BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 993|回复: 11
收起左侧

[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB

[复制链接]

5900

主题

6246

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
5005 枚
体力
26692 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2020-6-24 18:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
' }" K% q( ^. e; H9 C
" W! E$ d, E6 y# ]# y' _5 B 01.jpg 8 k0 v/ U+ Y' l0 U

  S1 w; Z0 v# Z: P5 A) b3 r◎译 名 隐形人/隐形客(港)/隐身人; R; t2 q3 r( ^+ X* z6 h1 e
◎片 名 The Invisible Man
* R$ d& o; l6 @( g◎年 代 2020
, R& B( I, G1 E# t◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国# K( h  l+ p: j+ D. ~. X* x& t2 J2 ~
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖. V* h/ g3 C! L- J
◎语 言 英语
/ Q3 N. T) _. [+ K' }0 G◎上映日期 2020-02-28(美国)# o8 d7 Z4 T! `# v
◎IMDb评分  7.1/10 from 110,489 users
- [9 J2 [& U! B1 {6 n◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/
7 A% J6 O: J. p& b' l◎豆瓣评分 7.3/10 from 121,597 users
2 V& O. R1 E4 P2 i1 L0 a7 V6 |◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/) x* q7 w/ o7 S: [+ N
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
0 N2 n/ L/ f) q+ A" `+ u◎视频尺寸 3840 x 2160! T5 w/ ?. Y3 Q) w  v
◎文件大小 1DVD 73.38 GiB
4 w4 i; ]0 o/ C◎片 长 2 h 4 min
. u1 J: C+ O/ A! e6 \$ j. e0 z' r0 n◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
; i! h) X7 H% Y4 R; \: Z◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell ) s/ l: _+ p5 }" q
     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells( I5 j# }6 d, m5 M; a* j
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss, M& w  K, O# Q" D+ x" ?
     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen' i  U6 M6 T* q; S. x
     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge+ r8 S) [" A5 E
     迈克尔·多曼 Michael Dorman
! k7 K, x' O1 z+ B: b     斯托姆·瑞德 Storm Reid
+ j% j3 q  U( }" ~+ y4 f     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie* G4 a( L/ }0 h. N3 S
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer( @, a4 K: L* \8 K3 |, L' q9 F+ v
     瑞妮·林 Renee Lim
3 o/ p# z; r7 I% I( T3 Y! w     布莱恩·米根 Brian Meegan
" t& l0 ^) p0 r9 ?  L, K     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
" @7 C1 h' v( G- Z) o& n     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
1 V9 ~  W& B1 _     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
! V, Z, R/ S; K3 s& v. K     萨姆·史密斯 Sam Smith( f9 ?9 X; F% P2 i5 r
     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
- B* R- L& b' k: a     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton
5 y' j6 h! ^" W' @4 {     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong% ]8 K* A' A9 m: Y5 O! ^
     阿玛莉·沃德 Amali Ward8 _, Q8 A/ o/ j* G
     迈克尔·诺特 Michael Knott  Y" J4 j* l. T  W5 N( U2 R, w
& o' F' l7 c( O2 L/ l1 T" ~
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情" k4 X5 _* {, O  x! s

7 _( E5 |! X7 x" w◎简 介  ( [" H) x) _& Z

9 I, c* J0 M$ v* z7 `8 M9 l( g 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
* Z' K" R/ c! G+ |' V( \- g+ l: H3 d
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。7 k$ U& c$ N, s" W1 @8 D

