BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 734|回复: 11
收起左侧

[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB

[复制链接]

5521

主题

5872

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4313 枚
体力
25728 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2020-6-24 18:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
$ @! I9 L2 u% r3 N- z7 p) y' D  G' @
01.jpg
" j5 R! h+ ]5 M9 E; S' E6 V  `9 @; k# l, `6 K$ M
◎译 名 隐形人/隐形客(港)/隐身人) b  C4 D, U: ]% N: p
◎片 名 The Invisible Man( U- R  r* i4 E4 y3 r4 F# b7 k: m
◎年 代 2020
# h* C3 L3 g4 x. m, F9 {- G" e9 ~◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国" K& K8 i: E) f3 K. P1 ~
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
8 b; ]: o6 h5 S◎语 言 英语
$ F5 T0 v& I9 w. p5 P◎上映日期 2020-02-28(美国). _. G9 _: q% m+ }; U! A
◎IMDb评分  7.1/10 from 110,489 users
: G& G! K# e9 o, O% g5 {& S◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/, ?: ?: Y3 Z* K1 a+ ?0 ?1 d
◎豆瓣评分 7.3/10 from 121,597 users
0 t, X# s$ F6 m% W" {+ J* [+ V" H( K' V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/* f4 J6 k( j; N: E. P" f0 Z4 `
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
$ R- e) G: M9 h; }◎视频尺寸 3840 x 2160
. O& k' s6 v/ O2 `* O8 @5 g◎文件大小 1DVD 73.38 GiB
. ~: g. }. ?5 o! j) L◎片 长 2 h 4 min$ b, \8 @7 R- N( B! Y* ~
◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
" U- H: I- {* m◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell ' [1 C* @+ a( e! X. d7 o2 \
     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
- i1 z! ~- O  k+ S  w◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss- ?9 G. ]$ T% ~9 C; v
     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
, i* R5 `5 f! Q9 E     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge
4 E7 p9 g5 K& q5 x0 i     迈克尔·多曼 Michael Dorman; n* B' d* w1 \7 o& X
     斯托姆·瑞德 Storm Reid/ _! n8 a/ [& {* Q
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie4 D/ L" n# V0 i/ w" b* y
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
5 d+ |( B' Z0 T" L3 k     瑞妮·林 Renee Lim
: C. q  ?6 f: d" a     布莱恩·米根 Brian Meegan" o# H" E; y( ]5 f2 D- o8 e
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
* m! k1 S8 u8 K: C( b     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
" j  G% ^* i6 N( h+ r* Y+ y5 K     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
6 L7 W) @8 ]1 D" e) V) w     萨姆·史密斯 Sam Smith
  A( K8 F/ R5 ~( R. H5 I- u: k     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
" s1 A  T% C; ]: s2 H  J, j/ X) g     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton+ W2 Q  G2 a, g$ V# G5 f
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong
0 c" Z4 ~8 u' Z. ?/ d$ {     阿玛莉·沃德 Amali Ward+ ]: X3 ^8 U& l+ F
     迈克尔·诺特 Michael Knott. @$ R7 Q/ S0 x- z& G

3 m4 a) n, k+ `' k1 V# G◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情
! S& s/ K/ |+ S0 [8 m) r
* I+ ~& p( r/ R8 P. N/ U" e- b◎简 介  2 z3 U/ e8 g) V. u& `7 b6 d7 R8 N

$ E9 \% F: i: ^+ @/ } 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。
: R: w9 ~' O: a8 f4 a4 ]8 Z9 ?. g+ Q0 N/ n% \1 o( o4 }
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。' }1 `2 P5 G: ^7 s/ o

