BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 678|回复: 22
收起左侧

[蓝光原盘] 隐形人/隐身人/隐形客 [REMUX原盘] The Invisible Man 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 31.90GB

[复制链接]

8559

主题

8753

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
12756 枚
体力
11513 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-17 04:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
8 [% H8 p* c2 _" S5 q2 M6 s7 N7 x% T" {) F$ A- B# O
◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)
; I% f- r7 `% P  M' d( b0 [6 C◎片 名 The Invisible Man
: F( K  U( o9 K8 C) ^. W" M$ X◎年 代 2020  p7 e+ g/ u7 b* F* {; g" F" y
◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国
* _8 b2 A% n/ i' U◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
% j1 F( T2 M: A$ z/ I! o7 K◎语 言 英语
6 O1 i8 i1 j9 r& z) h! h◎上映日期 2020-02-28(美国)( T$ V# E  C! u, W
◎IMDb评分 7.1/10 from 93,746 users
% I8 s& v9 K$ c2 ]9 j◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/& p. J8 D& I3 C. ^! e6 f
◎豆瓣评分 7.3/10 from 113,796 users) w0 j% s3 y' M  C1 I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/: g, k5 g* v" ]; G. s5 y
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD( a3 e5 O; w6 N0 ?3 X0 D3 G# N
◎视频尺寸 1920 x 1080' E) B1 ^4 j/ [' `; N& u2 X. o' [. Q
◎文件大小 1DVD 31.91 GiB
; c. ]" E8 S" t+ D4 F* r◎片 长 2 h 4 min' T3 W/ |4 J. e% i
◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
6 R4 f5 J+ t, H* }, j2 Y$ x$ p◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell / Q% n4 `0 F" R5 O3 q$ _% R( b
     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
: |2 \) e4 k+ v7 q2 {8 @5 Z, J◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
$ w7 d- J" f& n9 t" z* @     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
, _) ]  M6 ~2 z& f     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge
8 J1 X, g$ e6 z6 q. S, A     迈克尔·多曼 Michael Dorman
% ^; k" B* W/ i* c: g     斯托姆·瑞德 Storm Reid
+ @5 n; _! J% X1 V: P  b6 }& y1 F     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie
  B  Q% p* u2 ?! L* |     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
  ^5 }; g6 p! }& T8 N     瑞妮·林 Renee Lim' v/ F$ n6 ?! t; h; F3 T
     布莱恩·米根 Brian Meegan5 R1 Z% t$ h7 ]7 n2 f6 z  q4 ^2 |) S
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
+ q# Q3 b! U/ q9 k     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
( o; ^$ ]! k& K) ~+ N' L     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams1 A/ h$ P* A$ B0 s& g
     萨姆·史密斯 Sam Smith- R) _( c; Z; @3 G5 w# l
     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales' Z# F7 \# P' q6 ?6 |2 J
     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton
+ I/ t: y! y# g& x- Q     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong8 R# j' R4 }) I5 k) j. M& a
     阿玛莉·沃德 Amali Ward+ F4 H8 R( k2 J& r. B
     迈克尔·诺特 Michael Knott5 I3 b* [& l  Q7 i
% Q1 c8 I- E. Q: h9 h0 s% x# R
◎简 介  
: p0 q, H! L' s9 v7 f" r: x# w$ e/ ^: ?. ^# D% l! Y6 Z6 y
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.6 k" o1 H8 B" ~) U
/ ]+ S* N/ o2 u- ~, u9 ~
 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
* s5 e9 e: c0 Z
' n! U9 H) w% u% o( ^ 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。3 I. o% T! ^; s: `3 l0 h6 _
Video
% u/ }$ j/ L8 _6 H, t1 uID                                       : 1
4 ^3 E! ~! K) q1 I" n) B# w) bID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
, [9 M# [/ _( l- r9 |- q8 f0 lFormat                                   : AVC, W' y$ s0 a3 |2 n
Format/Info                              : Advanced Video Codec4 i% E: }; P1 K5 V* k$ x6 X! t
Format profile                           : High@L4.1
5 L1 Z$ d7 u- J! Z9 u  W8 WFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 X  D" g. a7 C9 X' U" h0 MFormat settings, CABAC                   : Yes
( w# n: @7 Y; W1 ]# i: g# wFormat settings, Reference frames        : 4 frames9 p" ]4 I$ X" f, Z
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! a. F, b9 n' V8 kDuration                                 : 2 h 4 min2 ?0 u: W  p1 S, O
Bit rate mode                            : Variable+ S6 u* Z3 {' f" `( f
Bit rate                                 : 27.1 Mb/s
: E6 @. t* a* u# `' o* p7 S" rMaximum bit rate                         : 31.0 Mb/s
& u2 U8 B% o( w# UWidth                                    : 1 920 pixels
) K6 F& `: t4 o2 n! P. b0 c! uHeight                                   : 1 080 pixels& }' ]: i" y2 L
Display aspect ratio                     : 16:91 c6 L1 d* C. _* `6 J$ t" P$ d
Frame rate mode                          : Constant; ]$ I. t. ~! K
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS* W5 g! a- q) b; i( a
