BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 325|回复: 20
收起左侧

[蓝光原盘] 隐形人/隐身人/隐形客 [REMUX原盘] The Invisible Man 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 31.90GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10563 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-17 04:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
2 q' a2 t" [# g* j. _' I6 c) k; d  m" \! e( x
◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)
' d' P0 I& W6 U' B3 d  ?% ?+ h◎片 名 The Invisible Man
/ O5 H$ q" i' m◎年 代 2020
9 ?; J3 R5 A0 B; f1 S# o◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国2 n7 |* \$ Q/ C' A; c
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
, i, u9 H# c. r; }+ y◎语 言 英语
9 F' d+ q8 c7 l7 {◎上映日期 2020-02-28(美国)
" n2 B5 n) {7 c- A: W7 C◎IMDb评分 7.1/10 from 93,746 users
3 q' W) r% a* p◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/2 e0 u7 @4 n. j2 ?8 U4 c" P
◎豆瓣评分 7.3/10 from 113,796 users; A" C0 b/ ?$ h: ?( f
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/$ s# i6 H  k* r& l1 m+ {
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD3 L3 Q' I( T3 G+ ^
◎视频尺寸 1920 x 1080
7 v  s6 `7 L8 e' v% k7 P: m* N' s2 m◎文件大小 1DVD 31.91 GiB
! x$ |# o. e0 ^% ]7 {$ o◎片 长 2 h 4 min
/ p) q* k1 o7 c◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell/ G+ y0 w  u; Q4 c* A7 u2 J6 O5 ]# R" t
◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
; [# W3 n# R8 k2 v9 j/ p! N     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
" ?0 Q& X; w, H3 V: l4 _◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
, r& e% G! u, U$ e* F+ P0 \     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
. m) X/ s7 G( A4 V     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge8 R+ P  ?* `+ ^
     迈克尔·多曼 Michael Dorman
9 l$ V, l( T. Q     斯托姆·瑞德 Storm Reid
( F. \2 X/ I6 Y; B2 `4 z* N2 B     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie8 G7 {) X/ A5 p- T5 L9 T, x
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer& U$ n' d: ?0 L1 s/ g
     瑞妮·林 Renee Lim
! L' U2 [* T# c     布莱恩·米根 Brian Meegan
5 P' w; z3 O$ i; j     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
% O, U5 {# x3 {: H     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
* g9 F! w# l  f+ m  v* L9 N     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams8 j$ e1 U* c6 ^- J" e
     萨姆·史密斯 Sam Smith
9 ?/ @. l9 t  A6 k     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
' R: }+ |" ?5 U, V: F+ G, h     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton! [5 H, G/ _; ]
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong
9 J) i, s4 d- T4 e% _& f8 u     阿玛莉·沃德 Amali Ward
  o/ K2 ^: i2 {     迈克尔·诺特 Michael Knott5 N9 L( b6 f2 S2 t+ o% a. r4 I