) R6 t9 U* Y) x1 V6 `6 }  R7 a' F When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
. b7 Z) K* m$ ?! O
Video #15 t0 I; |5 b# |# S9 R: {" _
ID                                       : 1: j! Z! }5 x6 `2 h/ R
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)( D0 C; |( l1 t6 o& w. Z. h( B! r
Format                                   : HEVC0 A7 v5 z# f5 x/ c/ O. l$ Y  O; W" U
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
( ]  Y& e1 J6 E4 @8 O. \Format profile                           : Main 10@L5.1@High# t8 E& {9 _5 a& p  X
HDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
$ k" V( v! |) cCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC+ L* Z- h& r3 |& N4 v  V" ]
Duration                                 : 2 h 4 min$ N$ _5 ?* N+ ]5 |; X; V2 T7 [, Y
Bit rate                                 : 67.9 Mb/s# H) U# }+ U1 d
Width                                    : 3 840 pixels; H' q* p1 w( y% ~: U0 h
Height                                   : 2 160 pixels
; Q" W3 l7 _! C6 Q" \0 ]$ i9 fDisplay aspect ratio                     : 16:9
' t5 a! k6 Y: z. E$ o* _" o$ t6 NFrame rate mode                          : Constant
! m3 T6 C( l* s( Z: j: kFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
/ ]) _! N, T5 h( B( X# l$ {7 l( \4 cColor space                              : YUV
. h- M  ?; f- |  F9 L7 P& }) fChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
1 N1 E2 T' C3 i# l/ K! lBit depth                                : 10 bits1 H% Z; e- R5 z" T$ J
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.341
& V. [. k7 N- F% \4 C: ^Stream size                              : 59.0 GiB (80%), x; r% i+ f# ]& w/ _5 O
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
- I& h0 S( \& G. `6 I* X" bLanguage                                 : English+ P8 w8 V' |$ B% Z+ b
Default                                  : Yes
8 b- n1 p" M' B9 H5 Y( C; g, @Forced                                   : No' P% ~1 A" N# H
Color range                              : Limited; ?% |4 L3 h0 W) G" r; A7 a# D3 i& p
Color primaries                          : BT.20209 U! t" P6 M" t
Transfer characteristics                 : PQ/ B2 Z! w' n7 ]4 D# w, N
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
' {) z1 _4 V& f) E/ p& c8 OMastering display color primaries        : Display P3' M1 H* J  U! u( X! C
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
. S" Z9 Q1 a% ~( u$ m% t# l' yMaximum Content Light Level              : 249 cd/m2& r/ V2 a0 Q' @6 @! y+ l
Maximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m27 c4 N! V3 B( d3 e* P7 E
Original source medium                   : Blu-ray
7 V0 P4 J: i# p3 g  a) E! y  f- A/ b* V9 }. q  i
Video #2' e/ \! m' _' a. J+ o
ID                                       : 2* t: R/ i4 R8 X( F3 R+ O
ID in the original source medium         : 4117 (0x1015), n2 q' X4 t5 J; K6 h! t& K! Y
Format                                   : HEVC  w, C. G8 z. S" x) ^
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
7 u1 u) e- X2 G$ zFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
( ]1 u3 Z$ H! c" l/ R2 D' D; pHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible- L8 Q1 r+ p* @+ o3 u' i" Z$ e7 p% P
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC- G' n% H! T! t. S' D' s2 O/ V
Duration                                 : 2 h 4 min8 q/ b1 F: Q) d
Bit rate                                 : 7 081 kb/s1 g& E3 q7 C8 q; x7 A0 G
Width                                    : 1 920 pixels/ @7 n% f* @3 z3 {. u2 v( L2 g" i
Height                                   : 1 080 pixels* A: j, J: Q$ r% x
Display aspect ratio                     : 16:9' Y% d6 q# T6 m! P
Frame rate mode                          : Constant
. u0 N1 p6 I2 e: a7 h( G  iFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS& s- N5 ?1 Z8 E& f( y
Color space                              : YUV5 J  W. D: n3 ]8 {: h  V: j
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
) c2 z$ m( {; pBit depth                                : 10 bits8 Y9 x" z: _/ M7 S4 g% |
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.142
7 r' C, a9 {) F0 NStream size                              : 6.15 GiB (8%)1 \9 y/ s" F8 f$ q/ ?( r
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
, h2 c# s" P2 cLanguage                                 : English6 O9 P) ], I2 p" y; m
Default                                  : No
0 g' w8 \7 e/ s7 K5 GForced                                   : No
: i% W8 t( k! G8 M3 G9 L; ZColor range                              : Limited
5 D# V* |" P$ z: XColor primaries                          : BT.2020
9 @( P: v6 P) @0 A8 o+ o  i* `# T: GTransfer characteristics                 : PQ' H) X$ p# a0 M+ Y- N! X# d
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant$ |6 ]8 R$ y! Q9 t& t
Mastering display color primaries        : Display P3- j5 v4 i6 I+ p
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
! X1 j- r, q  ^% |& ~Original source medium                   : Blu-ray5 g9 ?: ?  @, h5 @

