BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 904|回复: 11
收起左侧

[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB

[复制链接]

5813

主题

6160

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4863 枚
体力
26453 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2020-6-24 18:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
) T6 h/ l, l8 c9 `; }+ D" Q, d8 I7 Z2 {% M
01.jpg
/ A  Y( G% u. p4 u2 Q/ d/ T3 P* m) K5 U: s5 ]/ w
◎译 名 隐形人/隐形客(港)/隐身人* _) U4 V' G9 j/ }. \
◎片 名 The Invisible Man- K' X, t6 v& V8 {2 G5 F
◎年 代 2020
- A0 ^% a4 n3 N" o7 R2 n( k; b◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国' _; j6 |2 P2 N+ _7 y
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
3 M1 {2 D, V% `◎语 言 英语2 j% L( K* b: w
◎上映日期 2020-02-28(美国)
% r+ p2 W, h1 ~" }◎IMDb评分  7.1/10 from 110,489 users* ]; E8 a& u2 ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/
" @/ g# O$ |$ u9 P◎豆瓣评分 7.3/10 from 121,597 users
# P" C+ j$ S, c+ A3 o2 E0 C0 E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/3 G1 v9 }" R# s1 Z1 v, M
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD% e7 d: L/ a# L# d; I& r( Y. D7 c
◎视频尺寸 3840 x 2160
* P- i3 x% h$ s1 w" K0 e& e$ z◎文件大小 1DVD 73.38 GiB7 J! l% N& |6 ]5 f
◎片 长 2 h 4 min
$ c" G, Q: Q* ~% W8 f◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell8 j9 O2 r' i: L  [2 _
◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
$ I0 V7 h- r) G9 \9 f1 x     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells7 A  g  y$ d- G' X! F( e1 F: H
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
3 Q- D* z9 G" N' g0 Y     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
% K% e3 d4 u% U% ^, \6 W8 b3 R! H     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge6 U! J$ D/ W8 t# m& h: a
     迈克尔·多曼 Michael Dorman
: T* I4 D3 P& h$ }4 N! ?. }     斯托姆·瑞德 Storm Reid' E" X1 u' {" z8 V$ m
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie+ Q) t0 p9 Z) m, e4 J* c
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer0 b: |7 r7 P" b; i, y' a" n
     瑞妮·林 Renee Lim
$ A# T# S5 k5 U- d     布莱恩·米根 Brian Meegan# k  S$ W! k8 J8 N6 k; Z  ?9 c
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
7 b9 I1 m2 R5 c3 Y& L* O( ]     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope* ~1 m0 u5 s8 _. X
     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams$ f! [7 Z$ I; [; a! d! J& J7 l
     萨姆·史密斯 Sam Smith
8 L5 j! T, l: J     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales5 V9 s2 c2 ~' n1 }
     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton0 y0 l; L- I3 M5 ]9 B2 u0 d, w
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong
$ ~8 r. |8 z1 z     阿玛莉·沃德 Amali Ward
) \- U3 c) D' b; O1 q1 D7 A) R     迈克尔·诺特 Michael Knott& W& p4 r3 B5 i