0 X( a$ p  L$ w- o◎简 介    z& V0 _. C% T: v8 Q1 X" [% r
5 C: l, \4 H- d+ ]
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.! e7 w0 D9 \% _  z$ q
# ?, L" S+ w7 T
 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
3 u) |* P3 D% f6 |& `, t3 O( z, o
  ~8 @# u5 ?7 c  o# y2 v, v 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。
3 s3 V8 Q0 C( L8 N
Video7 ^& W/ ?6 @6 `* i0 \: ?7 B* s: F
ID                                       : 1+ q( I% A4 O+ z$ e' X1 U  c2 b
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
3 H  T+ t" n8 P6 b! ?Format                                   : AVC+ D7 W0 B- ?7 q; \5 x& a
Format/Info                              : Advanced Video Codec) N0 O6 x8 Z* A; ?) R
Format profile                           : High@L4.1
& @( w5 ~+ `$ dFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames1 h! B1 ^2 k0 E5 V8 |( S' }
Format settings, CABAC                   : Yes
* v# X. i/ \9 K/ x, oFormat settings, Reference frames        : 4 frames- e2 ]- X! [* n! u" H
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
/ m7 b& Y% U: j% D$ }! wDuration                                 : 2 h 4 min
& i- ^0 g! y( WBit rate mode                            : Variable! Q6 N7 k1 Y% M  @; s
Bit rate                                 : 27.1 Mb/s
0 b; i7 K( r3 p1 C3 d) B' s7 ]8 UMaximum bit rate                         : 31.0 Mb/s
" o% _$ S0 J, y6 u% I* E4 hWidth                                    : 1 920 pixels% W$ Q4 g7 }6 {
Height                                   : 1 080 pixels
4 J. o( U5 t  p: a# L3 CDisplay aspect ratio                     : 16:9% n5 @, S8 @8 g0 F9 _  g
Frame rate mode                          : Constant' O  V: s: `; J( J: p2 x
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS" @/ T+ u6 l  Y, b9 k) ?1 D6 @
Color space                              : YUV% t' j9 ]. e# d0 N* }; ~
Chroma subsampling                       : 4:2:0. o7 O- E, t8 x' m; X- n
Bit depth                                : 8 bits! B  M& \8 @) Z/ N2 ]
Scan type                                : Progressive1 x$ x; ]3 l1 p$ a$ D  t- T0 i3 ~
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.544
6 a, u& _' }7 DStream size                              : 23.5 GiB (74%)
& t6 n- W5 @5 J2 t+ P/ |: `. CTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
, p* y* ]: k5 l$ DLanguage                                 : English- y1 H/ G6 Z. I! S
Default                                  : No
* {) M' q* T( ~# p* X! NForced                                   : No
; f- `* Z; }' }" @. u8 A( ROriginal source medium                   : Blu-ray
. I6 K0 L; H, [, S1 U+ T& R" h* R
/ N, A& a# |& _Audio #1
; t+ ]* L! G! A5 @( V' b$ K# _, }ID                                       : 23 D  m- M7 F$ {# @9 s% W$ ^4 O
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)  Y5 l% _  R3 R2 x7 W
Format                                   : MLP FBA 16-ch
0 j! O1 y8 ^! `. FFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
: A( b) |. I5 j& P7 M, ?7 A- M& ACommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos( ]3 y1 c) i; U' [' ~  c
Codec ID                                 : A_TRUEHD9 L, K9 H( e5 _- [2 e, u
Duration                                 : 2 h 4 min6 S0 k( T) h6 \5 ~0 Q
Bit rate mode                            : Variable
( ?, `5 S+ F. |Bit rate                                 : 3 050 kb/s
, u' m, t" h# y6 bMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s6 D; d8 }( ?- W  F
Channel(s)                               : 8 channels* V* d2 g  Y4 k2 k/ s# v9 F
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
& E( \$ K6 R. ?# ~7 q# Z2 pSampling rate                            : 48.0 kHz! J1 G  ?" Q" }: k+ A
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)0 t- e+ ^% g! D" V; _! q6 n/ R7 K
Compression mode                         : Lossless
, k2 ?" N+ A- AStream size                              : 2.65 GiB (8%)
7 Q! X: A. L# a4 d7 dTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 o7 I' K0 _$ A  JLanguage                                 : English% t! ^  a/ W+ R. t. l
Default                                  : Yes" m3 W! y* X" f  F
Forced                                   : No/ N) T5 k+ n) D8 w: i5 w9 r6 U
Original source medium                   : Blu-ray# c. B. Z# R; p7 t, |7 s
Number of dynamic objects                : 11
7 Z" d2 o# b% mBed channel count                        : 1 channel! O- F2 C5 C( Y* A+ j
Bed channel configuration                : LFE
: o" I2 t+ P- D& \  ^( |! Q
6 Q3 G. ?1 u7 l( a6 tAudio #2
9 h& r* c1 y' j& A! V7 P4 I7 F/ H& sID                                       : 3
/ z! o5 B8 X# G4 _, O& T0 _( vFormat                                   : DTS XLL
; ?& _4 a# w1 @6 {) P6 _Format/Info                              : Digital Theater Systems7 q  d2 D$ l0 L% J7 w
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio6 p" G: b/ F& @. t) R. G5 M
Codec ID                                 : A_DTS
8 T* {, m3 @0 b+ X1 IDuration                                 : 2 h 4 min
1 [! {, R& y) r2 a, a7 d, B# cBit rate mode                            : Variable
; n: C5 l' e$ n6 ^* ZBit rate                                 : 3 833 kb/s, T, `) `( F8 {6 T
Channel(s)                               : 8 channels
% S; b1 q  N& I% ]9 G+ S8 {Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
, i: L* K' k0 T( Y6 cSampling rate                            : 48.0 kHz
- j: G, b/ H. e9 B7 zFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
+ _: u3 j2 a, @Bit depth                                : 24 bits