) C2 T4 d+ l; b# @1 x- U4 GAudio #1( b( s0 z/ b( D% U: e/ L! y# B
ID                                       : 3! R2 V7 ~, D- _! X7 A
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)! n6 P0 e5 Y0 f, Y, ]: r9 W+ c
Format                                   : MLP FBA 16-ch
: A/ z% ~* _8 w+ q$ d3 m" U, |Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation' I) U7 P+ i) c7 j1 K
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos' ]$ p3 Z" m; g
Codec ID                                 : A_TRUEHD
" y$ G" K( m  {! h8 P. Z' X- q8 t- f5 ^Duration                                 : 2 h 4 min
$ v5 R, m* ]( {& [. \Bit rate mode                            : Variable
7 D2 v9 }( {' W/ i" sBit rate                                 : 3 050 kb/s& ?0 t- B4 F$ |
Maximum bit rate                         : 5 652 kb/s
% x0 d1 K$ _$ E! t1 M  V# wChannel(s)                               : 8 channels
7 i. |* W) Q# _( y+ WChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
: {% G# ?( b  I: y8 ?8 S) g6 rSampling rate                            : 48.0 kHz
# z" m8 S4 G! k+ }' F7 {( DFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF), I6 Y9 |" t0 p' i
Compression mode                         : Lossless: J' k" K; k5 l! N/ ~
Stream size                              : 2.65 GiB (4%)4 A. C  @) h) i$ f; q2 q
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
& q" K. t6 x/ }0 nLanguage                                 : English& E% z' y# u. s( t! V  n
Default                                  : Yes
- h! P4 j* i' bForced                                   : No& M# P. l4 q. r, ~* l
Original source medium                   : Blu-ray- O2 f- [# ~% S$ m) ~- P$ ^5 [) x
Number of dynamic objects                : 113 }% K& R4 Q- P* d9 G
Bed channel count                        : 1 channel
0 p2 M- e' S' i; xBed channel configuration                : LFE
% r) M4 v5 n& |7 z) N8 X
9 t% Z. F/ f+ h$ i* |+ Y+ @5 l! f1 ?Audio #27 k  w( E8 V" H
ID                                       : 4
+ [6 E3 a& L6 DFormat                                   : DTS XLL
; q2 s9 p5 Z/ q) d2 VFormat/Info                              : Digital Theater Systems
) ^' R  _6 W% v, qCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
1 _* R# D7 [) l- S  U4 }" @6 }Codec ID                                 : A_DTS
* F0 |# M6 h2 e9 m. lDuration                                 : 2 h 4 min* \0 A1 o" ~8 A7 U0 q) W
Bit rate mode                            : Variable
6 l: Q& P5 \+ J0 e6 wBit rate                                 : 3 833 kb/s
# n( C, c5 P; Q4 n/ u$ Q8 ^4 GChannel(s)                               : 8 channels1 [6 A  X1 Z( ?- l* J$ j
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss: {+ \) P# g# R
Sampling rate                            : 48.0 kHz) i! s8 |) Z' R
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. O3 G7 i; m8 S2 R  sBit depth                                : 24 bits
1 |9 e3 u/ A" L( RCompression mode                         : Lossless
- L+ ?$ `  F2 Z- NStream size                              : 3.33 GiB (5%), q4 i$ Y3 s0 T7 a/ A* i
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ k2 z9 v2 g; aLanguage                                 : English
/ M! s( R5 Y1 c3 {9 `0 zDefault                                  : No. G" t: ~4 o. s  ^
Forced                                   : No' \  S! e1 ?# O$ S- T/ R& M$ f