( }8 R/ k$ v/ A3 c" e& [. ]* R◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情
' W" \( \% y  O* a- D: h" b) e8 X9 Q% \. E; w, U# {
◎简 介  
- h2 r/ {$ Y6 H# M0 k2 X( D8 J# p
' ~* U% {- J0 F; v* Y( X; M 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。" K4 q$ o7 Q# q9 k# W' P
& f% \/ x- J- M1 r/ I5 S9 E) @
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。9 K2 o- d. Z9 Z% E
; r8 Y. I1 b4 D  V
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
/ Y3 J) ^! o7 H
Video #1
& d  Q. Q  D) x+ m; v* Q" pID                                       : 1
/ l  Z6 z, V6 q7 S0 z( s2 b$ }+ {ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)) m; ^" W/ _, J, c. y" V/ Z
Format                                   : HEVC
6 @* f9 P. A  p5 FFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
; D+ S$ a! K5 v3 {8 yFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
$ F8 g6 ~- ~# qHDR format                               : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
9 o2 s; X6 t2 o3 g" a# a3 W+ \2 iCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
4 F: h4 F) c  T/ |$ {, X0 \, f, UDuration                                 : 2 h 4 min
/ W5 y& m- K  H0 X0 k) @: V' R8 gBit rate                                 : 67.9 Mb/s/ l1 D" Z+ h$ K" b6 }8 j* X
Width                                    : 3 840 pixels& G% }5 E" P* ]- P- i* W
Height                                   : 2 160 pixels
; _; p1 Y' W$ A' V2 p  ?Display aspect ratio                     : 16:98 T+ m( F8 s  Q/ Z  N1 z  ]
Frame rate mode                          : Constant9 S5 e% s0 O8 N
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
8 |. l7 h/ g* D! @% X2 d0 i, qColor space                              : YUV
9 U8 ^" v+ e, s7 kChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2), b, n( x+ Z1 p6 L! H8 g
Bit depth                                : 10 bits- p& @( s0 ^5 j. F& {4 I
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.3415 g% c+ [1 c/ O/ u6 j
Stream size                              : 59.0 GiB (80%)  E" W& Z8 Q* e; z2 ~
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
; U  L) b/ n6 W' S; x. Z& SLanguage                                 : English0 w& d" T) p4 ~
Default                                  : Yes
0 {1 y2 o' |  @0 ^Forced                                   : No; Z: n0 V- q0 `$ q. ?
Color range                              : Limited. @' X' `& R8 i) A, V
Color primaries                          : BT.20200 c$ E+ T' m9 `1 ~% Y& x) N
Transfer characteristics                 : PQ( p/ M4 s' y6 q' r
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant; x4 |  }2 h, A8 G
Mastering display color primaries        : Display P3
$ h, S9 V& X( n' F- Z3 u  [: |Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
' q; N& k7 Q- dMaximum Content Light Level              : 249 cd/m2
* c; p" O& N. a( ]1 g6 FMaximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2. g* A9 [6 \3 L% @8 Y! E
Original source medium                   : Blu-ray, W8 ?  D5 S* M8 P+ J: ]