3 p( V' P2 R! u% ]# n" l; c! Q When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
' i& \. \" C' F; g' _) R0 p6 T
Video #1( }! {: C4 a' S8 T
ID                                       : 1
' Q& M+ c: k. ^  R# j; M8 WID in the original source medium         : 4113 (0x1011)/ K/ z4 B, Y! ]  ~; ~% o
Format                                   : HEVC( r/ t8 I: v9 Z6 [8 `
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding2 c( s7 J/ }8 P
Format profile                           : Main 10@L5.1@High9 I7 S6 G1 y& F: k# W
HDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
0 ]; @3 D- }# @- K5 L3 K5 yCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
5 ~( a: @. u1 K  R) i7 ZDuration                                 : 2 h 4 min
' X# K2 y4 z- T0 S. `9 [Bit rate                                 : 67.9 Mb/s
$ w6 _. Y- L2 J; ]) dWidth                                    : 3 840 pixels" \$ Y. P5 g+ C) L4 Z
Height                                   : 2 160 pixels+ O0 @* ^; ^# R: t
Display aspect ratio                     : 16:9
- ^9 R' r. v% n; P6 ]Frame rate mode                          : Constant; _! j- _) M6 y
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS* a  R. q) u+ \, u* T& C
Color space                              : YUV
5 P7 Z3 Z* l) A# I9 T$ TChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
( K) ~( d6 F+ @  O* DBit depth                                : 10 bits* t8 d6 w/ d. R2 v% c  R2 A6 ]* j/ f
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.341! S/ R  u& c& a' F4 \( X# S' H
Stream size                              : 59.0 GiB (80%)" E3 M4 T' t1 b. O. c8 w8 `
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
7 C8 O# m! ?  R0 |Language                                 : English2 }4 X4 w8 [( ~, J
Default                                  : Yes) P" y) {+ x0 a: F1 n! {
Forced                                   : No
3 q' ^* A; N! s5 m' ]9 N* k. VColor range                              : Limited4 U7 X( ]! l; X
Color primaries                          : BT.2020/ P& S! [( W5 X
Transfer characteristics                 : PQ2 i8 w  A3 D) t: H, N3 H
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant% F' y$ o0 v* g
Mastering display color primaries        : Display P30 C5 f& _! L0 q; S. s
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m26 M7 N0 }" D* F9 P. M5 P
Maximum Content Light Level              : 249 cd/m2
7 O: [, w* M) l, F- ^* ]& QMaximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2
  J9 Y% a: t- dOriginal source medium                   : Blu-ray/ r4 R0 E7 X3 }/ Z/ o, ^
/ c: B; D8 p( d& l. Q; ^
Video #2% L  S8 l1 ~/ P$ b
ID                                       : 2) G* w- b- o0 F7 s/ C$ n3 }. j
ID in the original source medium         : 4117 (0x1015)7 T" ?3 ~/ E$ R, F
Format                                   : HEVC
" G( H" q! S1 F# Y4 n& nFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
! f6 X  b/ D% `/ m( }  A8 {Format profile                           : Main 10@L5.1@High
3 a. V" W, A. n  R# }) mHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
* H! C3 U4 e0 w* z1 ^6 A" {) S# bCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC  Y+ O. d: J  B& n' E0 u  L
Duration                                 : 2 h 4 min) r& _3 J  U  }: k: d9 U% b) D
Bit rate                                 : 7 081 kb/s% c3 R7 C- b. ~$ M+ L& o
Width                                    : 1 920 pixels
