BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 56|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 隐形人/隐身人/隐形客 The Invisible Man 2020 720p BluRaycd x264-YOL0W 5.84GB & 6.09GB

[复制链接]

8392

主题

8771

帖子

8万

积分

Post Share

金币
19223 枚
体力
16887 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-5-18 15:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
6 k. M8 y4 w& k5 x# `8 n; @8 j/ {; V% y( w+ u2 S
◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)
% B* f7 r: H- l! \( y◎片 名 The Invisible Man& u9 k8 y  u/ ]4 G% D2 T, M- C
◎年 代 2020) N3 @# s/ z/ i
◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国
& j5 Z1 ^; a# C" O" P◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
- j/ N' i& l1 c8 v◎语 言 英语# c# D0 A3 z+ [7 K! J
◎上映日期 2020-02-28(美国)
$ i: c- }6 @4 h, f  b* r) B8 X◎IMDb评分 7.1/10 from 94,782 users
. F/ r- q5 l1 n; w, D% O◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/, v' U6 D2 ~' \
◎豆瓣评分 7.3/10 from 114,302 users/ @  U6 _' o7 k
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/
# p2 M8 O3 U& Q+ M2 ]+ a+ h& z◎片 长 2 h 4 min
) o" n2 @- p: P9 Y$ s7 L& E◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
" ^* g4 n9 T2 `  Z◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
9 K8 U9 t% R. @3 q   赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells9 C* ^0 |3 k( l: Z
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss. n& }6 ^- M1 c4 f; s, d& W! t
   奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
# I% ~$ G$ E. E% _9 Y( @+ B   阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge
  @- N7 H( t3 R3 L' C$ L   迈克尔·多曼 Michael Dorman
3 ]5 p! Y" B$ @. s9 Z, P5 P   斯托姆·瑞德 Storm Reid
1 }5 Q- p3 d  Z5 \( L1 V: c2 ^  Z   本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie/ T, J7 n1 ]& m+ a1 U
   哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
: V1 b. k( t6 \9 W9 ]5 H   瑞妮·林 Renee Lim
* \8 j; _" f) A, r; }+ B   布莱恩·米根 Brian Meegan( D: r! m9 U5 U- H  @( y7 V
   薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
6 }* d5 E- a- B0 b+ L   尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
. b+ X/ d9 t& C   克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
. X4 F0 c3 h0 Z4 g& X   萨姆·史密斯 Sam Smith) \- e- R$ e( y8 O# E8 l
   扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
" _& @- \( L5 K* E; ^; w& m8 I   纳许·埃哲顿 Nash Edgerton* [) {, {" U$ u" D1 H$ y& C
   安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong
, O( ?  n2 J$ w8 f/ R0 p9 ~   阿玛莉·沃德 Amali Ward6 {3 a/ {/ W& s, L9 }$ d0 I
   迈克尔·诺特 Michael Knott& ?5 J( O1 I* R' u# s. x

% L& {+ Y' K1 H6 q- u# H6 S7 B◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情
1 Y9 N' g+ }; l" m1 `; R& C# Q& m# H  h  {8 f
◎简 介, ]5 j* K" u& q6 z$ u* P