! X# f& Q) P% l9 c$ I* f* w0 }! VVideo #2
* ^% P4 a$ y" v* T0 ^ID                                       : 2" M, h. n% }0 `7 X
ID in the original source medium         : 4117 (0x1015)% Y! @/ t# w4 Z1 |* J
Format                                   : HEVC
" A/ v3 E- T9 D1 ZFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
$ }3 n2 g* H# S2 \% LFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
- l9 f% \3 b  @( D; j. K# ?5 NHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
; O* G/ q! T! S# V  Z9 w' `+ U  Y+ SCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC# y# u3 m+ p# {% z) T
Duration                                 : 2 h 4 min
. n% E- Y; M% [/ ?: [  P( aBit rate                                 : 7 081 kb/s9 S4 k9 c4 q, u6 I, ^9 T0 W0 p
Width                                    : 1 920 pixels% {5 A" p: v* Z7 }" R  c/ V4 \$ c
Height                                   : 1 080 pixels: [4 q$ V' W" k; @( V; Y4 k) t
Display aspect ratio                     : 16:9
; h5 T# b7 X; z, ~' K  hFrame rate mode                          : Constant! t" [1 j+ D" C9 p; p1 y, Z
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
' i/ i8 m/ C6 X' y/ rColor space                              : YUV
0 Y2 {" d0 @% h2 K- mChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)5 L( k( s7 G, k$ m7 D; L2 }) b
Bit depth                                : 10 bits" f+ M5 N; h" {4 D& O1 Y9 [
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.1425 z: Z, J5 ~$ g1 L* A! J" i  i
Stream size                              : 6.15 GiB (8%)' J/ ^* r& f; j+ ~
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& V/ X7 ^9 e: Y
Language                                 : English* Z& g& t  z+ K) D
Default                                  : No
  ?" J( P6 d2 @$ f, qForced                                   : No. X% I5 D- p3 K+ S/ I
Color range                              : Limited
2 u& h8 j, p2 IColor primaries                          : BT.2020
, h: R' c+ ~" S, m, \Transfer characteristics                 : PQ9 @& j0 k8 h2 C+ t
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant, V/ ?4 ?1 e- ]* h7 v
Mastering display color primaries        : Display P3
3 v& l4 c- F2 D# HMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2! M, K. X' S) n# L8 p' t& o! H: d
Original source medium                   : Blu-ray
+ p( g: w: s" g/ g# `/ W9 A: T8 c2 [+ W/ u& w
Audio #1: ?" H7 [; i; U, Z# p4 s7 p
ID                                       : 3
: q5 Y" W# x  u% X9 BID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
$ k, U3 p  `$ O. n$ L# o5 u4 o/ wFormat                                   : MLP FBA 16-ch
1 s7 y8 Y* ~" U# y3 i; o1 |Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
; N' e/ ]  U# E9 w9 yCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
5 i; `! S2 y, t3 qCodec ID                                 : A_TRUEHD, [: @! X) Y9 X. c
Duration                                 : 2 h 4 min
& V7 K$ S$ r2 j* cBit rate mode                            : Variable$ z! f1 q( O  c8 A
Bit rate                                 : 3 050 kb/s+ H9 q- x& V/ ]6 p  h1 \
Maximum bit rate                         : 5 652 kb/s
) {( s8 Q0 G7 UChannel(s)                               : 8 channels
, q1 w9 s! Y" i8 P$ S7 u, NChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb+ n9 Y- i  I) Z4 T
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ W  j8 r8 L. aFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
9 d% p7 C  \8 o2 QCompression mode                         : Lossless
! C4 i. B6 o9 V; T1 JStream size                              : 2.65 GiB (4%)* r1 @; ?$ l! l2 g+ T
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  h+ R$ {% n- K9 n+ Q
Language                                 : English
" w8 R# Z0 j5 {' MDefault                                  : Yes
8 W! M$ n) Q7 P, }( c* t  ~5 h8 VForced                                   : No
+ d8 c7 H# Q! ]3 P* iOriginal source medium                   : Blu-ray7 Z* C+ p. Y7 f, z- D7 T; R* a! e8 n
Number of dynamic objects                : 11
  E& D. U. f1 f7 n. NBed channel count                        : 1 channel
5 j8 m, L/ P( |Bed channel configuration                : LFE
2 t9 ^% N; n; U7 e0 B: R# j! L4 C$ b$ u( N5 s6 P
Audio #2
7 @' z( z1 x% o$ a" T3 u. JID                                       : 4
8 `- Q! x0 G/ x8 J1 x+ m" a8 {9 LFormat                                   : DTS XLL8 `& R2 l8 n- Q  S9 f4 K: B
Format/Info                              : Digital Theater Systems7 H$ N3 R) v4 A& B3 b
