BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 835|回复: 22
收起左侧

[蓝光原盘] 隐形人/隐身人/隐形客 [REMUX原盘] The Invisible Man 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 31.90GB

[复制链接]

8906

主题

9100

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13283 枚
体力
12363 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-17 04:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
: F5 O1 V- i, q  d8 N
3 B  ~* v; _: b) [7 `5 h◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)' Z; y* t0 Z/ j4 K+ a. a* i
◎片 名 The Invisible Man
, i) C; @+ j- o& f◎年 代 20207 `0 t7 t5 w" N0 Z
◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国
- k/ [3 p0 D' ^# V4 P& T◎类 别 科幻/惊悚/恐怖# x& `: v% [0 n* d; X
◎语 言 英语1 i% B2 O" h" J) x+ t) a2 u
◎上映日期 2020-02-28(美国)( m* `# V( K5 @# `$ `
◎IMDb评分 7.1/10 from 93,746 users
" Z3 i6 b( P0 o" T5 c◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/
8 p2 W% m) n: [4 E: p◎豆瓣评分 7.3/10 from 113,796 users
' X) f" r9 b1 }/ ^' c1 }◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/9 `  _8 x+ B! U" s9 `2 S2 T% L
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD: n) j. C* Q- h7 L* F
◎视频尺寸 1920 x 10808 Y# c. t9 B' a
◎文件大小 1DVD 31.91 GiB2 a% L/ o  u" O) w6 d4 J0 w5 _
◎片 长 2 h 4 min
& N1 u, h1 g9 u◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell8 k7 W/ q, G/ e
◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
: i- c& t( j( r* M8 w     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells) }3 h5 f* b* E+ `3 d
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
# ~) W- I* l& Z. e/ \     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
" O/ z' n* f2 R1 o     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge
9 \& S" r1 v5 w     迈克尔·多曼 Michael Dorman6 J& A" s- ]  P
     斯托姆·瑞德 Storm Reid- b" R, x3 {/ N4 g5 T
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie
4 f% C; F5 i  z7 U8 ~3 E, L     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer" p9 [, D; H8 w+ V$ K* I6 P" ?5 ~
     瑞妮·林 Renee Lim
1 ~" u+ f4 ^) a( B     布莱恩·米根 Brian Meegan) h4 G; a" G- e+ B/ j" X* c! u
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
4 ^; K1 P- H0 C6 Y+ ?     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
" z8 |9 M8 x& K" B7 l' v. k, k     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
9 W9 h/ h/ p( s9 a$ {2 A     萨姆·史密斯 Sam Smith! l/ y0 e$ O. B& R/ ^
     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
; v9 `  V1 _6 x# w- s     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton
) V$ f) y- L9 c4 {     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong
/ |3 g' w! y, J) F* Z* i     阿玛莉·沃德 Amali Ward* a' }( o6 \( b  t% s3 L
     迈克尔·诺特 Michael Knott8 Z$ [2 ]! Y- A; f7 q$ J1 x, n

