BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 116|回复: 6
收起左侧

[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB

[复制链接]

5371

主题

5726

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
3693 枚
体力
25321 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2020-6-24 18:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.* a  X. p6 o  b

+ z0 K. L. c$ O4 z! t+ R 01.jpg
9 L# q0 P* G, ]( a5 F- r1 z0 R/ b
4 x% _; h0 B# \◎译 名 隐形人/隐形客(港)/隐身人
, }# _& L7 P* C% V◎片 名 The Invisible Man$ }; y8 U' \0 O
◎年 代 2020
3 g! f! V. A3 e* f◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国5 j& A& q! H7 u& {' h& X
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
% Y/ n. S& `+ `, `2 \1 w◎语 言 英语
& q. ~- h- b2 E; i0 d◎上映日期 2020-02-28(美国)7 F$ M* o7 y: L+ X
◎IMDb评分  7.1/10 from 110,489 users
: a% K, z, R, Y1 }- Q6 w◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/3 X2 r+ L" `' H0 g/ \; ]+ n- u
◎豆瓣评分 7.3/10 from 121,597 users, K- X( i. d3 m; W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/
& J+ i, u3 B/ `: W! H. P# j. D◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD4 b4 J  N6 O/ @# o
◎视频尺寸 3840 x 21607 G5 [# T. i. b2 g4 t
◎文件大小 1DVD 73.38 GiB
* ?1 P+ U& L0 N5 i( P  F◎片 长 2 h 4 min
6 i# C4 J, A* ?◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell3 A5 Z7 @5 B: d- K7 t( L: c
◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
9 E3 `0 L; `0 M$ }- S     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells7 n# ?: D" W2 D6 {/ A. ~
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss% V: z' }: G$ n' r# u" T
     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
; [2 z. w! d  p. ]9 G, G     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge  E! G8 L/ a% U
     迈克尔·多曼 Michael Dorman  f! x4 h# S1 u' J4 B
     斯托姆·瑞德 Storm Reid) V/ u- ^& i5 g
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie
- b( W  o+ J; m     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
1 Y/ Z( C; N1 q     瑞妮·林 Renee Lim
6 f8 \$ d$ l+ w- h3 `% W3 O# b     布莱恩·米根 Brian Meegan) l5 y4 a8 }7 t
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
# c9 b3 @/ {; [6 j3 V7 P     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope0 \$ A& b: \% ~* V/ ]- G
     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams9 F* o7 c! w/ o9 r- @) S0 K& P
     萨姆·史密斯 Sam Smith
1 O6 F' }2 z6 n7 L, V     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales8 Q5 L0 N. l$ A. K2 ^6 j
     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton( W- Z/ R2 p' A+ h, [& O. g
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong: u/ @+ D$ q7 u( u
     阿玛莉·沃德 Amali Ward
. \+ f& l( ^7 W0 w& ]% z     迈克尔·诺特 Michael Knott
. e- j- z' `$ {1 q8 `  `1 Y& T  z7 \
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情
" E% ]' s( W6 K' p! }+ ^4 x
( @) N! B' w8 Z7 k" m9 N◎简 介  ; v5 b+ d- N7 t" y

& }3 Q$ n" H. r, S 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
: n8 s, a( W9 R
9 D+ y) D1 a# T8 y 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。, f  D* l* o) p( Z! C! o3 Z