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio7 S( H" ]' v# l8 W" X( g
Codec ID                                 : A_DTS3 U% w' H+ ?+ e, d% r" f
Duration                                 : 2 h 4 min
9 l, @/ \6 L: x' H  Q0 }Bit rate mode                            : Variable
! w0 ?; n- l7 Y3 D. e! X- ^Bit rate                                 : 3 833 kb/s
8 _2 P& U1 c( }$ J. N0 aChannel(s)                               : 8 channels
4 Q, R1 o, N: t, V7 r3 GChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss0 M3 _0 i( j4 M% i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 z9 ]/ d& d, k+ N5 cFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
+ S$ ]5 Y6 v( X. |! Q( VBit depth                                : 24 bits
- `& w6 W& k4 k; A: [, H+ jCompression mode                         : Lossless
4 ~* B2 E6 v& H2 i9 u& K/ U; {Stream size                              : 3.33 GiB (5%)( }, Z6 T+ c2 O  t# R! k
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% b2 j) }: B. r/ I0 o8 A! `% R
Language                                 : English
1 w2 N) n, }' `/ O! UDefault                                  : No
, w9 [/ ~4 N2 ^3 K; g8 |+ [Forced                                   : No
) {2 t. X4 J0 `: P' v; v. Y8 i5 C% u: @: L2 X1 A* ^/ G7 h
Audio #3$ [- N, U+ k, i0 \/ u
ID                                       : 51 |& ]4 ^& a$ S4 I1 R; {4 c
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)9 ?1 U. _% e1 _: o; r- @0 _1 d
Format                                   : AC-3
* f( V: ]- V8 H0 H/ TFormat/Info                              : Audio Coding 3
1 N* ?, I4 V" f. t# R; p- uCommercial name                          : Dolby Digital
9 u0 A) p" Y4 t$ @Codec ID                                 : A_AC3( G# \* K% A0 i" o1 Z8 J5 L( D
Duration                                 : 2 h 4 min
1 _/ X& x5 R. A1 Q* z8 y7 _Bit rate mode                            : Constant
  Q% H& R. u6 B  sBit rate                                 : 448 kb/s
7 ?& A8 x2 z: c4 vChannel(s)                               : 6 channels2 L4 C4 f4 J8 x
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs4 a1 f& _4 m- [, Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 w- p$ @* I- G* @- jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). S' U( {' ?7 q7 R
Bit depth                                : 16 bits
, d/ S( Y# c/ p& z& T, f0 JCompression mode                         : Lossy
. Q2 f+ N# M$ z$ dStream size                              : 399 MiB (1%)
- ~, U& h2 K6 S3 ]Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
1 E$ k/ r9 B, g1 o5 xLanguage                                 : English5 W+ j6 Y' j6 K) q* @: o
Service kind                             : Complete Main
1 H& w+ W) K! KDefault                                  : No9 K& i+ L: F8 M  w& U! A3 x) }
Forced                                   : No" n5 J6 \6 M0 }4 p2 H
Original source medium                   : Blu-ray
/ H& n, U2 i" {  L/ v  {
* Y1 m  \  j8 O/ @7 X1 QAudio #4
& T# c6 u& N" D; x. M1 aID                                       : 6
# J  z/ @& q( f8 ZFormat                                   : E-AC-3
* N/ p% c# T# u, @7 {$ d1 _' WFormat/Info                              : Enhanced AC-3$ v; f( H1 _+ m" ?
Commercial name                          : Dolby Digital Plus3 L& B" C$ q, S' ^
Format profile                           : Blu-ray Disc
8 a2 R& f) ?/ N. `# ]; @Codec ID                                 : A_EAC3
4 o4 i$ A: _5 ]  ~! h+ f+ S. ADuration                                 : 2 h 4 min% ~- q8 p& J0 ~+ {
Bit rate mode                            : Constant
) O  r! u0 m2 w" h! g) M6 H( NBit rate                                 : 768 kb/s4 E: U* J- U7 S' O. Z) x
Channel(s)                               : 8 channels
1 H1 V- C- Z  c# _/ O. kChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb+ O- g# q0 I2 X# c  V+ Z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  c6 u8 u4 G4 G) L: b8 Z3 _, KFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 }* J1 @/ e. v7 z! ^$ E, h, z! d
Compression mode                         : Lossy5 F. H% C. y) h8 u
Stream size                              : 683 MiB (1%)9 X. W: l4 E* ~6 C! p& `" N& g
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT- g; B% T, r( P9 s1 }' W; R5 p3 ?
Language                                 : Spanish
4 H9 h2 J, Q; n  XService kind                             : Complete Main
$ ^" O( w, C/ |# G% {Default                                  : No' _! j4 o+ L! H2 n) A
Forced                                   : No' V6 P# V* B- Y/ ~