9 m  P9 _1 |$ |% R$ G◎简 介  
: g$ j4 r+ e7 W( ^* q" N  l  U& u2 ?4 ]) _. |  C! i- e' C
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
+ [+ L0 l2 p! a6 j8 ^8 _) s: B
+ {0 V" J+ C. O& Z$ I, A; w 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
, W6 N8 e1 g8 L5 b8 `
0 R$ v$ B2 z% d$ E9 F4 q2 | 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。7 F5 _1 P2 e' a5 l
Video
9 R% k8 X% _$ B  y; L) m( A* yID                                       : 1) n. I4 j5 P% N1 E7 z6 P/ |1 C% L$ ^
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)) p2 L# E! S. d7 m# S+ E9 c& e. ^
Format                                   : AVC7 l3 j& X6 l, Z
Format/Info                              : Advanced Video Codec
5 r- T' l' m" L6 ~. y9 HFormat profile                           : High@L4.1
! |4 ?% W# r/ o3 e& A7 q7 VFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames9 w9 ~. `' D0 j1 m
Format settings, CABAC                   : Yes
9 L) S( A# r0 P) E5 `7 p. f( M+ J( JFormat settings, Reference frames        : 4 frames) o' a; ]6 K& b
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC5 p0 a: X. B/ V  Z2 ^
Duration                                 : 2 h 4 min  R. f, w9 l# v  J
Bit rate mode                            : Variable% r) y3 H! u" b" v; _/ m
Bit rate                                 : 27.1 Mb/s
, ]" i+ E6 B0 s/ O+ _Maximum bit rate                         : 31.0 Mb/s4 C; v; {3 ~& B' T# }* h8 ?
Width                                    : 1 920 pixels
1 U* M0 u5 Y! p: ]6 oHeight                                   : 1 080 pixels
5 \' u+ Y3 J7 wDisplay aspect ratio                     : 16:9
5 z4 e* W0 Q' ^. cFrame rate mode                          : Constant
$ l  w& J% k2 F$ VFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS4 a- T7 j+ J4 Q
Color space                              : YUV
0 r5 ?7 ~& j5 N) M: K3 c7 p* PChroma subsampling                       : 4:2:06 \/ n- Y) A$ }# ]
Bit depth                                : 8 bits
' ]& a4 Q& J3 x; w2 v. c0 K2 jScan type                                : Progressive" X7 w4 L% r: I" d3 t5 X
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.544
$ D* J* R/ L' d" Z2 dStream size                              : 23.5 GiB (74%)
7 I. \. M, D  g# CTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
2 V3 @( m, |+ U( L4 nLanguage                                 : English
) H& L  z$ T! T( kDefault                                  : No, X" u- R. p. q( x
Forced                                   : No7 @8 T2 Y9 H# e7 o* q
Original source medium                   : Blu-ray- v" c5 k9 _8 `  P