3 M2 h6 {% L' R; yAudio #3$ K, u( r" V( N. u) b1 [) Z. @0 D
ID                                       : 53 {  `8 R7 k0 J) T0 }
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
# y0 {9 d5 p" O$ O, |Format                                   : AC-3
; ^/ Q* L( F4 ?8 b, Q9 Y: Y; bFormat/Info                              : Audio Coding 3
% o8 v$ E$ L9 i: Y! D3 kCommercial name                          : Dolby Digital
0 z4 e$ W9 E1 k) ZCodec ID                                 : A_AC3( k% [5 F( T8 @- |) l3 H( R$ l
Duration                                 : 2 h 4 min7 c: g* i8 M: K5 x2 g/ a
Bit rate mode                            : Constant
6 v4 `4 r5 l  Q( mBit rate                                 : 448 kb/s
4 A% N7 `# D. b; n* O  f( vChannel(s)                               : 6 channels! m3 U: ^3 p% T0 F1 }$ M+ M
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs, Y8 ]% ?0 g: D4 m" A  M6 K5 y! w
Sampling rate                            : 48.0 kHz4 {: T6 }( q" I; W( Q4 b
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. j% S: s5 k5 y- T; A& xBit depth                                : 16 bits
1 H9 z% T; i  v8 {# k. |" K  NCompression mode                         : Lossy9 l  R  a3 B5 p7 ]5 H& ?
Stream size                              : 399 MiB (1%)
" r0 G* C9 x4 n4 ^Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; l- \* ~8 n$ `! W$ N+ P
Language                                 : English
- n4 \% `4 D8 j  i) y& aService kind                             : Complete Main4 k/ L) N+ |- l9 y) V7 @9 S2 V* `7 F
Default                                  : No
/ H" Q& v  f8 Q% s1 g! {Forced                                   : No
# k$ S) r" U) h4 G9 k2 d/ jOriginal source medium                   : Blu-ray$ R$ S" C* S, E8 ]
  P6 ?5 x2 d# y2 R) k
Audio #44 X3 X0 U. k% Y9 V. n5 J0 ^( Z  T
ID                                       : 62 U- R% u3 ?- R- v8 g
Format                                   : E-AC-37 i; @" d  Q$ S
Format/Info                              : Enhanced AC-3
8 Y" S, c6 T  [; G+ ?5 Z0 t& ~Commercial name                          : Dolby Digital Plus
* t" p' U+ K+ l, eFormat profile                           : Blu-ray Disc
' u# S$ M3 e" S" j) D$ xCodec ID                                 : A_EAC3# N- N- O1 U% k2 I6 W8 X
Duration                                 : 2 h 4 min
* t* o7 m9 ]; J+ f' }  LBit rate mode                            : Constant0 a/ I, y; A6 o% c
Bit rate                                 : 768 kb/s
1 S) D! T+ j6 ZChannel(s)                               : 8 channels
; k; _5 }/ ~! A: f% Z& W- Q  s! hChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb1 T0 w% C$ {- {, R4 j, M! T* y* b
Sampling rate                            : 48.0 kHz; A; g& K9 d( X/ K) b5 }; C6 H$ d
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 T, _0 z2 g  BCompression mode                         : Lossy
2 F+ C3 A) D! Q% B# i1 W, f. iStream size                              : 683 MiB (1%)
* b# ?: b  {1 h0 XTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT+ T4 z( G: o: D. U7 P7 R/ A" W3 |: l
Language                                 : Spanish
  Q% }/ U7 |# {6 _+ @. p. `3 sService kind                             : Complete Main
- F3 V4 G* p' @' PDefault                                  : No9 N/ d! H) _3 C- V/ K( H
Forced                                   : No
& ~) l2 }( c5 l
' r0 H2 H' `% B/ cAudio #5$ {0 X3 r8 s, r+ x$ I
ID                                       : 7
; x" d; O- l$ F7 i5 L+ lID in the original source medium         : 4353 (0x1101)1 u( G8 w. Z, ]
Format                                   : AC-3; a$ u# E& N( @
Format/Info                              : Audio Coding 3
7 g' ^/ k+ o  i* Z; d6 bCommercial name                          : Dolby Digital. Q- Z  S* [1 @: N* {3 S: z: ]) i
Codec ID                                 : A_AC3
  A$ ^/ m' M" F  x/ V1 FDuration                                 : 2 h 4 min
, M  X2 o* e0 @3 ^8 `" u9 a% |Bit rate mode                            : Constant) T0 E, o- L7 l4 B' [$ C2 Z3 d
Bit rate                                 : 448 kb/s
; D0 T; I  c3 G. B1 U. bChannel(s)                               : 6 channels
5 F0 S( Q2 ]  v. D- S# c* t1 b) KChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs- f1 m" X9 p$ c& B: e" _) p4 S2 _
Sampling rate                            : 48.0 kHz  x; A% d+ W$ l" G/ L
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
$ }! Q. r) ~  R1 l$ wBit depth                                : 16 bits$ g% v! s  e* Z1 a
Compression mode                         : Lossy! e9 }: D% a$ T% {& t: \
Stream size                              : 399 MiB (1%)
2 Z' X4 L3 D/ @- {2 nTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT4 \7 d0 O# U. H" t  M- K4 E( O9 D0 O6 @
Language                                 : Spanish
* r6 H+ X3 m4 Q* wService kind                             : Complete Main% V- R9 z) P" @) G# [
Default                                  : No+ j6 C( M0 Q5 G+ E
Forced                                   : No- C5 U$ N  X; ~
Original source medium                   : Blu-ray" j  z+ x6 ?, x8 E% n