0 B# u2 Q) _2 rAudio #5& \; d; V8 \7 G, h
ID                                       : 73 A3 B& v9 f: p3 P1 h8 K
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
8 h3 N/ W) q1 H" JFormat                                   : AC-3' V/ L( a& J+ \+ c7 Z. ]* M
Format/Info                              : Audio Coding 3
2 ?* |+ }( N7 K, D$ \) `* V) |Commercial name                          : Dolby Digital
; E' n5 B& q. j* ?( RCodec ID                                 : A_AC3
9 n4 i( \7 B% ]5 F% S2 ?+ dDuration                                 : 2 h 4 min
5 k6 K1 M- {; D5 D3 B3 m* u9 _) eBit rate mode                            : Constant
2 Z( n# y( ^0 t& yBit rate                                 : 448 kb/s( E$ d) p9 u% E0 t7 o+ |
Channel(s)                               : 6 channels
$ [. @/ g2 j6 F% z7 Q& s8 S8 HChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs" b$ C/ d' o0 g' b: w9 v! T, U
Sampling rate                            : 48.0 kHz9 z! V/ G* _# Z  f" v$ q0 W/ J
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% |& P9 Q, a, O& d8 e( eBit depth                                : 16 bits9 u' Y* b1 \' N: z* D) W9 c
Compression mode                         : Lossy
3 I6 r# b% L3 RStream size                              : 399 MiB (1%)% m! a; P# Q) Q- h
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 U) F+ j  |# i% R  x, G6 L6 c; b" VLanguage                                 : Spanish
9 @) p1 t( m- t% c& w' \$ ~1 FService kind                             : Complete Main- e+ \7 ?5 }6 U
Default                                  : No. l9 \& @4 ~4 `+ [( Q
Forced                                   : No
( K1 A. s# I1 FOriginal source medium                   : Blu-ray
5 \) ?0 d+ [6 N( E; A. A, h$ h. S" M- h* a* H
Audio #6% N% r; ^0 X6 I4 f/ L) M( T* y
ID                                       : 8
" R) N$ i+ X1 t, ~3 iID in the original source medium         : 4354 (0x1102)) H) d6 y6 [) @' u& N. C. [
Format                                   : AC-3
, `8 @5 k& g& z0 b' a9 S0 Y9 GFormat/Info                              : Audio Coding 3; a2 F1 f" d, U! v6 t
Commercial name                          : Dolby Digital1 q, c# Z1 z  ]6 o% K' B2 F- o1 [
Codec ID                                 : A_AC3
3 i  ^) O: N& VDuration                                 : 2 h 4 min4 S( E: V* {1 J$ ]  h8 @% r4 [
Bit rate mode                            : Constant
" w+ A# A' R% Z' rBit rate                                 : 640 kb/s5 b5 S/ E, A4 F/ z. b0 \0 D
Channel(s)                               : 6 channels
! ?# v( \; x9 a3 S& a" TChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 z1 I# j9 k$ I: U& ySampling rate                            : 48.0 kHz
/ c% T' H2 F. g" D: N. aFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF), a% O" p6 K0 b! f
Bit depth                                : 16 bits: G( e$ E% M5 V% r0 |) P  E
Compression mode                         : Lossy
6 }" X& o% W  e4 `) WStream size                              : 569 MiB (1%)
! J6 d8 K2 d, n+ B5 jTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT) O4 x1 a, X* o
Language                                 : French0 }( W- p; _- G4 o) g
Service kind                             : Complete Main4 O& h1 L! x0 L4 k$ C0 \5 h" }
Default                                  : No3 x$ i+ |5 \$ [5 B: P9 E7 p6 L
Forced                                   : No
4 O- H) c: Z$ x3 tOriginal source medium                   : Blu-ray
; }1 J* `* r* N) |7 j# |  J; N, u( Q
( I0 _  ?- j, u; R' ?Audio #78 n7 y2 x- e, j8 m
ID                                       : 91 e8 Z4 ]. N% N
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103). ]7 W9 M' U4 }
Format                                   : AC-3" q) q4 [2 \2 T5 l2 C# F3 G
Format/Info                              : Audio Coding 3
" S: C) |! `6 T  B! \; }1 N- h! gCommercial name                          : Dolby Digital
' n$ ]* y8 n* W* \. [Codec ID                                 : A_AC3
! b+ ^' B3 d" B7 jDuration                                 : 2 h 4 min
& I, V( i* H( Q$ q8 c7 EBit rate mode                            : Constant5 p1 M6 z) V: ?0 \" J" p# T$ t
Bit rate                                 : 192 kb/s$ D+ z6 W$ i7 U5 ~" w
Channel(s)                               : 2 channels
6 F, Z% ~& N8 I$ ~: |3 F7 ]Channel layout                           : L R0 X5 a, ?% J% R$ e! w- C# @" N
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ f) ^- r2 N3 P( JFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ n  K! |  n) g1 ?! `0 l1 N, vBit depth                                : 16 bits0 H2 z* z6 k3 I' m' b. [. b
Compression mode                         : Lossy4 V( F/ q# a' _9 |8 a$ H
Stream size                              : 171 MiB (0%). b  [4 C) |; A
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT! Y2 T; R2 s4 j/ @' ?1 N
Language                                 : English
! W& ~, g# S6 t2 F6 kService kind                             : Complete Main
6 D0 q1 P% K5 k  T* N% }Default                                  : No% ~/ }' N. R7 R9 X- `
Forced                                   : No$ S/ [4 b6 r1 n/ D
Original source medium                   : Blu-ray6 s0 }. z8 Z- a" G+ B
3 {$ v$ ?6 j" r' e# L# j
Text #1. y. s- G) R5 Q9 M9 V% c" n
ID                                       : 10' k5 n  A" \- G
Format                                   : UTF-8
; }8 ?: }/ z5 T: B% O. zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 C6 z1 J4 B+ b3 d& s7 ?7 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: }1 l% K( Q( T8 qDuration                                 : 1 h 49 min. M. @  S  J$ |; ^+ M
Bit rate                                 : 32 b/s: K6 n1 s: F9 B. m! w5 O4 c2 |* ~
Count of elements                        : 866
' b; Z, t& U) i4 Q8 M5 I% K/ W" UStream size                              : 25.7 KiB (0%)5 z% V5 X: H6 \( W" _7 h
Title                                    : English-SRT
+ j" z! z. W2 @: aLanguage                                 : English
0 y/ b9 S9 b0 T6 ^/ _Default                                  : Yes1 j/ B0 B5 H1 `
Forced                                   : No3 V) S$ \8 ]7 ?7 f3 ^1 |
" W- M6 Z# @* ~& t$ r" b5 G3 g, g
Text #2
- b; E2 n/ ~) i0 BID                                       : 11
$ f/ a0 {( O* }4 p/ J% ~! T5 cID in the original source medium         : 4768 (0x12A0), N  c* F4 L$ J# Z4 ^
Format                                   : PGS
3 D4 m4 V* }% r) V9 RMuxing mode                              : zlib
+ ?/ x  E7 ~! ?( c# u% \) l/ \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 y: [) y4 v. Q/ ^5 j
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 k1 F( y" G' h* L% ~1 M; b/ d
Duration                                 : 1 h 50 min
- F; ]% s7 o+ v! X, mBit rate                                 : 24.4 kb/s
: E  j- E; F* R/ y. c; J( r' cCount of elements                        : 2096' B; D; T% c, e( b; k) ~- v* `
Stream size                              : 19.2 MiB (0%)
+ e, y; N, ?; E: N( qTitle                                    : English-PGS
) S4 v! W8 v8 x1 U* FLanguage                                 : English
; X. R9 A5 Z: R* x" `8 I7 JDefault                                  : No8 J, V* `: V, ]% D1 h
Forced                                   : No
) `  p! \" i( h5 U* F7 {* jOriginal source medium                   : Blu-ray: _5 Q0 I3 l1 D