9 [& Z- o( X* m- S9 A- gAudio #1
; ^; c# B9 i9 L4 rID                                       : 2
8 p: J8 V+ Y+ h+ I1 tID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
* d6 |4 ]5 k8 h: v1 YFormat                                   : MLP FBA 16-ch- m, r$ I5 c( u! K" S$ |
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation. b, y% Y- |: q# }7 c4 b
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
, c, m; C! X$ C6 @6 tCodec ID                                 : A_TRUEHD" D2 J/ r" {2 @5 Q6 k7 a
Duration                                 : 2 h 4 min
& }, N1 n% y$ `Bit rate mode                            : Variable; D4 |6 A* _- w
Bit rate                                 : 3 050 kb/s% Y6 `8 n, y' c( g1 |$ g
Maximum bit rate                         : 5 652 kb/s
( w0 d/ M' w1 F7 Z+ M; JChannel(s)                               : 8 channels; Z/ N5 r$ M: G9 H- m# {
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
4 `7 F$ U5 z% s& ]) _9 v1 QSampling rate                            : 48.0 kHz
4 L" n" [7 R, g* Z* k* _- {. x- g: ?' ~Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)( l; h7 D+ X. q3 |. L) b- S
Compression mode                         : Lossless
+ f# S. Y4 s+ w. f. ~. Z" tStream size                              : 2.65 GiB (8%)
' ?# M1 D2 U. Q' {2 x7 r/ P/ {Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ Y% K0 f9 I3 f) o" {# a! O) w- tLanguage                                 : English
8 U) Y1 i1 Q" |8 S8 @6 zDefault                                  : Yes
' O" ?$ v" a6 f3 ?3 MForced                                   : No
$ M' E/ H5 J; V0 j4 COriginal source medium                   : Blu-ray( M8 R/ t! v9 i" ]; o
Number of dynamic objects                : 11& n2 Y5 Z8 O0 Q
Bed channel count                        : 1 channel2 i4 [- o' b. s$ O9 w2 w6 P
Bed channel configuration                : LFE
* O7 t; x7 t' f( x
/ J; ~7 ~0 C( S: N/ r9 OAudio #2
% p1 m7 k+ j4 n" T4 c1 _ID                                       : 3' D; w; R$ f2 m5 C, q' `
Format                                   : DTS XLL! j' p' ^! x' A  b3 b9 k! B
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 A0 Q% A& K% l( Q5 ~
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio) \6 ~" c9 \7 t0 i
Codec ID                                 : A_DTS
" W5 B% }7 @+ o8 Y6 C" x1 O- _Duration                                 : 2 h 4 min
3 o- E  a+ l' B" I2 HBit rate mode                            : Variable
/ L0 s4 `' r% H7 @& ^  N6 J* zBit rate                                 : 3 833 kb/s
! y+ f5 k9 D9 R/ ~& AChannel(s)                               : 8 channels
0 q; r9 a; Q$ A& z& G9 SChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
' g/ K5 J2 W. ^1 l$ M* ]% x. {4 iSampling rate                            : 48.0 kHz3 a7 t  V: q; m% |' p7 [! M
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 w5 z7 J& ], GBit depth                                : 24 bits( O- \# @# S! O  n/ `. H& i
Compression mode                         : Lossless5 e* B* f2 C% J, z
Stream size                              : 3.33 GiB (10%)
" R& z) ~. g( ]7 O; ^Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT7 t! z% i/ w+ J) ?  N* e
Language                                 : English" J" N- ^/ `/ q( o: Y
Default                                  : No( X0 D, b$ g5 @& D
Forced                                   : No
- D* l% N; {: I# P5 k, H( f  w: `/ j3 a5 `1 e
Audio #3
  y1 B( ?# v# M& n0 iID                                       : 4. j4 E( s/ m% E/ F0 f; c, R9 a
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
! ^7 A. p& D2 F( E" ]Format                                   : AC-3
* L) `% o+ J+ R; g8 ZFormat/Info                              : Audio Coding 3
- m. c! @9 {' u: `6 X+ kCommercial name                          : Dolby Digital0 c* U' S$ @5 F. u- b4 J
Codec ID                                 : A_AC3
; P- P2 R7 Q8 ?4 V" PDuration                                 : 2 h 4 min
9 ~2 G3 D! i, m: V- V% c% `* fBit rate mode                            : Constant/ F1 _3 j2 q% V5 k% R4 i$ d
Bit rate                                 : 448 kb/s
) U) t# ?0 x9 P) f/ _( UChannel(s)                               : 6 channels, |) g0 L1 r. e% c' u
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs" @# l0 u# Y, u! Y. k2 x& n- {7 v
Sampling rate                            : 48.0 kHz9 P: E4 ]" J& i
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
" ?+ j0 p* x" |* Z/ bBit depth                                : 16 bits6 `& t% v. H4 T2 M' ?
Compression mode                         : Lossy
. _  L# i! ^8 n8 ~: @5 \$ vStream size                              : 399 MiB (1%)4 O/ R, j" k+ F7 c5 j
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 R! C/ ~4 y, D; k! d0 |
Language                                 : English
$ y- m, Q/ Z; N* C- s! w; yService kind                             : Complete Main
" K3 }! @% ~# E* F2 P: u# vDefault                                  : No% H4 s( k: d- p4 V; z& _% w
Forced                                   : No
+ o  ?) p( |% v0 W4 z- f7 n4 ~Original source medium                   : Blu-ray, s+ u, e' v2 u5 {- e