' H2 E# c5 r1 @2 p 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
( p) ~6 A% Z9 }1 h9 [- H) V- n' o" y+ Q$ T. E0 y+ n' b- S. p
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。
: g: D" m, N$ A4 |; j$ w
* `3 y9 y- f) A5 w. Q) Y* U# ?0 B When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see. 4 X0 g9 _4 d0 L& S$ ~
Video2 [* q" @8 \/ {) ]& R8 j0 p; T4 p
ID : 1
5 ]8 Y9 Z+ J" H8 [: ^+ qFormat : AVC" M! W* X$ x- `, G. i" c1 D
Format/Info : Advanced Video Codec
8 C: m# p& G3 c- YFormat profile : High@L4.1
, c9 C; }$ L* O5 k2 qFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
4 W# x& B& h4 E# ]Format settings, CABAC : Yes! I) q! E& n+ L0 n% N  A
Format settings, Reference frames : 4 frames
9 R; l9 ~7 S: o% C4 i  `' z! s0 {Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 W2 {9 u6 ^& p5 J
Duration : 2 h 4 min0 o) ^) l, l' N8 @# n
Bit rate : 5 500 kb/s
! j9 E8 w5 }* o- HWidth : 1 280 pixels
  b3 a' G, x& o4 w" r2 g3 NHeight : 536 pixels% m4 x, ~3 B  a- u, h
Display aspect ratio : 2.40:11 n, J- t; i' H9 q0 H
Frame rate mode : Constant
7 z4 b" B* c3 S. X1 E3 aFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
0 D  Y4 e# c4 ~Color space : YUV. \6 d2 G5 J+ ~1 r$ ^
Chroma subsampling : 4:2:06 Y6 L' T0 _0 ]
Bit depth : 8 bits9 H( n# k0 q+ V$ _0 \* E
Scan type : Progressive: f: D% K+ s0 k5 ]9 ?) u0 H
Bits/(Pixel*Frame) : 0.3344 R5 e8 n9 X; H
Stream size : 4.78 GiB (78%)' v/ N% d5 _; P' v8 ^2 ?; C( u' W/ ~
Title : The.Invisible.Man.2020.720p.BluRayCD.x264.DTS-FGT! z2 ^' m" Z! B- J8 ^6 r
Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
0 O/ ~. Z% ~# D* c% dEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
4 D  M; s3 H% E0 E* I9 [Language : English
: J. w  A3 z+ z! k( HDefault : Yes1 k( U4 a& h; w
Forced : No
; w9 q! e- X; m7 A1 R. S
  e' U0 ]. K, y# B2 P8 A& ?% ]# n' _Audio
/ H" Y9 B1 r: t8 S( r% r  ZID : 2
5 i! ~) D5 U  X2 d1 s4 F- iFormat : DTS
- A+ _" P$ b8 M! S4 UFormat/Info : Digital Theater Systems
; [1 d7 L3 F7 }! I  y6 t6 ^Codec ID : A_DTS
! O$ z! y( K7 E: N9 n1 P0 {6 uDuration : 2 h 4 min. V, H' E3 y( X, k0 z
Bit rate mode : Constant
+ a/ b7 Z5 F$ yBit rate : 1 509 kb/s
, ]$ O" l5 N, q# b% G0 Q+ zChannel(s) : 6 channels
6 \) \; H5 Y+ V. d0 M- ?) q7 YChannel layout : C L R Ls Rs LFE
! X2 f$ N. t& c, o8 z: L+ n# USampling rate : 48.0 kHz+ q# Y% ]% t( D. w0 o) t# y
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
: T2 i1 }* O$ s/ |& \2 ], l% p& RBit depth : 24 bits
" `4 W0 E5 [6 _. l# A" bCompression mode : Lossy
) D: ?" M* Y0 f) H& A9 jStream size : 1.31 GiB (22%)6 f+ _' u' r; o, Z3 M
Title : The.Invisible.Man.2020.720p.BluRaycd.x264.DTS-FGT$ E8 r1 C- F7 P: P
Language : English' R9 w& D* d* c9 y/ m8 y, a6 H
Default : Yes5 K1 a$ K' S5 N) L
Forced : No
0 m. U" U. q; K: _5 Y
5 `' y5 h) \5 q6 ]5 x1 G/ hText #1' @8 W7 @8 L) I" j% W
ID : 3