8 o3 E1 Q0 _; U! H% n# ]/ c1 L8 u/ b9 NAudio #6
$ A; q; v$ t4 M& f! v5 }ID                                       : 8
' p- B* l% ?+ \0 r; z/ ]ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
* z! k0 @3 @" M! CFormat                                   : AC-3( A; w2 ]6 W0 D" `/ ^2 {
Format/Info                              : Audio Coding 3' E5 y; m) N/ X2 V- S, s5 l- M
Commercial name                          : Dolby Digital
+ J* u; w' r8 y1 _8 x4 CCodec ID                                 : A_AC3
# |* C0 n9 Z* \7 r# e) bDuration                                 : 2 h 4 min
- x; I3 o9 Y+ W  _, `5 y9 zBit rate mode                            : Constant7 C& h0 s# u; Z; _9 ?
Bit rate                                 : 640 kb/s9 J8 o* s* C3 A/ p. D
Channel(s)                               : 6 channels* j9 I" V" S% X6 c
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs& S2 @$ c9 N- Y( z+ x
Sampling rate                            : 48.0 kHz! y" d3 ~, R; D* K6 o5 ?
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 z0 ^6 ?. ^- b2 o
Bit depth                                : 16 bits
% c) l3 N" o9 s( }& p/ a. e3 XCompression mode                         : Lossy
# E7 J1 s! W( dStream size                              : 569 MiB (1%)
/ S8 \+ W( g- j- Z& i# J  I# z/ QTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
7 {8 u: a3 |5 @& Z8 j- Z  OLanguage                                 : French
1 z" ~) c# m8 S) m& j, S! vService kind                             : Complete Main" T: I" K) A3 N8 c; R4 P
Default                                  : No
- E% @# D3 u/ p. eForced                                   : No  @+ j* k" R4 N+ ], y
Original source medium                   : Blu-ray) Q. Q' f9 ~, I" t8 V! u; N% V' G
: G+ ]; [6 }7 Z( A( _" Q
Audio #7
; F7 T" p# y4 p$ PID                                       : 9
. z% d6 B' k" m+ VID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
2 x4 g, T- ~0 c5 }" W& j$ {) IFormat                                   : AC-3
& E8 ]0 a- z1 W3 @Format/Info                              : Audio Coding 3
& b3 p8 [. b4 M& }0 w) tCommercial name                          : Dolby Digital  n& D1 ]0 I; g1 ~# F
Codec ID                                 : A_AC3
- d9 a# |  i9 q! N( ]Duration                                 : 2 h 4 min( z% }5 W+ a# o. ^" Q$ n1 k
Bit rate mode                            : Constant
" v5 a" M* X' ^6 jBit rate                                 : 192 kb/s
& M, ^% V: n* x7 |6 N8 l7 tChannel(s)                               : 2 channels$ t, H' o7 Q& O2 t$ {2 |
Channel layout                           : L R0 Y( {. h1 I  \" P/ G  s" q" _) o
Sampling rate                            : 48.0 kHz$ A  |' Q; ]: N0 s+ j. ]# i
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ K& p9 Y1 D1 Y5 uBit depth                                : 16 bits  S0 r3 G2 {3 c9 J' X( f
Compression mode                         : Lossy
: R# n! ^7 |. R1 [" Q: gStream size                              : 171 MiB (0%), j. q1 ^# H/ i" s- N4 r' e5 E
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT" q& r3 l0 ]9 I: o7 }
Language                                 : English
& J7 y6 a. F* J; M9 I) U6 s  aService kind                             : Complete Main2 r* G/ g% ]) N4 _2 d
Default                                  : No
+ L) s: ]9 c" d4 k) HForced                                   : No5 o4 f+ k% I- k: ?3 w: @
Original source medium                   : Blu-ray
/ |5 B9 t0 W" z# d/ H- f0 @
( m+ r. w4 j& V/ y! s" D7 b: y- gText #18 p% r  t+ c1 I" H
ID                                       : 109 w/ B3 S' g& A7 d# v% b& q
Format                                   : UTF-89 Y7 D8 s8 `& P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 s( g* d1 z0 [9 k) k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 t) y! }, d: `; `
Duration                                 : 1 h 49 min+ ^! N- s. W' Q6 h. U- i
Bit rate                                 : 32 b/s