2 V& R" v7 ]) x/ |9 R' y4 s! LAudio #4* P$ b7 O: v, n7 m! I" U( }" H3 e
ID                                       : 5
- D, J: {- t+ pFormat                                   : E-AC-3* g8 p) b) V9 M0 m6 m
Format/Info                              : Enhanced AC-3. u* Z9 R$ E+ r
Commercial name                          : Dolby Digital Plus8 x/ W8 G3 e7 q, a4 n& }
Format profile                           : Blu-ray Disc
7 |7 y1 W. M( H; `  k+ jCodec ID                                 : A_EAC34 o' C1 O4 |6 d8 p  J
Duration                                 : 2 h 4 min3 h2 k* p/ O  L, w  r% r1 J* S- |
Bit rate mode                            : Constant0 y( V6 H$ V( {" }- R! v
Bit rate                                 : 768 kb/s
  ^& M: a# b# g! ?  j) |Channel(s)                               : 8 channels
. _; M( P# V  F7 X. pChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" ^! @, ~' w! x& x7 k9 n
Sampling rate                            : 48.0 kHz
; p; `# t5 d3 K0 n$ x0 RFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( D4 b. y- o9 C$ Z% d: S; U( h
Compression mode                         : Lossy
2 k5 z! F# \" \1 n. r+ t" Z7 ~( ~Stream size                              : 683 MiB (2%)2 `% W. `  [+ w) s& f4 p* f2 g5 [
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
7 c6 I1 L9 \9 O' ?! OLanguage                                 : Spanish# F  A+ X- Q5 E8 B, F$ R& }
Service kind                             : Complete Main* p6 S$ Q+ i7 b
Default                                  : No
* @! H( y5 `- `* s) R0 pForced                                   : No
2 a7 _+ w" r* U( s1 a+ q1 _! z# i: U: q: [% ^
Audio #5' Z6 Q# N6 B+ H3 x: x4 d- t
ID                                       : 6
' n9 x+ a- I. ^1 U7 j: e6 ?ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
' v5 H+ J/ E  i# RFormat                                   : AC-3
8 C! p2 F8 z$ k, hFormat/Info                              : Audio Coding 3
2 J) q* t! J2 ]4 I* R+ S8 e# c5 k; cCommercial name                          : Dolby Digital
* {9 ?" |4 B$ L8 L. _Codec ID                                 : A_AC34 H$ Y9 |4 D( I! K
Duration                                 : 2 h 4 min- ?# k* U& R$ P2 ^0 p% H& u
Bit rate mode                            : Constant; t+ q( W3 Y! ~7 U0 Y! g3 y: n, w
Bit rate                                 : 448 kb/s
* B, X8 v! z4 N# bChannel(s)                               : 6 channels6 r0 ~# R; c8 V5 v
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
5 k( k/ p/ C( ?1 q+ fSampling rate                            : 48.0 kHz6 B9 ]* R* f& d/ `- E6 t4 Q) M
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 [  z1 Z4 B7 Y: |/ g4 `' {- TBit depth                                : 16 bits
  ^" ]2 W5 i7 r. Y* dCompression mode                         : Lossy4 A' b5 C3 ^' G1 ?+ j& x
Stream size                              : 399 MiB (1%)
4 B! Y% E/ a/ D3 {, P0 u  c: nTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! @. C" V6 G1 G+ f( yLanguage                                 : Spanish( Y8 @- ^8 ^6 D% [! G4 k
Service kind                             : Complete Main
, r- E  D3 L5 d' N. m# ~Default                                  : No7 Q$ {) H2 \7 i3 ]) }6 O4 m1 L
Forced                                   : No$ P/ H+ |" W, S
Original source medium                   : Blu-ray$ l. {# v3 F( H# h2 J4 s. `