4 \0 y5 n/ L+ w; c7 D  b# ?Height                                   : 1 080 pixels
) Z9 C6 p9 j* e7 ADisplay aspect ratio                     : 16:9
8 y) \$ t- m/ _2 V0 BFrame rate mode                          : Constant+ Y; Y- l7 p3 R4 w
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
6 @$ R: q6 i/ c' rColor space                              : YUV' h) P0 h& o% h5 I& N, ]; o+ K
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
3 [2 L  G) Z  [" t8 H& L  u5 j* cBit depth                                : 10 bits+ U  N% |/ y- k' n; q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.142
0 U$ N+ h$ J2 y0 N% |Stream size                              : 6.15 GiB (8%)5 S8 _3 F5 I' m! M9 x
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 u/ j* y- B: A; S2 P, s5 G
Language                                 : English0 J( x0 R7 \3 |, z6 v
Default                                  : No
6 N; g+ }" J, ~* k6 S3 LForced                                   : No
7 `0 O5 n7 U3 F3 `- wColor range                              : Limited  r# `7 [( r: f2 R
Color primaries                          : BT.2020
7 l% H0 L' t% XTransfer characteristics                 : PQ. `) N2 T. [! v7 {0 `
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant& K0 j7 @2 p. Y+ ?4 ]. j2 I
Mastering display color primaries        : Display P3
( a! l. X3 G% d' S1 RMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
0 ]! O" r, ~* m# rOriginal source medium                   : Blu-ray
3 [6 f' m  B% y; O7 w# }/ f
( K1 I, [8 l. ?) u' hAudio #1
: e! i! C( Y1 f; O$ ]ID                                       : 3
4 _1 P( h9 B9 ?* FID in the original source medium         : 4352 (0x1100)2 L! w- y# ]8 m
Format                                   : MLP FBA 16-ch# X* Z( W5 I  {7 i* K7 `
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ j' f$ D% E' r, g* v% }6 q& b
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos+ x, F- b$ o- d' [. ]' ^9 Z
Codec ID                                 : A_TRUEHD
  W8 \# m" h: d2 q" iDuration                                 : 2 h 4 min
+ u4 k) r/ z$ y# V8 l! iBit rate mode                            : Variable% J- c* r6 y3 I  J* [5 q0 U  O
Bit rate                                 : 3 050 kb/s
. s" g' f3 U6 U5 J7 eMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s6 {( {. B) s4 E0 k3 P) G
Channel(s)                               : 8 channels3 s4 G% V2 V" W* m" \% s3 Q& p
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
" y$ @* O1 T4 O! MSampling rate                            : 48.0 kHz% x" M" s& {' J1 v: t
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)0 q# T5 N/ D$ v1 a
Compression mode                         : Lossless
2 v5 |6 l  l0 h& l3 AStream size                              : 2.65 GiB (4%)
+ S( X3 r' w) L8 ]$ KTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: ~. N2 O+ p* v3 i* b: Y( X; r" ^( x
Language                                 : English( a# {$ E8 \9 p( f
Default                                  : Yes
1 g- b/ k* ?: n8 w' R: TForced                                   : No
  E/ ]& ]5 w. gOriginal source medium                   : Blu-ray
+ S6 c5 c3 C3 x6 z' rNumber of dynamic objects                : 11
8 [. D" a) D+ F( W5 S+ B2 ?- uBed channel count                        : 1 channel) h& p. b& ^. z4 X
Bed channel configuration                : LFE/ k" \+ q2 q2 L4 W: J8 G# i5 K