Color space                              : YUV$ F2 J2 Q' X! Y) W0 |
Chroma subsampling                       : 4:2:0
! U6 D# A+ K" B8 }0 pBit depth                                : 8 bits" ?& \1 ?' }2 M3 @
Scan type                                : Progressive
  k! A, y! L. `- h$ t$ vBits/(Pixel*Frame)                       : 0.544
1 @8 i( U0 n" T6 @; g& DStream size                              : 23.5 GiB (74%)8 ~9 S+ d) ]3 k& l) s2 D( M- F; C5 L
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT8 p( ?' }6 K, X1 F* t2 C, v# [
Language                                 : English, B) R6 L1 ^/ r6 L- H3 c  r
Default                                  : No
4 F8 p) U  z6 Z5 {5 O9 ^/ ~Forced                                   : No
1 R- d1 v, |- j5 n2 {0 WOriginal source medium                   : Blu-ray
& M% \  ^! A* t. T! e" T# r! y4 f5 |- w: O
Audio #14 Y% f% @& E4 Y6 L: i2 W
ID                                       : 2
0 W- m# [8 v  x& H$ KID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
2 L4 U. m+ z2 ~* j3 w5 }0 XFormat                                   : MLP FBA 16-ch
( B1 e  Q* p. C3 G( _Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
8 ?3 _5 @: j& O* C) @Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos$ Z# k- |# s7 b; c4 a, |' b" M
Codec ID                                 : A_TRUEHD
, t8 e3 T+ R6 F/ ~3 N5 KDuration                                 : 2 h 4 min" b. d' D9 ?9 ~- X! M8 T
Bit rate mode                            : Variable7 y9 A& \' H" s6 \4 j; H- ~) p
Bit rate                                 : 3 050 kb/s
# a. G2 M  e5 R$ Y4 uMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s
6 G9 S" b$ e. s. k" `, HChannel(s)                               : 8 channels& U. e& R$ L0 f; g8 M3 Q6 k( `, E
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb: c: Z! y7 ~# l7 U$ r" n& ]' p- b
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 v+ j, e  ]/ MFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
1 [/ h; r* h, G! _6 ~) x/ X7 t( _) F$ LCompression mode                         : Lossless1 v" R' A. A$ H; U7 [- X
Stream size                              : 2.65 GiB (8%)7 i& @- g2 s2 ~! p  H7 S; D
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
4 A2 c0 o( m; l2 p+ M0 ]8 n: T3 S' ~Language                                 : English
+ [4 [& J9 x' p5 h9 \) P5 wDefault                                  : Yes
" ]" L! r9 \' |0 r7 X5 TForced                                   : No% |+ v+ a; p! F4 t. J
Original source medium                   : Blu-ray9 ^- X- N2 n0 W  }7 f
Number of dynamic objects                : 11" A0 B( o, t# Q1 v) ?- T
Bed channel count                        : 1 channel
2 m- k& D  Q0 o: t( C9 O" b% iBed channel configuration                : LFE. b& x* V: A+ J
. p8 Z+ Y: Y5 V+ P$ L) s# J
Audio #2/ g7 q6 n2 U, d9 B5 ~8 F: y  q
ID                                       : 3
- m- _1 Q* U5 LFormat                                   : DTS XLL
4 G  w5 s; F& H( k. F& xFormat/Info                              : Digital Theater Systems/ U/ U) C% d0 f! z
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio( m7 D+ K) B$ i  [' g
Codec ID                                 : A_DTS$ [0 m+ U1 T/ j* `8 B
Duration                                 : 2 h 4 min. Z; z" I" c6 N& M% l4 {
Bit rate mode                            : Variable5 r& C( ~( _( s5 V; N  C
Bit rate                                 : 3 833 kb/s
7 f9 m' u2 c) ?! pChannel(s)                               : 8 channels
/ u4 z. f" Q6 g% r$ LChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
* N8 J! i, o* t' s7 G8 U  ^Sampling rate                            : 48.0 kHz
. N5 j) D% f3 m- X" T3 @2 U8 _Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
* h* D/ I5 s  D) H$ p8 bBit depth                                : 24 bits  U) f/ Y" O' p) t5 H% S7 G( H; |
Compression mode                         : Lossless
, T( d- n$ M. u; U2 d% iStream size                              : 3.33 GiB (10%)
7 {  \. L' B7 N; @" z1 J, qTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT5 i2 I$ ?5 a- F& Y8 P; M
Language                                 : English0 d, C) Q! o8 h  v/ U. }
Default                                  : No
2 `2 |% o+ H. \Forced                                   : No
: \6 S8 j3 P; N( O; A
5 [0 x: v+ i: S% C6 iAudio #3
6 P8 k/ d8 R0 A4 n8 L( u' o2 n7 tID                                       : 4
  f6 T; V! }0 Q* D1 N4 u  c% sID in the original source medium         : 4352 (0x1100)9 l+ s" {6 \: b
Format                                   : AC-3! R4 ]& W5 X6 K! m0 T' o. k
Format/Info                              : Audio Coding 3
% S9 F) r0 t; m% LCommercial name                          : Dolby Digital