. K2 B. W, i4 r" UAudio #6& O# w. L" L8 j& n0 Y4 A7 [* l
ID                                       : 74 H) {# I0 L* j6 k
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)$ h' ]% ]# F! f
Format                                   : AC-30 K5 p! n2 q' Q- p
Format/Info                              : Audio Coding 33 `( ^4 ~! ?3 }, @+ G
Commercial name                          : Dolby Digital
1 A) Q% G& X' k9 x2 }3 lCodec ID                                 : A_AC3. W$ s$ V) k- u/ T
Duration                                 : 2 h 4 min
5 H/ F- m# V: d3 a. k3 H2 NBit rate mode                            : Constant
( L' _9 ?. O0 z  UBit rate                                 : 640 kb/s
! c+ U& o' o; ^% ^4 j( G8 JChannel(s)                               : 6 channels
1 h4 U  i# e2 t& EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! Q0 T7 h6 g. G1 y/ zSampling rate                            : 48.0 kHz) W& N8 x7 O# o" l7 ~1 C
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& N% u. d2 m  _4 W
Bit depth                                : 16 bits" |" O+ J/ ]( x8 Z
Compression mode                         : Lossy
( H8 t% j4 x/ Z: T. |Stream size                              : 569 MiB (2%)
$ w: R' c; P) l  ?Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, ]+ L$ Y( e+ n' d' B+ R) ~
Language                                 : French
- J. e" {, Q" m/ o2 j8 B! UService kind                             : Complete Main
2 o% V. Q; j8 R5 r" d- c  CDefault                                  : No  @9 y+ {, Z0 N0 R
Forced                                   : No
- j& d: y- N+ r0 V# R1 tOriginal source medium                   : Blu-ray
) m7 X1 ]* v, s9 Y3 {+ z+ ^% p- Y% v+ ~% t
Audio #7
  E9 R% M: _  s  d. ^0 n7 Z# ^ID                                       : 8
2 Y' N. ?! p7 |. }% ], K4 U7 P+ mID in the original source medium         : 4355 (0x1103)" }6 q/ ~. z0 r+ ?6 K
Format                                   : AC-3
/ d2 o8 k4 |- y+ o% v( WFormat/Info                              : Audio Coding 3
: }& Y. a" ]% gCommercial name                          : Dolby Digital, M9 v' r; f& Y9 c
Codec ID                                 : A_AC3
9 y/ o3 G9 r2 [6 iDuration                                 : 2 h 4 min  I. T- V( b; r/ y+ L% X
Bit rate mode                            : Constant3 ~. S$ X: W+ W1 e* x
Bit rate                                 : 192 kb/s  @2 A# F  Y1 p- g3 E3 e
Channel(s)                               : 2 channels$ y- u& Y0 Q" ^: q5 K+ M
Channel layout                           : L R; o/ r( \' ~+ a. O
Sampling rate                            : 48.0 kHz
! ^+ r, T2 L8 `5 QFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF): Q& P' _3 H1 J) ?- X$ @# ?3 }
Bit depth                                : 16 bits
# {$ k: k% H+ BCompression mode                         : Lossy
3 L6 S8 s. `+ h; ~Stream size                              : 171 MiB (1%)/ X- r. Z% Q/ N7 @0 T; J9 h
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) f1 W* j" ?5 a4 l, X, M5 ULanguage                                 : English
8 K3 m9 i, u7 y7 W' w5 W' EService kind                             : Complete Main2 g( T% g+ J# @( ~- @
Default                                  : No5 K' J# A5 v9 g4 I' g7 l
Forced                                   : No
: y' q. ^8 `# B  t) w( E) h$ C0 P. sOriginal source medium                   : Blu-ray
6 E; o- O; u) K$ ~4 e! P, p7 w* d! G& i: b
Audio #8
4 F6 b) v3 k6 YID                                       : 9
3 D. A8 Y! z/ C/ P- XID in the original source medium         : 4356 (0x1104)5 B* W( s& `3 @* {2 E5 t6 U
Format                                   : AC-3
1 N* C% a: g. o" O1 ~; E, q5 ~Format/Info                              : Audio Coding 30 _  v0 o! {( \4 n5 ^8 E
Commercial name                          : Dolby Digital2 T( O# C9 a2 O
Codec ID                                 : A_AC3# n; v3 X+ S, P$ w: V  f
Duration                                 : 2 h 4 min& N0 b, o2 {- B/ i0 `
Bit rate mode                            : Constant
$ W' }6 e* x7 S# s8 \# N4 FBit rate                                 : 192 kb/s6 B9 K4 v  V; `0 y
Channel(s)                               : 2 channels- G1 O$ }0 M3 s- k3 w# M7 U0 b
Channel layout                           : L R5 ?' x8 x7 c3 ^( _
Sampling rate                            : 48.0 kHz! L( ?8 p* C' c/ r4 S9 o
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' a6 g8 T- w: V& X: W3 E. cBit depth                                : 16 bits
; `" t6 \+ |4 U8 H% T  F! \* eCompression mode                         : Lossy2 Q: g5 r9 P) r  v
Stream size                              : 171 MiB (1%)) p$ Q# Y# h5 H" u1 ^
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT( t9 e4 `) y6 F  z1 s; F) G; p  B
Language                                 : English/ v0 f6 x" R6 I6 K& ~% X0 E, q: ^
Service kind                             : Complete Main
9 F8 }; c: p$ m- e, n. D! w" ]" pDefault                                  : No! ]" z: w0 h% q( N
Forced                                   : No
& ~. P% I+ o* @4 EOriginal source medium                   : Blu-ray( r  B6 _& n, n