' a! ?1 J0 _1 J- t8 A3 v& Z When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.* ^4 h2 Z5 V( a+ z) x
Video #1
1 `# X% r# N; X; KID                                       : 1" q! x& K: a2 Q# T/ C% B3 ^& i
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
2 ^: p4 D9 A$ L$ M7 OFormat                                   : HEVC
7 S0 `2 k) t& p! b% T. M" ^3 zFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding0 B- {9 v: I1 x* \
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
% @/ ?: J3 c9 HHDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible- B6 E5 [8 ]. M: l; u1 v8 _
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
$ S7 ]0 O7 e! T+ }* DDuration                                 : 2 h 4 min
/ Q# ^# w& G& ?% QBit rate                                 : 67.9 Mb/s
& r) l: c/ z) DWidth                                    : 3 840 pixels! Y% T: l$ ]; K" i1 j
Height                                   : 2 160 pixels1 b$ a- N4 T' W. @1 o3 {
Display aspect ratio                     : 16:9
' u- c4 B; C+ Z7 u% }Frame rate mode                          : Constant
3 a. r0 |  v9 `4 a* j# KFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
5 ~: }9 D9 f5 Y5 {Color space                              : YUV
& ~5 H; R& s" G% I; w7 c* t8 IChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
7 d" V, G* v) U: t* NBit depth                                : 10 bits9 ], h3 W6 A0 k2 d# G1 z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.341# p; U  i6 u5 e& h. m& _+ x
Stream size                              : 59.0 GiB (80%)
' L% y! }. ]* g2 {+ u- o( YTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* G5 K, w7 g6 q! `+ e
Language                                 : English% b# v# d! ?. n9 c+ W3 R1 c
Default                                  : Yes2 ^: T; o  f' m' \# E
Forced                                   : No: y# p  P9 f) q4 C; Y9 Z0 e
Color range                              : Limited
) n8 u: J9 m9 y, c7 `0 eColor primaries                          : BT.20209 u; O: C# V5 k  L- X4 S9 M0 o& Z
Transfer characteristics                 : PQ6 U9 r2 e3 s- X6 E
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant4 m" A! v- M" L
Mastering display color primaries        : Display P3
! V2 J: v* R  r, aMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m24 G2 C7 P- o- k0 w7 A* H3 t
Maximum Content Light Level              : 249 cd/m2& y2 h* {! `* N$ m
Maximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2
5 p* q% Q4 i6 m% l* W. KOriginal source medium                   : Blu-ray& o! x8 B' {3 r* F" U" K0 d
- {7 s. \; g* v! U- m$ e* k. o
Video #2
" Y1 N( @$ S7 k. T4 H( n0 @ID                                       : 2; `/ S) Z+ b  C, X$ z2 N, [
ID in the original source medium         : 4117 (0x1015)
; J- c8 H8 q6 C3 n5 O" AFormat                                   : HEVC6 Q2 V+ l6 G+ C! j& F  Y1 t
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
# n7 ~) t5 A, G+ d7 nFormat profile                           : Main 10@L5.1@High* a. i! [, H: c" y; p' i! ^
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible/ a( ?, e2 T( ]" _, b0 H( k
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC3 c7 z2 y) h0 [; c  d: \" j
Duration                                 : 2 h 4 min3 R2 O! h$ b! G% O6 z% d
Bit rate                                 : 7 081 kb/s
9 E) c7 b5 m% j* H/ MWidth                                    : 1 920 pixels
& m: T9 k6 A* H$ m: q, uHeight                                   : 1 080 pixels7 B+ y  E( f7 x
Display aspect ratio                     : 16:9% s! i3 V, |4 D! _: G
Frame rate mode                          : Constant+ k  @3 {3 f1 v1 ~$ Q8 c# @" F
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS$ F3 i. J# i' u8 Y8 d% V1 d
Color space                              : YUV
3 v1 g3 A/ s, k$ N2 ZChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2); x! V. t6 |3 p0 ^% _2 z2 @4 @  T
Bit depth                                : 10 bits
/ q  m9 m/ Q7 T9 k+ [& \5 _Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.142# Z; p( X" G# u  w2 z6 g
Stream size                              : 6.15 GiB (8%)! i8 [8 r6 Z( `
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
7 p! q+ k- q, N: W* cLanguage                                 : English7 }" n5 t8 r7 v6 F! X
Default                                  : No
( a! w% {6 h5 z' _8 W; l& Z, J/ MForced                                   : No
, v! D2 K7 X# @/ D( Y  b; ?1 i# yColor range                              : Limited