4 c! c' F, v' l" oCompression mode                         : Lossless! k. o. i' q6 y4 R6 N0 s
Stream size                              : 3.33 GiB (10%)
  o% Z8 f: ^$ M# B# V+ pTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 p  O; ]$ ?; b9 w( _- X
Language                                 : English, g6 V/ ?7 {. X" q
Default                                  : No  r# [7 E# P2 v% E4 q" D" q
Forced                                   : No& N( g  W& b/ j4 O! e
) h2 H! N( X; u/ }6 I" `3 X
Audio #3* |; m) e8 R6 h7 I, B' A: L
ID                                       : 4
4 T, w1 A$ g, l9 u8 g4 eID in the original source medium         : 4352 (0x1100)$ i3 M) E, p* L' _$ Y# t! S
Format                                   : AC-3
- I( U1 K+ J& t4 i4 MFormat/Info                              : Audio Coding 3! S4 t$ J: D/ h: Q
Commercial name                          : Dolby Digital
  ?  L2 d1 v4 k3 ~" T" @) L( lCodec ID                                 : A_AC35 x$ R9 v/ n4 J# _5 ~
Duration                                 : 2 h 4 min6 ?7 N- x' @- R. Y% n
Bit rate mode                            : Constant* B" Z" I, _6 x* r$ c: Q% X
Bit rate                                 : 448 kb/s
' I' [+ ~) H4 k8 ?8 G$ qChannel(s)                               : 6 channels
1 p0 V% d; e% V. z- {/ \Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs& l2 r/ O1 g8 j( L$ _
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- O. M+ @* I# L) dFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) ^; o  C: X3 z0 Z
Bit depth                                : 16 bits
* M" C% }7 }. I* {Compression mode                         : Lossy
, o& [: k* R9 Y8 x6 F' [& y8 dStream size                              : 399 MiB (1%)! |3 r" v" l9 U+ N
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
; q4 o; X$ O9 X7 [. bLanguage                                 : English
% d( v6 N2 g/ _0 R7 N& h. HService kind                             : Complete Main
" {% T- k7 {3 q  a5 M" n; ^Default                                  : No
7 [! S% `/ y1 E( ^+ K: Y& mForced                                   : No& V2 U: ]# r: T
Original source medium                   : Blu-ray
# i3 N% U' z  q4 s0 Z
. Y8 U7 d! m3 d" K3 n+ K, tAudio #48 q- D: S; x3 L0 S
ID                                       : 51 L. @! R( K: ^# L  r+ C" o4 |; l
Format                                   : E-AC-3
9 [# V% |1 D- r2 O$ \% n/ ]1 D# ~7 ]* nFormat/Info                              : Enhanced AC-38 T9 y1 z8 }( L* [, y
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
- R+ Y/ F0 D7 qFormat profile                           : Blu-ray Disc- Z' k4 y: ]$ X
Codec ID                                 : A_EAC37 E$ a: N' l& @# [
Duration                                 : 2 h 4 min
& L1 o6 E& C9 U, a* u4 aBit rate mode                            : Constant
% l( o9 t/ Q0 B+ [* ?2 BBit rate                                 : 768 kb/s% h9 \6 Q2 A7 [
Channel(s)                               : 8 channels1 i) p, x: P3 {- A" ^
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb4 `7 \  v+ P9 `
Sampling rate                            : 48.0 kHz
! n! h# M; U0 ~) R7 |5 SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 Q2 V& p8 m+ m% }, u( S
Compression mode                         : Lossy
, s0 h5 l$ C: l5 \2 `# ZStream size                              : 683 MiB (2%)
/ o5 f% y4 \) f  e4 J$ ETitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" s: e6 [7 x: |9 [! z5 [+ ~. ~Language                                 : Spanish; g, O9 s# N* m$ }
Service kind                             : Complete Main
* t8 h, e% n, c; D$ `Default                                  : No! z( P7 A3 L6 P, {- m5 Q1 H
Forced                                   : No
! G8 S' I2 T: b
, S5 P6 e% L, w; L1 e7 b0 ~: QAudio #5
) t; U& }- O0 Q1 y2 U& cID                                       : 6
. C4 z) \2 ?$ M+ SID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
5 ^: g* C  u0 U! MFormat                                   : AC-3. {6 S2 J9 `6 f% ?: y, k! B7 K
Format/Info                              : Audio Coding 3& `, G* k3 \' M! }
Commercial name                          : Dolby Digital
( i) g; X' z& H1 J4 q! f4 y' tCodec ID                                 : A_AC3
& e( ?% Y; O% f& X; hDuration                                 : 2 h 4 min' Z+ q# D% b! x+ ?4 E9 K) k, C$ F& ^
Bit rate mode                            : Constant3 D5 ^/ s* P- P
Bit rate                                 : 448 kb/s, q- F# ^9 Z9 T2 p" i6 S* h" U
Channel(s)                               : 6 channels
: a  s/ @0 o6 l3 l' I; nChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs. h1 c' d" h+ Q( S
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ I& P2 S5 t5 A$ k1 X2 D  l  L
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
" f# ]5 N8 z! c* P% V# {Bit depth                                : 16 bits
6 U& ]! Y2 Z9 \# X3 h5 CCompression mode                         : Lossy
; p% b2 B- |6 ?; W4 J2 B2 T6 TStream size                              : 399 MiB (1%)
2 v/ v5 D& s0 O7 A( c; e1 wTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 d- y" y2 z% WLanguage                                 : Spanish
* V* z$ t" O4 P+ @: z2 _Service kind                             : Complete Main) F. A4 B) S- J7 X0 d/ G
Default                                  : No
0 ?1 l& ?) s* j' U6 E; VForced                                   : No
5 Z1 Z/ g7 A9 V; dOriginal source medium                   : Blu-ray. h+ y( p$ k2 w