9 C" U7 d; T  y" L+ h$ n( R3 M% \Text #3
( k- k  J3 s# U* i9 ~4 {ID                                       : 12
# W. X' F+ R  o7 _ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)7 D$ L5 T8 \0 P+ T& S3 K
Format                                   : PGS
/ v2 p0 y! _5 a) KMuxing mode                              : zlib) M8 I7 X7 x8 y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# m% Z8 M8 S' D$ gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% `, a% e8 V+ V/ }& B  _Duration                                 : 2 h 3 min' b% J; i; ^3 n7 h% r6 D6 O
Bit rate                                 : 17.0 kb/s
9 Z2 N3 W6 E% a# E& |Count of elements                        : 17925 U. }; P9 R7 }* a7 ]4 d) i
Stream size                              : 15.0 MiB (0%)- J6 V0 q; T9 K4 i
Title                                    : Spanish-PGS
# T- }1 Z- T* }. j  y" OLanguage                                 : Spanish5 r" p  ]. N3 Q0 y: K/ a6 g- I
Default                                  : No
. D# u( {/ c3 U, \Forced                                   : No* S; {* M, H: @$ j" d4 Z
Original source medium                   : Blu-ray7 O( c2 z- r5 l( O
# h2 d( E; Z$ o( {0 W& \
Text #4
. a! w0 u0 }4 x' a1 CID                                       : 139 C9 Z& p0 c. w- e8 J8 Q  S7 r8 ~
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
8 L1 {* O9 W. R% _! ?! eFormat                                   : PGS
/ C1 Z; `2 o& [2 V$ [6 e" ~; H! K- RMuxing mode                              : zlib
2 _; F' A1 X( E; YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% h. ]. o' V+ H, ?+ ]. ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' l# W) g" m  G5 lDuration                                 : 2 h 1 min2 C& W' `2 D- x  g7 J9 e  H* h4 V
Bit rate                                 : 18.9 kb/s
+ E+ B# |  Z! ~7 Q7 YCount of elements                        : 1752
# r; y' h5 v* t. t, D) \/ g6 TStream size                              : 16.4 MiB (0%)
& N+ F1 P3 P. U% m4 w, T2 D9 v& D# FTitle                                    : French-PGS
: i5 `& f# ?4 C7 f# RLanguage                                 : French9 k! A$ q, C( F* O: T1 X
Default                                  : No4 a/ K) G6 n; v6 m
Forced                                   : No
) ~$ W! C) B3 S5 Q: DOriginal source medium                   : Blu-ray
: c% N/ ^# d+ d
; w0 M" A2 Q7 w8 U/ |8 d% hText #5. ], l8 u  m  X" c; p+ a7 g
ID                                       : 14
) i# q! Q1 ~6 u  C! L$ k0 R  YID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)0 M! V* P! B0 ~& n
Format                                   : PGS$ E) R! s- x% G6 p7 S( \& X( W4 r
Muxing mode                              : zlib0 E- Z% H. J" ]5 ^4 {  t% h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- z# b6 h. t2 r. O$ u7 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* b+ p$ ?& h/ {: oDuration                                 : 2 h 3 min4 ?3 S" F' p! C+ ?& e
Bit rate                                 : 610 b/s
. _5 K2 u) }0 h8 ?. Q- QCount of elements                        : 52
1 E2 O3 J3 P0 I/ r0 @) r( bStream size                              : 551 KiB (0%)& ~' A$ |! P7 |
Title                                    : Spanish-PGS
2 P/ u7 h6 l+ P" R) _, v6 O4 \: }Language                                 : Spanish& q/ K- e) q. U# v9 }0 r
Default                                  : No& K% V* {8 q/ h" g
Forced                                   : No
" C+ }7 c+ h; {- nOriginal source medium                   : Blu-ray% w: K, u) J) Z+ L1 A+ E
9 t( A# ~$ i0 n4 q( P( \" ^
Text #6
' L( ?$ C/ h# |1 W) m. lID                                       : 15
! I' I& u& p' h' h4 JID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
2 e  G& G5 w3 W2 R- @  B4 eFormat                                   : PGS- i% }; w9 @: S3 L
Muxing mode                              : zlib
- R1 h2 s( g5 n9 ~7 E: W) HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 {1 m& ?/ B3 ^' W4 j, t! E+ A5 z* \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& t6 v4 v0 Y* ?) e$ o
Duration                                 : 2 h 1 min
4 B& W4 l0 h7 I5 g. |! a! mBit rate                                 : 654 b/s
; z0 S9 c) _- P( o1 ^* ~Count of elements                        : 44
/ S% C" F, r' s5 R9 y2 W$ OStream size                              : 582 KiB (0%)
" T; n% M& O3 s1 y1 m: \Title                                    : French-FORCED-PGS1 J- P5 o% Y; j4 |# T
Language                                 : French
6 Z. h. f+ v$ RDefault                                  : No2 m" g4 _& H7 }7 a2 N* h
Forced                                   : No
: I+ o7 O  f6 J: ?% F9 S0 _/ YOriginal source medium                   : Blu-ray6 L( Z# }$ t/ d