& ^0 Q5 @1 `$ H1 LCount of elements                        : 8669 Y+ @+ E! }- g; f! q4 m& x5 C
Stream size                              : 25.7 KiB (0%)
; W: C# `) E6 i; |1 G7 Z3 M. k' |Title                                    : English-SRT
2 X" _% P: V" R2 c- k/ B! cLanguage                                 : English( t5 m- D# L3 R
Default                                  : Yes
4 l+ N9 e" l: a) @$ V' p8 EForced                                   : No
; E* j  i$ p: G& I9 G; x. W9 p
, [( O) T* p( p2 z+ }- B& z0 hText #27 |7 E' D4 V8 Z' w# d
ID                                       : 11
) M! _% D" y( P, JID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)# y7 N9 Y! m" Q% q
Format                                   : PGS2 V  N$ N  |5 ?: t. T
Muxing mode                              : zlib! Q0 L  e6 y( O" C- N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 K# Z. j5 R: n4 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 m, `8 v7 k/ ~$ [( _5 A4 `) |' nDuration                                 : 1 h 50 min& g$ j1 P, e$ U% a
Bit rate                                 : 24.4 kb/s' ~2 K0 T/ e7 ^) e+ O1 c
Count of elements                        : 2096
. `* S" C- G( C) l) DStream size                              : 19.2 MiB (0%)6 `0 c# z- l" f! _
Title                                    : English-PGS% X) E8 r9 F! [9 {
Language                                 : English
# H; r2 A! O  s) aDefault                                  : No# \1 h, T; @  e' U7 [; U" g
Forced                                   : No/ {( V( ^9 v( b4 ^4 J
Original source medium                   : Blu-ray
( ]- H! ^! V8 u, {/ c) z8 M4 [  |" p3 M3 W# {& H
Text #37 V1 c2 U* m. ^7 a
ID                                       : 12
0 ~% f1 q+ H; v& r& b/ `# YID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
: `/ j: T" J4 r# \: a/ ]/ ZFormat                                   : PGS
, u1 ~7 q7 _" u7 fMuxing mode                              : zlib  X$ z( G6 u$ I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ X0 d* ]9 c2 _- z3 q$ i( kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 M2 Q) D* z0 f
Duration                                 : 2 h 3 min& U, z8 c, i" X' {
Bit rate                                 : 17.0 kb/s. @# ]/ `  |8 }4 [8 f  n
Count of elements                        : 1792
0 r) T1 x4 X1 a/ x) TStream size                              : 15.0 MiB (0%)
( R( G9 Z+ T5 {% y9 z9 l' jTitle                                    : Spanish-PGS
- l" O. D* h3 {, ]Language                                 : Spanish- ^* P) J" Q* ]9 R8 P1 K
Default                                  : No
" f; T0 b, H! l- {+ g' GForced                                   : No' T0 w; K9 j* j; G2 Y9 P5 t
Original source medium                   : Blu-ray
5 }- X/ \6 A7 E* K6 W  X! a& f4 F" T# p
Text #43 c/ X2 c0 e6 f) r/ |
ID                                       : 13
2 C! j4 L" L: |) U# r* o9 ~. ]+ MID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)" z. U3 ^. M" n) Z
Format                                   : PGS
2 `8 {" l! p3 ^3 p; q2 D: OMuxing mode                              : zlib) B7 B  O" w- R; G4 N0 L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 {( ~! i7 z& PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: Y( p: d0 [) I6 C* Z% c/ ^$ ^# p/ G: P1 zDuration                                 : 2 h 1 min
4 f8 k5 f: S6 |- n( `# h. QBit rate                                 : 18.9 kb/s
8 t% C( y# x" D% QCount of elements                        : 1752( a. W5 C. {) `+ |* e, j7 ^
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)/ X3 j* v8 b+ T/ s$ K: U
Title                                    : French-PGS1 P% }. d3 o. s& r1 V
Language                                 : French3 z' J/ E$ K( ^4 Y* W  g/ i* J: G
Default                                  : No
0 \( D; w# _3 w0 k3 S# `$ F$ J0 sForced                                   : No# q* ]6 n8 k3 w/ ^5 D
Original source medium                   : Blu-ray7 q4 w! s: {$ U) ]. I, s. a