% S9 T1 E% J  T% B3 MAudio #6
" K: I: X3 F( |; u% Q6 j$ sID                                       : 7- i  k: c* ^/ G
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
6 e! I% ]9 ?+ H8 q# k, {Format                                   : AC-3
( y. Z# b; C* C6 W; J6 xFormat/Info                              : Audio Coding 3
3 T; x2 A4 t" H: W! FCommercial name                          : Dolby Digital
( x, \% @( u. a& o! M9 k* J' _Codec ID                                 : A_AC3' w8 l* g7 l/ x# T
Duration                                 : 2 h 4 min
$ R2 B4 k. J6 \" R5 G* {Bit rate mode                            : Constant4 g! q# C2 T3 w4 ]! B2 U& i
Bit rate                                 : 640 kb/s6 B, m# |: r1 `
Channel(s)                               : 6 channels
& L' {; |, D- q. z: g6 n0 XChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
5 h, Y$ E* w( E' A8 J* W1 Q7 TSampling rate                            : 48.0 kHz) A5 _6 N% P  s; J$ e$ d
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 j4 S6 y: w, {) Q$ t
Bit depth                                : 16 bits
7 V; h4 A8 w, `2 HCompression mode                         : Lossy
, Z* M4 L6 d  E+ c9 @Stream size                              : 569 MiB (2%); l' s: Q7 T+ }
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) u) ]7 ^/ d0 m0 J) C5 aLanguage                                 : French9 W7 V0 a% v4 t# |' o# H! D7 p
Service kind                             : Complete Main
) b# F) j# l* l5 xDefault                                  : No; q  f- t1 I- T$ {8 d  d
Forced                                   : No
. t- X' @7 ?8 z1 S: mOriginal source medium                   : Blu-ray
/ @! \8 }/ m# F
% u& K2 h2 [- z! n  `& CAudio #7
& a+ z1 D& f# {ID                                       : 80 b1 S# g- h0 p+ i; E$ a0 t
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
+ l* S& x  j4 z* ^3 V' H& JFormat                                   : AC-3
9 q, a& g* w+ X0 y8 h* vFormat/Info                              : Audio Coding 3
- C, Y- T/ H6 s5 M4 TCommercial name                          : Dolby Digital% ~+ g/ S. X' |) o
Codec ID                                 : A_AC3
/ Q* c/ x9 V! G- k  fDuration                                 : 2 h 4 min
0 v& l; X: W& h. ^0 RBit rate mode                            : Constant
/ e+ V+ t- T# \. u- wBit rate                                 : 192 kb/s
" ?3 ^( |- T4 E4 E9 I7 tChannel(s)                               : 2 channels
9 \" U. ]- k* P* z$ R) gChannel layout                           : L R
% F, r" b9 o: Y' xSampling rate                            : 48.0 kHz
/ o( ]2 U4 n& W* f! x* fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 X# H4 r) e$ w" L" F$ h
Bit depth                                : 16 bits
! F! V$ N6 }3 [Compression mode                         : Lossy
7 ~% \2 w' A3 t- G. R6 K& @. ]Stream size                              : 171 MiB (1%)
- A! I' k+ n% K1 s; }. Y8 }$ cTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 O( A5 M! H: x+ ?) Y; c8 VLanguage                                 : English. l) s7 P7 H2 \  D
Service kind                             : Complete Main
/ B9 m! f# v; N" XDefault                                  : No1 X) g. w: t9 Q/ t
Forced                                   : No9 o9 W! [+ c; }& w9 K
Original source medium                   : Blu-ray
! B( Y. G' h$ O& P- l& s) D4 g& v1 ~: Q; |3 Y3 r4 b( m
Audio #8
* q; y8 K* L3 w9 M8 d$ l# _$ s( lID                                       : 9
( ?8 k& V- {+ p3 M1 D! z/ n& ~( BID in the original source medium         : 4356 (0x1104)% B# f4 n9 ?, r+ V
Format                                   : AC-3& R& t6 v- L5 ]
Format/Info                              : Audio Coding 3
, g1 h0 s: P& q7 v7 PCommercial name                          : Dolby Digital! a+ [" M+ v: r+ ?3 ~
Codec ID                                 : A_AC3( i$ W; @! c' {2 Y& o
Duration                                 : 2 h 4 min2 U- O# [$ u" U
Bit rate mode                            : Constant
/ ]1 W# @8 x( `+ Q/ DBit rate                                 : 192 kb/s; T7 I/ K7 m7 h6 Y
Channel(s)                               : 2 channels
) C$ F0 H9 O3 O# MChannel layout                           : L R
+ f- E: `: `5 B$ i* VSampling rate                            : 48.0 kHz$ h3 i" I; x9 c1 H/ I
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ \$ ^, l0 i! r! ~! xBit depth                                : 16 bits
8 h& _. B5 r( \! z: [/ s9 ECompression mode                         : Lossy$ p1 A, n6 f. {, E" ]1 u" X3 v
Stream size                              : 171 MiB (1%)' ^1 Q2 A5 p+ W9 ]1 G# x" Z/ W& x1 y
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
% D, u. K+ Y- Z6 [* j; P! SLanguage                                 : English/ ~  f3 k2 j" \3 _8 @9 Q$ k! G
Service kind                             : Complete Main
- y3 Z3 a+ O) f4 m: D; t6 B8 P2 IDefault                                  : No8 j8 b( w" E& h- p; r  N
Forced                                   : No
/ i. I, e* y+ B, p. n' K( d) y3 _Original source medium                   : Blu-ray5 _' P! b+ i: ?( p