3 r0 J+ b  J+ g$ cText #1
. \5 @, g/ x6 {. J' f0 P5 EID                                       : 10' P" _$ j$ J6 l1 X! n& w" `# r
Format                                   : UTF-8
4 Z7 J2 Q; L) b; i  QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 T% j: Z& J3 K& T: uCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' @/ c0 L: v$ b7 m1 ]Duration                                 : 1 h 49 min
* L7 f/ V! \  h4 A9 IBit rate                                 : 31 b/s$ {- I6 v" b) g) J* M5 }  o
Count of elements                        : 8636 H* @$ {! H- s. ^) _! h
Stream size                              : 25.5 KiB (0%)
! z( t* \+ U4 V4 e1 N3 [Title                                    : English-SRT' E7 F7 v3 n* L1 T1 c! A
Language                                 : English6 ?4 h" X& g0 X9 T2 R" k
Default                                  : Yes4 W6 k! g$ a. W2 o( j: X5 G
Forced                                   : No
% a* `7 h/ d1 g5 a: R% e- u; h; q! V5 ?/ U
Text #2) m. a5 a' o- n& y6 C/ y
ID                                       : 11
1 H6 q1 f# |/ h' H- ]Format                                   : UTF-8
  K8 R7 g  Q7 v* ~' yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! ?0 q4 k0 }' u7 W& P  N3 |: d- E
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# Z& M# d' V# Y6 a$ x# ^5 G7 Q
Duration                                 : 1 h 50 min1 o- Q- g4 z3 A/ M2 V8 F; N% ^0 @5 Q
Bit rate                                 : 35 b/s
. R( d' Y  v7 l/ }Count of elements                        : 1045- J" [' C! e1 L* n$ Y' V- k! y* _' K1 K
Stream size                              : 28.9 KiB (0%)
3 Y9 H" R; v8 hTitle                                    : English-SDH-SRT6 V3 h& R9 R4 n% l6 U
Language                                 : English
9 K) s  {; t  X$ v& \% X' @% XDefault                                  : No
8 J: _4 z% w: w. R+ YForced                                   : No
, l( Z9 x4 f, w3 K% o) u' P4 e5 u5 B7 }2 E# @7 m
Text #3
# _5 ?$ s+ b* HID                                       : 122 Q! d) |1 c. r
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)1 e5 |8 r9 t& C" h3 Y( m
Format                                   : PGS
1 n, _! t: F* i  CMuxing mode                              : zlib7 l2 G; L9 J9 b& g$ d4 W$ S; e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! t$ j3 T1 B. ^- ^7 j2 @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. q" x. G5 D. `" {4 I; F3 zDuration                                 : 1 h 50 min: |3 k8 B! e( x+ U  P* i0 R. _$ }# r
Bit rate                                 : 24.9 kb/s
  F" ]' D  @% L6 Y6 D9 b7 _# b* tCount of elements                        : 2096
- ?4 b3 L/ x" I5 @1 v3 SStream size                              : 19.6 MiB (0%)4 o& h8 z! z5 |! ?9 D# m, L) @
Title                                    : English-PGS4 S9 X% ]6 S% D& g: x; B
Language                                 : English
; _2 g5 E  r! a1 V$ I0 tDefault                                  : No
) E' N3 S7 c' ?+ h6 EForced                                   : No
( d7 G" T( D0 K( v7 uOriginal source medium                   : Blu-ray
& n: u# v9 E: [( w4 H
2 `, f" v8 a# v6 h0 aText #4: _# ?1 `3 Y- j& d
ID                                       : 13
( I9 V4 e( Z! ^9 s4 L- J- t$ GID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
8 W1 {+ n4 V  p" L+ M& E8 W# b( sFormat                                   : PGS
& t  K3 C3 {) ]" q* S; @6 M: W/ u2 hMuxing mode                              : zlib
4 Y1 j- |! p/ s3 KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 ^7 P7 X8 k/ u/ W/ Q+ l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ h3 E1 u# T/ y! U" U- i, LDuration                                 : 2 h 3 min
$ A- u' k& D4 L- y3 _6 P7 D! EBit rate                                 : 17.0 kb/s- P8 N" d& c; S2 g, d3 p( ~
Count of elements                        : 1792
( ^" G/ Q- @/ ^4 D2 W6 ?Stream size                              : 15.0 MiB (0%)
- b, Y6 H. D+ i. {Title                                    : Spanish-PGS
5 l: O8 D) h/ l4 T8 R7 mLanguage                                 : Spanish
+ n! B, d+ U1 [8 ~1 ^) aDefault                                  : No7 n; u* f8 s, S1 u+ }( u
Forced                                   : No* P# @( w2 I5 P+ P. y2 ]2 p4 {
Original source medium                   : Blu-ray
# g+ X) h/ O+ N1 _1 h0 Y, K1 c' v3 K- {" f5 l+ H0 J2 |
Text #5! ~5 ^4 \& Z& Z8 `% H. f$ h
ID                                       : 14
& ?# c+ f4 f  e9 K+ O8 vID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
5 J6 ~; b' e; G$ o# w( x: `Format                                   : PGS
% I$ _3 D. x  x) N; tMuxing mode                              : zlib8 @6 h2 L( a# l+ `; a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: b& R. j% A( r1 c2 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 ~9 Q+ Y: y! a( E( l4 xDuration                                 : 2 h 1 min! L4 f8 Q6 k" r5 C2 z4 y
Bit rate                                 : 19.0 kb/s
, f& U3 U1 t  h, c4 K; }- H) g. ACount of elements                        : 1752
% ?# @, U: W+ g' W# OStream size                              : 16.5 MiB (0%)
3 X5 V8 N- y) V4 u( F' I$ Z4 ]Title                                    : French-PGS
. u- T7 b- Y# TLanguage                                 : French/ B9 D- r# M: h/ H" R4 R( h9 k2 u
Default                                  : No
  g' B: _+ F5 uForced                                   : No5 s2 W1 }; w( ]$ v4 g
Original source medium                   : Blu-ray
2 f: A0 ]0 z. Q! k. A3 r6 Y9 ?
- g- L* ?# l3 T7 J) R/ pText #6/ y5 B, a4 D1 V. r
ID                                       : 15' H1 E0 V2 P+ d( _' K, L+ n/ ]
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
9 s% k, `+ `; ~Format                                   : PGS
3 z. d9 |3 g2 ^+ I1 X! F: ?Muxing mode                              : zlib
& v# d  W+ J8 U; xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' j% [0 g' N) D/ |5 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( A! ~+ M: ^' sDuration                                 : 2 h 3 min+ x, q, O+ o( x3 B6 U
Bit rate                                 : 620 b/s3 k& Y. W( c) X3 G4 G$ R- a
Count of elements                        : 52
6 k5 \1 `* P% C4 xStream size                              : 559 KiB (0%)
/ l' q& ^# z+ G- ]9 ~Title                                    : Spanish-FORCED-PGS9 r3 o4 W* v9 ~! {- w
Language                                 : Spanish  y9 q$ [9 x, \) o- e  [
Default                                  : No/ S  I$ V  o5 v1 z% ]
Forced                                   : No% W$ K9 ~. a0 c/ \/ {. O. S
Original source medium                   : Blu-ray
6 p' W6 q8 K" |" R! ]# Z; z% L) z2 Z' ~" E8 Q
Text #79 W+ B3 q( V; ]7 u" \6 Q  i
ID                                       : 16: V$ T4 }. n9 [$ B# [
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)1 U+ G+ s: Q0 q9 [
Format                                   : PGS4 J, }2 o7 K: d4 B3 l9 O# B
Muxing mode                              : zlib: V  |% r0 \6 d! \3 X5 B, }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) b6 `% _" [% ?( a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 k7 U( O% r% i0 u1 U
Duration                                 : 2 h 1 min
9 n" z& W5 m; ?1 ?Bit rate                                 : 671 b/s' w: S- E- Q; R
Count of elements                        : 44
2 s' k9 Z; _# W5 w% WStream size                              : 598 KiB (0%)7 i1 C, i/ Q; ?4 {6 J$ ~% r5 Q
Title                                    : French-FORCED-PGS( {4 F1 N, g, P' I
Language                                 : French
9 k9 z+ L. w+ t  D; K4 K5 y+ p% rDefault                                  : No
, s; Q( _  i/ K4 B8 D6 y! g) @' oForced                                   : No) l: h1 }3 i, @' b/ g1 z
Original source medium                   : Blu-ray" m5 b2 S8 E3 D! ^8 u; |' Z. V