( J- p: I9 |$ \5 E3 dCodec ID                                 : A_AC3
' O5 Q& P" q& y( }8 |) NDuration                                 : 2 h 4 min! p2 ]2 x( R: H6 \+ }3 I
Bit rate mode                            : Constant
5 E* \6 \  N" O7 BBit rate                                 : 448 kb/s
1 D) E' G4 D1 A- V! S7 zChannel(s)                               : 6 channels! x1 R. z) j' J7 v" \" @
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
. W7 r3 J9 i) K( H) {4 {Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 c' o. F( I# e1 c- n  Z" |Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, |# d3 _$ w- C$ w6 Y  n6 mBit depth                                : 16 bits/ O* d( r, ~' I8 O1 a& ^# m2 ?6 W" g
Compression mode                         : Lossy. Z" k: O/ d  R2 P$ p
Stream size                              : 399 MiB (1%)8 _4 @7 a: X' j$ S
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- W( V% D8 p; K" s* C1 `
Language                                 : English
# l' ~# G! l* o7 }4 V" Q$ [/ }Service kind                             : Complete Main
% ]7 a- o( L# `Default                                  : No9 c, R' ?0 U' {& X
Forced                                   : No1 v5 S& i. }" a
Original source medium                   : Blu-ray# a$ ^7 R# S2 Z1 P/ @8 B) X
0 h* D* x9 u% k# M
Audio #42 A: A" W! w& S9 ?
ID                                       : 59 ^: Q* ?5 \! |( Z2 s/ W
Format                                   : E-AC-3
0 }( x" r, b5 `$ s5 |Format/Info                              : Enhanced AC-3" E, E# Y" b9 B/ t8 }9 v/ @+ L( \
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
# M! B2 c; F2 ?- o' T3 dFormat profile                           : Blu-ray Disc& J0 E' x. c* Q
Codec ID                                 : A_EAC3  V6 c3 `4 _( q% N
Duration                                 : 2 h 4 min) _# W- s9 m& u- z6 y; P
Bit rate mode                            : Constant1 K9 f% x* v. t" ?: o4 D6 q. [
Bit rate                                 : 768 kb/s
% {  y1 Y2 _4 V- g) z4 eChannel(s)                               : 8 channels
" L6 y# `% Y5 ZChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb' M8 N0 w# Y- W0 [6 I" D
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) y( m, C8 c& o) E) g' xFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) C& x  Q  J9 _9 R, I2 rCompression mode                         : Lossy
& I+ O' `7 l. C( D& B' K6 H3 \Stream size                              : 683 MiB (2%)
  r$ i9 K4 S+ e# GTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 _0 U* i& y5 ~# Q) @. A. u3 G$ K+ |1 l
Language                                 : Spanish
3 [! U$ v7 A) Y% P+ l0 MService kind                             : Complete Main" L: o0 S9 D8 H: `7 K5 E
Default                                  : No
, i. {, ~" q% W+ r8 o/ V7 lForced                                   : No
# S$ `/ x3 I: b4 _: Y2 D& o8 S
& x5 o$ O' S% S  j8 W% s% I6 RAudio #5
+ i) K8 _/ r# \& Z! u5 C6 yID                                       : 68 G% s8 o3 ]3 Q% `5 x, ^
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)3 o' ?: N) }; b3 y( L
Format                                   : AC-3
" T; ^) b6 L5 x3 ?* C6 h+ IFormat/Info                              : Audio Coding 3
; M$ e4 d% f; C9 f) rCommercial name                          : Dolby Digital
4 A2 z# J# A! Q0 n/ ?( |Codec ID                                 : A_AC3& o3 v4 t4 d) G
Duration                                 : 2 h 4 min; m. D+ R: @) \
Bit rate mode                            : Constant
. @1 c0 V' [7 U7 i0 e0 ~Bit rate                                 : 448 kb/s$ o; Y4 d. d" l; n- ?1 \
Channel(s)                               : 6 channels  n; _5 G9 a4 z
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) V) g4 a% g1 GSampling rate                            : 48.0 kHz3 o  p2 k/ }# r% w% M( K& q+ i: _
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( I. O/ I; t% n% z: F1 w
Bit depth                                : 16 bits9 }9 q8 s/ K  A: [: q
Compression mode                         : Lossy
- f1 \6 L* Y4 z6 U) _  qStream size                              : 399 MiB (1%)
7 a9 b) b# }! E0 k' L& uTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ _9 l1 o9 w6 `& z7 u2 |8 m# [
Language                                 : Spanish
+ }- H& e6 y& p+ P0 z7 o% EService kind                             : Complete Main
& U6 R3 n- e0 yDefault                                  : No/ U1 k9 o0 f  u; w) D
Forced                                   : No
1 u4 \# ~) e" h" r4 H" Q* rOriginal source medium                   : Blu-ray
! H% m: ]0 P- a' j8 m( W! S