, I6 \, B0 P1 r# h  j! M" GText #1. d1 T9 U6 `0 s6 W, I5 V
ID                                       : 10
+ i% `6 c9 T0 o# C5 `* v6 GFormat                                   : UTF-80 k$ h6 I3 Y# C( G1 S
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. y7 [0 z8 Q, {2 P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. f% F" x$ w" p: w0 E  YDuration                                 : 1 h 49 min2 y. h. Y$ ~! J0 `
Bit rate                                 : 31 b/s/ I4 u3 v( |8 x  c/ Q/ f! |8 Q0 w1 S
Count of elements                        : 863
$ t8 a. {5 l" Y3 aStream size                              : 25.5 KiB (0%)
5 t: ]$ ?; I0 `6 L/ L) p: ^5 d) WTitle                                    : English-SRT. b! Z& {# y7 u+ C+ U
Language                                 : English. s6 Q& {- Z) s
Default                                  : Yes& [2 O; e' P6 g, `2 x2 v2 ^2 U
Forced                                   : No- s  L2 K* g3 p

; d) f( @" C8 f; a- `# `. HText #2& M2 E) ^# Z9 {7 |
ID                                       : 110 t. D$ B1 w" E7 L7 A% H, _
Format                                   : UTF-8
8 |& w$ s; t& I9 v* w7 Z0 B9 bCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
$ Q! L; N. P( b# K' ]6 bCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: M8 ?" w. w9 Q- U2 N5 dDuration                                 : 1 h 50 min
0 o) n1 }' _/ OBit rate                                 : 35 b/s
) G, D5 s  e, I/ L% x7 ?Count of elements                        : 1045' j) `; F! q. P7 b) M
Stream size                              : 28.9 KiB (0%)
$ k" t6 s+ |  H9 T. yTitle                                    : English-SDH-SRT
* f+ G* E" S; p' [1 \1 XLanguage                                 : English
# ]) e- Z& r# Q6 A( {0 h, R+ ~, aDefault                                  : No( Y: l' n# V3 ~6 P
Forced                                   : No1 O/ x3 U2 C# j# h! [3 i& m: @

