BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 96|回复: 7
收起左侧

[蓝光原盘] 隐形人/隐身人/隐形客 [蓝光原盘] The Invisible Man 2020 1080p BluRaycd AVC TrueHD 7.1 Atmos-AvoHD 38.75GB

[复制链接]

8906

主题

9100

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13283 枚
体力
12363 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-17 04:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg
5 X2 q* j4 b9 R0 Y4 e$ h4 {8 D
. A( i2 o* o2 W: o◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)
# n$ E7 ?- Z( E3 k◎片 名 The Invisible Man5 y& ^& g, I+ V/ H" C5 r
◎年 代 2020
3 ]4 B& i+ X7 S3 N; B◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国2 u# f" k9 v+ R' k; ]# B( A
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖( f* Z6 ]' `8 l8 E0 W, S
◎语 言 英语
+ J# X+ H* L1 q8 I◎上映日期 2020-02-28(美国)
+ h7 T3 a4 P! n3 C3 N' i◎IMDb评分 7.1/10 from 93,746 users* X+ {! d0 Z3 y) g
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/
, l% H# _# a# w. P3 P. `# S◎豆瓣评分 7.3/10 from 113,796 users
) q5 W2 O0 B( A9 Y* s9 g* {- a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/
2 n& S; k: K  z9 {* i" g. i◎文件格式 x264 + TrueHD
. O5 O1 M  X% q& S  X◎视频尺寸 1920 x 1080
0 b' P! y3 |% h7 K, X7 X% X◎文件大小 1DVD 38.75 GiB
! D* w" J" o& p7 ?& m( ]◎片 长 2:04:23.122 (h:m:s.ms)" B% v8 T% F6 P! {
◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
; X2 P: d' J! a9 e! A! U: U◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
6 g6 J  b8 L" D- G/ I     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells* m3 r. F! N% @
◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
' o  |* r8 n& U# H* i     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen3 B/ l) I* B+ b. \; n9 i  Z
     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge
2 y% }2 T( ?$ y' s5 g0 M3 u9 ?     迈克尔·多曼 Michael Dorman
! J, |% j" q5 W5 F# C     斯托姆·瑞德 Storm Reid: r; {7 d+ z6 G9 y! R
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie- }) w) i/ Q/ }$ \3 [# _
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
: X7 P/ q8 n9 ^# H1 S     瑞妮·林 Renee Lim
) |  r: O8 m( ^! |. v+ D9 p     布莱恩·米根 Brian Meegan
, m* a* G1 R# [     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
/ _+ K: y% z  |) p) L     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
0 D& F0 _$ k% @5 m- ]; d  B     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
% f' i6 y4 f6 D  L* A6 W     萨姆·史密斯 Sam Smith2 T  }0 ^% W" S, k: `& U! g
     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales3 O0 U$ L* S3 C5 J( \+ h
     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton
* n, I# d0 e6 w( V/ Q     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong: w- k7 w( Q2 H- U& ?
     阿玛莉·沃德 Amali Ward( Y3 c( G7 D6 }3 @6 s( o
     迈克尔·诺特 Michael Knott$ E% g% I3 u9 h& R: @- Y
" I8 E8 G5 b9 M$ d! i' ]
◎简 介  , y, W& {- l6 v' q( ?
5 J, T  `% @3 ~6 X8 K$ O3 t
 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。3 |! P$ b; N! U9 v5 \3 m: D+ o

" I$ u& Q# J5 q' Z 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。7 W0 h; ~  `7 K+ M4 }# O4 L1 g
) U. B5 `; B0 h: d, |; W0 {
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia's works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
) Q8 P; G: Y+ ^8 v
 1. DISC INFO:, k  z: W! Y+ P& O" O$ s5 P3 y. t
 2. ) j: U  b" ]8 n% U1 b' H! g
 3. Disc Title:     The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRayCD.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-AvoHD% k7 r6 G) u9 h4 ~* F
 4. Disc Size:      41,605,961,826 bytes
  ! ^+ [; d9 Z' c* q& h/ m5 G/ p
 5. Protection:     AACS$ I* P# G& e! _: A9 B
 6. Extras:         BD-Java/ ?+ R: B" ^/ B! F
 7. BDInfo:         0.7.5.8 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.6)) U4 N( R7 p+ R" \* D
 8. 8 R6 B  D8 D# |  d( C; }4 {# e
 9. PLAYLIST REPORT:4 @. n3 j6 M: X! m
 10. 2 K% [9 C! v. i: E
 11. Name:                   00800.MPLS  4 k$ M8 ?" h2 M% T
 12. Length:                 2:04:23.122 (h:m:s.ms). o8 u7 Z* u( {, Z# F( U
 13. Size:                   33,327,624,192 bytes
  6 |* Z4 C. V' x1 v1 b! x, k) H- X
 14. Total Bitrate:          35.73 Mbps
  ; H8 `* W" t/ H; O
 15. 9 j$ X5 Q  z$ b
 16. Video:) o8 ?6 w" x3 E9 C