/ [4 B* s/ Z( s: |1 ^8 B7 pAudio #6
/ N: f( u( X) HID                                       : 7
7 {; B0 h7 \, K& M! c! o: r0 |7 ZID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
0 z" V- x6 a8 UFormat                                   : AC-3
3 c( ]6 K# T$ pFormat/Info                              : Audio Coding 3# _9 ?3 L( i( Z# z0 R7 \
Commercial name                          : Dolby Digital" z% z* l$ R8 p
Codec ID                                 : A_AC3
/ p/ x7 }% e4 \3 FDuration                                 : 2 h 4 min
+ t2 I% ?, U% i+ c$ [, q* }Bit rate mode                            : Constant
% Q! @5 d  x. Y9 x7 O# WBit rate                                 : 640 kb/s4 }$ b3 M% G0 d! A1 w6 h: W
Channel(s)                               : 6 channels4 N. h7 p. z: s. R7 J* l  U
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! }5 u2 x( S' O, m, uSampling rate                            : 48.0 kHz" ^3 c5 ^2 p9 x
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# v4 Y: X3 |$ f
Bit depth                                : 16 bits3 J3 @: j3 ]0 s6 b& l/ e7 t/ C
Compression mode                         : Lossy
. i9 A- I, L* sStream size                              : 569 MiB (2%)2 M$ L4 Q3 Q/ Y3 \' S( a& R6 K5 H
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT0 p0 N% ^' Q) E3 h! b/ S2 M2 s
Language                                 : French  ]2 x  d( m* L! m5 B" N
Service kind                             : Complete Main: \; X# R1 o+ J2 }) G: g
Default                                  : No0 t! d# n" \. T/ s
Forced                                   : No' i1 U. m/ S& s, k- F
Original source medium                   : Blu-ray
6 ~2 w% `4 e2 N& n& d) }* y3 e; L) {! a0 k5 {, S7 P
Audio #7
" B% R3 j) M* lID                                       : 8
* k& h  l, p7 K6 RID in the original source medium         : 4355 (0x1103)  X( R" k! [( B. h; k
Format                                   : AC-3, D  s- A* J8 _* l$ G  K
Format/Info                              : Audio Coding 3
$ D* Y% i  ?* Y, J: K% q& b7 {# _Commercial name                          : Dolby Digital
: D1 K- Q# B8 y; n" S4 _Codec ID                                 : A_AC3
! K' i8 Y9 W: e/ ^/ wDuration                                 : 2 h 4 min" N  @5 A3 h8 y8 A( @4 f. o" j" c& ~1 g
Bit rate mode                            : Constant- b' y5 l5 D4 n4 a! p2 r& m( a; _
Bit rate                                 : 192 kb/s
' v# E- q  L$ @5 EChannel(s)                               : 2 channels
$ ^, V+ M4 g8 f3 R* n/ O( r4 jChannel layout                           : L R) ?9 `3 a) H. ?3 \  ^+ B2 r( v1 Y
Sampling rate                            : 48.0 kHz
. x0 q/ S5 \9 Q$ T4 yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' ?% U% M$ |: O% R9 x) D9 |1 `$ UBit depth                                : 16 bits9 G; c, d! q+ F6 J0 B
Compression mode                         : Lossy, }) Q$ t* t, m5 d# z' z/ h; o
Stream size                              : 171 MiB (1%)
$ t( R2 A& A; ^, ?0 jTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. Z% Y2 ]# J- J4 W. A7 k
Language                                 : English
% Z' e3 U1 f# X# {- W, y8 dService kind                             : Complete Main
; |: D3 W! t: W2 SDefault                                  : No& B2 S8 |+ w/ D8 ^3 M
Forced                                   : No5 k  N$ l+ t8 q# C
Original source medium                   : Blu-ray$ Y. u& O9 y) _3 i+ M/ o
) Z0 h: A" y# U9 F: F- v
Audio #8* a! G, {; {0 X9 \1 V$ f9 R
ID                                       : 9
; ?6 ?1 c" a5 e" @ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
9 h$ c* R) E4 w/ aFormat                                   : AC-3+ ^, h# k& @! q  P3 b
Format/Info                              : Audio Coding 3" U1 S6 D, w9 `. u" _: P
Commercial name                          : Dolby Digital
1 z! k# W5 U5 gCodec ID                                 : A_AC35 k1 Y. V3 H5 t
Duration                                 : 2 h 4 min
  K- [8 ^) e0 Q$ r2 S4 U) Z0 ^Bit rate mode                            : Constant
* `; {/ s2 G# @) ^, TBit rate                                 : 192 kb/s0 E# X( u% {& u, H# O# r
Channel(s)                               : 2 channels
8 T# `- N+ `% n1 ]Channel layout                           : L R
4 ^# c) b; s6 b% C  ?) N& bSampling rate                            : 48.0 kHz
7 p8 t1 R' l7 F2 mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 H: E! U* F/ B2 lBit depth                                : 16 bits4 d( a) H9 x! }9 k- `
Compression mode                         : Lossy
- p8 x3 Q, [. ~5 lStream size                              : 171 MiB (1%)