& H& _8 `0 }% K. xColor primaries                          : BT.2020
: N& X* i8 p- b( q2 zTransfer characteristics                 : PQ
: y5 j9 M# \: W* {. O. H# a+ v% W" yMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant9 ~/ K2 ^, \( s' k  k0 u
Mastering display color primaries        : Display P3
0 s. e+ x) u9 i, [% O0 n, |Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  T2 b7 Y5 P+ L. N$ ^; c" |! I1 ^" JOriginal source medium                   : Blu-ray
2 D1 D+ a0 j* D. U9 n1 N& e" q2 g0 w$ s/ L
Audio #1& {3 R6 X2 N. G2 [, n. m
ID                                       : 3
0 u% T5 o, ^0 XID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
  A: q5 l' s$ }) iFormat                                   : MLP FBA 16-ch. K3 T/ z1 N4 H6 ]4 _
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation; f" O9 l) \1 I; S
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
" k4 H) D+ P' X1 i8 yCodec ID                                 : A_TRUEHD
8 l9 K8 Y' y7 j/ S4 }Duration                                 : 2 h 4 min  X7 ?  Z( n6 j6 c& W  r! @& h0 ^3 I  F
Bit rate mode                            : Variable
4 y$ p2 a; v5 _3 R1 C; `Bit rate                                 : 3 050 kb/s
$ Y/ P8 g/ z3 T; fMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s
/ c: [9 G7 v5 q6 AChannel(s)                               : 8 channels" s* F7 [# i5 p2 {$ C- t
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
8 g( A# E6 ?6 s+ W2 X6 RSampling rate                            : 48.0 kHz/ E) c( _, C, w
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)' [/ i8 w& d! i7 }* c" t$ Y: F2 ~
Compression mode                         : Lossless0 r! ^3 f) f0 F) U
Stream size                              : 2.65 GiB (4%)5 R/ g9 K% P, g2 d8 o
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
% D, [* w' s$ ]1 X2 I6 p. OLanguage                                 : English9 \0 ~  e( O0 {2 K/ x
Default                                  : Yes
" F2 U* q4 \8 h( T; @2 c! EForced                                   : No" Q: ]* Y& f, @/ W0 C" j
Original source medium                   : Blu-ray
8 ~6 i( y3 Q8 M! q$ K' tNumber of dynamic objects                : 116 w6 n2 F, Q1 U% J2 ~
Bed channel count                        : 1 channel; `$ {4 Z2 ^0 i  Z4 u# W0 ~) U
Bed channel configuration                : LFE4 [: H. H5 D% _9 g+ @
# x, P) ^# t( t, O
Audio #2
* i. \+ L6 X6 K% N+ B) n3 |ID                                       : 4
/ V& Y$ \' A, \) G( D$ |) A* ]8 |Format                                   : DTS XLL
4 |/ t6 C  _7 i8 V5 I5 U* qFormat/Info                              : Digital Theater Systems% X: V. d# {) H6 y8 R) [
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio! H& O! d' T* U1 {( s) F
Codec ID                                 : A_DTS  |2 R! @" W+ S$ ]+ [
Duration                                 : 2 h 4 min+ a; {) ?3 f6 y* g+ ^5 t
Bit rate mode                            : Variable
& b% Y' J5 G( b2 y& q: @' cBit rate                                 : 3 833 kb/s/ R  Q/ N3 R" h" v* L+ J
Channel(s)                               : 8 channels
, ~. g/ z2 x3 o2 W" v9 V: HChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss9 `' X. |) o/ U' E& @  W
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* K+ Q3 o! H! D" z1 sFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  B; M# ]7 L5 t1 BBit depth                                : 24 bits6 \" j& ^' O" y1 b/ d2 M! k
Compression mode                         : Lossless. J. }2 `. D6 ^+ v
Stream size                              : 3.33 GiB (5%)
3 Z* A/ }) ^$ {6 G5 w2 U9 }% WTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* J' m0 E' `' T& @7 P
Language                                 : English
7 H2 _: D7 ]9 ?8 SDefault                                  : No
( F: q! p% i# r! l" zForced                                   : No1 T3 O9 U7 L9 R( ]- F: u. _
* Z1 V+ @0 {3 M& j3 S4 k
Audio #3
$ I$ R1 R" d/ H. e& t* f2 LID                                       : 5- j2 ?% s. J" J2 G( d8 O! k
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
0 r) E- g: {) I0 T& P& {$ MFormat                                   : AC-3" _( t; {/ j+ K3 U9 G3 v
Format/Info                              : Audio Coding 3. W* Q8 z+ h( J8 p% D# v2 r
Commercial name                          : Dolby Digital
& W+ Y# U, Z0 v) j1 f" LCodec ID                                 : A_AC3
% e3 l; M$ y+ O2 x( y! v& e" R3 FDuration                                 : 2 h 4 min