3 ]3 s. C7 s" G- R6 I2 NText #3& c' V/ Q' `3 K% I4 E! x: @/ @- g. T
ID                                       : 12
8 m- ^7 D# G% Y( f# Y2 D7 ]- |ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)- H) K* H' s* `) v) k$ x
Format                                   : PGS
4 R# \8 \% V" g1 H" K! AMuxing mode                              : zlib* _- ?7 u0 k. n! I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 L+ B( [: W, z2 D5 J( u8 V: BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. W1 E; b# B5 Z* r& g! NDuration                                 : 1 h 50 min
6 X2 P' _0 C4 @# K5 y, O. LBit rate                                 : 24.9 kb/s
! A- d  s0 i+ s: t5 @& A1 FCount of elements                        : 2096
6 m/ M" L# m' S. g' E5 kStream size                              : 19.6 MiB (0%)6 \" y/ w! G! G3 {7 n; o
Title                                    : English-PGS
/ x. o5 j& M) n" oLanguage                                 : English
  t1 S) n1 g" b& ^/ W, }& qDefault                                  : No
' d: v( t/ s+ P# Q# g& f6 D$ _5 jForced                                   : No
& {  F% {& u1 o, Y, IOriginal source medium                   : Blu-ray
, v3 v7 \0 F9 p) w; B2 t* J' J, v8 ~: t$ o
Text #40 l" n' o, v. H2 `) \
ID                                       : 132 n- [! B4 _4 d% [4 `8 P1 b0 r
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)1 H! ?  [' L, Q
Format                                   : PGS) L$ A: V6 @3 T3 `# q8 s5 B" z
Muxing mode                              : zlib% q$ A2 S5 u3 y' h+ M  F' \2 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' z  |' W: w+ i/ D. ?  c& z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' _: t  a! N1 J. H: O$ R+ X" W$ r
Duration                                 : 2 h 3 min$ E7 v2 D/ D7 y) e1 g7 E
Bit rate                                 : 17.0 kb/s
5 y- o5 J) B; L- M- v( }Count of elements                        : 1792
# I7 ^$ ^1 N" e1 eStream size                              : 15.0 MiB (0%). {* i1 U8 x% ]6 {. s3 s  c
Title                                    : Spanish-PGS, M' Q4 C: K( ~1 y# R( Y
Language                                 : Spanish4 U2 G3 b. ^5 w' @1 l
Default                                  : No
! c0 ^  O0 W" IForced                                   : No
- N: ]0 |5 B2 @8 o; J+ m0 @" d" uOriginal source medium                   : Blu-ray! `5 V9 a4 Q" Q! }) a4 J
, h* [& G) p; h( ]$ g7 g
Text #57 \. T: K+ u# i- @/ g4 K
ID                                       : 142 F6 r7 z. U# o+ Q5 O, h
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
& M6 j! _$ X; V$ p$ |Format                                   : PGS8 f* @3 ]- c7 M& T( o# b# |$ O3 P
Muxing mode                              : zlib
7 [. g0 V) e# RCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" f  j% v' }1 v% a# M( \- _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 L+ ]+ o' Q) TDuration                                 : 2 h 1 min
! h4 g  a3 c2 _Bit rate                                 : 19.0 kb/s: |2 R$ p: K( g! s- ~8 o& R
Count of elements                        : 1752& d2 Y  {, N* i4 l; C* M
Stream size                              : 16.5 MiB (0%)- Z5 f+ H, k. ?! ]* @3 o
Title                                    : French-PGS
/ |7 }/ D3 C: l$ D4 ^5 lLanguage                                 : French$ `" S8 K( I' G, I' l3 n
Default                                  : No4 u1 u- {) ~) P  q+ t
Forced                                   : No% N& Q9 M6 ~* q7 |! O% m
Original source medium                   : Blu-ray3 G; r* N. o. |4 S1 m2 t