' d# s3 i: h* ~Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 h( n( ]# k" m. v: ILanguage                                 : English
* E2 Q- w: l3 Z3 X& G- u- mService kind                             : Complete Main
$ k' H+ r) Q# j  ^( cDefault                                  : No
9 M8 x8 V5 ?# B2 P3 d7 VForced                                   : No
6 t# @- |+ [) j! COriginal source medium                   : Blu-ray
$ v9 r4 G2 S! I/ D- z0 Y5 Y' t' u. ]* T5 G
Text #1
9 a6 {1 S  @8 LID                                       : 10
5 K' {" r+ G: k$ NFormat                                   : UTF-8
' p8 ?& \& c& V0 k. tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF87 w+ P+ N3 V' b1 H8 l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; g) P% B  T+ W2 ?Duration                                 : 1 h 49 min" {- S% F4 q; O  m' J6 P( ^
Bit rate                                 : 31 b/s2 R* n" H1 g% n
Count of elements                        : 863
# _$ x  L6 n3 E( \* t& QStream size                              : 25.5 KiB (0%)
' V7 U- Z$ C2 h) R6 s3 ^* G6 hTitle                                    : English-SRT: f  N, f) T- r  u
Language                                 : English
/ w! V6 t6 G+ e( SDefault                                  : Yes4 C  R6 N" n+ b
Forced                                   : No
2 T( q& t7 ^4 s& M$ j7 i+ w* `$ d! ]) `! A
Text #2
1 ^- a$ ?& r! N0 [9 C8 [+ sID                                       : 11( |0 R- L% }) ]% X. [
Format                                   : UTF-89 Q; t6 W% y; ^0 v; _0 H  _# L7 n2 j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 d) d! ?' g7 h- p6 n6 k4 Z2 Y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 i- t9 E% {4 B$ Q& a
Duration                                 : 1 h 50 min8 H* l5 |9 `; g7 R
Bit rate                                 : 35 b/s
6 K/ c  X1 T* Y( oCount of elements                        : 1045
2 U: x9 O/ {7 B$ rStream size                              : 28.9 KiB (0%)
( Y+ v4 Y' a8 I+ PTitle                                    : English-SDH-SRT
/ b$ g4 v; i( tLanguage                                 : English
" E8 e- U5 S! V- k5 e+ IDefault                                  : No+ |, L# X; [% k/ x) F4 o
Forced                                   : No
9 {9 Y" M$ V9 k4 U! q" v# K$ a
2 w/ K* r, @# @9 C4 ?Text #3
# O* h5 b! N$ K% `6 AID                                       : 12/ ~" \; n) o; q' [& x6 {, q
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)0 |% {- p) H3 n  r* R" @" g
Format                                   : PGS
( s& a' {8 W! JMuxing mode                              : zlib
, k& a  [5 s6 y( ?  yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, E9 [  w4 W, I5 L; Z# g* YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  K% R! m& v8 K! ~  a; v9 i
Duration                                 : 1 h 50 min
+ l$ t1 H# J0 W& l' iBit rate                                 : 24.9 kb/s
8 d# [' w6 b2 KCount of elements                        : 2096
/ s) c+ L* r: S% n: p8 Y+ A# lStream size                              : 19.6 MiB (0%): V& ^( L0 h+ Y$ q) r# n$ A$ Z& b1 b
Title                                    : English-PGS) N4 ^! `3 m4 M% f9 N2 j9 p: D
Language                                 : English
  u! Z- N1 o0 w6 e. q+ \; g3 d8 uDefault                                  : No
% ^% }. [( H& K' \2 Q, I# c% Z. yForced                                   : No
! g: y% V, }1 B( r5 dOriginal source medium                   : Blu-ray
" o3 Z* y$ x! A& B
! ]5 u' y. Y2 @/ c# jText #4
7 X- a1 n  `& XID                                       : 13- I5 P$ A+ W* l- [# r
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)4 s; D% j$ S( o
Format                                   : PGS% v% a( i1 o7 c/ b, ?
Muxing mode                              : zlib! u/ X' m. y4 W( k# I+ Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  k5 M( K# n7 S1 g; ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) Y) s" u6 A3 YDuration                                 : 2 h 3 min
0 o  F0 A! v, Y8 t' ~' f  |$ TBit rate                                 : 17.0 kb/s
5 a: a) k& H* N) u- t7 x6 sCount of elements                        : 1792
. Y( F2 E4 |& d) o# f3 b6 [Stream size                              : 15.0 MiB (0%), E2 y! ^9 ^  P5 B, A$ m& p+ Z2 X
Title                                    : Spanish-PGS
, N/ g9 `& I' c1 {. L+ {5 vLanguage                                 : Spanish+ f. L0 ^" k; P( e
Default                                  : No0 Y) \- }2 G% `3 T
Forced                                   : No
( Y9 S1 z6 ^7 Z+ w. ?9 XOriginal source medium                   : Blu-ray( Z1 @" c6 q2 u! i) }