1 K, c3 R. r' l* t, Q3 [, WBit rate mode                            : Constant, v' ?! }- J( D! @9 a
Bit rate                                 : 448 kb/s$ I' Q; v: I* m0 l! ^. }: @: s
Channel(s)                               : 6 channels+ ]1 n2 ^- x2 G+ O1 I
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
. v: y9 F/ p  h3 _! G( ~Sampling rate                            : 48.0 kHz
) B4 ^- @" }: k) c2 sFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 x3 ?7 f& {5 C: ]5 n! p
Bit depth                                : 16 bits9 m6 f. u9 b% l0 B
Compression mode                         : Lossy
' G/ ~& |8 N( y4 j# CStream size                              : 399 MiB (1%)( L+ Z9 g3 [' m  U
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
: H) S; z7 ]6 E2 I. A- u9 Z" kLanguage                                 : English
, J. h  U0 f, t7 Q. jService kind                             : Complete Main" X+ X# [# F: O" g
Default                                  : No
$ W0 v3 v+ ]% y$ yForced                                   : No
- p* d) w8 ~8 z4 IOriginal source medium                   : Blu-ray
8 d  n  Q) b5 _3 w! y$ y. T' \2 J4 d6 _  ?4 a3 j
Audio #4$ ~1 R- W; e" Q( h- f7 _7 U
ID                                       : 6
) H' \+ y! a( FFormat                                   : E-AC-3
; O9 Z8 O" S$ Q& \$ M: y* V* ZFormat/Info                              : Enhanced AC-3+ M) x% G, ?" n( L* d/ K& R
Commercial name                          : Dolby Digital Plus' m2 l  w. z4 s: w4 o. D+ \& S
Format profile                           : Blu-ray Disc2 F* h) g- Q9 S: h5 M* `+ d
Codec ID                                 : A_EAC3
$ M  p5 Z7 ], V9 p' \8 }; h1 mDuration                                 : 2 h 4 min
* c: n- q1 c( @, B! [Bit rate mode                            : Constant. c9 C' W3 H, s% e1 h9 S9 @
Bit rate                                 : 768 kb/s1 ~" k. M  _  R% T5 o! o
Channel(s)                               : 8 channels/ `' K3 g' v6 ]0 H6 v  I
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb( A- l7 C# N  {4 L* q' G7 W
Sampling rate                            : 48.0 kHz# b& V0 e1 |' @( [& z8 X
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 F$ c) a4 N* v4 M% tCompression mode                         : Lossy
! D& Z" \/ |7 f! e4 R/ KStream size                              : 683 MiB (1%)
8 _& D1 J( ?& ?- L, H8 y3 E1 g/ @Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ u) s9 C9 G" F4 k; C: BLanguage                                 : Spanish& E  _5 T6 ~6 b/ n+ ^( M& A, N' X9 K
Service kind                             : Complete Main/ b' y+ v5 Q' T& W, i* O
Default                                  : No
' X! r# }; R( ]2 q% cForced                                   : No2 C; l- G( ]' F1 C" |" y# ~" w
: }0 e6 X* [( V
Audio #5
8 C$ ~9 y( f5 x7 s& W3 yID                                       : 7- ^4 I' M" a/ e0 j  l5 v
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
+ O+ {3 X9 j: {* a  u: ^  CFormat                                   : AC-3
) u" z+ B" ?" H' X# yFormat/Info                              : Audio Coding 3
7 o0 A: o8 X; ~) F  ?Commercial name                          : Dolby Digital' T3 P7 `( Y% ]$ m2 |8 x: r5 W
Codec ID                                 : A_AC3
2 G$ s; _% m( KDuration                                 : 2 h 4 min
4 H& R7 C  o3 V& b8 j3 }4 p8 LBit rate mode                            : Constant
' y4 W5 S8 o" A) h) h1 s8 BBit rate                                 : 448 kb/s( {/ ]8 u5 E  v, q3 ]; t* H
Channel(s)                               : 6 channels
8 h- n) r/ u+ `/ ?Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
! B) |4 H5 ]! V* c1 B8 vSampling rate                            : 48.0 kHz
; i; x! H; b/ f6 ]& K3 ^3 m5 lFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% R# Q+ Q5 f. ?! o8 x
Bit depth                                : 16 bits
- M1 G9 Q, d; x# L9 G9 i9 lCompression mode                         : Lossy
9 q% n8 p5 F) ?1 j7 rStream size                              : 399 MiB (1%)
' D" f# A% u! l) i- T  sTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- [2 m# ]7 |0 {; T& M- {. k7 E
Language                                 : Spanish1 J) C! M, A! K- b
Service kind                             : Complete Main
- _, z5 ]3 S8 CDefault                                  : No
- P! C# p- s: u: G1 N9 ?Forced                                   : No/ J/ {6 X0 Q. G, v- {. \
Original source medium                   : Blu-ray