  ?# i! b0 T, I& [5 UText #6
1 A: C" o6 p6 U0 t8 y5 p$ ~0 ?2 YID                                       : 15% L8 |/ m7 n4 D
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
' J2 |0 G% \0 c$ N# L+ {Format                                   : PGS
  U- z5 J3 Q: \Muxing mode                              : zlib
: p- x+ N+ w2 h; |' H7 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS! b- |$ v' w, ]( m3 J# S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) y# O- I1 k+ {+ c
Duration                                 : 2 h 3 min
6 [) Z) t1 Y+ K" e( P! ?: oBit rate                                 : 620 b/s
# A- a+ v) _( W  \9 `# _4 FCount of elements                        : 52- k( Z8 |: E. n' b
Stream size                              : 559 KiB (0%)
4 G- ~$ j" H' ^' B5 Z! g( JTitle                                    : Spanish-FORCED-PGS
6 |! i' l) ^5 o4 {$ z5 JLanguage                                 : Spanish
5 h  y- ^  A1 Y. L9 P  j: G. m, MDefault                                  : No
/ \& g( l. R2 }& j, RForced                                   : No/ [0 Z! o3 e1 F2 G  d
Original source medium                   : Blu-ray
- l4 Q* k6 ]- h' ^0 I0 ]& G
: V0 T& q( U) ]Text #76 r: s! [& y% R& r# T0 B( B
ID                                       : 16( S/ S7 ^: [+ }3 y; p; t
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
: Y0 ]  Z, t+ M7 K* n/ EFormat                                   : PGS
4 y5 D) g8 I. _- Z+ CMuxing mode                              : zlib% R' D$ S! ^% B2 P# l5 q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ `* K/ b$ u: N0 y5 M! iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 V! U( W3 d% I% X8 |' B
Duration                                 : 2 h 1 min+ D- X' Z0 ~: l$ |
Bit rate                                 : 671 b/s* q. h1 c( x' Y( S6 ?
Count of elements                        : 443 x- F4 {% f) E- ~
Stream size                              : 598 KiB (0%)9 [5 G* n8 H  }2 z* T
Title                                    : French-FORCED-PGS
' s& Y* ?3 g1 S: CLanguage                                 : French& C9 Y/ Q, u! L
Default                                  : No; i+ d; a! {8 P
Forced                                   : No9 a+ y! g8 P8 D$ W) }1 d
Original source medium                   : Blu-ray& x5 z8 v. ~0 H. P9 X( M& o- F' W