, v/ k' L8 C  b, ~, kMenu
. M* R8 z! S/ @1 V" M2 b- ^% _00:00:00.000                             : en:Chapter 01) V, |' e' c9 h
00:11:05.456                             : en:Chapter 02
! q- m3 S. t! D5 s00:16:08.968                             : en:Chapter 03
" [9 f  o, Y; O4 x6 @( C00:19:16.321                             : en:Chapter 040 {1 j" z) i  K7 }! z1 i
00:25:27.651                             : en:Chapter 05
6 g3 A) _! M$ H7 y4 T$ J( r00:35:52.233                             : en:Chapter 06: M( ]$ M( j$ `% P  d( Z
00:39:50.179                             : en:Chapter 07
3 ^& d. v2 N$ m7 E3 n00:46:35.459                             : en:Chapter 08$ A0 N  A8 O. a* t
00:52:41.867                             : en:Chapter 09
6 c- [" C% e% S( d01:01:22.011                             : en:Chapter 10
/ b. R  ?( x; m& T6 {01:08:59.802                             : en:Chapter 11
& z  R5 `3 e$ F: g# u) K01:14:49.735                             : en:Chapter 12, I: C5 \6 K" P( `% S% a
01:19:23.925                             : en:Chapter 13: K$ k1 Z, p# N
01:24:46.539                             : en:Chapter 14/ I+ V( O2 ~" k
01:30:25.336                             : en:Chapter 152 B( \9 y% ~, D8 S' _
01:35:24.927                             : en:Chapter 16# V& Z, F! {) f6 _! W( ^3 d
01:39:33.342                             : en:Chapter 179 l& o2 z. l% T4 a/ s
01:43:04.178                             : en:Chapter 186 \5 Y4 C  q5 f% s! T# s( G7 \% F1 n' g
01:48:54.694                             : en:Chapter 190 A2 b+ u+ i3 P; a4 |
01:53:38.603                             : en:Chapter 20