  e- w1 E4 r: \- x! q! G, `1 @4 e6 Y9 }! l6 I' L
Audio #6- Z6 z7 u2 \' k1 z
ID                                       : 84 M1 M# p! |' p5 }
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)7 J# k1 b, M! k8 h& d7 B
Format                                   : AC-3
4 {, @2 i- D* V4 @! Q& o0 d. D$ ]8 _Format/Info                              : Audio Coding 3
8 V6 v7 M( P# [Commercial name                          : Dolby Digital
2 b% L) a# Y5 l# d4 ^5 E% RCodec ID                                 : A_AC3* U1 V2 Y" W( c9 Y, e
Duration                                 : 2 h 4 min
1 e" O! ^; q/ S) \0 k) W( d$ kBit rate mode                            : Constant
9 q8 H6 F2 Z( KBit rate                                 : 640 kb/s
. X  {: H  [% l3 ]2 N% ^6 hChannel(s)                               : 6 channels
7 c, N* B( n9 q9 q: UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs4 Q1 K1 W% N/ ?; m' c& M. Y5 X: [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
1 b: e" U: k$ |* I8 _9 E( g: @' uFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% g9 F' W" ?( s) _; L. o' I! \8 X' U; {Bit depth                                : 16 bits$ ]3 q6 F2 O* D8 `! R9 x: g
Compression mode                         : Lossy
/ `1 p) g  l1 V" Q+ Q! @" AStream size                              : 569 MiB (1%)" R* j6 o3 N& h( N1 A! B) S
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT) p$ }& y6 A+ O  [% h% a$ ]0 ?
Language                                 : French3 O: p! M- o4 y2 {
Service kind                             : Complete Main* L3 ?  f7 C7 T& L
Default                                  : No
2 m$ A* c" `. b; [Forced                                   : No
' X. o' ~  i# p6 w; k9 @Original source medium                   : Blu-ray! z2 \) h- V$ D: d( P9 I$ A* J% w
" [5 o6 M; e4 y) d3 R1 v; [+ I4 m
Audio #77 H; R2 G' {+ N2 R
ID                                       : 9- \* D, G8 \( \+ L
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103), \6 S4 \9 R: b: g$ r7 `9 W; R1 @2 q
Format                                   : AC-3  c1 V. L8 k4 D. y
Format/Info                              : Audio Coding 3
9 F" O8 a5 {7 G3 v+ SCommercial name                          : Dolby Digital
& W1 r- A; i2 R; X6 p/ XCodec ID                                 : A_AC3
& T" r' ?; p6 w" j) t* s' c* TDuration                                 : 2 h 4 min; m* w. y2 X8 F6 b, W3 N# \
Bit rate mode                            : Constant
" g0 l8 ^6 S7 ?& J6 \; B9 mBit rate                                 : 192 kb/s
# t# i$ s* X! d+ D' S" a- fChannel(s)                               : 2 channels
% A; D% B$ \6 L' A* _9 q+ t- {$ p, @Channel layout                           : L R
7 Y- ^4 X% s4 l0 m' d; r8 X4 CSampling rate                            : 48.0 kHz
+ [( j+ T, p/ D* v& C+ y& dFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), o4 v) @& H# ]' f) P
Bit depth                                : 16 bits
' r2 v# Z9 ]8 ~# g  c6 S) FCompression mode                         : Lossy
0 a3 L, D1 z0 H9 xStream size                              : 171 MiB (0%)
2 v) H+ I% Z0 m/ y) H. x  }$ OTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. k. f5 i) s. v' Q/ c# U
Language                                 : English
' t  O+ P$ r6 m, D: v9 J5 G# BService kind                             : Complete Main
# O, f" q' w7 SDefault                                  : No
" d. r( g8 X5 y1 S& xForced                                   : No
8 `, A6 P1 P1 qOriginal source medium                   : Blu-ray
* J3 d& l1 ^6 [% E/ y6 C* t8 X8 T. M$ k
Text #1
7 v6 X3 D/ b  S9 k* G: t& ?ID                                       : 10; W+ [" o1 N. x: T* U
Format                                   : UTF-8
+ \$ s) p: ^8 i$ h- E# k8 P$ FCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8) u) h: }) E5 |/ R0 ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ |. N8 p# x9 `  U& M3 p8 |
Duration                                 : 1 h 49 min
2 N  \) _% Q2 p' f9 xBit rate                                 : 32 b/s
" K5 Q; T  r9 C, Y: \7 k& MCount of elements                        : 8662 u# b3 Z9 I- R# ]4 A
Stream size                              : 25.7 KiB (0%)4 ]/ m7 i) O0 d( w, r8 r
Title                                    : English-SRT
! Z- c$ q5 h0 S1 p7 d! ALanguage                                 : English+ O7 H1 s; c4 t+ G' r. }
Default                                  : Yes
! f- r+ p( n. A2 a( e/ u. FForced                                   : No. g& h. M$ X' j' h0 Z  ^