" S2 S8 G! e, PAudio #2* j$ R5 E, I5 I2 j1 Q/ d$ C
ID                                       : 4$ |2 g5 t# m$ I+ o0 ^* B. W
Format                                   : DTS XLL
8 c' Y$ q6 ?4 ]8 HFormat/Info                              : Digital Theater Systems( J& Q0 t% b) v
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
1 R7 K2 ^  N% j5 R/ f* z; jCodec ID                                 : A_DTS
! [* R9 j8 A1 P, p3 ]0 k" k, NDuration                                 : 2 h 4 min
5 h% q) L+ n* u7 {" K. c4 fBit rate mode                            : Variable
) Z9 ~  c% e8 m+ M7 tBit rate                                 : 3 833 kb/s3 c% F5 e. v) N0 o; v6 j& T/ s
Channel(s)                               : 8 channels3 U1 ~7 T# ^9 i- n7 J" ^; ]5 G
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss" q% o( }- h$ N: G
Sampling rate                            : 48.0 kHz" h  z/ @) ^( }; V) A/ c  q
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
1 @% x% e/ m. ~: N; J* Q3 mBit depth                                : 24 bits+ g0 m7 b- C0 E5 `# a& W2 S! o6 [* c
Compression mode                         : Lossless. ]) S# C; Q* Z2 X
Stream size                              : 3.33 GiB (5%)* b) E! H+ _/ [  v8 l( `3 n/ l
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT8 Y3 [7 ~! }8 U  X( W' a' O- q, H
Language                                 : English8 R2 c3 F1 X. ?2 g4 m& v. j
Default                                  : No
1 D+ _. s$ A# l! I% P( U- [Forced                                   : No
; P0 s4 i: _) Q4 s
4 R) o% F# p* S  X) HAudio #32 @6 U9 q9 ?% y. s. }' \+ u
ID                                       : 5
- U9 x2 ?3 d/ \! V8 pID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
3 s: H& ^8 i: N& t3 |4 bFormat                                   : AC-3% k1 o: p$ E/ w0 ^) n6 x. \
Format/Info                              : Audio Coding 3
  {! T: x) {) y$ }5 bCommercial name                          : Dolby Digital$ Z4 B  [) [5 n$ M
Codec ID                                 : A_AC3+ ]+ }  V. A+ y9 [/ V+ l$ ~7 P( H3 F
Duration                                 : 2 h 4 min
: d% t4 f% z! e; k# h8 B: ZBit rate mode                            : Constant5 ^) F8 Z; Q2 G- W0 ~7 @& c
Bit rate                                 : 448 kb/s# k! X( F) s; b& x3 g2 b
Channel(s)                               : 6 channels
1 p! A* E0 F9 M) `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs# m8 ~) h* y8 R  b) v" v& B1 _! q% x
Sampling rate                            : 48.0 kHz$ T" J  v  E# O
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 z' P- J& U  A% hBit depth                                : 16 bits& K" I$ S3 D1 i8 s+ r
Compression mode                         : Lossy
0 F) o, e( i% j8 R, G# M+ n8 sStream size                              : 399 MiB (1%)4 R$ U" Y2 B+ ]( A- D
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT2 O9 t+ C4 G4 L
Language                                 : English) K( D  c2 {( q
Service kind                             : Complete Main1 j* `9 i6 K! l, ]$ x/ J
Default                                  : No
* W% d' X+ O) T5 IForced                                   : No6 {7 J3 W7 [1 u; D6 b
Original source medium                   : Blu-ray2 i" x# s+ P2 B% r- N# H% ^
4 w7 {2 _! T' y8 Z/ L% I+ k1 `7 ~9 K
Audio #4( F- W! p1 c5 r0 M
ID                                       : 62 ?! Q. V+ ]' J; E. E( d! y. p( Y8 }$ r
Format                                   : E-AC-3# V; k, k% g1 d# n* f) x
Format/Info                              : Enhanced AC-3
4 \2 E; B+ [* k: Y- B) U' s" ICommercial name                          : Dolby Digital Plus% m4 M0 o- j. F  m) x. _; F
Format profile                           : Blu-ray Disc
  ^3 j! y1 }; p+ p7 \$ U1 g  l4 uCodec ID                                 : A_EAC3) [" b3 B0 M4 W" d& b1 z  u
Duration                                 : 2 h 4 min
3 {& r0 {5 ^& F8 E/ Z1 bBit rate mode                            : Constant
7 E( C; u# B% M' Q% XBit rate                                 : 768 kb/s
% t6 W- N  [: {- y  Y" AChannel(s)                               : 8 channels  g; T, h* R/ A3 V+ e# X
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
! z# B# L; m4 o6 aSampling rate                            : 48.0 kHz  s- ~7 w% `0 Q9 `8 C
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, p/ x7 X; C: w0 r1 ACompression mode                         : Lossy7 R4 d. g  V$ H
Stream size                              : 683 MiB (1%)# R! d3 l. s% r: W) w
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, ^9 M( ^7 }4 [( k$ c
Language                                 : Spanish/ ^) k% j  E! p3 Q/ X; t7 Y
Service kind                             : Complete Main! i1 W# q" t2 S  ~/ x% q' h" {# ^5 F4 V( V
Default                                  : No, d( k) q, ]8 l1 c) _" B
Forced                                   : No' l, S" p, \1 V5 ]& @7 _) N1 v