4 X1 d- q5 |0 h, ^# ?6 sText #5
6 q1 V$ E! j- \1 e. A) s1 k* g* KID                                       : 14
. L/ G( W0 P9 V+ B% ?$ ]ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)3 o& Z9 ?. I1 F$ j) h0 B! E
Format                                   : PGS
+ i& l9 d# _+ a$ f4 ]Muxing mode                              : zlib, x: l% M" X6 q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 `: Y5 ]! X& e/ Z- N, A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! N) P; |8 J* ?% Q$ A% y
Duration                                 : 2 h 1 min/ F% C1 ?6 o& N7 n3 ]$ s9 E8 D9 {
Bit rate                                 : 19.0 kb/s3 k; m/ L0 Z7 F) B  L! j
Count of elements                        : 1752
* g$ P, }8 B2 t3 U. TStream size                              : 16.5 MiB (0%)
+ a& U% w6 ^9 E1 a2 o! N- jTitle                                    : French-PGS
7 w5 k% X" l7 bLanguage                                 : French
/ d6 w/ U- D$ X0 [4 D9 x0 E* j) G  VDefault                                  : No7 }: a" q. I3 h$ x9 b4 K, h" _
Forced                                   : No0 e# R4 T! E' t. Y) X% b4 C. y1 g$ O
Original source medium                   : Blu-ray4 w# o$ J3 Z; r( R( x