; d  A; X. }& m9 d- R+ _% b6 DText #24 F' @! Z5 Y" J* s9 z% l
ID                                       : 11) y+ q; A2 x' E; O
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
2 B6 d9 b  Y2 T! ?: ?Format                                   : PGS% d7 m% v9 S% I1 ?8 ~: m8 _
Muxing mode                              : zlib( u. c$ U! n9 j( p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 Z' K! V- H) l7 l+ i4 TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! r- D9 ^9 N: ^% eDuration                                 : 1 h 50 min
! [0 I  m3 b) T$ t  E. yBit rate                                 : 24.4 kb/s% O8 C+ k; R3 `. j  P8 E
Count of elements                        : 2096
+ D1 o( w$ w4 i. G8 EStream size                              : 19.2 MiB (0%)3 v* N+ K7 B  v( D% N
Title                                    : English-PGS0 W& \/ ]" G. w8 D; C' N, |' h" r
Language                                 : English
4 G  j+ k4 k, o3 V+ Z. J" UDefault                                  : No
! n$ V1 R4 n: q# m/ b- J: IForced                                   : No
9 Q1 g  U) O; s) N$ {Original source medium                   : Blu-ray+ }6 |, y) f& c" Z. L3 }, D

- y, C3 D9 i+ E6 Q2 DText #3- X, F. K# N- f9 E" [1 R
ID                                       : 12# E. S  P1 W" ?% _
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
5 i  i1 `- }0 l6 uFormat                                   : PGS
- I2 L5 @& ?; V" S- x! Z$ O4 l" `' uMuxing mode                              : zlib( M' U, `$ s0 t( f/ r# l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 J( j" S7 \) y5 ~) y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- {1 |; d. D1 t  v1 [  K8 LDuration                                 : 2 h 3 min
  D1 m" \- x4 ^* sBit rate                                 : 17.0 kb/s: F. L/ I- [0 s& j6 S
Count of elements                        : 1792
9 v" f3 ^/ o0 n) O  i' cStream size                              : 15.0 MiB (0%)6 ~3 S6 N: b$ v  `/ X0 T3 y
Title                                    : Spanish-PGS
7 Q" R- L: W# ILanguage                                 : Spanish
3 _; C6 Z, r2 \" |3 G' ^% _Default                                  : No
) e. d1 U( _9 u5 ZForced                                   : No
0 I9 ]. |1 T( k: l) X& A; N6 z9 D+ fOriginal source medium                   : Blu-ray
, x2 ]+ L' L! q8 \9 [
6 h2 y; f9 Z0 ^6 B* t! fText #4# g# W. A: F% d% T5 @
ID                                       : 13
, w; u+ g% U- P8 pID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
" T+ s3 Y9 M* C2 NFormat                                   : PGS9 q8 ~; h' g3 H  [* K
Muxing mode                              : zlib+ z( |- A5 G9 y4 K. ~  J
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& D; G, K  B# [" P( {0 t2 H' ?/ d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 X0 l! x9 y3 Z+ a3 }* j. o1 ~) V
Duration                                 : 2 h 1 min, P9 q9 @$ a- }7 @3 o$ `! y" F
Bit rate                                 : 18.9 kb/s7 M7 v, u7 c; j# t  j
Count of elements                        : 1752
1 u8 ]& U3 \/ _! q, X' }! r3 O- DStream size                              : 16.4 MiB (0%)( n' q# C# Z9 `- I, M, `
Title                                    : French-PGS" s% l" l0 g/ q" H5 k5 [
Language                                 : French4 I5 y1 d6 u$ I, `# m
Default                                  : No% b: T% C' D( i, N9 d
Forced                                   : No( t# o/ p* _7 \* f5 `, w/ b
Original source medium                   : Blu-ray
& ?1 x: d" K( J; d  Y1 `9 C) j$ A& q! `
Text #5
1 H2 L/ z# F, {# Y; `1 }, oID                                       : 14
8 D' C% X" Q$ y/ c7 ]; \2 jID in the original source medium         : 4771 (0x12A3). b2 L( T( g; ~+ E% l- P, x
Format                                   : PGS
3 a' D5 u; ], Y5 l  d0 F* hMuxing mode                              : zlib0 t3 I/ l, I8 _/ {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* J9 {5 j, k: k3 @+ L' W' v* DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ U0 _# o4 P0 i) Z. q. c3 sDuration                                 : 2 h 3 min+ B& ~7 V4 i0 K$ _+ m
Bit rate                                 : 610 b/s
1 Z) P8 {1 x4 V- pCount of elements                        : 52
7 g# d, V) U8 W( H% sStream size                              : 551 KiB (0%)
$ X  N7 u1 Y3 I. i: WTitle                                    : Spanish-PGS$ u5 b7 z2 Q1 l" ?7 L1 |
Language                                 : Spanish$ ?, N) O: E( Y
Default                                  : No& }5 ^3 R1 O- v* m  Y
Forced                                   : No
8 ]' L- ]; H1 i1 s% b% s, ^  f: ^Original source medium                   : Blu-ray+ o3 ?9 U" G, J6 {