8 Y% _) ~- f# {Text #5% Y3 p2 X" V' e6 C; t# N% i
ID                                       : 149 A: x6 I# x  w
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
" g( ~- n; Q* LFormat                                   : PGS8 q0 L* X$ s" o& K
Muxing mode                              : zlib8 L) E* p+ w5 f" e/ I  m& X2 E" N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 g: Q# w* E: B2 ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 i. O! [  j7 ~: y" o; L- kDuration                                 : 2 h 3 min
( N, [, g" i7 J5 z& b; CBit rate                                 : 610 b/s  {$ _* D: S  B. k6 t
Count of elements                        : 52
# V3 p' W% `$ v# U7 c# oStream size                              : 551 KiB (0%)
  X) Z* ?: h" y% y) c9 L+ cTitle                                    : Spanish-PGS
7 J6 g& T) v. M  n1 `7 Y, l' L0 @! d2 v( wLanguage                                 : Spanish4 `3 g1 T+ t6 [) D) [  O
Default                                  : No
& n7 D: u; `5 N+ U+ K8 AForced                                   : No  j* l4 o7 v7 e( {- ?1 Q. F
Original source medium                   : Blu-ray  A8 D% J# V" i2 {, l9 M+ {

7 u& p* K% f4 Q& JText #64 V) f; l3 J* [' `) N
ID                                       : 152 t- D& s* H* d& E5 _# N
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
( K# C3 `9 C! [' y0 P1 e( jFormat                                   : PGS/ B9 b6 S- J$ q
Muxing mode                              : zlib
; \) s# q# G: T, x# K+ a) {/ NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. p9 ~: j( q  u5 A& t# _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 c2 q; e$ m8 o  a; g
Duration                                 : 2 h 1 min% E5 q' Z7 j2 Q& w6 l
Bit rate                                 : 654 b/s
) g7 A- o& l- }0 _1 t- w( K3 @Count of elements                        : 44
4 k  d$ M& z; x  dStream size                              : 582 KiB (0%)
! a) L) i0 H7 L4 d  kTitle                                    : French-FORCED-PGS
* M3 u# Q1 ]: G4 ]0 \* g& g& Q' rLanguage                                 : French
2 f0 K, x. b; m: J- VDefault                                  : No
3 Z0 w7 |0 _# R4 @+ ]" [9 I$ y& DForced                                   : No
; t3 b7 D7 W! W6 Q: UOriginal source medium                   : Blu-ray8 S0 j: v% t: k2 ^) l1 E4 ?