% y  @# i$ w) `" G' gFormat : UTF-8. Z# ^' H- N; x; ^0 l7 m
Codec ID : S_TEXT/UTF8
" c% i! g8 j2 n6 b8 |Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 S0 H- m+ r# y# A
Duration : 1 h 49 min
  P, E3 [, t: N9 y: a4 rBit rate : 31 b/s
4 R' U7 M0 i2 m0 }Count of elements : 863* Y8 x/ s6 u+ @' q: y1 I7 s
Stream size : 25.5 KiB (0%)
! F* Q5 N' z9 dLanguage : English+ z4 S- D: Z* G0 S% w4 n: A
Default : Yes
( v1 ^) Q/ J7 s! l/ M$ J# C3 KForced : No, a" [9 P' |$ h
& }) b: [* x+ A: J
Text #2
# S  f5 h6 v. `5 |- vID : 4: e/ `" `0 k1 Z3 a6 o+ |  y
Format : UTF-80 @) D+ ?, A6 }' i1 N+ R* l
Codec ID : S_TEXT/UTF8! o0 l% L" E3 B8 T
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 |( O5 i: c6 jDuration : 1 h 50 min
2 J' |0 v" s: a; b; y. t5 V1 VBit rate : 35 b/s2 G: D; R9 i; k4 ^* a1 i5 F9 Q
Count of elements : 10456 d- N$ u$ X$ s: N0 L8 x$ l% O8 @& j
Stream size : 28.9 KiB (0%)0 a$ [0 Y. L+ x3 l4 B$ M( w) l+ @
Title : SDH9 l5 J3 h4 q& @& @0 Y
Language : English
$ ?: {, B( k9 t5 }Default : No
; j/ ?/ n1 t$ [6 eForced : No
; q! a  [+ Y) u- s( Y2 z& ~/ O' m4 D: `# ^, U' X3 S/ R: I: Z
Menu& O6 ~2 A9 [- V
00:00:00.000 : en:Chapter 012 n$ X" ~2 V/ d" @5 g3 a* ~
00:11:05.456 : en:Chapter 02
, S) @8 U) H1 N2 H00:16:08.968 : en:Chapter 03& K' i$ l( G  j2 t- {* ^
00:19:16.321 : en:Chapter 04* [2 Z5 Z: }- f! @- A; k
00:25:27.651 : en:Chapter 056 P* c0 x8 x& k* H  G, c2 t
00:35:52.233 : en:Chapter 06
. |- t( p" a9 Z5 [& c( \* X00:39:50.179 : en:Chapter 07
7 x5 N# B3 f& p00:46:35.459 : en:Chapter 089 j; \' T; B3 n# M$ l% R0 i+ C
00:52:41.867 : en:Chapter 09
, W) _7 M; z0 T% Z01:01:22.011 : en:Chapter 10
4 S# f# N$ O3 f, J( z' g5 V, ^01:08:59.802 : en:Chapter 11+ d4 h9 J' T7 x5 f5 @; X# J- z- [
01:14:49.735 : en:Chapter 122 J- C3 t; K6 K4 u# Q" n; J. L
01:19:23.925 : en:Chapter 13
# J- ~+ ~8 q4 c+ W; p01:24:46.539 : en:Chapter 14
$ T& y1 l% ]/ y$ P/ G# ~0 f+ y01:30:25.336 : en:Chapter 15
0 z) l3 x+ K3 v' U01:35:24.927 : en:Chapter 16$ s% b4 v4 J6 e' Y5 I, A0 P+ E. r7 e
01:39:33.342 : en:Chapter 17# t& T; ~1 R5 |' g$ v6 k1 H- O
01:43:04.178 : en:Chapter 18
, w8 h9 \  x5 W' n01:48:54.694 : en:Chapter 19
# W5 X) m( Y3 e. @6 f' F4 y01:53:38.603 : en:Chapter 20
Video* ~0 U$ V6 h. Q+ P
ID : 1" _8 n" `" i1 e2 {( k
Format : AVC
7 J) j3 v' h. r3 eFormat/Info : Advanced Video Codec$ `( P- j/ m9 q  u3 p! U
Format profile : High@L4.1
! T# O8 [: Q$ D. z' _4 @- ?Format settings : CABAC / 12 Ref Frames; d: D, P! q" ~- h
Format settings, CABAC : Yes( p# J3 i" N0 t6 [) i7 [3 \/ C
Format settings, Reference frames : 12 frames$ Y3 q8 Z/ R3 ]- H$ A' e; V
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC. C0 Q0 [4 B: ~9 o
Duration : 2 h 4 min6 V6 g/ T) K3 q% e4 v
Bit rate : 5 930 kb/s" ]5 ?* C" Y% S
Width : 1 280 pixels
) F/ o8 h' P* C2 s' ~$ K8 GHeight : 536 pixels
9 w) Q1 A- m$ s/ d* c; kDisplay aspect ratio : 2.40:1