! v) m, D6 Z$ v% }- j" a) C- |Text #6
; u' W6 T$ w1 D' w0 `( _5 NID                                       : 15
! [" L0 z: q  G5 z4 U6 |: P9 UID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)4 |$ [& j, c8 ~& L4 P* L8 h
Format                                   : PGS. m3 O- O" T7 Y# m6 P
Muxing mode                              : zlib1 }0 l+ ~8 U  w8 B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" L8 U) p( t7 a5 k# ]4 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, N2 j* \! C  w) Y6 UDuration                                 : 2 h 1 min
5 |7 W# |3 V3 d$ [Bit rate                                 : 654 b/s
; m( f3 ?& N+ o1 N$ uCount of elements                        : 44
% r2 C9 l5 s6 v1 d( Z" l( X: }Stream size                              : 582 KiB (0%)
/ @. l5 x, W4 s( U6 wTitle                                    : French-FORCED-PGS9 ]; Y  {) B: p/ j0 o( J
Language                                 : French& S2 r" z$ u& z1 i5 S; t& @
Default                                  : No3 F) t7 i* G8 f6 Z4 I! Q
Forced                                   : No
) K3 F, e8 ]  \/ mOriginal source medium                   : Blu-ray
% d/ ]- f+ O" s- f2 ^
* J+ K; }" E2 P  z/ C" J/ `4 GMenu9 t5 Q: s* Y6 @  ^* v
00:00:00.000                             : en:Chapter 01: X4 b& E) y6 x8 f+ Y5 |: J2 }$ _
00:11:05.748                             : en:Chapter 02
/ ]" i$ }+ q3 F; @* i% I00:16:08.884                             : en:Chapter 03  h. L: N6 p& T+ c
00:19:16.321                             : en:Chapter 04- a" q6 a' X7 k
00:25:27.609                             : en:Chapter 05
' A' o; |0 V/ W9 m0 _! Q7 Y00:35:51.858                             : en:Chapter 06$ ~; a; [: g/ D- Z3 q0 \
00:39:50.179                             : en:Chapter 07
, f0 O, j- S$ B/ C00:46:35.459                             : en:Chapter 08
! a' l( d: U1 n( W  e" J/ K00:52:41.783                             : en:Chapter 09) h! |/ w6 M4 f9 _! ~; l8 W
01:01:21.678                             : en:Chapter 108 w0 H- g; f$ L6 \1 P
01:08:59.426                             : en:Chapter 11: A" h; ~3 V, q: P% E$ o
01:14:49.735                             : en:Chapter 126 Z  k2 l- U6 E- t
01:19:23.925                             : en:Chapter 137 r& L. J- A% v' F3 p3 ]/ w. C
01:24:46.372                             : en:Chapter 14' {) C5 I. v. Z. T5 x$ z
01:30:25.336                             : en:Chapter 15
# d" R1 F; o8 k& ]0 \& H  D- A01:35:24.927                             : en:Chapter 16
3 I8 l; i3 j8 ?( |01:39:33.300                             : en:Chapter 17
0 L- u  w1 Q7 G9 u+ B% @01:43:04.094                             : en:Chapter 185 F* j, B! \& v; z+ F3 n8 f
01:48:54.319                             : en:Chapter 19
  \2 o3 C2 w( G% x5 e: I2 t( n# e01:53:38.812                             : en:Chapter 20
( N$ R& _/ s- V9 ]2 e' x3 W
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