9 i$ g3 _  J  aMenu  P9 ?' w) ^2 @5 u1 |2 a" ^
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
: s: W) W# D) l: L* C* o2 o00:11:05.748                             : en:Chapter 02* ~3 b' I- n+ x) @# u3 b
00:16:08.884                             : en:Chapter 03, m2 I4 Z8 c( s8 }
00:19:16.321                             : en:Chapter 042 v3 u8 U; l/ c  H( Z- {
00:25:27.609                             : en:Chapter 05: F% V, E2 Q& Z5 Z4 ~8 A$ E% l: v
00:35:51.858                             : en:Chapter 06
5 p* Z2 z( y! F$ S00:39:50.179                             : en:Chapter 07% l( N; D: \3 K$ b* \5 o
00:46:35.459                             : en:Chapter 08
& y) K, H' K; U; A00:52:41.783                             : en:Chapter 09
; \: r. J4 P8 V' A8 I( D' P# y01:01:21.678                             : en:Chapter 10
3 _+ B2 }! Q. c3 A" S01:08:59.426                             : en:Chapter 11
% s( ^6 }' s% J) Z01:14:49.735                             : en:Chapter 12
( \( x4 ?. g9 W01:19:23.925                             : en:Chapter 136 @9 X. H1 I% c) J2 e1 {
01:24:46.372                             : en:Chapter 14
: }1 q9 ^1 H, u; R; A& D7 Y, U01:30:25.336                             : en:Chapter 15
; P$ X, j$ T8 b9 [9 p: J01:35:24.927                             : en:Chapter 16
' j. z0 p* K; B) d. R4 @4 p01:39:33.300                             : en:Chapter 17
* V2 F2 H! @# ~9 g0 s* X$ z01:43:04.094                             : en:Chapter 18
+ m7 a! y6 b! w) o01:48:54.319                             : en:Chapter 19+ K2 Z$ q9 K, Z9 G: C
01:53:38.812                             : en:Chapter 20
* k4 l2 F0 }% r! U" h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

15

帖子

169

积分

Sponsor

金币
105 枚
体力
28 点
QQ
tsy965 发表于 2020-6-26 21:46:43 | 显示全部楼层
么好的帖子不回对不起自己!1 J( ?: {% O3 }; z* P# g% M
3 ^! D2 j, W$ l8 q3 pBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

76

主题

2973

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1428 枚
体力
4178 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-25 16:43:14 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!/ i( A7 `# q6 G: G4 e
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

283

主题

566

帖子

3259

积分

Sponsor

金币
622 枚
体力
1462 点
zhangwenbin 发表于 2020-7-5 10:12:23 | 显示全部楼层
, `3 D, H" \5 N7 _
[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB
蓝光论坛里

728

主题

2403

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2445 枚
体力
5496 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-2 01:30:25 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
5 w. `  r/ s; l: Z/ S* I' VThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
* W; Z; ?* g8 I2 o) V- F8 s

0

主题

99

帖子

601

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
407 点
XN15 发表于 2020-7-2 23:23:57 | 显示全部楼层
21座桥/暴走曼哈顿 [4K蓝光原盘] 21

0

主题

127

帖子

670

积分

Sponsor

金币
131 枚
体力
281 点
leo2491cn 发表于 2020-7-4 08:42:20 | 显示全部楼层
没有看明白,我是菜鸟,不足之处先请多包涵!; I; s0 r9 G9 k* l! A
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!% L' y; m  Z# h$ h& M- b5 \; Y4 X

0

主题

15

帖子

241

积分

Sponsor

金币
114 枚
体力
95 点
zwzw4 发表于 2020-8-29 21:21:25 | 显示全部楼层
我想下载了看看效果如何

1

主题

66

帖子

389

积分

Sponsor

金币
118 枚
体力
135 点
skyewan 发表于 2020-9-11 13:32:35 | 显示全部楼层
2020作品,我怎么这个题材一直在盘

9

主题

434

帖子

2204

积分

Sponsor

金币
202 枚
体力
1313 点
jmlove008 发表于 2021-3-15 23:18:16 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
8 \( j) s! ]6 r" @; k# jAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!, `1 [) v+ n  J3 G/ j

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-7-26 06:50

快速回复 返回顶部 返回列表