' S6 `7 D  y- a5 ]8 r7 SFrame rate mode : Constant) m, \# u! s) e) G, C
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
$ U5 {, m; z8 J; D, EColor space : YUV
0 x" T  x  D% x' y+ L* N- t0 vChroma subsampling : 4:2:0* A+ e& i) N4 r$ S
Bit depth : 8 bits
! r" F7 Y8 |) l7 _# @/ eScan type : Progressive
, m6 n  s9 v9 y6 NBits/(Pixel*Frame) : 0.360
$ g9 n: p: d1 U" y- X+ u, \Stream size : 5.15 GiB (88%)1 U4 Z8 ~; E( A7 c8 k! V
Writing library : x264 core 160 r3000 33f9e144 r  L" u6 y" n! @. }; @9 j
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=crf / mbtree=0 / crf=14.7 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
0 D7 g7 v; }. h: X. XLanguage : English
" ]) J  e; m& tDefault : Yes0 n' D( \& \9 Y
Forced : No
6 c2 Q6 D1 m4 l9 j2 w1 |Color range : Limited+ u* C& ?- d+ s" _- I
Matrix coefficients : BT.709
* F; V8 ]$ J6 w* c2 C& T; l. W8 t5 |; h1 P
Audio #1% {8 A( U5 _% m* B! B+ ]
ID : 2
8 i4 [# x, |' K  k+ @- R: I  d6 eFormat : AC-3
1 V) B: `! v* E2 @5 cFormat/Info : Audio Coding 3
9 o+ x3 _+ l1 ~4 o# yCommercial name : Dolby Digital8 W$ L! Y  C7 U$ Z$ }& B
Codec ID : A_AC3; t' q: U, _1 r
Duration : 2 h 4 min
' w" Y$ [8 r  A" J1 lBit rate mode : Constant# X( ~% I/ r- [, ]! y
Bit rate : 640 kb/s
# N2 L: C1 A9 Q1 Z+ E" pChannel(s) : 6 channels" ~- p. M! [5 {- F8 b* c
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
6 h  d3 m, V5 {% [) W9 D+ SSampling rate : 48.0 kHz% R4 N5 F1 F$ K' u! i" D' |2 O
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 O2 n3 j' y) }9 N' |6 rBit depth : 16 bits6 Z& t/ w( l/ R9 q$ p; L  h
Compression mode : Lossy/ b6 B3 v2 |0 r! I- b, O
Stream size : 569 MiB (10%)1 h7 |2 J% H' i
Title : English
" }( ?! U8 `  q# q1 Y+ T* E4 HLanguage : English
2 L+ u" {. J6 G0 HService kind : Complete Main
! T* G3 ^8 n! ODefault : Yes  U3 ?( ^# V! @0 e% c' _+ q& J/ T
Forced : No% M. u5 S: `, ^3 p
# m7 B$ \2 u7 L" U
Audio #2$ \& L1 V, [- o& P( K# K8 U
ID : 3
: G/ |# S1 K: k! O$ |Format : AAC LC
* N2 w4 I- H$ P$ r( G6 T+ ?Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity9 a3 ]1 o  O9 j4 N% R% f& ~
Codec ID : A_AAC-2& T% }7 M/ `- ^- r5 V5 t
Duration : 2 h 4 min
7 L# H7 z3 |; S! ^& e4 ~( [9 \" fBit rate : 128 kb/s" h$ X$ [3 C! e4 o; ~
Channel(s) : 2 channels7 \7 c3 [9 ^, M. r
Channel layout : L R" O! l( W+ e6 W
Sampling rate : 48.0 kHz
% W$ i. K, Q$ l! H9 o- J( oFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
* O% @1 z! t- w# b' a' M* O) bCompression mode : Lossy; j8 H& l$ E- [  ?! P4 v4 i
Delay relative to video : 9 ms
4 }1 H9 F& G- v- U7 M, qStream size : 114 MiB (2%)' u% }. T5 h9 A  s
Title : Commentary With Writer/Director Leigh Whannell  E& s0 S% ~5 I# Q( ]
Language : English* L. I5 W% E- ^, a$ X' B. F
Default : No
% C6 L* k; ]* O+ {- BForced : No5 A9 y5 {0 \1 c5 c
" V3 f9 b# D# T( D; W1 R