9 A$ G" {9 y! H. p0 TMenu
8 Q+ _7 t" T: f" p0 L6 U7 o, s00:00:00.000                             : en:Chapter 015 }  `5 i* n- b
00:11:05.456                             : en:Chapter 029 ]  B& E$ Z/ [
00:16:08.968                             : en:Chapter 03) H6 J: f1 n& ^0 m2 p+ R- a, w
00:19:16.321                             : en:Chapter 04
/ N$ ]4 i* ~# Z00:25:27.651                             : en:Chapter 05* O" V7 q4 F- I! ]
00:35:52.233                             : en:Chapter 062 p$ l4 w3 S1 P: [) r) k  u
00:39:50.179                             : en:Chapter 07
, T  w' [8 p2 w: X. m8 U  S* E00:46:35.459                             : en:Chapter 08, u- Z- h1 J: s# k1 t% O
00:52:41.867                             : en:Chapter 09
& O2 b- H/ g: L/ [6 a01:01:22.011                             : en:Chapter 10/ y+ i7 o% {3 r* G$ t' q
01:08:59.802                             : en:Chapter 11
6 \2 L: C* i/ F* t8 V01:14:49.735                             : en:Chapter 121 Y# \- w- P4 `' {+ B
01:19:23.925                             : en:Chapter 13! V- Q/ {4 ]/ w9 Z
01:24:46.539                             : en:Chapter 14( s+ k! t3 ^/ _" u! q% B
01:30:25.336                             : en:Chapter 15- n  T: l4 I( R0 m3 L6 p1 ]
01:35:24.927                             : en:Chapter 164 o$ E4 Y5 O: |& ?; M! k6 T
01:39:33.342                             : en:Chapter 17
, v, ^1 d. N3 D01:43:04.178                             : en:Chapter 181 G4 H  Y3 t1 d' Y/ q4 [
01:48:54.694                             : en:Chapter 19+ A% G  `* }. J, X' P+ _/ w
01:53:38.603                             : en:Chapter 20
$ }. g- I/ h! r* i3 R% ~
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

64

主题

1499

帖子

5461

积分

Sponsor

金币
300 枚
体力
2071 点
lanpanshuma 发表于 2020-5-17 15:28:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
5 z! w4 |6 j/ \$ Q至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
6 C, e  d; C4 i9 k$ ~
该会员没有 ...

0

主题

366

帖子

1881

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
1187 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-6-21 01:04:59 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。6 o8 J& o' i8 L! C! e- p- D
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!0 W2 k9 }7 |! J( X- }

0

主题

82

帖子

458

积分

Sponsor

金币
137 枚
体力
154 点
leo2491cn 发表于 2020-9-28 21:38:47 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!1 e( t3 U8 l, Q/ x
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!8 ^9 t- l8 |& b! Y

601

主题

1995

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1747 枚
体力
4542 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-5-18 01:12:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!4 d. q" M" v) C. i* f  M$ t
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
' c& a/ d- r0 A

0

主题

58

帖子

399

积分

Sponsor

金币
76 枚
体力
192 点
ricky_sh 发表于 2020-6-21 16:51:32 | 显示全部楼层
非常感谢分享

0

主题

644

帖子

3238

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
1876 点
xpg050811 发表于 2020-8-2 16:58:30 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!# Z/ L+ w9 \5 g4 Y/ I
Blu-ray Film Forum is now my home!
9 J% X; z& c2 h% z! r& k0 ?

0

主题

91

帖子

575

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
402 点
welkinlau 发表于 2020-8-22 19:51:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

191

帖子

644

积分

Sponsor

金币
25 枚
体力
281 点
060701300 发表于 2020-9-5 11:44:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

122

帖子

505

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
265 点
QQ
Jarvis 发表于 2020-9-7 00:34:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享; x, ~' f4 u' v. H" N" c1 \4 [

8

主题

163

帖子

1085

积分

Sponsor

金币
292 枚
体力
518 点
jmlove008 发表于 2020-9-10 14:47:50 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
2 L2 P1 b& U: Z" V$ |, B$ ^Your resources, well, I am very satisfied!# g3 ^) R7 L  u& W2 Z) Z

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-26 14:19

快速回复 返回顶部 返回列表