" n& K3 ?3 j4 Z, ?Audio #5
2 n! ?1 `: q0 V5 yID                                       : 7( j: Y( z! F# B
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)$ x- K. ?4 _6 O9 V% @
Format                                   : AC-3! z  i5 h6 U2 j' y( n
Format/Info                              : Audio Coding 33 b2 k1 z0 `- M6 \8 }" G
Commercial name                          : Dolby Digital
4 @4 _* V* o! m- e- S3 m1 j# H$ e0 SCodec ID                                 : A_AC31 J1 C( k$ w  M! H1 P
Duration                                 : 2 h 4 min& {: B! o; Z0 D! o. H. H
Bit rate mode                            : Constant4 y  P/ r& F6 g
Bit rate                                 : 448 kb/s6 @4 k+ o* \$ T" H! X& `
Channel(s)                               : 6 channels% x" `( h1 F3 W4 v- T+ s6 v" G2 X; F
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 A7 _2 E- U; v1 Y" c% Y0 NSampling rate                            : 48.0 kHz
2 J- K5 V/ Z* ^4 T# i7 hFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 ]8 O5 q7 G! l2 U% E( d$ jBit depth                                : 16 bits& n9 x& I4 g3 x0 p3 N2 ?9 O
Compression mode                         : Lossy. p- }! X! p8 m
Stream size                              : 399 MiB (1%)
( \9 f; z- v3 e# t( T( v9 l6 ZTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* c3 R- f" r% c. Y+ Y
Language                                 : Spanish
# c: p: a2 e/ E: HService kind                             : Complete Main% A: c" L. r1 A
Default                                  : No' h( B; f/ R5 q
Forced                                   : No( X6 r+ i2 L3 L' v
Original source medium                   : Blu-ray0 f0 @- n8 [$ X8 N1 ^: e
& w$ [& N1 A8 Y" ~6 g% J9 Q
Audio #6) ^' k: U9 B2 |5 Q( Z- ^
ID                                       : 8# A2 p0 v, _) H
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
2 r/ c: X5 ?5 X' {Format                                   : AC-3
* z; x% O' t  M8 g5 V2 Z* _6 _Format/Info                              : Audio Coding 3% r! `9 v* T( [5 K) Y# e
Commercial name                          : Dolby Digital8 f2 Z7 O! D" N/ j
Codec ID                                 : A_AC3
! g! k; g$ T2 f& cDuration                                 : 2 h 4 min
! T$ v2 u$ O- C; Q/ ?8 Z7 A4 FBit rate mode                            : Constant) r" m% R+ w$ @/ t# P( f
Bit rate                                 : 640 kb/s9 A8 @- ?# {) G( ^
Channel(s)                               : 6 channels9 L2 E2 z5 z# H
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
) s) [- _  @  E" `" nSampling rate                            : 48.0 kHz
" a# X( i; p5 r4 o" f+ b3 v4 f2 @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)1 y  D2 W# _/ r7 I" y
Bit depth                                : 16 bits
: J9 |, i: x" O7 d7 l+ dCompression mode                         : Lossy
. N4 o+ P0 p) l  m& }# P3 @Stream size                              : 569 MiB (1%)- A! W/ t) X9 o: u: m
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ u' j$ v: a! ?2 y3 LLanguage                                 : French
/ {* t9 l0 o9 i2 V1 XService kind                             : Complete Main
( S9 R- T7 k9 F: T  |; r( fDefault                                  : No
, ~6 {- j4 q: }( ~Forced                                   : No
: O- N) D& b4 T9 B( Z' Z$ w5 OOriginal source medium                   : Blu-ray. U1 C& Q5 n6 O( y9 A$ c& ^, n