999

帖子

3807

积分

Sponsor

金币
434 枚
体力
1334 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-25 16:43:14 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!% k! g- a& k# g" s2 l5 ~
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
该会员没有 ...

0

主题

15

帖子

169

积分

Sponsor

金币
105 枚
体力
28 点
QQ
tsy965 发表于 2020-6-26 21:46:43 | 显示全部楼层
么好的帖子不回对不起自己!1 J( ?: {% O3 }; z* P# g% M
0 L, k' z, a  K$ v+ ?0 r# ^) W" rBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

553

主题

1677

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1278 枚
体力
3892 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
- N, m( G2 m9 A  _( U' AThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!% D3 h& q+ |* c  t8 g

0

主题

89

帖子

527

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
350 点
XN15 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
21座桥/暴走曼哈顿 [4K蓝光原盘] 21

0

主题

17

帖子

202

积分

Sponsor

金币
146 枚
体力
22 点
leo2491cn 发表于 昨天 08:42 | 显示全部楼层
没有看明白,我是菜鸟,不足之处先请多包涵!
5 O9 p, @4 q1 U3 f7 R  n( KThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!1 e8 B# H2 ?0 X

93

主题

224

帖子

1456

积分

Sponsor

金币
480 枚
体力
514 点
QQ
zhangwenbin 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
4 N, [% M2 [2 Y" _6 z  z: x4 t
[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 15:39

快速回复 返回顶部 返回列表