: M# a- V3 i( L$ q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

4334

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2456 枚
体力
6228 点
lanpanshuma 发表于 2020-5-17 15:28:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!, h8 g$ `! y! `/ \. A4 s% A9 r
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
' h/ H" {3 b; I" B- M

0

主题

585

帖子

2721

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
1573 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-6-21 01:04:59 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。. ~3 d; [, n- v8 J
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!+ h3 X+ U- [# q' |9 ]! I& d& V9 n

0

主题

20

帖子

244

积分

Sponsor

金币
154 枚
体力
47 点
315133554 发表于 2020-11-11 20:47:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!( \6 v! ^0 L' D0 A% _. O, j
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!* e0 n( S5 a* V

751

主题

2495

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2571 枚
体力
5668 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-5-18 01:12:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
) p# O6 y! z- E9 K6 E4 [The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
) z* F# L) s* q* J, @+ P2 D

0

主题

89

帖子

739

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
506 点
ricky_sh 发表于 2020-6-21 16:51:32 | 显示全部楼层
非常感谢分享

0

主题

655

帖子

3327

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
1932 点
xpg050811 发表于 2020-8-2 16:58:30 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!: X8 Y$ \* Q3 O- ?' m, Z" ^* x
Blu-ray Film Forum is now my home!0 ?0 ?' E! D+ {  X( F1 i

0

主题

105

帖子

722

积分

Sponsor

金币
40 枚
体力
478 点
welkinlau 发表于 2020-8-22 19:51:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

293

帖子

963

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
425 点
060701300 发表于 2020-9-5 11:44:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

125

帖子

526

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
277 点
QQ
Jarvis 发表于 2020-9-7 00:34:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享3 _$ C, R4 k, P3 V% g+ j+ L

9

主题

441

帖子

2958

积分

Sponsor

金币
188 枚
体力
2067 点
jmlove008 发表于 2020-9-10 14:47:50 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!/ `# h9 u/ t: m
Your resources, well, I am very satisfied!
6 P+ s8 p" R/ @1 J9 B4 ~' n

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 05:04

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表