' `. b5 x& \6 \1 _Text #6
0 S5 K5 A+ B) g9 b6 s3 IID                                       : 15
) v; Z7 z1 O" r4 |+ JID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
$ ^/ T9 _' c% K; P# i' T# TFormat                                   : PGS8 }- v0 S& `0 b: z6 r0 u. `. h
Muxing mode                              : zlib+ y5 I) K4 O0 ?4 u) n% Y- B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 k8 r, Y) ~" ~/ x( t5 }# d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; v3 N6 a; ]0 j" q% jDuration                                 : 2 h 3 min" x2 b# m0 p' s$ ]0 Z8 N$ X
Bit rate                                 : 620 b/s
, W" _1 a* U9 ~  E$ p. \Count of elements                        : 52
1 M3 X. F6 W' f: |; E+ AStream size                              : 559 KiB (0%)9 I1 W" D" k, f, L
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS- O/ d, |: C5 L" c+ ~
Language                                 : Spanish2 g2 f% y) H, Y
Default                                  : No: d, g( [3 {) }7 j- w
Forced                                   : No
% k: @; e: b) \. _7 s) b# v1 kOriginal source medium                   : Blu-ray; D7 x& n. c, A1 X

( L+ _& s& D8 M" t0 ]6 jText #7
2 H5 \7 H8 m2 I* G) pID                                       : 16- \# H( p# v3 Q4 B
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)5 N2 A% s; }/ I  P, H; c
Format                                   : PGS$ G8 T2 ^+ o! q2 [: h# U( z
Muxing mode                              : zlib( P7 u9 S7 x6 x  G! f6 W. ^/ T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- ~. ~* o7 c9 J2 b4 u  bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* @! E0 E/ E8 N. c* i% V8 ~3 QDuration                                 : 2 h 1 min0 c# X, Y8 Y/ k7 I; |
Bit rate                                 : 671 b/s
2 _' t+ r5 E7 GCount of elements                        : 44$ A& s+ y( k( _0 D0 D. J
Stream size                              : 598 KiB (0%)
# ^+ m% v/ }! C7 MTitle                                    : French-FORCED-PGS
7 s; t, h) S+ y) S* ILanguage                                 : French) T8 s) }! j, p" U* T
Default                                  : No
! s$ X1 X, p0 LForced                                   : No& M9 S- d" r7 C
Original source medium                   : Blu-ray( J6 g: r9 N" ^5 B' n% J' W