/ q" w1 w. O" b5 h0 P  _9 o/ ~: [( IMenu
- e( b" E+ n! C" U00:00:00.000                             : en:Chapter 01  O; m! X7 v* j6 C4 m6 k
00:11:05.748                             : en:Chapter 02( {, h) z0 Q8 T! \
00:16:08.884                             : en:Chapter 03
& Z3 _1 k3 z! Y) @5 s6 p00:19:16.321                             : en:Chapter 045 T5 `3 s% O; D( B
00:25:27.609                             : en:Chapter 05
8 E" h8 X# ?# f( N0 ]00:35:51.858                             : en:Chapter 06
7 p, C$ T1 c" f00:39:50.179                             : en:Chapter 077 Q9 }/ o% R# y  V: Z7 i  Y: r
00:46:35.459                             : en:Chapter 088 q1 d+ L( g# ^& y! r6 k, ]' B
00:52:41.783                             : en:Chapter 09
+ q3 e1 T5 e# R! t5 @) m: J01:01:21.678                             : en:Chapter 10+ o3 n, P4 D6 X
01:08:59.426                             : en:Chapter 11
4 V. r1 \: w  Y8 Q01:14:49.735                             : en:Chapter 12
8 [+ l( }, @2 x. \: {) T% _5 C01:19:23.925                             : en:Chapter 13
9 u- _! y, W) h( A5 _, Y* N- l01:24:46.372                             : en:Chapter 14' T0 D4 U7 b# t
01:30:25.336                             : en:Chapter 15
1 c3 W; \6 K8 ]% G. a; x01:35:24.927                             : en:Chapter 16
# h7 P- J/ W# X6 r+ F  d  w3 m6 }01:39:33.300                             : en:Chapter 17: V+ V0 q% \8 R5 k3 S. f; c
01:43:04.094                             : en:Chapter 18( F" b* e6 y7 W$ J
01:48:54.319                             : en:Chapter 19
' C7 o' H. r" a01:53:38.812                             : en:Chapter 20
# u" c1 t. t" J! F7 n
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