! t8 R8 Q) S# wAudio #7( K1 r9 B9 Q; g+ g" s
ID                                       : 94 q9 y% d/ W) R6 T7 e
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
8 |( _/ g5 F7 Q; UFormat                                   : AC-3* G& w0 C3 Z/ S  h; @# i
Format/Info                              : Audio Coding 3
+ }3 n7 U. e2 \- u" c; kCommercial name                          : Dolby Digital
7 q, R3 U( y" S  ~* F, i9 t7 v% sCodec ID                                 : A_AC3* W* j8 \/ m! w8 W
Duration                                 : 2 h 4 min- @: P2 K! [3 K
Bit rate mode                            : Constant
" D, E* J, E  {! z: N" f% L1 mBit rate                                 : 192 kb/s
5 W) S# H3 M7 v2 B: O: q" ?Channel(s)                               : 2 channels+ S$ m4 s# X! }# t
Channel layout                           : L R) W. q9 i* n$ E7 d3 r$ q3 ?. O
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 u! H6 Q" p) [/ H7 [3 q& ~Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# s& W6 L' D1 e! n4 gBit depth                                : 16 bits
% L3 Y( C, [$ d8 L# ]) [Compression mode                         : Lossy
; |+ d$ m! Z5 h  `( _" V3 |Stream size                              : 171 MiB (0%)
) J! T; L0 U- [8 `- xTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT1 f4 _7 x% ~& A" Y5 g
Language                                 : English) l) N  y& i! h) ?) Q
Service kind                             : Complete Main. N8 o# j8 c4 L7 E# a- h/ y8 v
Default                                  : No  C0 x2 y7 d& e! B) I
Forced                                   : No
& g3 K( E( v! Z& I6 B4 tOriginal source medium                   : Blu-ray
& _5 p% X7 s5 N4 \5 k" Z
# a9 i7 t- v0 Y. ?* V" l- FText #1
1 z! x6 L; Z6 J9 FID                                       : 10! u! [: ~( ^1 N/ ^$ k! P; W& L
Format                                   : UTF-8( ^/ F( t( `9 Z( G* a' M
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& G" ^7 X( p; w7 ]) O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, I1 N1 m* c" [/ z- D5 Y' ^Duration                                 : 1 h 49 min6 m5 F. \9 v' Z' D$ {
Bit rate                                 : 32 b/s
# n( y( j0 `5 v5 J. O; K5 O9 _Count of elements                        : 866, x& _+ @6 i- H+ u- j
Stream size                              : 25.7 KiB (0%)
/ g) a% w: Y  l, Q- aTitle                                    : English-SRT
- @9 `) h! J' LLanguage                                 : English
# H+ D5 e; |8 {: r' i' j* u, xDefault                                  : Yes
  e/ T/ c2 _2 ^% m9 V7 b) ?Forced                                   : No0 I3 @; b! l1 e
! e, }) I7 O* z$ t1 `, R8 Q0 Y- _
Text #2
0 s0 @5 P6 F9 w) XID                                       : 118 o, M* }6 a+ }/ T
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
9 M5 S  l# O2 G8 f" ZFormat                                   : PGS( b) {, z' p" p% Y# z
Muxing mode                              : zlib
; L& m" z7 N3 V: WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 ]+ I5 C3 J+ _% B* HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  g' E! G5 G9 t% H0 o: c& Z
Duration                                 : 1 h 50 min
  p7 F; a/ m$ }, JBit rate                                 : 24.4 kb/s
- C# L' H! w  W% LCount of elements                        : 2096+ [6 p1 Q8 W6 b1 E! l3 c
Stream size                              : 19.2 MiB (0%)
& w" n& z. f0 sTitle                                    : English-PGS7 \4 p; l  A3 E8 ~1 k6 ?+ t
Language                                 : English9 W* [$ j% ?: @4 }: D6 e) b
Default                                  : No
' Z7 w9 @) J) }7 K! ]; s7 k" wForced                                   : No
/ N, B, K/ d1 [! z. c& `Original source medium                   : Blu-ray: b4 }3 Z- O$ k# e: z- H2 W
# g# l2 ~6 B  y$ D
Text #32 S6 V! j% T9 k5 l
ID                                       : 122 m5 x; [5 u- A7 l4 }/ [& z
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1): V1 o- F9 i" R( A6 n$ q8 w
Format                                   : PGS# Q1 x8 L* X- T4 {
Muxing mode                              : zlib
, x) n; f/ [1 H' C1 Y) gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 P5 ], r7 p) t& GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; _+ z( K- K) |* V* i" q8 m
Duration                                 : 2 h 3 min
  O' n9 F) N& ?7 ?Bit rate                                 : 17.0 kb/s
( t' e5 n4 O7 x" e$ ?5 dCount of elements                        : 1792
  D1 q2 {. x) CStream size                              : 15.0 MiB (0%)
5 R' I& Z' q( ~Title                                    : Spanish-PGS& q4 w! A& Y% o5 F) S
Language                                 : Spanish
  U* e5 W. e* g* M' z' M" {" ADefault                                  : No
( n# J: Z* s  W) kForced                                   : No; P! L0 {- X. s# S
Original source medium                   : Blu-ray. P( |" b$ e' O$ [1 `! |