9 }8 D# p% f3 g) TMenu# u5 t3 _* Y1 g
00:00:00.000                             : en:Chapter 01/ M5 ?" O3 s8 K
00:11:05.456                             : en:Chapter 028 o1 E7 k. b, ?$ }
00:16:08.968                             : en:Chapter 03
" S7 d) j+ o* i, ~6 c- s! [00:19:16.321                             : en:Chapter 046 X5 b8 I/ k7 E2 C  r. p: L
00:25:27.651                             : en:Chapter 054 B, U* A+ I# Q- b% E, W" }9 s
00:35:52.233                             : en:Chapter 06& i: a. O( y+ ^. E& L+ V* t! J& A
00:39:50.179                             : en:Chapter 078 B7 c/ P: V' u
00:46:35.459                             : en:Chapter 08: k+ ?: ?( ~8 N3 G1 ~( ?
00:52:41.867                             : en:Chapter 09
9 v/ ^2 I: l% H, ~6 J! W01:01:22.011                             : en:Chapter 107 t8 k6 O& F- E; W
01:08:59.802                             : en:Chapter 111 T  f0 `; q( |, z5 E6 f) s: [
01:14:49.735                             : en:Chapter 123 z+ d- h9 y0 u; i
01:19:23.925                             : en:Chapter 13
& u3 p" `6 A& A8 S1 P01:24:46.539                             : en:Chapter 144 i& U  E6 Y8 P9 ]+ Z4 Z
01:30:25.336                             : en:Chapter 15/ y: \5 e  Y6 D5 a- v
01:35:24.927                             : en:Chapter 16
# i4 ~6 \' G0 b0 f+ }01:39:33.342                             : en:Chapter 17
; x: t$ y3 k( r' f4 w& O0 p9 g01:43:04.178                             : en:Chapter 18/ D% V4 C2 R' k2 a- |
01:48:54.694                             : en:Chapter 19' g& |( @, Z( f7 R/ N
01:53:38.603                             : en:Chapter 20

7 X# C1 d! k0 s6 S: s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2020-5-17 15:28:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- N) Q* m; l0 U% G" b: G至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
6 {6 ^/ W4 z8 t

0

主题

580

帖子

2696

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
1556 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-6-21 01:04:59 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' q& D8 S$ r: g1 o0 P" l# LThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
( ?0 `/ Z- `6 s7 d2 K

0

主题

20

帖子

244

积分

Sponsor

金币
154 枚
体力
47 点
315133554 发表于 2020-11-11 20:47:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!) }" f* l. \$ t4 k. i
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!7 r5 v7 J* [0 ]5 i

740

主题

2431

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2498 枚
体力
5575 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-5-18 01:12:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
9 E/ z- N, A6 k$ FThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
& o3 n, _$ J% ~( [9 U, s

0

主题

85

帖子

665

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
439 点
ricky_sh 发表于 2020-6-21 16:51:32 | 显示全部楼层
非常感谢分享

0

主题

655

帖子

3327

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
1932 点
xpg050811 发表于 2020-8-2 16:58:30 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!  ^- Q3 c; Q6 F; S1 u! E. _7 `
Blu-ray Film Forum is now my home!( a$ ]. p7 J3 P: {

0

主题

97

帖子

622

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
438 点
welkinlau 发表于 2020-8-22 19:51:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

197

帖子

668

积分

Sponsor

金币
25 枚
体力
293 点
060701300 发表于 2020-9-5 11:44:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

125

帖子

526

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
277 点
QQ
Jarvis 发表于 2020-9-7 00:34:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
5 q% K4 K& c* M  x$ K

9

主题

439

帖子

2639

积分

Sponsor

金币
190 枚
体力
1750 点
jmlove008 发表于 2020-9-10 14:47:50 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!$ Z7 W( l/ y# p7 {! p
Your resources, well, I am very satisfied!
% a. [6 D4 u: p) Z# D& q8 S

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 19:31

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表