15

帖子

169

积分

Sponsor

金币
105 枚
体力
28 点
QQ
tsy965 发表于 2020-6-26 21:46:43 | 显示全部楼层
么好的帖子不回对不起自己!1 J( ?: {% O3 }; z* P# g% M
1 \0 a9 |" z- q5 Q2 q; [, N: WBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

78

主题

4320

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2443 枚
体力
6209 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-25 16:43:14 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
( t6 d* Q0 `; a0 f; oBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

283

主题

708

帖子

4035

积分

Sponsor

金币
345 枚
体力
2229 点
zhangwenbin 发表于 2020-7-5 10:12:23 | 显示全部楼层
; T! h; a( a( Q, i2 P# L
[4K极清电影] 隐形人/隐形客 [4K REMUX无损版] The Invisible Man 2020 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 73.38GB
蓝光论坛里

748

主题

2479

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2539 枚
体力
5640 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-2 01:30:25 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
* a' M, ^8 S' a! a; P) v  D2 WThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
/ A  z; m$ G% V9 ^: |6 V' h( `

0

主题

149

帖子

1283

积分

Sponsor

金币
308 枚
体力
619 点
XN15 发表于 2020-7-2 23:23:57 | 显示全部楼层
21座桥/暴走曼哈顿 [4K蓝光原盘] 21

0

主题

127

帖子

670

积分

Sponsor

金币
131 枚
体力
281 点
leo2491cn 发表于 2020-7-4 08:42:20 | 显示全部楼层
没有看明白,我是菜鸟,不足之处先请多包涵!
' k; V: {# H, u  s/ Z$ cThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
4 S1 W8 e, k2 G5 y0 o' \4 X

0

主题

15

帖子

241

积分

Sponsor

金币
114 枚
体力
95 点
zwzw4 发表于 2020-8-29 21:21:25 | 显示全部楼层
我想下载了看看效果如何

1

主题

68

帖子

403

积分

Sponsor

金币
117 枚
体力
146 点
skyewan 发表于 2020-9-11 13:32:35 | 显示全部楼层
2020作品,我怎么这个题材一直在盘

9

主题

439

帖子

2861

积分

Sponsor

金币
190 枚
体力
1972 点
jmlove008 发表于 2021-3-15 23:18:16 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!) ~$ t7 w+ f  T( r: r" _
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!" V7 s0 _7 ?# c& I- A: {8 O0 h

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-5-21 01:42

快速回复 返回顶部 返回列表