Text #1- W/ g3 O9 J9 S6 s0 N' t0 P4 R
ID : 43 Q6 @8 m+ O& ]
Format : PGS$ i5 v& [: b  b9 Z( \/ ^% v
Muxing mode : zlib1 O, m# B$ |, C! r! [0 F
Codec ID : S_HDMV/PGS
7 N! d2 L/ u, m1 G) t5 N$ p. yCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- j9 y! t" F9 O
Duration : 1 h 50 min
- {5 @  g( C2 U" V. \9 v5 t/ T  BBit rate : 24.9 kb/s
. P1 z- T# j  J2 c  o" A6 c' cCount of elements : 2096
0 e3 E8 a6 v; Z5 TStream size : 19.6 MiB (0%)
9 r8 N) C' Y( u. B4 \Language : English
; z$ `% F# M. i8 ?. V% cDefault : No$ h5 m% p3 H4 [
Forced : No: M/ ?7 \2 T' @, ?- d3 e+ G
+ H! t! u; W* g0 N2 ?
Text #2
5 r' }, ?$ V, d; dID : 5/ [' i9 `  m- j5 |) G9 W1 i2 o
Format : PGS
. W' _: ~& I$ v. W: W* pMuxing mode : zlib$ A4 L6 V" ^+ y* y# ?
Codec ID : S_HDMV/PGS( l9 O* V8 |8 a" O
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 }7 T& E  W  M' y9 Y( f" ]Duration : 2 h 3 min8 L! B9 X/ ~, [7 q2 T
Bit rate : 17.0 kb/s3 b8 p1 K5 j( F' c. c5 F
Count of elements : 1792
- N7 s: `( @+ F9 ~Stream size : 15.0 MiB (0%)
( i) m% @/ i9 Q% F6 k# Z) m5 W& ALanguage : Spanish  p% Y. B6 _. |. Z
Default : No
- d* ?. h/ V, w$ r2 sForced : No
( U" K% Y7 l2 I0 M$ G5 ~; D
9 I' u% p3 f9 l' l# }6 hText #3; H. F- f( ]! t' n, d, `3 s
ID : 6
0 p- M4 \5 R" `! d* r  X) o$ ~Format : PGS
8 m+ R# m! y  J6 l$ eMuxing mode : zlib
" g; r7 v* n+ {Codec ID : S_HDMV/PGS) [, L0 l) W+ p5 g2 I5 e$ B3 b
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 d! R1 t) e7 D$ iDuration : 2 h 1 min, |: d* b2 w* p' n
Bit rate : 19.0 kb/s  T2 @3 ~( s$ }8 \2 @
Count of elements : 17522 J8 O" T( S+ q
Stream size : 16.5 MiB (0%)# o/ _% v) q: n+ \6 o7 ~
Language : French7 J: b0 O) C0 X6 p
Default : No( H# L' g) A. E5 F
Forced : No
4 C* t% ~+ u% [( N
# L# _( i% |! [+ j. Q& j+ U# WText #4
; K% [- s  T' O6 k5 `ID : 7
) v" [8 O% o. Q" }  I  M+ ZFormat : PGS2 _* Q5 g* y# M( g
Muxing mode : zlib; j* Z0 H" b6 n6 O+ _
Codec ID : S_HDMV/PGS
: N0 i, T1 t  ~3 rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 y; P9 H9 A7 t, }Duration : 2 h 3 min
% L3 p  _% ]$ m. ]* G) Q6 c( CBit rate : 620 b/s  f7 O5 P" U- B% B1 o
Count of elements : 52* u5 Z$ D# B# U$ r
Stream size : 559 KiB (0%)6 e3 e) _( {* y" `* A
Language : Spanish
  [" m' R; i: I9 f) w& ?Default : No2 H" P( _' v' T2 L& d* H
Forced : No
5 u% G, p2 @9 o. [* z" r# o  E2 v6 x' J$ D7 H
Text #5& g( c. @8 q0 ?
ID : 8) |& ]: R3 M1 a. Y: u
Format : PGS; M9 W* Q9 D' C( p2 X7 m# ?
Muxing mode : zlib
2 A9 S- Z) r0 r9 C: \Codec ID : S_HDMV/PGS; I* o- P& I7 z6 \% m! h; X& }4 ^- t
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# d/ {& {# j" k- K, C' i; b# D+ MDuration : 2 h 1 min1 |$ U, q( x, K) B; o/ A$ v  O, N
Bit rate : 671 b/s
# t0 c' G0 |% h/ P& Q* WCount of elements : 44. h6 X  d4 {& Z9 R
Stream size : 598 KiB (0%)7 a. C5 B: }% R3 \8 X' o
Language : French
# C, w) `! V4 _/ DDefault : No1 t# E, f7 n# h7 K5 q& M. @
Forced : No