; q6 E9 m; A2 F0 U# lText #4
- w0 ]+ T. Y$ \8 EID                                       : 13
1 {# p( I3 p* l( e0 T. [ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
! A" Z- Y" n. O9 b3 ^Format                                   : PGS
8 Q, x6 `# Z( I0 {Muxing mode                              : zlib8 R! x7 J; V& H8 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 b; }+ \( L% i5 {# k: q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 O- i: O, D" ?+ L- V
Duration                                 : 2 h 1 min
  ]; d& a- I- _; @  F( \Bit rate                                 : 18.9 kb/s3 R; f1 C/ }# Z) }5 C( h. t
Count of elements                        : 1752- V: |7 a( K2 X* M4 J
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)9 m: }1 m2 V2 I( G: d. P8 S: C
Title                                    : French-PGS7 y, V2 T- w: O+ Q: S
Language                                 : French1 ^0 H' I6 @" L  P4 x/ C. _. [
Default                                  : No. O8 H: r0 A% I$ F' Z* N# ]  a
Forced                                   : No+ ?9 I" M  ~5 K% w* o3 O" C
Original source medium                   : Blu-ray$ I5 \: ?7 d; n- U; \$ A& }

7 H& R# h& M% S( i  w* gText #56 V+ P  l) f7 g4 J3 G& X
ID                                       : 14. A' _$ U( ~$ x. V( H
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
7 V% Y% N+ Z8 ]" g2 T3 BFormat                                   : PGS
1 o( u; w0 X% P5 a( JMuxing mode                              : zlib# ^: P4 L9 }1 S- e! g# ~8 C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 T, J3 Q, p8 z& \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% [# H3 d  d6 _' t" |" f+ _
Duration                                 : 2 h 3 min  K: ?- P* g2 |; z5 u
Bit rate                                 : 610 b/s" T4 H4 E3 ?( ~1 H' o
Count of elements                        : 52$ _, e, a3 t( \; n
Stream size                              : 551 KiB (0%)
* b. u: n/ @6 {% @+ c( ], lTitle                                    : Spanish-PGS
! B2 J1 X' R- V4 B/ yLanguage                                 : Spanish
* I; C2 P/ Z6 q9 i7 f% eDefault                                  : No" P% C7 ^8 y5 Z
Forced                                   : No+ l( F) W6 q1 [  o( |- F
Original source medium                   : Blu-ray
) A5 s' Y/ n6 r- X) S
) z8 N2 ?' W" k8 C, [1 z* zText #6
. J8 O5 J0 }5 C( YID                                       : 15
' R; ]% h; m; M  ^% x8 }2 k4 BID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
* [+ ?1 N+ d  L8 C% UFormat                                   : PGS
3 \# j# n0 e/ p! u( MMuxing mode                              : zlib
' i# z9 Y4 B! ^; v& |# ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; E3 ^. n/ F4 d' u. o5 a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# i2 G- c# S, t8 p2 M
Duration                                 : 2 h 1 min
: b, c/ `4 Q1 M2 ], k1 ]4 @3 @0 `Bit rate                                 : 654 b/s4 j  _- z, ]  Y; @8 r
Count of elements                        : 44
) o  p& b  V" Q; HStream size                              : 582 KiB (0%)) B% `' D& n8 }, u% K
Title                                    : French-FORCED-PGS
8 b9 Q% N5 ^# i! O3 L) e$ \Language                                 : French1 m' V9 s. C+ N3 p3 ~- ?) W! f
Default                                  : No" Y/ O4 k( Q) ?  \7 Z' o
Forced                                   : No
& @0 d% ^) W. h1 n1 a( cOriginal source medium                   : Blu-ray+ v; }! g0 n1 }5 y& S7 }
* h' ?. |4 S' @
Menu' B! V7 d& h- D+ O  G& Q. J
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
; P2 w" d  p  M( I00:11:05.748                             : en:Chapter 02$ |2 P% s1 @* j. Y
00:16:08.884                             : en:Chapter 03$ Z# k5 l4 ^! b* G1 V  m$ ?# N
00:19:16.321                             : en:Chapter 04
: v9 D& ?$ h  P& [! {' X4 ?! ]. k00:25:27.609                             : en:Chapter 05; r7 r4 G* G# s, M$ u8 x
00:35:51.858                             : en:Chapter 06* A/ R- l5 q/ o$ [& H3 n$ t
00:39:50.179                             : en:Chapter 071 H. b/ e5 N/ l. T+ \
00:46:35.459                             : en:Chapter 08
( }. I* C2 d5 K, U  B5 l00:52:41.783                             : en:Chapter 09
0 z4 @; F0 h5 p; I6 C01:01:21.678                             : en:Chapter 10
, D. X) q8 H. U- @, _2 h01:08:59.426                             : en:Chapter 110 l1 {' Z( Q; ~) c& v- D. M
01:14:49.735                             : en:Chapter 12$ H" K2 O* M: [2 J6 }
01:19:23.925                             : en:Chapter 13
4 t' F( N3 R. ~01:24:46.372                             : en:Chapter 14. r- l0 B% A/ U1 l: i
01:30:25.336                             : en:Chapter 15
4 B- t* v5 q, f( a; E! P) s01:35:24.927                             : en:Chapter 16
# a  t. F' z% Z  `! G01:39:33.300                             : en:Chapter 171 z1 N1 Y9 ]0 K
01:43:04.094                             : en:Chapter 18
, d$ y. I+ {! O' B2 o+ K) N01:48:54.319                             : en:Chapter 19  i& N3 N# S$ S3 ?- O
01:53:38.812                             : en:Chapter 20
, c2 X: h6 @3 U/ Y8 D  j
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