 17. # Y4 H2 t! U8 J" X; t: M. ^% z
 18. Codec                   Bitrate             Description   
    l% J  B! o+ ^
 19. -----                   -------             -----------    / |, i0 w' l$ q% l( J8 L& U
 20. MPEG-4 AVC Video        27660 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1) U& r: V3 ]8 \* B

 21. 9 s' V. |2 O. z: l
 22. AUDIO:. W6 q' s: ?& _5 G

 23. , g" [" Y- ?5 T/ B, Q/ D7 f
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    . D4 J* h* G! \2 s. J
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  $ T: b( O7 O8 t6 o5 T# l4 X2 Z
 26. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3498 kbps       7.1+11 objects / 48 kHz / 3050 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)3 H8 x6 T7 c) A  r! s( I& A
 27. Dolby Digital Plus Audio        Spanish         768 kbps        7.1 / 48 kHz / 768 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps))
  0 D1 p, Q2 q0 a7 r. ]4 f% D
 28. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps2 e1 n3 N* l4 ?1 _* S0 z
 29. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  ( ^0 m- P  h5 K! N# h( M, m
 30. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps
  & F7 i1 S& e; T" G( a
 31. ) F7 f5 e5 X7 ]" C! Y
 32. SUBTITLES:
  / J4 V% Z# a* A8 ^, X6 z

 33. , Y: Q2 S) P8 O; O
 34. Codec                           Language        Bitrate         Description    ( L: X8 m9 b! r$ x4 \1 u8 m' z% O
 35. -----                           --------        -------         -----------    1 F$ D, p" z9 K% k* j' |8 a
 36. Presentation Graphics           English         22.061 kbps                    7 c7 U! T3 U$ a# S" I
 37. Presentation Graphics           Spanish         16.838 kbps                    1 T4 D2 g1 n$ a& |( ], y3 n9 Q
 38. Presentation Graphics           French          18.538 kbps                    
  ; z4 B1 X, e* ]+ `) c
 39. Presentation Graphics           Spanish         0.614 kbps                      , M6 ~  H/ v4 ~+ h- s4 t3 X! q
 40. Presentation Graphics           French          0.656 kbps
复制代码

: n+ c5 O" l8 w  W& C! \1 V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

2259

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1593 枚
体力
6232 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-5-17 10:28:47 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

655

帖子

3327

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
1932 点
xpg050811 发表于 2020-5-17 14:19:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
' }4 n  {, P' tBlu-ray Film Forum: I will always support you!5 c9 ^( S# s' j) }  \- F

0

主题

32

帖子

362

积分

Sponsor

金币
72 枚
体力
219 点
halo117 发表于 2020-5-18 10:15:55 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
+ U1 e* I7 ^' O4 C# ?After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
; E8 Y) [9 R6 R  y* E

751

主题

2495

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2571 枚
体力
5668 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-5-19 18:55:04 | 显示全部楼层
姐顶的不是帖子,是寂寞!( V7 a, @/ d  T
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!1 S! @+ @3 ~: }% c: v; {; y( V

0

主题

55

帖子

554

积分

Sponsor

金币
74 枚
体力
400 点
QQ
meidaxia 发表于 2020-6-4 01:05:23 | 显示全部楼层
撒大声地所多所多所多所

0

主题

315

帖子

3133

积分

Sponsor

金币
254 枚
体力
2041 点
conanskywalker 发表于 2020-6-5 20:23:59 | 显示全部楼层
很想看很久.謝謝

0

主题

105

帖子

722

积分

Sponsor

金币
40 枚
体力
478 点
welkinlau 发表于 2020-6-6 16:51:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:47

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表