4 o! h# [& M+ ?8 S& g& C8 A: C, L$ i+ Z, H! N' w
Menu- P  p6 G6 G# i) l/ p* S! v) `
00:00:00.000 : en:Chapter 015 m9 L, T' ?2 }
00:11:05.748 : en:Chapter 02# }' |9 X/ n0 T+ M4 y6 |
00:16:09.135 : en:Chapter 03
! z! U8 L6 t5 }8 Z7 G+ o00:19:16.322 : en:Chapter 04
9 M8 Y( Z4 Z3 m4 z9 n/ z00:25:27.651 : en:Chapter 05' r3 P, |; b6 [$ r7 a, ?* }6 }; H1 u7 {
00:35:52.233 : en:Chapter 06
8 `. ~, l* W2 u% j/ w8 I/ P00:39:50.179 : en:Chapter 07
3 R! v: e+ m& E' T00:46:35.459 : en:Chapter 08
% C( j# C: L2 ~% ~: O00:52:41.867 : en:Chapter 09
, l$ }% J6 j# @2 s& V$ g01:01:22.012 : en:Chapter 10' y% C$ y7 q9 `2 ~6 i+ `& K5 A
01:08:59.802 : en:Chapter 11' }! _) I" X2 {% N% n! b$ m6 }
01:14:49.735 : en:Chapter 12( }: f4 N- u9 T+ {" B4 V
01:19:23.926 : en:Chapter 13! J" n2 T  ?2 q: n* o/ h
01:24:46.540 : en:Chapter 146 e! @' h8 {3 W3 L
01:30:25.337 : en:Chapter 157 I8 F" _1 _* m: @6 h4 }: ?
01:35:24.928 : en:Chapter 16. b6 M$ l' F6 h: h4 ?. n, q0 G. O
01:39:33.342 : en:Chapter 17
7 _) a! i3 b/ b1 k7 a4 c! `01:43:04.220 : en:Chapter 18: N( x6 {0 ?9 I" `, U& B7 a; R4 w
01:48:54.695 : en:Chapter 19
; Q* }+ d) Y& _* K& u01:53:38.812 : en:Chapter 20
9 C* T, T" }& D3 s; u
2 p; e) x* p4 yThe.Invisible.Man.2020.720p.BluRaycd.x264-YOL0W2 V% E1 m% I% y
( L2 k) w) u; G# O( {
Date........: Fri 05/15/2020
4 X7 X% U5 R4 }7 m) U) bSource......: BluRay; v! P' t7 l. F* R* a% Y) t
Runtime.....: 02:04:23.1560 ?; f# g$ Y+ X9 Z% w* y3 v
2 k+ d; t6 e. K% R% e/ ?
Video.......: x264 @ CRF 14.7. g; V- E; l$ S4 c$ X, f
Resolution..: 1280x536 2.40:1. a7 M- C* W6 V+ A! W% M+ _
Bitrate.....: 5929 Kb/s# j6 H2 g7 q. L- \
FPS.........: 23.976
, P! M, V) g6 T# E& e0 L- I) U; ?  tSource......: 27660 Kb/s
4 u  A* @# s7 r5 D5 N" \
0 g3 X. Y) U! Z( C0 }+ tAudio.......: English AC3 5.1 640 kb/s- K: ~; r* t9 T
Commentary With Writer/Director Leigh Whannell AAC 2.0  f! Y5 K0 A; c$ F3 |& v" i
) e8 L- G! R( _6 M& G' K& X1 p4 [
Subtitles...: English Spanish French
  Q4 T5 p& ]1 F- M  Y9 D4 a% S( M( x, z1 t' X3 @8 c
Size........: 5977 MB
5 z3 i, n, |8 r9 m/ s7 y# Y( |$ j
7 }$ E0 _" Z7 H  H6 S2 FLink........: https://www.imdb.com/title/tt1051906/- E! p- [, A& V
- W. c3 q  W, O7 W7 W6 u: T) g
Note........: El hombre invisible!

( |  I/ ^+ \$ G/ A% @8 _
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

716

帖子

3317

积分

Sponsor

金币
584 枚
体力
1378 点
tto138 发表于 2020-5-18 19:31:53 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!" L( y6 ]) I& y7 [, O: Z
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
$ h5 ]$ p$ ?7 L  D! ~

0

主题

79

帖子

405

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
254 点
Jmoren 发表于 2020-6-13 23:32:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛勤努力

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 19:52

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表