channels! ]* w9 K- i" m9 R
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
! q3 w% t1 t: b1 a9 LSampling rate                            : 48.0 kHz/ {8 N' v5 l# P
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
( B0 _6 G( ]3 g0 rCompression mode                         : Lossless
! l1 d4 ]$ R- Q0 G; \( ?Stream size                              : 2.71 GiB (11%)3 \  M1 @9 C. `; e
Language                                 : English
7 k2 d: ^, c& @5 U- T$ V" p: h$ _Default                                  : Yes9 n* \% \" r1 o2 u# C
Forced                                   : No/ f; K" s5 }& ]7 |2 L' T% w% j+ ^
Number of dynamic objects                : 11
) y% @3 `% I# X* V  N2 fBed channel count                        : 1 channel* a6 ~; N$ d3 W: w' `
Bed channel configuration                : LFE# r3 [$ t/ D3 O( A

8 d* q. j- p! v7 O3 dText #1# w8 j8 ]% \9 P+ s% b
ID                                       : 3
3 ~3 ]" l/ S1 b2 SFormat                                   : UTF-8# P+ _/ D/ |* E: u
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 o% T) o( Q! z) y3 O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) D. k4 {/ l% z8 n) o
Duration                                 : 2 h 5 min
2 i0 D7 c$ |  ^, [  v5 dBit rate                                 : 39 b/s# h" h3 G' `+ y
Frame rate                               : 0.181 FPS
2 E0 v: ]& n7 t5 d% S$ g$ ACount of elements                        : 1361) z9 v# d! |# P; |& L6 A
Stream size                              : 35.9 KiB (0%)) x% B( B  k; S+ V! v3 d- p* `
Language                                 : Polish
2 C8 r# M/ \: b( j! ~$ LDefault                                  : No0 ^$ [% L  J% U/ f% `
Forced                                   : No7 j0 C- W3 d% h$ v5 R4 l
- }) y0 x9 I7 @" ^( b% [
Text #2
; D* {* O; J0 x8 {, tID                                       : 4
8 |4 F. m* F9 z6 v4 HFormat                                   : UTF-8; R$ t) E9 Q& Y5 r- n+ K* s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, f: Q% j* Q$ g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 K1 q4 L  g& Y4 I: t. Y% t3 m' CDuration                                 : 1 h 56 min
- V: r- F- B2 j; ?Bit rate                                 : 54 b/s- q4 s- e. B: n, w6 }1 J: B* G: |
Frame rate                               : 0.217 FPS) ?( F8 }6 K2 D2 P( ~6 P
Count of elements                        : 1520/ p2 S1 |. {; D# s% `
Stream size                              : 46.8 KiB (0%)0 y" L4 |9 {, {! }' k* B6 L" K
Language                                 : English
4 j8 f$ O' T. Q- \) BDefault                                  : No! x5 C0 O! F3 H3 |
Forced                                   : No

$ M' k& G7 s  M# I4 g
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

375

回帖

1955

积分

知名人士

金币
502 枚
体力
648 点
huayoujing 发表于 2023-12-10 15:52:56 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。* M9 \8 U8 X8 G3 Y, V
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!

0

主题

1454

回帖

5514

积分

Sponsor

金币
264 枚
体力
2330 点
lfvvzc 发表于 2023-10-10 19:08:04 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
$ I& ^# q) s: |9 B+ k% P) RThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
( q% I6 Z; p2 C6 Q# C6 g, H) L

0

主题

190

回帖

1521

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
1138 点
renz 发表于 2023-10-31 20:19:18 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。& ^% N' m, p" |5 a
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
8 g8 O+ @2 [- b: M

0

主题

140

回帖

792

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
496 点
blizzardYan 发表于 2023-10-7 08:54:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

252

回帖

973

积分

Sponsor

金币
99 枚
体力
397 点
haijijn_y 发表于 2023-10-7 10:41:59 | 显示全部楼层
顶起吧 大片啊

0

主题

223

回帖

1631

积分

Sponsor

金币
230 枚
体力
961 点
aacq 发表于 2023-10-7 12:15:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩片子

31

主题

4115

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3088 枚
体力
9924 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-10-7 13:45:44 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
+ [+ }( m) U2 n9 b" Z9 oI love your Blu-ray movies Forum!
8 W- N+ D. }1 g  t/ }$ {

4

主题

418

回帖

4025

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
3207 点
ALLisxxx 发表于 2023-10-7 22:31:55 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!* C( O* h9 ~$ j* h0 H
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
2 M! B" b/ O5 w, v2 g4 {/ S
蓝光论坛里 ...

0

主题

141

回帖

948

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
665 点
zzjbj 发表于 2023-10-13 21:43:28 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
7 r6 M' X: P% z- }/ ]Blu-ray movies Community: my favorite!& n! \5 Z& v) L+ x/ I

0

主题

781

回帖

3559

积分

Sponsor

金币
34 枚
体力
2024 点
QQ
sunday_119 发表于 2023-10-16 16:56:27 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。% I, c, R# k% Y, @* p
Blu-ray movies Community: my favorite!# @4 t) a* }/ D6 S

0

主题

190

回帖

1521

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
1138 点
renz 发表于 2023-10-31 20:14:01 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。9 i6 I+ }' \$ E% x% L& {( i7 Q
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!6 @( Y" I! O, r$ e" g) c) v

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:06

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表