15

帖子

169

积分

Sponsor

金币
105 枚
体力
28 点
QQ
tsy965 发表于 2020-6-26 21:46:43 | 显示全部楼层
么好的帖子不回对不起自己!1 J( ?: {% O3 }; z* P# g% M
5 c6 J" d9 T% T; LBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

78

主题

4342

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2462 枚
体力
6237 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-25 16:43:14 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
5 T& c) s4 @1 ]! D7 K' t& QBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

283

主题

735

帖子

4251

积分

Sponsor

金币
303 枚
体力
2433 点
zhangwenbin 发表于 2020-7-5 10:12:23 | 显示全部楼层

* C& ]* b5 Y8 p( B+ U1 c[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB
蓝光论坛里

751

主题

2495

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2571 枚
体力
5668 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-2 01:30:25 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
3 D/ |+ u8 g' a) I+ v8 I8 u# oThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
, g* Q( t! H5 R1 K8 I3 _

0

主题

183

帖子

1437

积分

Sponsor

金币
248 枚
体力
767 点
XN15 发表于 2020-7-2 23:23:57 | 显示全部楼层
21座桥/暴走曼哈顿 [4K蓝光原盘] 21

0

主题

127

帖子

670

积分

Sponsor

金币
131 枚
体力
281 点
leo2491cn 发表于 2020-7-4 08:42:20 | 显示全部楼层
没有看明白,我是菜鸟,不足之处先请多包涵!
) r5 X" w0 b0 ^: e  iThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!5 K; [: d( q' p) M% Q

0

主题

15

帖子

241

积分

Sponsor

金币
114 枚
体力
95 点
zwzw4 发表于 2020-8-29 21:21:25 | 显示全部楼层
我想下载了看看效果如何

1

主题

68

帖子

403

积分

Sponsor

金币
117 枚
体力
146 点
skyewan 发表于 2020-9-11 13:32:35 | 显示全部楼层
2020作品,我怎么这个题材一直在盘

9

主题

441

帖子

2973

积分

Sponsor

金币
188 枚
体力
2082 点
jmlove008 发表于 2021-3-15 23:18:16 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
* B3 }2 C6 b2 wAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
3 ?. C2 X% m# q/ v

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-10-1 07:06

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表